A módosításokkal egységes szerkezetben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A módosításokkal egységes szerkezetben."

Átírás

1 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. (1) bekezdés a) pontja, az évi III. törvény (Továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdése, 26. -a, 32. (1) b) pontja, 32. (3) bekezdése, 47. (2)-(2a) bekezdései, 48. (4) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 62. (2) bekezdése és 132. (4) bekezdése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdése, 29. (1) bekezdése és 131. (1) bekezdése szerint biztosított felhatalmazás alapján, a szociálisan rászorulókról való gondoskodás felelősségétől vezérelve, a szociális biztonság és a társadalmi szolidaritás érdekében az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról, a szociális alapszolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális támogatások és a szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, megállapítsa a támogatás mértékét, az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és azok térítési díját. (2) A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező vagy Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan az Szt. 3. (1) bekezdésében meghatározott személyekre, a Szt. 3. (2) (3) bekezdéseiben meghatározott eltérésekkel terjed ki. A szociális igazgatás általános szabályai Hatásköri rendelkezések 2. (1) 1 A képviselő-testület az Szt.-ben és e rendeletben meghatározott hatáskörét a Népjóléti Bizottságra és a jegyzőre átruházza. (2) 2 A szociálisan rászoruló számára az Szt-ben és e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén a) a Népjóléti bizottság e rendelet ai szerinti önkormányzati segélyt; b) a jegyző e rendelet 15. -a szerinti közgyógyellátást állapít meg. (3) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (4) 3 Ahol e rendelet hatóságot említ azon a képviselő-testületet, a Népjóléti Bizottságot és a jegyzőt kell érteni. (5) 4 A korábban megállapított méltányossági ápolási díjak évi felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra ruházza. II. fejezet Az ellátások formái 3. (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint a rászoruló(k) részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeni vagy természetbeli szociális támogatás állapítható meg, illetve személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás biztosítható. (2) Az önkormányzat szociális rászorultság alapján e rendeletében a jogosult számára: rendszeres szociális segélyt, közgyógyellátást, önkormányzati segélyt, lakásfenntartási támogatást, 1 Módosította a 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos május 1-től. 2 Módosította a 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos május 1-től. 3 Módosította a 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos május 1-től. 4 Beiktatta a 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos május 1-től.

2 köztemetést és személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít. 2 (3) Rászorultság esetén az e rendeletben szabályozott szociális támogatás és személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás együttesen is megállapítható. Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. A foglalkoztatási helyettesítő támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező vagy jogosult lakókörnyezetének rendezettsége érdekében: a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház helyiségeit, azok burkolatait, nyílászáróit, berendezési tárgyait szennyeződésektől megtisztítja és tisztán tartja, b) az ingatlana állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű állapot fenntartásáról jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértemet és speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat elvégzi, c) a rágcsálók és rovarok irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről gondoskodik, d) az ingatlan területén hulladékot nem halmoz fel, és a keletkező hulladék szabályszerű elhelyezéséről és az annak a közszolgáltatás keretében történő elszállításra való átadásáról gondoskodik, e) az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről gondoskodik, f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről gondoskodik, g) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert gyommentesítéséről gondoskodik, h) az ingatlanhoz tartozó füvesített vagy füves területek nyírásáról legalább két hetente gondoskodik, i) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről gondoskodik, j) az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször) síkosságtól mentesíti. Rendszeres szociális segély 4. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségügyi vagy mentális állapota, illetve családi körülményei miatt közfoglalkoztatásban történő részvételét akadályozó vagy kizáró tényező áll fent rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az (1) bekezdés értelmében közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi vagy mentális illetve családi körülménynek minősül ha, az aktív korúak ellátására jogosult személy: a) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy b) olyan pszichiátriai betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, mint pl.: depresszió, szociális fóbiák, agorafóbia, skizofrénia, vagy c) szenvedélybeteg. (3) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői intézet munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, illetve amennyiben a kérelmező ilyen szakvéleménnyel nem rendelkezik, akkor a háziorvos igazolását, melyhez mellékelni kell a szakorvos által kiadott zárójelentést, szakvéleményt mely az igazolást megalapozza. (4) Ha a (2) bekezdésben felsorolt feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő hónap első napjától az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. 5. (1) A Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködik a Dömsöd Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulással (Továbbiakban: Családsegítő Szolgálat.) (2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban

3 3 értesíti. (3) Az Együttműködésre kötelezett az együttműködés keretében a) a Családsegítő Szolgálatnál az ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, kapcsolatot tart a Szolgálattal, az általuk előírt időpontban megjelenik, d) eleget tesz a szociális törvényben, és az ellátást megállapító határozatban előírt kötelezettségeinek. (4) A Családsegítő Szolgálat az együttműködés keretében a) figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b) az Együttműködésre kötelezettet a jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi, c) tájékoztatja az Együttműködésre kötelezettet a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés szabályairól, d) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az Együttműködésre kötelezett bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról az Együttműködésre kötelezettel írásbeli megállapodást köt, e) folyamatosan kapcsolatot tart az Együttműködésre kötelezettel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges az Együttműködésre kötelezett bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, g) jelzi a jegyzőnek, ha az Együttműködésre kötelezett nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (5) Az együttműködés biztosítása érdekében: a) az Együttműködésre kötelezett részére megállapított ellátásról szóló határozat egy példányát meg kell küldeni a Szolgálatnak, b) tájékoztatni kell a Szolgálatot: - a rendszeres szociális segély folyósítását jogosultság megszűnése miatt megszüntetéséről az erről szóló határozat egy példányának megküldésével, - arról, hogy az Együttműködésre kötelezett a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint a munkaügyi központtal az álláskeresési megállapodás megkötését, a megállapodás egy példányának megküldésével. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha Együttműködésre kötelezett a számára felróható okból: a) az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Szolgálatnál, b) a Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre, e) az ellátás folyósításával, jogosultságának felülvizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatban valótlan adatot közöl, f) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenti be. (7) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok: a) csoportos készségfejlesztő tréningek b) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások c) álláskereső klubfoglalkozások d) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés) e) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának megszervezése érdekében. (8) Az együttműködés eredményességének elősegítése érdekében az Önkormányzat az illetékes Munkaügyi Központtal kötött együttműködési megállapodást köt. Lakásfenntartási támogatás 6. (1) Az önkormányzat az Szt iban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak lakásfenntartási támogatást nyújt. (Továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),

4 4 (2) Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A jogosultsági feltételekre, a támogatás összegére, és a megállapítás időtartamára az Szt iban foglaltakat kell alkalmazni. (3) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező vagy jogosult lakókörnyezetének rendezettsége érdekében: a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház helyiségeit, azok burkolatait, nyílászáróit, berendezési tárgyait szennyeződésektől megtisztítja és tisztán tartja, b) az ingatlana állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű állapot fenntartásáról jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértemet és speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat elvégzi, c) a rágcsálók és rovarok irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről gondoskodik, d) az ingatlan területén hulladékot nem halmoz fel, és a keletkező hulladék szabályszerű elhelyezéséről és az annak a közszolgáltatás keretében történő elszállításra való átadásáról gondoskodik, e) az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről gondoskodik, f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről gondoskodik, g) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert gyommentesítéséről gondoskodik, h) az ingatlanhoz tartozó füvesített vagy füves területek nyírásáról legalább két hetente gondoskodik, i) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről gondoskodik, j) az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször) síkosságtól mentesíti. Önkormányzati segély 7. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szoctv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) Az önkormányzati segély megállapítása vonatkozásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakos vagy tartós létfenntartási gond különösen: a) ha a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe, b) ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója gyógyászati segédeszköz használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult, c) ha a család anyagi körülményei miatt a gyermek védelembe vételére kerül sor, d) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig, e) közös háztartásban élő közeli hozzátartozók nyugdíjminimumot meg nem haladó egy főre eső átlagos jövedelme mellett e személyek hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete, f) közeli hozzátartozó halála, g) közeli hozzátartozó vonatkozásában a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélküliség a munkahely elvesztésétől számított 30 napig, feltéve, hogy a munkahelyét elvesztő új munkahelyet ideértve a közmunkaprogramban való részvételt is ez időszakon belül nem szerzett, h) ha valamely, a gyermekkel közös háztartásban élő családtag bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettjévé válik és e cselekmény folytán anyagi kára keletkezik, i) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újbóli üzembe helyezésének anyagi terhe, feltéve, hogy a hátralék rendezése megtörtént, j) betegségből adódó olyan mértékű többletkiadás, mely alkalmanként a család összjövedelmének 5%-át meghaladja, k) a gyermek iskoláztatása, amennyiben az iskoláztatással kapcsolatos egyszeri kiadások a család összjövedelmének 15%-át meghaladja, l) a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő személy munkabérének késedelmes folyósítása miatt kialakult helyzet, m) elemi csapás miatt bekövetkezett kár elhárítása. 8. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 11. -ban foglalt kivétellel -, aki a 7. szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.

5 5 (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege a 11. -ban foglalt kivétellel nem lehet kevesebb, mint Ft. (3) Az önkormányzati segély legfeljebb hat hónapos időtartamra rendszeres pénzellátásként is nyújtható a 7. (2) bekezdésének a), c), d) és l) pontjaiban meghatározott esetekben. a rendszeresen nyújtott önkormányzati segély havi összegének megállapítására a 8. (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege az (5) bekezdésben és 11. -ban foglalt kivétellel az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. (5) Az elemi csapás folytán bekövetkezett kár elhárításához nyújtott önkormányzati segély összege a Ft-ot nem haladhatja meg. (6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén nem állapítható meg. (7) Az önkormányzati segélyt megállapító szerv az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. (8) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Dömsödi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája gondoskodik. 9. (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény megállapításának a 8. (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás. (3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban természetben adható. 10. A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segélyt a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, vagy a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 8. (4) bekezdésében meghatározott mértéket. 11. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át; b) 15 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át;

6 6 c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege Ft. (5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 12. Az önkormányzati segélyre vonatkozó kérelmet (1.sz.függelék) a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani melyhez mellékelni kell: a) jövedelemnyilatkozat (2.sz.függelék) és jövedelemigazolást b) vagyonnyilatkozatot (3. sz. függelék). IV. fejezet Természetben nyújtott szociális támogatások 13. (1) E rendeletben meghatározott szociális támogatások közül a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás b) a lakásfenntartási támogatás, c) önkormányzati segély természetbeni szociális támogatásként is nyújtható. (2) Természetbeni szociális támogatás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, gyógyszerköltségek vagy gyógyászati segédeszközök árának illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. (3) A tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális támogatások természetbeni juttatása elsősorban abban az esetben indokolt, ha a jogosultságot megalapozó szociális krízishelyzet kialakulása a kérelmező, illetve családja életvezetési problémáira vezethető vissza. Ennek megállapításához a családsegítő szolgálat helyzetértékelésében (környezettanulmány) foglalt nyilatkozat (javaslat) irányadó. Köztemetés 14.. (1) Az Szt alapján a haláleset helye szerint illetékes polgármesterének kell a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről, ha a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Közgyógyellátás 15. (1) Az Szt. 50. (3) bekezdése alapján közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 255%-át, és b) havi igazolt rendszeres gyógyszerköltségének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. (2) A méltányossági közgyógyellátásra jogosultság megállapításához a kérelmet a polgármesteri hivatalban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: a) jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, b) vagyonnyilatkozatot, c) a gyógyszerfogyasztásról szóló szakhatósági igazolást. (3) A méltányossági közgyógyellátási igazolvány egy évig érvényes.

7 7 V. fejezet Szociális szolgáltatások 16. (1) Az önkormányzat a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások keretében a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) idősek nappali ellátását biztosít. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylésére a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) A szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szt. 92. (3) bekezdése szerint szolgáltatásszervezési koncepciót készít, melynek tartalmát kétévente november 15-ig felülvizsgálja. (4) A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásszervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 17. (1) Az Szt. 62. szerint az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki a) 65. életévét betöltötte, vagy b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy kórosan sovány, vagy c) hajléktalan és nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. (3) Az ellátásról a rászoruló kérelme, illetve a családsegítő szolgálat, vagy a jelzőrendszer tagjának jelzése alapján kell dönteni. Az 5. számú függelék szerinti kérelmet a Családsegítő Szolgálat vezetőjénél kell benyújtani, amihez csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a háziorvos által kiállított 6. számú függelék szerinti igazolást is. A Családsegítő Szolgálat vezetője e rendelet szabályainak figyelembe vételével dönt a kérelem teljesítéséről, majd az étkeztetésben részesülő személlyel a rendelet 7. sz. függeléke szerinti megállapodást legfeljebb 3 hónapos időtartamra köteles megkötni. (4) Az étkezési térítési díjat az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg, és azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. (5) Akinek a havi jövedelme a) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg személyi térítési díjat nem fizet, b) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de annak 130 %-át nem haladja meg 70%- os kedvezményben részesül; c) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át meghaladja, de annak 150 %-át nem haladja meg 50%-os kedvezményben részesül; d) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át meghaladja teljes összegű személyi térítési díjat fizet. (6) Az étkeztetést az önkormányzat fenntartásában működő konyha élelmezési tevékenységének keretében a napi egyszeri főétkezéssel (ebéd) biztosítja, oly módon hogy azt az önkormányzat családgondozó közreműködésével a rászorulónak otthonába szállítja, illetve a jogosult, vagy hozzátartozója saját maga azt elszállítja. (7) Az önkormányzat fenntartásában működő konyha üzemszünetének esetére az étkeztetést külső szállító igénybevételével kell biztosítani. (8) Hajléktalan személyek részére az étkeztetést eldobható edényben kell biztosítani. Az önkormányzat

8 törekszik arra, hogy a hajléktalanok részére nyújtott étel elfogyasztásához helyet biztosítson. 8 Házi segítségnyújtás 18. (1) Az önkormányzat Szt. 63 -ában meghatározott jogosultak részére házi segítségnyújtást biztosít. (2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Családsegítő Szolgálat által biztosítja. A gondozást szociális gondozók végzik. (3) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat biztosítja a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 19. (1) A házi segítségnyújtás biztosítására irányuló kérelmet a Családsegítő Szolgálatához kell benyújtani. Az ellátás biztosítását a családsegítő szolgálat családgondozója is kezdeményezheti. Az előgondozást a családsegítő szolgálat végzi. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: Ft/ óra. (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személyi térítési díjat fizet, amely az óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata. Ez nem haladhatja meg a gondozott családjában az egy főre jutó havi jövedelem 25%-át. (4) Aki a házi segítségnyújtás keretében az étkezést is igénybe veszi, a személyi térítési díj és az étkezési térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (5) Abban az esetben, ha a gondozottnak jogszabály vagy szerződés alapján tartásra kötelezhető hozzátartozója van, de a rászorultról nem gondoskodik a személyi térítési díjat a gondozott helyett a gondozásra kötelezett személy fizeti meg. (4) Ha a személyi térítési díj havi összege, meghaladja a (3) bekezdés szerinti összeghatárt, vagy a személyi térítési díj és az étkezési térítési díj együttes összege meghaladja a (4) bekezdés szerinti összeghatárt a különbözetet az önkormányzat fizeti meg. (7) Az ellátást megállapító szerv a személyi térítési díj összegét kérelemre 50%-ra mérsékelheti, vagy elengedheti. A döntéshez be kell szerezni a családgondozó helyzetértékelésében (környezettanulmány) megfogalmazott javaslatát. (8) A személyi térítési díj 50%-os mérséklése, vagy elengedése abban az esetben indokolt, ha a) a gondozott egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy b) a gondozott egyedülálló és rendszeresen fogyasztott gyógyszereinek havi költsége eléri illetve meghaladja havi jövedelme 15%-át. Családsegítés 20. (1) Az önkormányzat családsegítő szolgálatot működtet. A családsegítő szolgálat térítésmentesen biztosítja: a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. (2) A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok

9 9 életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; c) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; e) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. (3) A családsegítés átfogó feladatait, valamint az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást biztosító ellátásokat a Családsegítő Szolgálat látja el. Idősek nappali ellátása 21. Az időskorúak nappali ellátása a saját otthonukban élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. VI. Fejezet Eljárási rendelkezések a szociális ellátások folyósítására 22. A pénzbeli szociális ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárában történik. A jogosult kérelmére saját költségére folyószámlára banki átutalással teljesíthető. VI. fejezet Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napjáig már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. (2) A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély ellátásokra, valamint a január 1-jén átmeneti segély iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minősül. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/2005. (IX.16.) rendelet. Bencze István sk. polgármester dr. Bencze Zoltán sk. jegyző Kihirdetve Dömsödi Polgármesteri Hivatal épületének (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) hirdetőtábláján december 31-én. dr. Bencze Zoltán sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze Zoltán jegyző április 30-án. dr. Bencze Zoltán jegyző

10 10 1.sz. függelék a 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Szociális támogatás megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani. I. A kérelmező adatai: Név /leánykori név / :... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhelye:... TAJ száma:... Adóazonosító jele:... Bankszámla száma /szociális támogatás átutalásához/:... pénzintézet... számlaszám. Családi állapota:... Foglalkozása:... havi jövedelme:... Kijelentem, hogy az alábbi személyek élnek velem közös háztartásban: Neve foglalkozása Kijelentem, hogy nincs olyan személy, aki tartásomra, gondozásomra jogszabály, vagy hatósági határozat, ill. szerződés alapján kötelezhető. Tartásomra, gondozásomra kötelezhető hozzátartozóm neve:... lakóhelye:... II. A kérelem részletes indokolása Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ezt a hatóság ellenőrizheti. Hozzájárulok a közölt adataim hatósági eljárásban történő felhasználásához. Dömsöd,... év... hó... nap

11 ... kérelmező aláírása Mellékletként csatolom*: a) jövedelemnyilatkozat, b) jövedelemigazolások, c) vagyonnyilatkozat d) temetési számlák másolatát (temetési költségekhez való hozzájáruláshoz), e) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás (gyógyszerköltségekhez való hozzájáruláshoz) 11 /* A megfelelő melléklet betűjelzését kérjük megjelölni!

12 12 2.sz. függelék a 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A jövedelmek típusai Kérelmezõ Közeli hozzátartozók* jövedelme Forintban Összesen jövedelme a) b) c) d) e) f) g) 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás,baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások(gyed,gyes, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb(pl.ösztöndíj,értékpapírb ól származó jövedelem, kis összegû kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy 10. elõleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege 12. A család* havi nettó 13. jövedelme összesen [9- ( )] Egy fõre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH útján ellenõrizheti. Dátum: az ellátást igénylõ, cselekvõképes hozzátartozók aláírása vagy törvényes képviselõjének aláírása *c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége;

13 13 d) közeli hozzátartozó, ha e törvény másként nem rendelkezik: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ nappali tagozaton egyetemi, fõiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetõleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;

14 14 3.sz. függelék a 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe...város/község......út/utca... hsz. alapterülete:... m2, szobák száma:... db. tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)...címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: a)... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft. b)... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Ingatlanok becsült forgalmi értéke összesen / /:... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték:**... Ft

15 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg: a)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet b)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: a)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet b)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet Szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:... Ft Egyéb vagyontárgyak értéke összesen / /:... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

16 16 4.sz. függelék a 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT az időskorúak járadékának megállapításához A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye,... ideje: Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylő egyedülálló igen / nem 9. Az igénylő házastársával él együtt: igen / nem 10. Az igénylő élettársával él együtt: igen / nem 11. A házas-/élettárs neve:... szül. ideje:... szül. helye:... anyja neve:... bejelentett lakásának címe:... tartózkodási helye: Az igénylő jövedelmének forrása: Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 14. Az igénylő házas-/élettársa jövedelmének forrása: 15. Az igénylő házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 16. Egy főre jutó átlagos havi jövedelem összege:... Ft/fő (a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga) Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás

17 17 5.sz. függelék a 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:. Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga:.. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Az ellátást kérelmező cselekvőképes: igen nem Amennyiben nem, úgy törvényes képviselőjének: a)neve:. b) születés neve: c.) anyja neve: d) születési helye időpontja: e)lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma: a tartására kötelezett személy: a) neve:. b) születési neve:.. c.) anyja neve:.. d) születési helye, időpontja: e) lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának: a) neve:. b) születési neve:.. c.) anyja neve:.. d) születési helye, időpontja: e) lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma:

18 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 18 Szociális étkeztetés igénybevétele: Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:.. Az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással Dátum:.. az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési... Anyja... név: neve: Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási... hely: Telefonszám:... Az évi III. törvény 117/B. -a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

19 19 Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem ÖSSZES JÖVEDELEM Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Alulírott. (ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) nyilatkozom, hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást igénybe veszek / nem veszek igénybe. (megfelelő aláhúzandó) Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt igénybe veszek válasz esetén kitöltendő):

20 Szolgáltatás típusa Szolgáltató neve / címe Igénybevétel kezdete szociális étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátások, támogató szolgáltatás nappali ellátás 20 Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia. Kelt:.. Ellátást kérelmező

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani 1. melléklet a 4/2015. (II. 20. ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. A kérelmező adatai: Neve:. Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 1. A kérelmező adatai: Neve:... Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 4. melléklet a 4./2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési

Részletesebben

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:...

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:... Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25. 06/36/554-310 06/36/354-137 e-mail: titkarsag@ifomi.hu web: www.ifomi.hu KÉRELEM (Az idősek otthona,

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!)

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) Község Képviselő-testülete KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben