AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, július

2 TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A szabályzat hatálya Értelmező rendelkezések A hallgatói jogosultság II. rész A hallgatók számára nyújtható támogatások... 5 A hallgatói előirányzat intézményi keretösszege Az intézményi hallgatói előirányzati keret jogcímei és felhasználása Az intézményi hallgatói előirányzati keret felosztása Tanulmányi ösztöndíj OE és közéleti ösztöndíjak A hallgató szociális helyzete Rendszeres szociális ösztöndíj Rendkívüli szociális ösztöndíj Alaptámogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi elhelyezés, alapszolgáltatás A nyári szakmai gyakorlat alatt járó támogatás Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret Sport- és kulturális tevékenység támogatása Hallgatói munkadíj A külföldi állampolgárságú hallgatók díjfizetése, támogatása Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje Az Európai Gazdasági Térség országaiban, részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje III. rész A hallgatók által fizetendő díjak és térítések Általános szabályok Kollégiumi térítési díj Egyéb díjak és térítések A hallgató fizetési kötelezettség teljesítéséhez mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség biztosításának feltételei és szabályai Költségtérítéses/ önköltséges képzés Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje IV. rész Egyéb rendelkezések A pénzbeli támogatások kifizetésének rendje A díjfizetési kötelezettség megállapítása Befizetett díjak felhasználása Vegyes rendelkezések Átmeneti rendelkezések V. rész Záró rendelkezések melléklet melléklet melléklet

3 PREAMBULUM A évi CXXIX. törvény a felsőoktatásról, a évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról továbbá a kormány 51/2007. (III. 26.) rendelete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, és az idevágó egyéb jogszabályok alapján az Óbudai Egyetemen az egyetemi hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések rendjét a Szenátus az Egyetem Hallgatói Önkormányzattal (EHÖK) egyetértésben az alábbiak szerint szabályozza. I. rész Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Óbudai Egyetemen államilag finanszírozott, állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, továbbá a mesterképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, illetve külföldi állampolgárságú államilag finanszírozott állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatókra. (2) Az államilag finanszírozott, állami (rész)ösztöndíjas esti, levelező vagy távoktatási tagozatos alapképzésben és kiegészítő alapképzésben továbbá a mesterképzésben tanulmányokat folytató, illetve az államilag nem finanszírozott költségtérítéses, önköltséges képzésben részt vevő hallgatókra egyes paragrafusok nem, vagy csak megszorításokkal a paragrafusoknál jelzett módon vonatkoznak. Értelmező rendelkezések 2. (1) Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alkalmazásában: a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; d) családfenntartó: az a hallgató, da) akinek legalább egy gyermeke van, db) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult; e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 3

4 f) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki fa) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy fb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; g) saját bevétel: a felsőoktatási törvény ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból származó bevétele. h) államilag támogatott hallgató: az államilag támogatott képzésben tanuló hallgató, valamint szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami ösztöndíjas hallgatóhoz képest a magyar állami részösztöndíjas hallgatót a jogosultsági elszámoláskor és a részére biztosított támogatások tekintetében 0,5-ös szorzóval kell figyelembe venni. (2) Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alkalmazásában az érintett támogatási forma megszűnése miatt a felsőoktatási törvény ának 10. pontja szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a) árva, vagy b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. (3) Hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás időpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. (4) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. (5) Kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató: a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott ismérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgató. (6) A központok esetében (ROIK, TMPK) a dékánokra meghatározott teendők a központ főigazgatójára, a dékánhelyettesekre meghatározott teendők a központ főigazgató helyettesére vonatkozik. A hallgatói jogosultság 3. (1) Hallgatói juttatásokból az adott félévben az államilag támogatott állami (rész)ösztöndíjas státuszú hallgató részesülhet. Kivéve a 2. (1) fb.) pont szerint érintett hallgatókat. 4

5 (2) Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és a) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, aa) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy ab) amennyiben e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy b) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban. (3) A felsőoktatási törvény 55. -ának (2) és (4) bekezdése szerint minősül államilag támogatott képzésben résztvevőnek a 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített személy. II. rész A hallgatók számára nyújtható támogatások A hallgatói előirányzat intézményi keretösszege 4. (1) Az intézményi támogatás megállapításakor a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra, ab) a kollégiumi támogatásra, ac) a lakhatási támogatásra, ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében; b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében; c) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében. (2) Márciusi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény október 15-i állapotát rögzítő, a felsőoktatási intézmény által teljesített statisztikai adatközlést kell érteni. (3) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik. (4) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosult létszám az államilag támogatott alapképzésben, mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben, főiskolai szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók száma. A számítás során a

6 szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat legfeljebb a képzési időt meg nem haladó számú félévben lehet figyelembe venni. (5) A kollégiumi támogatás esetében a jogosult létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű képzésben vesznek részt, és a) az intézmény kollégiumában, b) a Public Private Partnership keretében felépített vagy felújított diákotthonban, c) e rendelet szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által bérelt férőhelyen vannak elhelyezve. (6) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosult létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva az (5) bekezdés szerinti létszámot. (7) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosult létszám az (4) bekezdés szerinti létszám. (8) A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosult létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók száma. Az intézményi hallgatói előirányzati keret jogcímei és felhasználása 5. (1) A hallgató részére a) szociális alapú támogatás a felsőoktatási intézménynek az Nftv. 85/A szerint nyújtott költségvetési támogatásának, b) teljesítmény alapú támogatás, ba) a felsőoktatási intézménynek az Nftv. 85/A szerint nyújtott költségvetési támogatása, bb) az államilag támogatott képzésben részt vevők által fizetett, a felsőoktatási törvény 125/A. -a (2)-(3) bekezdése szerinti képzési hozzájárulásból származó bevétele terhére nyújtható. (2) A felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat. (3) Az egyetem az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást (a továbbiakban: intézményi keretösszeg) az alábbi jogcímeken használhatja fel: a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, c) doktorandusz ösztöndíj, d) egyéb, az egyetem jelen szabályzatában meghatározott ösztöndíj kifizetésére, 6

7 e) az intézményi működési költségek finanszírozására ea) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, ec) kollégium fenntartása, működtetése, ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, ee) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása. (4) A (3) a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. (5) A (3) a), ba), bc)-be), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat e rendelet eltérő rendelkezése hiányában havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról. (6) A (3) aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A (3) ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A (3) ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A (3) c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A (3) bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. A (3) ba)-bc) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. (7) Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított, a felsőoktatási törvény 46. -ának (9) bekezdése szerinti nem kötelező juttatás. (8) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. (9) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a 18. (5) bekezdésben meghatározott Bizottság az Nftv. 85/C alapján a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt azzal, hogy a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás; b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. (10) A hallgató a (3) b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy 7

8 felsőoktatási intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. (11) A (3) aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (12) A (3) bekezdés ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás normatívája] 30%- át. (13) A (3) bekezdés ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a tankönyvjegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva 56%-át. Az intézményi hallgatói előirányzati keret felosztása 6. (1) A hallgatói támogatási keret felosztása: I. Teljesítmény alapú támogatás Σ 67,5% a) Tanulmányi ösztöndíj 57,5% b) OE ösztöndíj 1,0% c) Közéleti ösztöndíj 8,5% (EHÖK 2,5%, KHÖK 6%) d) TDK jutalmak, szakmai és tanulmányi versenyek 0,5% II. Szociális alapú támogatás Σ 28,5% (Rendszeres, rendkívüli, alaptámogatás) III. HÖK működésének támogatása Σ 4,0% a) EHÖK dologi keret támogatás 2,5% b) Kari dologi keret támogatás 1,5% (2) Az (1) I./a pontban meghatározott hallgatói normatívát az egyes karok és a ROIK között az abból részesíthető hallgatók arányában kell felosztani. (3) Az (1) I./a pontban meghatározott keretek felhasználásáról a Kari Hallgatói Önkormányzat (KHÖK) dönt. (4) Az (1) I./c pontban a karokat megillető 6% felosztása a karok között a hallgatói létszám alapján történik és annak felhasználásáról a KHÖK dönt. (5) Az (1) I./d. pontban meghatározott TDK jutalmakról a TDK Tanács javaslata alapján az EHÖK dönt. (6) Az (1) II. pontban meghatározott keret felhasználásáról az EHÖK dönt. (7) Az (1) III. pontban EHÖK és KHÖK keretek felhasználásáról minden gazdasági év végén az elfogadott tárgyévre vonatkozó költségvetés alapján elszámolás készül. Az elszámolásokat az EHÖK összesíti, és a Szenátus rendelkezésére bocsátja a tárgyév gazdasági beszámolójához csatolva. 8

9 Tanulmányi ösztöndíj 7. (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható, amelynek összegét úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató tanulmányi munkájára. Tanulmányi ösztöndíjban az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget, és nem haladhatja meg a 40%-át. (2) Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók a TVSZ 27. (6) bekezdésben meghatározott ösztöndíj-mutató alapján jogosultak külön pályázat nélkül. A félévre (5 hónapra) fizetendő tanulmányi ösztöndíj összegeire a kari Hallgatói Önkormányzatok tesznek javaslatot a kari Tanulmányi Osztályok felé szeptember, illetve február végéig. (3) A hallgatók tanulmányi ösztöndíja első körben annak függvényében kerül megállapításra, hogy a hallgató ösztöndíj-mutatója alapján a homogén hallgatói csoportonként felállított rangsorban hol helyezkedik el. Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók a csoportjuk átlagának elérésétől jogosultak. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor az abban részesülők körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. A hallgatói csoportok összetételét a KHÖK határozza meg. A homogén hallgatói csoportok kialakításánál arra kell törekedni, hogy azok létszáma minél magasabb legyen. (4) A hallgatók tényleges ösztöndíja szakonként, a csoportindexük alapján történő sorban állítás után határozható meg. A csoportindex a tanulmányi eredmények azon mérőszáma, amely összehasonlíthatóvá teszi a hallgatók teljesítményét, függetlenül attól, hogy milyen szakon, évfolyamon illetve homogén csoportban nyertek eredetileg besorolást. (5) A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módját, a csoportindex kiszámítását egy példán keresztül az 1. melléklet tartalmazza. (6) A kreditrendszerű képzésben az előző megkezdett félévben 15 kreditpontot nem teljesítők, továbbá a más felsőoktatási intézményből átvett hallgatók az átvételt követő első félévben tanulmányi ösztöndíjat nem kapnak. (7) Az egyetemen belül más szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, külföldi részképzésen az előző félév(ek)ben részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát beiratkozottá tévő hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról az illetékes Tanulmányi Bizottságnak rendelkeznie kell. (8) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. (9) Tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható. (11) Külföldi részképzésen résztvevő hallgató esetében a tanulmányi ösztöndíj számítása a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban (27. ) foglaltak szerint történik, tekintettel azonban arra, hogy a fogadó intézményben a félév vége az egyetemétől eltérő időpontban is lehet, így az történhet később is. Ezen hallgatók tanulmányi ösztöndíjának fedezetére megfelelő összeget kell elkülöníteni. 9

10 (12) A felsőoktatási intézménynek a szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során figyelemmel kell lennie arra, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre. OE és közéleti ösztöndíjak 8. (1) Az OE ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos, sport, kulturális és közéleti teljesítmények alapján pályázat útján nyerhetők el. (2) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesülhet az egyetem minden hallgatója. (3) A pályázati feltételeket a félév kezdetekor a rektor és az EHÖK határozza meg és hozza nyilvánosságra. (4) A pályázatokat az EHÖK-nek kell eljuttatni a szorgalmi időszak 2. hetének végéig, amelyek elbírálásáról a kiírók gondoskodnak október, illetve március 5-éig. (5) Az OE ösztöndíjban az egyetem hallgatóinak maximum 1 %-a részesedhet, havi összege nem lehet kisebb a hallgatói normatíva 15%-ánál, és nem lehet több 30%-ánál. (6) A közéleti ösztöndíjban az EHÖK alapszabályában, illetve annak mellékletében meghatározott feladatokat ellátók az ott meghatározott összegekkel részesülhetnek az EHÖK javaslatára. A közéleti ösztöndíjak havi rendszerességgel az egyéb ösztöndíjakkal együtt kerülnek kifizetésre. (7) Az ösztöndíjas hallgatók névsorát nyilvánosságra kell hozni. A hallgató szociális helyzete 9. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban, életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. 10

11 (3) A hallgató szociális helyzetének megítélésére a DJB jogosult. (A pontozó lapot lásd: 4. melléklet.) Rendszeres szociális ösztöndíj 10. (1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján jelen szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. (2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 9. -ában figyelembe véve és a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy c) családfenntartó, vagy d) nagycsaládos, vagy e) árva. (3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet 9. -ában figyelembe véve és a) hátrányos helyzetű, vagy b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy c) félárva. (4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában részesül. (5) A pályázatok feltételrendszerét az EHÖK határozza meg, ennek során az adhatóság kritériumait egyértelmű és jól ellenőrizhető szempontokhoz kell kötni. (6) A pályázatokat, az OE EHOK honlapjáról (http://uni.obuda.hu) elérhető elektronikus szociális ösztöndíj rendszeren keresztül (e-szoctám) kell kitölteni. A kitöltési útmutatóban meghatározott igazolások feltöltése után, a kitöltött űrlapot az igazolásokkal együtt kinyomtatva, kell leadni a hallgatói központokban. (7) A rendszeres szociális támogatást a DJB ítéli oda egy félévre az EHÖK egyetértésével. A döntésről készült jegyzőkönyveket az EHÖK irattárában kell elhelyezni. Az EHÖK elnökének aláírásával ellátott, a szociális támogatás összegét tartalmazó listákat október, illetve március 5-éig kell átadni az illetékes Tanulmányi Osztály vezetőjének. (8) A szociális támogatások elbírálása során biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését. Rendkívüli szociális ösztöndíj 11. (1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. (2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató részletes indoklást tartalmazó kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer a DJB-nek döntést kell hozni. 11

12 A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. (3) A rendkívüli szociális támogatás kifizetése a szociális alapú támogatás keret terhére történik. A rendkívüli szociális segély nagysága minimum a hallgatói normatíva 10%-a. Alaptámogatás 12. (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 10. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 10. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 13. (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. (2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázat beadásának feltételeit, az Ösztöndíj odaítélésének részletes szabályait az oktatási és kulturális miniszter rendeletben állapítja meg. (3) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) látja el. (4) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. (5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező, azonban nem haladhatja meg a meghatározott összeghatárt. (6) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 12

13 (7) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól, és azt az oktatási és kulturális miniszter adományozza. (8) Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. (9) Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt. (10) A felsőoktatási intézmények térítésmentesen, havonta, az egyéb általuk nyújtott juttatásokkal azonos módon folyósítják az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezet a számlájára átutalta. (11) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. (12) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel. (13) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követően visszautalja. (14) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 15 napon belül értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: a) hallgató neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, c) tanulmányok halasztása. (15) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-áig, illetve január 31-éig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Köztársasági ösztöndíj 14. (1) Az oktatásért felelős miniszter kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgató részére egy tanév időtartamára, a felsőoktatási intézmény előterjesztésére köztársasági ösztöndíjat adományoz. 13

14 (2) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. (3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0, 8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg. (4) Köztársasági ösztöndíjban az a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. (5) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a Szenátus minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. (6) Az egyetemen köztársasági ösztöndíjban részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb tanulmányi átlag eredményt (kreditrendszerben a kreditindex) ért el és a Hallgatói Önkormányzatban, tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez. (7) A köztársasági ösztöndíjra a kérvényt 3 példányban minden évben az OE köztársasági ösztöndíj pályázatra vonatkozó Felhívás és Eljárási Rendjében megjelölt időpontig az oktatási és kulturális miniszterhez címezve kell az illetékes tanulmányi osztályhoz benyújtani. (8) A kar dékánja a pályázókat rangsorolja és véleményezi a KHÖK-kel egyetértésben, majd a pályázatokat a leckekönyv másolatokkal együtt megküldi a rektornak az OE köztársasági ösztöndíj pályázatra vonatkozó Felhívás és Eljárási Rendjében megjelölt időpontig. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. (9) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. (10) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az e paragrafusban meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni. (11) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 14

15 Kollégiumi elhelyezés, alapszolgáltatás 15. (1) Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételt nyert az Egyetemre, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szinten, finanszírozási formán végzi tanulmányait, illetve létesített hallgatói jogviszonyt, amennyiben a képzési hely közigazgatási határain kívül rendelkezik állandó lakóhellyel. Esti, levelező és távoktatásos képzésen résztvevő hallgató, csak költségtérítéses kollégiumi díj ellenében lakhat kollégiumi férőhelyen. (2) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről pontozásos rendszer alapján kell dönteni. A pontozási rendszer megismerését, a megpályázható férőhelyek helyszíneit, az adott helyszíneken nyújtott szolgáltatások körét, illetve a fizetendő térítési díjakat, a pályázati kérelmek benyújtása előtt közzé kell tenni. (3) A pontozás 100 pontos rendszerben történik. Az egyes szempontok az alábbi súlyozással kerülnek figyelembe vételre: a) Szociális helyzet (egységesen): 50 pont (50%) b) Tanulmányi eredmény: 40 pont (40%), Leendő első évesek esetén: 50 pont (50%) c) Közélet, sport, egyéb: 10 pont (10%), Leendő első évesek esetén: 0 pont (0%) A rendelkezésre álló kollégiumi férőhelykeret 2 %-a fölött (maximum 25 fő), a kollégiumigazgató, az EHÖK elnök és az EHÖK kollégiumi alelnök által alkotott eseti bizottság rendelkezik (4) A kollégiumi jelentkezések és azok elbírálásnak részletes szabályait, illetve a szervezeti kereteit, továbbá a pontozásos rendszer részletezését az ÓE Kollégiumi Jelentkezések Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendje szabályzat tartalmazza. A szociális helyzet értékelését a 9. (3) bekezdése szerint a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága végzi. (5) A kollégiumi elhelyezés egy tanévre, a tanévhez tartozó szorgalmi, valamint vizsgaidőszak idejére szól. Ettől eltérő bentlakás (VII-VIII. hó) külön kollégiumigazgatói engedélyhez és térítési díjhoz kötött, mely rendelkezésnek összhangban kell lennie a kollégiumi Szabad férőhelyek hasznosítása című szabályzatával. (6) A hallgatói (kollégiumi) jogviszony megszűnése esetén az érintett hallgatónak a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül ki kell költöznie a kollégiumból. (7) A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium használatára vonatkozó szabályokat e szabályzat 3. melléklete tartalmazza. (8) A kollégiumból való kiköltözésre és a kollégiumi jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet, a hallgatónak elektronikus úton kell eljuttatnia az illetékes Kollégiumi Felvételi Bizottság címére. (9) A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét a tavaszi kollégiumi felvételi eljárási időszak során június utolsó munkanapján 12:00 óráig, a nyári kollégiumi felvételi eljárási időszak során augusztus utolsó munkanapján 12:00 óráig mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, amit a hallgatónak meg kell fizetnie. (10) Tanév közben a kollégiumi férőhely lemondása, mely csak különösen indokolt esetben egyéni elbírálás alapján, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése esetén lehetséges, a hallgatónak tárgyhó 15

16 15-ig kell a hó végi férőhelylemondást írásban elektronikus úton az illetékes Kollégiumi Felvételi Bizottságnak bejelentenie. A jelzett határidőn túli férőhelylemondás esetén, a következő havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére, amit a hallgatónak meg kell fizetnie. (11) A kollégiumi felvételi eljárás során egyenlő felvételi esélyt kell biztosítani az egyetem minden hallgatója számára, ennek során figyelembe kell venni a képzés helyének és a kollégiumi elhelyezés helyszínének távolságát, illetve a hallgató által igényként megjelölt helyszínek sorrendjét. (12) A lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartózó hallgatók után biztosított intézményi összegének 70%-át kollégiumi férőhely bérlésére, kollégium felújításra kell felhasználni. A nyári szakmai gyakorlat alatt járó támogatás 16. (1) A nyári szakmai gyakorlat idejére pénzbeli támogatás a normatív keret terhére nem adható. (2) A tantervben előírt nyári szakmai gyakorlat idejére a hallgató kérésére kollégiumi elhelyezést kell biztosítani az egyetem kollégiumában, amelynek térítési díja a 15. (5 )-ban meghatározott összeg. Elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére felhasználható keret 17. (1) A tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva, a felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított, intézményi összegének 24%-át az elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja az egyetem. (2) Az (1) bekezdés szerinti részről évente Jegyzetbizottság javaslatára a Rektori Tanács a felsőoktatási törvény előírásai szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével rendelkezik. (3) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot. Sport- és kulturális tevékenység támogatása 18. (1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás. (2) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás. 16

17 (3) A sporttámogatás összege a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívájának 10%-a. (4) A kulturális támogatás összege a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívájának 10%-a. (5) A sporttevékenység támogatására szolgáló keret felhasználására beérkezett igényekről Sporttámogatásokat Elbíráló Bizottság a HÖK egyetértésével dönt minden félév 3. hetének végéig. Az ötfős Bizottságot, amelynek 2 fő hallgató tagja van, a Szenátus bízza meg. A hallgatói tagokat az EHÖK delegálja. (6) A kulturális tevékenység támogatására szolgáló keret felhasználására beérkezett igényekről a Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság a HÖK egyetértésével dönt minden félév 3. hetének végéig. Az ötfős Bizottságot, amelynek 3 fő hallgató tagja van, a Szenátus bízza meg. A hallgatói tagokat az EHÖK delegálja. Hallgatói munkadíj 19. (1) Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a hallgató által megbízási jogviszony keretében végzett a) oktatási, b) kutatási tevékenység, valamint c) az intézmény egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való közreműködés. A külföldi állampolgárságú hallgatók díjfizetése, támogatása 20. (1) A külföldi hallgatók költségtérítéses, önköltséges formában, vagy állami ösztöndíjasként vehetnek részt az egyetemi képzésben. (2) A költségtérítéses/önköltséges képzésre felvett külföldi hallgatókra jelen szabályzat 29. -a vonatkozik. (3) A költségtérítéses, önköltséges képzésben részt vevő határon túli hallgatók esetében kérésükre szociális helyzetük figyelembe vételével a költségtérítés nagysága csökkenthető, amelyről a Tanulmányi Bizottság dönt. (4) Jelen szabályzat 27. -a az állami ösztöndíjas külföldi hallgatókra is vonatkozik. Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatási rendje 21. (1) A kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatót kivéve az oktatásért felelős miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. (2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel 17

18 a) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának, b) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. (3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki. (4) Az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. (5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi Bálint Intézet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket. A január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás előírásai szerint kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat a felsőoktatási intézmények folyósítják. (6) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas képzésben résztvevőhallgató részére az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatót kivéve az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományoz. a) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-ának. b) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Bálin Intézet bonyolítja le. Az ösztöndíj kifizetésére a (3); (5) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni. (7) A Magyarországon költségtérítéses, önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. (8) A pályázatot a költségvetési törvényben meghatározott keretek között az oktatásért felelős miniszter írja ki, és Balassi Bálint Intézet bonyolítja le. (9) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor. (10) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (6) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter a rangsorolás és a (7) bekezdésben megállapított elvek alapján szükség szerint szakértők bevonásával dönt a pályázatokról. (11) A pályázati felhívást az oktatásért felelős minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe. (12) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap. (13) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vették fel, két félévvel megnövekedik. 18

19 (14) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. (15) nemzetközi megállapodás és a kedvezménytörvény alapján részképzésben résztvevő nem magyar állampolgárok esetén az (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíja a részképzés időtartamára szól. Az Európai Gazdasági Térség országaiban, részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje 22. (1) Ha az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére a (2) bekezdésben meghatározottak szerint attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat. (2) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén hozzájárul a külföldi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. A felsőoktatási intézmény évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ösztöndíjalap terhére adományozott ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseket az egyetem az alábbiak figyelembevételével szabályozza: a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni; b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik döntés; c) a pályázati felhívást az egyetemen szokásos módon, valamint az egyetem honlapján kell közzétenni; d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani; e) az ösztöndíj átutalásáról az egyetem lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik; f) sikertelen részképzés esetében az egyetem előírhatja a támogatás legfeljebb felének visszafizetését. 19

20 Magyar állampolgár által államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje 23. (1) Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez az oktatásért felelős minisztérium pályázati úton elnyerhető ösztöndíjjal nyújthat segítséget. (2) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el. (3) A pályázatot a költségvetési törvényben meghatározott keretek között az oktatásért felelős miniszter írja ki, és a Balassi Bálint Intézet bonyolítja le. A pályázat a) a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint, b) külföldi teljes vagy részképzés keretében, államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja. (4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések, és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor. (5) A pályázatokat a Balassi Bálint Intézetbe kell benyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján szükség szerint szakértők bevonásával dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót és hallgató esetében a felsőoktatási intézményt is. (6) A pályázati felhívást az oktatásért felelős minisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe és az érintett nemzeti és etnikai kisebbség országos kisebbségi önkormányzatához is. (7) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap. III. rész A hallgatók által fizetendő díjak és térítések Általános szabályok 24. (1) A hallgatók a kollégiumi elhelyezésért, férőhely igénybevételéért kollégiumi térítési díjat fizetnek. Ennek mértékét tanévenként az EHÖK-kel egyetértésben az egyetem Szenátusa határozza meg. (2) Az egyetem az EHÖK egyetértésével minden olyan egyéb szolgáltatásért, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez a szolgáltatás igénybevétele esetén szolgáltatási díjakat is megállapíthat. (3) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatók díjfizetési kötelezettségeik alól a Tanulmányi Ügyrend alapján mentesülhetnek. Kollégiumi térítési díj 25. (1) A hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek. 20

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben