E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett : Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) változásai tették szükségessé. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. Törvény több szakaszában is módosította az Sztv.-t és a Gyvt-t, s ezen módosítások közül a legtöbb március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek majd a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások a képviselő-testület hatáskörébe kerülnek. A járási intézményrendszerbe kerül át március 1. napjától a kötelezően nyújtott ellátás a már január 1. napjától átkerült ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, időskorúak járadéka és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hatáskörén túl - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) is. A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik. A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságát 2015.január 1. és február 28. közötti időszakban a jegyzőnek kötelessége felülvizsgálni és annak eredményeként megállapítani, hogy az ellátási körben melyik ellátásra lesznek jogosultak ezen segélyben részesülők (foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra). Amennyiben nem felelnek meg a március 1. napjától meghatározott rendelkezéseknek, úgy a jegyző megszünteti az ellátásukat február 28. napjával. A hatáskör átadás-átvétellel járó eljárást március 6. napjáig kell lebonyolítani. Az Sztv.-ből kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, az adósságkezelési szolgáltatás. A teljes megszüntetést megelőzően a három ellátásnál eltérő az átmeneti szabályozás. A megszűnő ellátások közül a lakásfenntartási támogatás 104 háztartást, adósságkezelési szolgáltatás 0 háztartást, a méltányossági közgyógyellátás 1 személyt érint. A Magyar Államkincstártól 90 %-át lehet havonta visszaigényelni a még ez évben folyósított lakásfenntartási támogatásnak és adósságcsökkentési támogatásnak, míg a méltányossági közgyógyellátásnál az önkormányzatnak a közgyógyellátási igazolványra feltöltött összeg 30%-át kell megfizetnie. A fennmaradó 70%-ot az OEP a közgyógyellátási igazolvány kiállításával egyidőben átvállalta. Az Sztv. 134/E. értelmében A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-áig megalkotja. Az Sztv. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-alkotás során azonban az Sztv. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás, stb.) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Az önkormányzat azonban eldöntheti, hogy a települési támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt. 2

3 Az Önkormányzat évi költségvetésében március 1. napjától eft van ezen szociális ellátásokra tervezve (ebben az összegben a Zirci Járás Önkormányzati Társulás részére szociális és egészségügyi feladatokra átadott pénzeszköz és a közfoglalkoztatásra elkülönített pénzeszköz nem szerepel). Az Sztv a szabályozza március 1. napjától a települési támogatás feltételeit. Az Sztv. 45. (1) bekezdése alapján az önkormányzat települési támogatást biztosíthat különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás), b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a korábbi méltányossági ápolási díj ez az ellátási forma Zircen május 1. napjától megszűnt), c) a gyógyszerkiadások viseléséhez (méltányossági közgyógyellátás) d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságkezelési szolgáltatás). Az új elnevezésű, a már eddig is ismert, törvényi szinten kezelt szociális problémák megsegítéséhez az államtól támogatást igényelni nem lehet. Ezen új ellátási formák közül a lakhatáshoz kapcsolódó támogatási formát javaslom bevezetni: közüzemi díj és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatásként. Az Sztv. 45. (3) bekezdése alapján A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A rendkívüli települési támogatásban az önkormányzati segélynek megfelelően - elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Sztv. 45. (5) bekezdés kimondja, hogy A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. A március 1. napjától hatályos törvényi szabályozás azonban már nem tartalmaz jövedelemhatárra vonatkozó korlátozást. Az Sztv. 45. (7) bekezdés alapján azonban a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot). 3

4 Az rendkívüli települési támogatás feltételrendszerében változtatást nem javasolok, így a jelenleg hatályos Rendeletünknek megfelelő feltételek (önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok) kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe. A szociális tűzifa, a helyi járatú autóbusz bérlet támogatás változatlanul került be a rendelettervezetbe a korábbi rendelkezéseknek megfelelően. A köztemetés esetében március 1. napjától hatáskör változás történik a polgármester helyett a képviselő-testületnek kell gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Az Sztv. 48. (4) bekezdése alapján: A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Ezen körülmény szabályozása a Rendelet-tervezet 20. -ba került beépítésre. A szociális hatáskör átruházását - a továbbiakban is - rövid eljárási határidők miatt tartom szükségesnek. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletnek megfelelően szükséges a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet újra kodifikálni. A hivatkozott IRM rendelet alapján a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a jelenlegi formájában nem célszerű megtenni. Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására. Zirc, február 17. Sümegi Attila jegyző 4

5 INDOKOLÁS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) március 1. napjától történő változása és az Sztv. 134/E. -ban kapot rendelet alkotási kötelezettség indokolja a korábbi rendelet felülvizsgálatát, és egy új rendelet megalkotását. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletnek a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a jelenlegi formájában nem célszerű megtenni, ennek megfelelően szükséges a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet újra kodifikálni. Részletes indokolás hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az általános rendelkezéseket: a rendelet célját és a hatásköri rendelkezéseket hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályait, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályokat hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai az eljárási szabályokat részletezik: meghatározásra került, hogy a kérelmet hol kell benyújtani, milyen nyilatkozatokat kell tartalmaznia, milyen mellékletet kell csatolni, a jövedelemigazolásnak milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie hoz: Meghatározza a normatív lakásfenntartási támogatást kiváltó - közüzemi díjhoz és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatásra való jogosultságra vonatkozó feltételrendszert hoz: Meghatározza a önkormányzati segélyt felváltó rendkívüli települési támogatásra való jogosultságra vonatkozó feltételrendszereket, ami a korábbi szabályozáshoz képest nem változott hoz: Ezek a szakaszok tartalmazzák a szociális tűzifa jogosultság feltételeit, amely a korábbi szabályozáshoz képest nem változott hoz: E szakasz tartalmazza a helyi járatú autóbusz bérlet támogatás jogosultsági feltételeit, amely a korábbi szabályozáshoz képest nem változott. 5

6 20. -hoz: E szakasz tartalmazza az eltemettetésre kötelezett személynek a köztemetés költségének megtérítési kötelezettségének - méltánylást érdemlő körülmények esetén történő részben vagy egészben történő mentesítés szabályait hoz: Meghatározza a szociálpolitikai kerekasztal résztvevőit, tekintettel arra, hogy Zirc város 2000 fő feletti lakosságszámú település. 22.-hoz: E szakasz tartalmazza a záró és átmeneti rendelkezéseket: hatályba lépés, hatályon kívül helyezés, valamint a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó átmeneti rendelkezést. 6

7 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015. (..) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015.(.) önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezet elsődleges célja, hogy az önkormányzat átláthatóan egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. A Tervezet gazdasági és költségvetési hatása: A Rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek, mivel a korábbi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat visszaigényelte a központi költségvetésből március 1. napjától megállapított lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultságot viszont az Önkormányzat saját költségvetésének terhére állapítja meg a hatáskör jogosultja. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 7

8 c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet ebben újabb nagyfokú adminisztratív terhet keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet elfogadásával a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, elmaradása törvényességi észrevételt eredményezhet. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt igényelne. A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított. 8

9 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. 10. (1) bekezdésében, a 18. a) pontjában, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ban, a 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. (1) és (7) bekezdésében, a 48. (4) bekezdésében, az 58/B. (2) bekezdésében és a 134/E. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Zirc városában a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testület szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 2. Hatásköri rendelkezések 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11. -ban, a 13. -ban, a 14. -ban, a ban, a 16. -ban, a 18. -ban, a 20. -ban és 21. -ban meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos, valamint az Sztv ban meghatározott hatásköreit a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére ruházza át. 3. A jegyző a soron következő rendes testületi ülésén köteles beszámolni arról, hogy ellátási formánként a) összesen hány személy részesült segélyben, illetve támogatásban, b) hány kérelmet utasított el és c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra. 3. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 4. (1) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat, ellátásokat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: ZKÖH) Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) folyósítja, a jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig. (2) Az esetenként megállapított ellátásokat a Pénzügyi Csoport a döntést követő 10 napon belül folyósítja.

10 (3) Az ellátások kifizetése történhet lakossági folyószámlára való utalással vagy postautalványon, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással, és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálatának (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) családgondozóin keresztül, valamint természetben. 5. (1) Az e rendelettel megállapított ellátások, támogatások jogosultsági feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is a ZKÖH Igazgatási Osztályának (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) szociális feladatokat ellátó ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az Igazgatási Osztály szociális feladatokat ellátó ügyintézője az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. 6. A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás és kamatai megtérítésétől eltekinthet, azt csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, és a visszafizetés teljesítése a kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné. 7. Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására jutott információ alapján, vagy kérelmező életkörülményeire alapozva a nyilatkozatában vagy jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, kérelmezőnél környezettanulmányt végezhet, vagy a vagyonnyilatkozatban foglaltakra vonatkozóan igazolást kérhet az igénylőtől. 4. Eljárási szabályok 8. (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet az Igazgatási Osztálynak címezve személyesen vagy postai küldeményként az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani az alábbi mellékletekkel: a) az ellátásnak megfelelően az egy családban, vagy egy háztartásban élő személyeknek az Sztv. szerinti jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról, b) ha az érintett személy semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az erről szóló nyilatkozata és (2) A jövedelem-igazolás tartalmi elemei: a) a munkáltató adatai, b) a munkavállaló személyes adatai, c) a munkaviszony kezdete, munkakör, d) a kérelem benyújtását megelőző egy havi bruttó jövedelem, e) a bérből történő levonások, f) a kérelem benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelem, és g) az igazolás kiadásának helye, ideje, munkáltató aláírás és bélyegzőlenyomata. (3) A formanyomtatvány kötelező tartalmi elemei az Sztv.-ben meghatározott nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok, valamint az egy főre eső jövedelem, vagy az egy fogyasztási egységhez kiszámításához szükséges az egy családban, vagy egy háztartásban 2

11 élőkről szóló nyilatkozatot. A formanyomtatvány az Igazgatási Osztályon kérhető, vagy a honlapról letölthető. (4) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra. (5) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9. A 12. szerinti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén, amennyiben az igénylő életkörülményei az azonnali segítség nyújtását indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Közüzemi díjhoz és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatás 10. (1) Az Önkormányzat Zirc városban bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjhoz és közös költségeihez havonta támogatást nyújt jelen -ban meghatározott feltételek megléte esetén. (2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj és közös költség támogatásnál figyelembe vehető költségek: a közös költség, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díj. (3) A közüzemi díj és közös költség támogatására jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (4) A közüzemi díj és közös költség támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (5) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartás a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 3

12 (6) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) A közüzemi díj és közös költség támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) Nem jogosult a közüzemi díj és közös költség támogatásra, a) aki a (9) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meghaladó nagyságú lakásban lakik, vagy b) aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (9) Az elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (10) A közüzemi díj és közös költség támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 9. -ban meghatározott igazolások és nyilatkozatokon felül: a) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést, b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, c) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatás utalását kéri, d) a társasház számlaszámáról az igazolását, amennyiben a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatást a közös költség csökkentésére kéri. (11) A közüzemi díj és közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. (12) A közüzemi díj és közös költség támogatás egy hónapra jutó összege egységesen: 3.500,- Ft (13) A közüzemi díj és közös költség támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt társasház vagy szolgáltató részére történik a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint. (14) A közüzemi díj és közös költség támogatás megszűnik: a) a támogatásra jogosult kérelmére, b) a kérelmező a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, és c) a jogosultság feltételeinek megszűnésével a következő hónap első napjától. (15) A közüzemi díj és közös költség támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági 4

13 feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be az Igazgatási Osztálynak, a jogosulatlanul felvett támogatás köteles visszafizetni. (16) Amennyiben a támogatásra jogosult a (15) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti és a (14) bekezdés c) pontja alapján kerül megszüntetésre a közüzemi díj és közös költség támogatása, úgy az e -ban meghatározott támogatás ugyanarra a lakásra a megszüntetést követő 3 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 6. Rendkívüli települési támogatás 11. Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően rendkívüli települési támogatást nyújt. 12. (1) A hatáskör jogosultja azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár, lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba bekövetkezett kár, belvíz okozta kár bekövetkezéséhez kötődik jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatásban részesítheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás mértéke évente legfeljebb ,- Ft-ig terjedhet és egy lakásban élő személyek és háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak állapítható meg. 13. (1) A hatáskör jogosultja havonta legfeljebb egy alkalommal - rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben a) az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. (2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt mértékig állapítható meg. (3) Amennyiben egy határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetendő összegről és a kifizetés módjáról. (4) A tárgyévben megállapított (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyév január l. napján érvényes öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének a) jövedelemmel rendelkező rászoruló esetében a háromszorosát vagy b) jövedelemmel nem rendelkező rászoruló esetében az ötszörösét. 14. (1) Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként, rendkívüli települési támogatásban részesíti a hatáskör jogosultja azt a személyt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső nettó 5

14 jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 200 % - át, egyedül élő személy esetén annak 300 % - át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatást a temetést követő 30 napon belül lehet igényelni az Igazgatási Osztályon. (3) Eltemettetési költséghez történő hozzájárulás esetében nyújtott rendkívüli települési támogatás összege forint. (4) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmező nevére szóló temetési költségek igazolásáról szóló számlát. 15. (1) A hatáskör jogosultja havonta legfeljebb egy alkalommal - rendkívüli települési támogatásban részesíti, azokat a gyermeket nevelő személyeket, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás nyújtható a következő esetekben: a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó jelentős alkalmi többletkiadáshoz, f) iskoláztatáshoz és g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában a) az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 130 %-át és b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás egyszeri összege gyermekenként legalább forint. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési támogatás összege tárgyévben nem haladhatja meg gyermekenként a forintot. 16. A ban és a 15. -ban meghatározott segély annak célja elérésének biztosítása érdekében a hatáskör jogosultjának döntése alapján nyújtható természetbeni ellátás formájában, mely lehet: a) Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása, b) napi egy alkalommal a segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában, c) a Családsegítő Szolgálat családgondozóin keresztül, a családgondozó bevonásával természetbeni ellátás útján, és d) a támogatás céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő előzetes vagy utólagos igazolásával. 6

15 7. Szociális tűzifa 17. (1) A hatáskör jogosultja szociális tűzifa természetben történő juttatást állapíthat meg annak a rászorulónak: a) aki lakásfenntartási támogatásban részesül, b) aki aktív korúak ellátásában vagy rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c) ahol az egy lakásban élő egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének kétszeresét nem haladja meg és ca) aki egyedül élő, vagy cb) akinek családja rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerül és a családban súlyos beteg családtag is él, vagy cc) aki nagyszülőként 25 év alatti közeli hozzátartozóját eltartja. (2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 18. (1) A 17. -ban meghatározott juttatásra vonatkozó kérelem október 1. napjától február 28. napjáig benyújtható. (2) A hatáskör jogosultja a tűzifa támogatást a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja a rászorulók számára. (3) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra függetlenül a 18. (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől az a személy, család a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és a kérelem benyújtását megelőző 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem nyújtható be. (5) A tűzifa kiszállításáról a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. útján a jegyző gondoskodik. (6) A tűzifa átvételéről a jogosult átvételi elismervényt ír alá. 8. Helyi járatú autóbusz bérlet támogatása 19. (1) Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által Zirc településen közlekedtetett helyi járatokon érvényes nyugdíjas bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig azt a nyugdíjast, aki Zirc városban lakóhellyel rendelkezik és a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. (2) A Szolgáltató által közlekedtetett járatokon érvényes diák bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg azt Zirc városban lakóhellyel rendelkező kérelmezőt, aki tanulói jogviszonyban álló általános iskolás gyermeket nevel és a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének háromszorosát, egyedül élő esetében az öregségi teljes nyugdíj 7

16 legkisebb havi összegének három és félszeresét. (4) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének három és félszeresét, egyedülálló esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének négyszeresét. (5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem az Igazgatási Osztályon nyújtható be. (6) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, a nyugdíjról szóló igazolást, valamint a 8. -ban foglalt igazolásokat, a vagyoni viszonyról szóló nyilatkozat kivételével. (7) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a gyermek diákigazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát, valamint a 8. -ban foglalt igazolásokat, a vagyoni viszonyról szóló nyilatkozat kivételével. (8) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bérlet támogatás a kérelem benyújtást követő hónaptól kezdődően a naptári év utolsó hónapjáig kerül megállapításra, a jogosultsági hónapokra érvényes, kedvezményre jogosító utalványok kérelmezőnek átadásra kerülnek, és az utalványok sorszámát rögzíteni kell a támogatást megállapító határozatban. (9) Az utalványt a 1. melléklet tartalmazza. (10) A Szolgáltató az összegyűjtött utalványokat a tárgyhónap 15-éig megküldi a Pénzügyi Csoportnak. A megküldött utalványon szereplő adatok és az igénylés adatainak egyeztetése után, az utalványok értékének megfelelő támogatás összeget, a tárgyhónapot követő hó 10-éig megtéríti a Szolgáltatónak. Azokat az utalványokat, amelyekben az adatok nem egyeznek az igénylésben rögzítettekkel, a Pénzügyi Csoport visszaküldi kiegészítésre a Szolgáltatónak. 9. Köztemetés 20. A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az eltemettetésre kötelezett személyt mentesíteni kell: a) részben, ha egyedül élő és havi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének a 150 %-át nem haladja meg és sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. b) egészében, ha egyedül élő és havi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegét nem haladja meg és sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. 9. Szociálpolitikai Kerekasztal 21. Zirc Városi Önkormányzat szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 8

17 végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Tagjai: Zirc Városi Önkormányzat, az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, a ZKÖH jegyzője által megbízott ügyintéző, Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Magyar Vöröskereszt Zirc Területi Szervezete, Zirci Nagycsaládosok Egyesülete, Zirci Városi Nyugdíjas Klub, Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport. III. Fejezet 10. Átmeneti és záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) A március 1. napját megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28. napján folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Zirc, február. Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző 9

18 1. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez Zirc Városi Önkormányzat Sorszám: 300,-Ft azaz Háromszáz 00/100 forint utalvány a BAKONY VOLÁN Zrt. által Zirc városban közlekedtetett helyi járatú autóbuszra év. hónapra - érvényes nyugdíjas/diák* bérletjegyhez. Felhasználásra jogosult neve: Lakcíme: 8420 Zirc,... Jogosult nyugdíjas törzsszáma/diákigazolvány száma*: Zirc, hó. nap.. aláírása A Felhasználásra jogosult részére kiadott nyugdíjas/diák bérletjegy sorszáma:. BAKONY VOLÁN TÖLTI KI! BAKONY VOLÁN Zrt. aláírás *A nem megfelelő kihúzandó 10

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/14/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1140-3/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben