Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1"

Átírás

1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bek. alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. A rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándoroltakra és letelepedettekre, c./ hontalanokra, d./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adat-és lakcímnyilvántartásáról szóló törvény rendelkezései szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 2 f./ az Szt. 7..(1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bek. a-e./ pontjában foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 3 (2) Az önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek a szociális alapellátás keretében a szociális rászorultságtól függően az Szt-ben és e rendeletben foglalt feltételek szerint pénzbeli, vagy természetbeni támogatást nyújt. A támogatás lehet egyszeri, vagy havonta ismétlődő meghatározott időre szóló, legfeljebb egy naptári évig terjedő folyamatos. A támogatás formáját és gyakoriságát a kérelem elbírálására jogosult a törvény rendelkezéseit figyelembe véve határozza meg. (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára: a./ a települési önkormányzat jegyzője aa/ foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab/ rendszeres szociális segélyt, ac/ lakásfenntartási támogatást, b./ a települési önkormányzat képviselő-testülete ba./ az Szt. 43/B (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat bb./önkormányzati segélyt bc/ az Szt. 50. (3) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg. 4 1 Egységes szerkezetben a 40/2011. (XII.30.), a 7/2013. (II. 28.), a 40/2013. (XII. 19.), az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelettel 2 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1

2 2.. (1) A képviselő-testület az 1.. /3/ bekezdés b./ pontjában foglalt bb./ támogatásra vonatkozó hatáskörének gyakorlását a Szociális Bizottságra, a ba./ pont vonatkozásában a polgármesterre, a bc/ pont vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. 5 (2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlásához általános szempontokat adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja. A hatáskör gyakorlója az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 3.. (1) A szociális támogatás megállapítására irányuló kérelemhez a hatáskör gyakorlója által rendelkezésre bocsátott adatlapot, illetve jövedelem és vagyonnyilatkozat, továbbá az abban szereplő jövedelmeket és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, igazolásokat kell csatolni. A jövedelem, illetve vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család valamennyi tagja meg kell tegye és igazolja. (2) Ha a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmező az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. A környezettanulmányt a családsegítő szolgálat vagy tanyagondnok is elvégezheti. (3) Kérelmező köteles a saját vagy együttlakó hozzátartozója helyzetében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a hatáskör gyakorlójánál bejelenteni. (4) A pénzbeli ellátások kifizetése folyószámlára utalással, illetve készpénzes kifizetés esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik, a tárgyhónap utolsó keddi napján óra között. 6 Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 4.. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. Rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás havi összegének kétszeresét meg nem haladó összeg megtéríttetéséről a Szociális Bizottság, illetve a polgármesterre átruházott ellátások estében az átruházott hatáskör gyakorlója dönt, az ezt meghaladó összeg esetében a képviselő-testület. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén méltányosságból engedélyezhető - ha a kötelezettnek egyedül élő esetén havi jövedelme vagy családjában 1 főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a./ két és félszeresét nem éri el részletfizetés, 4 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2

3 b./ másfészeresét nem éri el - csökkentés c./ megfelelő elengedés. A csökkentés és elengedés mértéke a megtérítendő összeg 50 %-át nem haladhatja meg. Felülvizsgálat szabályai 5.. (1) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. (2) A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. (3) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az (1) bekezdésben felsorolt ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a./ emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b./ csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani. (4) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott. A tartós jövedelemváltozás alatt az Szt. 25..(7) bekezdésében rögzítettek értendők. (5) Ha a havi rendszeres ellátás összege a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a./ emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az időpontjától, b./ csökkent, az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani, c./ a jogosultság megszűnik, az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartására, az ingatlan állagának és használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására vonatkozó kötelezettsége teljesítésére. Különösen indokolt a parlagfű mentesség biztosítása, a járdaszakaszok csúszásmentesítése, a fák, bokrok metszése az akadálytalan közlekedési feltételekhez, a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartása. 7 (2) A meghatározott feltételek teljesítése helyszíni ellenőrzés keretében a közterület-felügyelet által történik. 8 7 Módosította a 40/2011.(XII.30.) Ör. 8 Módosította a 40/2011.(XII.30.) Ör. 3

4 Ápolási díj 7.. (1) A törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén annak a nagykorú hozzátartozónak, aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátja, ápolási díj állapítható meg. Az erre irányuló kérelmet a hatáskör gyakorlójának kell benyújtani. (2) A 18. életévét betöltött ápolt esetében a hozzátartozó részére ápolási díj méltányosságból akkor állapítható meg, ha a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiállított zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. (3) Az ápolási díjat határozatlan időre kell megállapítani, kérelemre határozott időre is megállapítható. Ha kérelmező a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, akkor az ápolási díjat meg kell szüntetni, egyéb esetekben az Szt a szerint kell eljárni. (4) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a, az Szt. 43/B..(1) bekezdésében foglalt esetben. (5) Nem állapítható meg ápolási díj annak a részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében ennek a másfélszeresét meghaladja. 9 (6)A jogosultság feltételeinek fennállását a R. 4. -ának rendelkezései szerint kell felülvizsgálni. Önkormányzati segély 8.. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) Önkormányzati segély igényelhető: a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklésére b) gyermek rászorultságára tekintettel nyújtott támogatásra vagy c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 10 8/A. 11 Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklésére nyújtott támogatás (1) A 8. (1) bekezdésében meghatározottakon túl a 8. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a személyt is, akinek ideiglenes lakása, vagy tartózkodási helye van a városban, amennyiben létfenntartása semmilyen más módon nem biztosítható. (2) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetében a kétszeresét meghaladja, kivéve a pontjában meghatározott esetet. 9 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 10 Módosított a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 11 A 8/A - 8/B -t a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4

5 (3) A rászorultság vizsgálatánál figyelembe kell venni a kérelmező vagyoni helyzetét is. (4) Támogatásra szorulónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akik rendszeres ellátásra jogosultak (nyugdíj, járadék, stb.) de az ellátás késedelmes folyósítása miatt létfenntartásuk veszélybe került. (5) Az egy összegben pénzbeli kifizetésre kerülő segély nem lehet több, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese. (6) Elemi kár, vagy lakáskarbantartás esetén a képviselő-testület az (5) bekezdésben foglalt összegnél magasabb, legfeljebb ,- Ft segélyt is megállapíthat. (7) A (6) bekezdés alapján megállapított segély csak kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. A kölcsön nyújtására és annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást a kérelmező és a polgármester írja alá. A kölcsön visszafizetésére 2 évnél hosszabb időtartam nem állapítható meg. (8) Pénzbeli segély helyett természetbeni ellátást kell megállapítani különösen - a gyermek étkeztetésének, - a gyermek beiskolázásának, - tüzelővásárlás, - élelmiszer ellátás segítése esetén. (9) A lakhatás feltételeinek biztosítására (pl. fűtés, világítás) csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati segély, ha kérelmező lakásfenntartási támogatásban nem részesül. 12 (10) A település jelentős részét érintő elemi kár esetén a 8/A. (2) és 8/A (5) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni. (11) A település jelentős részét érintő elemi kár tényét a képviselő-testület állapítja meg és egyidejűleg meghatározza a károk megtérítésére fordítható pénzügyi keretet. A segélyek károsultak részére történő megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, aki köteles a segély megállapításánál figyelembe venni a képviselő-testület által esetenként létrehozott szakértői bizottság javaslatát. (12) A település jelentős részét érintő elemi kár enyhítésére átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a tulajdonost, vagy haszonélvezőt is, akinek ideiglenes lakóhelye van a városban, amennyiben létfenntartása semmilyen más módon nem biztosítható. (13) Nem részesülhet segélyben az, akinek a kára valamely biztosítás alapján részben, vagy egészben megtérül. 8/B.. Gyermek rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás (1) A 8. (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására (továbbiakban: támogatás) jogosult a gyermek törvényes képviselője, aki az Szt. szerinti időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A támogatást elsősorban betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulónak kell megállapítani. (3) A támogatásra az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum másfélszeresét. (4) A támogatás havi összegének felső határa, ha az egy főre jutó nettó havi jövedelem a.) a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege alatt van: 4000 Ft/hó/gyermek 12 Módosította az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5

6 b.) a mindenkori öregségi nyugdíj összegénél nagyobb, de annak másfélszeresét nem haladja meg: 3000 Ft/hó/gyermek (5) Amennyiben a gyermeket gondozó családban a vagyon egy főre jutó értéke meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon összegét és azok hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező megélhetésének feltételeit, akkor a támogatás iránti kérelem elutasításra kerül. (6) Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapítása alapján gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem-nyilatkozatban szereplő adatoknak, akkor vagyoni helyzet vizsgálatát kell elvégezni. (7) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. (8) A vizsgálat elrendelését követő 8 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 8/C.. Elhunyt személy eltemettetésének költségéhez történő hozzájárulás (1) Szociális rászorultság esetén az igénylő számára a 8. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott önkormányzati segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott függetlenül attól, hogy az elhalt tartására köteles volt-e, vagy sem ha a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Elhunyt személy eltemettetéseinek költséghez történő hozzájárulás annak adható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %- át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 13 (3) A segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a. Amennyiben a temetés költségeit az elhunyttal közös háztartásban élő személy viseli, a segély legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 15 %-a. A segély összege elérheti a temetési költség teljes összegét, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a városban működő, temettetést végző szervek által írásban közölt legalacsonyabb összeggel egyenlő. Ezen összeghatárt évente felül kell vizsgálni. (5) A segély iránti kérelmet a hatáskör gyakorlójához kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A számlákra rá kell vezetni a segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát, s azt kérelmező részére vissza kell adni. Átmeneti segély 9.. (1) Átmeneti segélyként a képviselő-testület - az e célra rendelkezésre álló keretből - egyszeri támogatásban részesítheti azt, aki lakása fűtésénél a fűtőolajról más gazdaságosabb fűtési módra tér át, s annak költségeit teljes egészében nem tudja vállalni, s a kérelmező, ill. vele közös háztartásban élő család egy főre eső nettó jövedelme az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg. (2) Nem nyújtható utólagos támogatás a már elkészült és beüzemelt fűtésre. (3)A képviselő-testület a feltételek fennállása esetén az alábbi szempontokat veszi figyelembe: - egyedül élő nyugdíjas, - nyugdíjas házaspár, 13 Módosította az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6

7 - gyermekét /-eit/ egyedül nevelő személy, - 3 vagy több gyermekes család, - mindkét szülő munkanélküli, - egyik szülő munkanélküli. ( 4) A támogatás felső határa: Ft. (5) A többszintes társasházi, bérházi lakások, valamint az intézményi bérlakások /szolgálati lakások/ esetében a támogatás felső határa: Ft. (6) A külterületi, tanyai lakások gázfűtésre alakításához adható támogatás felső határa Ft. (7) A benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság készíti elő döntésre. Aktív korúak ellátása 10.. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartására, az ingatlan állagának és használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására vonatkozó kötelezettsége teljesítésére. Különösen indokolt a parlagfű mentesség biztosítása, a járdaszakaszok csúszásmentesítése, a fák, bokrok metszése az akadálytalan közlekedési feltételekhez, a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartása. 14 (2) A meghatározott feltételek teljesítése helyszíni ellenőrzés keretében a közterület felügyelet által történik (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő Szt. 37. (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott személy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központtal továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell jelennie az együttműködésre kijelölt szerv családsegítő szolgálatánál és nyilvántartásba kell vetetnie magát (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), b) részt kell vennie az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) megállapodást kell kötnie a beilleszkedést segítő program megvalósítására 60 napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak, e) a megállapodás szerint, de minimum három havonta meg kell jelennie a Családsegítő Szolgálatnál és f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Családsegítő Szolgálat munkatársával. (2) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) szociális és mentális esetkezelés, b) tanácsadás (pszichológiai, életvezetési, álláskeresési) 14 Módosította a 40/2011.(XII.30.) Ör 15 Módosította a 40/2011.(XII.30.) Ör 7

8 (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg, és nem veteti nyilvántartásba magát a Családsegítő Szolgálatnál, vagy b) a megjelenést követő 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedést segítő programról, vagy c) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem tartja be, vagy d) a megállapodás szerint, de legalább három havonta nem keresi fel a Családsegítő Szolgálatot. (4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, okát és az akadályoztatás indokát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni a Családsegítő Szolgálattal. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv az ellátást megállapító szervet tájékoztatja az együttműködésről évente egy alkalommal, február 15-ig, illetve az együttműködési kötelezettség megszegéséről, 15 napon belül. Közgyógyellátás (1) Méltányosságból az Szt-ben biztosított hatáskörében a jegyző annak is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki nem felel ugyan meg a törvényi feltételeknek, de szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 17 (2) A törvény rendelkezésein túl szociálisan rászorultnak kell tekintetni és ez alapján méltányossági alapú közgyógyellátásra jogosult: a.) az egyedül élő személy, ha az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. b.) a családban élő személy, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. (3) Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását követő fél éven belül meghal, vagy elveszti jogosultságát, a befizetett térítési díj felét a hatáskör gyakorlója köteles visszaigényelheti. Értelmező rendelkezések Tartásra köteles és képes személy: Az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett. 16 Módosította a 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17 Módosította a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8

9 2. Lakáskarbantartás: A lakás ivóvízhálózatának, kéményeinek felújítása, a lakás beázása következtében a tető- és falszerkezetben bekövetkezett állagromlás, valamint a szigetelési munkák hiányossága miatt vakolatjavítások. 3. A település jelentős részét érintő elemi kár: A legalább 10 lakó-, vagy gazdasági épület, vagy 50 ha mezőgazdasági területet ért tűz, víz, jég, viharos erejű szél, vagy egyéb természeti hatás által okozott kár. jövedelem: az Sztv. 4.. /1/ bekezdése szerinti jövedelem család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van. Záró rendelkezések 14.. (1) Ezen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól szóló 2/2008. (II.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Mórahalom, január 30. Nógrádi Zoltán sk polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 9

10 1. számú melléklet: 18 KÉRELEM önkormányzati segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: I. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám... település... Tartózkodási hely: irányítószám... település... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága:... Telefonszám:... cím (nem kötelező megadni):... A támogatást az alábbi ok miatt kérem megállapítani: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklése miatt gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások miatt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való történő hozzájárulás miatt (Kérjük, a megfelelőt X-el jelölni!) A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri számlavezető pénzintézet megnevezése:... Pénzforgalmi számlaszáma: A kérelem indoklása: 2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: fő 3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 18 Az 1. sz. mellékletet beépítette a 40/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 10

11 Név Születési helye, ideje TAJ száma Anyja neve II. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme Az egyéb rokon jövedelme Összesen 11

12 kifizetések stb.) 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1 6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. III) Vagyoni adatok Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:...;... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. 5. Gépjármű Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus:..., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):..., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Összes vagyontárgy (Ügyintéző tölti ki!) 6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. 12

13 Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Egyéb nyilatkozatok Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) Kelt:..... kérelmező aláírása 13

14 TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetet, valamint időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondokat igazoló irat (többek között: munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárójelentéssel történő igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, stb.) Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell: - várandóság alatti válsághelyzetét, - az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást, - gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat, - nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való visszakerülésének költségének igazolását valamint a gyámhivatal határozatát a nevelésbe vételről - hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést elhunyt személy temetési költségének megállapításához csatolni kell: - halotti anyakönyvi kivonat másolatát - eredeti temetési számlát Jövedelemigazolást, amely - Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról - Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegének igazolása - Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény - Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum - Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat - Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében határidő megjelölésével, - hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához - GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes) Egyéb igazolások - Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében, - Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás - Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés - Képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás) 14

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben