E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett : Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) változásai tették szükségessé. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. Törvény több szakaszában is módosította az Sztv.-t és a Gyvt-t, s ezen módosítások közül a legtöbb március 1-jén lép hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek majd a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások a képviselő-testület hatáskörébe kerülnek. A járási intézményrendszerbe kerül át március 1. napjától a kötelezően nyújtott ellátás a már január 1. napjától átkerült ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, időskorúak járadéka és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hatáskörén túl - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) is. A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik. A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságát 2015.január 1. és február 28. közötti időszakban a jegyzőnek kötelessége felülvizsgálni és annak eredményeként megállapítani, hogy az ellátási körben melyik ellátásra lesznek jogosultak ezen segélyben részesülők (foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra). Amennyiben nem felelnek meg a március 1. napjától meghatározott rendelkezéseknek, úgy a jegyző megszünteti az ellátásukat február 28. napjával. A hatáskör átadás-átvétellel járó eljárást március 6. napjáig kell lebonyolítani. Az Sztv.-ből kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, az adósságkezelési szolgáltatás. A teljes megszüntetést megelőzően a három ellátásnál eltérő az átmeneti szabályozás. A megszűnő ellátások közül a lakásfenntartási támogatás 104 háztartást, adósságkezelési szolgáltatás 0 háztartást, a méltányossági közgyógyellátás 1 személyt érint. A Magyar Államkincstártól 90 %-át lehet havonta visszaigényelni a még ez évben folyósított lakásfenntartási támogatásnak és adósságcsökkentési támogatásnak, míg a méltányossági közgyógyellátásnál az önkormányzatnak a közgyógyellátási igazolványra feltöltött összeg 30%-át kell megfizetnie. A fennmaradó 70%-ot az OEP a közgyógyellátási igazolvány kiállításával egyidőben átvállalta. Az Sztv. 134/E. értelmében A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-áig megalkotja. Az Sztv. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-alkotás során azonban az Sztv. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás, stb.) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Az önkormányzat azonban eldöntheti, hogy a települési támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt. 2

3 Az Önkormányzat évi költségvetésében március 1. napjától eft van ezen szociális ellátásokra tervezve (ebben az összegben a Zirci Járás Önkormányzati Társulás részére szociális és egészségügyi feladatokra átadott pénzeszköz és a közfoglalkoztatásra elkülönített pénzeszköz nem szerepel). Az Sztv a szabályozza március 1. napjától a települési támogatás feltételeit. Az Sztv. 45. (1) bekezdése alapján az önkormányzat települési támogatást biztosíthat különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás), b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (a korábbi méltányossági ápolási díj ez az ellátási forma Zircen május 1. napjától megszűnt), c) a gyógyszerkiadások viseléséhez (méltányossági közgyógyellátás) d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságkezelési szolgáltatás). Az új elnevezésű, a már eddig is ismert, törvényi szinten kezelt szociális problémák megsegítéséhez az államtól támogatást igényelni nem lehet. Ezen új ellátási formák közül a lakhatáshoz kapcsolódó támogatási formát javaslom bevezetni: közüzemi díj és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatásként. Az Sztv. 45. (3) bekezdése alapján A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A rendkívüli települési támogatásban az önkormányzati segélynek megfelelően - elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Sztv. 45. (5) bekezdés kimondja, hogy A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. A március 1. napjától hatályos törvényi szabályozás azonban már nem tartalmaz jövedelemhatárra vonatkozó korlátozást. Az Sztv. 45. (7) bekezdés alapján azonban a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot). 3

4 Az rendkívüli települési támogatás feltételrendszerében változtatást nem javasolok, így a jelenleg hatályos Rendeletünknek megfelelő feltételek (önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok) kerültek beépítésre a rendelet-tervezetbe. A szociális tűzifa, a helyi járatú autóbusz bérlet támogatás változatlanul került be a rendelettervezetbe a korábbi rendelkezéseknek megfelelően. A köztemetés esetében március 1. napjától hatáskör változás történik a polgármester helyett a képviselő-testületnek kell gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Az Sztv. 48. (4) bekezdése alapján: A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Ezen körülmény szabályozása a Rendelet-tervezet 20. -ba került beépítésre. A szociális hatáskör átruházását - a továbbiakban is - rövid eljárási határidők miatt tartom szükségesnek. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletnek megfelelően szükséges a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet újra kodifikálni. A hivatkozott IRM rendelet alapján a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a jelenlegi formájában nem célszerű megtenni. Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és elfogadására. Zirc, február 17. Sümegi Attila jegyző 4

5 INDOKOLÁS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) március 1. napjától történő változása és az Sztv. 134/E. -ban kapot rendelet alkotási kötelezettség indokolja a korábbi rendelet felülvizsgálatát, és egy új rendelet megalkotását. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletnek a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a jelenlegi formájában nem célszerű megtenni, ennek megfelelően szükséges a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet újra kodifikálni. Részletes indokolás hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az általános rendelkezéseket: a rendelet célját és a hatásköri rendelkezéseket hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályait, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályokat hoz: A rendelet-tervezet ezen szakaszai az eljárási szabályokat részletezik: meghatározásra került, hogy a kérelmet hol kell benyújtani, milyen nyilatkozatokat kell tartalmaznia, milyen mellékletet kell csatolni, a jövedelemigazolásnak milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie hoz: Meghatározza a normatív lakásfenntartási támogatást kiváltó - közüzemi díjhoz és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatásra való jogosultságra vonatkozó feltételrendszert hoz: Meghatározza a önkormányzati segélyt felváltó rendkívüli települési támogatásra való jogosultságra vonatkozó feltételrendszereket, ami a korábbi szabályozáshoz képest nem változott hoz: Ezek a szakaszok tartalmazzák a szociális tűzifa jogosultság feltételeit, amely a korábbi szabályozáshoz képest nem változott hoz: E szakasz tartalmazza a helyi járatú autóbusz bérlet támogatás jogosultsági feltételeit, amely a korábbi szabályozáshoz képest nem változott. 5

6 20. -hoz: E szakasz tartalmazza az eltemettetésre kötelezett személynek a köztemetés költségének megtérítési kötelezettségének - méltánylást érdemlő körülmények esetén történő részben vagy egészben történő mentesítés szabályait hoz: Meghatározza a szociálpolitikai kerekasztal résztvevőit, tekintettel arra, hogy Zirc város 2000 fő feletti lakosságszámú település. 22.-hoz: E szakasz tartalmazza a záró és átmeneti rendelkezéseket: hatályba lépés, hatályon kívül helyezés, valamint a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó átmeneti rendelkezést. 6

7 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015. (..) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló./2015.(.) önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezet elsődleges célja, hogy az önkormányzat átláthatóan egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. A Tervezet gazdasági és költségvetési hatása: A Rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek, mivel a korábbi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat visszaigényelte a központi költségvetésből március 1. napjától megállapított lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultságot viszont az Önkormányzat saját költségvetésének terhére állapítja meg a hatáskör jogosultja. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 7

8 c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet ebben újabb nagyfokú adminisztratív terhet keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet elfogadásával a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, elmaradása törvényességi észrevételt eredményezhet. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt igényelne. A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete biztosított. 8

9 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. 10. (1) bekezdésében, a 18. a) pontjában, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ban, a 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. (1) és (7) bekezdésében, a 48. (4) bekezdésében, az 58/B. (2) bekezdésében és a 134/E. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Zirc városában a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testület szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 2. Hatásköri rendelkezések 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11. -ban, a 13. -ban, a 14. -ban, a ban, a 16. -ban, a 18. -ban, a 20. -ban és 21. -ban meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos, valamint az Sztv ban meghatározott hatásköreit a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére ruházza át. 3. A jegyző a soron következő rendes testületi ülésén köteles beszámolni arról, hogy ellátási formánként a) összesen hány személy részesült segélyben, illetve támogatásban, b) hány kérelmet utasított el és c) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra. 3. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 4. (1) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat, ellátásokat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: ZKÖH) Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) folyósítja, a jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig. (2) Az esetenként megállapított ellátásokat a Pénzügyi Csoport a döntést követő 10 napon belül folyósítja.

10 (3) Az ellátások kifizetése történhet lakossági folyószámlára való utalással vagy postautalványon, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással, és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálatának (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) családgondozóin keresztül, valamint természetben. 5. (1) Az e rendelettel megállapított ellátások, támogatások jogosultsági feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is a ZKÖH Igazgatási Osztályának (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) szociális feladatokat ellátó ügyintézője bármikor jogosult ellenőrizni. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az Igazgatási Osztály szociális feladatokat ellátó ügyintézője az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. 6. A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás és kamatai megtérítésétől eltekinthet, azt csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, és a visszafizetés teljesítése a kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné. 7. Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására jutott információ alapján, vagy kérelmező életkörülményeire alapozva a nyilatkozatában vagy jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, kérelmezőnél környezettanulmányt végezhet, vagy a vagyonnyilatkozatban foglaltakra vonatkozóan igazolást kérhet az igénylőtől. 4. Eljárási szabályok 8. (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet az Igazgatási Osztálynak címezve személyesen vagy postai küldeményként az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani az alábbi mellékletekkel: a) az ellátásnak megfelelően az egy családban, vagy egy háztartásban élő személyeknek az Sztv. szerinti jövedelemről szóló igazolásokat és a nyilatkozatot vagyoni viszonyaikról, b) ha az érintett személy semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az erről szóló nyilatkozata és (2) A jövedelem-igazolás tartalmi elemei: a) a munkáltató adatai, b) a munkavállaló személyes adatai, c) a munkaviszony kezdete, munkakör, d) a kérelem benyújtását megelőző egy havi bruttó jövedelem, e) a bérből történő levonások, f) a kérelem benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelem, és g) az igazolás kiadásának helye, ideje, munkáltató aláírás és bélyegzőlenyomata. (3) A formanyomtatvány kötelező tartalmi elemei az Sztv.-ben meghatározott nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok, valamint az egy főre eső jövedelem, vagy az egy fogyasztási egységhez kiszámításához szükséges az egy családban, vagy egy háztartásban 2

11 élőkről szóló nyilatkozatot. A formanyomtatvány az Igazgatási Osztályon kérhető, vagy a honlapról letölthető. (4) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra. (5) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9. A 12. szerinti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén, amennyiben az igénylő életkörülményei az azonnali segítség nyújtását indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Közüzemi díjhoz és közös költséghez nyújtott rendszeres települési támogatás 10. (1) Az Önkormányzat Zirc városban bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjhoz és közös költségeihez havonta támogatást nyújt jelen -ban meghatározott feltételek megléte esetén. (2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj és közös költség támogatásnál figyelembe vehető költségek: a közös költség, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díj. (3) A közüzemi díj és közös költség támogatására jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (4) A közüzemi díj és közös költség támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (5) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartás a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 3

12 (6) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) A közüzemi díj és közös költség támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (8) Nem jogosult a közüzemi díj és közös költség támogatásra, a) aki a (9) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meghaladó nagyságú lakásban lakik, vagy b) aki lakásfenntartási támogatásban részesül. (9) Az elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (10) A közüzemi díj és közös költség támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 9. -ban meghatározott igazolások és nyilatkozatokon felül: a) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést, b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, c) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatás utalását kéri, d) a társasház számlaszámáról az igazolását, amennyiben a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatást a közös költség csökkentésére kéri. (11) A közüzemi díj és közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. (12) A közüzemi díj és közös költség támogatás egy hónapra jutó összege egységesen: 3.500,- Ft (13) A közüzemi díj és közös költség támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt társasház vagy szolgáltató részére történik a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint. (14) A közüzemi díj és közös költség támogatás megszűnik: a) a támogatásra jogosult kérelmére, b) a kérelmező a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, és c) a jogosultság feltételeinek megszűnésével a következő hónap első napjától. (15) A közüzemi díj és közös költség támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági 4

13 feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be az Igazgatási Osztálynak, a jogosulatlanul felvett támogatás köteles visszafizetni. (16) Amennyiben a támogatásra jogosult a (15) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti és a (14) bekezdés c) pontja alapján kerül megszüntetésre a közüzemi díj és közös költség támogatása, úgy az e -ban meghatározott támogatás ugyanarra a lakásra a megszüntetést követő 3 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 6. Rendkívüli települési támogatás 11. Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően rendkívüli települési támogatást nyújt. 12. (1) A hatáskör jogosultja azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár, lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba bekövetkezett kár, belvíz okozta kár bekövetkezéséhez kötődik jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatásban részesítheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás mértéke évente legfeljebb ,- Ft-ig terjedhet és egy lakásban élő személyek és háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak állapítható meg. 13. (1) A hatáskör jogosultja havonta legfeljebb egy alkalommal - rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben a) az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. (2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt mértékig állapítható meg. (3) Amennyiben egy határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetendő összegről és a kifizetés módjáról. (4) A tárgyévben megállapított (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyév január l. napján érvényes öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének a) jövedelemmel rendelkező rászoruló esetében a háromszorosát vagy b) jövedelemmel nem rendelkező rászoruló esetében az ötszörösét. 14. (1) Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként, rendkívüli települési támogatásban részesíti a hatáskör jogosultja azt a személyt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső nettó 5

14 jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 200 % - át, egyedül élő személy esetén annak 300 % - át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatást a temetést követő 30 napon belül lehet igényelni az Igazgatási Osztályon. (3) Eltemettetési költséghez történő hozzájárulás esetében nyújtott rendkívüli települési támogatás összege forint. (4) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmező nevére szóló temetési költségek igazolásáról szóló számlát. 15. (1) A hatáskör jogosultja havonta legfeljebb egy alkalommal - rendkívüli települési támogatásban részesíti, azokat a gyermeket nevelő személyeket, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás nyújtható a következő esetekben: a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, b) gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáshoz, e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó jelentős alkalmi többletkiadáshoz, f) iskoláztatáshoz és g) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában a) az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 130 %-át és b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás egyszeri összege gyermekenként legalább forint. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján megállapított rendkívüli települési támogatás összege tárgyévben nem haladhatja meg gyermekenként a forintot. 16. A ban és a 15. -ban meghatározott segély annak célja elérésének biztosítása érdekében a hatáskör jogosultjának döntése alapján nyújtható természetbeni ellátás formájában, mely lehet: a) Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása, b) napi egy alkalommal a segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában, c) a Családsegítő Szolgálat családgondozóin keresztül, a családgondozó bevonásával természetbeni ellátás útján, és d) a támogatás céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő előzetes vagy utólagos igazolásával. 6

15 7. Szociális tűzifa 17. (1) A hatáskör jogosultja szociális tűzifa természetben történő juttatást állapíthat meg annak a rászorulónak: a) aki lakásfenntartási támogatásban részesül, b) aki aktív korúak ellátásában vagy rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c) ahol az egy lakásban élő egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének kétszeresét nem haladja meg és ca) aki egyedül élő, vagy cb) akinek családja rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerül és a családban súlyos beteg családtag is él, vagy cc) aki nagyszülőként 25 év alatti közeli hozzátartozóját eltartja. (2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 18. (1) A 17. -ban meghatározott juttatásra vonatkozó kérelem október 1. napjától február 28. napjáig benyújtható. (2) A hatáskör jogosultja a tűzifa támogatást a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja a rászorulók számára. (3) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra függetlenül a 18. (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől az a személy, család a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és a kérelem benyújtását megelőző 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem nyújtható be. (5) A tűzifa kiszállításáról a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. útján a jegyző gondoskodik. (6) A tűzifa átvételéről a jogosult átvételi elismervényt ír alá. 8. Helyi járatú autóbusz bérlet támogatása 19. (1) Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által Zirc településen közlekedtetett helyi járatokon érvényes nyugdíjas bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig azt a nyugdíjast, aki Zirc városban lakóhellyel rendelkezik és a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. (2) A Szolgáltató által közlekedtetett járatokon érvényes diák bérletjegy vásárlásához havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg azt Zirc városban lakóhellyel rendelkező kérelmezőt, aki tanulói jogviszonyban álló általános iskolás gyermeket nevel és a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének háromszorosát, egyedül élő esetében az öregségi teljes nyugdíj 7

16 legkisebb havi összegének három és félszeresét. (4) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének három és félszeresét, egyedülálló esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének négyszeresét. (5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem az Igazgatási Osztályon nyújtható be. (6) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a személyazonosító igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, a nyugdíjról szóló igazolást, valamint a 8. -ban foglalt igazolásokat, a vagyoni viszonyról szóló nyilatkozat kivételével. (7) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a gyermek diákigazolványának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát, valamint a 8. -ban foglalt igazolásokat, a vagyoni viszonyról szóló nyilatkozat kivételével. (8) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bérlet támogatás a kérelem benyújtást követő hónaptól kezdődően a naptári év utolsó hónapjáig kerül megállapításra, a jogosultsági hónapokra érvényes, kedvezményre jogosító utalványok kérelmezőnek átadásra kerülnek, és az utalványok sorszámát rögzíteni kell a támogatást megállapító határozatban. (9) Az utalványt a 1. melléklet tartalmazza. (10) A Szolgáltató az összegyűjtött utalványokat a tárgyhónap 15-éig megküldi a Pénzügyi Csoportnak. A megküldött utalványon szereplő adatok és az igénylés adatainak egyeztetése után, az utalványok értékének megfelelő támogatás összeget, a tárgyhónapot követő hó 10-éig megtéríti a Szolgáltatónak. Azokat az utalványokat, amelyekben az adatok nem egyeznek az igénylésben rögzítettekkel, a Pénzügyi Csoport visszaküldi kiegészítésre a Szolgáltatónak. 9. Köztemetés 20. A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az eltemettetésre kötelezett személyt mentesíteni kell: a) részben, ha egyedül élő és havi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének a 150 %-át nem haladja meg és sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. b) egészében, ha egyedül élő és havi jövedelme az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegét nem haladja meg és sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. 9. Szociálpolitikai Kerekasztal 21. Zirc Városi Önkormányzat szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 8

17 végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Tagjai: Zirc Városi Önkormányzat, az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, a ZKÖH jegyzője által megbízott ügyintéző, Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Magyar Vöröskereszt Zirc Területi Szervezete, Zirci Nagycsaládosok Egyesülete, Zirci Városi Nyugdíjas Klub, Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport. III. Fejezet 10. Átmeneti és záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) A március 1. napját megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28. napján folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Zirc, február. Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző 9

18 1. melléklet a./2015. (...) önkormányzati rendelethez Zirc Városi Önkormányzat Sorszám: 300,-Ft azaz Háromszáz 00/100 forint utalvány a BAKONY VOLÁN Zrt. által Zirc városban közlekedtetett helyi járatú autóbuszra év. hónapra - érvényes nyugdíjas/diák* bérletjegyhez. Felhasználásra jogosult neve: Lakcíme: 8420 Zirc,... Jogosult nyugdíjas törzsszáma/diákigazolvány száma*: Zirc, hó. nap.. aláírása A Felhasználásra jogosult részére kiadott nyugdíjas/diák bérletjegy sorszáma:. BAKONY VOLÁN TÖLTI KI! BAKONY VOLÁN Zrt. aláírás *A nem megfelelő kihúzandó 10

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben