Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja A rendelet célja, hogy Isaszeg Város közigazgatási határain belül megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a vonatkozó jogszabályok által nem vagy nem kötelezően szabályozott kérdésekben a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások egységes rendszerének létrehozásával megteremtse, elősegítse, és megőrizze a lakosság szociális biztonságát. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed - Isaszeg Városban élő, állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, - állandó tartózkodásra jogosító személyi igazoló lappal rendelkező bevándorolt, - a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, - a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, - hontalan személyekre. (2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a településen állandó lakóhellyel nem rendelkező, isaszegi bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezőkre is. (3) Ezen rendelet személyi hatálya azonos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) szabályozott személyi hatállyal. (4) A hajléktalan személyek esetén abban az esetben vonatkozik a rendelet hatálya a hajléktalan személyre, ha a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként Isaszeg várost jelölte meg. (5) Az e rendeletben foglaltakat kell hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül alkalmazni és az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

2 2 (6) Az önkormányzat az ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet, egyidejűleg visszaköveteli az ellátások értékének megtérítését. (1) A szociális ellátások fő csoportjai: 3. A szociális ellátások formái a.) b.) c.) pénzbeli ellátások természetben nyújtott szociális ellátások szociális szolgáltatások (2) A pénzbeli szociális ellátások formái: a.) b.) c.) d.) e.) f.) aktív korúak ellátása aa.) rendszeres szociális segély ab.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás önkormányzati segély Bursa Hungarica szociális ösztöndíj felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása középiskolai oktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása. (3) Természetben nyújtott szociális ellátások formái: a.) b.) c.) d.) e.) aktív korúak ellátása aa.) rendszeres szociális segély ab.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, köztemetés, közgyógyellátás. (4) Szociális szolgáltatások formái: alapellátások: - gyermekek napközbeni ellátása - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja) (5) A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

3 3 4. A szociális igazgatás szervei (1) A szociális törvényben meghatározott szociális feladata-és hatásköröket Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármestere, Isaszeg Város Jegyzője, a szociális hatóság gyakorolja. 5. E rendelet alkalmazásában (1) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy, (2) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, (3) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, ide nem értve, ha élettársa van, (4) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, (5) fenntartó: a Szt-ben meghatározott szerv, (6) háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége, (7) közeli hozzátartozó: a.) a házastárs, az élettárs, b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek. c.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a t továbbiakban: fogyatékos gyermek), d.) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, (8) jövedelem: a Szt.-ben meghatározott jövedelem, (9) keresőtevékenység: a Szt-ben meghatározott jövedelem,

4 4 (10) környezettanulmány: (helyzetértékelés) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben (továbbiakban Ket.) meghatározott helyszíni szemle fogalma, (11) krízis helyzet: olyan körülmény, élethelyzet, amelyben az egyén, vagy a család alapvető szükségleteinek kielégítése átmenetileg, vagy tartósan veszélybe kerül, függetlenül a kiváltó okoktól, különös tekintettel, a fizikai fennmaradáshoz elengedhetetlen tényezők hiányára, (12) legkisebb öregségi nyugdíj, vagy nyugdíj minimum: a kormány által rendeletben meghatározott mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege, (13) önkormányzat által szervezett foglalkoztatás: a települést érintő közfeladat céljából szervezett közfoglalkoztatás, (14) rendszeres pénzellátás: a Szt.-ben meghatározott rendszeres pénzellátás, (15) tartásra köteles és képes személy: az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett, (16) vagyon: a Szt.-ben meghatározott vagyon, (17) fogyasztási egység: a Szt.-ben meghatározott fogyasztási egység, (18) szociális szolgáltató: a Szt.-ben meghatározott szolgáltató, (19) szociális intézmény: a Szt.-ben meghatározott intézmény. 6. Eljárási rendelkezések A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, szociális szolgáltatások, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások megállapításakor a családban életvitelszerűen együtt lakó személyek életmódját, szociális és anyagi helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék az egyén, a család, a gyermek létfenntartási, lakhatási lehetőségeit, és a gyermekvédelmi cél, a veszélyeztetettség megelőzését, vagy megszüntetését. (1) A Képviselő-testület a évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket a temetési segély, köztemetés, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével Isaszeg Város Jegyzőjére és a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottságra ruházza át. (2) A Képviselő-testület a temetési segéllyel és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményi jogviszonnyal kapcsolatos jogosultságokat a polgármesterre ruházza át. (3) A polgármester önkormányzati hatáskörben gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről.

5 5 (4) A Képviselő-testület a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos jogosultságokat a jegyzőre ruházza át. (5) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az általa fenntartott Segítőkéz Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata útján gondoskodik. (6) A támogatásra irányuló kérelmeket ha e rendelet másként nem rendelkezik időbeli korlát nélkül az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálatánál kell benyújtani személyesen, vagy a Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási idejében, illetve posta útján a különböző támogatásokhoz rendszeresített formanyomtatványon, vagy írásbeli kérelem esetén az ügyfél által írt kérelemben. a.) a kérelemben fel kell tüntetni az igénylő nevét, személyi adatait, lakcímét, e lakcímen tartózkodás jogcímét, családtagjainak nevét, személyi adatait, és a rokonsági fokot, valamint a támogatás igénylésének indokolását. b.) az igénylőnek írásban kell nyilatkoznia saját és vele egy háztartásban élő családtagjainak rendszeres jövedelméről, mellékelve a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló jövedelemigazolást. c.) rendszeres jövedelem hiányában az igénylőnek írásban kell nyilatkoznia saját és vele egy háztartásban élő családtagjainak a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban végzett alkalmi munkavégzéséből származó jövedelem egyhavi átlagáról. d.) valamennyi jövedelem kiegészítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, valamint a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a helyi adóhatóság igazolja, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai gépjárművel nem rendelkeznek. e.) az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál jövedelemként kell figyelembe venni az önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátásokat, (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj). (7) A támogatásra irányuló kérelmek esetén kötelezően csatolandó mellékletek: a.) lakásfenntartási támogatás és az átmeneti élethelyzet kezelésére irányuló önkormányzati segély igénylése esetén, az igénylőnek csatolnia kell a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozó 1-1 havi közüzemi díjakról szóló számlát, b.) a kérelemhez csatolnia kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó igazolásokat, a benyújtott jövedelemnyilatkozatban, és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárások során minden esetben környezettanulmány készítésével ellenőrizhető, c.) a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat

6 6 igazolja, d.) álláskeresési ellátást, az álláskeresési nyilvántartásban történő regisztrációt az állami foglalkoztatási szerv határozatával, hatósági bizonyítványával kell igazolni, e.) 18. életévét betöltött gyermek tanulói jogviszonyát iskolalátogatási igazolással kell igazolni, f.) a megállapított gyermektartásdíjat folyószámla kivonattal, átvételi elismervénnyel, postai nyugtával, vagy az aktuális kérelemhez tartozó nyilatkozattal kell igazolni, g.) aktív korú ellátás igénylése esetén a társadalombiztosítási kiskönyv másolatának benyújtása, h.) amennyiben a teljes munkaidőben foglalkoztatott vagy az egyéb egyénibérbeadásból származó jövedelmet bérleti szerződéssel kell igazolni, i.) egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetés, stb.), a kifizetőtől nyert igazolással kell igazolni, j.) egyéb megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással kell igazolni. (8) A Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája a beérkezett kérelmeket megvizsgálásuk után döntésre előkészíti a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság részére, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére. (9) Az önkormányzati segély iránti kérelmek benyújtását követően szükség szerint kell környezettanulmányt készíteni, melynek elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája gondoskodik. A környezettanulmánynak tartalmaznia kell a szociális, és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás igénybevétele esetén a veszélyeztetettségi körülmények általános leírásán túl a kérelem indokát, valamint azt, hogy az igénylő, az általa lakott lakásban milyen jogcímen lakik, ki a lakás tulajdonosa, illetve ki a haszonélvezője. (10) A Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Irodája az ellátások folyósításáról a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodik. (11) A kérelem elutasítását követően ugyanabban a tárgyban a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan bekövetkezett változás esetén lehet ismételt kérelmet benyújtani. (12) A természetben megállapított ellátások elszámolás a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Irodájával történik. (13) A pénzbeli vagy természetbeni ellátás jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő esetén a Szt. vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. (14) Az e rendeletben szabályozott bármely ellátás tekintetében Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének, valamint Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testület

7 Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni, a fellebbezéseket a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Irodájához kell benyújtani, de azt Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni. (15) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete által másodfokon hozott határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Bíróságtól lehet kérni. 7. Egyéb eljárási rendelkezések (1) Egyéb eljárási rendelkezések tekintetében a Szt. eljárási rendelkezései az irányadók. (2) A gyermekjóléti és szociális igazgatási eljárások költség és illetékmentesek. (3) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet, erre őt a megállapító határozatban figyelmeztetni kell. a.) Az aktív korúak ellátását igénylő, illetve ezen ellátásban már részesülő személy a rendszeres pénzellátásra irányuló kérelem benyújtásától számított 8 napon belül köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek bejelenteni, ha részére megállapítandó, rendszeres pénzellátásra irányuló eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, egészségbiztosítási szervnél folyamatban van. (4) Isaszeg Város Jegyzője a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet a Szt.-ben előírt tartalommal. Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást kezelő szervtől, vagy a szociális intézmény vezetőjétől. (5) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási cselekményekre a Ket. rendelkezései az irányadók. (6) A Polgármesteri Hivatal az elektronikus közigazgatási ügyintézés és szolgáltatás igénybevételének lehetőségét kizárja. II. fejezet 8. Pénzbeli ellátások (1) A kérelem elbírálására a Szt. szerinti hatásköri szabályok az irányadók. (2) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható a Szt-ben rögzített ellátási formákban és keretek között. (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott 7

8 8 feltételek szerint: a.) b.) Bursa Hungarica szociális ösztöndíj támogatást, felsőoktatási intézményben tanulók tanulmányi ösztöndíját, c.) középiskolai oktatási intézményben tanulók egyszeri tanulmányi támogatását állapítja meg. 9. Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás a Szt.-ben rögzített feltételek fennállása esetén. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege a Szt. rendelkezései alapján kerül megállapításra és folyósításra az alábbi feltételek fennállása esetén. a.) az aktív korúak ellátása jogosultság előfeltételeként a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettséget ír elő, b.) jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania, c.) az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételének meglétét a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, melyről környezettanulmányt vesz fel, d.) a környezet rendezettségének vizsgálata a kérelem benyújtásakor, illetve évente legalább egyszer kötelezően elvégzésre kerül, melynek során ellenőrzésre kerül különösen: da.) lakókörnyezet tisztán tartása, db.) műanyag, kábel, autógumi, működésképtelen háztartási eszközök, számítástechnikai berendezések udvaron tárolása tilalmának betartása, dc.) az udvar és a kert háztartási-, zöld hulladék és állati ürülék mentessége, dd.) az udvaron, a kertben, a kerítéssel kívül határos területen, a járdán a 20 cm-nél magasabb nem kultúrnövények, valamint de.) az udvaron, a kertben, a kerítéssel kívül határos területen, a járdán építési törmelék kerül ellenőrzésre, e.) amennyiben a környezet rendezettsége, mint egyéb feltétel nem

9 9 teljesül, a kérelmező nem jogosult az aktív korúak ellátásának megállapítására, f.) település szintű lakcímmel rendelkező kérelmező esetén az életvitelszerű tartózkodási helyet kívülről határoló utcafronti rész rendezettségét kell vizsgálni a környezettanulmány elvégzése során. (3) A rendszeres szociális segély havi összege a Szt. rendelkezései alapján kerül megállapításra és folyósításra. (4) Nem állapítható meg aktív korúak ellátása, és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a megállapított ellátást meg kell szüntetni a Szt.-ben írt feltételek fennállása esetén. (5) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres szociális segélyt állapíthat meg annak az aktív korúak ellátására más módon nem jogosult személynek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel aki az aktív korúak ellátása Szt.-ben rögzített feltételének egyébként megfelel. 10. Az aktív korú ellátással kapcsolatos együttműködés eljárási szabályai (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként együttműködésre és folyamatos kapcsolattartásra köteles az Isaszegi Polgármesteri Hivatallal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel és Isaszeg Város Önkormányzat Segítőkéz Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatával, mint együttműködésre kijelölt szervvel. (2) Az együttműködésre kötelezett személyt a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni az együttműködési kötelezettség feltételeiről, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni megjelölve az együttműködésre kijelölt intézmény nevét, címét - és az együttműködés elmulasztásának következményeit ismertetni kell. (3) Isaszeg Város Önkormányzat Segítőkéz Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata köteles egyénre szabott együttműködési programot kidolgozni az együttműködésre kötelezett személy bevonásával, melyről a kijelölt intézmény és a kötelezett személy írásos megállapodást köt. A megállapodást meg kell küldeni az Polgármesteri Hivatalnak. 11. Az aktív korú ellátással kapcsolatos együttműködési program típusai és végrehajtása (1) Isaszeg Város Önkormányzat Segítőkéz Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata a nem foglalkoztatott, együttműködésre kötelezett részére az alábbi programtípusokat biztosítja: 1. az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás, 2. egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozás,

10 10 3. információnyújtás, tanácsadás, 4. csoportos, önsegítő foglalkozás, 5. munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel. (2) Az együttműködési program kidolgozásának szempontjait Isaszeg Város Önkormányzat Segítőkéz Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa személyes beszélgetés során, a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva, egyénre szabottan határozza meg. (3) Az egyéni együttműködési program végrehajtásának figyelemmel kísérése a kijelölt intézmény feladata, amely köteles a Polgármesteri Hivatalt 15 napon belül tájékoztatni: a.) b.) az együttműködésre való jelentkezés elmulasztásáról, az előírt, folyamatos kapcsolattartás meghiúsulásáról, c.) egyéni együttműködési program kidolgozásának akadályozásáról, d.) e.) aláírás megtagadásáról, az együttműködési kötelezettség megszegéséről. 12. Az aktív korú együttműködésre kötelezett személy kötelezettségei, jogai, a mulasztás jogkövetkezményei (1) Az együttműködésre kötelezett személy a rendelkező határozatban megjelölt időn belül köteles felvenni a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt intézménnyel, a folyamatos kapcsolattartásra, együttműködésre a program kidolgozásában, továbbá, minden tőle telhetőt megtenni a program sikeres végrehajtása érdekében, illetőleg a számára felajánlott megfelelő munkát a részére meghatározott időpontban megkezdeni. (2) Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy az előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezt önhibáján kívüli okként hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor együtt nem működőnek minősül. Az együttműködésre kötelezett személy, az akadályoztatását orvosi igazolással bizonyíthatja. (3) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a kijelölt intézmény vezetőjétől írásban kérni: a.) indokolással alátámasztva másik program kidolgozását, ha a kijelölt

11 11 intézmény által összeállított javaslattal nem ért egyet, b.) kezdeményezheti programja megváltoztatását, módosítását, amennyiben életkörülményeiben változás áll be (pl. tartós betegség, eltartott gyermekekkel vagy hozzátartozókkal kapcsolatos változások) (4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják, köteles az alkalmi munkavállalói könyvet legkésőbb a tárgyhót követő hónap első munkanapján bemutatni Isaszeg Város Önkormányzat Jegyzőjének. (5) Az aktív korúak támogatásának folyósítását az együttműködés megszegése miatt a Szt. vonatkozó rendelkezései alapján kell megszüntetni. 13. A foglalkoztatás szervezeti formái (1) Isaszeg Város Önkormányzata a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló jogszabály rendelkezései alapján közfoglalkoztatást szervez. 14. Önkormányzati segély (1) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik a.) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy b.) ba.) c.) alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, bb.) halálesethez, bc.) elemi kár elhárításához, bd.) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, be.) iskoláztatáshoz, bf.) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, bg.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, bh.) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az önkormányzati segély típusai: a.) átmeneti segély b.) temetési segély c.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból különösen nevelési- oktatási

12 intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítható. (4) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. a.) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásaik, így betegség, elemi kár, válsághelyzet miatt anyagi segítségre szorulnak. b.) Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladhatja meg. c.) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága az átmeneti segélyt az arra rászorulónak alkalmanként nyújtja. d.)az a személy, illetve család, aki Isaszeg Város Önkormányzatától havi rendszeres pénzellátásban részesül, továbbá, akinek jövedelme meghaladja a rendeletben szabályozott mértéket, átmeneti segélyben a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság által különös méltányosságból, egyedi elbírálás alapján részesülhet, amennyiben rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény lehetetleníti el átmenetileg a kérelmező létfenntartását (súlyos betegség, haláleset, elemi kár), e.) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága átmeneti segélyként pénzbeli támogatást különösen a következő formákban biztosít. ea.) gyógyszertámogatás eb.) beiskolázási támogatás ec.) tüzelőtámogatás ed.) lakásfenntartás költségeihez hozzájárulás ee.) felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíja (5) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozójának a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. a.)temetési segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a. b.) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti 12

13 13 példányát. c.) A temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. d.) A temetési segély összege egységesen Ft. (6) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg a Gyvt. rendelkezései alapján, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. a.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladhatja meg. b.) Annak akinek jövedelme meghaladja a rendeletben szabályozott mértéket, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság által különös méltányosságból, egyedi elbírálás alapján részesülhet (súlyos betegség, haláleset, elemi kár), c.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke gyermekenként minimum Ft, maximum Ft. 15. Gyógyszertámogatás (1) Gyógyszertámogatás átmeneti segély keretében adható pénzbeli vagy természetbeni támogatásként. (2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos javaslatát, amely tartalmazza a rendszeresen használt gyógyszerek egy havi becsült árát. Ezen összeggel csökkenteni kell a kérelmező havi jövedelmét. 16. Beiskolázási támogatás (1) Beiskolázási támogatás átmeneti segély keretében adható pénzbeli vagy természetbeni támogatás, különösen tankönyv, írószervásárlás vagy iskolakezdéshez egyéb célra adható. Javaslatot tehet a gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök és a Segítőkéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. (2) A helyi oktatási intézmények vezetői az év június 20-ig kérelmet nyújthatnak be a következő tanévre vonatkozóan évfolyam /gyermek/ létszám bontásban beiskolázási támogatás igénybevétele ügyében. A beiskolázási támogatásra rászorult

14 minősítéssel rendelkező gyermekek érdekében a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság június 30-ig dönt az intézményekből összesítetten beérkező kérelmek ügyében. (3) Az intézményekből összesítetten beadott, és a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság által megítélt beiskolázási támogatásokról az intézmények vezetői utólagosan, összesített számla ellenében számolnak el szeptember 15-ig. (4) Az egyénileg beadott beiskolázási kérelmek benyújtási határideje augusztus 15-től, szeptember 15-ig tart. A beadott kérelmek ügyében a Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság szeptember 30-ig hoz döntést. 17. Tüzelőtámogatás (1) Tüzelőtámogatás átmeneti segély keretében adható pénzbeli vagy természetbeni támogatás a téli fűtéshez szükséges tüzelő beszerzéséhez. (2) A tüzelőszezon az adott év október 15 től április 15 ig tart, mely időszakban egy alkalommal adható a tüzelőtámogatás a kérelmező család részére. 18. Felsőoktatási intézményben tanulók tanulmányi ösztöndíja (1) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága tanulmányi ösztöndíjban részesítheti azt a főiskolai, egyetemi hallgatót, aki államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt az első diploma megszerzéséhez, ha legalább 4,5 tanulmányi átlagot ér el. (2) A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévenként február 28-ig, illetve szeptember 30-ig kell benyújtani. (3) A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni kell a hallgatói jogviszony igazolását, valamint az index tanulmányi osztály által hitelesített másolatát. (4) A tanulmányi ösztöndíj mértéke Ft/hó. (5) A tanulmányi és a szociális ösztöndíj együttesen nem folyósítható. 19. Középiskolai oktatási intézményben tanulók egyszeri tanulmányi támogatása szociális rászorultság alapján (1) Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottsága egyszeri támogatásban részesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszerzéséhez, ha a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átlagot kerekítés nélkül eléri, és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben lévő mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100%-át és környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorultságot. 14

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben