ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2014."

Átírás

1 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1

2 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 Költségnemek... 4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hitelszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások és hatásuk Változások a számviteli becslésekben Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása Egyéb II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Általános információk Értékvesztés alakulása V. Záradék: sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS

3 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Készletek Vevők 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások ebből: bevételekkel kapcsolatos* ebből: költségekkel kapcsolatos* 1 0 Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalékok ebből: céltartalék várható kötelezettségekre* ebből: céltartalék jövőbeni költségekre* 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások ebből: költségekkel kapcsolatos* ebből: bevételekkel kapcsolatos* 17 2 Források összesen

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele 0 0 Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Kelt, Pécs április 15. Költségnemek... a vállalkozás vezetője KÖLTSÉGNEMEK S.sz. Megnevezés 2013.év 2014.év 01. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok II. Személyi jellegű ráfordítások III. Értékcsökkenési leírás * I.-II.-III. Összesen

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hitelszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Számviteli Törvényben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót (Név: Bögösné Kukor Erzsébet leánykori név: Kukor Erzsébet, Lakcím: 7095 Iregszemcse, Alkotmány utca 28. főkönyvelő, számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. 1. A Hitelszövetkezet bemutatása 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Magyar Vidék Hitelszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye HU-7623 Pécs, Köztársaság tér 2. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti formában működő hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy vállalkozások csoportjára vonatkozik: Egy vállalkozásra Alkalmazottak létszáma átlag fő 6,5 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási 2014.december időszak: A Hitelszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végezte december 19. napjáig. Tevékenységi kör MNB engedély száma Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása 935/1997/F Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást 935/1997/F Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása I-781/2000 Letétkezelés I-768/2001 Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/1998 A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjtötte 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 5

6 és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végzett, kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányultak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését. A Hitelszövetkezet évi tevékenysége eredményessége szempontjából döntő fontossággal bírt az MNB március 28-i keltezésű határozata, amely megállapította a tőkehiányt és intézkedéseket írt elő ennek orvoslására. A határozat nyomán (részben a tőkehelyzet rendezése céljából) május 23-ra összehívott közgyűlés elvetette a tagok vagyoni hozzájárulása 30 %-át kitevő mértékű pótbefizetés elrendelését, és a helyzet megoldását célzó egyéb opciók mellé tette le voksát. Mivel a más szövetkezeti hitelintézetbe való esetleges beolvadást célzó tárgyalások az elhatározott határidőig eredményre nem vezettek, így az igazgatóság a tevékenység lezárásához szükséges (a közgyűlés által jóváhagyott) egyéb intézkedéseket hozta meg. Ennek keretében július 31. napján a még könyvekben maradt mindössze 37 db (együttesen 200 millió Ft bruttó tőkeértéket alig meghaladó, jó részt nem teljesítő) hitel átruházásával kapcsolatos megállapodás a MECSEK Takarékszövetkezettel aláírásra került, így az ellentételezés gyanánt kapott összeg lehetővé tette a kezelt ügyfél-betétállomány teljes rendezését. Még ugyanezen a napon a közgyűlési döntésnek megfelelően az MNB tájékoztatása megtörtént arról, hogy a Hitelszövetkezet a piacról történő irányított kivonulás céljából az elhatározott intézkedéseket megtette, és érdemi üzleti tevékenység hiányában indokolt lenne mielőbb a végelszámoláshoz elvezető felügyeleti intézkedéseket meghozni. Mindezen lépések ellenére az MNB csak december 19. napján vonta vissza a működési engedélyt és rendelt ki felügyeleti biztosokat az irányításra. Ezzel az intézkedéssel a Hitelszövetkezet elvesztette hitelintézeti státuszát, és ennek következtében a számvitelről szóló évi C. törvény vállalkozókra vonatkozó általános szabályait köteles alkalmazni. A tevékenység központja: 7623 Pécs Köztársaság tér 2. szám alatt van. A Hitelszövetkezetnél 7 tagú igazgatóság működött, majd szerepét december 19.-én 2 fő felügyeleti biztos vette át. A felügyeleti biztosok munkájukat elvégezve javaslatot tettek a Hitelszövetkezet végelszámolásának megindítására. Az MNB döntése alapján a végelszámolás kezdő időpontja január 10., melyet január 20. napján visszamenőleges hatállyal jegyzett be a Cégbíróság. A tagok megbízásából 5 fős felügyelő-bizottság működött. A Hitelszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2013.XII XII.31. Fő Részjegy e Ft Fő Részjegy e Ft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében volt jogosult végezni. 6

7 A részjegyek névértéke Ft. A Hitelszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 3 A Hitelszövetkezet 2014-ben leányvállalattal nem rendelkezett. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozások: Név Tulajdonolt tőke összege (e Ft-ban) Tulajdoni arány (%) Szavazati arány (%) MTB Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Széchenyi István Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet elhanyagolható 0,02 0, ,63 3,1 elhanyagolható 0,001 elhanyagolható 0,0001 0, Számviteli politika A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYRENDSZERE ÉS FŐBB JELLEMZŐI A Hitelszövetkezet az Sztv. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január 31. napja Az üzleti év: megegyezik a naptári évvel, január 01-től december 31-ig tartott A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása havonta, az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése havonta, a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta az értékcsökkenés elszámolása negyedévente, az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása negyedévente, a főkönyvi kivonat elkészítése havonta, a főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta). A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. 3 Sztv. 89. (1)a) alapján 7

8 Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítésekor piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%-át meghaladják. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költség nemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI ÉS MÓDSZERE A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszköz bruttó beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozza meg a Hitelszövetkezet, mely általában 5 év. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A Hitelszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza 8

9 meg. A Hitelszövetkezet a követelés fejében átvett készletek esetében alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés évente független értékbecslő által készített értékbecslés szerint történik. A Hitelszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) A Hitelszövetkezet a mérlegben a követeléseit (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal, az ügyfelekkel szembeni követeléseket is) - függetlenül attól, hogy forgóeszközök, illetve befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert összegben illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki (Sztv.65 (1)). A Sztv. szerint értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyvszerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb a piaci értékénél. EGYÉB SZÁMVITEL-POLITIKAI ELEMEK A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. 3. Számviteli változások és hatásuk A hitelszövetkezet az előző (2013.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit a 2014.évi XI. tv. előírásai miatt változtatta. A törvény előírásai alapján a várható fizetési kötelezettségekre e Ft összegben céltartalékot képezett. A fentiek együttes hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 4. Változások a számviteli becslésekben Az éves beszámolóban számviteli becslések (8. IAS 30. bek.) nincsenek. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nincsenek. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A hitelszövetkezet mérleg-főösszege a 2013 dec. 31.-i e Ft-ról e Ft-tal csökkent, így e Ft volt december 31-én. Ebből: a saját tőke csökkenése e Ft a kötelezettség csökkenése e Ft az átmenő passzívák növekedése e Ft a céltartalék emelkedése e Ft Megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg csökkenése a banküzemi tevékenység szűküléséből származik. A közgyűlés által elhatározott piacról történő kivonulási stratégia eredményeképpen a hitelportfólió egyrészt az ügyfelek (egyben tagok) által is érzékelt 9

10 bizonytalan jövő végett visszafizetésre került, másrészt a Mecsek Takarékszövetkezetre lett átruházva. Mindez teremtette meg azt a likviditást, ami lehetővé tette a betétállomány és a refinanszírozási hitelek teljes egészében történő visszafizetését. Mindazonáltal az a paradox helyzet, hogy a már korábban is jelentősen lecsökkent volumenű bevételszerző tevékenység maradéka döntően július 31-ig megszűnt, viszont a működést (és az ezzel kapcsolatban elkerülhetetlenül felmerülő költségeket) az engedély visszavonásának hiányában még december 19-ig fenn kellett tartani, az év végén kialakult veszteség szempontjából meghatározónak bizonyult. Ehhez hozzájárultak még azok a tételek melyeket a céltartalék képzés (elszámolási törvény okán) és további értékvesztés növekmény (befektetések leírása; hitelek várható veszteségére képzett tartalék) előírása miatt kellett elszenvedni. a) Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya (1. tábla) Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,8% ,1% 38,3% 2. Értékpapírok ,0% ,6% -24,4% 3. Készletek ,7 % ,9% 0% 4. Követelések ,6% ,8% -27,8% 5. Befektetett pénzügyi eszközök ,1% ,5% 1,4% 6. Immateriális javak ,2% ,8% 2,6% 7. Tárgyi eszközök ,3% ,8% 0,5% 8. Aktív időbeli elhatárolások ,3% 326 0,1% -1,2% E S Z K Ö Z Ö K % % Az eredménytermelő képesség szempontjából kedvezőtlen jelenség az eszközállomány csökkenése és ezen belül a hozamot termelő ügyfelekkel szembeni követelés mérséklődése, ez azonban a piacról történő kivonulás elhatározásával nem elkerülhető folyamat volt. Az ebből származó hatás tompítására az volt az igazgatóság elképzelése, hogy a tevékenységi engedély visszavonásáig tartó időszak minél rövidebb legyen, azonban külső okok végett ez az aktus a várthoz képest jóval később következett be. Az eszközállomány meghatározó részét jelentő követelésállomány csökkenését a hitelek visszafizetése illetve értékesítése okozta. Az ügyfelekkel szembeni követelés bruttó állománya e Ft volt 2014-ben, melyet csökkentett a e Ft értékvesztés állomány. A nettó ügyfelekkel szembeni követelés e Ft-ot tett ki a követelések között. Ezzel a folyamattal összhangban jelentősen megnövekedett a pénzeszközállomány mérlegben betöltött súlya. b) Források összetételének alakulása A hitelszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy a saját források dominanciája érvényesült a múlt év végén. Ennek oka a végelszámolásra való felkészülés. 10

11 Az idegen és saját forrás megoszlása (4.a tábla) A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,8% ,5% 46,7% Idegen források ,2% ,5% -46,7% F O R R Á S O K A táblázatból megállapítható a saját forrás arányának 50 %-pontos növekedése, melyhez hozzájárul a betétállomány leépülése. Az idegen források között meghatározó a kilépett tagok részjegye névértékének összege, mely e Ft-os növekedést mutat. A saját tőke üzleti éven belüli változása (4.b tábla) (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányvállalati Tőketartalék 0 Általános tartalék + Általános tartalék képzés 0 + Előző évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés 0 Értékelési tartalék + Vagyon értékelés 0 + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, Mérleg szerinti eredmény - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke c) Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti vesztesége e Ft, ami 8,9 %-kal magasabb, mint a évi. A romló eredmény főként arra vezethető vissza, hogy a bevételszerző képesség csökkenését nem lehetett arányosan a költségszint mérséklésével kompenzálni. Bár a "rezsiköltség" 61 %-kal múlta alul az előző évit, azonban a bevételek mérséklődését nem tudta kompenzálni. Jövedelmezőségi mutatószámok (9. tábla) Jövedelmezőségi mutatószámok adatok %-ban S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Eszközarányos nyereség % -9,3% -37,4% -28,1% 2 Saját tőke arányos nyereség % -30,1% -48,5% -18,4% A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatószámok a jelen esetben kevéssé elemezhetők, hiszen a pénzintézeti formátumú mérlegről a vállalkozói típusúra történő kötelező áttérés jelentős átrendeződést eredményez a mérlegsorok vonatkozásában. 11

12 7. Egyéb Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő - pénzügyi kötelezettségek nincsenek. II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben Az előző üzleti évben mint pénzügyi vállalkozás a 250. (XII ) Kormányrendelet szerint készítette beszámolóját. Mint ahogy az I.fejezet 1. pontjában jeleztük, a üzleti évről a számvitelről szóló évi C. tv szerint kell az éves beszámolót elkészíteni. Az alábbiakban bemutatjuk az eltérő szerkezetű beszámolók sorainak egymással való megfeleltetését. Pénzintézeti mérlegsor Összeg Szvt. szerinti Szvt. szerinti mérlegsor megnevezése mérlegsor Pénzeszközök B.IV. Pénzeszközök Állampapírok B.III. Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni B.IV. Pénzeszközök követelések Ügyfelekkel szembeni követelések B.II. Követelések Részesedések A.III. Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak A.I. Immateriális javak Tárgyi eszközök A.II. Tárgyi eszközök Egyéb eszközök B.I. és B.II. ebből Készletek B.I. Készletek Egyéb követelések B.II. Egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Eszközök összesen Pénzintézeti mérlegsor Összeg Szvt. szerinti Szvt. szerinti mérlegsor megnevezése mérlegsor Hitelintézettel szembeni kötelezettség F.II., F.III. Ebből hosszú lejáratú F.II: Hosszú lejáratú kötelezettség rövid lejáratú F.III: Rövid lejáratú kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség F.III. Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb kötelezettség F.III. Rövid lejáratú kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás 886 G. Passzív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke D.I. Jegyzett tőke Eredmény tartalék D.IV. Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény D.VII. Mérleg szerinti eredmény Források összesen Források összesen b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. Annyi változás történt, hogy a függő kamatokat a 0-s számlaosztályból a 3-as számlaosztály ügyfelekkel szembeni követelésre, a 9-es számlaosztály kamatbevételekre könyveltük át. 12

13 Ugyanekkora összegben értékvesztést képeztünk a 8-as számlaosztályban, melynek ellenpárja a 3-as számlaosztályban került könyvelésre. A megképzett értékvesztést adóalap növelő tételként is elszámoltuk, eleget téve a Társasági törvény előírásainak. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) (11. tábla) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Beruházási előlegek 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés - ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. Tárgyévi értékcsökkenés a 3. pont alatt megtalálható. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása b. Elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése (12. tábla) Megnevezés Immat. javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b) degresszív c) telj.ar. d) egyéb (kis.é) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs ba. A maradvány érték újbóli megállapítás hatásának bemutatása A Hitelszövetkezet terven felüli értékcsökkenést nem számolt el és ennek következtében nem változott egyes eszközök maradványértéke. 13

14 c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények Egyéb pénzügyi Részjegyek Összesen: bef. 1. Nyitó mérleg sz.érték Befektetések az év folyamán Forgóeszközből átsorolt Befektetett eszközből átsorolás 5. Kivezetés Értékvesztés összege Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek névértéknek megfelelő 2 e Ft-tal (17 e Ft - 15 e Ft értékvesztés), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek 290 e Ft-tal (1 000 e F 710 e Ft értékvesztés). A vizsgált üzleti évben a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében e Ft összegű részesedést számoltunk el fellelt eszközként, azonban ez az összeg az SZHISZ nyilvántartása szerint a tőketartalékában szerepel és csak megszűnése esetén fizethető ki a Hitelszövetkezetre eső rész, ezért a befektetést és a halasztott bevételt i dátummal kivezettük könyveinkből. A Szentesi Hitelszövetkezetben e Ft összegű részjeggyel rendelkezünk. A Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő e Ft összegű részjegyünkre ugyanilyen összegű értékvesztést képeztünk. Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Budapest 60 e Ft részvényt tartunk nyilván ugyanilyen összegű értékvesztéssel. d. Egyéb követelések Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Tárgyévi társasági adó Tárgyévi pénzügyi szervezetek különadó Iparűzési adó Alapítókkal szembeni kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni követelés Belföldi vevők Hitelintézetekkel szembeni követelés Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése Összesen e. Egyéb kötelezettségek Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Munkáltatót terhelő SZJA Fizetendő Áfa Belföldi szállítók Vevővel szembeni kötelezettség Munkáltató terhelő EHO Kaució Kilépett, törölt tagok részjegy-elszámolás Összesen

15 f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Egyéb mérlegtételekhez kapcsolódó értékhelyesbítés (Sztv. 49. ) nem volt. A 42/2014.(XI.7.) MNB rendelet alapján a Hitelszövetkezetet a fogyasztási kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan 2015-ben várhatóan e Ft kifizetési kötelezettség terheli. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának a bemutatása: Aktív időbeli elhatárolás alakulása én Összesen Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 326 A bevételek aktív időbeli elhatárolása a forgatási célú értékpapír december 31-ig esedékes kamatát 292 e Ft értékben, a hitelintézetekkel szembeni követelés (bankközi betét) december 31-ig esedékes kamatát 34 e Ft értékben tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása én Összesen Vegyes elhatárolás, költségek Fiz. kamatok elhatárolása 0 Vegyes elhatárolás bevétel (halasztott bevétel) 2 A vegyes elhatárolás, költségek a évet terhelő, de a mérlegkészítésig beérkező költség számlákat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza. Lekötött tartalékkal a Hitelszövetkezet évben nem rendelkezett. g. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratúba átrendezett tétellel a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. h. A Hitelszövetkezetnek olyan kötelezettsége, amelyek futamideje nagyobb, mint 5 év, nincs. i. Zálogjoggal, és hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége a Hitelszövetkezetnek nincs. j. A környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot a Hitelszövetkezet rendszeresen összegyűjti, és az erre megbízott céggel elszállíttatja, készletében a Hitelszövetkezet nem tart ilyen anyagokat. A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére évben illetve évben nem képzett céltartalékot, nem volt környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költsége, továbbá nincs ki nem mutatott környezetvédelmi, 15

16 helyreállítási kötelezettsége. III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a) Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b) Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. c) Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás évhez viszonyítva nem történt. Értékcsökkenési leírási kulcs %-án nem változtattunk. 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a) Rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímen elszámolt tételek évben nem voltak a Hitelszövetkezetnél. A rendkívüli bevételek és ráfordítások nem érintették a társasági adóalapot, mivel ilyen tételeink nincsenek. A Hitelszövetkezet évben nem kapott végleges jelleggel folyósított vagy elszámolt támogatást. b) Valutában elszámolt bevétele, ráfordítása nem keletkezett a Hitelszövetkezetnek. c) A pénzügyi szervezetek különadója4 és a hitelintézeti járadék bemutatása A pénzügyi szervezetek különadó bemutatása: tárgy év Adóalap Mérlegfőösszeg (2009.évi) Bankközi hitelből követelés Hitelintézeti kötvény 0 Hitelintézeti részvény 0 Egyéb 0 Csökkentő tételek össz: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója A 2006.évi LIX. törvény alapján a Hitelszövetkezetnek a járadékfizetési kötelezettsége nincs. d) A Hitelszövetkezet nem rendelkezik (a számviteli politikában rögzített definíció értelmében) kapcsolt felekkel, és velük lebonyolított lényeges ügyletekkel, ami nem a évi LIX.tv. 16

17 szokásos piaci feltételek szerint jött volna létre. 5 e) A társasági adóalapot módosító tételek Az adózás előtti eredmény alapján a évire jelentkező adófizetési kötelezettség a szükséges adóalap korrekciójának elvégzését követően nincsen. A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Társasági adóalapot módosító tételek Adózás előtti eredmény Hiv. Adóalapot növelő tételek 1 Céltartalék képzés Értékcsökkenési leírás Jogerős határozattal megállapított bírságok Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés Adóalapot növelő tételek összesen: Adóalapot csökkentő tételek: 2 Céltartalék felszabadítás 0 4 Értékcsökkenési leírás Osztalék MTB, TakInvest 0 27 Adományok 0 43 Adóalapot csökkentő tételek összesen Adóalap: IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Általános információk a.) Szövetkezetünk tagja volt az Országos Betétvédelmi Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük. b.) A 2013.évi CXXXV. Tv. alapján 478 e Ft. hozzájárulást fizettünk. c.) A hitelszövetkezetnél többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs.2. Tételes tájékoztató a). Munkavállalók adatai Munkavállalók adatai (14. tábla) S.sz. Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés 01. Teljes munkaidős szellemi 5, Teljes munkaidős fizikai 0, Részmunkaidős szellemi 0, Foglalkoztatott nyugdíjas részmunkaidős 0, Foglalkoztatott nyugdíjas teljes Szvt. 89. (6) 17

18 munkaidős 06. Állományon kívüliek 0, Összesen: 6, b). Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek (Sztv. 90. (3)c, (4)) A hitelszövetkezetnek mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségei nincsenek. c). Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai 6 S.sz. Név Lakóhely 1. Szeleiné Mészáros Ágnes 1071 Budapest Damjanich u Mészáros Attila 1071 Budapest Damjanich u d). A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsöne, előlege nincs. Az igazgatóság és felügyelő biztossági tagok év után esedékes tiszteletdíjukról lemondtak, így járandóságuk összege 0 Ft. e). A Hitelszövetkezetnek a Hitelszövetkezet korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn. f). A könyvvizsgáló díjazása A Hitelszövetkezet könyvvizsgálója: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 32. Cégjegyzékszám: A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy, pénzintézeti minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló: Eszterbauer Julianna (anyja neve: Takács Julianna, kamarai bejegyzési szám: ) 7100 Szekszárd, Táncsics utca 32. szám alatti lakos. A könyvvizsgáló által felszámított díjak: (éves szinten, az üzleti évhez kapcsolódóan) A könyvvizsgálat díja Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja Adótanácsadás díja Nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja Összesen: 945 e Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 945 e Ft g). A mérlegre és mérlegen kívüli tételekre jelentős hatást gyakorló megállapodásokat a Hitelszövetkezet nem kötött. 6 Sztv. 89. (4)d) 18

19 3. Értékvesztés alakulása Értékvesztés alakulása (Korm.r pont) Ssz. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 01 Hitelintézetekkel szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 0 04 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv Értékpapírok, részesedések forg.i célra 0 06 Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) a ebből: átvett értékpapírok 0 08 Egyéb követelés 0 09 ÉRTÉKVESZTÉS összesen: V. Záradék: 1) A felügyeleti biztosok a közgyűlés elé terjesztették az éves beszámolót az alábbi eredmény-felosztási javaslattal: Eredmény-felosztási javaslat (Igazgatóság) 1. Adózás előtti eredmény Fizetendő adó 0 3. Adózott eredmény Általános tartalék képzése 0 5. Osztalék 0 5a. ebből: igénybevett eredménytartalék 6. Mérleg szerinti eredmény ) A megbízható és valós kép bemutatásához megítélésünk szerint egyéb információ nem szükséges. Az éves beszámolót a Hitelszövetkezet án tartott Közgyűlése. Sz. határozattal hagyta jóvá a fenti eredményfelosztással egyezően/attól eltérően, éspedig.., (aláírás) 19

20 1.sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok: ezer Ft-ban 01 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.) 03 + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.-el) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 06 + Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. értékv. és köv. (-)ÉK kiv.-el) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. értékv. és (-)ÉK kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék 0 17 Működési pénzáramlás Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 24 Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök(a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +) Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29 + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30 - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31 - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32 Nettó pénzáramlás ebből: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizásban vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi számla) állományváltozása

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben