LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK"

Átírás

1 LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó

2 Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti megoszlás alakulása... 4 Életkor szerinti megoszlás... 4 Szociális szakosított ellátás... 7 Ápolást-gondozást nyújtó intézmény... 7 Szociális rászorultságtól függ ellátási formák... 9 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás... Hiba! A könyvjelz nem létezik. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás... 9 Gyermekvédelmi Alapellátás Gyermekek napközbeni ellátása Szociális kerekasztal A Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott fejlesztések (feladatok) teljesülésének vizsgálata: MELLÉKLET

3 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (szociális törvény) 92. (3) bekezdése elírja a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, a településen él szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok érdekében a szolgáltatási koncepció készítését. A szolgáltatási koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. Lábatlan Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját a képvisel testület a 155/2004.(XII.14.)sz. határozatával fogadta el, majd 2007.évben a felülvizsgálat során aktualizált koncepciót a 104/2007.(XI.27.)sz. határozatával elfogadta. A felülvizsgálat kiterjed a szociális törvény alapján mköd, a város területén található valamennyi szociális alapszolgáltatásra, illetve szociális intézményi ellátásra, a Koncepcióban meghatározott feladatok idarányos teljesítésének vizsgálatára. A koncepció átfogó képet ad a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és helyi szakmapolitikai elvárások megvalósítási elképzeléseirl, az ehhez szükséges meglév és hiányzó feltételekrl, költségekrl, az elérend célokról. A felülvizsgálat célja és egyben feladata az elmúlt két évben végzett munka áttekintése, az elért eredmények bemutatása, a célként meghatározott tennivalók végrehatásának elemzése, az elmaradások okának vizsgálata, a hátralév tennivalók meghatározása, az újként jelentkez jogszabályi elvárások, igények, feladatok megjelenítése. A Koncepció alapértékei, f céljai változatlanok maradtak. A Koncepció felülvizsgálatához felhasználtuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt, valamint a polgármesteri hivatal által készített és évi statisztikákat. A város népességének száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 5497 f évben 5398 f, 2007 évben 5340 f, 2008 évben 5315 f. A évi adathoz viszonyítva a két évi adatok alapján, a népesség számában évente jelentsnek mondható fogyatkozás tapasztalható. A városban az 1000 lakosra jutó élve születések száma változó képet mutat. Míg 2006-ban 9,8 születést jelez a termékenységi mutató, ehhez képest 2007 évben csökkent 8,9 f, míg 2008 évben növekedett 9,4 f gyermek született. A halandósági mutatókat vizsgálva, 1000 lakosra 2006 évben 7,4 f, évben 7,2 f 2008 évben 6,5 f a mutató mértéke, ez az élve születések számával szemben csökkenést mutat. 3

4 Nemek szerinti megoszlás: 2006 évben 2625 f férfi, 2773 f n, 2007 évben 2605 f férfi, 2735 f n, 2008 évben 2594 f férfi, 2721 f n. A nemek szerinti megoszlás alakulása Lábatlanon a népesség nemek és korcsoportok szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Lábatlan város népességadatai korcsoport Férfi N Összesen Férfi N Összesen Férfi N összesen x Összesen: Megoszlás (%) 48,62 51, ,8 51, ,8 51,2 100 Hajléktalan személy továbbra sincs az önkormányzat területén. Hozzávetlegesen 152 f nem rendelkezik állandó, illetve ideiglenesen bejelentett lakcímmel, de ezek a személyek családoknál befogadást nyertek, egyéb ház körüli teendk ellátása fejében. Meglehetsen alacsony ez a szám az összes lakossághoz képest, ezért intézményi szint ellátást nem igényel a róluk való gondoskodás. Életkor szerinti megoszlás év alatt év alatt év alatt év alatt év alatt év felett Összesen: Az állandó, vagy bejelentett lakcímmel regisztráltak létszáma a 2006 évhez viszonyítva jelents csökkenést mutat a 2007 és a 2008 évi adat. Figyelembe véve és összehasonlítva a fent említett három év adatait a 19 év alatti korosztálynál jól látható a jelentsen kevés születési szám. A keresképes lakosság száma is csökkent. A 20 év feletti korosztálynál 4

5 csökkenés, az 50 év feletti korosztálynál a 2006 év adatához viszonyítva növekedés figyelhet meg, amely a lakosság elöregedését tükrözi. Gazdasági aktivitás A város népességének 58,9%-a, vagyis f tartozik a munkaképes korúak csoportjába. A Lábatlanon tevékenyked gazdasági szervezetek kevesebb létszámot, míg a környez településeken nagy intenzitással épül gyárak nagy létszámban foglalkoztatnak lábatlani lakosokat is. Gondozási Központ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57/A. -a értelmében a klub Gondozási Központ Lábatlan néven mködik. A szükséges mködési engedély módosítása december 30-án megtörtént. A gondozási központ továbbra is ellátja a törvényben meghatározott alaptevékenységi körébe tarozó feladatokat. A Gondozási Központ céljai között az alábbi célkitzések szerepelnek: - A gondozási Központ folyamatos átalakítása, amely megfelel a jogszabályi elírásoknak. - Igényfelmérés elkészítése a jelzrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséhez (háziorvosok véleményét kikérve), 10 ezer fnél kötelez, így csak kistérségi szinten valósítható meg. - Környez településeken mköd intézményekkel, további kapcsolattartás, amely már eddig is jól kialakítva mködik. - Módszertani Osztállyal szoros együttmködés. - Demens idsek ellátása a központban, felügyelet, foglalkozások szervezése számukra, beszállítással megszervezve. Az akadálymentesítés az intézményben, kerekes székesek toalettjének kialakítása évben megtörtént. Gondozási Központ Nappali szakellátás továbbra is otthonhátter nyitott intézmény, amely napközbeni szolgáltatást nyújt az igénybevevk számára. Az intézményben a fizikai, mentális, egészségügyi- és szociális ellátás terén folyik személyre szabott gondozási munka. A foglalkoztatás, mint gondozási elem fokozottan kiemelt hangsúlyt kap a meglév készségek és egészségügyi állapot megtartása érdekében. Az engedélyezett férhelyek száma nem változott, 60 f. Az intézmény az ellátási területén jelentkez igényeket folyamatosan felméri, a gondozást megszervezi, más szolgáltatási formákhoz való hozzájutást segíti, tanácsot ad. Megszervezi a speciális alapellátási feladatokat. Mentálhigiénés nvér szervezi az idsek mindennapi programját., közösen elkészített munkaterv alapján. Ezt követve végzi tevékenységét, de ebbe még év közben beékeldnek plusz programok is, ezzel emelve a foglalkozások színvonalát. 5

6 Az idsek klubja az egyre bvül szolgáltatási körével biztonságot nyújt az olyan idseknek, akik még otthonukban el tudják látni magukat, de segítségre szorulnak. Gondozásukat nagy körültekintéssel és jó szervezéssel, felmérésekkel oldják meg. Idskorúak ellátása Klubtag (f) év étkezési adagszámok Szociális étkeztetés év étkeztettek száma (f) Az étkeztetésben szociálisan rászorultak száma a 2006 évhez viszonyítva jelents csökkenést mutat, amely azzal magyarázható, hogy az ellátást igénybevev személyek a rossz anyagi helyzetük miatt, a megemelkedett étkezési díjat már nem tudják megfizetni. A gondozási központ tervezi az új szolgáltató váltást, amely olcsóbb és folyamatos étkeztetést tud biztosítani, kiegészítve diétás ételek készítésével. Az igényeket továbbra is minden nehézség nélkül- továbbra is az intézmény tudja megoldani. Napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt errl nem képesek más módom gondoskodni. Házi segítségnyújtás, szociális gondozottak év gondozott (f) Intézményünk a házi gondozáson belül gondoskodik azokról a személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erbl nem képesek és róluk nincs aki gondoskodjon. F feladat, hogy az igénylk fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelen Meglév képességeink fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybevevvel segít kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvosok elírása szerinti alapvet gondozási, ápolási feladatok ellátása, segítségnyújtása higiéné megtartásában, az igényl háztartásának vitelében. 6

7 Szociális szakosított ellátás Ápolást-gondozást nyújtó intézmény Oltalom Idsek Otthona: Az január 1-én alapított otthon 50 férhellyel rendelkezik évre tervezett házi jelzrendszer kiépítése nem valósult meg pénzügyi forráshiány miatt, de az Oltalom Idsek Otthona továbbra is jelent szerepet vállalna a jelzrendszer mködésében. Az otthon céljai között az alábbi célkitzések szerepelnek: - szupervízió: 1 éven keresztül kéthetente, jelenleg havonta egy alkalommal szupervíziót tartanak szakember vezetésével az intézmény minden munkavállalójának - minségbiztosítás: több lépcsben történ bevezetést tztek ki célul, eddig az étkeztetés, valamint az ápolás-gondozás területén került bevezetésre - demens részleg kialakítása nem valósult meg - lakóotthonok kialakítása nem valósult meg - segítség a jelzrendszeres ápolás bevezetése szintén nem valósult meg - az otthonban jelenleg nincs foglalkoztatva önkéntes A megvalósult célok láthatóan növelik a településen élk szociális biztonságát, az ellátást igénybe vevk és ellátásban dolgozók szemléletének pozitív irányú változását, illetve a szociális területen dolgozók szakmai presztízsét. Továbbra is 27 f dolgozik az intézményben, 12 nvér, 1 f fnvér, 1 f foglalkoztató, 1 f mentálhigiénés asszisztens, 1 f intézményvezet, 1 f ügyvezet, 2 f szakács, 2 f konyhalány, 3 f takarítón, 1 f gondnok és 2 f éjjelir. Az intézmény folyamatosan részt vesz a közétkeztetésben. Az intézményben lakók: 2006 évben férfi n Összesen: évben férfi n Összesen: évben férfi n Összesen:

8 Nyilvántartott várakozók száma: férfi n Összesen: ban felvételt nyertek száma 22 f, 2007-ben 13 f, 2008-évben 15 f mindannyian szociális rászorultság alapon nyertek felvételt az otthonba., többségében a év közötti korosztály. Pénzbeli és természetbeni ellátások (jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján) - Idskorúak járadéka 2007, 2008 évben nem történt változás, továbbra sem részesül senki ebben az ellátási formában. Az idskorúak más jogcímen részesülnek ellátásban. - Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély állapításának feltételeiben jelents változás van a törvényi szabályozás eredményeként április 1-én hatályba lépett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása, amely szerint a rendszeres szociális segély családi típusú támogatássá alakult át. Minden kérelmez illetve családja részére egyedi összeg kerül megállapításra, a család összes jövedelmének és szerkezetének vizsgálatával, fogyasztási egység alkalmazásával. Az új típusú segély folyósítására július 01-tl került sor. A helyi rendelet a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként elírja az aktívkorú nem foglalkoztatott személy esetében a Lábatlan, Zalka M.ltp.5. szám alatti székhely Kuckó Gyermekjóléti Szolgálattal az együttmködési kötelezettséget. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-ával. - Lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély és a temetési segély illetve a köztemetés vonatkozásában jogszabályi változás nem történt. - Közgyógyellátás A jogosultság feltételeiben nem történt változás, de az egyéni és eseti gyógyszerkeret illetve gyógyító ellátás összegének hatósági meghatározása új szabályozás. Minden alanyi jogon kiadott igazolvány két évig érvényes, a gyógyszerkeret két évre kerül megállapításra. Amennyiben Ft-ot meghaladja a gyógyszerkeret emelkedése felülvizsgálatot lehet kérni, új gyógyszerkeret megállapítására. Az új keretösszeg megállapításával nyomon követhetvé válik a gyógyszerárak emelkedése. A támogatás hatékonyabbá vált. 8

9 Szociális rászorultságtól függ ellátási formák Ellátások Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Igénybe vevk száma Felhasznált összeg eft Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közgyógyellátási Igazolvány Idskorúak járadéka Összesen: A szociális ellátásban részesülk száma ugyan számotteven nem emelkedett a 2006 évi adathoz képest, de a támogatásokra fordított összeg lényegesen növekedett. A támogatásra felhasznált összeg nagysága tükrözi, hogy a szociális ellátásban részesül és a támogatásra szorulók hatékonyabb támogatásra jogosultak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásban részesült családok gyermekek felhasznált összeg eft száma A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adatában a családok számában csökkenés figyelhet meg, viszont a támogatásra szánt összeg szinte ugyanaz. Ez azzal indokolható, hogy a családok támogatására nyújtott magasabb összeg támogatás ösztönzbbnek bizonyult. 9

10 Gyermekvédelmi Alapellátás Nyergesújfalu Város területén a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének kialakítása vált szükségessé. A kialakításra forrásteremtés pályázat útján folyamatban van. A régi telephely a kiskórház felújítása és átalakítása miatt megsznt, jelenleg ideiglenesen a eterniti óvoda egy részében van a szolgálat elhelyezve június 01- tl. Gyermekjóléti szolgálat június. Hónapban kezdte meg mködését szeptember. 01.-tl intézményi társulásban mködik Bajót és Sütt településekkel. Gesztor település Lábatlan július. 01.-tl az intézmény székhelye 2541 Lábatlan Zalka M ltp. 5. A felújított épület 3 irodahelységével, foglalkoztatójával, két raktárhelységével és kiszolgálóhelységeivel ideális munkakörnyezetet biztosít a családgondozók számára. Az informatikai eszközök, fax, fénymásolók rendelkezésre állnak az ügyintézési és adminisztrációs munkához. A szociális szakemberek 1 vezetékes és 6 mobiltelefonnal rendelkeznek szeptember. 01. én ellátási szerzdést kötöttünk az Esztergom Nyergesújfalu Kistérségi Társulással. Ugyanettl az idponttól Nyergesújfalu gyermekjóléti szolgálata is társult intézményünkhöz. Az intézmény elnevezése a Társulási megállapodás módosítása után, Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít szolgálat. A szolgáltatás személyi feltételei: Lábatlan: 2 f családgondozó látja el a gyermekjóléti szolgáltatást. Ebbl 1 f családgondozó szociálpedagógus diplomával rendelkezik (pályakezd) Határozatlan idej kinevezése van. Lábatlan mellett még Sütt településen is végzi a szolgáltatás biztosítását. 1 f családgondozó szociálpedagógus diplomával határozott idej munkaszerzdéssel rendelkezik. (Gyes idejére helyettesít) A gyermekjóléti szolgálat mködési adatai: 2006 Ebbl Lábatlan 2007 Ebbl Lábatlan 2008 Ebbl Lábatlan Alapellátásban gondozott 108 f 34 f 70 f 18 f 90 f 29 f gyermekek Védelembe vett gyermekek 25 f 9 f 24 f 13 f 22 f 6 f száma Átmeneti nevelésben 0 f 0 f 6 f 1 f 8 f 2 f Utógondozott gyermekek száma 6 f 6 f 0 f 0 f 0 f 0 f A gyermekjóléti szolgálat alap feladatain túl más szolgáltatást nem tud nyújtani. Pszichológus segítségét a klienseink Nyergesújfalun a Pedagógiai Szakszolgálatnál tudják igénybe venni. Szakembereink a közvetítésben valamint az idpont egyeztetésben tudnak segíteni. A két szolgáltatás együttmködése kiemelkeden jónak mondható. 10

11 Jogi segítségnyújtás: Szintén az információnyújtásban, közvetítésben és az idpont egyeztetésben nyújtunk segítséget a minden hónap els keddjén a Nyergesújfalun kihelyezett Igazságügyi Hivatalhoz közvetítve Fejleszt pedagógus elérhetsége nem biztosított intézményünkben. Szabadids programok: Minden héten csütörtökön Játszó Kuckó programunkon hétrl hétre 5 15 f gyermek vesz részt, a szabadids tevékenységek alkalmával havonta tervezett programokkal várjuk a gyermekeket. A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkáját, veszélyezettséget észlel és jelzrendszer mködése segíti. Az együttmködés fenntartása érdekében 2 havonta esetmegbeszéléseket szervezünk az oktatási nevelési intézmények gyermekvédelmi felelseivel, a védnkkel, a gyermekorvosokkal, a rendrség munkatársaival. Családsegít szolgálat: július. 01.-tl mködik a családsegít szolgálat szeptember. 01.-tl Nyergesújfalu város társulásával egy idben megszervezésre került a városban a családsegítés is. Kijelölt beilleszkedést segít szervként a tartós munkanélküliség kezelésében évtl vesz részt a szolgálat. A családsegít szolgáltatást igénybe vevk hozott problémái: 2006 Ebbl Lábatlan 2007 Ebbl Lábatlan 2008 Ebbl Lábatlan Életviteli Családi kapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki - mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés Összesen A családsegít szolgálat problémakörébe legmagasabb számban a családok anyagi problémái szerepelnek. Támogató szolgálat Mködési engedélyünket, Esztergom Város Jegyzje november. 01. dátummal adta ki. Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás indítványozására január végén a mködési engedélyt kiadó hatóság módosította a Máltai Szeretetszolgálat mködési engedélyét, amely a mi intézményünk feladatait is módosította. Megszüntette a 11

12 támogató szolgáltatást a máltai Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajót és Sütt területén. Át kellett vennünk a rendszeres szállításokat február elején. Mivel mködési engedéllyel igen, de jármvel nem rendelkeztünk ezért sürgssé vált a 9 személyes gépkocsi vásárlása február végén sikerült megvásárolnunk egy 9 személyes, Mercedes Vito kisbuszt, amely intézményünk tulajdona augusztusban a négy önkormányzat hozzájárulásával a Mercedes Vito személygépkocsinkat sikerült akadálymentesíteni, így a szállító szolgáltatásunk teljes egészében megfelel a törvényi elírásoknak és kerekesszékkel közleked mozgásában korlátozott lakosokat is tudunk szállítani. Az év végére, a következk szerint alakult az igénybevétel: Település/szolgáltatás Szállítás Személyi segítés Összesen alakulása Lábatlan 6 f 8 f 14 f Nyergesújfalu 4 f 0 4 f Sütt Bajót 4 f 1 f 5 f összesen 14 f 9 f 23 f A szállítások az esetek többségében az oktatási intézményekbe történnek megkönnyítve ezzel a szülk munkavállalását. A legtöbb gyermeket változatlanul a Montágh Imre Speciális Általános Iskolába szállítjuk. 1 kislány esetében Esztergom-kertvárosba az Arany János Általános Iskolába és Tatabányára szurdopedagógiai fejlesztésre. Rendszeres szállítás 1 kisfiú esetében Budapestre a Pet Intézetbe, és különböz orvosi vizsgálatokra és kezelésekre. - gyermekjóléti szolgáltatás A Gyermekjóléti Szolgálat júniusában kezdte meg mködését Bajót, Sütt községekkel szeptember 01-tl kezdden az Esztergom Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátási szerzdéssel a családsegít szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységét Nyergesújfalu városára is kiterjesztette. Az intézmény a következ szolgáltatásokat látja el gesztor, valamint társult településeken. Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi októberétl mködik településünkön Családi Napközi, mely a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Az intézmény vállalkozási formában mködik,az önkormányzattal kötött feladat-átvállalási szerzdés alapján, jelents önkormányzati támogatással. A 25 m 2 -es férhelyen a gyermekek gondozását 1 f óvón végzettség vezet és egy f gondozón végzi. A felvehet gyermeklétszám 7 f, az intézmény kihasználtsága maximális. Ellátottak számának alakulása az elmúlt években:

13 Az ellátottak számának növekedése magyarázható azzal, hogy az édesanyák a családjuk jobb megélhetésének biztosítása érdekében, GYES idejét megszakítva inkább igénybe veszik az egész, illetve részmunkaids foglalkoztatást A napközi befogadóképessége 7 f. A befogadóképesség növelése iránti igény megnövekedett. A közeljövben meg kell teremteni a nagyobb létszámellátásához szükséges feltételeket. Szociális kerekasztal Megfelelve a szociális törvény a évi módosítása alapján a települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre. Feladatának megfelelen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását folyamatosan figyelemmel kíséri. A kerekasztal tagjai szinte napi rendszerességgel kapcsolatban vannak. Tagjai az Idsek Klubja képviselje, a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat vezetje, az Oltalom Idsek Otthona fenntartója, a Családi Napközi mködtetje, háziorvosok, a Védni Szolgálat képviselje, a hivatal szociális és gyámügyi ügyintézi, a Közalkalmazottak és Köztisztviselk Egyesületének (civil szervezet) képviselje. Oktatási Intézmények: - Arany János Általános Iskola Az intézmény a 2000/2001. tanévtl a holland mintán alapuló Bels Gondozói Rendszer szerinti minségbiztosítást vezette be. Az iskola nemcsak az oktatásra, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt helyez, amit alátámaszt az, hogy 1 f szociál-pedagógust alkalmaznak ffoglalkozásban. Lábatlan Város Önkormányzat Képvisel-testülete november 29-i ülésén határozattal elvi döntést hozott arról, hogy június 30-i hatállyal meg kívánja szüntetni a Petfi Sándor Általános Iskolát mint önálló iskolát. Jogutód iskolaként július 1-i hatállyal az Arany János Általános és Mvészeti Iskolát bízta meg. A Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott fejlesztések (feladatok) teljesülésének vizsgálata: Megvizsgálva a Koncepcióban megfogalmazott fejlesztések és feladatok idarányos teljesülését elmondhatjuk, hogy a szociális törvény változása kapcsán a helyi rendelet felülvizsgálatra illetve módosításra került. A megvalósítás eltt álló akadálymentesítéssel kapcsolatos felmérés megtörtént. Számszer becslés alapján a költségigényének elkészítésre kerültek, pályázati lehetségek figyelembevételével. A kapott adatok alapján az ütemtervet kialakítás alatt áll, minden szempontot figyelembe véve (intézmények megnevezésével, illetve határid kitzésével és a költségvetési rendeletbe történ beépítésével). Az ütemterv végrehajtására a közeljövben sor kerül. A támogató szolgálat november 01-tl mködik. 13

14 A házi segítségnyújtást jelzrendszeres gondozási formává való átalakítása anyagi okok miatt helyi szinten nem valósult meg. A jelzrendszeres gondozási forma kialakítása a kistérségi társulás keretei között került megvalósításra. Az intézmények közötti rendszeres információcsere továbbra is jól mködik. A közmunka-program pályázatok útján történ megszervezésében a szeptember 01- tl létrejött többcélú kistérségi társulással együttesen és önállóan is pályázik az önkormányzat. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltséggel továbbra is szoros a kapcsolat. A közmunkások település-tisztasági feladatokat láttak el, illetve részt vesznek Lábatlan parlagf mentesítésében. Az önkormányzat tervei között szerepel a bérlakások, illetve a piaci forgalmú lakások számának növelése, valamint építési telkek kialakítása. A városi honlap (www.labatlan.hu) fejlesztése folyamatban van. Az önkormányzati rendeletek módosulása a rendelet elfogadása után feltöltésre kerül. A letölthet rlapokkal, információs és segítségnyújtási lehetségekkel minden lakosnak hozzáférhetvé vált. A Rákóczi F. úton lév Fiókkönyvtárban óta e-magyarország pont (Teleház) üzemel, melynek célja a digitális írástudás szintjének emelése, a teleházban minden helyi lakos térítésmentesen vehet igénybe Internet, illetve egyéb szolgáltatásokat. A Teleház október 1. óta a Gerenday Közösségi házban üzemel. Az intézmények által szervezett adománygyjtés és egyéb segítséggyújtásban a civil szervezetek aktívan részt vesznek (ruhagyjtés, válsághelyzetbe jutott családok segítése stb.) Az önkormányzati rendeletben meghatározott támogatási formák minden évben a költségvetési koncepcióba bekerülnek. 14

15 MELLÉKLET Kapcsolódó legfontosabb jogszabályok jegyzéke: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat mködésének engedélyezésérl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérl szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet. 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet. 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mködésük feltételeirl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet. 5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet. 6. A személyes gondoskodást végz személyek adatainak mködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet. 7. A személyes gondoskodást végz személyek továbbképzésérl és szociális vizsgáiról szóló 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet. 8. A fogyatékos személyek otthonában él és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 11/2000. (X.18.) SzCsM rendelet. 9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociálisvalamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történ végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormány rendelet évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlségük biztosításáról 11. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény (Magyar Közlöny 1998/117. szám) 12. Az Országos Szociálpolitikai Szakérti Névjegyzékrl szóló 211/2003.(XII.10.) Kormány rendelet (Magyar Közlöny 2003/141. szám) 15

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl A gyámügyi igazgatási tevékenység alapvet jogforrása a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben