Puskin öröksége Наследие Пушкина

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Puskin öröksége Наследие Пушкина"

Átírás

1 Обзор истории русской литературы / 06 1 Puskin öröksége Наследие Пушкина A felesleges ember szociokulturális és irodalmi típusa Тип лишнего человека как социокультурное и литературное явление F. M. Dosztojevszkij, Néhány magyarázó szó az alábbiakban következő Puskin-beszéd kapcsán. Ф. М. Достоевский, Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине (1880) 1. A szociokulturális aspektus 2. Az ideológiai aspektus 3. Az irodalomtörténeti aspektus: Csackij (A. Gribojedov, Az ész bajjal jár) Anyegin, Pecsorin (Lermontov Korunk hőse) az 1840-es nemzedék: Beltov (Herzen, Ki a bűnös?) Alekszandr Adujev (Goncsarov, Mindennapi történet), Rugyin, Lavreckij, (Turgenyev, Rugyin, Nemesi fészek), Turgenyev Hamlet-je Oblomov (Goncsarov) A felesleges ember örökösei (Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov) 1. A regénypoétikai aspektus: az útban lévőség állapota: otthontalanság, árvaság, utazás, helykeresés mint tevékenységek / kalandok sora az alak felépítésének szerkezete: előtörténet, nevelés, egy nap története a földrajza : Pétervár Moszkva birtok / nemesi fészek szerelem utolsó mentsvárként A kis ember szociokulturális és irodalmi típusa Тип маленького человека как социокультурное и литературное явление 1. A szociokulturális aspektus 2. Az irodalomtörténeti aspektus: Puskin: Szamszon Virin (A postamester), Evgenij (Rézlovas) Akakij Basmacskin, Popriscsin (N. Gogol: A köpönyeg, Egy örült naplója, Pétervári elbeszélések) Makar Gyevuskin, Id. Goljadkin, Marmeladov (Dosztojevszkij Szegény emberek, A hasonmás, Bűn és bűnhődés) A kis ember örökösei (Csehov, Kuprin, Bulgakov, stb.)

2 2 Обзор истории русской литературы / 06 Romantika és realizmus: M. Lermontov 1830-as évek reprezentatív képviselője Az életmű intenzitása ( ): ( eleje): o o Lermontov romantikus művei: A byroni poéma hatása a korai kaukázusi költeményekben. A korai líra: lírai napló, verses ciklusokban formált önéletrajz, a tragikus sors / korai halál előérzete, elégia helyett töredék műfaja = lírai meditáció és önelemzés A nemzeti történelem és kultúra iránti érdeklődés (Orsa bojár, Ének Vasziljevics Iván cárról, Borogyino, ) A jelenkorhoz kötődő szüzsés elbeszélés, líra és dráma (A költő halála, 1837., Ligovszkaja hercegnő c. regény és Álarcosbál c. dráma, 1836.) A nemzedék történelmi sorsának problematikája (Tűnődés, 1838.) A puskini örökséghez való visszatérés A korabeli társadalom és egyéniség pszichológiai elemzése (Testamentum, 1840., Álom, Próféta, Kimegyek az éji ködös útra, 1841.) A lírai-epikus műfaj befejezése / Lermontovi módosítása A Démon ( ) és A kaukázusi fiú (Мцыри, ) c. poémák Korunk hőse ( ): Forma, felépítés, kompozíció, Pecsorin alakjának interpretációi, Az analitikus pszichologizmus romantikus gyökerei és áthagyományozása a későbbi orosz irodalomra. Az orosz élet nemzeti alapjainak elsajátítása (Haza, 1841). Romantika és realizmus: N. Gogol A romantika a realizmus általi maghaladása Gogol életművében az orosz irodalom fejlődését meghatározó tényezője Esték egy gyikanykai tanyán (I , II ) Вечера на хуторе близ Диканьки Ukrajna mint a szláv világ nemzeti eredetének forrása ( szláv Ausonia ). Ukrajna mint külön univerzum, amelynek a középpontja Gyikanka eredendően konfliktusokkal terhelt, a fantasztikum világának az emberi dolgokban való beavatkozása miatt (a központi figura romantikus elidegenedése, az irreális erők jóindulatú vagy ellenséges beavatkozása, az vágyott és a valódi ironikusan komoly kontrasztja) Vidám meseszerűség hétköznapiság Mirgorod és Arabeszkek (1835) Миргород и Арабески Újabb elvont szimbolikus univerzumok megjelenítése: Mirgorod és Szentpétervár (pétervári elbeszélések fogalma/elnevezése) A szentimentális és romantikus konfliktusok transzformációja, a főhős típusának megváltoztatása, a stílus és a fantasztikum átalakulása A köpönyeg (1842, Шинель) a romantikus anyag (konfliktus, pszichológia) szociális problematikával való ötvözése I. A gogoli fantasztikum evolúciója: 1) nyilvánvaló fantasztikum; 2) rejtett fantasztikum (Az orr, 1836, Нос); 3)a furcsán szokatlan megjelenése fantasztikum nélküli fantasztikum (Holt lelkek). II. A történelmi általánosítás evolúciója: 1. Tarasz Bulba (1835, 42, Тарас Бульба) epikussága; 2. Revizor (1836, Ревизор) a jelen történetisége, a Város-képlet ; 3. Holt lelkek ( , 55, Мертвые души): A pikareszk-regény és antihőse Dramaturgiai felépítés Az anyag filozófiai értelmezése: a holt élő lélek antitézise (Dante hagyománya) 4. Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből (1847, Выбранные места из переписки с друзьями) az utópia megvalósíthatatlansága Gogol öröksége: a naturális iskola íróinál : a gogoli poétika romantikaellenes tendenciája, társadalmi kritika, társadalmi összegzésre való irányultság, a kis ember témájának humanista értelmezése

3 Обзор истории русской литературы / 06 3 Periodizáció Realizmus korának orosz irodalma 1.: es évek: A naturális iskola és a realizmus kialakulása es évek: a naturális iskola és a realizmus kialakulása : az orosz klasszikus regény kora, az irodalom demokratizálása; : többirányú útkeresés az orosz realizmusban, az izmusok megjelenése. V. Belinszkij Ábrándozások az irodalomról (1834, Литературные мечтания) Irodalmi manifesztum egy új nemzedék képviseletében. Az irodalmi folyamat új alakzata: központi figurája az irodalomkritikus, szüzsék, metatípusok és koreszmék szerzője és terjesztője. A hétköznapi lét és a erkölcsök mint a nép arculatának tükrözése. Az I. Péter utáni orosz társadalom és kultúra története a szlavofilek és a nyugatosak vitájának központi problémája. Az orosz irodalom 3 lezárt korszakának rendszeresített története (Lomonoszovi, Karamzini, Puskini) az eljövendő korszak népiessége (központi írói egyéniség keresése, az irodalom folyóirati léte ). Az orosz elbeszélő irodalomról és Gogol elbeszéléseiről (1835, О русской повести и повестях г. Гоголя): A gogoli egyszerűség a hétköznapi valós lét ábrázolása karcolatokban. A szubjektív elbeszélésmód ösztönzése (szkaz), az elbeszélő jelentősége. Az irodalmi típus jelentősége. Belinszkij kritikájának irányultsága: 1) kései utánzó romantika és a szlavofilizmus ellen, 2) új írók, új olvasó és az olvasási kultúra megújhodása érdekében. A naturális iskola I. A «gogoli irányzat» kezdeti időszaka Szociológiai pontosságú karcolatokban a társadalmi lét tipológiai ábrázolása és elemzése. Szentpétervár fiziológiája (2 évkönyv, , N. Nyekraszov szerkesztésében, Физиология Петербурга). Pétervár elemző ábrázolása, Moszkva Pétervár ellentétpár: a két orosz főváros koncepciója. Ja. Butkov, A pétervári csúcsok ( , Петербургские вершины) a fővárosi társadalmi élet metszete házainak emeletei szerint. V. Szollogub, A hintó (1845, Тарантас) az orosz társadalom rétegeinek és csoportjainak elszigeteltsége. Pétervári gyűjtemény (1846, Петербургский сборник) A naturális iskola poétikájának megváltozása, az elnevezés megszületése. II. Az 1840-es évek második fele az elbeszélés (kisregény) A naturális iskola poétikájának és problematikájának megváltozása a kisregényekben (повести): F. Dosztojevszkij, Szegény emberek és Hasonmás (1846, Бедные люди, Двойник) D. Grigorovics, Falu (1846) és Anton Goremika (1847, Деревня, Антон Горемыка) A. Herzen, A tolvaj szarka és Ki a bűnös? (1846, Сорока-воровка, Кто виноват?) I. Goncsarov, Hétköznapi történet (1846, Обыкновенная история). F. Dosztojevszkij, Szegény emberek: vita a naturális iskola ábrázolási elveivel, a kis ember a környezet termékéből, társadalmi rétegének tipikus képviselőjéből egyéniséggé, szenvedő és öntudatra ébredő emberré válik. A jobbágyi paraszti lét ábrázolásának megjelenése Grigorovics és Herzen elbeszéléseiben. III es évek eleje a regény műfajának előretörése Grigorovics paraszti környezetben játszódó regényei. A nép életének megfigyelése és ábrázolása az 1840-es évek végén 1850-es évek elején I. Turgenyev Egy vadász feljegyzései c. könyvében (Записки охотника) A jobbágyok élő lelkei a könyv középpontjában. Az elbeszélő alakja.

4 4 Обзор истории русской литературы / 06 IV. Egy vadász feljegyzéseinek kiadása (külön kiadás 1852) és Gogol halálára emlékező cikk megjelenése. Az 1840-es évek végén 1850-es évek elején: az új Pecsorinok megjelenése: Goncsarov, Hétköznapi történet, A. Herzen, Ki a bűnös? és I. Turgenyev A scsigrij járás Hamletje (1849, Гамлет Щигровского уезда), és Egy felesleges ember naplója (1850, Дневник лишнего человека) c. műveiben a pecsorini típus elemzése. N. Csernisevszkij, Vázlatok az orosz irodalom gogoli korszakáról ( , Очерки гоголевского периода русской литературы) az 1840-es évek irodalmának történelmi áttekintésének kezdete es évek ideológiai vitái 1. Az orosz irodalom öntudata / az orosz társadalom lelkiismerete nyugatos vs. szlavofil kritika 1840-es: Belinszkij, Herzen, Nyekraszov, 1850-es: V. Botkin, P. Annyenkov В. Боткин, П. Анненков // I. Kirejevszkij, A. Homjakov, K. Akszakov И. Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков 1850-es: organikus kritika: A. Grigorjev, органическая критика: А. Григорьев 1860: talajosság : Ny. Sztrahov, F. Dosztojevszkij) почвенничество: Н. Страхов, Ф. Достоевский puskini vs. gogoli irányzat, пушкинское / гоголевское направление, tiszta művészet vs. társadalmilag elkötelezett művészet, чистое искусство / критическое направление V. Druzsinyin, A gogoli korszak kritikája és a hozzá fűződő viszonyaink (1855) // Ny. Csernisevszkij, Az orosz irodalom gogoli korszakának áttekintése (1856) В. Дружинин, Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения. // Н. Чернышевский, Очерки гоголевского периода русской литературы V. Druzsinyin, A. Sz. Puskin és műveinek legutóbbi kiadása (1856), P. Annyenkov, A szépirodalmi művek társadalmi jelentőségéről (1856), Anyagok A. Sz. Puskin életrajzához (1855) a 7 kötetes Puskin- művek kiadásának első kötete // Ny. Dobroljubov, A. Sz. Puskin (1856) В. Дружинин, А. С. Пушкин и последнее издание его произведений, П. Анненков, О значении художественных произведений для общества, Материалы для биографии А. С. Пушкина // Н. Добролюбов, А. С. Пушкин 2. Az életrajziság биографизм irodalomtörténeti gondolkodás, az irodalmi hős sorsának felépítése, a memoár-irodalom (L. Tolsztoj, A. Herzen) мемуарная литература 3. Az irodalomtudomány születése : a mitológiai iskola (F. Buszlaev, A. Afanaszjev) a kultúratörténeti iskola (A. Pipin) a komparatisztikai irányzat (Alekszandr és Alekszej Veszelovszkije) a pszichológiai irányzat (A. Potyebnya) Puskin-emlékmű felavatásának ünnepélye az ellentétek feloldásának kísérlete: Dosztojevszkij, Turgenyev és Ivan Akszakov beszédei. Puskin mint az orosz nép összemberiségének és egyetemességének megtestesítője. Általános tendenciák A 19. század második felének orosz irodalma század második felének orosz lírája Ny. Nyekraszov, Az orosz másodrangú költők (1850) o A versritmus és -stílus megújhodása (a líra prozaizálása), o A hagyomány és a lírai tematika változása, o Próza és líra viszonya és arányai az irodalomban.

5 Обзор истории русской литературы / 06 5 Ny. Nyekraszov versei és poémái: Vörösorrú fagy (1863) Ki él boldogan Oroszországban? ( ) Мороз Красный нос, Кому на Руси жить хорошо? A tiszta művészet költészete: F. Tyutcsev, A. Fet, A. Majkov, Ja. Polonszkij, A. K. Tolsztoj, N. Scserbina, L. Mej. A nyolcvanasok, a kései narogynik-költők pesszimizmusa: Sz. Nadszon, K. Szlucsevszkij, K. Fofanov 2. Az orosz drámairodalom és színház fejlődése Osztrovszkij, Kéz kezet mos (1850), Vihar (1859), Hópelyhecske (1873), Hozomány nélküli menyasszony (1874, 1878). Свои люди сочтемся! Гроза, Снегурочка, Бесприданница Osztrovszkij és a moszkvai Kisszínház. A verses történelmi dráma A. K. Tolsztoj A gogoli hagyomány folytatása A. Szuhovo-Kobilin Csehov lírai komédiai és 19. századi előzményei (I. Turgenyev) L. Ny. Tolsztoj drámai: A sötétség hatalma (1886), Élő holttest (1900) Власть тьмы, Живой труп as évek:az orosz próza fejlődési tendenciái 3. Az orosz klasszikus regény kora 1852 L. Tolsztoj, Gyermekkor Kamaszkor (1854), Ifjúság (1857) 1856 I. Turgenyev, Rugyin 1859 I. Turgenyev, Nemesi fészek A. Goncsarov, Oblomov 1860 I. Turgenyev, A küszöbön 1862 I. Turgenyev, Apák és fiúk 1863 N. Csernisevszkij, Mit tegyünk? 1864 F. Dosztojevszkij, Feljegyzések az egérlyukból 1866 F. Dosztojevszkij, Bűn és bűnhődés 1867 I. Turgenyev, Füst A. Herzen, Emlékek és elmélkedések (Былое и думы) 1868 F. Dosztojevszkij, A félkegyelmű 1869 L. Tolsztoj, Háború és béke I. Goncsarov, Szakadék 1870 M. Saltikov-Scsedrin, Egy város története 1872 F. Dosztojevszkij, Ördögök 1877 I. Turgenyev, Töretlen föld 1878 L. Tolsztoj, Anna Karenina 1880 F. Dosztojevszkij, Karamazov testvérek M. Saltikov-Scsedrin, A Galavljov-család 1884 A. Csehov első elbeszélés kötete 1899 L. Tolsztoj, Feltámadás 4. A kor prózájának néhány jellemzője A próza pszichologizmusa életrajziság és önéletrajziság Az Icherzählung ( én-elbeszélés ) az as években. Hőstípusok váltásai: felesleges ember új emberek nihilisták kereső hős A nemzedékek konfliktusa mint regényszerkesztési elem Az as évek regényeinek filozófiai problematikája és szimbolikája (a vasút, a vihar, az otthon, a család, stb.) Az 1880-as évek a műfaji preferenciák megváltozása: o a narogynik-próza szociológiai-publicisztikai műfajai (karcolatok) o A kispróza előretörése o Csehov novelláinak újszerűsége o 1890-es évek novellaírói nemzedéke (I. Bunyin, A. Kuprin, M. Gorkij, L. Andrejev) Az orosz irodalom új útjai az 1880-as évektől Az orosz modernizmus az orosz költészet ezüstkora A klasszikus és a modernista irányzatok egymásmellettisége