Szociális jog I március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális jog I. 2014. március 27. dr. Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya"

Átírás

1 Szociális jog I 2014 március 27 dr Tóth Zsófia Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya

2 A pénzbeli és természetbeni ellátások csoportosítása 1 Működési mechanizmusuk szerint: Biztosítási elvű Univerzális Rászorultságtól függő 2 Célcsoportjuk szerint: Családok, gyermekek Idősek Aktív korú nem foglalkoztatottak Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos személyek 3 Jellegük szerint: Jövedelempótló Jövedelemkiegészítő Krízishelyzetben nyújtott támogatás

3 pénzbeli és természetbeni ellátások/támogatások biztosítási elvű ellátások meghatározott feltételek, élethelyzetek esetén adható, univerzális ellátások rászorultságtól függő ellátások gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátások (egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai) megváltozott munkaképességűek ellátásai (egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai) nyugellátás foglalkoztatáspolitikai ellátások családtámogatások (pl családi pótlék, anyasági támogatás, gyes, gyet,) fogyatékkal élők hátránykompenzáló ellátásai jövedelempótló ellátások (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj ) jövedelemkiegészítő ellátások (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, közgyógyellátás, szeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) krízisellátás (önkrományzati segély

4 Lényegük: előzetes biztosítási idő meglétéhez kötöttek, a jogosultságot járulék fizetése alapozza meg az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátások, megváltozott munkaképességűek ellátásai), a nyugdíjbiztosítás pénzbeli ellátásai, az álláskeresési ellátások Biztosítási elvű ellátások Jogszabályok: 1997 évi LXXXIII törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 2011 évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 1997 évi LXXXI törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1991 évi IV törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

5 Univerzális ellátások Előzetes biztosítási időhöz nem kötött, bizonyos élethelyzetekhez kapcsolódó, ellátások, amelyekre való jogosultság megszerzése nem függ előzetes biztosítási időtől vagy jövedelemi rászorultságtól univerzális családtámogatások, fogyatékos személyek hátránykompenzáló ellátásai Jogszabály: 1998 évi LXXXIV törvény a családok támogatásáról 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

6 Rászorultságtól függő ellátások A jövedelemmel nem rendelkező, vagy alacsony jövedelmű személyek, családok számára biztosítható ellátások Céljuk, hogy a megélhetéshez és az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges minimális jövedelmet biztosítsák úgy, hogy ne eredményezzék segélyezési csapda kialakulását Ide tartoznak a szociális törvényben szabályozott szociális segélyek, valamint a gyermekvédelmi törvény szerinti pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Egyes esetekben a szociális törvény nem szabályoz jövedelmi rászorultsági feltételt, ezek az ellátások vegyes jellegű ellátásnak tekinthetők (pl alanyi közgyógyellátás, alanyi ápolási díj)

7 Rászorultságtól függő ellátások Jogszabályok I 1 Alaptörvény XIX Cikk (1)-(3) bekezdés (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult (2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg (3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja

8 Rászorultságtól függő ellátások Jogszabályok II 2 Törvények 1993 évi III törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt) 1997 évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 2004 évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket) 3 Kormányrendeletek 63/2006 (III27) Korm rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 149/1997 (IX10) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról 331/2006 (XII 23) Korm rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

9 Rászorultságtól függő ellátások- alapvető működési elvek Az ellátások szabályai normatív módon meghatározottak, azzal, hogy az ellátásokat a települési önkormányzat kiegészítheti, további ellátásokat állapíthat meg A segély jogosultja az egyén, de a jogosultság vizsgálatánál a család vagy a háztartás tagjait is figyelembe kell venni Bizonyos ellátásokra egy családban/háztartásban csak egy személy jogosult (pl foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) A jogosultság feltétele általában a jövedelmi-vagyoni rászorultság, amelyet jövedelemés/vagy vagyonvizsgálattal állapítanak meg (kivéve pl alanyi közgyógyellátás, alanyi ápolási díj) A különböző ellátások különböző jövedelmi szint alatt élők számára érhetők el A jövedelmi szint meghatározása az öregségi nyugdíjminimum ( Ft) arányában kerül meghatározásra (illusztráció a következő dián) Gyakori a jogosultság feltételhez kötése, az együttműködés valamilyen formájának előírása (pl együttműködés a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban való részvétel, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása, az adósság törlesztése)

10 Rászorultságtól függő ellátások Az egyes ellátásoknál alkalmazott jövedelmi küszöbök (az öregségi nyugdíjminimum %- 250 ában)

11 Az Szt és a Gyvt személyi hatálya külföldiek a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerében Az Szt személyi hatálya az alábbi személyi körökre terjed ki: Magyar állampolgár Bevándorolt, letelepedett személy Menekült, oltalmazott, hontalan A szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorló, itt lakcímmel rendelkező személy (pl EU-polgár, az ő 3 országból származó családtagja) Figyelem, az ő jogosítványaik nem korlátlanok: ha három hónapnál hosszabb ideig részesülnek aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában vagy méltányossági ápolási díjban, akkor az eljáró hatóságnak erről tájékoztatnia kell az idegenrendészeti hatóságot, amely vizsgálhatja, hogy a személy nem jelent-e indokolatlan terhet a szociális ellátórendszerre, és így a tartózkodási joga is megszűnhet EU kék kártyával rendelkezők (magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély): csak az időskorúak járadéka esetén + önkormányzati segélyt, étkezést, szállást kell biztosítani az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak (EU-tagállamokon kívül pl Ukrajna, Oroszo, Szerbia, Albánia) Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai számára, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti

12 Az Szt és a Gyvt személyi hatálya külföldiek a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerében A Gyvt személyi hatálya az alábbi személyi körökre terjed ki: Magyar állampolgár Letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású személy Menekült, oltalmazott, hontalan gyermek, fiatal felnőtt és szülei Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, ha itt lakcímmel rendelkezik, A tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította

13 A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások szempontjából lényeges fogalmak Hol találhatók: Szt (4 ) és Gyvt (5 ) elején, az értelmező rendelkezések között, vagy egyes esetekben az egyes ellátásoknál Pl család, háztartás, jövedelem, vagyon, közeli hozzátartozó, fogyasztási egység Jelentőségük: ezek a fogalmak határozzák meg, hogy egy adott ellátásra való jogosultság vizsgálatánál kiket veszünk figyelembe, és nekik milyen jövedelemét/vagyonát vesszük számításba Fogyasztási egység: a családtagoknak vagy háztartástagoknak a családon (háztartáson) belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszáma (pl az első nagykorú családtag arányszáma 1,0; a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, gyermekek: 0,7-0,8) A fogyasztási egység bevezetésének indoka: a család költségei nem növekszenek arányosan a családban élők számával

14 Hatáskör és illetékesség pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál 1 Hatáskörrel rendelkező szerv: az adott feladat ellátására jogosult és köteles hatóság Hatáskör az Szt szerinti ellátásoknál: jegyző járási hivatal képviselő-testület aktív korúak ellátása időskorúak járadéka méltányossági ápolási díj lakásfenntartási támogatás alanyi ápolási díj önkormányzati segély alanyi és normatív közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság méltányossági közgyógyellátás adósságkezelési szolgáltatás egyéb Másodfokon eljáró hatóság: szociális és gyámhivatal, kivéve a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyeknél, ahol bírósági felülvizsgálatnak van helye

15 Hatáskör, illetékesség pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál Hatáskör Gyvt szerinti ellátásoknál: jegyző óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény járási gyámhivatal gyermektartásdíj megelőlegezése otthonteremtési támogatás Másodfokon eljáró hatóság: szociális és gyámhivatal 2 Illetékesség: azt határozza meg, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok közül melyiknek kell eljárnia Szt és Gyvt szerint főszabály: a bejelentett lakóhely szerinti illetékesség (ha két bejelentett lakcím van, akkor az a lakcím irányadó, amelyen életvitelszerűen él)

16 Rászorultságtól függő ellátások - áttekintés jövedelempótló ellátások aktív korúak ellátásai rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás időskorúak járadéka ápolási díj jövedelemkiegészítő ellátások szociális támogatások lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás rászorultságtól függő ellátások gyermekvédelmi támogatások rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése krízishelyzetben adható támogatások önkormányzati segély önkormányzatok által megállapítható ellátások a szociális törvény 26 -a alapján (önkormányzatonként eltérő)

17 I Jövedelempótló ellátások A jövedelemmel nem, vagy a megélhetést nem biztosító jövedelemmel rendelkezők számára a rendelkezésre álló jövedelem kiegészítését biztosítják: normatív, egységes szabályozáson alapuló ellátások, megállapításuk államigazgatási hatáskörben (jegyző, illetve járási hivatal) történik, hogy az ország bármely pontján ugyanazon ellátáshoz, ugyanazon feltételek mellett jusson hozzá a rászoruló, a jövedelempótló ellátás javarészt készpénzben, részben természetben kerül folyósításra, hogy az ellátásra jogosultak előre nem látható, természetbeni támogatással nem biztosítható szükségletei is kielégíthetőek legyenek

18 Aktív korúak ellátása A nem foglalkoztatott aktív korúak (18 év nyugdíjkorhatár) számára minimális jövedelmet biztosító ellátás Két ellátástípus tartozik ide: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély Jövedelmi feltétel: a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem haladhatja meg az önym 90%-át, Vagyoni feltétel Egy családban csak egy személy lehet jogosult, kivéve ha az egyik családtag foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, a másik rendszeres szociális segélyre jogosult Szigorú együttműködési feltételek kerültek előírásra

19 Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás A foglalkoztatható, aktív korú személyek ellátása Az ellátásban részesülő személy kötelezett az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre (álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, munkalehetőség elfogadása, közfoglalkoztatásban való részvétel) Az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az érintett egy évben legalább 30 napnyi foglalkoztatásban sem vesz részt Fix összegű ellátás ( Ft/hó) Egy része természetben nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él, Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltétel írható elő

20 Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Azon aktív korúak ellátására jogosult személyeknek állapítható meg, akik valamilyen okból nem foglalkoztathatóak: aki egészségkárosodott, vagy az irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, akinek napközbeni ellátása nem biztosított, vagy a települési önkormányzat rendeletében a családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel A rendszeres szociális segélyben részesülők az önkormányzat által kijelölt szervvel (rendszerint családsegítő szolgálat) köteles együttműködni (beilleszkedést segítő programban való részvétel) Az ellátás összege függ a család szerkezetétől és jövedelmi helyzetétől de maximum Ft (2014 évben) Egy része természetben nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él vagy ha önk-i rendelet erre lehetőséget biztosít Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó feltétel írható elő

21 Időskorúak járadéka A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú (nyugdíjkorhatárt betöltött) személyek részére nyújtott pénzbeli ellátás Időskorúak járadékára való jogosultság feltételei, illetve az ellátás összege különbözőek a támogatott családi állapota, jövedelme, illetve életkora szerint Az ellátás maximuma: Ft/ hó/fő (függ a jogosult életkorától, és attól, hogy egyedülálló-e)

22 Ápolási díj Ápolási díjat a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti hozzátartozójukat ápoló, és emiatt teljes munkaidőben keresőtevékenységet folytatni nem tudó személyek igényelhetnek Az ápolási díjra való jogosultságnak nincsenek jövedelmi vagy vagyoni feltételei (kivéve a méltányossági formánál) Az ápolási tevékenységet az ellátásra jogosultnak személyesen kell ellátnia (keresőtevékenység maximum 4 órában, vagy otthon végezhető, az ápolt személy nem szorulhat huzamos ideig intézményi ellátásra stb)

23 Ápolási díj Az ápolási díj típusai: 1 Alanyi ápolási díj 11 Alapösszegű ápolási díj: összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, azaz Ft 12 Emelt összegű ápolási díj: a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos hozzátartozóik ápolását végzők részére Összege az alapösszeg 150%-a ( Ft-ra) 13 Kiemelt ápolási díj: 2014 január 1-jétől bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozóikat ápolók részére Összege az alapösszeg 180%-a ( Ft) 2 Méltányossági ápolási díj A települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18 életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi A méltányossági ápolási díj havi összege legalább az alapösszeg 80%-a

24 II Jövedelemkiegészítő ellátások Az egyén, illetve a család anyagi rászorultsága okán társadalmilag elismert szükségleteinek (lakhatási költségek, gyógyító ellátási szükséglet, gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások), biztosításához nyújtott támogatások normatív, egységes szabályozáson alapuló ellátások, megállapításuk államigazgatási hatáskörben (jegyző, illetve járási hivatal) történik, annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy az ország bármely pontján ugyanahhoz az ellátáshoz, ugyanazon feltételek mellett jusson hozzá az arra rászoruló, elsősorban természetben nyújtott támogatás, amely lehet például készpénz-helyettesítő eszköz, közvetlen szolgáltatói kifizetés

25 Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakás, fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás A támogatás a következő költségek viseléshez nyújtható: villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér, albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete, közös költség, tüzelőanyag költségei Elsősorban természetben (szolgáltató részére közvetlen folyósítással) kell nyújtani, azon kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a legnagyobb mértékben veszélyezteti a kérelmező lakhatásának biztonságát Az ellátás összegének számítása: az Szt szerinti képlet alapján, minimum Ft/hó Típusai: a) Normatív: azon háztartások vehetik igénybe, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimum 250 %-át (ez jelenleg Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona; b) Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó (annak időtartama alatt nyújtandó): célja, hogy az adós a hátralék törlesztése mellett folyó lakásfenntartási kiadásait is fedezni tudja

26 Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás A közgyógyellátás keretében a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyfürdőben nyújtott rehabilitációs kezelések beteg által fizetendő térítési díját vállalja át a költségvetés Típusai: 1 Alanyi jogú közgyógyellátás: az Szt-ben meghatározott kör jövedelmi rászorultság hiányában is jogosult, pl a nevelésbe vett kiskorú; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott) 2 Normatív közgyógyellátás: az jogosult, akinek esetében havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díja meghaladja az önym 10%-át és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az önym 100%- át, egyedül élőnél 150%-át 3 Méltányossági közgyógyellátás: jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak A gyógyszerkeret: A közgyógyellátási rendszer keretében a jogosultak számára krónikus betegségeikre egyéni gyógyszerkeret (legfeljebb havi 12000,- Ft) kerül megállapításra, amely keret mértékéig térítésmentesen válthatnak ki a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert Az egyéni gyógyszerkeret mellett évi 6000 forintos, eseti keret áll az ellátott rendelkezésére abból a célból, hogy akut megbetegedés esetén is támogatással tudja gyógyszerét kiváltani

27 Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás utólagosan nyújt segítséget azoknak, akik lakásfenntartási kiadásaikkal (közüzemi díjak, lakbér, közös költség, illetve lakáshitel) kapcsolatban már hátralékossá váltak A szolgáltatás működtetése csak a negyvenezer fő feletti lélekszámú településeken és a fővárosi kerületekben kötelező Adósságkezelési szolgáltatást 2012 évben 149 település nyújtott Elemei: Adósságcsökkentési támogatás: a tartozás visszafizetéséhez kötelező önrész mellett biztosított, a hitelező részére folyósítandó pénzbeli juttatás (összege legfeljebb 300 ezer Ft, illetve speciális esetben 600 ezer Ft); Lakásfenntartási támogatás: annak érdekében, hogy a hátralékok törlesztése mellett az ügyfél képes legyen a folyó lakáskiadásai fedezésére is; Adósságkezelési tanácsadás: a helyes gazdálkodás kialakításához, a támogatás megfelelő felhasználásához, illetve a prevenció érdekében az adósnak kötelezően együtt kell működnie az adósságkezelési tanácsadó szakemberrel

28 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Azok a személyek, akik nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal, illetve egyéb jogcímen nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, szociális rászorultságuk alapján válhatnak jogosulttá az egészségügyi szolgáltatásra A szociális rászorultságról a járási hivatal állít ki hatósági bizonyítványt A rászorultsági feltételek: a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (egyedül élő esetében az önym 150%-át) és családjának vagyona nincs

29 A gyermekvédelmi törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások (jövedelemkiegészítő ellátások) A nagykorú személyek elsődlegesen az Szt-ben biztosított szociális ellátások igénybe vételére jogosultak A Gyvt alapján nyújtott gyermekvédelmi pénzbeli ellátások alapvetően a kiskorú gyermekeket célozzák meg, a gyermekkorban keletkező, illetve fennálló hátrány, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében Az Szt pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó illetékességi szabálya, valamint családra vonatkozó rendelkezése megegyezik a Gyvt idevonatkozó szabályaival annak érdekében, hogy a hatóság a család valamennyi pénzbeli szociális ügyében azonos személyi kör figyelembe vételével járjon el

30 A Gyvt-ben szabályozott gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások a rászorultsági elven nyújtott, kiegészítő típusú szociális ellátások körébe tartoznak A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások: a) b) c) d) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése Otthonteremtési támogatás

31 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A támogatás a szociálisan rászoruló gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését segíti elő az alábbi természetbeni komponensekkel: gyermekétkeztetés normatív kedvezménye, évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) biztosított természetbeni támogatás ( gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány), valamint külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezmények (pl tankönyvtámogatás) A jogosultság általános feltétele: a gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önym 130%, speciális esetekben (pl gyermekét egyedül nevelő szülő esetén) 140%-át, a család tagjainak a törvényben meghatározottnál magasabb mértékű vagyona nincs A jogosultság alkalmanként egy év időtartamra kerül megállapításra

32 Óvodáztatási támogatás A támogatás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatása, a gyermekek későbbi iskolai sikeressége, társadalmi integrációja érdekében A jogosultság feltételei: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodát és a kérelem benyújtását megelőzően legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába A jogosult a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig évente két alkalommal a jogszabályban meghatározott mértékű első alkalommal Ft, minden további alkalommal Ft - támogatásban részesül, amennyiben gyermekét rendszeresen járatja óvodába és továbbra is halmozottan hátrányos helyzetű A támogatás első alkalommal természetben is biztosítható

33 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése A megelőlegezésre akkor kerülhet sor, ha: a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, azonban a kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és a bírósági behajtás átmenetileg (a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább hat hónapig) lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani [az egy főre jutó havi átlagjövedelem a gyermeket gondozó családban nem haladhatja meg az önym 200%-át] A megelőlegezés legfeljebb 3 évig tart, azzal, hogy egy alkalommal további 3 évre ismételten elrendelhető A megelőlegezésre kerülő összeg a bírósági határozatban megállapított összeggel azonos, de gyermekenként nem haladhatja meg az önym 50%-át

34 Otthonteremtési támogatás A támogatás célja a gyermekvédelmi szakellátásban felnőtt fiatalok tartós lakhatása megoldásának elősegítése A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodik, maximum összege a hatályos szabályozás szerint Ft lehet A Gyvt taxatíve meghatározza a támogatható lakhatáshoz jutási módokat, így pl építési telek, lakás, családi ház vásárlása, felújítása, bérleti díj kifizetése, lakás-előtakarékossági programban való részvétel Kérelmet a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a fiatal felnőtt 30 életévének betöltéséig lehet benyújtani A támogatás igénylését, felhasználását az igénylő részére kirendelt utógondozó segíti, a célnak megfelelő felhasználásról a gyámhivatal felé el kell számolni

35 III Krízishelyzetben biztosítandó ellátások Az eseti segélyezés, a rendkívüli élethelyzetek orvoslásával egészíti ki az ellátórendszert A krízishelyzetek esetén biztosítandó ellátás keretszabályozás mellett a települési önkormányzatok által a helyi sajátosságok és lehetőségek mentén biztosított ellátás, mivel krízishelyzetben indokolt az azonnali, pontos segítség, a környezet, a személyes körülmények alapos ismerete

36 Önkormányzati segély Az önkormányzati segély 2014 január 1-jétől jött létre három korábbi, a krízishelyzetek kezelését szolgáló ellátás (átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) összevonásával A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújthat önkormányzati segélyt A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható Természetbeni ellátás pl az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tanszervásárlás támogatása, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában is Az önkormányzati segélyre való jogosultság részletes feltételeit a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek rendeletei határozzák meg Az szociális törvény csak a jogosultsági feltételek alapvető kereteit segély célja, családi jövedelemhatár alsó mértéke határozza meg

37 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény (Szt) szerinti ellátások adatai 2012 évben Ellátás megnevezése Támogatási összeg Ellátottak száma (fő) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft/hó Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (adósságkezeléshez kapcsolódó) Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági) A család jövedelmétől és szerkezetétől függően min 1000 Ft max Ft 2012 évben havi átlagos összeg: Ft Életkortól, illetve háztartástípustól függően az önym 80%-tól 130%-ig terjedhet 2012 évben havi átlagos összeg: Ft Az Szt-ben meghatározott képlet alapján számított összeg, de minimum Ft/hó 2012 évben egy jogosultra jutó átlagos összeg: Ft/év A költségvetési törvényben meghatározott alapösszege 29500,- Ft Mértéke a hozzátartozó ápolási szükségletétől függően az alapösszeg Szt-ben meghatározott %-a (100, 150 vagy 180 %) 2012 évben egy jogosultra jutó havi átlagos összeg: Ft Legalább a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a: (23600,-Ft) Az egyéni gyógyszerkeret összege legfeljebb havi Ft Az eseti gyógyszerkeret éves összege 6000 Ft Összege legfeljebb Ft, a lakás-hitel hátralékok bizonyos eseteiben Ft lehet 2012 évben egy jogosultra jutó átlagos összeg: Ft/év Közgyógyellátás (alanyi, normatív) Közgyógyellátás (méltányossági) Adósságkezelési szolgáltatás Forrás: KSH

38 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI törvény (Gyvt) szerinti ellátások adatai 2012-ben Ellátás megnevezése Támogatási összeg Ellátottak száma (fő) A jogosultak tárgyév augusztus és november hónapjaiban Rendszeres gyermekvédelmi gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában 5800 kedvezmény Ft/fő/alkalom összegű támogatásban részesülnek Óvodáztatási támogatás Összege első alkalommal Ft/gyermek, minden további alkalommal Ft/gyermek (a folyósítás évente két alkalommal: júniusban és decemberben történik) évben egy jogosultra jutó átlagos összeg: Ft/év Gyermektartásdíj megelőlegezés A bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeg, azzal, hogy a megelőlegezett összeg nem haladhatja meg gyermekenként havonta az önym 50%-át ( Ft) 2012 évben egy főre jutó átlagos összeg: Ft Otthonteremtési támogatás A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodik, maximum összege a hatályos szabályozás szerint Ft lehet 2012 évben egy főre jutó átlagos összeg: Ft Forrás: KSH

39 Hasznos információk Jogszabályok (az adott napon hatályos jogszabályok kereshetők): wwwmagyarorszaghu/jogszabalykereso Ellátásokra vonatkozó tájékoztatók: Adatok, elemzések (KSH, Eurostat):

40 Köszönöm a figyelmet!

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Ikt. szám:36.248/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság Elnökétől Javaslat gyermekvédelmi és szociális ellátások természetbeni formában történő nyújtásának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben