Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló: Csizmadiáné Heged s Ilona Könyvviteli szolgáltatást végz személy: Ágoston Istvánné, PM regisztrációs szám: Ráckeve, Köztársaság u ZRT

9 KIEGÉSZÍTŐMELLÉKLET a REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt évi beszámolójához I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt-t (továbbiakban: Társaság) 1994-ben alapította 10 M Ft alaptőkével a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. és a Reálszisztéma - Shopping Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Társaság alaptőkéjét a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft ben 10 MFt-tal, majd 2003 ban további 80 MFt-tal megemelte december 31-én a Társaság alaptőkéje 200 db, egyenként Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből és 80 db, egyenként ,- Ft, azaz Egymillió forint névértékűösszevont címletűnévre szóló törzsrészvényből állt. A társaság aktuális tulajdonosi struktúrája Tulajdonos Részvények névértéke Szavazati arány 1.) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. Székhely: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u Ft 99% 2.) Reálszisztéma Shopping Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ft 1% Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Összesen: Ft 100 % A Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik a Társaság fölött. A Társaság kizárólagos tevékenységi köre Alapkezelés, keretében befektetési alapok kezelését végzi. A Társaság óta működteti a Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alapot, és 2000-ben indította a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alapot. A két alap együttes saját tőkéje december 31-én E E Ft, összesen: E Ft. Az Értékpapír Alapnál az Igazgatóság gyökeres változások mellett döntött, amely névváltoztatással és egy újabb befektetési jegy sorozat kibocsátásával is járt. Ennek megfelelően február 19-től az Alap új neve: Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap ra változott. Az Alap befektetési politikája lényegesen változott, melynek célja, hogy elsősorban középtávon (3-5 év időtávban) a hazai állampapír kamatokat meghaladó hozamot biztosítson a Befektetők részére 2

10 2010. április hónapban az Igazgatósági tagok, illetve a Felügyel Biztottsági tagok költségtakarékossági szempontkat figyelembe véve, a részükre fizetett tiszteletdíjukról lemondtak augusztus végén az ügyvezet igazgató és a háromtagú Igazgatósági tagok személyében változás történt, Fekete Andrea ügyvezet igazgató és az Igazgatóság tagja lemondott tisztségér l, helyette Bakács Tamás lett a második ügyvezet igazgató és az Igazgatóság tagja. A Felügyel Bizottság összetétele nem változott. Az Alapkezel közzétételi kötelezettségét március 1-t l új helyen, saját honlapján a oldalon teljesíti. A vezet tisztségvisel k, az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjai részére évben el leg, kölcsön nem került folyósításra, nevükben garanciavállalás nem történt. Az Igazgatóság és Felügyel Bizottság tagjai választott tisztségvisel i tevékenységükért évben tiszteletdíjban részesültek az alábbi nagyságrendben: Igazgatóság tagjai: Ft összevontan Felügyel Bizottság tagjai: Ft összevontan A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete évek óta stabil. Hitel és egyéb tartozása, lejárt követelése nincs. A Társaság jelen és jöv beni m ködésére még mindig hatással van a sze óta Magyarországra is begy r zött gazdasági, pénzügyi válság. Az ingatlanalapnál évben megnövekedett befektetési jegyek visszaváltási megbízásainak száma a évben mérsékl dött. Tekintettel arra, hogy az alapkezelési díj a kezelt vagyon függvénye, a kezelt vagyon nagyságrendjének csökkenéséb l adódóan évben az Alapkezel ebb l származó árbevétele az el z évhez képest (46%-kal) csökkent. A Marco-Polo Alapnál teljesen átalakult a portfolió összetétele és a megváltozott befektetési politákájának következtében az Alap jelent s eredményeket tudhat maga mögött a évben. A Marco-Polo Alap eredményessége az Alapkezel árbevételében is tükröz dik, hisz a sikerdíjként számlázott összeg, a belföldi értékesítések árbevételének a 80 %-át teszi ki. Az Alapkezel az évet nyereséggel zárta és az el z évben elhatárolt veszteségének egy harmadát sikerült csökkentenie. A következ gazdasági év alapvet célkit zése, hogy az ingatlanalapunk továbbra is ebben a formában tovább m ködjön és a Marco Polo Alap sikerei megmaradjanak. 3

11 2. Számviteli politika A Társaság a számvitelr l szóló évi C. számú törvény (továbbiakban: Sztv.) alapján készítette el éves beszámolóját. Az éves beszámolóban az A típusú Mérleg és Eredmény kimutatást készítettük el december 31-i fordulónappal. Az eredmény megállapítása összköltség eljárással történt. Értékelési eljárások A Társaság Számviteli politikája a vonatkozó törvények el írásain alapulva rögzíti az alkalmazott elszámolási és értékelési eljárásokat. Az értékelést minden esetben leltár felvétele és a nyilvántartásokkal való egyeztetés után végezzük. - A tárgyi eszközöket a terv szerinti leírással csökkentett beszerzési értéken értékeljük. - Az 50 E Ft alatti egyedi érték eszközöket a beszerzéskor egy összegben leírjuk és azokat az analitikánkban érték nélkül, csak mennyiségben tartjuk nyilván. - Az 50 E Ft feletti egyedi érték tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben is nyilvántartjuk. A bruttó érték megegyezik a bekerülési értékkel. - 1M Ft feletti egyedi érték tárgyi eszközöknél alkalmazzuk a maradványérték meghatározását. - A vev i követeléseinket számla alapján, a számlázott összegben tartjuk nyilván. A kétes követelésekre értékvesztést számolunk el. - A szállítói kötelezettségeket számla szerint áfa-t is tartalmazó értékben vesszük nyilvántartásba. - A pénzeszközöket a pénztárjelentéssel, illetve bankszámlakivonattal egyez en december 31-i záró értékben szerepeltetjük. - A rövid lejáratú (éven belüli lejáratú) hitelviszonyt megtestesít értékpapírokat beszerzési értéken értékeljük a bizományosi díj nélkül. - Az értékcsökkenési leírás összegét az adótörvény által megengedett kulcsokkal határozzuk meg. Az 1M Ft vagy azt meghaladó bekerülési érték tárgyi eszközöknél a számítás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. Az elszámolás gyakorisága negyedéves. 4

12 II. MÉRLEG-hez kapcsolódó kiegészítések A. Befektetett eszközök A Társaság a befektetett eszközökön belül - melynek nettó értéke E Ft - vagyoni érték jogokkal és tárgyi eszközökkel rendelkezik ben m szaki berendezéseink 650 E Ft értékben, az egyéb berendezéseink 178 E Ft kerültek b vítésre. A immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenésének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték (Ft) Halmozott értékcsökkenés (Ft) Nettó érték (Ft) A Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változását az aláb bi táblázat szemlélteti: Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték (Ft) Halmozott értékcsökkenés (Ft) Nettó érték (Ft) A Társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el évben B. Forgóeszközök A forgóeszközök fordulónapi összege E Ft. A forgóeszközökön belül igen jelent s a követelések aránya az alábbiak szerint: év év E Ft megoszlás % E Ft megoszlás % Követelések , ,6 Értékpapírok Pénzeszközök , ,4 Összesen: , ,0 A Követelések E Ft-os összegéb l a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés, amely az anyavállalat részére nyújtott rövid lejáratú kölcsön összegét tartalmazza E Ft. (A kölcsön összege a tárgy év folyamán változott, nyitó E Ft, kölcsön törlesztés E Ft) A követelések részletezése: Vev kkel szembeni követelés: E Ft (a két kezelt Alappal szembeni IV. névi alapkezelési díj, és a Marco Polo Alappal szembeni évi sikerdíj összege.) Egyéb követelések: 141 E Ft. (befizetett társasági adó el leg.) Az Értékpapírok mérlegsor nem tartalmaz adatot, az év folyamán értékpapírvásárlásra és eladásra nem került sor. 5

13 A Pénzeszközök 443 E Ft megoszlása: Pénztár Elszámolási betétszámla Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft C. Aktív id beli elhatárolások 321 E Ft A mérlegsor egyrészt, a december havi zárlati kamat összege, ami a bankszámlánkon jóváírásra került január 3-án, másrészt havi kölcsön kamata, ami szintén kiegyenlítésre került január 03-án havi bankszámla kamat (MKB Bank Zrt.) 390,- Ft havi kölcsön kamata ,- Ft Összesen: ,- Ft ESZKÖZÖK (aktívák) értéke összesen: E Ft D. Saját t ke A saját t ke szerkezete a következ : /E Ft-ban/ Jegyzett t ke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját t ke összesen: A évi alapt ke-emelésnek köszönhet en az anyavállalat közvetlen irányítást jelent rendelkezik az Alapkezel Zrt-nél. A jegyzett t kéb l való részesedése 99%, nagyságrendje E Ft. befolyással F. Kötelezettségek A Társaságnak továbbra is csak rövid lejáratú kötelezettségei vannak E Ft nagyságrendben, az alábbi részletezésben: - szállítói kötelezettségek ( E Ft), - önkormányzatokkal szembeni (525 E Ft) - helyi ipar zési adó és szakképzési hozzájárulás. - állami költségvetéssel kapcsolatos (815 E Ft) havi SZJA és járulékok. - munkavállalókkal (1 062 E Ft) szembeni havi munkabérek, költségtérítések. G. Passzív id beli elhatárolások 633 E Ft havi ingatlan bérleti díj összege ,-Ft havi bankköltség (MKB Zrt) 2 810,-Ft havi telefondíj és parkolási díj ,-Ft hóra elhatárolt könyvvizsgálói díj ,-Ft IV. névi cégautóadó ,-Ft Összesen: ,-Ft FORRÁSOK (passzívák) összesen: E Ft 6

14 III. Az Eredmény kimutatásához kapcsolódó kiegészítések I. Az Értékesítés nettó árbevétele az alapkezelési tevékenység bevételeit tartalmazza, amely a Felügyelet által jóváhagyott mértékben került megállapításra az alábbiak szerint: Reálszisztéma Maro Polo Szárm.Absz.Hozam 30 E Ft 0,05 % Alap közvetített szolgáltatás bevétele Reálszisztéma Maro Polo Szárm.Absz.Hozam E Ft 3,8 % Alap alapkezelési díj Reálszisztéma Nyíltvég Ingatlanbefektetési Alap E Ft 15,3 % alapkezelési díj Reálszisztéma Maro Polo Szárm.Absz.Hozam E Ft 80,85 % Alap sikerdíj Alapkezel összes E Ft 100,00 % II. Az Aktivált saját teljesítmények értéke adatot nem tartalmaz. III. Az Egyéb bevételek mérlegsor tartalma 6 E Ft. Tartalmazza a kerekítési különbözet évben elszámolt összegét. IV. Az Anyagjelleg ráfordítások E Ft-os összegéb l E Ft anyag költség, E Ft közvetített szolgáltatás díja (sikerdíj) és E Ft az igénybevett és az egyéb szolgáltatások értéke, melynek a legjelent sebb összetev i: hirdetési, reklám díj (610 E Ft), oktatás (42 E Ft), könyvvizsgálói díj (373 E Ft), posta, telefon,egyéb szolg.(569 E Ft), gépkocsi fenntartási ktg-ek.(227 E Ft), gépkocsi bérleti díj (600 E Ft), gépkocsi parkoló bérleti díj (357 E Ft), közös ktg. (215 E Ft), illetékek (29 E Ft), közjegyz i díjak (55 E Ft), pénzügyi tanácsadás díja (1 883 E Ft), ingatlan bérleti díj (3 614 E Ft), bankköltség (91 E Ft), gépkocsi biztosítási ktg-ek (94 E Ft), értékpapír keletkeztetés díja (200 E Ft). V. A Személyi jelleg ráfordítások nagyságrendje E Ft, melynek összetétele a következ bérköltség E Ft, a Felügyel Bizottságnak fizetett tiszteletdíj 660 E Ft, a személyi jelleg egyéb kifizetések E Ft, bérjárulékok E Ft. VI. Az értékcsökkenési leírás összege 506 E Ft. VII. Az egyéb ráfordítások nagyságrendje E Ft. Amely tartalmazza többek között az adó és adó jelleg befizetéseket: ipar zési adó (779 E Ft,) a pénzügyi szervezetek különadója (261 E Ft) vissza nem igényelhet ÁFA (1 392 E Ft), PSZÁF díj (720 E Ft), kerekítési különbözetek összegét (3 E Ft), késedelmi kamat (1 E Ft), közzétételi díjak (20 E Ft). 7

15 Mindösszesen E Ft m ködési költség és ráfordítás merült fel az év során, így a nettó árbevétel és az egyéb bevételek E Ft-os összegével összevetve 936 E Ft összeg üzemi (üzleti) eredmény realizálódott 2010-ben. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 936 E Ft. VIII. Pénzügyi m veletek bevételei mérlegsoron E Ft bevétel keletkezett az év folyamán rendelkezésre álló szabad pénzeszközök hasznosításából. Az anyavállalatnak adott kölcsön összege évban csökkent és ennek megfelel en a kapott kamat (4 383 E Ft) is jelent sen (52 %-kal) csökkent az el z évihez képest. A kapott bankkamat (18 E Ft). IX. A Pénzügyi m veletek ráfordítása sor összeget nem tartalmaz, így a pénzügyi m veletek eredménye megegyezik a bevételekkel. B. Pénzügyi m veletek eredménye E Ft. C. Szokásos vállalkozási eredmény E Ft. X. Rendkívüli bevétel mérlegsoron 23 E Ft szerepel, mely az APEH EHO adónemen nyilvántartott, de a Társaságunk könyvvezetésében nem szerepl túlfizetés kiutalásának összegét tartalmazza. XI. Rendkívüli ráfordítás(ok) nem került kimutatásra. D. Rendkívüli eredmény 23 E Ft Adózás el tti eredmény E Ft. XII. Adófizetési kötelezettség 0 E Ft. Társasági adó Társasági adó számítása E Ft Adózás el tti eredmény Adózás el tti eredményt növel jogcímek összesen 506 -terv szerinti értékcsökkenés (számviteli trv.szerint) 506 -tárgyi eszköz állományból kivezetett eszköz könyv szerinti értéke (számviteli trv.szerint) 0 - bírság Adózás el tti eredményt csökkent jogcímek összesen terv szerinti értékcsökkenés (adó trv.szerint) 506 -tárgyi eszköz állományból kivezetett eszköz könyv szerinti értéke (adó trv.szerint) 0 -korábbi évek elhatárolt veszteségéb l felhasználás Módosított társasági adóalap 0 Társasági adó 19 % 0 8

16 G. Mérleg szerinti eredmény E Ft. A 2010-es év adózott eredményében lényeges szerepet játszik a Marco Polo Alap eredményessége miatt, szerz désben rögzített Alapkezel t megillet sikerdíj bevétel és az el z évekhez képesti 7,6 %-os költségcsökkentés kis mértékben járult hozzá évi társasági adóról és az osztalék adóról szóló LXXXI. törvény bekezdése értelmében a évben elhatárolásra került veszteség ( E Ft), a évben elért teljes adózás el tti eredményét csökkentette, ennek következtében a évi társasági adó összege nulla. A következ adóévekben Társaságunk, döntése szerinti megosztásban még E Ft elhatárolt veszteséget használhat fel az adózás el tti eredményének csökkentésére. IV. Létszám és béradatok A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók létszáma az alábbiak szerint alakult. Teljes munkaid s létszám január 1-i nyitó 8 f december 31-i záró 6 f évi átlagos statisztikai állományi létszám 7 f Ebb l teljes munkaid s 7 f nem teljes munkaid s 0 f A foglalkoztatottak évi bérköltsége E Ft, a személyi jelleg egyéb kifizetések nagyságrendje E Ft. 9

17

18 Reálszisztéma Befektetési Alapkezel Zrt. Cash-flow kimutatás a év adatainak egybevetésével I. számú melléklet I. Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (az adatok E Ft-ban) M ködési cash flow, (1-13. sorok) Adózás el tti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/ Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/ Passzív id beli elhatárolások változása +/ Vev követelés változása +/ Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása +/ Aktív id beli elhatárolások változása +/ Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 0 bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 0 bankbetétek Véglegesen adott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú 0 lejáratú kötelezettségek változása +/- IV. Pénzeszközök változása (+/-I+/-II+/-III. sorok) +/- -990

19

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben