Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata"

Átírás

1 Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

2 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv), és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvényben (továbbiakban: Kedvezménytörvény) valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a hallgatói önkormányzattal egyetértésben, a főiskola hallgatói által fizetendő díjakat és térítéseket, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokat és szervezeti formáját az alábbiak szerint állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. 1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a főiskolán tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatókra, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik; b) a főiskolán alapképzésben tanulmányokat folytató, külföldi állampolgárságú hallgatókra, akik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartoznak; c) a főiskolán tanulmányokat folytató, külföldi állampolgárságú hallgatókra, akik az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint olyan állam állampolgárai és családtagjai, akik az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött külön szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek. 2) A szabályzat hatálya a hallgatói juttatások tekintetében csak e szabályzat kifejezett rendelkezése esetén, az ebben megfogalmazott eltérésekkel terjed ki: a) a főiskolán államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas levelező tagozatos alapképzésben, felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatókra; b) a főiskolán költségtérítéses és önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatókra c) főiskolával jogviszonyt létesítő 1) a-c) pontjába nem tartozó külföldi állampolgárokra. 3) Az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók körének meghatározásakor az Nftv nak, valamint a Korm. rendelet 3. -nak előírásait kell figyelembe venni. 4) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogát akkor gyakorolhatja, ha a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. Hallgatói juttatásokra, térítésekre, díjakra vonatkozó általános rendelkezések 2. 1) A hallgatók részére nyújtható juttatások jogcímeit e szabályzat határozza meg, mértékéről, a támogatások felosztásának elveiről, módjáról a Szenátus, illetve annak felhatalmazása alapján a Térítési és Juttatási Bizottsága (továbbiakban: TJB) dönt 2) A hallgatók részére nyújtható egyes juttatások jogcímeit és feltételeit egy tanévre kell megállapítani, mely 10 oktatási hónapot jelent, kivéve, ha jogszabály vagy jelen szabályzat másként rendelkezik. A hallgatói juttatások keretösszegét az éves költségvetés határozza meg. A támogatásokra vonatkozó információkat a Főiskola a webfelületén a NEPTUN-on és az intézményi tájékoztatóban teszi közzé. 3) A szabályzat 6. (1) bekezdésben felsorolt jogcímeken pénzbeli juttatásként meghatározott ösztöndíjakat havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. Ezen juttatások esetében a Gazdasági és Műszaki 2

3 Főigazgatóság (a továbbiakban. GMI) a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig intézkedik a Magyar Államkincstár felé azok átutalásáról. 4) A regisztrációs időszakban történő passzív státuszra regisztrálás esetén a hallgató semmilyen juttatásban nem részesül, térítést, díjat nem fizet. 5) A hallgatói juttatásokkal, térítésekkel, díjakkal kapcsolatos adminisztratív teendőket a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ (továbbiakban: TOK), valamint a GMI végzi. A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, az alaptámogatás és az egyéb intézményi juttatások kérvényeinek feldolgozását a TJB a HÖK közreműködésével végzi. 6) A hallgatói juttatások, térítések, díjak megállapításának, valamint felhasználásának jogszerűségéről és törvényességi felügyeletéről a főiskola rektora gondoskodik. Szabályozás szervezeti háttere és eljárásrendje 3. 1) A hallgatók juttatási és térítési ügyeinek intézését a TJB látja el, melynek összetételét a főiskola Szervezeti Működési Rendje határozza meg. 2) A TJB feladata: a) a lakhatási normatíva felosztása, a Korm. rendelet 8. (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás felhasználásra vonatkozó irányelvek és javaslatok kialakítása; b) a rendszeres szociális ösztöndíj, illetve a lakhatási feltételek támogatásának pályáztatására és odaítélésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása, az ezzel kapcsolatos főiskolai szintű feladatok koordinálása; c) a szakmai, tudományos ösztöndíj adományozása alapelveinek meghatározása; d) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjjal kapcsolatos főiskolai szintű feladatok koordinálása; e) javaslattétel a kollégiumi ellátásért fizetendő térítési díjak összegére. 3) A TJB saját szabályzata alapján működik, melyet a szenátus fogad el. 4) A bizottság elnökét a főiskola közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói közül a szenátus választja és menti fel. Az elnöki tisztség 1 évre szól, és többszörösen megújítható. Napirendtől függően a TJB szavazati joggal bíró tagjai más személyt is meghívhatnak az ülésre, amely meghívott személy az ülésen tanácskozási joggal vehet részt. Állandó meghívott az oktatási és tudományos rektorhelyettes. 5) A HÖK a bizottságban résztvevő képviselőit évente tanév elején szeptember 30-ig írásban delegálja. A megbízás egy évre szól. A bizottságban résztvevő HÖK delegáltak a HÖK Tanulmányi és Diákjóléti Bizottságaikból kerülnek ki, valamint a TJB tagja a HÖK elnöke. 6) A bizottság titkári feladatait a TOK vezetője látja el. A bizottság üléseit a titkár szervezi, készíti elő, az ülésekről a döntések lényegét tartalmazó összefoglaló jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a bizottság anyagainak, beadványainak, határozatainak stb. a főiskola Iratkezelési és Irattárazási Szabályzatának megfelelő kezeléséről. 7) A TJB jogszabály vagy szabályzatellenes döntésével szemben a hallgató a kézhezvételtől, illetve a kihirdetéstől számított 15 naptári napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet első fokon a TJB elnökéhez, másodfokon a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságához lehet benyújtani. A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 30 napon belül. 3

4 II. fejezet A hallgatók részére nyújtható juttatások A hallgatói juttatások forrása 4. 1) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott állami támogatás (intézményi keretösszeg) forrása az Nftv. 84. (2) bekezdése alapján a hallgató részére nyújtható: a) szociális alapú támogatás, b) teljesítmény alapú támogatás. 2) Jelen bekezdés a)-c) pontjai keretösszegének mértékét és jogcímeit Magyarország mindenkori költségvetési törvénye tartalmazza: a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás (hallgatói normatív) keretösszege; b) a kollégiumi normatív keretösszege; c) a lakhatási támogatás keretösszege; d) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális támogatás keretösszege; e) a Köztársasági ösztöndíj-támogatás keretösszege. 3) A hallgatói juttatások intézményi keretösszegének részét képezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati Rendszer által biztosított, a főiskola költségvetésében megjelölt és elkülönített forrás. 4) A hallgatói juttatások intézményi keretösszegének részét képezik a központi költségvetésen kívüli, egyéb forrásokból fizetett juttatások. 5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott keretösszegek adott évben fel nem használt maradványai csak a szabályzat 6. és 7. -ában meghatározottaknak megfelelően használhatók fel. Hallgatói jogosultság 5. 1) Az 4. (1) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatásokban a Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint államilag támogatott képzésben, állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók közül kizárólag azok részesülhetnek, akik esetében a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított képzési időszakot; kivéve, ha az adott juttatásra vonatkozóan jelen szabályzat ettől eltérően rendelkezik. 2) Az 4. (1) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatásokban az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek. 3) Az 4. (3) bekezdésében leírt keret terhére nyújtott teljesítményalapú juttatásokban az államilag támogatott és a költségtérítéses teljes idejű alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek. 4) Az 4. (1)-(2) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatások esetében a kifizetés megkezdése előtt a TOK megvizsgálja a hallgató jogosultságát az adott juttatásra. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel vagy egyéb ok miatt a juttatásra nem jogosult, annak folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül tejes egészében szünetel. 5) Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, csak abban a felsőoktatási intézményben részesülhet szociális alapú ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. 6) Az államilag támogatott és költségtérítéses, valamint az állami (rész) ösztöndíjas és önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjét és részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. 4

5 Az intézményi hallgatói előirányzat felosztása és felhasználásának jogcímei 6. 1) A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel: a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, bf)szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása, c) doktorandusz ösztöndíj, d) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj kifizetésére, e) az intézményi működési költségek finanszírozására ea) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, ec) kollégium fenntartása, működtetése, ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, ee)a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása. 2) Az (1) bekezdés a) d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. 3) Az 4. (4) bekezdésében megjelölt központi költségvetésen kívüli egyéb források terhére a következő támogatások fizethetők ki: a) hallgatói munkadíj; b) egyéb, a főiskola által megállapított ösztöndíj. Hallgatói normatíva felosztása 7. 1) A hallgatói normatíva keretösszege a 6. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott juttatásokra használható fel a szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint. 2) A 6. (1) bekezdés ba) bb) és be) bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni a Korm. rend. hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben részt vevő hallgatók után biztosított a. hallgatói normatíva legalább 20 százalékát, b. lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és c. tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát. 3) A 6. (1) bekezdés ea) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24%-át. 4) 6. (1) bekezdés eb) pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át. A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásának felhasználásáról a felsőoktatási intézmény 5

6 térítési és juttatási szabályzatában meghatározott szerv (TJB) az Nftv. 61. (2) bekezdése alapján a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt. 5) A Köztársasági ösztöndíj-támogatás keretösszege a 6. (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott juttatásra használható fel. 6) A kollégiumi normatíva keretösszege a 6. (1) bekezdés ec) pontjában meghatározott juttatásra használható fel. 7) A 6. (1) bekezdés ed) pontja szerint kell felhasználni a lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át. 8) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázati Rendszer intézményi ösztöndíj részéhez biztosított keretösszege a 6. (1) bekezdés bc) pontjában meghatározott jogcímen használható fel. 9) Az 4. (2) a), b), c), d), e) pontjaiban meghatározott keretösszeg mértékét, felhasználásának elveit és arányait a költségvetési törvény, az államháztartási törvény valamint a szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével a HÖK javaslata alapján és előterjesztésében, a TJB félévente fogadja el. A TJB által elfogadott felosztási és felhasználási javaslat évközi módosítása jogszabályváltozás miatt lehetséges. 10) A Szenátus által elfogadott éves költségvetésben meghatározott hallgatói előirányzatokhoz tartozó keretek kiszámítása, létrehozása és kezelése a Korm. rendelet 32. -ban meghatározott létszámokra vonatkozó, előző évi intézményi hallgatói létszámjelentés alapján a TOK feladata. 11) A hallgatói juttatásokhoz biztosított intézményi keretösszeg, illetve a központi költségvetésen kívüli egyéb források terhére kifizetésre kerülő ösztöndíjjellegű juttatások utalásra történő előkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a TOK végzi, a GIRO-n keresztül történő utalásra a GMI jogosult. Teljesítmény alapú ösztöndíjak 8. Tanulmányi ösztöndíj 1) A tanulmányi ösztöndíjak odaítélésének feltételeit, mértékét és eljárási rendjét, az egymással összehasonlítható hallgatói csoportokat a HÖK terjeszti elő a döntésre jogosult TJB -nek. 2) Amennyiben a HÖK javasolja a tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor, hogy a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba sorolják, úgy a besorolás az adott félévre szól. A homogén hallgatói csoportok kialakításának módját a HÖK határozza meg és hozza nyilvánosságra a honlapján. 10 fő alatti kurzusok esetén az egyedi elbírálás elve működik. 3) A hallgatói csoportok kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredményeket mérjenek össze. Az így kialakított homogén hallgatói csoportok létszáma minimum 10 fő. A csoport kialakítható szakonként, évfolyamonként, modulonként, szakirányonként vagy adott kredit mennyiséget teljesített csoportonként; illetve ezek kombinációjaként. 4) Tanulmányi ösztöndíjban nappali tagozatos, államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, előző félévi tanulmányi eredményeik alapján, külön pályázat nélkül. 5) Tanulmányi ösztöndíjban a 4) bekezdésben felsorolt hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet, a szabályzat alapján megállapított legalacsonyabb ösztöndíj összege havonta nem lehet kevesebb, mint az éves hallgatói normatíva 5 %-a. 6) Korábban más felsőoktatási intézményben, illetve főiskolán belüli más szakon tanulmányokat folytató hallgató, amennyiben teljesíti a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltételeket, az előzőleg megszerzett tanulmányi eredménye alapján csak államilag támogatott hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. A kreditelismerés nem számítható be az ösztöndíjátlagba. 6

7 7) A külföldön teljesített és elfogadott félévet követően tanulmányi ösztöndíj jár a hallgatónak elsősorban a külföldön nyújtott, tanulmányi ösztöndíjra jogosító tanulmányi teljesítménye alapján. 8) A Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók tanulmányi eredményük alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek. 9) Az adott félévre fizetendő tanulmányi ösztöndíj kiszámításához felhasznált tanulmányi eredményt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján a NEPTUN rendszer számolja. 10) Pályázat útján, az intézmény saját bevételének terhére, tanulmányi ösztöndíjban részesíthető az a költségtérítéses hallgató, aki kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 11) A tantervi követelményeken túl kiemelkedő szakmai, tudományos illetve közéleti tevékenységet végző hallgató rendszeres havi, illetve egyszeri juttatásban részesíthető. 12) A szakmai és tudományos ösztöndíj pályázati úton, egyéni elbírálás alapján adható. A benyújtott pályázatokat a HÖK véleményezi, és a TJB dönt. 13) A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői, valamint a Hallgatói Önkormányzat munkájában részt vevő hallgatók részére fizetett rendszeres és eseti közéleti ösztöndíj a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya alapján adható. 14) Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban a főiskola bármely, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet. 15) Az (11) bekezdés alapján a hallgatók az alábbi jogcímeken kaphatnak támogatást: a) tudományos diákkörben végzett kiemelkedő tevékenység; b) a főiskolai vezetés által kiírt és elbírált demonstrátori tevékenység; c) kiemelkedő közművelődési, művészeti tevékenység; d) folyamatos és kiemelkedő közéleti tevékenység; e) kiemelkedő tevékenység szakkollégiumokban és egyéb szakmai szervezetekben. 16) A főiskola szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíjat elnyert hallgatóinak a névét nyilvánosságra kell hozni a főiskola honlapján. Köztársasági ösztöndíj 17) A Köztársasági ösztöndíjpályázatok benyújtásának, rangsorolásának és felterjesztésének részletes szabályozásáról a főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, továbbá a Köztársasági ösztöndíjszabályzat rendelkezik. 18) Köztársasági ösztöndíjban a Korm. rendelet 24. (2) szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgatók létszámának 0,8 %-a részesülhet, aki legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditpontot megszerzett. 19) Amennyiben a Köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató a vonatkozó rendelkezések alapján jogosult lenne a Köztársasági ösztöndíjra, de azt eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetekben a Köztársasági ösztöndíjat a főiskola a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére köteles kifizetni. Szociális alapú ösztöndíjak 9. Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj 1) A rendszeres szociális ösztöndíj megállapításáról a hallgató által benyújtott, egyéni, részletes indoklást tartalmazó pályázat alapján, a HÖK javaslatával és előterjesztésével, a TJB dönt, elfogadott pontrendszer alapján. 7

8 2) A Korm. rendelet 16. (2) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő hallgató számára az (1) bekezdésben leírtak szerint megállapított rendszeres szociális támogatás havonkénti összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva éves összegének 20 %-a. 3) A Korm. rendelet 16. (3) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő, valamint a szabályzat 21. (3) bekezdése alapján miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgató számára az (1) bekezdésben leírtak szerint megállapított rendszeres szociális támogatás havonkénti összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva éves összegének 10 %-a. 4) A jelen szabályzatban rögzített szabályok és a hallgató által benyújtott egyéni pályázat alapján a gyermekét egyedül nevelő hallgató havonta az éves hallgatói normatíva 3 %-ának megfelelő összegű rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesíthető, amennyiben az indokoltság fennáll. 5) A rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjat igénylő hallgatók pályázati anyagait, az ezekhez csatolt igazolásokat a vonatkozó adatvédelmi szabályok szerint a TOK kezeli és tárolja a Neptun rendszeren keresztül. A rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók adatait, a támogatás mértékét mások által személyi azonosításra alkalmatlan módon kell közzétenni. 6) A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj odaítélésének szabályait, az elfogadható igazolásokat, az értékelés szabályait és a pontozási rendszert a 2. sz. melléklet tartalmazza. 7) A rendszeres szociális ösztöndíjkérelem, az alaptámogatás és a kollégiumi felvételi kérelem azonos kérvényen adható be. A kérvény leadásának határideje megegyezik a kollégiumi felvételi kérvény leadásának határidejével. Ezen kérelmek elbírálása egy tanévre szól, de a jogosultak körét, a szociális támogatás esetében félévente kell megállapítani. 8) Amennyiben a hallgató a kérvény leadását elmulasztja, a következő tanév első félévére rendszeres szociális ösztöndíjban, alaptámogatásban nem részesülhet. Az érintett hallgatóknak a második félév elején lehetőséget kell adni pótpályázat benyújtására. A pályázat elbírálása során ez esetben is ugyanazon időszakra vonatkozó adatokat kell figyelembe venni, mint a teljes tanévre benyújtott pályázatok esetében. A pótpályázat egy félévre szól, ez alapján csak a második félévre folyósítható rendszeres szociális ösztöndíj. Alaptámogatás 9) Alaptámogatásban a hallgató által benyújtott kérelem alapján a nappali tagozatos, államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, az adott képzésre első alkalommal történő bejelentkezésüket követően. 10) Alaptámogatásban csak azon hallgatók részesülhetnek, akik a Korm. rendelet 16. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek, és azt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolják; továbbá megfelelnek az intézmény belső pontrendszerének, vagyis szociális ösztöndíjban részesülnek. Az alaptámogatás és a szociális ösztöndíj egy kérvénnyel igényelhető. 11) Az alaptámogatás féléves összege az alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva 50 %-a. Az adott félévre szóló juttatást öt hónap alatt, havonta egyenlő részletekben kell kifizetni. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 12) A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati és intézményi részével kapcsolatos adatokat a TOK tartja nyilván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Támogatáskezelő tájékoztatása alapján. Az ösztöndíj utalásra történő előkészítését a TOK végzi. 13) A TOK köteles félévente a kurzus felvételi időszak lezárását követő 10 munkanapon belül jelezni az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részére az ösztöndíjra jogosult hallgatók adatait. 14) A Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által kiszámított önkormányzati ösztöndíjrész akkor számfejthető, ha annak fedezete a főiskola számlájára került. Az intézményi ösztöndíjrészt a TOK az egyéb ösztöndíjakkal azonos módon, havonta számfejti. 15) A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati és intézményi ösztöndíjrészének folyósítása előtt a Korm. rendelet előírásainak megfelelően ellenőrizni kell a hallgató jogosultságát a kifizetésre. Azokban a 8

9 hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy egyéb ok miatt az ösztöndíjra nem jogosult, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel. 16) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni a TOK-t és a Emberi Erőforrások Támogatáskezelőt. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen a személyes adatok változásai, tanulmányi adatainak (munkarend, finanszírozási forma) módosulása, illetve tanulmányok halasztása esetén köteles tájékoztatást nyújtani. Az a hallgató, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárást követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 17) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíjat a főiskola részére visszafizetni. A főiskola a részére átutalt, de ki nem fizetett vagy tévesen kifizetett önkormányzati ösztöndíjrészt Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. részére 30 napon belül köteles visszafizetni. Egyéb intézményi juttatások 10. 1) Egyéb, egyszeri vagy állandó juttatások a hallgatói normatíva éves keretösszegének erre a célra elkülönített részéből fizethetők. Egyéb intézményi juttatások körébe tartozik az ösztöndíjként megítélt diákcélú támogatás, pénzbeli utazási támogatás 2) Az egyéb intézményi juttatások körébe tartozó jogcímeken fizetett ösztöndíjat a gazdasági főigazgatóval és a rektorral történt egyeztetését követően a Hallgatói Önkormányzat állapíthatja meg a TJB egyetértésével. 3) A hallgatói normatíva keretösszegének terhére kifizetett egyéb intézményi juttatásban csak a nappali tagozatos, államilag támogatott képzésben részt vevő, ill. állami (rész)ösztöndíjas hallgató részesülhet. Sporttevékenység támogatása 11. 1) A főiskolai sporttevékenység támogatásának forrása a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális támogatás keretösszegének 10 %-a. 2) Az elkülönített sportcélú keret felhasználásáról, az annak terhére kifizetett rendszeres vagy eseti ösztöndíjakról a főiskola keretösszeg 20 %-ról a HÖK, a 80 %-ról a HÖK előterjesztésa alapján a TJB dönt. 3) A (2) bekezdésben meghatározott 80 % szerinti összeget a célja, a tagsága és a tevékenysége alapján a főiskolához kapcsolódó szervezet (sportegyesület, társadalmi szervezet), valamint versenysportot rendszeresen folytató, a főiskola államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatója részére pályázat alapján havonta folyósítandó, egy képzési időszak (félév) időtartamára adható ösztöndíj juttatásként kell megállapítani. 4) Az (1) bekezdésben meghatározott kereten ösztöndíjként felhasznált támogatás mértéke éves szinten legfeljebb a rendelkezésre álló keret 80 %-a lehet. 5) Kiemelkedő sporttevékenységért járó ösztöndíjban a főiskola bármely, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet. 6) A nem államilag támogatott képzésben résztvevő, versenysportot folytató hallgatók részére a főiskola saját bevétele, a hallgatók által fizetett különeljárási és IV díjak éves összegének 35 %-a használható fel. Támogatásban azok a nem államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik olyan sportegyesületben sportolnak, amelyekkel a főiskolának együttműködési megállapodása van. 7) A sporttevékenység támogatását tárgyaló bizottsági ülésre kötelező jelleggel, tanácskozási joggal meg kell hívni az akkreditációs és Képzésfejlesztési rektor helyettest valamint a Testnevelési Csoport vezetőjét. 9

10 Kulturális tevékenység támogatása 12. 1) A főiskolai kulturális tevékenység támogatásának forrása a tankönyv- és jegyzettámogatás valamint a sport- és kulturális normatíva keretösszegének 10 %-a. 2) Az elkülönített kulturális célú keret felhasználása során a főiskola gazdálkodási szabályzatában a kötelezettség-vállalásra és utalványozásra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Tankönyv- és jegyzettámogatás 13. 1) Az 4. (1) d) pontjában meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális támogatás keretösszegének 24 %-át a 6. (1) ea) pontjában felsorolt célokra kell felhasználni. 2) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. 3) A 6. (1) ea) pontjában meghatározott jogcímeken és célokra fordítható keretek felhasználásának elveiről és szabályairól a HÖK egyetértésével az Oktatásfejlesztési Bizottság dönt. A főiskola szálláshelyei, a kollégiumok 14. (1) A főiskola rendelkezésre álló szálláshelyei közül kollégiumi célokat szolgálnak, vagyis a főiskola nappali tagozatos hallgatóinak elhelyezését biztosítják: a) Campus B épület Kollégium 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány b) ÁÉV Kollégium 5000 Szolnok, Mártírok útja ) A kollégiumi felvételeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni. A kategóriák megállapítását az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi normatíva éves összegének: a) - az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8 %-a, b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10 %-a, c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12 %-a, d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15 %-a. 3) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről pontozásos rendszer alapján kell dönteni (lásd: Szociális támogatási kérelmek pontozásával egyezően, 2. sz. melléklet). 4) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni. 5) A pontrendszerben figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét. 6) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg; valamint közösségi tevékenységet folytat és ezt kérvényezi. 7) Az intézmény a közösségi munkát, valamint a főiskolán munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt biztosíthat. 8) A kedvezményt kérvényezni kell. A kedvezmény odaítéléséről a TJB javaslatára a GMI dönt. 10

11 A kollégiumi elhelyezés 9) Kollégiumban elsősorban székhelyen kívüli állandó lakhellyel rendelkező hallgatót kell elhelyezni. Az alacsony jövedelmű, valamint a nagycsaládos szülők gyermekeit, az árva és a volt állami gondozott hallgatókat kérelmükre az állandó lakóhelyüktől függetlenül minden más elhelyezést igénylő előtt el kell helyezni. 10) A kollégiumi elhelyezés feltételeit és a kollégium felvételi rendjét a főiskola Kollégiumi Szabályzata tartalmazza. A kollégiumi elhelyezés hatályos díjtételeit ezen szabályzat 4. sz. melléklete állapítja meg. 11) A kollégiumi férőhelyigénylést a szociális ösztöndíj- és alaptámogatás igénylésével azonos kérvényen kell benyújtani. Kollégiumi túljelentkezés esetén, továbbá szociális pontegyezés esetén a főiskola székhelye és a lakóhely közötti távolság a mérvadó. 12) A főiskola rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek számát meghaladó, az intézmény saját bevétele terhére létesített szálláshelyeken lévő férőhelyeit jogosult költségtérítéses formában üzemeltetni. Ebben az esetben is teljesíteni kell azonban a Kollégiumi Szabályzatban meghatározott előírásokat. Ezen férőhelyek után kollégiumi normatív támogatás nem jár. A költségtérítéses hallgatók havi díja a kollégium kategóriába besorolása szerinti kollégiumi havidíj, plusz egy kollégiumi férőhelyre adott állami támogatás havi összege. A díj csökkenthető a kollégium nyári hasznosításából befolyt bevétel egy férőhelyre jutó összegével. Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja 15. 1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére a (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint ösztöndíjat kaphat. 2) Az ösztöndíj összege hallgatónként megegyezik a homogén hallgatói csoportok tanulmányi ösztöndíj szerinti rangsorára vonatkozó ösztöndíj összegével. 3) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a főiskola hozzájárulásával kezdte meg. A hallgató az ösztöndíjra a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult. Külföldi állampolgárságú hallgatók juttatása 16. 1) Az Nftv. 39. (1) bekezdésben felsorolt, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató tanulmányi eredménye alapján tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A hallgatói normatíva terhére fizetett más eseti vagy rendszeres ösztöndíjakra és támogatásokra, tankönyv- és jegyzettámogatásra csak nemzetközi szerződés, jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult az Nftv 80. -nak értelmében. 2) A Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, a 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint államilag támogatott képzésben részt vevő, tanulmányaikat szeptemberében vagy azt megelőzően megkezdő hallgatók tanulmányaik befejezéséig a hallgatói normatív keret terhére havonta fizetendő, annak egyhavi összegével egyező összegű ösztöndíjra jogosultak. 3) A Korm. rendelet 26. alapján a nem magyar állampolgárságú hallgató havonta folyósított miniszteri ösztöndíjban részesül. A miniszteri ösztöndíj forrása a hallgatói normatíva éves keretösszegének ilyen célú kifizetésekre elkülönített része. 4) A (2)-(3) bekezdésben felsorolt hallgatók tanulmányi ösztöndíjban valamint a rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesülhetnek, azonban a hallgatói normatívából finanszírozott egyszeri támogatásokra jogosultak. 11

12 5) A (2)-(3) bekezdésben felsorolt hallgatók a hallgatói juttatásokhoz nyújtott állami támogatás egyéb keretei terhére (kollégiumi elhelyezés, tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális támogatás) biztosítható juttatásokra a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos módon és mértékben jogosultak. III. fejezet A hallgatók által fizetendő díjak és térítések Általános szabályok 17. 1) Az 1. (1)-(3) bekezdésében említett hallgatók az Nftv. és a Korm. rendelet keretei között, ezen szabályzat szerint költségtérítést, szolgáltatási és térítési díjakat fizetnek. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatótól költségtérítés nem szedhető. 2) A hallgatók által fizetendő díjak és térítések jogcímeit, feltételeit és mértékét, a fizetendő díjakra vonatkozó kedvezmények és mentességek feltételeit egy tanévre (tíz hónapos oktatási időszakra) kell megállapítani legkésőbb a tanévet megelőzően június 15-ig és azokat a főiskolán szokásos módon közzé kell tenni (az aktuális tanévre vonatkozó díjtételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza.) 3) A hallgató az (1) bekezdésben meghatározott díjakat és térítéseket az előírt határidőig köteles befizetni. 4) Amennyiben a hallgató nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a félévi regisztrációt és a félévi vizsgáit nem kezdheti meg, 5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a főiskolával szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 6) Téves díjmegállapítás miatt a hallgató (volt hallgató) a díj megállapításától számított 15 naptári napon belül fellebbezést nyújthat be az oktatási és tudományos rektor-helyetteshez. A fellebbezést a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága 30 naptári nap belül bírálja el. 7) Amennyiben a fellebbezés során bebizonyosodik a téves díjmegállapítás, az erről szóló határozat meghozatalával egyidejűleg intézkedni kell a fizetési kötelezettség törléséről, illetve a tévesen befizetett összeg visszafizetéséről. A fellebbezés elutasítása esetén a befizetést az eredeti fizetési határidő szerint, ennek lejárta esetén a határozat meghozatalától számított 15 naptári napon belül kell teljesíteni. 8) Amennyiben a hallgató a részére előírt fizetési kötelezettségénél többet fizetett be, akkor a többletet a főiskola a bejelentést követően 30 naptári napon belül köteles visszafizetni. A hallgató a többlet fizetését, a visszafizetés módjára vonatkozókérelmét az oktatási és tudományos rektorhelyettesnek nyújtja be. 9) A hallgatók által fizetendő díjak és térítések megállapításának jogszerűségét a Rektor és a gazdasági főigazgató rendszeresen tanévenként ellenőrzi. 10) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakkal és térítésekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket a TOK és a GMI végzi. Költségtérítéses és önköltséges képzés 18. 1) Költségtérítéses és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: a. a felvételi eljárás során költségtérítéses- önköltséges képzésre felvett hallgatók, b. a Korm. rendelet 3. szerinti államilag támogatott képzési időt túllépő hallgatók, c. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatók, d. a nem állami ösztöndíjas külföldi hallgatók. 2) A Korm. rendelet 36. (5) bekezdés szerinti hallgató a bekezdésben leírt mentességi időszak túllépése esetében költségtérítés megfizetésére kötelezhető, ennek megállapításakor a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 12

13 3) A költségtérítés mértékét a gazdasági főigazgató javaslatára a rektor tanévenként és képzési területenként, a vonatkozó képzési normatíva és piaci igények figyelembevételével állapítja meg. A második, illetve további évfolyamokon a képesítési követelményekben meghatározott képzési időt meghaladó legfeljebb két félév időtartamon keresztül a költségtérítés legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév június 15-ig a főiskolán szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 4) A hallgató és a főiskola a hallgató beiratkozásával egyidejűleg képzési szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni a hallgató által az első tanévben fizetendő díjat, térítéseket, a fizetési kötelezettség feltételeit. Az önköltség fizetése mellett folytatott képzésre tekintettel alkalmazni kell a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 6. (1) bekezdését. A Felnőttképzésről szóló évi CI törvény hatálya eső képzések esetében alkalmazni kell a ban foglaltakat is, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a következőket is: a. a önköltség összegét, b. a önköltségért járó szolgáltatásokat, c. a önköltség visszafizetésének feltételeit. 5) A képzési szerződésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a TOK látja el. A szerződést, valamint az azzal kapcsolatos dokumentumokat a tanulmányok befejezését követően 10 évig meg kell őrizni. A képzési szerződési minta jelen szabályzat 3. számú melléklete. 6) Amennyiben a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a regisztrációs időszakon kívül passzív félév igénybevételét kéri, hallgatói jogviszonyát szünetelteti vagy megszünteti, az általa az adott félévre befizetett költségtérítés a képzési szerződés szerint nem fizethető vissza. 7) A december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesítő államilag nem támogatott, költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév első napján terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók részére költségtérítési fizetési kötelezettség alól mentesség adható. 8) A (8) bekezdésben felsorolt hallgatók a kedvezményre jogosultságuk tényét az ezt igazoló dokumentumok bemutatásával egyidejűleg a regisztráció alkalmával, de legkésőbb az adott félévi kurzusfelvételi időszak végéig jelezhetik a TOK-on. Ennek elmulasztása esetén a költségtérítési díjat meg kell fizetni. Késedelmi-, ügyviteli díjak és egyéb díjak és térítések 19. 1) A hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, illetve más szabályzatban rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén ezen szabályzat 5. számú mellékletében meghatározott késedelmi, ügyviteli és egyéb díjat köteles fizetni. 2) A késedelmi és ügyviteli díjakat tanévenként, a HÖK-kel előzetesen egyeztetve a gazdasági főigazgató javaslata alapján, a rektor határozza meg. A díjak összege esetenként nem lehet nagyobb, mint a költségvetési törvényben az adott évben megállapított hallgatói normatíva 5 %-a. 3) A főiskola az e szabályzatban meghatározott díjakon kívül csak olyan szolgáltatásokért állapíthat meg díjakat, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekhez, illetve a tantervekben foglalt tantervi kötelezettségek teljesítéséhez. Az így megállapított díjak mértékével kapcsolatban a HÖK-nek egyetértési joga van. Jelen bekezdésben említett díjakat jogcímenként külön-külön kell megállapítani, a díjak megfizetésére a hallgató csak a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelezhető. 13

14 Fizetési kedvezmények, mentességek 20. 1) A szabályzat 18. -ban meghatározott költségtérítés, önköltség a 14. -ban meghatározott kollégiumi díj, valamint a 19. (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatási- és térítési díjak fizetésével kapcsolatban a hallgató fizetési halasztást, díj- illetve részletfizetési kedvezményt, valamint fizetés alóli mentességet kérhet. Fizetés alóli mentesség csak kiemelkedő tanulmányi teljesítményű, költségtérítéses vagy önköltséges képzésben résztvevő hallgatónak adható, amennyiben a hallgató a képzéséhez kapcsolódó költségeket a főiskola más saját bevétele terhére biztosítja. A költségtérítéses hallgató szociális alapon, kérelmére részletfizetési kedvezményben részesülhet. 2) A hallgató a 18. -ban, valamint a 19. -ban meghatározott díjakra vonatkozó kérelmét írásban nyújthatja be legkésőbb 15 naptári nappal a díj befizetési határidejét megelőzően. Az oktatási és tudományos rektorhelyettes 15 munkanapon belül dönt a benyújtott kérelem elbírálásáról. 3) A (2) bekezdésben hozott döntés ellen a hallgató a közzétételtől számított 15 naptári napon belül fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságához. A fellebbezést a bizottság 30 munkanapon belül bírálja el 4) A hallgató a 14. -ban meghatározott kollégiumi díjfizetési kötelezettsége tekintetében szociális alapon részletfizetési kedvezményében részesülhet vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása. A hallgató erre vonatkozó egyéni kérelmét a TJB -neknyújthatja be, amely 15 naptári napon belül dönt a benyújtott kérelem elbírálásáról. A TJB a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat az általa meghatározott és szabályzatban rögzített feltételek szerint. 5) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halaszott fizetési lehetőség ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga Nftv 82 (2) bekezdése valamint a Korm Rend. 4 (5) bekezdése alapján a jelen szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes térítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. IV. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. 1) Jelen szabályzatot a Szenátus a szeptember 27-i ülésén megtárgyalta és 77/2012. (IX. 27.) számú határozatával elfogadta, a szabályzat elfogadása napján lép hatályba. 2) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a főiskola hallgatóinak támogatására, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló, a Szenátus által, július 29-i ülésen a 68/b/2011. (VII. 29.) számú határozattal elfogadott szabályzat. 3) A szabályzat mellékletei: 1. sz. melléklet: Hallgatói normatíva felosztása 2. sz. melléklet: Szociális ösztöndíj, alaptámogatás és kollégiumi férőhelyigénylés szempontrendszere, benyújtható igazolások, értékelés szabályai, pontszámítás 3/A. sz. melléklet: Hallgatói képzési szerződésminta 3/B. sz. melléklet Hallgatói ösztöndíjszerződés 4. sz. melléklet: Kollégiumi térítési díjak 5. sz. melléklet: Késedelmi-, ügyviteli díjak és egyéb díjak és térítések 6. sz. melléklet: Fizetendő költségtérítési díjak Dr. Túróczi Imre rektor 14

15 Saját bevétel Tankönyv- és jegyzettámogatás sport és kulturális normatíva Lakhatási támogatás Hallgatói normatíva 1. sz. melléklet Hallgatói normatíva felosztása 18 % 57% Szociális keret a Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása, szakmai versenyek támogatása, képzéshez kapcsolódó programok támogatása tanulmányi ösztöndíj intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj alaptámogatás (összege rendeletileg szabályozott) 25 % 30 % 56 % rendszeres szociális ösztöndíj rendkívüli szociális ösztöndíj, szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása Korm. rendelet 7 ba, bb pont. 30 % 70 % kollégiumi férőhely bérlése, felújítása 56 % 24 % a jegyzet-előállítás támogatása elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése 10 % a sporttevékenység támogatása 10 % a kulturális tevékenység támogatása egyéb, a Szolnoki Főiskola térítési és juttatási szabályzatában és SZMR-ben meghatározott ösztöndíj. 15

16 Szociális ösztöndíj, alaptámogatás és kollégiumi férőhelyigénylés szempontrendszere, benyújtható igazolások, értékelés szabályai, pontszámítás I. A szociális ösztöndíj odaítélésének szabályai és szempontrendszere 2. sz. melléklet (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. A hallgató a szociális ösztöndíj pontjait tíz hónapig, szeptembertől júniusig birtokolja Az ösztöndíj öt hónapra adható, amennyiben az indokoltság fenn áll, vagyis a hallgató pontszáma eléri az első és másodi szemeszterben megállapított szociális ösztöndíj ponthatárt. (2) A jelentkezőnek minden olyan állítását igazolnia kell, amely a szociális rászorultságát hivatott alátámasztani. A következő adatokat kell figyelembe venni: a) a pályázó anyakönyvi jellegű adatai, beleértve az állandó lakóhelyet; b) a pályázóval egy háztartásban élők ba) neve, bb) rokonsági foka (az eltartók megjelölésével), bc) életkora, bd) foglalkozása vagy az általa folytatott vállalkozási tevékenység megnevezése, be) munkahelye, bf) éves bruttó jövedelme, c) ha kevesebb kettőnél az eltartók száma, akkor ennek az oka, továbbá igazolás a területileg illetékes Népesség Nyilvántartóból, az egy háztartásban élőkről. d) külön részben a pályázó esetleges egyéb közlendője, pl. ha az eltartó(k) nem a születési anyakönyv szerinti szülő(k), akkor ennek az oka; eltartó(k) munkaképességének ideiglenes csökkenése, egészségügyi problémák, stb. II. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása az előző évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, és az önadózó előző évi SZJA bevallásának aláírással ellátott fénymásolata; b) egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáltató készíti az adóbevallását: az önadózótól kért igazolások, vagy az előző évi jövedelemadó-megállapítás (M29/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve; ennek hiányában munkáltatói igazolás az előző évi személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá nyilatkozat az előző évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához (NY29/20 ) nyomtatvány fénymásolata arról, hogy a munkáltató készítette el az eltartó adóbevallását, amelynek tartalma megegyezik az M30/20... nyomtatvány tartalmával elfogadható az eredeti nyomtatvány és a fénymásolat együttes bemutatása a kérvény leadásakor; c) mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): az önadózótól kért igazolás(ok), valamint az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve; d) nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (rokkantnyugdíjas, rendszeres szociális járadékos): a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj bankszámlára történő 16

17 utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve, mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; e) nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; f) nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: az önadózótól kért igazolások; g) munkanélküli: ga) járadékos: a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolása a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan, gb) ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolása, továbbá az illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy részesül-e jövedelempótló támogatásban; 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges gc) ha a kérelem leadásának időpontjában újra munkaviszonyban van: a munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; és az NAV által kibocsátott jövedelemigazolás az előző évi személyi jövedelemről; ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be ; továbbá igazolás az előző évben a munkaügyi központ és/vagy az illetékes önkormányzat által folyósított járadékok/segélyek összegéről; h) huzamosabb ideig táppénzen van: az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról; 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges; i) gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: az igénybejelentés a segélyre és az igényelbíráló szerv záradéka a segély megállapításáról szóló kitöltött nyomtatványok fénymásolata az igénylő saját kezű aláírásával hitelesítve; j) háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza a háztartásbeli eltartotti státuszt. 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges. (2) Eltartott testvér esetén: a) 18 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve; b) 18 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér iskolalátogatási igazolása államilag támogatott tanulmányok folytatatásáról. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. c) A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér. (3) Elvált szülők esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt is. (4) Elvált szülők új házassága, élettársi kapcsolata esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata. A hallgató lakcímére bejelentett lakók száma. (5) Elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. 17

18 (6) Házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá a) ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD-hallgató, már befejezte nappali tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): a 2. (1) bekezdésében leírtak alapján szükséges igazolások; b) ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók 2. (1) bekezdésben felsorolt igazolásait kell benyújtani. (7) Saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, továbbá az egy háztartásban élő eltartó(k) száma és jövedelem igazolása a 6. (B) bekezdésében leírtak alapján. (8) Eltartó vagy saját betegsége esetén: zárójelentés fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni. Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvos szakértői bizottság igazolását is. (9) Hátrányos helyzet esetén: a) ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás; b) ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről; c) ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: az illetékes gyámhatóság határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás. (10) Halmozottan hátrányos helyzet esetén: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá a) amennyiben törvényes felügyeletet ellátó szülő(k), eltartó(k) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek); b) ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás. (11) Fogyatékosság esetén: a) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a 79/2006. (IV.5.) sz. korm. rendeletben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására. aa) érzékszervi fogyatékosság esetén hallássérült Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság látássérült Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ab) testi fogyatékosság esetén mozgássérült Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ac) beszédfogyatékosság esetén: Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ad) autizmus esetén: fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy Budapesti Korai Fejlesztő Központ ae) megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok b) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, 18

19 látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt. c) Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült. (12) Ha a súlyos szociális helyzet/állapot az (1)-(11) bekezdésekben említett igazolásokkal egyértelműen nem dokumentálható (más az eltartó, rossz családi viszonyok, öneltartó, háztartásbeli eltartó, stb.), akkor az illetékes polgármesteri hivatal által kiállított környezettanulmányt és/vagy igazolást is figyelembe lehet venni. III. A szociális rászorultság értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok (1) A 2. -ban felsorolt adatok és igazolások alapján kell megállapítani az eltartók számát és aktivitását, az eltartottak számát, illetve kell kiszámítani az egy főre eső havi bruttó jövedelmet a jelentkező családjában. (2) A hiányos pályázat elutasításra kerül. (3) Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a 2. -ban felsorolt elfogadható igazolások közé. Ezekben az esetekben az egy főre eső éves bruttó jövedelmet nem lehet értékelni, a hátrányos helyzetet a család összetételében nem lehet elfogadni. (4) A szociális rászorultság ellenőrzésére a HÖK kérheti a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását. (5) Amennyiben a HÖK bizonytalan a hallgató szociális rászorultságát illetően, személyes elbeszélgetésre kerülhet sor. (6) A szociális helyzet értékelésének alapja egy pontrendszer, amely az eltartók számát és aktivitását (teljes értékű vagy csökkentett keresettel rendelkezik-e), ill. a kiskorú vagy tanuló eltartottak számát, a lakóhelynek a kollégium székhelyétől való távolságát, az egy főre jutó éves bruttó jövedelmet, valamint a pályázó és családjának egészségi állapotát veszi figyelembe. Az egyes szempontok alapján adható pontszámok a 4. -ban találhatók. (7) Pontszámegyenlőség esetén elsősorban a jelentkezők családszerkezet, másodsorban a lakóhely távolsága alapján kapott pontszáma szerint kell különbséget tenni. (8) Amennyiben a hallgató valótlant állít, az fegyelmi eljárást és/vagy a támogatás visszafizetését, hamis okiratok bemutatása pedig rendőrségi feljelentést vonhat maga után. IV. A szociális rászorultság alapján adandó pontszámok kiszámítása (1) Családszerkezet (K): A család eltartott/eltartói szerkezetére, illetve megoszlására vonatkozó táblázatos részéből megállapítható, hogy egy vagy két eltartó van-e, és azok teljes értékű keresettel rendelkeznek (mert keresőképes korúak és van munkahelyük) vagy csökkentett keresettel rendelkeznek: nyugdíjasok 19

20 vagy munkanélküliek. A K pontérték számításához egy törtet kell képezni, amelynek számlálójába a fogyasztók számát beleértve az eltartókat, teljes értékű jövedelemmel l, nyugdíjas vagy munkanélküli 0.5, hiányzó eltartó esetében 0, az eltartottakat l értékkel és pluszban 0.5 értéket, nevezőjébe pedig hasonlóan a termelők számát kell írni. A pluszban a számlálóba írt 0.5 értékkel a kevesebb keresővel rendelkező családok részesítendők előnyben. Így egy aktív keresőből,egy nyugdíjasból álló és két tanuló gyermekkel rendelkező családra a kereseteloszlás törtje K= ( ) / ( ) = 2.66-nak adódik. A tört értékét tizenöttel szorozva és egészre kerekítve pontérték adódik. Ennek alapján a következő táblázatban találhatók a racionálisan gyakran előforduló esetek. Házaspár esetén a kereső fél minősül eltartónak. Ha mindkét házasfél eltartott, azaz tanuló, úgy kell tekinteni, mintha szüleivel élne. (2) Lakóhely távolsága (L): Az előzetes besoroláshoz figyelembe kell venni még a lakóhely és a kollégium/képzés székhelye közötti autós térképen mért távolságot az alábbiak szerint: 0 60 km L = 0 pont km L = 2 pont km L = 4 pont km L = 6 pont km L = 8 pont km L = 10 pont km L = 11 pont km L = 12 pont 400 km felett L = 13 pont (3) Éves bruttó jövedelem (J): Kizárólag hiteles, a szabályzatban felsorolt igazolások esetén adandók az egy főre jutó éves bruttó jövedelem alapján számított pontszámok: J = M, ha F < A J = (M 1) x (F B) / (A B), ha A < F < B J = 0, ha B < F J: A jövedelemre adandó pontszám. A: Az a jövedelem, amire még a maximális (22) pont jár: a 0 forinttól az előző évre érvényes minimálbér tizenkétszeresének 50%-áig terjedő tartomány. B: Az a jövedelem, amire már 0 pont jár: az előző évre érvényes minimálbér kétszeresének a tizenkét hónapra kiszorzott összege és az a fölötti jövedelem. 20

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 77 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 244 2. (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság

Részletesebben

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSA Szociális rászorultságodat igazolnod kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2011 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ftv.), a szomszédos

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2015. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A A SZOLNOKI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

Ikt. sz.: SZF/.../2015. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A A SZOLNOKI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: SZF/.../2015. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A A SZOLNOKI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ ALAPTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázati adatlap elektronikus kitöltése után csatolni kell az azon feltüntetett adatok dokumentációját elektronikusan. A pályázati időszak kezdete: 2015.

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG ELNÖK 2014/15-ös tanév őszi félévének Alaptámogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az ELTE Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az 51/2007.

Részletesebben

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat

IX. fejezet. Juttatási és térítési szabályzat IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat Általános rendelkezések 104. (1) Jelen fejezet az Ftv., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. IV. fejezet IV. fejezet Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) A Semmelweis egyetem szabályzata

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2012. november 26. Szabályzat

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje TJSZ 3. sz. melléklet Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pontozási alapelvei és Eljárásrendje 1. Pontozási alapelvek 1. Saját gyermek születése 0-100 pont A pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja. a 2015/2016-os tanévre

Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja. a 2015/2016-os tanévre Az Engame Akadémia Szociális Ösztöndíjának adatlapja a 2015/2016-os tanévre Jelen pályázatot csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, ha a pályázó diák túl van az Engame Akadémia felvételi folyamatán,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

1. Hallgató neve: Évf. Csop.

1. Hallgató neve: Évf. Csop. Pető András Főiskola ADATLAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Az adatlap alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás, vagy kollégiumi kérelem benyújtásához szükséges 1. Hallgató

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) V.1.2. számú melléklete Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szenátusa

Részletesebben

Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére

Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére Jelen kérlemet csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, ha a kérelmező diák túl van

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 1 E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (Hatályos: 2009.09.23-tól) A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére Leadási határidő: 2013. február 20. HÖK Iroda (kiírt ügyeleti időben) További információk:

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai I. Általános rendelkezések 1. (1) A kollégiumi elhelyezés jelen eljárásrend szerint meghatározott módon, pályázat útján nyerhető el. (2) A kollégiumi felvételi

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév

Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév I. Általános tudnivalók: Szociális támogatásra igénylőlapot csak államilag támogatott nappalis képzésben részvevő, aktív hallgató adhat be. Képzési időn

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben