Kódoló. Csatorna: jel, zaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódoló. Csatorna: jel, zaj"

Átírás

1 1. A kommunikáció információelméleti modellje és az információmennyiség. Adó Kódoló Dekódoló Vevı Csatorna: jel, zaj A kommunikáció során a forrás (adó) az, aki az információ közlés kiindulópontja. A kommunikálás jelek küldésében valósul meg. Ezeket a jeleket át kell alakítani, erre szolgál a kódoló. Az egyik jelrendszerbıl egy másikba kell átalakítani a kódolás során (például az analóg jelet digitálissá kell alakítani). A kódolt jelek a csatornába kerülnek, ezen kerülnek továbbításra. A csatornában a jelhez zaj is társul. A kódolt jeleket a másik (valamely másik) jelrendszerbe alakítja vissza a dekódoló. A nyelı (vevı) fogadja a dekódolóból érkezı jeleket. A folyamat szimmetrikus: az adó információt továbbít és a vevı ezt (vagy a folyamat során valamiképpen átalakult) információt kapja meg. A zajok elleni védekezés: analóg jel esetén: zajszőrés, szigetelés, például a hang esetében hangszigetelés digitális jel esetén: szigetelés, ha a zaj hibákat okozott az adatbitekben általában redundanciával lehet védekezni, a hibákat javítani. Az információ valamilyen új ismeret, új tudás. Az információ bizonytalanságot szüntet meg, cselekvésre késztet. Az információ megjelenési formája az adat. Az adatokat jelekkel közöljük. Az információmennyiség egysége a bit (binary digit kettes számrendszerbeli számjegy) Ha egy állításról megtudjuk, hogy igaz vagy hamis, az 1 bit információnak felel meg. A kettes számrendszerben csak két számjegy van: a 0 és az 1. Ezek a számjegyek éppen megfeleltethetık a hamis és az igaz állításoknak. Információk és adatok mennyiségének mérése bájtban (KB, MB, GB) történik. Váltószámok: 1 Byte = 8 bit. 1kB= 1024 Byte (by eight - nyolcasával) Hogy ne legyen eltérés a hagyományos és számítástechnikában használt váltószámok között a kilo- ezerszeres, a mega- milliószoros váltószámot jelent itt is. Az 1024 szeres váltószámhoz a kibibájt (KiB), mebibájt(meb), gibibájt(gib) és tebibájt(teb) elnevezéseket használjuk, ezek még nem terjedtek el Magyarországon. Felcserélhetıek-e a szerepek a kommunikáció során? Elemezze a kommunikáció folyamatát egy küldése közben! Két magyarul beszélı ember, egy rendszergazda és egy "hétköznapi ember" mindig megértik egymást? Mekkora a kapacitása egy normál DVD lemeznek? Legkevesebb hány biten tárolható az információ, hogy a hét hányadik napja van?

2 2. A számítógépek fejlıdése az elmúlt kb. 60 évben és az internet története. Az elsı, már nem tisztán mechanikus számítógépek a II. világháború elıtt jelentek meg. Ezt a korszakot 0. generációnak nevezzük. Ezek a gépek, relés elektromechanikus áramkörök alkalmazásával képesek volt logikai és aritmetikai mőveleteket elvégezni. Az 1. generáció (40-es évek) gépei már tisztán elektronikus mőködésőek voltak. A kapcsoló szerepét az elektroncsı töltötte be. Az egyik elsı, talán leghíresebb elektronikus gépet között építették a lövedékek röppályájának a kiszámítására, illetve szélcsatorna számításokra használták. Ez a gép volt az ENIAC. A 30 tonnás gép másodpercenként 5000 összeadást volt képes elvégezni. A programozás gépi kódban történt. A mai értelemben vett számítógépek építési és mőködési elvét Neumann János dolgozta ki. 1. A számítógép teljesen elektronikus mőködéső, külön vezérlı- és végrehajtóegységgel. 2. A számítógép kettes számrendszert használ. 3. Az adatok és a programok ugyanabban a belsı tárban, a memóriában vannak. 4. Van aritmetikai egysége és vezérlı egysége. (univerzális gép) 5. Külsı rögzítı eszközöket alkalmaz (háttértárolók). 6. Soros utasításvégrehajtás. A 2. generációra (50-es évek) a félvezetı áramkörök (dióda, tranzisztor) használata jellemzı. Megjelentek a mágnesszalagok és a mágneslemezes háttértárak valamint az operációs rendszerek. Elterjedtek a magas szintő programozási nyelvek. A 3. generáció gépeiben (60-as évek) megjelentek az integrált áramkörök. A gépeknek már volt operációs rendszere. Megjelentek a mini- és mikroszámítógépek. A 4. generáció (70-es évektıl) gépeiben megjelent a mikrochip. Felhasználóbarát, könnyő kezelés. Elkezdıdött a PC-s forradalom ben jelent meg az IBM PC. Az 5. generáció (90-es évektıl) gépeire a nem soros mőködés, a mesterséges intelligencia lesz jellemzı. Az internetet nevezhetjük a hálózatok hálózatának, mert több helyi hálózatot kapcsol össze egy naggyá. A gerinchálózaton vannak az internet-szerverek, amelyek egymáshoz és a munkaállomásokhoz is kapcsolódnak ben az USA Védelmi Minisztériuma olyan számítógépes hálózatot kívánt létrehozni, amely akkor is mőködıképes, ha valahol a vonal egy része megsérül (atomtámadás). Minden gép több másikkal van összeköttetve, és ha az egyik vezeték megsérül, akkor másik úton is el tud jutni a megcímzett adatcsomag (a hálózat csomagkapcsolt és nem vonalkapcsolt). Az interneten tehát nincs "központi gép". Ez volt az ARPANET. Késıbb ketté vált a katonai célú hálózat és az egyetemi, polgári hálózat. Az internet a TCP/IP protokollt használja a csomagok továbbítására. A világhálót, vagyis a World Wide Web-et 1989-ben kezdték kifejleszteni, vagyis 20 éve. Ez ma az internet egyik legnépszerőbb szolgáltatása. Lehetıséget biztosít információk közlésére, szórakoztatásra, üzleti tevékenységre, mindezt ma már teljesen multimédiás megvalósításban. Az Internet többféle szolgáltatást nyújt a hálózat használóinak. Ezek egy része a kommunikációra (pl. ) irányul, más része pedig az információk átadására, illetve távoli számítógépek elérésére (pl. FTP). Az Internet egyre növekvı hozzáférhetısége és fejlıdése egyre inkább háttérbe szorítja a többi kommunikációs csatornát. Milyen perifériái voltak az 1. generációs számítógépeknek? Miért elınyösebb egy elektronikus gép, mint egy mechanikus? Miért elınyös a kettes számrendszer használata? Miért elınyös memóriában tárolt program? Mit jelent az, hogy univerzális gép? Megbénítható, leállítható-e az internet? Mi az a blog?

3 3. A szofverhasználat jogi vonatkozásai és a szerzõi jog fogalma. A szoftver-forráskódja, valamint programkódja- és a hozzá tartozó dokumentáció a programozók szellemi alkotása. Mindezen alkotások szerzıi jogával tehát a szoftver alkotója rendelkezik. A szoftver létrejöttének pillanatától szerzıi jogvédelem alatt áll. A szerzıi jogról lemondani nem lehet, nem eladható, másra át nem ruházható. A szerzıi jogvédelmi törvény alapján a szoftvert a szerzıi jogvédelmi ideje alatt csak fizetés ellenében szabad felhasználni. A szoftveralkotások felhasználására licenszek vásárlásával szerezhetünk jogot. A licenszek megvásárlásával a szoftver kiadója feljogosítja a vevıt a termék használatára, a vevı pedig ezzel (illetve számlával, szerzıdéssel) igazolja annak származását. A szoftverek korlátozottan használható, ingyenes változatai az úgynevezett shareware-ek. Ezek szabadon hozzáférhetık, letölthetık például az internetrıl. A felhasználás korlátozása többnyire idıhöz vagy a program valamely lényeges jellemzıjéhez (például a menthetı állományok méretéhez) kötött. A freeware szoftverek ingyenes szabadon használható és terjeszthetı, teljes programok melyeknek általában a forráskódja is szabadon közzétehetı. Azokat a freeware programokat, amelyek futtatása közben megjelennek a szponzorok, támogatók reklámjai, adware programnak nevezzük. Ugyancsak freeware programok azok, melyek futtatása közben a program a felhasználó szokásairól üzeneteket küld a gyártónak, a forgalmazónak. Ezek spyware programok, a külvilág felé irányuló kapcsolatról a forgalmazó nem ad mindig tájékoztatást a felhasználónak. Új géphez illetve új fıdarabhoz adható OEM verzió (Original Equipment Manufacturer) Többnyire csak operációs rendszereket lehet így megvenni, a szoftver teljes árához képest 40-50%-os megtakarítással. Az illegális szoftverhasználat, a szoftver hamisítása, ugyanazon program több gépre telepítése jogosulatlanul, internetrıl letöltött illegális szoftverek használata szoftverkalózkodásnak számít. Hazánkban 1994-ben alakult meg a BSA magyarországi szervezete, amely a legnagyobb szoftverfejlesztıket és forgalmazókat tömöríti magába, és feladatának tartja, hogy az üzleti szoftverek felhasználóit a legális szoftverhasználat irányába terelje. A felhasználói szerzıdés (licensz) általába tartalmazza, hogy hánygépre lehet telepíteni a programot, illetve hogy lehet-e másolatot készíteni a programról (többnyire nem, legfeljebb egy biztonsági másolatot, a további másolat jogosulatlan példányak minısül). A legális kereskedelmi szoftverek esetében bevett gyakorlat a szoftverek átruházása adásvételi szerzıdéssel, valamint a szoftverek bérbeadása. Milyen módokon sérhetı meg a licensz-szerzıdés? Mi a shareware programok célja? Milyen elınyei vannak a jogtiszta programok használatának?

4 4. Számrendszerek, és számábrázolások bináris, hexadecimális számrendszerek. Egy számrendszer alapszámának a különbözı jegyek számát nevezzük. Például a tizes (decimális) számrendszerben az alap 10, a helyiértékek a 10 hatványai, a számjegyek 1,2,3,..,9. A legnagyobb számjegy alap-1 értékő. A kettes (bináris) számrendszerben az alapszám 2. Két számjegye van 0 és 1. Kettes számrendszer szüksége: Elektromos áramkörökben könnyen és biztosan megállapítható, hogy egy bizonyos pontban van-e feszültség vagy nincs. Ezt a kétfajta állapotot a kettes számrendszerrel lehet a legegyszerıbben ábrázolni. 25 = ( 10) = 1*2 + 1*2 + 0*2 + 1*2 1101(2) A kettes számrendszer számjegyeit bit-nek nevezzük (binary digit) A tizenhatos (hexadecimális) számrendszerban az alapszám 16. A számjegyek jelölésére az angol ABC betőit is felhasználjuk (0,1,2,... 9,A,B,C,D,E,F). Négy bit segítségével 24 = 16 különbözı számkombinációt írhatunk le, ami praktikussá teszi bináris számok hexadecimális formában történı megadását, pl. RGB-színkódok esetében = #2F4C4C Másképp megközelítve, mivel egy bitnyi információ nagyon kevés, a számítógépeknél a nyolc bites ábrázolás honosodott meg, amelyet byte-nak nevezünk ( by eight - nyolcasával) Az elsı modern számítógépek egyszerre nyolc bitet tudtak értelmezni. Egy-egy nyolc bites kombináció megjegyzése nehéz feladat volt, így a nyolc bitet két négyes csoportra osztották. Így érkeztünk el a 16-os számrendszerhez. A fixpontos számábrázolás az egész számok ábrázolására szolgál. Mivel a bináris pont (tizedesvesszı) a szám végén, fix helyen van, ezért ábrázolni nem szükséges. Elıjeles, fixpontos számok esetén az elıjel balról az elsı bit. Nem szükségszerő, hogy van elıjelbit csak pozitív számok. A lebegıpontos számábrázolás a számok hatványkitevıs ábrázolása. Egy szám hatványkitevıs alakja egy olyan formula, amelyben a szám egy egész és egy törtrészbıl álló szám, valamint a számrendszer alapjául szolgáló szám hatványának szorzataként tárolódik. 236,52 = 2,3652*10 2 Miért a kettes számrendszert használják a számítógépek? Mik a kettes számrendszer helyiértékei? Fixpontos számábrázolásnál mekkora a legnagyobb tárolható érték elıjeles és elıjel nélküli tárolás esetében?

5 5. A Neumann-elv. A személyi számítógép részei. A mai értelemben vett számítógépek építési és mőködési elvét Neumann János dolgozta ki ban 1. A számítógép teljesen elektronikus mőködéső, külön vezérlı- és végrehajtóegységgel. 2. A számítógép kettes számrendszert használ. 3. Az adatok és a programok ugyanabban a belsı tárban, a memóriában vannak. 4. Van aritmetikai egysége és vezérlı egysége. (univerzális gép) 5. Külsı rögzítı eszközöket alkalmaz (háttértárolók). 6. Soros utasításvégrehajtás. Egykori közvetlen munkatársa, Halmos Pál matematikus így jellemzi Neumann munkásságát:...kiváló matematikus volt, aki jelentıs eredményekkel gazdagította a kvantumfizikát, a logikát, a meteorológiát, a hadtudományt, a nagy sebességő számítógépek elméletét és alkalmazásait, valamint a stratégiai játékok elméletének kidolgozásával a közgazdaságtant.". Amikor megkérdezték Szilárd Leótól, hogy a századelın miért született annyi zseni Magyarországon, hogy még külföldre is jutott belılük, azt válaszolta: A kérdés rossz. Valóban nagyon sok tehetséges ember volt a század elején Magyarországon, például Gábor Dénes és mások, magamat is közéjük sorolom, közöttünk azonban csak egyetlen zseni volt: Neumann János!" Vannak próbálkozások nem Neumann-elvő gépek létrehozására, ezekre többek között a párhuzamos utasításvégrehajtás, az adatok szabad áramlásának megfelelıen mőködnek. A számítógép hardverét az ıt felépítı fizikai alkatrészek alkotják, tágabb értelemben ide soroljuk a hozzájuk csatlakoztatható (vagy már csatlakoztatott perifériákat is) ezt összefoglaló néven számítógépes környezetnek (konfiguráció) nevezzük. A számítógép szoftverét a mıködtetéséhez szükséges programok, dokumentációk, adatok alkotják. A számítógép fı részei: A CPU (processzor), melynek feladata a számítógép vezérlése. A processzorokat többek között a mőveleti sebességgel, az órajel frekvenciájával, illetve a cache memória méretével jellemezhetjük.. Az operatív memória, amely tárolja az éppen futó programokat és a feldolgozás alatt lévı adatokat. A memóriának két fajtája van a ROM típusú csak olvasható és a RAM típusú írható és olvasható. A RAM a gép kikapcsolása után az adatokat elveszti. Mőködési elvükkel, kapacitásukkal jellemezhetıek. A háttértárak feladata a nagymennyiségő adatok tárolása. Az információt a gép kikapcsolása után is megırzik. Mőködési elvük szerint lehetnek mágneses elven mőködık: hajlékony lemezes (FDD), merevlemezes (HDD) meghajtó, mágnesszalagos egység (streamer), illetve optikai elven mőködı (CD, DVD). Egyre nagyobb teret nyernek az elektromos elven, a RAM és a ROM tulajdonságait ötvözve mőködı flash memóriák (memóriakártya, pendrive). A beviteli (input) egységek feladata az információ bevitele a számítógépbe, például billentyőzet, egér. A kiviteli (output) egységek feladata a feldolgozott információ megjelenítése, például nyomtató, monitor. Egy DVD lemez perifériának tekinthetı? A számítógép tápegysége része a hardvernek? Miért mondhatjuk azt, hogy a számítógép moduláris felépítéső? Miért olyan lényeges, hogy a számítógépben elkülönül a hardver és a szoftver?

6 6. Memóriák és háttértárak. A memória adatok, programok digitális tárolására alkalmas eszköz. A tárolási rendszer a matematika kettes (bináris) számrendszerén alapul. A kettes számrendszerben minden egyes helyi érték csak két értéket vehet fel: a 0-át és az 1-et. Ez úgy képzelhetjük el, mint egy kétállású kapcsoló, ki- és bekapcsolt állapotát. A memória ilyen "kapcsolók" sorozatából áll. A ROM (Read Only Memory) integrált áramköri memória, aminek a tartalma a gép kikapcsolása után is megmarad, az adatok megırzéséhez nem kell áramforrás. A gyárilag beleírt programokat csak olvasni lehet. Az operációs rendszer betöltı program a ROM BIOS-ban van. A RAM (Random Access Memory) írható és olvasható memória, de tartalma elvész az áramellátás megszőnésével. A ROM és a RAM is közvetlen eléréső. Az éppen futó programok adatait a számítógép itt tárolja, az operatív memória maga is RAM. Többféle típusa létezik. Jellemzıje a kapacitás és a sebesség. Napjainkban az >=2 GB mérető RAM a jellemzı. Cache az összefoglaló neve azoknak a nagyon gyors memóriáknak, amik gyors átmeneti tárolók a processzor közelében. Míg az operatív memória csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig ırzi meg tartalmát, a háttértárakon nagy mennyiségő információ hosszabb idıre - akár évekig is - tárolható. A flash memóriák olyan írható olvasható memóriák, amelyeknél nincsen szükség áramforrásra az adatok megırzéséhez. Ilyen például a Pen Drive ami, egy hordozható háttértár. Digitális fényképezıgépekben, videokamerákban memóriakártyák használatosak. A mágneses háttértárak mágneses jelként tárolják az adatokat. A hajlékonylemezes adatrögzítések mára már elavultnak számítanak, mert kevés adat fér rájuk és túl sérülékenyek. A merevlemez HDD (Hard Disk Drive), más néven winchester, egy légmentesen lezárt doboz, amiben mágnesezhetı felülettel bevont fémkorongok vannak. A fémkorongokhoz író/olvasó fejek nyúlnak. Az adatok koncentikus körök mentén helyezkednek el (sávok). Precíz mechanikával ellátott rendszer ütésre, rezgésre érzékeny fordulat/perc sebességre képes. Az adatelérés sebessége viszonlyag gyors. Létezik hordozható változat is. A szalagos háttértárolók (streamer) is mágneses elven rögzítik az adatokat. Nagy kapacitásuk miatt archiválásra használják ıket. Hátrányuk mivel soros elérésőek ezért lassúak. Az optikai adathordozók optikailag rögzítik az adatokat. Az 1982-ben szabványosított CD (Compact Disk) meghajtó adathordozója a CD-lemez. A CD mőanyag lemez, amin alumínium vagy arany fényvisszaverı réteg helyezkedik el. Ezen sorjáznak a bitek (világosabb sötétebb mélyedések, pit-ek). Az adat leolvasása lézerfénnyel történik az olvasó a visszaverıdött szórt fényt, méri. A lemezen az adatok spirálisan helyezkednek el. A CD-ROM csak olvasható a gyártás során viszik rá fel az adatot. A CD-R (Recordable) csak egyszer írható. A biteket fókuszált lézerfény égeti be. A CD-RW (ReWritable) újraírható lemezt jelent. Az 1997-ben megjelent DVD (Digital Versatile Disc) digitális sokoldalú lemez mőködési elve hasonló a CD-hez. Kapacitása viszont jóval nagyobb, míg a CD-n MB-t tárolhatunk addig egy DVD-n 4,7-17 GB-t. Ezt a nagyobb adatsőrőséggel és a többrétegőséggel tudták elérni. DVD-bıl is létezik írható és újraírható is. A DVD új korszaka a Blu-Ray DVD, ami kék fényő lézert használ. Kapacitása 25 GB, illetve két réteg esetén 50 GB. Mekkora a jellemzı kapacitása egy merevlemeznek? Hány CD lemez tartalma fér el egy DVD lemezen? Hány perc zene fér el egy audio CD-n? Mekkor az átmérıje egy CD/DVD lemeznek? Miért elınyösebb a kék fényő lézer? Milyen behatások tehetnek kárt egy DVD lemezben? Hosszú távon DVD-n vagy merevlemezen biztonságosabb tárolni az adatokat? Mire szolgál a DVD-knél a régiókód?

7 7. Monitorok és nyomtatók. A monitor (screen, display) az információk megjelenítésére szolgál. Ez a PC-k szabványos kimeneti perifériája. A mőködési elvük szerint a két legelterjedtebb típus a katódsugárcsöves (CRT) és a folyadékkristályos (LCD) monitor. A CRT monitorok a számítástechnika ıskorának hírnökei, abból a szempontból, hogy itt alkalmaznak egyedül még elektroncsöveket, vagyis a képernyı katódsugárcsövét. A folyadékkristályos monitorokban két üveglap között vékony folyadékkristály réteg található. A folyadékkristály olyan anyag, amelynek molekulái az elektromos tér hatására elfordulnak. A monitoroknak illeszkedniük kell a központi egységben található képernyıvezérlıkártya típusához. A videókártya egyik jellemzıje a rajta található memória mérete. Manapság már csak a VGA monitorok különbözı típusait árusítják, mint például SXVGA (1280x1024). A monitorok szöveges (karakteres), illetve grafikus üzemmódban dolgozhatnak. A grafikus üzemmódban a képet apró pontok összeségeként tekinthetjük, amelyeket képelemeknek,(az angol picture element összevonásából) pixelnek nevezünk. A színes monitorok a vörös, zöld és kék színekbıl az additív színkeverést (vagyis a fénnyel való keverést) alkalmazva szinte bármilyen színt kikevernek (RGB). A monitor jellemezhetı a megjelenített képpontok számával (1280*1024), illetve a megjeleníthetı színek számával (24 színbit 16,7 millió szín). A képrissítési frekvenciát Hz-ben adjuk meg. A monitorokat méretük szerint-pontosabban a megjelenített képátló mérete szerint is csoportosíthatók. A képátlót inchben adják meg a gyártók. Léteznek 8-22 colos vagy ennél nagyobb képátmérıjő monitorok is A nyomtató (printer) feladata a számítógép memóriájában megjelenı adatok megjelenítése papíron vagy más anyagon. A grafikus rendszerek bevezették a házi szabvánnyá vált WYSIWYG (What you see is what you get - azt kapod amit látsz) fogalmát, amely az objektumoknak ugyanolyan megjelenést biztosít a monitoron, mint a papíron. A mátrix (tős) nyomtatók 9 vagy 24 tővel dolgoznak. Ezeket a tőket nagy teljesítményő elektromágnesek lökik neki a papír elıtt feszülı festékszalagnak. A festékszalag azokon a tőhegynyi pontokon érintkezik a papírral és összekeni azt festékkel. A nyomtatófej ezután egy pontnyit vízszintesen elmozdul, és a folyamat megismétlıdik. Az ilyen nyomtatók nagy elınye az índigózhatóság és az olcsó fenntartás. Ennek megfelelıen alkalmazzák számlák, bizonylatok nyomtatására, ahol a fenti paraméterek elınyt jelentenek. A tintasugaras nyomtató egy nyomás alatt lévı festéktárból fúvókák segítségével juttat festéket a papírra. A fúvókák igen közel helyezkednek el egymáshoz így nagy felbontás is elérhetı, de ennek léteznek fizikai határai. A festék papírra jutását az un. piezoelektromos kristályokkal oldják meg. Ennek az anyagnak feszültség hatására megnı a térfogata, ezért a festéket a papírra fújja a patron. A fej itt is vízszintesen, a papír pedig függılegesen mozog. A lézeres elven mőködı típusokt echnikája a soronkénti nyomtatással ellentétben a lapnyomtatásra koncentrál. A nyomtatóban a speciális anyaggal (szelénnel) bevont és elektromosan feltöltött hengerre lézersugár írja fel a nyomtatandó képet. Ahol a lézersugár a hengerhez ér, ott annak felülete a henger többi részével és a nyomtatóban lévı fekete festékporral ellentétes töltésővé változik. Így amikor a hengernek ez a része elfordulása közben a festékkazetta fölé kerül, akkor abból festék tapad fel a lézerpásztázta helyekre. A hengerrıl a kép görgetéssel kerül át a papírra, majd beleég abba, amikor az egy 200 C -os hengerpár között elhalad. A színes nyomtatás elve a következı: minden szín kikeverhetı a türkiz, bíbor, sárga színekbıl szubtraktív színkevereséssel (CMYK). Egy nyomtató fontos tulajdonsága a felbontás, amelyet az inchenkénti pontok számával, vagyis DPI-vel mérünk. Mi volt a különbség a szürkeárnyalatos és a fekete-fehér monitorok között? Milyen képfrissitesi frekvenciát érdemes beállítani egy CRT monitorra? Melyik típusó nyomtatóba száradhat be a festék? Napi több száz oldal szöveg nyomtatásásra milyen típusú nyomtató a leghatékonyabb?

8 8. Perifériák jellemzése: digitális kamera, szkenner, billentyőzet, hangkártya, VGA kártya, hálózati kártya, modem, egér. A digitális kamerák/fényképezıgépek általában valamilyen flash memóriát használnak. Hasonlóan a lapolvasókhoz a használt érzékelı elemek CCD áramkörök, melyekben fényre érzékeny cellák vannak, melyek a megvilágítással arányos feszültséget szolgáltatnak. Fontos része még a kamerának az optika. A lapolvasó (scanner) képek digitalizálására szolgál. A papíron, vagy egyéb hordozón lévı dokumentum elektronikus képének elıállítása és számítógépbe vitele. Minısége függ a felbontás nagyságától, aminek mértékegysége DPI (dots per inch) és a színmélységétıl, vagyis a színárnyalatok számától. Ezt bitekben szokták mérni.(pl: 32 bites színmélység = több mint 4 milliárd színárnyalat). Szoftveresen lehetséges a bevitt karakterek optikai felismerése, ezt OCR programok végzik. A billentyőzet az egyik legfontosabb beviteli periféria. Általában kábellel csatlakozik az alaplaphoz. A betők elhelyezése a QWERTY elhelyezést követi kiegészítve néhány speciális (ún. funkció) billentyővel. A billentyők lenyomásakor ill. felengedésekor generálódik egy jel, amit a számítógép dolgoz fel. Milyen részekre, csoportokra oszthatók a billentyők egy szokványos billentyőzeten? A hangok digitalizálást a hangkártya és az ahhoz kapcsolódó szoftver végzi. A digitalizálás során többféle eljárás létezik, de ki kell emelni a standard CD minıséget, ami azt jelenti, hogy a digitalizálás során a hanghullámból másodpercenként mintát veszünk, és egy mintát 16 bit-en (2 byte-on) tárolunk el. A monitoroknak illeszkedniük kell a központi egységben található VGA kártya típusához. A videókártya egyik jellemzıje a rajta található memória mérete, ami egyik oldalról meghatározza a használható maximális felbontást és színmélységet másrészt a monitor fizikai felépítése jelent korlátot. Szinte minden Windows rendszerre írt játék használja a DirectX csomagot, ami szintén a Microsoft terméke. A legújabb, 10-es verzióját csak a legújabb videókártyák támogatják hardveresen. A videókártyák korábban AGP porton keresztül, újabban egyre gyakrabban PCI Express porton keresztül csatlakoznak az alaplaphoz. Egy gépben lehet 2-4 videókártya is. A hálózati kártya a számítógépek hálózatra kapcsolódását és az azon történı kommunikációját lehetıvé tevı bıvítıkártya. Ez minden hálózatra kötött számítógépen megtalálható. Ezekbe lehet beledugni a szabványos hálózati kábelt. Léteznek vezeték nélküli kártyák is. Ezek rádióhullámokat vesznek/adnak, és ezzel komunikálnak. Sebességük: 10Mb/s-1Gb/s között mozog. A modem egy olyan berendezés, ami egy vivıhullám modulálásával a digitális jelet analóg információvá, illetve a másik oldalon ennek demodulálásával újra digitális információvá alakítja. Az eljárás célja, hogy a digitális adatot analóg módon átvihetıvé tegye. A telefonos modem például, a számítógép által használt digitális 1 és 0 jeleket úgy alakítja át hangfrekvenciává, hogy az telefon vonalon továbbítható legyen. Az ADSL modem is hasonló, csak magasabb frekvenciát használ. Az egér szinte nélkülözhetetlen beviteli (pozicionáló) eszköz. Van mechanikus egér ezek alján golyó található, az optikai (infravörös vagy lézeres) egerek alján egy kis optikai érzékelı figyeli az elmozdulás irányát és sebességét. Az egérrel azonos funkciót lát el a track ball. Itt az egér alja helyett a tetején van a golyó amit csak az ujjunkkal kell görgetni. Laptopokban használatos pozícionáló eszköz a touchpad. Ennek is van vezeték nélküli változata. Mire szolgál a Scroll Lock billentyő? Mondj néhány közismert billentyő kombinációt! Legalább hány megapixeles felbontás szükséges egy normál mérető fénykép jó minıségben történı ki nyomtatásához? A fenti perifériák közül melyik elengedhetetlenül fontos a számítógép mőködéséhez, illetve internetezéshez?

9 9. Hálózatok fajtái, topológiájuk, az internet felépítése. A számítógépeket összekötı kommunikációs rendszereket nevezzük hálózatnak. A hálózaton történı kommunikáció valamilyen protokoll (rögzített kommunikációs szabályok összessége) segítségével történik. A hálózatokat alapvetıen két csoportra osztjuk. A LAN (Local Area Network) helyi hálózat, mint például az iskolai hálózat. A WAN (Wide Area Network) nagy területeket, nagy távolságokat áthidaló hálózat, mint például a hazai középiskolák hálózata. A számítógépek között az adatcsere több különbözı módon valósulhat meg, például kábelekkel, rádióhullámokkal. A kiszolgáló-munkaállomás típusú hálózatban lévı gépek lehetnek kiszolgálók és munkaállomások. A kiszolgáló (szerver) általában erısebb hardverrel és érıforrásokkal rendelkezik és a hálózatban használt eszközök rá vannak kötve így minden munkaállomás (kliens) számára elérhetıek. A csillag topológia a legidısebb módja egy hálózat kiépítésének. Központja a szerver, melyre minden kliens külön csatlakozik, egymást a szerveren keresztül érik el. A csillag topológia legfıbb elınye az, hogy ha megszakad a kapcsolat a szerver és bármelyik számítógép között, az nem befolyásolja a hálózat többi csomópontját, ugyanakkor hátránya hogy a központ meghibásodásával az egész hálózat mőködésképtelenné válik. Győrő topológia esetében minden állomás, beleértve a szervert is, két szomszédos állomással áll közvetlen kapcsolatban. Az összeköttetés körkörös győrő, ebbıl következıen a hálózatnak nincs végpontja. Az üzeneteket a gépek mindig a szomszédjuknak adják át, s ha az nem a szomszédnak szólt, akkor az is továbbítja. A győrő bármely részén fellépı meghibásodás hatására a teljes adatátvitel leáll. Ezenkívül hátránya még az is, hogy az adat a hálózat minden számítógépén keresztülhalad, és a felhasználók illetéktelenül is hozzájuthatnak az adatokhoz. A sín topológia a legegyszerőbb hálózati elrendezés. Ez az elrendezés egyetlen átviteli közeget, például kábelt használ. A hálózatban lévı mindegyik számítógépnek egyedi címe van, ez azonosítja a hálózaton. Ahogy az adat végighalad a kábelen, mindegyik számítógép megvizsgálja, hogy eldöntse, melyik számítógépnek szól az üzenet. Az internetet úgy alkották meg, amely akkor is mőködıképes maradjon, ha valahol a vonal egy része megsérül (mondjuk atomtámadás miatt). Minden gép több másikkal van összeköttetve, és ha az egyik vezeték megsérül, akkor másik úton is el tud jutni a megcímzett adatcsomag (a hálózat csomagkapcsolt és nem vonalkapcsolt). Az interneten tehát nincs "központi gép". Az interneten minden gépet egy cím azonosít, amelynek segítségével hivatkoznak egymásra a hálózat tagjai. Az Interneten használt cím (IP cím) négy darab egész számból áll, pontokkal elválasztva. Az egyes számok 0 és 255 közöttiek lehetnek. A nehezen megjegyezhetı IP címek helyett kidolgoztak egy szimbolikus címzési rendszert (DNS rendszer), amelyben minden gépet egy karaktersorozat azonosít. Egy ilyen úgynevezett domain neves címet szavak alkotnak, ponttal elválasztva. Például server.mintaceg.net.hu. A címek átfordítását gépek (úgynevezett DNS szerverek) végzik el automatikusan, ezért nekünk elegendı a domain neves címekkel foglalkoznunk, melyeket Internet címnek is szoktak nevezni. Az ilyen "szöveges" címek ugyanakkor további információkat is hordoznak. Ugyanis a cím elsı szava a gép nevét adja, a többi része pedig azt a kis alhálózatot azonosítja, amelyben ez a gép található. A címek általában kétbetős szóra végzıdnek, amelyek az országot azonosítja Például a.hu Magyarországot azonosítja, a.de Németországot jelenti. Ma már létezik eu domain is, az Európai Unió jelölésére. Mi derül ki a címbıl? Milyen topológiájú az iskolai hálózat? Megbénítható, leállítható-e az internet? Mi az a blog?

10 10. Az operációs rendszerek fı feladatai, típusai. Egy grafikus operációs rendszer felhasználói felülete, fontosabb felhasználói beállításai. Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását vezérli. Feladatai: kapcsolat teremtése a felhasználó és a gép között (parancsok fogadása, üzenetek küldése) a processzor vezérlése a programok mőködtetése: indítás, programok közötti kapcsolatok szervezése a háttértárak kezelése: programok, adatok biztonságos tárolása a perifériák kezelése a a memória kezelése (lefoglalás, programok betöltése, memória felszabadítása) a gépi erıforrások elosztása (erıforrás pl.: háttértár, memória, hálózat, nyomtató) Az operációs rendszer komponensei: a rendszermag (kernel), az alkalmazói programozási interfész (API: Application Programing Interface), a rendszerhéj és a szervizprogramok (Utility-k). A legfontosabb és egyben legbonyolultabb komponens a rendszermag. Feladata a hardver kezelése és a futó alkalmazói és rendszerprogramok kéréseinek a kiszolgálása. Az API rendszerhívások győjteménye. A hívásokkal az alkalmazói programok számára tiltott mőveletet kérhetünk a kerneltıl, amelynek a kérésére adott válaszait szintén az API-tól kapjuk vissza. A rendszerhéj feladata az operációs rendszer és a felhasználó (gépkezelı) kapcsolatának biztosítása. Szöveges és grafikus típusú lehet. A szervizprogramok az operációs rendszer olyan kiegészítései, amelyek ritkábban szükséges karbantartási és üzemeltetési feladatokat végeznek. Léteznek parancsvezérelt operációs rendszerek (UNIX, LINUX, DOS, OS/2), melyek különbözı szolgáltatásait parancsok begépelésével tudjuk megvalósítani. A grafikus operációs rendszerek közé tartozik a WINDOWS. A kommunikáció itt egy vizuális-manuális jelrendszer (ikonok, menük, ablakok és egyéb jelek, szövegek) segítségével történik. Az operációs rendszerek csoportosíthatók még a felhasználók száma (egyfelhasználós DOS, többfelhasználós - NOVELL) szerint és az egyidıben futtatható programok száma szerint is. (egyidıben egy program - DOS, egyidıben több program WINDOWS) Bekapcsolás után, vagy újraindításkor a számítógép elõször hardvertesztet hajt végre. Ilyenkor teszteli a processzort, a memóriát, a háttértárakat, valamint a többi hardver-elemet. A sikeres hardverteszt a gép megpróbálja betölteni az operációs rendszert, hogy honnan, az beállítható. Az operációs rendszer betöltése a lemez elsõ szektorának betöltésével kezdõdik (BOOT-szektor). Ezután a BOOT-szektorból betöltött BOOT program indul el, amely az operációs rendszer magját tartalmazza. A futó mag átveszi a számítógép vezérlését és betölti az operációs rendszert. A WINDOWS grafikus felület alapvetı elemei: Tálca, Start menü gomb, Asztal. Fontosabb beállítási lehetıségek: felbontás, színmélység, háttér, képernyıkímélı, rejtett fájlok megjelenítése, ismert fájltípusok kiterjesztéseinek elrejtése, területi- és nyelvi beállítások, billentyőzetkiosztás. Ezek a Vezérlıpulton keresztül érhetıek el. Melyik a Windows legújabb verziója? Van-e ingyenes operációs rendszer? Lehet-e egy gépen kettı, vagy akár több operációs rendszer is telepítve?

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Az operációs rendszer. Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása

Az operációs rendszer. Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása Az operációs rendszer Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítása Az operációs rendszer feladatai Programok indítása, futtatása Perifériák kezelése Kapcsolat a felhasználóval

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

TestLine - zsoldosbeatesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoldosbeatesztje-01 Minta feladatsor Melyik igaz? (1 helyes válasz) (1 helyes válasz) 1. 1:47 Normál szoftver létrejöttének pillanatától szerzői jogvédelem alatt áll. Le lehet mondani a szerzői jogról szerzői jog eladható Mi a szerepe a fájlnév

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2009/2010-es tanév Budapest, 2010. április 19. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését!

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek Melyik nem háttértár? (1 helyes válasz) 1. 1:33 Normál PI SSD HDD Mi a teljes elérési út helyes sorrendje? (1 helyes válasz) 2. 1:54 Normál állományazonosító, mappa-azonosító,

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor GINOP képzés szintfelmérő tesztje Mit lehet a HTML-el csinálni 1. 1:10 Könnyű emutatót készíteni Weblapot készíteni Jósolni Szöveget szerkeszteni Melyek tartoznak az operációs rendszer alapvető feladatai

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Tudásszint mérés feladatlap

Tudásszint mérés feladatlap Tudásszint mérés feladatlap 9. évfolyam Útmutató: Semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kitöltésére 40 perc áll rendelkezésedre! Gondold át válaszaidat! Név:... Dátum:... Iskola:... Osztály:...

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 90 perc Elérhető pontszám: 60 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Egészítse ki értelemszerően a következı mondatokat!

Egészítse ki értelemszerően a következı mondatokat! Egészítse ki értelemszerően a következı mondatokat! A számítógép mőködését vezérlı véges számú lépésbıl álló utasítássorozatot,..nevezzük. A két legfontosabb erıforrás a/az és a/az... Az operációs rendszeren

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 04 Informatikai rendszergazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek z alábbiak közül melyik IKT eszköz? (1 helyes válasz) 1. 1:38 Normál számítógép hangkártya processzor Mi a feladata a tűzfalnak? (1 helyes válasz) 2. 1:56 Normál z operációs

Részletesebben

TestLine - kkvtestnk01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - kkvtestnk01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek Melyik grafikai szoftver? (1 helyes válasz) 1. 1:34 Normál NVU Photoshop VL felsoroltak közül mi jellemző a WE2-re? (1 helyes válasz) 2. 1:53 Normál komoly felkészültség és szaktudás

Részletesebben

TestLine - kkvtest02tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - kkvtest02tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alaismeretek Melyik grafikai szoftver? (1 helyes válasz) 1. 1:34 Normál NVU VL Photoshop felsoroltakból melyik periféria? (1 helyes válasz) 2. 1:36 Normál Egér RM Processzor Melyik jellemző

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

Mértékegységek a számítástechnikában

Mértékegységek a számítástechnikában Mértékegységek a számítástechnikában BIT legkisebb adattárolási egység Értékei lehetnek: 0,1. Bájt= 8 BIT a számítógép számára egységesen kezelhető legkisebb egység. (Bit,) Bájt, KiloBájt, MegaBájt, GigaBájt,

Részletesebben

Jel, adat, információ

Jel, adat, információ Kommunikáció Jel, adat, információ Jel: érzékszerveinkkel, műszerekkel felfogható fizikai állapotváltozás (hang, fény, feszültség, stb.) Adat: jelekből (számítástechnikában: számokból) képzett sorozat.

Részletesebben

Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia)

Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia) 1 Informatikai alapismeretek (Információ-Technológia) 17. rész TÖMÖRÍTÉS, BIZTONSÁG és NETIKETT Készítette: Komárominé Kék Erika 2 Tömörítés Fogalma: Okai: adatvesztés nélküli méretkicsinyítés -ritkán

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

1. MODUL IKT ALAPISMERETEK. Az IKT alapismeretek modul vizsgafeladatai feleletválasztós (teszt) kérdéseket tartalmaznak, összesen hat témakörbıl.

1. MODUL IKT ALAPISMERETEK. Az IKT alapismeretek modul vizsgafeladatai feleletválasztós (teszt) kérdéseket tartalmaznak, összesen hat témakörbıl. AZ ELSİ MODUL TARTALMA 1. MODUL IKT ALAPISMERETEK Az IKT alapismeretek modul vizsgafeladatai feleletválasztós (teszt) kérdéseket tartalmaznak, összesen hat témakörbıl. Az egyes témakörök kérdéseinek száma,

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Prezentáció tartalma Szoftverek csoportjai Operációs rendszerek Partíciók, fájlrendszerek Tömörítés Vírusok Adatvédelem 2 A szoftver fogalma A szoftver teszi használhatóvá

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Ajánlott olvasnivaló: http://informatika.gtportal.eu/ Az anyag egy része a fent említett weboldalon található anyagok részleteiben vagy teljes mértékben át vett változata. Számítógép

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

Információ kommunikáció

Információ kommunikáció Információ kommunikáció A 9. osztályos munkafüzet feladatainak megoldása Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 (Rsz.: 16172/M) A munkafüzethez további feladatok találhatók a Nemzeti Tankönyvkiadó webhelyén (www.ntk.hu).

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A Windows 7 bemutatása...xv A Windows 7 kiadásai... xvi Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7... xix A gyakorlatok...

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

Bemeneti eszközök. Bemeneti egységek - Billentyőzet. A számítógép vázlatos felépítése

Bemeneti eszközök. Bemeneti egységek - Billentyőzet. A számítógép vázlatos felépítése Bemeneti eszközök A számítógép vázlatos felépítése A számítógép mőködésének megértéséhez szükséges, hogy ismerjük a hardver felépítését, és tisztában legyünk a hardverelemek funkcióival. A következı ábra

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Mi van a számítógépben? Hardver

Mi van a számítógépben? Hardver Mi van a számítógépben? Hardver A Hardver (angol nyelven: hardware) a számítógép azon alkatrészeit / részeit jelenti, amiket kézzel meg tudunk fogni. Ezen alkatrészek közül 5 fontos alkatésszel kell megismerkedni.

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat.

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

ECDL Operációs rendszerek Miazön által használt számítógép operációs rendszere és annak verziószáma? Windows XP 1 Hány MB az ön által használt számítógépbe épített RAM? Sajátgépen jobb egérgomb / Tulajdonságok

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

M/74. közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához

M/74. közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Világbanki Középiskolák 2003. M/74 Elbírálási útmutató közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához Tételszám Megoldás Pontszám Tételszám Megoldás Pontszám 1. B 2

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Adat mentés. A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze.

Adat mentés. A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze. Adat mentés A program segítség file-ok, mappák mentésében. Mentési csomagokat állíthatunk össze. A program telepítése: A program nem igényel telepítést. Másoljuk a számítógépünkre tetszıleges helyre. Készítsünk

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

informatika: Az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozó tudomány.

informatika: Az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozó tudomány. INFORMATIKA KISOKOS informatika: Az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozó tudomány. információ: Olyan új ismeret, ami a korábbi tudásunkra épül. információs

Részletesebben