SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg a szociális ellátásokról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/1997. (XII.02.) önkormányzati rendelete, valamint Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 10/2006. (III.17.) önkormányzati rendelete rendelkezik, ezért indokolttá vált a szociális ellátások szabályairól egy új, egységes önkormányzati rendelet megalkotása, figyelemmel a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. -ában foglaltakra, amely szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A március 1-jétől országosan átalakuló szociális támogatási rendszerének legfőbb, Sárvárt is érintő módosításai a következők: a) elválasztásra kerülnek az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai, b) az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek, c) az Szt. csak a kötelező ellátások szabályait tartalmazza, d) a kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás, azzal, hogy a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint nyújtani kell, azzal, hogy január 1-jét követően már csak február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás, e) megszűnik a méltányossági közgyógyellátás, tekintettel arra, hogy március 1-től a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény 91. (3) bekezdés 11. pontja alapján hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó felhatalmazást adó 50. (3) bekezdése, f) a törvény március 1-től az önkormányzati segélyformát megszünteti, a rendelettervezet rendkívüli települési támogatásként az önkormányzati segéllyel azonos feltételek mellett bevezeti ezen kötelezően nyújtandó támogatási formát, g) az önkormányzatok az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján március 1-től települési támogatást nyújthatnak, szabadon dönthetnek az általuk nyújtott támogatási formákról és ezek nagyságáról, h) az önkormányzatoknak a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére rendkívüli települési támogatást kell nyújtania,

2 i) az Szt január 1-től hatályos 134/E. -a alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-ig megalkotja. A jelenleg hatályos szociális rendelethez képest továbbá változatlan tartalommal szabályozza a rendelet-tervezet a fűtéstámogatást, a tanévkezdési támogatást, a temetési kölcsönt és a köztemetést. A rendelet-tervezet alapján települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, továbbá a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A szociálisan rászorulókról az Önkormányzat továbbá nemcsak pénzbeli szociális ellátás formájában kíván gondoskodni, hanem természetbeni segélyként tűzifa biztosításával, illetve szociális étkezési díj kifizetésével is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontja alapján a szociális ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. A rendelet-tervezet a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben meghatározottak figyelembe vételével került megalkotásra. A Képviselő-testület önkormányzati rendeletben a település lakóinak szociális biztonsága érdekében a) a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, b) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának önkormányzat által meghatározott módját és egyéb eljárási szabályokat, c) az egyes ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait, d) a szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az ellátások önkormányzat által meghatározott feltételeit, valamint e) a szociális szolgáltatások formáit határozza meg. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására az Szt. alábbiak szerinti felhatalmazó rendelkezéseinek a figyelembevételével került sor:

3 a) Szt. 1. (2) bekezdés: "A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak."; b) Szt. 10. (1) bekezdése: "A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselőtestülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza."; c) Szt a: "A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat."; d) Szt. 32. (1) bekezdés b) pontja: "32. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet (...) b) a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni."; e) Szt. 32. (3) bekezdése: "Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait."; f) Szt. 48. (4) bekezdése: "A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (...) megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt."; g) Szt. 58/B. (2) bekezdése: "A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, (...) tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.". h) Szt. 62. (2) bekezdése: A szociális étkeztetésre vonatkozó "feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg."; i) Szt. 92. (1) bekezdés a) pontja: "A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ( ) rendeletet alkot."; j) Szt. 92. (2) bekezdése: "Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat ( ) rendeletben szabályozza a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket;". Részletes indokolás az 1. -hoz A szociális igazgatás helyi szerveiről rendelkezik. Az Szt március 1-től hatályos 4/A. -a alapján a szociális igazgatás szervei: a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal és a szociális hatóság. Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. a 2. -hoz a hoz

4 Eljárási rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet-tervezet alapján a felsorolt szociális ellátásoknál megállapított jövedelemhatároktól a hatáskör gyakorlója a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben szabályozott méltányosságra okot adó esetekben változatlanul 30%-kal eltérhet. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének a szabályait az Szt. tartalmazza, a rendelet-tervezet a megtérítési kötelezettség alól méltányos eljárásrendet biztosít az arra rászorulók részére. a hoz A fűtéstámogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza, megtartva a jelenleg hatályos jogosultsági feltételeket. Meghatározásra került, hogy a törtidőszakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fűtéstámogatás megállapításakor is, továbbá a rendelet-tervezet rögzíti a kérelemhez mellékelendő, a lakáshasználatot igazoló közüzemi szolgáltatás díjáról, illetve a távhő-szolgáltatási díjról kiállított számlára vonatkozó szabályokat. a 11. -hoz A köztemetés helyi szabályait tartalmazza, amely rögzíti, hogy a köztemetés formája az eddigi gyakorlatnak megfelelően kizárólag hamvasztásos temetés lehet. A köztemetés költsége változatlanul legfeljebb Ft lehet. a 12. -hoz A rendelkezés bevezeti a lakásfenntartási települési támogatás és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére nyújtható települési támogatási formát. a hoz A lakásfenntartási települési támogatás szabályait határozza meg a február 28-ig még igénybevehető normatív lakásfenntartási támogatás eljárási szabályait felhasználva változatlan tartalommal. a hoz A rendelkezések új elemként a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, kizárólag szociális alapon bérbeadott önkormányzati bérlakás bérlői részére nyújtható települési támogatás szabályait rögzíti. a hoz Az Szt. 134/E. -a alapján a március 1-jét követően kötelezően nyújtandó rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet önkormányzati segélyre vonatkozó jogosultsági feltételeit, a tanévkezdéssel együtt járó kiadásokhoz nyújtható támogatás feltételeit hasonlóan az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtható támogatáshoz a jelenlegihez képest változatlan tartalommal szabályozza. a 23. -hoz A temetési kölcsön jelenleg hatályos szabályait tartalmazza. a hoz Új elemként tartalmazza a természetbeni segélyre vonatkozó rendelkezéseket. A segélyre való jogosultság jövedelmi feltételei azonosak a rendkívüli települési támogatásnál meghatározottal, azonban méltányosságból emelt jövedelemhatár ezen ellátás esetében nem alkalmazható. A természetbeni segélyként élelem, vagy tűzifa nyújtására van lehetőség az arra rászorulók részére.

5 a hoz A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének, megszüntetésének, térítési díj megállapításának szabályait tartalmazza. A Gondozási és Családsegítő Központ által biztosított alapellátásokat és a jogosultak körét tartalmazza. a 33. -hoz A szociálpolitikai kerekasztalra vonatkozó rendelkezések. Záró rendelkezéseket tartalmaz. a 34. -hoz Határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a mellékelt rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését és a tervezettel azonos tartalmú önkormányzati rendelet megalkotását. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, február 2. Kondora István s. k. Polgármester

6 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Rendelet-tervezet Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdés a) pontjában, 92. (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, 134/E. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szociális igazgatás szervei 1. (1) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket: a) Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), b) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), c) a polgármester, gyakorolja. (2) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a Képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata alapján a polgármester gyakorolja. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) bérlő: az a személy, akinek Sárvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, szociális alapon bérbeadott bérlakásban határozott, vagy határozatlan idejű bérleti jogviszonya áll fenn, b) ingatlankezelő: a Városgazdálkodás Sárvár, c) távhő-szolgáltató: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, d) fűtési szezon: a fűtéstámogatás szempontjából fűtési szezon a november 1-jétől március 31- éig terjedő időszak. 3. Eljárási rendelkezések 3. (1) E rendelet alapján nyújtott pénzbeli szociális ellátás összege a 12. b) pontja szerinti ellátás kivételével a családban naptári évenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól a Bizottság a kérelmező javára a (4) bekezdésben meghatározott méltányosságra okot adó esetben legfeljebb 50%-kal eltérhet. (3) A hatáskör gyakorlója a) a 8. (2) bekezdésben, b) a 13. (4) bekezdésben, c) a 18. (1) bekezdés b) pontjában, d) a 21. (2) bekezdésben, e) a 22. (1) bekezdésben,

7 f) a 23. (1) bekezdésében megállapított jövedelemhatároktól a (4) bekezdésben meghatározott méltányosságra okot adó esetben legfeljebb 30%-kal eltérhet. (4) Ha a kérelmező a) nyugdíjban részesülő egyedülélő személy, b) és a házastársa, élettársa nyugdíjban részesül, c) rokkantsági ellátásban részesülő egyedülélő személy, d) és a házastársa rokkantsági ellátásban részesülnek, e) rehabilitációs ellátásban részesülő egyedülélő személy, f) és a házastársa rehabilitációs ellátásban részesülnek, vagy g) gyermekét egyedül nevelő szülő, más törvényes képviselő, a méltányosságra okot adó körülmény fennáll. (5) A jövedelemigazolás tartalmazza a jövedelmet megalapozó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti önálló, vagy nem önálló tevékenység kezdő időpontját. (6) A jogosultság megállapításakor a nem havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának a hónapját közvetlenül megelőző 12 hónapban megszerzett jövedelmet kell figyelembe venni. 4. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátás iránti kérelmet a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájánál (a továbbiakban: Hatósági Iroda) kell előterjeszteni. (2) Ha a kérelmező a kérelemhez egyidejűleg nem mellékeli a jövedelemigazolást, azt a Hatósági Iroda megkéri. (3) Azt a kérelmet, amelyről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/A. (1) bekezdés a) pontja alapján az intézményvezető dönt, a Gondozási és Családsegítő Központnál is elő lehet terjeszteni. Amennyiben a kérelmező e kérelmet a Hatósági Irodánál nyújtja be, azt a Gondozási Családsegítő Központhoz kell továbbítani. (4) Azt a kérelmet, amely nem Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmény által személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti, a Hatósági Iroda az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez továbbítja. (5) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátással kapcsolatos hatósági ügyben elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye, kivéve, ha ezt jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben kötelezővé teszi. 5. (1) Az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátást a határozat jogerőre emelkedésének a napját követő 5 napon belül a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája utalja, vagy fizeti ki. (2) Ha az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátás folyósításának az (1) bekezdés szerinti határideje miatt a kérelmező élete, testi épsége veszélyeztetetté válna, a szociális ellátást a polgármester utasítására a határozat végrehajthatóvá válásakor házipénztárból kell kifizetni. 6. A fűtéstámogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) felhasználását a jegyző eseti jelleggel ellenőrzi. 7. Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátás megtérítését elrendeli, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az forintot, b) részletekben fizettetheti meg. II. Fejezet

8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 4. Fűtéstámogatás 8. (1) A polgármester fűtéstámogatásban részesítheti a) a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe be nem kapcsolt egyedi, vagy egyedileg szabályozható fűtési móddal (a továbbiakban: egyedi fűtés) rendelkező lakást, vagy házat (a továbbiakban együtt: lakás) használó és aa) a családjában három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő, vagy ab) nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülő, vagy b) a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt lakást használó szociálisan rászoruló személyt, aki a fűtési szezonra vonatkozó többletköltséget önállóan, a létfenntartása veszélyeztetése nélkül viselni nem képes. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászoruló az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a) a forintot, b) egyedül élő esetén a forintot nem haladja meg. (3) A fűtéstámogatás havi összege 4800 forint, a teljes fűtési szezonra megállapítható összeg forint. (4) A fűtéstámogatás iránti kérelmet a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az 1. melléklet, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (5) A kérelemhez csatolni kell a) az egyedi fűtéssel rendelkező lakásnak a kérelmező általi használatát igazoló, a lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatás díjáról, b) a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt lakásban igénybevett távhő-szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, a kérelem benyújtásának a napjától számított négy hónapnál nem régebbi számlát. (6) A fűtéstámogatás lakásonként egy fűtési szezonban csak egy lakáshasználónak állapítható meg. Lakáshasználónak a lakás azon jogos birtokosa minősül, aki a fűtéstámogatással érintett lakásban él életvitelszerűen. A fűtéstámogatás egy fűtési szezonon belül ugyanazon jogosultnak, ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy alkalommal állapítható meg. 9. (1) A fűtéstámogatás iránti kérelmet a Hatósági Irodában lehet előterjeszteni augusztus 15-től március 31-éig terjedő időszakban. (2) A fűtéstámogatást a fűtési szezon hónapjaira lehet megállapítani. (3) A fűtéstámogatást a) ha a kérelem november 1-ig kerül benyújtásra és a kérelmező november 1-jét megelőzően lakáshasználónak minősül, a 8. (3) bekezdésben meghatározott teljes összegben a teljes fűtési szezonra, vagy b) ha a kérelem november 1-jét követően kerül benyújtásra és a kérelmező a fűtési szezon időszakában válik lakáshasználóvá, és ba) a kérelem benyújtásának a napja korábbi, mint a lakáshasználat kezdetének igazolt időpontja, a lakáshasználat kezdő időpontjától a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra töredékösszegben, vagy bb) a kérelem a lakáshasználat kezdetének igazolt időpontjánál később került benyújtásra, a kérelem benyújtásának a napjától a fűtési szezonból fennmaradó hónapokra töredékösszegben kell megállapítani.

9 (4) Ha a fűtési szezon időszakában a jogosultság hónap közben megszűnik, akkor a jogosultság megszűnésének a hónapjára a fűtéstámogatást töredékösszegben kell megállapítani. (5) A fűtéstámogatás összege a 9. (3) bekezdés b) pontja és a 9. (4) bekezdése szerinti esetben a 8. (3) bekezdésében meghatározott havi összeg harmincad részének és a jogosultság napjai számának a szorzata. 10. (1) A 8. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy részére megállapított fűtéstámogatást egy összegben kell folyósítani a jogosult számára. (2) A 8. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy részére természetbeni ellátásként megállapított fűtéstámogatás összegét havi rendszerességgel a tárgyhónapban, legkésőbb a tárgyhónap 24. napjáig kell folyósítani a távhő-szolgáltató részére történő utalással. 5. Köztemetés 11. (1) A polgármester gondoskodik a Sárvár Város Önkormányzata illetékességi területén elhunyt személy közköltségen, hamvasztással történő eltemettetéséről. (2) A természetben nyújtott köztemetés költsége legfeljebb forint. A köztemetés során biztosítani kell a hamvasztásos temetés szükséges költségeit, valamint egy élővirág koszorút. (3) A polgármester az Szt. 48. (3) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az forintot és a kötelezettség teljesítése a család mindennapi megélhetését veszélyeztető, aránytalan terhet jelent. 6. Települési támogatás 12. A polgármester a) lakásfenntartási települési támogatást nyújthat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) települési támogatást nyújthat a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 13. (1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) A polgármester a 12. a) pontjában meghatározott települési támogatást a) a villamos energia-szolgáltatáshoz, b) a víziközmű-szolgáltatáshoz, c) a vezetékes földgáz-szolgáltatáshoz, d) a távhőszolgáltatáshoz, e) a lakbérhez, f) az albérleti díjhoz, vagy g) a közös költséghez nyújthat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. (3) A lakásfenntartási települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének az elmaradása a kérelmező nyilatkozata alapján a lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a forintot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének a hányadosával. 14. (1) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

10 c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7, (2) Ha a háztartás a) (1) bekezdés a) c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot és a nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik, azzal, hogy gyermeknek tekintendő az Szt. 4. (1) bekezdés db)-dd) pontjaiban nevesített személy, feltéve, hogy a nagykorúsága betöltését megelőzően is örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeke volt az őt egyedülállóként nevelő szülőjének. 15. (1) A lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakhatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakhatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint. (2) A lakásfenntartási települési támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 négyzetméter, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 négyzetméter, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 négyzetméter, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 négyzetméter, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 16. (1) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakhatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a forintot, b) a lakhatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (2) Ha a TM értéke nullánál nem nagyobb, a lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege 2500 forint. (3) A (4) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: J 0,5 x TM = 0, ,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet jelöli. A TMet századra kerekítve kell meghatározni. (4) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani. (5) A lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 17. (1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának

11 részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdésében meghatározottakon felül a lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatás díjáról a kérelmező nevére kiállított, a kérelem benyújtásának a napjától számított 4 hónapnál nem régebbi számlát. 18. (1) A polgármester települési támogatásban részesítheti azt a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó bérlőt, a) akinek az adóssága meghaladja az forintot, és akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább a kérelem benyújtását megelőző hat hónapnál korábban fennállt, b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a forintot, c) aki nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlankezelővel megállapodást köt az adósság és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás különbözetének a megfizetésére, és d) a kérelem benyújtását megelőzően nem részesült a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban. (2) Az a bérlő is jogosult a 12. b) pontja szerinti támogatásra, akinek a bérlakásában távhő-szolgáltatási díjtartozása miatt a távhő-szolgáltatást kikapcsolták. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó a) lakbérhátralék, b) távhő-szolgáltatási díjtartozás. (4) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére megállapítható települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (5) A Hatósági Iroda megkeresésére a) a lakbérhátralékról az ingatlankezelő, b) a távhőszolgáltató vagy társasházi fogyasztó esetén a közös képviselő a távhő-szolgáltatási díjhátralékról, c) a bérleti jogviszony fennállásáról az ingatlankezelő 3 napon belül írásban adatot szolgáltat az 5. melléklet szerinti igazolás kiállításával. 19. (1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható, vissza nem térítendő települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére megállapítható települési támogatás egy összegben nyújtható. (3) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére megállapítható települési támogatás összege legfeljebb a kérelemben feltüntetett adósság 50%-a lehet. 20. (1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére megállapítható települési támogatás folyósítása a) a 18. (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ingatlankezelő részére történik és annak összegét az ingatlankezelő írja jóvá, b) a 18. (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a távhő-szolgáltató részére történik és annak összegét a távhő-szolgáltató írja jóvá. (2) A jogosultságot megállapító határozatban és a támogatás folyósításakor fel kell tüntetni a jogosult azonosításához szükséges adatait. 21. (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. (2) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a 22. (1) bekezdésben foglalt

12 kivétellel az forintot, egyedülélő esetén, a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén az forintot. (3) A rendkívüli települési támogatást a rászorultsághoz igazodóan esetenként a 22. (2) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb forintig terjedő összegben lehet megállapítani. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének a 10%-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint. (4) A megállapított rendkívüli települési támogatás kérelemre legfeljebb évi négy alkalommal is folyósítható. (5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 24. (4) bekezdésben foglalt kivétellel a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 22. (1) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti a tárgyév szeptember hónapban általános iskolai tanulmányait kezdő, vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetében a forintot nem haladja meg. (2) A támogatás összege gyermekenként, tanévenként 4000 forint. (3) A kérelmeket tárgyév június 1. és június 30. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A jogerős döntéssel megállapított támogatást tárgyév augusztus 15-től augusztus 20-ig terjedő időszakban kell folyósítani. (4) A kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 7. Temetési kölcsön 23. (1) A polgármester temetési kölcsönt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, de a családjában az egy főre jutó jövedelem a forintot nem haladja meg. (2) A temetési kölcsön legfeljebb forintig terjedő összegben állapítható meg. (3) A temetési kölcsönnyújtás feltételeit, visszafizetésének garanciáit külön szerződésben kell rögzíteni, egyidejűleg a kölcsönösszeget hagyatéki teherként be kell jelenteni a közjegyzőnél. (4) A temetési kölcsön megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 8. Természetbeni segély 24. (1) A polgármester természetbeni segélyt állapíthat meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki a) a létfenntartásához szükséges élelmiszert biztosítani, b) a lakásában a fűtéshez szükséges tűzifát biztosítani, vagy átmenetileg önerőből nem képes. (2) A természetbeni segély szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az forintot, egyedülélő esetén, a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén az forintot nem haladja meg. (3) A természetbeni segélyt a rászorultsághoz igazodóan természetbeni szociális ellátásként lehet megállapítani. (4) A természetbeni támogatás a) a 24. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben élelmiszer vásárlására, vagy a Gondozási és Családsegítő Központban igénybevehető szociális étkeztetés térítési díjára, b) a 24. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben tűzifában állapítható meg.

13 (5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 25. (1) Az élelmiszer vásárlására megállapított természetbeni segély összegét a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája készpénzben legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül fizeti ki a Gondozási és Családsegítő Központ megbízott munkatársa részére, aki a jogosult részére a jogosult javaslatának a figyelembevételével gondoskodik a jogosult számára megfelelő élelmiszer beszerzéséről és annak a jogosult részére történő átadásáról. (2) A Gondozási és Családsegítő Központban igénybevehető szociális étkeztetés térítési díjára megállapított természetbeni segély összegét a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül átutalja a Gondozási és Családsegítő Központ részére. (3) A tűzifa jogosultak részére történő átadásáról igazolható módon kell gondoskodni, az átadásáról és az átvételéről a 10. melléklet szerinti átadás-átvételi elismervényt kell kitölteni. III. Fejezet Szociális szolgáltatások 9. Szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések 26. A képviselő-testület az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) nappali ellátás. 27. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele iránti kérelmet írásban vagy szóban közvetlenül az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, azokról az intézmény vezetője dönt. (2) Az ellátások igénybevételének megkezdésekor a sárvári Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az intézményi jogviszony (egyoldalú, illetve kétoldalú) megszűntetésének módjait, eseteit is. (3) Az ellátott az intézmény házirendjét köteles betartani. 28. (1) Az új intézményi térítési díj alapulvételével az intézményvezető által március 31- ig lefolytatott felülvizsgálat kapcsán megállapított személyi térítési díjak minden év április 1- től alkalmazhatóak. (2) Az Szt (4) bekezdésében meghatározott esetben a jogorvoslati kérelmet a Bizottságához kell benyújtani, a Bizottság a személyi térítési díj összegéről határozattal rendelkezik. (3) A Gondozási és Családsegítő Központ által nyújtott szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat havonként, tárgyhónapot követő 25. napjáig kell befizetni. 10. Étkeztetés 29. (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Gondozási és Családsegítő Központ közreműködésével nyújtja. (2) A rendelet alkalmazásában étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekintetni különösen azt a személyt, aki rendszeres pénzellátásban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a hajléktalan személyt. (3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a 11. melléklet tartalmazza.

14 11. Házi segítségnyújtás 30. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Gondozási és Családsegítő Központ intézményi háttérrel látja el. (2) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat a rendelet 3. melléklet tartalmazza. 12. Családsegítés 31. Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Gondozási és Családsegítő Központ közreműködésével látja el. 13. Nappali ellátás 32. (1) Az önkormányzat nappali ellátást nyújt a Gondozási és Családsegítő Központban Idősek Klubjának a fenntartásával. (2) Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összegét a 3. melléklet tartalmazza. IV. Fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 33. (1) A szociálpolitikai kerekasztal feladata az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának, és módosításainak véleményezése, az abban meghatározottak megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, értékelése. (3) A szociálpolitikai kerekasztal öt taggal működik. A kerekasztal tagjai a polgármester, a Bizottság elnöke, Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának elnöke, az intézményvezető, és a Hatósági Iroda vezetője. (4) A kerekasztal tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg azzal, hogy évente legalább egy ülést tart. V. Fejezet Záró rendelkezések 34. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/1997. (XII.02.) önkormányzati rendelete. (2) március 1-jén hatályát veszti a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 10/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet a) 1. -ában a szociális, illetve és az Szt.114. (2) bekezdése, szövegrész, b) 2. (1) bekezdésében a szociális és és az az Szt ában, illetve szövegrész, c) 2. (2) bekezdésében az az Szt. 94/C. -a, illetve szövegrész, d) 3. (1) bekezdésében a szociális és szövegrész, e) 4. (1) bekezdésében a szociális és szövegrész, f) 4. (2) bekezdésében az az Szt.115. (2) bekezdésében, valamint szövegrész, g) 4. (4) bekezdésében az az Szt.115. (4) bekezdésében, továbbá szövegrész, h) 4. (5) bekezdése, i) 5. (3) bekezdése, j) 7. (2) bekezdése, k) 7. (3) bekezdése, l) 7. (4) bekezdésében az az Szt.101. (3) bekezdésében, továbbá szövegrész

15 m) 7. (5) bekezdésében a szociális ellátások megszüntetésére az Szt ait, a szövegrész. n) 8. -a, o) 9. -a, p) 10. -a, q) 1. számú melléklete. Sárvár, hónap... nap Kondora István s. k. Dr. Szijártó Valéria s. k. Polgármester Jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése hónap... n megtörtént. Sárvár, hónap... nap Dr. Szijártó Valéria s. k. Jegyző

16 1. melléklet a /... (..) önkormányzati rendelethez EF S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) , telefonszámok: (06 95) , , , , Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) földszint 7., 8. és 9. hivatali helyiségeiben: hétfő 8-12 óráig, kedd: óráig, szerda: 8-12 óráig és óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig Kérelem fűtéstámogatás megállapítására TÁVHŐ fűtési rendszerébe be nem kapcsolt fűtési móddal rendelkező lakás/ház esetén BENYÚJTHATÓ: TÁRGYÉV AUGUSZTUS 15-TŐL TÁRGYÉVET KÖVETKEZŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI IRODÁJÁBAN a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása 1. A kérelmező személyi adatai Alulírott Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye és ideje (év, hó, nap) : Lakóhelye: Tartózkodási helye: Életvitelszerűen a lakóhelyemen élek. a tartózkodási helyemen élek. Levelezési címe: Állampolgársága: Társadalombiztosítási azonosító jele: Telefonszáma: kérem részemre a. november 1-jétől. március 31-éig tartó fűtési időszakban. év hónaptól havi Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a Sárvár, közter. neve közter. jellege hsz./hrsz. ép. lph. em. ajtó alatti lakásra / házra vonatkozóan. 2. A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!) *A család tagjaiként kell feltüntetni az 1. pontban feltüntetett lakást/házat használó, abban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek). Rokonsági fok* Név Születési hely, idő Anyja neve 2.1. a kérelmező 2.2. a kérelmező házastársa/élettársa 18 évesnél fiatalabb gyermek(ek) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek(ek) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek(ek) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek(ek) Fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek(ek) ** ** Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 3. Jövedelemnyilatkozat (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)

17 A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy lakásban/házban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, forintban: A B C D A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Az 2.1. pontban feltüntetett személy Az 2.2. pontban feltüntetett személy havi jövedelme (forint) Gyermekek neve és havi jövedelme (forint) 4. Nyilatkozat a fűtéstámogatásra való jogosultság szociális rászorultsági feltételeiről (A megfelelőt X jellel jelölje!) Alulírott kérelmező kijelentem, hogy A 2. pontban közölt adatok alapján családomban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelek. Kérelmezőként az alábbi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök (pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátás, mezőgazdasági járadék, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély, vakok személyi járadéka, átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék). (Szíveskedjék feltüntetni annak a nyugdíjszerű ellátásnak a megnevezését, amelyben részesül!) 5. Nyilatkozatok Kérelmező A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján nem volt, a kívül nem volt, továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt jövedelmet nem szereztem, havi átlagban Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján nem volt, a kívül nem volt, továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt jövedelmet nem szereztem, havi átlagban. Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek: Alulírott húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,

18 huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok, Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel rendelkezem, jogcíme: és havi összege: Ft nem rendelkezem húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek: Alulírott húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok, Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel rendelkezem, jogcíme: és havi összege: Ft nem rendelkezem húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok A kérelmező kijelenti, hogy a lakás/ház egyedi fűtési móddal rendelkezik: igen nem az egyedi fűtés típusa: gáz, szilárd tüzelés, vegyes tüzelés, egyéb: 5.6. A kérelmező által lakott, az 1. pontban megjelölt ház/lakás lakáshasználatának a jogcíme: tulajdonos, haszonélvező, albérlő, főbérlő, egyéb: 5.7. A kérelmező által az 1. pontban megjelölt lakás/ház használata kezdetének időpontja: A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben részére a számú nevén elnevezésű pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt belföldi pénzforgalmi számla javára, vagy város/község közter. neve közter. jellege hsz./hrsz. ép. lph. em. ajtó alatti címre postai kifizetéssel kérem folyósítani a fűtéstámogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. - kérek* - nem kérek* (*A megfelelő rész aláhúzandó!) 5.9. A kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok / nem kívánok lemondani. Hozzájárulok az eljárás lefolytatásához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges személyes adatok kezeléséhez. Az eljárásban elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal kívánok*/ nem kívánok* (*A megfelelő rész aláhúzandó!),. a kérelmező aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása 2. melléklet a /... (..) önkormányzati rendelethez

19 TF S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) , telefonszámok: (06 95) , , , , Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) földszint 7., 8. és 9. hivatali helyiségeiben: hétfő 8-12 óráig, kedd: óráig, szerda: 8-12 óráig és óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig Kérelem fűtéstámogatás megállapítására TÁVHŐ fűtési rendszerébe bekapcsolt fűtési móddal rendelkező lakás esetén BENYÚJTHATÓ: TÁRGYÉV AUGUSZTUS 15-TŐL TÁRGYÉVET KÖVETKEZŐ ÉV MÁRCIUS 31-IG A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HATÓSÁGI IRODÁJÁBAN a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása 1. A kérelmező személyi adatai Alulírott Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye és ideje (év, hó, nap) : Lakóhelye: Tartózkodási helye: Életvitelszerűen a lakóhelyemen élek. a tartózkodási helyemen élek. Levelezési címe: Állampolgársága: Társadalombiztosítási azonosító jele: Telefonszáma: kérem részemre a. november 1-jétől. március 31-éig tartó fűtési időszakban. év hónaptól havi Ft összegű fűtéstámogatás megállapítását a Sárvár, közter. neve közter. jellege hsz./hrsz. ép. lph. em. ajtó alatti lakásra vonatkozóan. 2. A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!) *A család tagjaiként kell feltüntetni az 1. pontban feltüntetett lakást használó, abban együtt lakó, ott bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozókat (házastárs, élettárs, gyermekek). Rokonsági fok* Név Születési hely, idő Anyja neve 2.1. a kérelmező 2.2. a kérelmező házastársa/élettársa 18 évesnél fiatalabb gyermek(ek) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek(ek) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek(ek) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek(ek) Fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek(ek) ** ** Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 3. Jövedelemnyilatkozat (A nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni!)

20 A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, forintban: A B C D A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Az 2.1. pontban feltüntetett személy Az 2.2. pontban feltüntetett személy havi jövedelme (forint) Gyermekek neve és havi jövedelme (forint) 4. Nyilatkozatok Kérelmező A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján nem volt, a kívül nem volt, továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt jövedelmet nem szereztem, havi átlagban Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa Alulírott. nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján nem volt, a kívül nem volt, továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt jövedelmet nem szereztem, havi átlagban Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek: Alulírott húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok, Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel rendelkezem, jogcíme: és havi összege: Ft nem rendelkezem húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 1.melléklet Beérkezés ------------------------------------------ Postára adás az átvevő 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 1 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. LTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság!

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kérelem természetbeni segély megállapítására

Kérelem természetbeni segély megállapítására TS S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására. a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására. a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása 2.melléklet Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása 1. SZEMÉLYI ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II19) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben