KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót (Név: Triznya Ágnes Erzsébet, leánykori név: Triznya Ágnes Erzsébet, Lakcím:5744 Kevermes, Táncsics utca 15. főkönyvelő, pénzügyi szakon számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A beszámolót készítő vállalkozás Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma 2013.átlag fő 62 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2013.december A takarékszövetkezet a jogelőd Kevermes és Vidéke, valamint a Mezőkovácsháza és Vidéke takarékszövetkezetek egyesülésével jött létre december 31-el. A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt. ) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami 3 Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 3 ÁPTF 416/1998. sz. hat.

2 hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) pénzváltási tevékenység A 2001.évi CXX.tv. (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység központja Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. sz. alatt van. Telephelyek bemutatása: Kirendeltségek: Kunágotai kirendeltség 5746 Kunágota, Rákóczi u. 21. Nagykamarási kirendeltség 5751 Nagykamarás, Kossuth u 3. Dombegyházi kirendeltség 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. Lökösházi kirendeltség 5743 Lökösháza, Eleki u. 26. Dombiratosi kirendeltség 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 35. Medgyesegyházi kirendeltség 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 2. Battonyai kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. Mezőkovácsházi kirendeltség 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Magyarbánhegyesi kirendeltség 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56. Nagybánhegyesi kirendeltség 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 19. Kaszaperi Kirendeltség 5948 Kaszaper, Árpád u. 27. Végegyházi Kirendeltség 5811 Végegyháza, Széchenyi út 18. A takarékszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy EFt Fő Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: A tag legalább egy részjegyet köteles jegyezni a belépéskor, amelynek névértéke ,- Ft. A tag a részjegy teljes összegét belépéskor köteles befizetni. A tag a szövetkezet jegyzett tőkéjének 10 %-át meg nem haladóan legfeljebb kettőszáz darab részjegyet jegyezhet

3 A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 4 Leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás és egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás: nincs. A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 5 A számviteli szabályozás keretébe tartozó Ig. hat. száma, dátuma: szabályzatok Számviteli Rend 76/2013.sz. ig.hat Számviteli Politika 76/2013.sz. ig.hat Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata 76/2013.sz. ig.hat Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési előírások címen: Fedezetértékelési szabályzat 20/2013. sz. ig.hat Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási -, és Céltartalékképzési Szabályzat 76/2013. sz. ig.hat Számlarend és számlatükör 81/2011. sz. ig.hat Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek 27/2010. sz. ig.hat leltárkészítési és leltározási szabályzata Pénz- és értékkezelési szabályzat 4/2012. sz. ig.hat Szigorú számadású nyomtatványok 37/2001.sz. ig.hat kezelésének szabályzata A fenti szabályzatok közül jelentős hatással van a beszámolóra az eszközök és források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési előírások címen a Fedezetértékelési szabályzat és a Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A takarékszövetkezetnél hatályos számviteli politika a Takarékbank által kiadott szabályzat, mely a Hitelintézeteknél közvetlenül hatályos A beszámoló összeállításának szabályrendszere és főbb jellemzői A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja(i): az üzleti évet követő év január hó utolsó napja 4 Sztv. 89. (1)a) alapján 5 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r.

4 A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig. Az állampapírok értékelésének szempontjából jelentősnek minősül a Takarékszövetkezetnél az egyes értékpapírfajtákra vonatkozóan egyedileg megállapított legalább 1 millió forint összegű veszteségjellegű különbözet. Az állampapírok értékelésének szempontjából tartósnak minősül az értékelési időponttól visszafelé számított legalább 3 hónapig folyamatosan fennálló veszteségjellegű különbözet. Jelentősnek az értékpapír névértékének 10 %-át elérő különbözet minősül. Tárgyi eszközök értékelése tekintetében jelentősnek kell tekinteni a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetét, ha 10 millió forint alatti bekerülési érték esetén az 1 millió forintot, 10 millió forintnál nagyobb bekerülési értékű eszköz esetén a bekerülési érték 10 %-át meghaladja. Tartósság szempontjából azt kell tartósnak tekinteni, ahol a jelentős különbözet mérlegkészítést megelőző 1 évben mértékében és tendenciájában is folyamatosan fennáll. A takarékszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanok a Szt. szerinti értékhelyesbítés lehetőségével december 31. előtt is élt, így az ingatlanok vonatkozásában, amelyek után december 31-én volt fennálló értékelési tartaléka a további években is alkalmazza az értékhelyesbítést. A jelentős összegű hiba. Jelentős összegű hibának tekinti a Takarékszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke - amennyiben a mérlegfőösszeg 25 MrdFt és 50 MFt közötti - jelentős összegű hiba a mérlegfőösszeg 2 %-a. A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegébe kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti. A fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. Az értékcsökkenés elszámolásának szabályai és módszere Az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, a tárgynegyedévi nyitóállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 3 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. Alkalmazott értékelési eljárások A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg.

5 A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet elkészítette módosította az Eszköz-forrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. Az eft és azt meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődően- alkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a takarékszövetkezet. A befektetések minősítése az negyedévenként történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %- ban: a külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 90 %. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: A takarékszövetkezet üzletházai közül a Kevermesi, Kunágotai, Nagykamarási, Lökösházi, Medgyesegyházi, Battonyai, Mezőkovácsházi, Magyarbánhegyesi, Nagybánhegyesi, Kaszaperi és Végegyházi üzletházakat vonta piaci értéken történő értékelés alá. Az értékelést minden év december 31. állapot szerint kell elvégezni, az ingatlanok értékhelyesbítéseként az ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke közötti különbözet mutatható ki. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) Egyéb számvitel-politikai elemek A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot képzett, melyet december 31-én - a Takarékbank által elkészített, igazgatóság által elfogadott - számviteli politikában foglaltaknak megfelelően átvezetésre került az eredménytartalékba, mely után 19 % adófizetési kötelezettség keletkezett. 3. Számviteli változások és hatásuk A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit a Takarékbank által készített központi szabályzatok miatt változtatta. A takarékszövetkezet az alábbi elszámolási módszereket, értékelési eljárásokat, illetve mértékeket változtatta meg: Az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében a képzendő értékvesztés százalékos értéke. átlag alatti: 22 %-ról 20 %-ra kétes: 55 %-ról 50 %-ra rossz: 99 %-ről 90 %-ra. A fentiek együttesen hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős.

6 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A számviteli becslések változásának természete és összege nem számottevő. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Takarékszövetkezetünknél évben nem volt olyan ellenőrzés, mely az eredményre és a vagyonra gyakorolt hatása jelentős lett volna. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a dec.31-i ezer Ft-ról eft-al emelkedett, elérte a ezer Ft-ot 2013.dec.31.-én. Ebből: a saját tőke növekedése eft a kötelezettség növekedése eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék csökkenése eft Megállapítható, hogy a növekedés döntő részben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonala emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források is bővültek. A takarékszövetkezet piaci pozícióját a térségben megerősítette annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. a. Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1.Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,7% ,1% 0,4% 2. Állampapírok ,3% ,0% -10,3% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,4% ,3% 5,9% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,0% ,5% 0,5% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,7% ,9% 4,2% 6. Immateriális javak ,1% ,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,9% ,1% 0,2% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,3% ,1% -0,2% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,6% ,9% -0,7% E S Z K Ö Z Ö K xx Az eszközállomány alakulását, szerkezetét szemlélteti az alábbi diagram.

7 A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezően alakult az eszközállomány összetétele, mivel megnőtt az ügyfelekkel szembeni követelések aránya, a befektetett pénzügyi eszközök aránya csökkent, ugyanakkor a hitelintézetekkel szembeni követelések aránya nőtt. Az ügyfelekkel szembeni követelés 2013.év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al nőtt nettó értéken, s így aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 32,45 % lett. 2.Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,8% ,9% -7,8% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% ,6% 18,6% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,1% ,9% -4,2% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,1% ,5% -6,6% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemléltetik a következő diagramok:

8 A 2.sz.tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelések 7,8 % -ponttal csökkentek, a hitelintézetekkel szembeni éven túli követelések 18,6 %-ponttal nőttek. A szerkezeti változás egyrészt a tudatos üzletpolitika következménye, másrészt előírásra került, hogy takarékszövetkezetünk I betétet helyezzen el a takarékbanknál, amit egy lejáró MÁK-ból valósítottunk meg. A lejárati idő alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 59,9 %- ról 47,89 %-ra csökkent. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány 6 a takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eft volt, eft-al több az előző évinél. 3.Tábla Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,8% ,5% -1,3% Külön figyelendő ,5% ,0% 3,5% Átlag alatti ,7% ,7% -1,0% Kétes ,0% ,1% -0,9% Rossz ,1% ,8% -0,3% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx 6 PSZÁF portfolió táblázat

9 Portfolió elemzés minősítés (netto) A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami dec. 31-én e Ft volt, dec. 31-én pedig eft. A problémamentes állomány aránya e körben 36,14 %-ról, 28,77 %-ra csökkent, mivel jelentősen változott a hitel állomány összetétele. Ezen kívül a takarékszövetkezet minősítési rendszere is változott. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 4,4 "osztályzatot" 7 kaphatott volna.ez az érték kis mértékben emelkedett a 2012.évi záró értékhez (4,38) viszonyítva. Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % -2,1% Külön figyíelendő % % 2,8% Átlag alatti % % -0,7% Kétes % % 0,0% Rossz 391 0% 718 0% 0,0% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx Portfolió átlagosztályzata bruttó sz. 4,38 4,40 c. Források összetételének alakulása A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források dinamikusabban emelkedtek, mint a takarékszövetkezet saját tőkéje. 4./A Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,4% ,6% -0,8% Idegen források ,6% ,4% 0,8% F O R R Á S O K xx A táblázatból megállapítható a saját forrás arányának 0,8 %-pontos csökkenése, melyben megjelenik a betétállomány dinamikus emelkedése. 7 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1.

10 4./B Tábla A saját tőke üzleti éven belüli változása adatok: forintban Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányvállalati 0 Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék + Általános tartalék képzés Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék képzés Vagyon értékelés Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke Tábla Az idegen források összetételének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,4% ,5% -1,9% 3.) Egyéb rövid ,0% ,8% -0,1% Rövid lejáratú kötelezettségek ,4% ,4% -2,1% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú 0 0,0% ,3% 2,3% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 6.) Egyéb hosszú ,6% ,3% -0,3% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6% ,6% 2,1% K Ö T E L E Z E T T S É G EK Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez

11 összességében eft-al nőtt. A növekedés jelentős része a vállalkozók látra szóló és folyó számla betéteinek, valamint a lakosság folyószámlán lekötött betét emelkedéséből származott. Az értékpapír-szerű betételhelyezés eft-al csökkent. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya csökkent 2,1 % -ponttal. d. Tőkemegfelelés-ICAAP 8 A Takarékszövetkezet 2013-ban nem módosította tőkekövetelmény számítási módszerét. A belső tőkekövetelmény számítás (icaap) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek -megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, -a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, -megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 6.tábla Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CS0-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen ,0% CS0-a Kitettség eredeti értéke ,9% Átlagos kockázati súly 30,3% 31,2% CS11-m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték ,7% CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke ,6% Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 30,3% 31,2% Kockázatok tőkeszükséglete összesen ,5% ebből: hitelezési ,5% működési (alapmutató módszer) ,5% egyéb Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) ,5% Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 9,9 %-al emelkedett, míg a kockázatokkal súlyozott kitettségi érték 12,7-%-al. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 31,2 %. (nem összehasonlítható az előző évivel a besorolási rendszer változása miatt). 8 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata

12 7.Tábla Szavatoló tőkeszámítás és a fizetőképességi mutató S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A22 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A51 19 Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató 28,58% 25,75% -0,03 22 Tőkemegfelelési mutató-tmm 20,67% 19,04% -0,02 23 Tőkemegfelelési mutató-srep/icaap 17,23% 15,87% -0,01 A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 19,04 %, az előirt 8 %-al szemben. Míg a hitelezési kockázat szintén a mutató 25,75% lenne, a működési kockázat tőkekövetelménye miatt a mutató 6,63 %-ponttal csökken. A tőkepuffer számítás további EFt tőkét indukált. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti eredmény eft, ami 74,45 %-al alacsonyabb, mint a 2012.évi.

13 A nyereség csökkenése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: s.sz. 8.tábla Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedezete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalék képzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A kamatkülönbözet csökkenése a kamatrés színvonal csökkenésének köszönhető. A folyószámlahitel és a fogyasztási hitelen kívül minden hitel a jegybanki alapkamathoz, illetve a 3 havi buborhoz kötött, ami jelenleg nagyon alacsony. A betétkamatok mértékére jelentős hatással van a jegybanki alapkamat, a konkurens pénzintézetek kamatpolitikája. A betétkamatok mértékének meghatározásakor figyelemmel vagyunk arra is, hogy a kamat összegéből levonandó kamatadó és EHO után a betétes kapjon kamatot a nálunk elhelyezett, illetve lekötött betéte után, ellenkező esetben félő, hogy elviszi a betétet másik pénzintézethez. Kamatjövedelem változás elemzése Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt

14 Kamatjövedelem változás: A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel % % Állampapírok % % Bankközi betétek % % Egyéb 0% 0% Jutalékos bevételek % % Ebből: -folyószámla vezetés % % -megbízásos betét 0% 0% -bankkártya % % -valutaváltás 0% 0% -biztosítás 112 0% 203 0% -bankgarancia 372 0% % -hitelekkel kapcs % % -home banking % % -egyéb 113 0% 168 0% Összesen: A eft nyereségcsökkenést főképpen a kamatkülönbözet negatív mértékű változása, a 105 millió forintos tranzakciós illeték fizetési kötelezettség eredményezte, melyet nem tudtunk ellensúlyozni az általános igazgatási költségek csökkentésével, a jutalék bevétel növelésével. A "rezsiköltség" eft-tal kisebb mint az előző évben volt, ez 9,15 %-kal csökkenést jelent 2013-ban. Takarékszövetkezetünk ez évben intenzív behajtási tevékenységet folytatott. 9.tábla Jövedelmezőségi mutatószámok adatok:%-ban S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 7,7% 0,9% -6,8% 2 Eszközarányos bevétel % 10,9% 9,4% -1,6% 3 Eszközarányos nyereség % 0,8% 0,1% -0,8% 4 Saját tőke arányos nyereség % 9,6% 1,0% -8,6% A bevételarányos eredmény 6,8 %-ponttal csökkent, míg az eszközarányos bevétel 1,6 %- ponttal. A tőkearányos eredmény 8,6 %-ponttal romlott a fentiek következtében. f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette.

15 A tartalékköteles források 100 %-át készpénzben és számlapénzben kellett elhelyezni. 10.Tábla Kötelező jegybanki tartalék adatok: forintban Időszak Kötelező t. Teljesítés Eltérés január február március április május junius július auguszt szeptemb október november december Év átl A pénzeszközök alakulását az alábbi diagrammal szemléltetjük: pénzeszk pénzeszk A kötelező tartalék szintjét minden hónapban teljesítettük, kivéve október hónapot, amikor a Takarékbank tévesen terhelte meg a takarékszövetkezet számláját október 31- én Ft-tal, Ft. helyett. Helyes összeg terhelése esetén a napi átlag Ft. lett volna, a túltartalékolás pedig Ft. 7. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő- pénzügyi kötelezettségek

16 Nemleges. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése változott az értékvesztési kulcsok módosulása miatt. adatok: Ft-ban minősítési szabályozás előtt szabályozás után különbség kategógiák év % év összege év % év összege átlag alatti kétes rossz összesen A takarékszövetkezet az új szabályzat elfogadása előtt szigorúbb értékvesztési százalékokat alkalmazott. Az új szabályzat bevezetésével az egyszerűsített minősítési eljárás alá tartozó ügyleteknél a megképzendő értékvesztés összege Ft-tal csökkent. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben