HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet"

Átírás

1 VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a Kormány 51/2007. (III. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. -ában meghatározott hallgatói kör A Ftv (7) bekezdésében foglaltak alapján a hitéleti képzéshez biztosított államilag támogatott hallgatói létszámhelyre, hitéleti képzésre felvehető a határon túl élő magyar nemzetiségű jelentkező is, akkor is, ha nem tartozik a Ftv. 39. (1) bekezdésének hatálya alá. A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás (normatív támogatás) intézményi keretének megállapítása (1) A hallgatói juttatások fedezete a hallgatói juttatásokhoz nyújtott (normatív) támogatás, illetve a Főiskola saját bevétele. (2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott normatív támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevő - a hallgatói juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető - hallgatók létszáma alapján kell megállapítani. (3) A figyelembe vehető létszám megállapításának rendjét a Korm. rendelet határozza meg. 2 (4) A normatíva összegének megállapításánál figyelembe veendő létszámok a Korm. rendeletben meghatározottak szerint az intézmény statisztikai adatközlésén alapulnak (1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében, a Főiskola a statisztikai jelentésében a szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a képzési időt meg nem haladó számú félévében, a szeptember 1-je után tanulmányokat kezdett hallgatók mindegyikét figyelembe veszi. (2) Megkezdett félévnek számít jelen Szabályzat alkalmazásában az a félév, amelyben a hallgató a beiratkozást követő 30. napon is rendelkezik nem szünetelő hallgatói jogviszonnyal. 1 Ftv (2) bekezdés, Korm. rendelet Korm. rendelet

2 A Főiskola hallgatói által igénybe vehető támogatások jogcímei 370. (1) A Főiskolán az arra jogosultak a következő támogatásokban részesülhetnek: - teljesítmény alapú ösztöndíj a) tanulmányi ösztöndíj (havonta), b) szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj, c) köztársasági ösztöndíj, - szociális alapú ösztöndíj d) rendszeres szociális ösztöndíj (havonta) e) rendkívüli szociális ösztöndíj, f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (havonta), g) külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja (havonta), h) alaptámogatás (havonta), i) szakmai gyakorlat költségtámogatása, - intézményi működési költségek finanszírozása j) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, k) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, l) sporttámogatás, m) kulturális támogatás, n) a Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása. (2) A rektor a Főiskola költségvetésének keretei között egyéb, saját forrásból finanszírozott támogatást is létrehozhat, amely a meghatározott feltételek teljesülése esetén bárkinek juttatható. A juttatásokra jogosult hallgatói kör, a juttatások formája 371. (1) A támogatás időtartam szerint lehet egyszeri vagy időszakra nyújtott támogatás. Az időszakra nyújtott támogatás mértékét egy tanulmányi félévre (5 hónap) kell megállapítani. (2) A Főiskolának a havonta folyósítandó juttatások kifizetéséről a tanulmányi félévek első hónapjának kivételével legkésőbb az adott hónap 10. napjáig intézkednie kell. (3) A támogatások összegét úgy kell megállapítani, hogy az százzal osztható legyen (1) A főiskolán a hallgatók részére adható hallgatói juttatások jogcímeit, a juttatásokra jogosult hallgatói kört, a juttatás formáját, a juttatás forrását, a juttatás százalékos mértékét a Szabályzat VII. rész 1. fejezetének melléklete tartalmazza. (2) A havi gyakorisággal fizetendő juttatások átutalásáról a Főiskola a tanulmányi félév első hónapjának kivételével a tárgyhó 10. napjáig köteles a hallgató számlavezető pénzintézete felé intézkedni. 61

3 (3) A hallgatók részére juttatható támogatásokból ha e szabályzat másként nem rendeli nem részesülhetnek: a) a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók, b) azok a hallgatók, akiknek hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnt, c) azok a szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatók, akik a rájuk irányadó képesítési vagy képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túl folytatják tanulmányaikat, d) azok a szeptember 1-je után tanulmányokat kezdett hallgatók, akik a rájuk irányadó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt több mint két félévvel túllépték, e) az esti, illetve levelező tagozatos hallgatók. (4) Az intézmény által szervezett külföldi részképzésben résztvevő, a Főiskolán aktív félévvel rendelkező hallgatók a részképzés időtartamára a jelen szabályzat keretei között támogatásban részesülnek. (5) 3 A hallgató szociális alapú ösztöndíjban az állami normatíva terhére csak egy felsőoktatási intézmény szabályzata alapján részesülhet, függetlenül attól, hogy hány intézménybe iratkozott be. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet e támogatásokban, amellyel elsőként létesített teljes idejű képzésben, államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett egyik szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A hallgató a beiratkozáskor írásban nyilatkozik arról, hogy a főiskolán elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (6) Tanulmányi ösztöndíj a párhuzamos hallgatói jogviszony fennállása esetén minden intézményben megpályázható. (7) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. Az intézményi hallgatói ösztöndíjkeret felhasználására vonatkozó szabályok 373. A hallgatói juttatási keretösszeg aktuális félévi felosztásáról a jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével a Hallgatói Önkormányzat és a gazdasági igazgató egyeztetett javaslatára a rektor dönt minden félév első hónapjának végéig. Az intézményi hallgatói juttatásokhoz nyújtott (normatív) támogatási keret az egyes ösztöndíj-jogcímekre felhasználandó részéről a Korm. rendelet 8. -a rendelkezik. 3 Módosította a Szenátus 5/2013. (II. 12.) sz. határozata. 62

4 Az ösztöndíjak igénybevételének egyes feltételei Teljesítmény alapú ösztöndíjak a. Tanulmányi ösztöndíj 374. (1) A tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi eredményeket ösztönző és elismerő pénzbeli hallgatói juttatás. (2) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (3) Tanulmányi ösztöndíj annak a hallgatói juttatásokra jogosult hallgatónak jár, akinek előző aktív félévi ösztöndíj-átlaga 4,1 4 felett van és ezt legalább 22 kredit teljesítésével érte el. A Főiskolán párhuzamosan több szakon tanulmányokat folytató hallgató a magasabb ösztöndíj-átlaga alapján jogosult ösztöndíjra. Az alapképzésről tanári mesterképzésre felvett hallgató a mesterképzés első félévében az alapképzés utolsó félévének ösztöndíj-átlaga alapján kaphat ösztöndíjat. (4) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. (5) A tanulmányi ösztöndíj megállapításakor biztosítani kell, hogy az azonos tanulmányi eredmények alapján megállapított ösztöndíjak is azonos mértékűek legyenek. (6) Más felsőoktatási intézményből átvett a) az államilag támogatott hallgató tanulmányi idejének hátralévő részére, de legfeljebb az adott szak képzési idejének megfelelő számú megkezdett félévben részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, b) a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy esetében a támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott szak képzési ideje. (7) A más felsőoktatási intézményből átvett hallgató tanulmányi ösztöndíját a Főiskolán megkezdett első félévében a másik felsőoktatási intézményben teljesített utolsó félévének ösztöndíj-átlaga alapján kell meghatározni. Ezt az elvet kell alkalmazni a más felsőoktatási intézményben szerzett diplomával a tanári mesterképzésre felvett hallgatókra is. (8) Az ösztöndíjak kiszámítását félévenként a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága végzi el a Tanulmányi Osztállyal együttműködve, az alábbiakban részletezett módon. (9) Az ösztöndíj-átlag kiszámítása az alábbi képlet szerint történik: (megszerzett kredit érdemjegy) ösztöndíj-átlag = megszerzett kredit Az ösztöndíj-átlagba nem számítható bele az adott félévben akkreditált tárgy, csak abban az esetben, ha az akkreditáció alapját képező tanulmányok szintén az adott félévben történtek. 4 Módosította a Szenátus 23/2011. (XII. 16.) sz. határozata. Hatályos: szeptember 1. 63

5 375. (1) Az ösztöndíj-átlag alapján a hallgatókat ösztöndíj-kategóriákba kell sorolni. (2) Az ösztöndíj-kategóriákra félévente az elért tanulmányi eredmények figyelembevételével a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága tesz javaslatot, és terjeszti fel javaslatát döntésre a rektornak. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget (1) A megállapított támogatásokról és az azokban bekövetkezett változásokról a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Gazdasági Osztályt írásban tájékoztatja. (2) A Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a tanulmányi ösztöndíjakról szóló jegyzéket legkésőbb a kifizetés előtt 2 munkanappal köteles a Gazdasági Osztálynak megküldeni. b. Köztársasági ösztöndíj 377. (1) Az oktatásért felelős miniszter a Szenátus kezdeményezésére köztársasági ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. (2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de legalább egy fő. A Szenátus az (5) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg. (4) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. (5) A köztársasági ösztöndíj oktatásért felelős miniszter által meghirdetett nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató a Hallgatói Önkormányzaton keresztül nyújthatja be, legkésőbb a második félév vizsgaidőszakának utolsó napját követő munkanapon. A Hallgatói Önkormányzat a pályázatok alapján rangsort állít fel a pályázók között, és azt felterjeszti a Szenátushoz. A rangsor alapján a Szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. (6) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (7) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. (8) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az e paragrafusban 64

6 meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére köteles kifizetni. c. Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 378. (1) A rektor pályázatot írhat ki szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj elnyerésére, melyre elsősorban a kimagasló tudományos munkát végző, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, illetve a Főiskola által biztosított külföldi tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak. (2) A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj egyszeri juttatás. (3) A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj odaítéléséről a Hallgatói Önkormányzat előterjesztésére a rektor dönt. Szociális alapú ösztöndíjak d. Alaptámogatás 379. (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű 5, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. f) hátrányos helyzetű, vagy g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy h) félárva. (2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói 5 Kt hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; Ftv hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt, 65

7 normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató e paragrafus (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt feltételeknek megfelel. e. Rendszeres szociális támogatás 380. (1) A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. A támogatás magában foglalja a lakhatási célú támogatást is. (2) A rendszeres szociális támogatás biztosításának célja a nehéz családi és szociális helyzetben levő hallgatók támogatása, ennek keretében különösen azon hallgatók támogatása, akik a) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és 10/A. pontja értelmében hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek, b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon vannak, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülnek, c) fogyatékossággal élnek, d) a felsőfokú tanulmányaik során kerülnek olyan körülmények közé, amelyek középfokú tanulmányaik során való bekövetkezése esetén hátrányos helyzetűnek minősülnének, e) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény alapján valamely hozzátartozójuk tartására kötelesek, f) vállalják 18 éven felüli ápolásra szoruló hozzátartozójuk gondozását, g) gyermeküket egyedül nevelik, h) nagycsaládosak, i) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozási segélyre, illetve gyermeknevelési támogatásra jogosultak, j) nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozik, továbbá akiknek k) az egyik vagy mindkét szülője álláskereső, rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, öregségi-, rokkantsági-, vagy hozzátartozói nyugellátásban, átmeneti-, rendszeres szociális-, illetve egészségkárosodási járadékban részesül, l) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók körében az egy főre jutó havi nettó jövedelem, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult és a) hátrányos helyzetű, vagy 66

8 b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. (5) Rendszeres szociális támogatás elnyerésére a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága minden félévben pályázatot ír ki. (6) Rendszeres szociális támogatásra, az erre a célra szolgáló a Szabályzat mellékletét képező pályázati űrlap kitöltésével és benyújtásával az a hallgató pályázhat, akinek megélhetési viszonyai ezt indokolttá teszik. A pályázathoz csatolni kell a közös háztartásban élők 3 hónapnál nem régebbi kereset-igazolását, a kérelem elbírálásához szükséges egyéb dokumentumokat és a kérelem rövid írásbeli indokolását. (7) A benyújtott pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok benyújtási határidejének leteltétől számított 15 napon belül véleményezi, és döntésre felterjeszti a rektornak. (8) A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása során előnyben kell részesíteni az alábbi hallgatói csoportokat: a) hátrányos helyzetű hallgatók, b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévők, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülők, c) fogyatékossággal élő hallgatók. (9) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára a pályázat alapján megítélt rendszeres szociális támogatás havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva öt százaléka. (10) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi állampolgároknak járó miniszteri ösztöndíjban részesül, vagy a kedvezménytörvény alapján miniszteri ösztöndíjban részesül. 67

9 f. Rendkívüli szociális támogatás 381. (1) A rendkívüli szociális támogatás a hallgató váratlanul megromlott szociális helyzetének javítására folyósított egyszeri juttatás. (2) Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet. (3) A kérelmet a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottságához kell benyújtani. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell a hallgató szociális helyzetének leírását. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők kereset-igazolását és más a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat. (5) A Gazdasági Bizottság a kérelmeket egyedileg véleményezi, és döntésre felterjeszti a rektornak. A hallgató szociális helyzete 382. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. (3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabályzata határozza meg. (4) A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten, a szociális alapú támogatásokra kérelmet benyújtottak körében egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához. g. Bursa Hungarica 383. Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet ai tartalmazzák. 68

10 Intézményi működési költségek finanszírozása h. Tankönyv- és jegyzettámogatás 384. (1) A tankönyv- és jegyzettámogatást a Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottsága felterjesztése alapján a rektor félévenkénti egyösszegű juttatásként elrendelheti. Ebben az esetben az arra jogosult hallgatók között egyenlő arányban kell elosztani a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át. (2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetben a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-át (rendszeres vagy rendkívüli) szociális támogatásra kell fordítani. Sport- és kulturális támogatás 385. (1) A sporttámogatás a hallgatók egészséges életmódjához nyújtott egyszeri támogatás. (2) Az e célra elkülönített összeg felhasználható az (1) bekezdésben meghatározottakon túl sportolási lehetőség szervezésére, illetve sporteszközök beszerzésére. (3) Az e célra elkülönített összeg felhasználásának módjáról a Hallgatói Önkormányzat Választmánya dönt. A Választmány döntéséről az elnök tájékoztatja a rektort. (4) A sporttámogatás kiegészítésére további összeg különíthető el a hallgatói ösztöndíj-támogatási keretből. (5) A sporttámogatásra minden félévben pályázatot ír ki a Hallgatói Önkormányzat (1) A kulturális támogatás keretében különösen a Főiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, életviteli és tanulmányi tanácsadás finanszírozásához nyújtható támogatás. (2) Az e célra elkülönített összeg felhasználásának módjáról a Hallgatói Önkormányzat Választmánya dönt. A Választmány döntéséről az elnök tájékoztatja a rektort. (3) A Hallgatói Önkormányzat Választmánya a rektor beleegyezésével dönthet úgy is, hogy a kulturális támogatásra fordítható összeget a hallgatók számára szervezett rendezvényeinek finanszírozására fordítja. Szakmai gyakorlat költségtámogatása 387. (1) A szakmai gyakorlat költségtámogatását azok a hallgatói juttatásokra jogosult hallgatók kérvényezhetik, akik a főiskolai tanulmányaik keretében Budapest határain kívül plébániai gyakorlaton vesznek részt. (2) A költségtámogatást számla ellenében kérvényezheti a hallgató a Hallgatói Önkormányzaton keresztül. (3) Az utazási költségek megtérítését, egy oda- és egy visszaútra szóló vonat esetén 2. kocsiosztályra szóló menetjegy erejéig lehet kérvényezni. (4) A napi étkezésre max. 500 forint értékű támogatás adható. (5) A támogatás összegéről a rektor dönt a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján. 69

11 A Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása 388. (1) A Hallgatói Önkormányzat feladatának ellátására szolgáló keretösszeg felhasználásáról a Hallgatói Önkormányzat Választmánya dönt. (2) A kifizetéseket a Hallgatói Önkormányzat elnökének engedélyével a Főiskola Gazdasági Osztálya számla ellenében teljesíti. Államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben magyar állampolgár által folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj 389. Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet 25. -a tartalmazza. Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje 390. Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet 26. és 26/A. -ai tartalmazzák. Hallgatói munkadíj 391. (1) Hallgatói munkadíjra lehet jogosult a vonatkozó jogszabályi keretek között az a hallgató, aki a) az intézmény részére munkát, vagy egyéb tevékenységet végez, b) az intézmény által szervezett olyan szakmai gyakorlaton vesz részt, ahol az intézmény a foglalkoztatóval kötött megállapodásban a hallgató javadalmazását magára vállalta. (2) Hallgatói munkadíjban csak az részesülhet, akivel ilyen tartalmú szerződést kötöttek. A szerződés megkötésére az intézmény tekintetében a rektor jogosult. (3) A hallgatói munkadíj mértékére, illetve a kifizetés egyéb körülményeire a vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezései az irányadók. (4) A hallgatói munkadíjhoz kapcsolódó adóteherről a Szja., míg a hallgatói munkadíj utáni járulékfizetési kötelezettségről a Tbj. törvény rendelkezik. 70

12 2. fejezet A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 392. (1) Az államilag támogatott képzés költségeit a Ftv. eltérő rendelkezése hiányában az állami költségvetés viseli. (2) A költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. (3) Államilag támogatott hallgató költségtérítés fizetésére nem kötelezhető. (4) Az a hallgató, aki a költségtérítés-fizetési vagy egyéb fizetési kötelezettségének nem tett eleget, a következő tanulmányi félévre nem regisztrálhat. (5) Az első félévre beiratkozott hallgatót a Tanulmányi Osztály a beiratkozásnál tájékoztatja a hallgató első tanévben fizetendő díjairól, térítéseiről, a képzés helyéről, a képzés időtartamáról, valamint a működés feltételeiről (1) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az Ftv. 56. (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. (2) Ha a hallgató kimerítette az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (3) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. (4) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ tartja nyilván a felsőoktatásban megkezdett tanulmányokat, a megkezdett féléveket, az egyes személyek által igénybe vett, illetve fel nem használt támogatási időt. 71

13 Az ingyenesen és a térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások 394. (1) A Ftv (1) bekezdése alapján az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők: a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, a Ftv. 68. (3) bekezdésében foglaltak szerint, b) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, c) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, d) a képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, e) a Főiskola által szervezett kötelező záróünnepségen, valamint más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. (2) A Ftv (2) bekezdésében foglaltak szerint az államilag támogatott képzés keretében jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj). (3) A Ftv (3) bekezdése alapján az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe vehető: a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek a hallgató választása alapján nem magyar nyelven történő oktatása, b) a Főiskola eszközeivel előállított, a Főiskola által a hallgató részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. sokszorosított segédletek), c) a Főiskola létesítményeinek (könyvtár, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben, d) a kötelező, illetve e törvény alapján a felsőoktatási intézmény által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés. e) az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga, amelynek alkalmankénti mértéke nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 5%-t. (4) A (3) bekezdés alapján kérhető térítési díj nem lehet magasabb, mint az önköltség. (5) Ha a hallgató államilag támogatott képzésben vesz részt, a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is az e -ban meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban. Költségtérítés 395. (1) Az Ftv ában foglaltak szerint a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 394. (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokért költségtérítést, a 394. (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokért térítési díjat fizetnek. A költségtérítés és az egyéb díjak aktuális mértékét minden tanévre vonatkozóan a rektor utasításban állapítja meg. 72

14 (2) Az első félévre beiratkozott hallgatóval a beiratkozáskor a Főiskola írásbeli szerződést köt. Az Ftv. 56. (1) bekezdése alapján, ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, hallgatói jogviszonyából eredő jogaira és kötelezettségeire alkalmazni kell az e törvényben meghatározottak mellett a felnőttképzésről szóló törvény ában foglaltakat, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a következőket is: a költségtérítés összegét, a költségtérítésért járó szolgáltatásokat, a befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit. Az intézmény a szerződést tíz évig köteles megőrizni. (3) Az Ftv. 56. (2) bekezdése szerint a költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a Főiskolán megkezdett féléveinek a száma beleértve az államilag támogatott képzés idejét is meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt. (4) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. (5) A költségtérítés összegét képzésenként külön, egy tanévre, előre kell megállapítani minden év május 31-éig. A költségtérítés összegét a gazdasági igazgató javaslatára a rektor állapítja meg. A megállapított költségtérítéseket a Főiskola hirdetőtábláján és honlapján is nyilvánosságra kell hozni. (6) A Főiskola köteles a meghirdetett költségtérítéses képzés térítési összegeit a felvételi tájékoztatóban közzétenni. (7) A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. (8) A Ftv. hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses képzésben szerzett oklevelet, a Ftv alapján jogosult igénybe venni az államilag támogatott hallgatói képzést. Azoknál, akik január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat, és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, a Ftv. 55. (2) (3) bekezdésének alkalmazásában bármely képzési ciklus esetén azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet. A költségtérítés fizetése alóli mentesülés vagy mérséklés, a részletfizetés 396. (1) Az adott félévi költségtérítés befizetését a hallgatónak a tanulmányi tájékoztatóban (Tanrend) meghatározott időpontig kell teljesítenie, kivéve ha a Főiskolától fizetési haladékot kapott, vagy a költségtérítés fizetése alól mentesítették. A fizetési haladékot a díjfizetés esedékessé válásáig lehet kérvényezni a rektortól, aki 15 napon belül hoz döntést a kérelemről. (2) A részletfizetés a költségtérítés összegének kettő egyenlő részletben való megfizetését jelenti. Az első részletet a benyújtott kérvényről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül, a második részletet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell befizetni. 73

15 (3) A költségtérítés mérséklése esetén a mérsékelt költségtérítést vagy egy összegben, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell befizetni, vagy két részletben az (1) bekezdésben megjelölt határidők szerint. (4) Annak a hallgatónak, aki a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti be a költségtérítést vagy annak első részletét, a határidő utáni munkanaptól szünetel a hallgatói jogviszonya. (Az adott félévben nem szerezhet aláírást és/vagy érdemjegyet semelyik tanegységből.) Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem fizeti be a költségtérítés második részletét, vizsgára nem bocsátható, és a következő tanulmányi félévre csak akkor regisztrálhat, ha a regisztrációt megelőzően megfizeti tartozását. (5) Ha a költségtérítéses hallgató a félév negyedik hetének végéig a regisztrációját visszavonja, egyidejűleg rendelkezhet a befizetett költségtérítésnek a következő félévre történő beszámításáról, vagy arról, hogy a befizetett költségtérítést a kezelési költség levonásával a Főiskola visszautalja a számára. Rendelkezés hiányában a Főiskola a költségtérítést a kezelési költség levonásával visszautalja (1) Támogatásban részesíthető az a költségtérítéses képzésben résztvevő nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: a) aki az adott szakon korábbi tanulmányai során legalább 1 félévre bejelentkezett és legalább 15 kreditet teljesített, b) akinek korábbi féléveinek tanulmányi átlagai közül mindegyik legalább 3.00 és c) életkörülményei (anyagi helyzete, egyéb súlyos körülmények) ezt indokolják. (2) Indokolt esetben olyan hallgató is adhat be kérelmet, aki a kérelem beadásakor kezdi meg tanulmányait a Főiskolán, és ezért nem rendelkezik értékelhető tanulmányi eredménnyel. (3) A támogatás minden esetben csak az adott tanulmányi félévre vonatkozik (1) A támogatáshoz rendelkezésre álló keretösszeget félévente a gazdasági igazgató javaslata alapján a rektor határozza meg. (2) A keretösszeg nem lehet magasabb, mint az adott félévben esedékes költségtérítések összegének 10%-a (1) A kérelmeket a Tanulmányi Osztályra kell személyesen benyújtani fogadóidőben a Tanrendben meghatározott határnapig az alábbiak szerint: a) Részletfizetés kérésekor egyszerű kérelmet kell benyújtani szöveges indoklással. b) Mérséklés vagy elengedés kérésekor a jogosultságot alátámasztó kérelmet, az adatlapot és a csatolandó igazolásokat is be kell nyújtani. (2) Hiányosan vagy késedelmesen benyújtott kérvényeket a Főiskola nem bírál el. (3) A kérvényeket a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság rangsorolja, és tesz javaslatot a rektornak a támogatandó hallgatókra és a támogatás mértékére. (4) A rektor a kérvények benyújtási határidejétől számított 15 napon belül dönt a támogatásokról. (5) A hallgatókat a döntésről a Tanulmányi Osztály értesíti a döntéstől számított 8 napon belül a Neptun rendszeren keresztül. (6) A kérelmekről a rektor méltányossági alapon hoz döntést, mely ellen jogorvoslatnak helye nincs. 74

16 A költségtérítés fizetése alóli mentesülés szabályai 400. (1) A Korm. rendelet a szerint az a hallgató, aki a) december 31-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és aa) költségtérítéses képzésben vett részt és a félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy ab) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat, és b) a félév (oktatási időszak) első napján az aa) vagy az ab) pontok szerinti feltételeknek eleget tesz, azon a szakon, szakképzésben, melyben e rendelet hatálybalépése előtt az aa) vagy az ab) pont alapján korábban költségtérítés-mentességben részesült, a b) pont szerinti félévben (oktatási időszakban) költségtérítés fizetésére nem kötelezhető. (2) A Főiskola az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév első félévére november 15-ig, második félévére április 15-ig elkészített tételes jelentés alapján az oktatásért felelős minisztérium - az intézmények részére e jogcímen biztosított költségvetési támogatás figyelembevételével - a zárszámadás, illetve a nem állami fenntartású intézményekkel kötött megállapodás keretében rendezi. A költségvetési támogatásnál csak azok a hallgatók vehetők figyelembe, akik a Szabályzat szerint, de legkésőbb az adott évben március 31-ig, illetőleg október 31-ig a szükséges adatszolgáltatást elvégezték. (3) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/200l-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték meg tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatókat - amennyiben a képzésben szeptember 1-jéig költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve - ezt követően a további félévekben a Főiskola költségtérítés fizetésére nem kötelezi. (4) E alkalmazásában közismereti tanári szaknak minősülnek a Korm. rendelet 2. - ában rögzített szakok. A 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő személy, amennyiben államilag finanszírozott képzésben kezdte tanulmányait, és már nem számít államilag támogatott hallgatónak, akkor ha a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül tőle költségtérítési díj nem szedhető. Egyéb díjak 401. (1) Az a hallgató, aki a Főiskolát a költségtérítés vagy állami támogatás által finanszírozott szolgáltatásokon felül külön eljárásra kényszeríti, díj fizetésére köteles, melyek aktuális mértékét rektori utasítás szabályozza. (2) A díjak összege esetenként nem lehet magasabb a költségvetési törvényben az adott évre megállapított hallgatói normatíva 3%-ánál. 75

17 A hallgatók által fizetett díjakból származó pénz felhasználása 402. (1) A befolyt költségtérítési összegeket, térítési és egyéb díjakat a következő célokra lehet felhasználni: a) a Főiskola működése, b) a Főiskola oktatást-kutatást segítő felszerelése, c) a Főiskola fejlesztését célzó beruházások, d) oktatást-kutatást segítő főiskolai alapítványok létesítése, támogatása, e) a kulturális- és sporttevékenység támogatása, f) a Hallgatói Önkormányzat támogatása, hallgatói öntevékeny csoportok támogatása, hallgatói kedvezmények nyújtása, g) bel-és külföldi tanulmányutakon és rendezvényeken való oktatói és hallgatói részvétel támogatása. (2) A befolyt pénzek felhasználásáról a Főiskola költségvetése keretében kell rendelkezni. A befolyt összegek jogszerű és szabályos felhasználását a Szenátus ellenőrzi. 3. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jogorvoslat 403. (1) Az érintett hallgató a Főiskola illetékes szerve által hozott, a hallgatói juttatásokkal, illetve térítésekkel kapcsolatos a Szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában határozattal szemben, a Szabályzat vonatkozó előírásai szerint jogorvoslattal élhet. 76

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben