Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 Planinvest Bróker Zrt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás időpontja: január 1. Bejegyezve:1998. június 10. Székhelye: Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Alapítói vagyon: ,- Alapítók: belföldi és külföldi magánszemélyek, belföldi társaságok A cég fő tevékenysége: értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 3. A cég rövid története, tevékenységének rövid bemutatása: A társaság átalakulás folytán jött létre. A jogelőd neve és székhelye: Planinvest Bróker Kft., Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. Az évi CXLIV. a gazdasági társaságokról szóló törvény bekezdése július 1-i hatállyal előírja, hogy a részvénytársaságok nevében a működési forma szerepeljen, a módosításra június 30-ig ad lehetőséget. A április 10-én megtartott közgyűlés elfogadta a társaság új elnevezését, miszerint a teljes neve: Planinvest Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Rövidített neve: Planinvest Zrt. Az elnevezés változását a Cégbíróság szeptember 8-án jegyezte be. A társaság alapvetően részvényeladással, és értékpapír számlavezetéssel foglalkozik, január elsejétől ügyfél számlavezetést is végez. A tevékenység folytatását a jogelőd január 16-án kezdte el, melyhez az engedélyt az ÁPTF-től május 2-án kapta meg. A részvénytársaság ügyfélszámla-vezetésére és értékpapírszámla-vezetésre az engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől a III/ /2002. számú határozatával kapta meg december 13-i kezdéssel, mely időponttól dematerializált értékpapírok kezelésére is jogosult. A Zrt. tevékenységi körei: M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység) Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

2 A társaság alapítóinak bemutatása Az én átalakulással létrejött zártkörűen működő részvénytársaság alapítói a következő tagok voltak: Helikon Utazási Iroda Kft. SPRT Kft. Dr. Koltai Péter Siményi Vilmos Társaság tulajdonosi összetétele: db Ft/db Összeg % Jogi személyek összesen Ft 79,02 5 %-ot meghaladó Helikon Utazási Iroda Kft Ft 79,02 Természetes személyek összesen Ft 20,98 5 %-ot meghaladó Dr. Koltai Péter Ft 20,98 Összesen Ft 100,00 A társaság jegyzett és befizetett alaptőkéje ,- Ft A társaság az i átalakulásakor db névre szóló dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. A közgyűlés november 7-én döntött a jegyzett tőke leszállításáról. Megvalósítása 50 m Ft-os tőkekivonással történt. AZ SPRT KFT / Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. / kiválását a Cégbíróság március 1 napjával jegyezte be. Az Rt. rendelkezik a törvényi szabályozásnak megfelelő saját tőkével. Az Igazgatóság tagjai: Horváth Tibor elnök-igazgató Gróf Anna Molnár Tibor igazgatósági tag igazgatósági tag 2

3 A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Koltai Péter Sonja Jiricek Berei Katalin A Társaság számára a könyvvizsgálat kötelező a számviteli törvény 155. (2) bekezdés értelmében. Könyvvizsgáló megnevezése: Evidencia 2000 KFT Könyvvizsgálat időtartama: ig terjedő időszak. A könyvvizsgáló díjazása évben: 27 %-os alap 612 e Ft 27 % ÁFA 165 e Ft Bruttó 777 e Ft A Könyvvizsgáló egyéb szolgáltatásért díjazásban nem részesült. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy Berei Katalin főkönyvelő, aki rendelkezik a Számvitelről szóló évi C. törvény bekezdésében előírt képesítéssel. Berei Katalin Keszthely, Ruszek u. 48. regisztrációs száma: A évi éves beszámoló a részvénytársaság honlapján megtekinthető. Részvénytársaságunknál évben a NAV és az MNB részéről nem volt ellenőrzés. Kapcsolt vállalkozások: Helikon Utazási Iroda KFT (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 3

4 II. Számviteli politika rövid ismertetése: A társaság kettős könyvvezetésre kötelezett. Az éves könyvviteli zárlat időpontja január 20. A társaság éves beszámolót készít. A mérleg és az eredménykimutatás a 251/2000. (XII.24.) Kormányrendelet által tagolást tartalmazza, az eltérő értékelési szabályokat figyelembe veszi. előírt A 251/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet pontja szerint az eredménykimutatás tételei belföldi tevékenységből tevődnek össze. A 251/2000. (XII. 24.) Korány rendelet 17. -ában előírt, a Kiegészítő mellékletben nem szereplő, illetve be nem mutatott tételek nemlegesek. Társaságunk nem kötelezett általános kockázati céltartalék képzésére. Társaságunk a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a ,- Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételekor teljes egészében leírásra kerülnek. Rendkívüli bevételként, ráfordításként kell kezelni a számviteli törvényben foglaltakon túlmenően a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó, ritkán előforduló gazdasági eseményeket évben Társaságunk rendkívüli tételei : e Ft ráfordításként elszámolt összeg, ami az elévült ügyféltartozások leírásából tevődik össze. A beszámolóban a társaság a számviteli törvényben meghatározott értékelési eljárásokat alkalmazza. A beszámolóban az elszámolt értékvesztés az eredménykimutatás j.) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításí sorban kerül kimutatásra, míg az értékvesztés visszaírása az eredménykimutatás e.) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei sorban. Jelentős összegű hiba Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 e Ft-ot. 4

5 Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolható értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használatára, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megszervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Céltartalék képzés Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben - A várható kötelezettségekre (garanciális kötelezettség, kezességvállalás, opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi penziós ügyletek, váltókezesi kötelezettség, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség, korengedményes nyugdíjazás, végkielégítés, környezetvédelmi kötelezettség, határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség, stb.) évben Társaságunknak nem kellett céltartalék képzést elszámolni. Társaságunknál 2014 évben e Ft értékű beruházás történt. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. 5

6 III. A Zrt. vagyoni struktúrájának alakulása ezer Ft-ban % Növekmény Befektetett eszközök , Immateriális javak , Tárgyi eszközök ,86-19 Forgóeszközök , Követelések , Pénzeszközök , Aktív időbeli elhatárolások ,79 26 Saját tőke ,96-24 jegyzett tőke ,00 0 Tőketartalék ,00 0 eredmény tartalék 24-0,00-24 általános tartalék - - 0,00 - mérleg szerinti eredmény - - 0,00 - Céltartalék Kötelezettségek , hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek , Passzív időbeli elhatárolások ,89 26 A mérleg alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése: Vagyoni helyzete: Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = = 1,99 % Összes eszköz Ezer forintban 6

7 Forgóeszközök aránya Forgóeszk. +aktív időb = = 98,01 % Összes eszköz Tőkeerősség saját tőke = = 58,88 % mérleg főösszeg Eladósodási mutató kötelezettségek = = 69,64 % saját tőke Pénzügyi helyzete Működő tőke és a forgótőke alakulás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 0 Mérleg. sz. eredm. 0 Működő tőke Működő tőke aránya a forgóeszközök között működő tőke = = 58,88 % összes forrás Befektetett eszközök fedezettsége működő tőke = = 2.963,02 % befektetett eszközök

8 Likviditási mutatók: likvid. pénzeszköz = = 233,21 % rövid lej. kötelez forgóeszközök = = 238,36 % rövid lej. kötelezettség vevő állom = = 2,46 % szállító áll. 772 Tőke arányos jöv. mutató adózott eredmény = = 64,16 % saját tőke Árbevétel arányos jövedelmezőség adózott eredmény = = 31,58 % befekt.sz.tev.bev + nem befekt.sz.tev.bev Eszközarányos jövedelem mutató adózott eredmény = = 37,78 % eszközök összesen Mérleghez kapcsolódó információk: Eszközök A befektetett eszközök nagysága e Ft-al nőtt, ezen belül az immateriális javak nettó értéke e Ft-al, a tárgyi eszközök nettó értéke 19 e Ft-tal csökkent az értékcsökkenés elszámolása miatt. 8

9 2014. évben a tárgyi eszközök bruttó értéke a következőképpen alakult: e Ft Tárgyi eszköz változás Ezer forintban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Immateriális javak Egyéb berendez. felsz Kis ért.t.eszk Beruházások Összesen Értékcsökkenés változása Ezer forintban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Immateriális javak Egyéb berendez. felsz Kis ért.t. eszk Összesen: Nettó érték e Ft Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Immateriális javak Berendez.. felsz Kis ért.t.eszk Összesen A forgóeszközök állománya e Ft-al csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a vevőkövetelés 107 e Ft-tal csökkent, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból eredő követelések összege 8 e Ft-tal nőtt az egyéb követelések összege e Ft-al nőtt, míg a pénzeszközök összege e Ft-al csökkent. Az értékelési szabályokat a 251/2000 Korm. rendelet 5.sz melléklete szabályozza. A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenységéből adódóan fennálló követelését negyedévente köteles minősíteni. 9

10 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége utáni követelést minősíti, és értékvesztést számol el havi rendszerességgel. A napos késedelem esetén 30 %-os, a napos késedelem esetén 70 %-os, a 90 napon túli késedelem esetén 100 %-os értékvesztés kerül elszámolásra. Rövid lejáratú követelések e Ft Vevők Köv.kapcs. Köv.egyéb Egyéb Ügyfél váll. rész visz. követelések követelések Vevők, üf.köv Értékvesztés Szm.üf.köv Értékvesztés Egyéb röv.lej.köv. TA túlfiz Innovációs jár Iparűzési adó Összesen A bevételek aktív időbeli elhatárolása: e Ft Dátum Megnevezés Összeg h. Kamatbevétel / ERSTE Bank h. Ügynöki díj bevétel 28 Összesen: 149 A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: e Ft Dátum Megnevezés Összeg Fokozott aláírói tanúsítvány / Microsec Fokozott aláírói tanúsítvány / Microsec Fokozott aláírói tanúsítvány / Microsec Fokozott aláírói tanúsítvány / Microsec Fokozott aláírói tanúsítvány / Microsec ATW domain regisztráció meghosszabbítás 2 Összesen:

11 Források: A jegyzett tőke e Ft-os, a tőketartalék e Ft-os összege változatlan az előző évhez képest. A 24 e Ft összegű eredménytartalék 0 e Ft-ra csökkent 24 e Ft osztalék igénybevétel miatt. A közgyűlés 4/2015. (I.28) számú határozatában hozzájárul ahhoz, hogy a e Ft adózott eredmény 24 e Ft eredménytartalék igénybevételével összesen e Ft összegben osztalék kifizetésre kerüljön. Ennek következtében a mérleg szerinti eredmény az előző évhez hasonlóan nulla Ft. A Részvénytársaság bevétele továbbra is jelentős mértékben értékpapírszámla-vezetési díjból, és értékpapír transzferálási díjból tevődik össze, gazdálkodása stabil, ügyfélköre nem változott az előző évhez viszonyítva. Rövid lejáratú kötelezettségek e Ft Szállítók Köt.kapcs. Köt egyéb Egyéb köte- Ügyf.sz. váll.szemb. rész.visz. lezettségek köt. Szállítók Egyéb röv.lejár.köt. SZJA Szocho adó EHO 14 % Nyugdíjbizt.jár Egészségbizt.jár Szakképzési hj Idegen pénzeszközök Idegen számlavez.díj Idegen pénzeszközök túlf Ismeretlen transzferdíj MNB Ügyfél túlfizetés AB.Ap.KFT ügyfél köt Osztalék Összesen Költségek passzív időbeli elhatárolása: e Ft Dátum Megnevezés Összeg h. Bankköltség h. Ügyvédi díj / Intrum Justitia KFT h. Autóbusz bérlet költség 6 Összesen:

12 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk e Ft I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei bizományi tevékenység bevételei 885 egyéb befektetési szolg.tev.bev értékpapírszámla vezetési díj bevételei értékpapír transzferálási díj bevételei ügyfél követelés visszaírt értékvesztése 851 egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 244 befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Egyéb befektetési szolg.tev.ráfordítása értékpapírszámla vezetési díj ráfordításai ügyfél követelés elszámolt értékvesztése II. Egyéb bevételek: Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Egyéb bevételek 709 III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 547 Bankköltség, biztosítás továbbszámlázása 496 Egyéb tovább számlázott költség bevétele 51 V. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Irodabérlet Aláírói tanúsítvány Könyvvizsgálat Posta, telefon ktg Ügyvédi díj Szoftver szolgáltatás Nyomdaköltség Egyéb Egyéb szolgáltatások Hatósági díjak, Bank ktg Tagsági díjak 48 VI. Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltségek Személyi jellegű egyé kifizetések Bérjárulékok

13 Létszám és béradatok alakulása létszám munkabér Állományba tartozó szellemi dolg Állományba tartozó fizikai dolg Tiszteletdíj Állományon kívüliek Összesen: VII. Értékcsökkenési leírás: 307 VIII. Egyéb ráfordítások MNB felügyeleti díj 352 BEVA tagdíj Iparűzési adó Innovációs járulék 348 Adóalap növelő tételek 43 Pénzügyi Szervezetek különadó Szanálási Alap 75 Egyéb 1 IX. Nem befektetési szolgáltatási tev. ráford. 547 X. Nem forg. pénzügyi műveletek bevételei XI. Nem forg. pénzügyi műveletek ráfordításai 1 XIII. Rendkívüli ráfordítások Ezer forint Üzemi tevékenys. eredm Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredm Rendkív. eredm Adózás előtti eredm Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 1 24 Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

14 Ezer forint Adózás előtti eredmény Adóalap korrekció Adóalap Társasági adó 10 % Adózott eredmény Adóalap korrekció: e Ft - Eredményt növelő Terv szerinti écs. 307 Egyéb adóalap növelő tételek 43 Behajthatatlannak nem min. köv Összesen: Eredményt csökkentő Terv szerinti écs. 307 Összesen: 307 Értékvesztés változás e Ft nyitó növekedés csökkenés záró BEVA tagság kezdete: Csatlakozási díj 503 e Ft. Éves tagdíj e Ft rendkívüli befizetés e Ft év év év év év év év év év év év év év év év év év év

15 2014. évben a bizományi ügylet során értékesített részvények: db névérték eladási ár forint Ft/db , Ft/db ,- 5, ,- Az ügyfeleket én megillető pénzösszeg: 580 e Ft. Mérlegen kívüli tételek: A MultiStock rendszerben nyilvántartott értékpapírszámlák db száma és névértéke tételesen van kimutatva a 0-ás számlaosztályban, melynek összesített értéke a következő: Értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok állománya én: db ,- Ft névértéken Függő kötelezettségek A nullás számlaosztályban jelenleg kettő le nem zárt peres ügy szerepel, melynek összesített perértéke: ,- Ft IV. Egyéb tájékoztató adatok A három fő igazgatósági tagból az elnök-igazgató és egy fő igazgatósági tag munkaviszonyban látja el feladatát, egy fő tiszteletdíjban részesül. Az Igazgatósági Tagok munkabére összesen: Az Igazgatóság tiszteletdíja összesen: e Ft 423 e Ft A Felügyelő Bizottság tagjai évben díjazásban nem részesültek. A társaság dec. 31.én nem rendelkezett saját értékpapírokkal, továbbá nem volt érvényben lévő (le nem zárt ) határidős, opciós vagy swap ügylettel. A mérleg fordulónapján sem saját számlára, sem ügyfelek megbízásából adott vagy kapott értékpapír kölcsön állománnyal nem rendelkezett. A mérleg fordulónapján nem áll fenn nagy kockázatvállalásnak minősülő követelése vagy mérlegen kívüli tétele. A társaság évben jegyzési garanciát nem vállalt, portfólió kezelést valamint határon átnyúló tevékenységet nem végzett. 15

16 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. A társaság tevékenységéből veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett. A Társaságot a környezetvédelemmel való kitettség csak annyiban érinti, hogy a számítástechnikai eszközök kiselejtezése úgy történik, hogy az eszközöket egy arra hivatott Társaság részére átadjuk. Keszthely, január 28. Horváth Tibor elnök igazgató 16

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben