LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK"

Átírás

1 LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó

2 Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti megoszlás alakulása... 4 Életkor szerinti megoszlás... 4 Szociális szakosított ellátás... 7 Ápolást-gondozást nyújtó intézmény... 7 Szociális rászorultságtól függ ellátási formák... 9 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás... 9 Gyermekvédelmi Alapellátás Gyermekek napközbeni ellátása Szociális kerekasztal A Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott fejlesztések (feladatok) teljesülésének vizsgálata: MELLÉKLET

3 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (szociális törvény) 92. (3) bekezdése elírja a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, a településen él szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok érdekében a szolgáltatási koncepció készítését. A szolgáltatási koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. Lábatlan Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját a képvisel testület a 155/2004.(XII.14.)sz. határozatával fogadta el, majd 2007.évben a felülvizsgálat során aktualizált koncepciót a 104/2007.(XI.27.)sz. határozatával elfogadta. A felülvizsgálat kiterjed a szociális törvény alapján mköd, a város területén található valamennyi szociális alapszolgáltatásra, illetve szociális intézményi ellátásra, a Koncepcióban meghatározott feladatok idarányos teljesítésének vizsgálatára. A koncepció átfogó képet ad a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és helyi szakmapolitikai elvárások megvalósítási elképzeléseirl, az ehhez szükséges meglév és hiányzó feltételekrl, költségekrl, az elérend célokról. A felülvizsgálat célja és egyben feladata az elmúlt két évben végzett munka áttekintése, az elért eredmények bemutatása, a célként meghatározott tennivalók végrehatásának elemzése, az elmaradások okának vizsgálata, a hátralév tennivalók meghatározása, az újként jelentkez jogszabályi elvárások, igények, feladatok megjelenítése. A Koncepció alapértékei, f céljai változatlanok maradtak. A Koncepció felülvizsgálatához felhasználtuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt, valamint a polgármesteri hivatal által készített és évi statisztikákat. A város népességének száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 5497 f évben 5398 f, 2007 évben 5340 f, 2008 évben 5315 f. A évi adathoz viszonyítva a két évi adatok alapján, a népesség számában évente jelentsnek mondható fogyatkozás tapasztalható. A városban az 1000 lakosra jutó élve születések száma változó képet mutat. Míg 2006-ban 9,8 születést jelez a termékenységi mutató, ehhez képest 2007 évben csökkent 8,9 f, míg 2008 évben növekedett 9,4 f gyermek született. A halandósági mutatókat vizsgálva, 1000 lakosra 2006 évben 7,4 f, évben 7,2 f 2008 évben 6,5 f a mutató mértéke, ez az élve születések számával szemben csökkenést mutat. 3

4 Nemek szerinti megoszlás: 2006 évben 2625 f férfi, 2773 f n, 2007 évben 2605 f férfi, 2735 f n, 2008 évben 2594 f férfi, 2721 f n. A nemek szerinti megoszlás alakulása Lábatlanon a népesség nemek és korcsoportok szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Lábatlan város népességadatai korcsoport Férfi N Összesen Férfi N Összesen Férfi N összesen x Összesen: Megoszlás (%) 48,62 51, ,8 51, ,8 51,2 100 Hajléktalan személy továbbra sincs az önkormányzat területén. Hozzávetlegesen 152 f nem rendelkezik állandó, illetve ideiglenesen bejelentett lakcímmel, de ezek a személyek családoknál befogadást nyertek, egyéb ház körüli teendk ellátása fejében. Meglehetsen alacsony ez a szám az összes lakossághoz képest, ezért intézményi szint ellátást nem igényel a róluk való gondoskodás. Életkor szerinti megoszlás év alatt év alatt év alatt év alatt év alatt év felett Összesen: Az állandó, vagy bejelentett lakcímmel regisztráltak létszáma a 2006 évhez viszonyítva jelents csökkenést mutat a 2007 és a 2008 évi adat. Figyelembe véve és összehasonlítva a fent említett három év adatait a 19 év alatti korosztálynál jól látható a jelentsen kevés születési szám. A keresképes lakosság száma is csökkent. A 20 év feletti korosztálynál 4

5 csökkenés, az 50 év feletti korosztálynál a 2006 év adatához viszonyítva növekedés figyelhet meg, amely a lakosság elöregedését tükrözi. Gazdasági aktivitás A város népességének 58,9%-a, vagyis f tartozik a munkaképes korúak csoportjába. A Lábatlanon tevékenyked gazdasági szervezetek kevesebb létszámot, míg a környez településeken nagy intenzitással épül gyárak nagy létszámban foglalkoztatnak lábatlani lakosokat is. Gondozási Központ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57/A. -a értelmében a klub Gondozási Központ Lábatlan néven mködik. A szükséges mködési engedély módosítása december 30-án megtörtént. A gondozási központ továbbra is ellátja a törvényben meghatározott alaptevékenységi körébe tarozó feladatokat. A Gondozási Központ céljai között az alábbi célkitzések szerepelnek: - A gondozási Központ folyamatos átalakítása, amely megfelel a jogszabályi elírásoknak. - Igényfelmérés elkészítése a jelzrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséhez (háziorvosok véleményét kikérve), 10 ezer fnél kötelez, így csak kistérségi szinten valósítható meg. - Környez településeken mköd intézményekkel, további kapcsolattartás, amely már eddig is jól kialakítva mködik. - Módszertani Osztállyal szoros együttmködés. - Demens idsek ellátása a központban, felügyelet, foglalkozások szervezése számukra, beszállítással megszervezve. Az akadálymentesítés az intézményben, kerekes székesek toalettjének kialakítása évben megtörtént. Gondozási Központ Nappali szakellátás továbbra is otthonhátter nyitott intézmény, amely napközbeni szolgáltatást nyújt az igénybevevk számára. Az intézményben a fizikai, mentális, egészségügyi- és szociális ellátás terén folyik személyre szabott gondozási munka. A foglalkoztatás, mint gondozási elem fokozottan kiemelt hangsúlyt kap a meglév készségek és egészségügyi állapot megtartása érdekében. Az engedélyezett férhelyek száma nem változott, 60 f. Az intézmény az ellátási területén jelentkez igényeket folyamatosan felméri, a gondozást megszervezi, más szolgáltatási formákhoz való hozzájutást segíti, tanácsot ad. Megszervezi a speciális alapellátási feladatokat. Mentálhigiénés nvér szervezi az idsek mindennapi programját., közösen elkészített munkaterv alapján. Ezt követve végzi tevékenységét, de ebbe még év közben beékeldnek plusz programok is, ezzel emelve a foglalkozások színvonalát. 5

6 Az idsek klubja az egyre bvül szolgáltatási körével biztonságot nyújt az olyan idseknek, akik még otthonukban el tudják látni magukat, de segítségre szorulnak. Gondozásukat nagy körültekintéssel és jó szervezéssel, felmérésekkel oldják meg. Idskorúak ellátása Klubtag (f) év étkezési adagszámok Szociális étkeztetés év étkeztettek száma (f) Az étkeztetésben szociálisan rászorultak száma a 2006 évhez viszonyítva jelents csökkenést mutat, amely azzal magyarázható, hogy az ellátást igénybevev személyek a rossz anyagi helyzetük miatt, a megemelkedett étkezési díjat már nem tudják megfizetni. A gondozási központ tervezi az új szolgáltató váltást, amely olcsóbb és folyamatos étkeztetést tud biztosítani, kiegészítve diétás ételek készítésével. Az igényeket továbbra is minden nehézség nélkül- továbbra is az intézmény tudja megoldani. Napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt errl nem képesek más módom gondoskodni. Házi segítségnyújtás, szociális gondozottak év gondozott (f) Intézményünk a házi gondozáson belül gondoskodik azokról a személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erbl nem képesek és róluk nincs aki gondoskodjon. F feladat, hogy az igénylk fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelen Meglév képességeink fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybevevvel segít kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvosok elírása szerinti alapvet gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtása higiéné megtartásában, az igényl háztartásának vitelében. 6

7 Szociális szakosított ellátás Ápolást-gondozást nyújtó intézmény Oltalom Idsek Otthona: Az január 1-én alapított otthon 50 férhellyel rendelkezik évre tervezett házi jelzrendszer kiépítése nem valósult meg pénzügyi forráshiány miatt, de az Oltalom Idsek Otthona továbbra is jelent szerepet vállalna a jelzrendszer mködésében. Az otthon céljai között az alábbi célkitzések szerepelnek: - szupervízió: 1 éven keresztül kéthetente, jelenleg havonta egy alkalommal szupervíziót tartanak szakember vezetésével az intézmény minden munkavállalójának - minségbiztosítás: több lépcsben történ bevezetést tztek ki célul, eddig az étkeztetés, valamint az ápolás-gondozás területén került bevezetésre - demens részleg kialakítása nem valósult meg - lakóotthonok kialakítása nem valósult meg - segítség a jelzrendszeres ápolás bevezetése szintén nem valósult meg - az otthonban jelenleg nincs foglalkoztatva önkéntes A megvalósult célok láthatóan növelik a településen élk szociális biztonságát, az ellátást igénybe vevk és ellátásban dolgozók szemléletének pozitív irányú változását, illetve a szociális területen dolgozók szakmai presztízsét. Továbbra is 27 f dolgozik az intézményben, 12 nvér, 1 f fnvér, 1 f foglalkoztató, 1 f mentálhigiénés asszisztens, 1 f intézményvezet, 1 f ügyvezet, 2 f szakács, 2 f konyhalány, 3 f takarítón, 1 f gondnok és 2 f éjjelir. Az intézmény folyamatosan részt vesz a közétkeztetésben. Az intézményben lakók: 2006 évben férfi n Összesen: évben férfi n Összesen: évben férfi n Összesen:

8 Nyilvántartott várakozók száma: férfi n Összesen: ban felvételt nyertek száma 22 f, 2007-ben 13 f, 2008-évben 15 f mindannyian szociális rászorultság alapon nyertek felvételt az otthonba., többségében a év közötti korosztály. Pénzbeli és természetbeni ellátások (jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján) - Idskorúak járadéka 2007, 2008 évben nem történt változás, továbbra sem részesül senki ebben az ellátási formában. Az idskorúak más jogcímen részesülnek ellátásban. - Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély állapításának feltételeiben jelents változás van a törvényi szabályozás eredményeként április 1-én hatályba lépett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása, amely szerint a rendszeres szociális segély családi típusú támogatássá alakult át. Minden kérelmez illetve családja részére egyedi összeg kerül megállapításra, a család összes jövedelmének és szerkezetének vizsgálatával, fogyasztási egység alkalmazásával. Az új típusú segély folyósítására július 01-tl került sor. A helyi rendelet a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként elírja az aktívkorú nem foglalkoztatott személy esetében a Lábatlan, Zalka M.ltp.5. szám alatti székhely Kuckó Gyermekjóléti Szolgálattal az együttmködési kötelezettséget. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-ával. - Lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély illetve a köztemetés vonatkozásában jogszabályi változás nem történt. - Közgyógyellátás A jogosultság feltételeiben nem történt változás, de az egyéni és eseti gyógyszerkeret illetve gyógyító ellátás összegének hatósági meghatározása új szabályozás. Minden alanyi jogon kiadott igazolvány két évig érvényes, a gyógyszerkeret két évre kerül megállapításra. Amennyiben Ft-ot meghaladja a gyógyszerkeret emelkedése felülvizsgálatot lehet kérni, új gyógyszerkeret megállapítására. Az új keretösszeg megállapításával nyomon követhetvé válik a gyógyszerárak emelkedése. A támogatás hatékonyabbá vált. 8

9 Szociális rászorultságtól függ ellátási formák Ellátások Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közgyógyellátási Igazolvány Idskorúak járadéka Összesen: A szociális ellátásban részesülk száma ugyan számotteven nem emelkedett a 2006 évi adathoz képest, de a támogatásokra fordított összeg lényegesen növekedett. A támogatásra felhasznált összeg nagysága tükrözi, hogy a szociális ellátásban részesül és a támogatásra szorulók hatékonyabb támogatásra jogosultak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásban részesült családok gyermekek felhasznált összeg eft száma A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adatában a családok számában csökkenés figyelhet meg, viszont a támogatásra szánt összeg szinte ugyanaz. Ez azzal indokolható, hogy a családok támogatására nyújtott magasabb összeg támogatás ösztönzbbnek bizonyult. 9

10 Gyermekvédelmi Alapellátás Nyergesújfalu Város területén a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének kialakítása vált szükségessé. A kialakításra forrásteremtés pályázat útján folyamatban van. A régi telephely a kiskórház felújítása és átalakítása miatt megsznt, jelenleg ideiglenesen a eterniti óvoda egy részében van a szolgálat elhelyezve június 01- tl. Gyermekjóléti szolgálat június. Hónapban kezdte meg mködését szeptember. 01.-tl intézményi társulásban mködik Bajót és Sütt településekkel. Gesztor település Lábatlan július. 01.-tl az intézmény székhelye 2541 Lábatlan Zalka M ltp. 5. A felújított épület 3 irodahelységével, foglalkoztatójával, két raktárhelységével és kiszolgálóhelységeivel ideális munkakörnyezetet biztosít a családgondozók számára. Az informatikai eszközök, fax, fénymásolók rendelkezésre állnak az ügyintézési és adminisztrációs munkához. A szociális szakemberek 1 vezetékes és 6 mobiltelefonnal rendelkeznek szeptember. 01. én ellátási szerzdést kötöttünk az Esztergom Nyergesújfalu Kistérségi Társulással. Ugyanettl az idponttól Nyergesújfalu gyermekjóléti szolgálata is társult intézményünkhöz. Az intézmény elnevezése a Társulási megállapodás módosítása után, Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít szolgálat. A szolgáltatás személyi feltételei: Lábatlan: 2 f családgondozó látja el a gyermekjóléti szolgáltatást. Ebbl 1 f családgondozó szociálpedagógus diplomával rendelkezik (pályakezd) Határozatlan idej kinevezése van. Lábatlan mellett még Sütt településen is végzi a szolgáltatás biztosítását. 1 f családgondozó szociálpedagógus diplomával határozott idej munkaszerzdéssel rendelkezik. (Gyes idejére helyettesít) A gyermekjóléti szolgálat mködési adatai: 2006 Ebbl Lábatlan 2007 Ebbl Lábatlan 2008 Ebbl Lábatlan Alapellátásban gondozott 108 f 34 f 70 f 18 f 90 f 29 f gyermekek Védelembe vett gyermekek 25 f 9 f 24 f 13 f 22 f 6 f száma Átmeneti nevelésben 0 f 0 f 6 f 1 f 8 f 2 f Utógondozott gyermekek száma 6 f 6 f 0 f 0 f 0 f 0 f A gyermekjóléti szolgálat alap feladatain túl más szolgáltatást nem tud nyújtani. Pszichológus segítségét a klienseink Nyergesújfalun a Pedagógiai Szakszolgálatnál tudják igénybe venni. Szakembereink a közvetítésben valamint az idpont egyeztetésben tudnak segíteni. A két szolgáltatás együttmködése kiemelkeden jónak mondható. 10

11 Jogi segítségnyújtás: Szintén az információnyújtásban, közvetítésben és az idpont egyeztetésben nyújtunk segítséget a minden hónap els keddjén a Nyergesújfalun kihelyezett Igazságügyi Hivatalhoz közvetítve Fejleszt pedagógus elérhetsége nem biztosított intézményünkben. Szabadids programok: Minden héten csütörtökön Játszó Kuckó programunkon hétrl hétre 5 15 f gyermek vesz részt, a szabadids tevékenységek alkalmával havonta tervezett programokkal várjuk a gyermekeket. A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkáját, veszélyezettséget észlel és jelzrendszer mködése segíti. Az együttmködés fenntartása érdekében 2 havonta esetmegbeszéléseket szervezünk az oktatási nevelési intézmények gyermekvédelmi felelseivel, a védnkkel, a gyermekorvosokkal, a rendrség munkatársaival. Családsegít szolgálat: július. 01.-tl mködik a családsegít szolgálat szeptember. 01.-tl Nyergesújfalu város társulásával egy idben megszervezésre került a városban a családsegítés is. Kijelölt beilleszkedést segít szervként a tartós munkanélküliség kezelésében évtl vesz részt a szolgálat. A családsegít szolgáltatást igénybe vevk hozott problémái: 2006 Ebbl Lábatlan 2007 Ebbl Lábatlan 2008 Ebbl Lábatlan Életviteli Családi kapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki - mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés Összesen A családsegít szolgálat problémakörébe legmagasabb számban a családok anyagi problémái szerepelnek. Támogató szolgálat Mködési engedélyünket, Esztergom Város Jegyzje november. 01. dátummal adta ki. Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás indítványozására január végén a mködési engedélyt kiadó hatóság módosította a Máltai Szeretetszolgálat mködési engedélyét, amely a mi intézményünk feladatait is módosította. Megszüntette a 11

12 támogató szolgáltatást a máltai Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót és Sütt területén. Át kellett vennünk a rendszeres szállításokat február elején. Mivel mködési engedéllyel igen, de jármvel nem rendelkeztünk ezért sürgssé vált a 9 személyes gépkocsi vásárlása február végén sikerült megvásárolnunk egy 9 személyes, Mercedes Vito kisbuszt, amely intézményünk tulajdona augusztusban a négy önkormányzat hozzájárulásával a Mercedes Vito személygépkocsinkat sikerült akadálymentesíteni, így a szállító szolgáltatásunk teljes egészében megfelel a törvényi elírásoknak és kerekesszékkel közleked mozgásában korlátozott lakosokat is tudunk szállítani. Az év végére, a következk szerint alakult az igénybevétel: Település/szolgáltatás Szállítás Személyi segítés Összesen alakulása Lábatlan 6 f 8 f 14 f Nyergesújfalu 4 f 0 4 f Sütt Bajót 4 f 1 f 5 f összesen 14 f 9 f 23 f A szállítások az esetek többségében az oktatási intézményekbe történnek megkönnyítve ezzel a szülk munkavállalását. A legtöbb gyermeket változatlanul a Montágh Imre Speciális Általános Iskolába szállítjuk. 1 kislány esetében Esztergom-kertvárosba az Arany János Általános Iskolába és Tatabányára szurdopedagógiai fejlesztésre. Rendszeres szállítás 1 kisfiú esetében Budapestre a Pet Intézetbe, és különböz orvosi vizsgálatokra és kezelésekre. - gyermekjóléti szolgáltatás A Gyermekjóléti Szolgálat júniusában kezdte meg mködését Bajót, Sütt községekkel szeptember 01-tl kezdden az Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátási szerzdéssel a családsegít szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységét Nyergesújfalu városára is kiterjesztette. Az intézmény a következ szolgáltatásokat látja el gesztor, valamint társult településeken. Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi októberétl mködik településünkön Családi Napközi, mely a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Az intézmény vállalkozási formában mködik,az önkormányzattal kötött feladat-átvállalási szerzdés alapján, jelents önkormányzati támogatással. A 25 m 2 -es férhelyen a gyermekek gondozását 1 f óvón végzettség vezet és egy f gondozón végzi. A felvehet gyermeklétszám 7 f, az intézmény kihasználtsága maximális. Ellátottak számának alakulása az elmúlt években:

13 Az ellátottak számának növekedése magyarázható azzal, hogy az édesanyák a családjuk jobb megélhetésének biztosítása érdekében, GYES idejét megszakítva inkább igénybe veszik az egész, illetve részmunkaids foglalkoztatást A napközi befogadóképessége 7 f. A befogadóképesség növelése iránti igény megnövekedett. A közeljövben meg kell teremteni a nagyobb létszámellátásához szükséges feltételeket. Szociális kerekasztal Megfelelve a szociális törvény a évi módosítása alapján a települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre. Feladatának megfelelen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását folyamatosan figyelemmel kíséri. A kerekasztal tagjai szinte napi rendszerességgel kapcsolatban vannak. Tagjai az Idsek Klubja képviselje, a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat vezetje, az Oltalom Idsek Otthona fenntartója, a Családi Napközi mködtetje, háziorvosok, a Védni Szolgálat képviselje, a hivatal szociális és gyámügyi ügyintézi, a Közalkalmazottak és Köztisztviselk Egyesületének (civil szervezet) képviselje. Oktatási Intézmények: - Arany János Általános Iskola Az intézmény a 2000/2001. tanévtl a holland mintán alapuló Bels Gondozói Rendszer szerinti minségbiztosítást vezette be. Az iskola nemcsak az oktatásra, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt helyez, amit alátámaszt az, hogy 1 f szociál-pedagógust alkalmaznak ffoglalkozásban. Lábatlan Város Önkormányzat Képvisel-testülete november 29-i ülésén határozattal elvi döntést hozott arról, hogy június 30-i hatállyal meg kívánja szüntetni a Petfi Sándor Általános Iskolát mint önálló iskolát. Jogutód iskolaként július 1-i hatállyal az Arany János Általános és Mvészeti Iskolát bízta meg. A Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott fejlesztések (feladatok) teljesülésének vizsgálata: Megvizsgálva a Koncepcióban megfogalmazott fejlesztések és feladatok idarányos teljesülését elmondhatjuk, hogy a szociális törvény változása kapcsán a helyi rendelet felülvizsgálatra illetve módosításra került. A megvalósítás eltt álló akadálymentesítéssel kapcsolatos felmérés megtörtént. Számszer becslés alapján a költségigényének elkészítésre kerültek, pályázati lehetségek figyelembevételével. A kapott adatok alapján az ütemtervet kialakítás alatt áll, minden szempontot figyelembe véve (intézmények megnevezésével, illetve határid kitzésével és a költségvetési rendeletbe történ beépítésével). Az ütemterv végrehajtására a közeljövben sor kerül. A támogató szolgálat november 01-tl mködik. 13

14 A házi segítségnyújtást jelzrendszeres gondozási formává való átalakítása anyagi okok miatt helyi szinten nem valósult meg. A jelzrendszeres gondozási forma kialakítása a kistérségi társulás keretei között került megvalósításra. Az intézmények közötti rendszeres információcsere továbbra is jól mködik. A közmunka-program pályázatok útján történ megszervezésében a szeptember 01- tl létrejött többcélú kistérségi társulással együttesen és önállóan is pályázik az önkormányzat. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltséggel továbbra is szoros a kapcsolat. A közmunkások település-tisztasági feladatokat láttak el, illetve részt vesznek Lábatlan parlagf mentesítésében. Az önkormányzat tervei között szerepel a bérlakások, illetve a piaci forgalmú lakások számának növelése, valamint építési telkek kialakítása. A városi honlap (www.labatlan.hu) fejlesztése folyamatban van. Az önkormányzati rendeletek módosulása a rendelet elfogadása után feltöltésre kerül. A letölthet rlapokkal, információs és segítségnyújtási lehetségekkel minden lakosnak hozzáférhetvé vált. A Rákóczi F. úton lév Fiókkönyvtárban óta e-magyarország pont (Teleház) üzemel, melynek célja a digitális írástudás szintjének emelése, a teleházban minden helyi lakos térítésmentesen vehet igénybe Internet, illetve egyéb szolgáltatásokat. A Teleház október 1. óta a Gerenday Közösségi házban üzemel. Az intézmények által szervezett adománygyjtés és egyéb segítséggyújtásban a civil szervezetek aktívan részt vesznek (ruhagyjtés, válsághelyzetbe jutott családok segítése stb.) Az önkormányzati rendeletben meghatározott támogatási formák minden évben a költségvetési koncepcióba bekerülnek. 14

15 MELLÉKLET Kapcsolódó legfontosabb jogszabályok jegyzéke: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat mködésének engedélyezésérl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérl szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet. 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet. 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mködésük feltételeirl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet. 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet. 6. A személyes gondoskodást végz személyek adatainak mködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet. 7. A személyes gondoskodást végz személyek továbbképzésérl és szociális vizsgáiról szóló 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet. 8. A fogyatékos személyek otthonában él és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 11/2000. (X.18.) SzCsM rendelet. 9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociálisvalamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történ végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormány rendelet évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlségük biztosításáról 11. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény (Magyar Közlöny 1998/117. szám) 12. Az Országos Szociálpolitikai Szakérti Névjegyzékrl szóló 211/2003.(XII.10.) Kormány rendelet (Magyar Közlöny 2003/141. szám) 15

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép:

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép: Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/2005. (IX. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (IX. 8.) rendeletének módosításáról 1. (1) A 18/2004. (IX.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Lábatlan Város Képviseltestülete! Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Lábatlan Város Képviseltestülete! Tisztelt Polgármester Úr! A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat szakmai beszámolója Lábatlan Város Képviseltestületének. Tisztelt Lábatlan Város Képviseltestülete! Tisztelt Polgármester Úr! A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben