1. Aktuális számviteli kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Aktuális számviteli kérdések"

Átírás

1 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a) A jogszabályi környezet változásához kapcsolódó módosítások a/1. a/2. a/3. a/4. a/5. a/6. Értelmező rendelkezések módosítása vállalkozó többségi befolyás, minősített többséget biztosító befolyás ez utóbbi a kiegészítő mellékletben Devizában történő könyvvezetés és beszámoló-készítés bővült az ide tartozó gazdálkodók köre a választhatóság feltételei teljesülésénél a devizaalapú tételek figyelembe vételének lehetősége Megszerzett részesedés, szövetkezeti részjegy nem csak vásárlás útján lehet a visszavásárolt szövetkezeti részjegyre (ide értve a befektetői részjegyet is) is az általános előírás érvényes A lekötött tartalékra vonatkozó kiegészítés cégtörvény, szövetkezeti törvény sajátos előírásai alapján a lekötött tartalék közvetlen átadásának/átvételének sajátos szabályai az átvett lekötött tartalék feloldása Könyvvizsgálói jelentés záradéka IFRS-ek szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolónál Az európai uniós jogharmonizációhoz kapcsolódóan joganyag aktualizálása magyar számviteli standardok - 1 -

2 a/7. Az átalakulási szabályok módosítása vagyonmérleg készítésnél egyszerűsítés (elkülönítési előírások hatályon kívül helyezése) b) A gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések rendezése b/1. b/2. b/3. b/4. b/5. b/6. b/7. Pénzkezelési szabályzat a pénzforgalom átláthatóságának biztosítása érdekében legfontosabb rendelkezések, amelyeket szabályozni kell a meglévő pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata A deviza-kötelezettség árfolyamveszteségének elhatárolása a korábbi előírások január 1-jétől hatályon kívül helyezve, átmeneti rendelkezésekkel az új előírások bár a korábbi előírásokkal lényegében azonosak a devizakötelezettségek újonnan keletkezett árfolyam-veszteségének elhatárolásánál alkalmazhatók (ugyanazon devizakötelezettséghez tartozhat a korábbi és az új előírás szerint is) az árfolyamveszteség elhatárolására, az elhatárolás megszüntetésére vonatkozó előírások a devizakötelezettség árfolyamnyereségének figyelembe vétele céltartalékképzés és annak feloldása Térítés nélkül átvett eszközök, igénybe vett szolgáltatások nyilvántartásba vételi értéke piaci értéke eltérés a korábbiaktól, indoka hatása a társasági adóalapra Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása az elszámolási szabályok egyértelműsítése a nem lehet és a nem szabad elszámolni határozottabb elkülönítése a hatályos elszámolási rendszer nem változik, de nő a gazdálkodó felelőssége az eszközök besorolása során Árbevételként kell elszámolni befektetett eszközökkel kapcsolatos jog átengedésének díját Számviteli bizonylat minden olyan okmány, ami a gazdasági esemény elszámolását támasztja alá (akkor is, ha elsősorban nem ilyen célból készült, például a szerződés) Mentesíthető anyavállalat közzétételi kötelezettsége 180 napon belül - 2 -

3 1.2. A saját tőkével kapcsolatos számviteli elszámolások (3 óra) A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló évi V. törvény főbb rendelkezései a számviteli törvény szerinti saját tőkéhez kapcsolódóan a gazdasági társaságok alapítása a tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása az előtársaság a gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése a hitelezővédelem a törzstőke felemelés és leszállítása, az alaptőke felemelése és leszállítása a társasági vagyon védelme a cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége a cégjegyzék a cégbejegyzés, a változásbejegyzés A szövetkezetekről szóló évi X. törvény főbb rendelkezései a számviteli törvény szerinti saját tőkéhez kapcsolódóan a szövetkezet alapítása a tagok vagyoni hozzájárulása, a szövetkezeti részjegy A saját és az idegen forrás (tőke) értelmezése a saját tőke az idegen tőke (teher) A saját tőke fogalma a) A saját tőke összetétele, fajtái, mérlegtételei a saját tőke állandó elemei a jegyzett tőke/jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) a tőketartalék a saját tőke változó elemei az eredménytartalék a lekötött tartalék az értékelési tartalék a mérleg szerinti eredmény b) A saját tőke megjelenítése a vállalkozás számlarendjében c) A működő saját tőke fogalma és tartalma d) A jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet e) A kritikus saját tőke értéke a saját tőke hiánya a saját tőke csökkenésének következményei, a bekövetkezett tőkehiány helyreállítása a pótbefizetés tőkeemelés névérték feletti ( ázsiós ) vagyoni hozzájárulással a tőkeleszállítás - 3 -

4 az átalakulás a jogutód nélküli megszűnés f) A saját tőke kapcsolata a beszámoló részeivel a beszámoló mérlegével a beszámoló eredménykimutatásával a beszámoló kiegészítő mellékletével A jegyzett tőke a) A jegyzett tőke fogalma a jegyzett tőke védelme, a hitelezők védelme a cégbírósági bejegyzés szabályai a tőkeminimumhoz kötött vállalkozások esetén pénzbeli hozzájárulás (pénzbetét) nem pénzbeli hozzájárulás (apport) pénzbetétek rendelkezésre bocsátása apport fogalma apport értékelésének szabályai felelősség az apport értékéért az apport rendelkezésre bocsátása az apport és az általános forgalmi adó elszámolása a cégbírósági bejegyzés szabályai a tőkeminimumhoz nem kötött vállalkozások esetén a jegyzett tőke könyvelése a bejegyzés napjával a jegyzett tőke könyvelése cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett vállalkozónál a teljesített vagyoni hozzájárulás és az osztalék kapcsolata, a működő tőke értelmezése a jegyzett tőke értékelése b) A jegyzett tőke megjelenési formái az egyes vállalkozóknál a részvénytőke vagy alaptőke a törzstőke a vagyoni hozzájárulás a vagyoni betét a szövetkezeti vagyon (részjegytőke, üzletrésztőke) az alapítói vagyon c) A jegyzett tőke az előtársasági időszakban d) A jegyzett, de még be nem fizetett tőke tartalma, mint tulajdonosokkal szembeni követelés megjelenési formái elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor, a kapcsolódó gazdasági események rögzítése a könyvekben értékelése a mérlegben kapcsolata a kiegészítő melléklettel analitikus nyilvántartása e) A jegyzett tőke emelése a tőkeemelés célja - 4 -

5 mikor kerülhet sor tőkeemelésre a jegyzett tőke növelése külső forrásból alapításkor és tőkeemeléskor belső forrásból a jegyzett tőkén felüli saját tőke átrendezéséből a tőkeemelés esetei új törzsbetétek befizetésével, új részvények kibocsátásával a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére ellenérték nélkül vagy kedvezményes dolgozói részvény (üzletrész) juttatásával átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával speciális esetben a lekötött tartalékkal szemben a jegyzett tőkén felüli vagyon felosztása a tulajdoni arányok megtartásával a tőkeemelés bejegyzésének szabályai f) A jegyzett tőke leszállítása a tőkeleszállítás célja a jegyzett tőke leszállítása saját elhatározásból törvényi okok miatt a tőkeleszállítás maximális mértéke, a jegyzett tőke minimuma feltételes tőkeleszállítás a jegyzett tőke kötelező leszállítása tőkeleszállítás tőkekivonással, illetve a jegyzett tőkén felüli vagyon javára a tőkeleszállítás esetei a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek (szövetkezeti részjegyek) bevonásával a tőketartalékkal szemben az eredménytartalékkal szemben speciális esetben a lekötött tartalékkal szemben pénzeszköz átadással együtt járó tőkekivonással eszköz átadással együtt járó tőkekivonással a jegyzett tőkén felüli vagyon a tulajdoni arányok megtartásával csökkenthető a tőkekivonás adózási összefüggései kifizetés magánszemélynek kifizetés gazdasági társaságnak a tőkeleszállítás cégjogi szabályai (közzététel szabályai) A jegyzett tőke növekedésének és csökkenésének dokumentálása, a közgyűlési (taggyűlési), alapítói határozat, a jegyzett tőkével kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben, az elszámolás időpontja g) A saját tőke védelme a saját tőke és a jegyzett tőke arányának vizsgálata a szükséges intézkedések h) A saját tőke analitikus nyilvántartásai a tőkeszerkezet nyilvántartása a tulajdonosi összetétel és annak változása i) A visszavásárolt (megszerzett) tulajdoni részesedést jelentő saját befektetések a visszavásárolt (megszerzett) saját részvények és üzletrészek könyv szerinti értéke - 5 -

6 névértéke a visszavásárlás korlátai, elidegenítési és tőkeleszállítási kötelezettség a saját részvényre, saját üzletrészre jutó osztalék megítélése a visszavásárolt (megszerzett) szövetkezeti részjegyek azonos elszámolásai j) A jegyzett tőke kapcsolata az eredménykimutatással a jegyzett tőke leszállítása saját részesedések (részvények, üzletrészek, részjegyek) bevonásával a tőkeleszállítás miatti tőkekivonás eszközök átadásával történő teljesítése k) A jegyzett tőke kapcsolata a kiegészítő melléklettel a jegyzett tőke üzleti éven belüli változásai, annak okai a jegyzett tőke megoszlása anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű és társult vállalkozás között Tőketartalék fogalma és tartalma a tőketartalék növekedései részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözet (ázsió) a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értéke a jegyzett tőke leszállítása a tőketartalékkal szemben a szövetkezeti üzletrész-bevonása miatt képzett fel nem osztható vagyon összege a tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege a lekötés feloldása alapján a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett pénzeszköz, átvett eszköz értéke a tőketartalék csökkenései jegyzett tőke emelése a szabad tőketartalékból a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeg a veszteség mértékéig a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó a jegyzett tőke leszállításával arányos tőketartalék kivonás összege a tőketartalékból a lekötött tartalékba átvezetett összeg a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékkal szemben átadott pénzeszköz, eszköz értéke a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett összegek azon része, amelyet a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészben vissza kell fizetni a tőketartalék növekedésének és csökkenésének dokumentálása, közgyűlési (taggyűlési), alapítói határozat, a tőketartalékkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben, az elszámolás időpontja a tőketartalékkal kapcsolatos egyéb gazdasági események áttérés forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átalakuláskor keletkező átértékelési különbözet a tőketartalék értékelése a tőketartalék analitikus nyilvántartása, az analitikus nyilvántartás adattartalma Eredménytartalék fogalma és tartalma a halmozott nyereség, illetve veszteség értelmezése - 6 -

7 az eredménytartalék növekedései az előző üzleti év mérleg szerinti nyeresége, az ellenőrzés előző üzleti év(ek) mérleg szerinti nyereségét növelő módosítások összege a jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalék összege a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges korábban ilyen címen adott pótbefizetés visszakapott összege a pénzmozgással egyidejűleg az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege a lekötés feloldása alapján a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékba helyezett pénzeszközök, átvett eszközök értéke az eredménytartalék csökkenései az előző üzleti év mérleg szerinti vesztesége, az ellenőrzés előző üzleti év(ek) mérleg szerinti veszteségét növelő módosítások összege a jegyzett tőke emelése a rendelkezésre álló szabad eredménytartalékból az eredménytartalék lekötött tartalékba átvezetett összege az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára igénybe vett összeg a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fedezetére teljesített törvényi előíráson alapuló pótbefizetés összege a pénzmozgással egyidejűleg a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához a jegyzett tőke leszállításával arányos kapcsolódó eredménytartalék kivonás összege a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszköz, eszköz értéke az eredménytartalék növekedésének és csökkenésének dokumentálása, közgyűlési (taggyűlési), alapítói határozat, az eredménytartalékkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben, az elszámolás időpontja eredménytartalékkal kapcsolatos egyéb gazdasági események áttérés forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átalakuláskor keletkező átértékelési különbözet elszámolása az osztalékfizetés korlátai, meglévő szabad eredménytartalék felhasználása a tárgyévi adózott eredmény kiegészítésére a pótbefizetés és annak visszafizetése a mérleg szerinti eredmény átvezetése nyitás utáni rendező tételek között az eredménytartalékba az eredménytartalék értékelése az eredménytartalék kapcsolata az eredménykimutatással az eredménytartalék analitikus nyilvántartása, az analitikus nyilvántartás adattartalma Lekötött tartalék a lekötött tartalék képzésének célja fogalma és tartalma a lekötött tartalék növekedése, csökkenése a jegyzett tőkével szemben a lekötött tartalék növekedése tőketartalékból (azaz tőketartalékból le kell kötni) szövetkezetnél a fel nem osztható vagyon értéke a más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött kötelezettségek fedezetét jelentő tartalék a tőketartalékba helyezett összeg azon része, amelyet a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni - 7 -

8 a lekötött tartalék növekedése eredménytartalékból (azaz eredménytartalékból le kell kötni, akkor is ha az eredménytartalék negatív lesz) a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, saját részjegyek, továbbá a visszaváltható részvények visszavásárlási (megszerzési) értéke átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még fizetendő társasági adónak megfelelő összege az alapítás-átszervezés aktivált értékéből, továbbá a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg a beruházási céllal felvett devizahitelek és devizakötvény kibocsátások nem realizált, elhatárolt árfolyamvesztesége és az erre képzett egyéb céltartalék különbözete a lekötendő tőketartalék összege, ha arra a tőketartalék nem nyújt fedezetet a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére az arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített fizetendő pótbefizetés összege más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött a kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját céljait szolgáló - tartalék a lekötött tartalék növekedése a pénzeszközökkel szemben a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére a törzsbetétek arányában kapott pótbefizetés összege, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolás a pénzmozgással egyidejűleg a lekötött tartalék csökkenése (feloldása, megszüntetése) a lekötött tartalék feloldása a pótbefizetés kivételével a tőketartalékkal, illetve az eredménytartalékkal szemben, ha már nem állnak fenn a lekötés okai a már nem szükséges pótbefizetések összegének visszafizetése a lekötött tartalék közvetlen átadása, átvétele a lekötött tartalék és az eredménykimutatás kapcsolata a lekötött tartalék és a kiegészítő melléklet kapcsolata a lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása a lekötött tartalék növekedésének és csökkenésének dokumentálása, közgyűlési (taggyűlési), alapítói határozat, vezetői utasítás, a lekötött tartalékkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben, az elszámolás időpontja a lekötött tartalék analitikus nyilvántartása, az analitikus nyilvántartás adattartalma Értékelési tartalék az értékelési tartalék kimutatásának célja a szükséges számvitelpolitikai döntés, a piaci érték és a könyv szerinti érték különbségének jelentős összege értelmezése az értékelési tartalék tartalma az értékhelyesbítés értékelési tartaléka a valós értékelés értékelési tartaléka az értékhelyesbítés, illetve a valós értékelés elszámolása az értékelési tartalék kapcsolata a saját tőke más elemeivel az értékelési tartalék növekedése és csökkenése a mérlegkészítéskor ismert piaci ár megállapítása a piaci értéken történő értékelés végrehajtása az üzleti év végén (első alkalommal és később a korábban elszámolt állomány növelése, illetve csökkenése) a devizás tételek (részesedések) értékelésének speciális szabályai az értékelés helyességének vizsgálata, auditálás az értékelési tartalék növekedésének és csökkenésének dokumentálása, az értékelési tartalék elszámolásával kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben az értékelési tartalék analitikus nyilvántartása, az analitikus nyilvántartás adattartalma az értékelési tartalék kapcsolata a kiegészítő melléklettel - 8 -

9 Mérleg szerinti eredmény a mérleg szerinti eredmény fogalma, tartalma a mérleg szerinti eredmény megállapítása a bevétel (aktivált saját teljesítmények) és ráfordítás számlák zárása a tárgyévet terhelő társasági adó elszámolása eredménytartalék igénybevétele az adózott eredmény kiegészítéséhez az osztalék elszámolása a mérleg szerinti eredmény elszámolása nyitás után a mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba a tárgyévi adózott eredmény felhasználása, kiegészítése az eredménytartalékból adózott eredmény eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára jóváhagyott osztalék, részesedés az osztalékfizetési korlát a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá az osztalékelőleg közbenső mérleg készítése osztalékelőleg fizetési korlát a kifizetett osztalékelőleg visszafizetése, feltételei a forintban megállapított osztalékelőleg, illetve osztalék kifizetése devizában a mérleg szerinti eredmény elszámolásával kapcsolatos gazdasági események rögzítése a könyvekben Konzultáció az 1-2 modul témáiban felmerült kérdésekben. (1 óra) 1.3. A könyvelővel kapcsolatos elvárások (1 óra) A könyvelővel szembeni szakmai követelmények szakmai képesítés regisztráció, továbbképzés könyvviteli szolgáltatás végzése vállalkozóként (egyéni vagy társas), illetve munkaviszonyban a könyvelő pénzmosással kapcsolatos feladatai korrupció, vesztegetés a számvitel területén kötelező vagy választott könyvvizsgálat esetén együttműködés a könyvvizsgálóval a könyvviteli szolgáltatást nyújtókra vonatkozó egyéb jogszabályok [Ptk.- szerződéskötés, (vállalkozói-, megbízási szerződés), Btk.-a számvitel rendjének megsértése] a könyvelő nyilvános adatai a beszámolóban (név, cím, regisztrációs szám) A könyvviteli szolgáltatást végzővel kapcsolatos elvárások megbízási szerződés esetén a) a könyvelő és a megbízó jogviszonyának (szerződésének) áttekintése, módosítása a szerződés tartalmazza a szerződő feleket - 9 -

10 szerződés tárgyát (a könyvvezetési és a beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat) a számviteli politika összeállítása és aktualizálása a szabályzatok elkészítése és aktualizálása a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének kialakítása a számlarend összeállítása, főkönyvi nyilvántartások vezetése, összesítő feladások készítése a beszámoló összeállítása a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása belső és külső információk előállítása, szolgáltatása, stb. a szerződés szerinti díjat a megbízatás idejét a megbízó és a könyvelő jogait és kötelezettségeit közreműködők igénybevételének lehetőségeit, eseteit a felelősségi szabályokat a felek feladatai teljesítésének (rész)határidőit titoktartás vállalását a felelősségi szabályok megsértésének következményeit, szankciók kikötését a kártérítés feltételeit, mértékét, az áthárítás eseteit a helyettesítés, a megszűnés, a felmondás eseteit, szabályait a képviselet eseteit, szabályait b) a bizonylatok útjának, az információk áramlásának szabályozása jegyzőkönyv alapján, az átadás/visszaadás határidejének, helyének, teljességének megfelelő rögzítése, különös tekintettel a zárási feladatokra a könyvelő bizonylatot, iratot önkényesen nem tarthat vissza c) az adatszolgáltatási feladatok (beszámoló, bevallások) általa adott vagy másoktól származó adatok szolgáltatása elektronikus bevallás d) a megbízó képviselete (adóigazgatási képviseleti szabályok) a megbízás elfogadása, gyakorlása, felmondása a megbízó és a megbízott közötti kapcsolat szabályozása az adatszolgáltatás határidői, felelősei, bizonylatai a késedelmes adatszolgáltatás következményeinek viselése a képviselőként való eljárás szabályai A könyvelővel kapcsolatos elvárások alkalmazotti jogviszony esetén a követelmények a munkaszerződéssel, a munkaköri feladatokkal kapcsolatosan a szervezeti és működési szabályzat szerepe a könyvelő belső (alá-, fölé-, mellérendelt) kapcsolatai, adatszolgáltatásai a könyvviteli szolgáltatás ellátásának gyakorlata, (rész)határidői a bizonylati szabályzat (bizonylatolás, bizonylatok útja, határidők stb.) a beszámoló elkészítése a munkáltató képviseletében megbízottként eljáró könyvelő (adóbevallás) A könyvelővel kapcsolatos egyéb elvárások szakmai kapcsolatai kommunikációs készség

11 tárgyalási készség kapcsolatteremtő képesség vezetői képesség emberi kvalitások, kompetenciák megbízhatóság felelősségtudat precizitás rendszerező képesség szakmai nyelvi és íráskészség jogszabály-alkalmazási készség számítástechnikai ismeretek szakirodalom és jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése továbbképzésre való igény Javasolt feldolgozandó kapcsolódó joganyag a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, november 21-én elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló - Egyezmény kihirdetéséről szóló évi XXXVII. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény vonatkozó részei a pénzmosás megelőzéséről és szabályozásáról szóló évi XV. törvény a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 1.4. A jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos számviteli feladatok (3 óra) Cégek jogutód nélküli megszűnéséhez kapcsolódó fogalmak, elvi szabályok a) A megszűnések fajtái és a megszűnés hatása a társaság vagyonára jogutód nélküli, illetve jogutóddal történő megszűnés tartalma, hatásai külső felek követeléseinek rendezése, helytállás a cég tartozásaiért korlátolt és korlátlan felelősség esetén elszámolás a társasági vagyonnal a kötelezettségek kielégítése után b) Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének esetei és azok fogalma végelszámolás felszámolás (tisztázni: csődeljárás felszámolási eljárás) a cég megszüntetésére irányuló (cégbírósági) eljárás c) Lényegesebb nem gazdasági társaságnak minősülő gazdálkodók megszűnésének kiemelt szabályai szövetkezetek megszűnése

12 alapítványok megszűnése egyéb gazdálkodókkal kapcsolatos szabályok A végelszámolás a) A végelszámolás megindítása a végelszámolás lefolytatásának feltételei a végelszámolás megindításához kapcsolódó döntések a tevékenységet lezáró beszámoló ki készíti határidő, könyvvizsgálat, közzététel, letétbe helyezés üzleti jelentés nincs b) Végelszámolási (korrigált) nyitómérleg korrekciói és azok tárgyévi elszámolása (követelések, kötelezettségek, értékhelyesbítés és értékelési tartalék, időbeli elhatárolások, értékvesztések és terven felüli értékcsökkenések, céltartalékok) felvétel, módosítás és a módosítások (társasági) adó hatása korrekciók megjelenítése (elkészítésekor és az első üzleti év végén) a korrigált nyitómérleg elkészítésére nyitva álló idő és az elkészítésig tartó időszakban érvényes gazdálkodást érintő korlátozás (kifizetések) c) Számviteli feladatok a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év változása könyvvizsgálat, elfogadás, közzététel, letétbe helyezés az általános szabályok szerint, üzleti jelentés nincs az első (végelszámolás időszaka alatti) beszámolóval kapcsolatos sajátosság (végelszámoló korrekcióinak megjelenítése) végelszámolás időszaka alatt fellelt eszközök kezelése (jogcímének megfelelően, illetve többletként) vitatott hitelezői igények, várható szavatossági és jótállási igények, kártérítés miatt képzett lekötött tartalék elkülönített nyilvántartása, feloldása várható szavatossági és jótállási igények, jövőbeli kártérítési igények megváltása miatt átadott pénzeszközök lekötött tartalékkal szembeni elszámolása végelszámoló saját tőke hozzájárulásának elszámolása (eredménytartalék) teendők a végelszámolás megszűnésekor (felszámolásba fordult végelszámolás, működés továbbfolytatása) beszámolókészítés, könyvvizsgálat, közzététel d) A végelszámolás befejezésének számviteli feladatai a végelszámolás befejezésének napja (fordulónap), beszámoló, könyvvizsgálat, közzététel, letétbe helyezés piaci értéken történő értékelés, értékhelyesbítés és értékelési tartalék kivezetése, piaci értékelés miatti különbözetek rendezése a rendkívüli eredménnyel szemben általános forgalmi adó rendezése a kiosztandó vagyontárgyak kapcsán el nem számolt kötelezettségek/költségek (pl. végelszámoló díja) rendezése vagyonfelosztási javaslat (tartalom, forma, lekötött tartalékba helyezés bemutatása) a vagyon kiadása, a folyamat befejezése számviteli kezelés: nyitás, folyamatos könyvelés, zárás (záró egyenlegek nélküli nyilvántartás)

13 bizonylatok megőrzése e) Kényszer-végelszámolás és egyszerűsített végelszámolás eltérései f) Adózással összefüggő feladatok a végelszámolás miatt (csak az eltérések) A felszámolás, a felszámolás számviteli feladatai a) A felszámolás megindítása és a kapcsolódó kérdések a felszámolás megindításának jogi feltételi, kapcsolódó kiemelt szabályok a hitelezői kérelem elemei, mellékletei az adós megkeresése (bíróság), az adós nyilatkozata(i) a csődeljárás leglényegesebb szabályai (csődvédelem, az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, szerepe, egyezség) a felszámolásról szóló végzés, a felszámolás kezdőnapja, a felszámolás megszüntetése a felszámolás alá került gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei, a kötelezettségek megszegésének következményei (beszámoló, iratok, folyamatban lévő ügyek, tájékoztatások stb.) a felszámolás kiemelt hatásai: tulajdonosi jogok megszűnése, tartozások lejárttá válása hitelezői igénybejelentés szabályai, a hitelezők kielégítési sorrendje korábbi szerződések, jognyilatkozatok megtámadása az egyszerűsített felszámolás b) A felszámolás megindításának számviteli feladatai mit támaszt alá (mit alapoz meg) a felszámolás alatt vezetett számviteli nyilvántartás tevékenységet lezáró beszámolóval kapcsolatos speciális előírások fordulónapja, leltárral alátámasztott, könyvvizsgálat, közzététel, letétbe helyezés, üzleti jelentés nincs elkészítésére nyitva álló határidő (45 nap!) nem tartalmazhat: értékelési tartalékot és értékhelyesbítést, időbeli elhatárolást (kivéve: egyes halasztott bevételek), mérleg szerinti eredményt (az eredménytartalékba kell helyezni) c) Számviteli feladatok a felszámolás során az üzleti évvel és a könyvvezetéssel kapcsolatos előírások a felszámolás időszaka egy üzleti évnek minősül a felszámoló a számlarendet módosíthatja ha nem folytat gazdálkodási tevékenységet, akkor a 5-9. számlaosztályt nem kötelező vezetni, helyette a Felszámolás eredményelszámolása számlát alkalmazhatja a felszámolási nyitómérlegben a felszámolásba be nem vonható vagyon miatti korrekció (saját tőke kötelezettség) a nyitómérleg elkészítése utáni feladatok utólag elfogadott követelések és be nem hajtható követelések rendezése jogvesztett követelések kivezetése követelések egyeztetése során mutatkozó eltérések rendezése eszközök értékelése, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása, esetleges visszaírások rendezése a nyilvántartásba értékkel nem szereplő, kötelezettségek teljesítésére felhasználható eszközök nyilvántartásba vétele nyilvántartásba vételi díj miatti tétel (bemutatni a hitelező számviteli feladatát is!)

14 a céltartalékok rendezése kötelezettségek korrekciója különbözet rendezése a gazdálkodó működése során felmerült gazdasági események (működési költségek, felszámoló díja, állami garancia miatti kötelezettségek, bérgarancia alappal szembeni tartozások) d) Közbenső felszámolási mérleg, kötelezettségek teljesítése kötelező (évenkénti) és opcionális (hitelezői követelések teljesítéskori) készítése. Fordulónap eszközök, kötelezettségek és saját tőke állománya (tartalékolt pénzeszközök, várható költségek, vitatott hitelezői igények bemutatása), külön oszlopban a nyitómérlegben szereplő adatok költségek, ráfordítások és bevételek alakulásának kimutatása szöveges jelentés: nyitómérleg összeállítása utáni korrekciók részletese, indoklás a kötelezettségek teljesítése a felszámolás befejezése előtt, a részleges vagyonfelosztási javaslat e) A felszámolás befejezése, felszámolási zárómérleg a felszámolás befejezésére nyitva álló határidő fordulónapja (felszámoló választja) eredményszámlák zárása (felszámolás eredményelszámolása számlára) eszközök értékelése könyv szerinti értéken: felszámolásba be nem vonható vagyon, pénzeszközök. várhatóan megtérülő értéken: be nem hajtott követelések piaci értéken: többi eszköz (könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete a felszámolási eredményt érinti) források értékelése felszámolásba be nem vonható vagyon az eszközök között ilyen jogcímen kimutatottal megegyezően (kötelezettségként) a kötelezettségek, céltartalékok könyv szerinti értéken különbözetként: tulajdonosokat megillető vagyon (negatív is lehet) szöveges jelentés: a nyitómérlegtől való eltérések magyarázata, minősítése a vagyonfelosztási javaslat tartalma, felépítése a vagyonfelosztás (áfa, engedményezés) bizonylatmegőrzés szabályai f) Felszámolási eljárás megszűnésének (továbbműködés) számviteli feladatai egyezségkötés a felszámolás során záró beszámoló fordulónapja, az egyezségkötés napja. Elkészítendő dokumentumok értékelés a zárómérlegben, felszámolásba be nem vonható vagyon miatti korrekció stornója g) Adózással összefüggő feladatok a felszámolás miatt (csak az eltérések) Javasolt feldolgozandó kapcsolódó joganyag a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény a szövetkezetekről szóló évi X. törvény

15 Konzultáció a 3-4. modul témáiban felmerült kérdésekben. (1 óra) 1.5. Az ellenőrzés, az önellenőrzés számvitele (4 óra) Az adózás rendjéről szóló törvény előírásai alapján (röviden) az adómegállapítás időszakonként, jellemzően önadózással önadózás fogalma, gyakorlata adóbevallás, az adóbevallás kijavítása soron kívüli bevallás az adó megfizetése és támogatás kiutalásának időpontja, módja önellenőrzés az adónál fogalma mikor nem lehet önellenőrzés az önellenőrzés bevallása, megfizetése önellenőrzési pótlék Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti ellenőrzés az ellenőrzés célja, fajtái hatáskör és illetékesség az ellenőrzési eljárásban határidők, annak meghosszabbítása, mikor, milyen feltételekkel az ellenőrzés megindítása előzetes értesítés, megbízólevél jelenléte az adózónak az ellenőrzés lefolytatása elévülési időn belül adó alapja, összege megállapításának helyessége, bizonylatolása az ellenőrzés részére a támogatás megadása, hiányzó adatok pótlása a bizonylatok elvitele, annak dokumentálása az adóhatóság jogai és kötelezettségei mit tehet az adóellenőr milyen bizonyítási eszközök és bizonyítékok lehetnek az adózó javára szolgáló tényeket is fel kell tárni az adózó jogai és kötelezettségei köteles együttműködni alapos indokok alapján jogosult az ellenőrzés megkezdésének elhalasztását kérni az ellenőrzés során keletkezett iratokba jogosult betekinteni az ellenőrzés befejezése a megállapításokról jegyzőkönyv készül, az adóhatóság a megállapításait ismerteti az adózó észrevételt tehet, az ellenőrzés folytatható a megállapításokról határozat a bevallás utólagos ellenőrzése az adóhatóság a kötelezettség teljesítését, a költségvetési juttatás jogosságát ellenőrzi egyszerűsített ellenőrzés nem jogszabálynak megfelelő bevallás esetén határozatot hoz az eltérés okát az adózónak tisztáznia kell ismételt ellenőrzés lezárt bevallási időszakhoz kapcsolódóan

16 (utóvizsgálat, az adózó kérelmére, felülellenőrzés keretében) felülellenőrzés elévülési határidőn belül, a felettes adóhatóság határozattal zárul, ellene fellebbezéssel lehet élni utólagos adómegállapítás az adóhatóság határozattal megállapítja az adókülönbözetet, támogatás-különbözetet, kötelez annak rendezésére, rendelkezik a könyvvezetési, nyilvántartási szabálytalanságok megszüntetéséről az adó feltételes megállapítása a jövőben megkötendő szerződésre az adóalap, az adó megállapítása a határozat (végzés) módosítása és visszavonása milyen esetekben, milyen következménnyel fellebbezés milyen esetben, mikor lehet önálló fellebbezés a fellebbezés eljárási rendje új eljárásra utasítás ki kezdeményezheti, illetve rendelheti el felügyeleti intézkedés kérelemre vagy hivatalból elévülés általában 5 év, milyen esetekben szünetel, illetve hosszabbodik meg jogkövetkezmények késedelmi pótlék adóbírság mulasztási bírság Az ellenőrzés számvitele az ellenőrzés, az önellenőrzés számviteli értelmezése az ellenőrzés megállapítása (a mérleggel lezárt évhez kapcsolódik) jelentős összegű hiba nem jelentős összegű hiba a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ismételt közzététel a megkülönböztetés fontossága mi a hiba és mi a hibahatás a mértékek vonatkozásában számvitelpolitikai döntés kell az ellenőrzés megállapításai könyvelésénél figyelembe veendő szempontok általánosságban ha önellenőrzés tárta fel ha adóellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódik (a határozat jogerőre emelkedése előtt, után) az egyes hibák és hibahatások bemutatásával, rendezésével kapcsolatos feladatok bemutatni, hogy a hiba elkövetésének időszakában = mit könyveltek és mit kellett volna könyvelni megállapítani a hibából eredően a hiba elkövetésének időszakában = milyen következményei voltak a hibának meghatározni a hiba feltárásának időszakában = hogyan lehet a hibát és a hibahatást kijavítani korrigálni a hibát a hiba feltárásának időszakában = mit kell könyvelni a hiba kijavításaként korrigálni a hibahatást a hiba feltárásának időszakában

17 = mit kell könyvelni a hibahatás rendezéseként a hiba-nagyság megállapítása (több ellenőrzés is lehet) a jogerőre emelkedéskor mit kell könyvelni a számviteli hibához kapcsolódik-e adóhatás vagy sem az adóhatóság megállapítása minden esetben érinti az eredményt is Néhány példa az előbbiek alkalmazására az áfát már a decemberi bevallásba levonásba helyezték, holott az csak a januári bevallás időszakában volt levonható kevesebb vagy több munkaadói járulékot vallott be a társaság az árbevételt a társaság 2005-ben számolta el, de csak 2006-ban lehetett volna, a kiszámlázott árbevételhez kapcsolódó készletérték viszont a évi leltárban szerepelt az irodaház felújításának költségeit a társaság az eredmény terhére számolta el, vagy az irodaház karbantartásának költségeit aktiválta a bírósági eljárás keretében 2007-ben megítélt követelést 2006-ban könyvelték, de készletértéket nem mutattak ki a nyíltvégű pénzügyi lízing keretében lízingelt gépet bérbevett eszközként mutatták ki és ez a bérleti időszak kezdő időpontjától számított 2 év elteltével derült ki rosszul állapították meg a társasági adót 2005-ben stb Az ellenőrzés megállapításainak bemutatása jelentős, illetve nem jelentős összegű hiba esetén háromoszlopos mérleg oszlopainak tartalma háromoszlopos eredménykimutatás oszlopainak tartalma összefüggés közöttük, a mérleg szerinti eredmény kezelése kiegészítő mellékletben bemutatandó ismételt közzététel milyen esetben gyakorlatilag milyen formában történik (hány oszlop van a mérlegben, az eredménykimutatásban) a lényeges hatás vizsgálata 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4 óra) Közteherviseléssel összefüggő aktuális kérdések, egyéb jogszabályi változások 2.1. Adók, járulékok Személyi jövedelemadó az összevont adóalap adója adójóváírás, kiegészítő adójóváírása adókedvezmények igénybevétele megszűnő adókedvezmények tandíjkedvezmény kedvezmények korlátja

18 nem változó kedvezmények rendelkezés az adóról önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetések alapján nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetés alapján adómentes juttatások megszűnő adómentességek étkezési hozzájárulás iskolakezdési támogatás üdülési csekk juttatása csekély értékű ajándék adóterhet nem viselő járandóságok nyugdíj egyéb adóterhet nem viselő járandóságok adóköteles természetbeni juttatások, reprezentáció cégtelefonadó a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás a kamatjövedelmek adózása a kamat és kamatjövedelem fogalma az adó megfizetése, bevallása a tőzsdei ügyletből származó jövedelem adója osztalékadózási szabályok tőzsdei részvények osztaléka egyéb osztalékadóval kapcsolatos előírás adó, adóelőleg bevallása munkáltatói adó-megállapítás adóhatósági adó-megállapítás adóelőleg, adóbevallás egyéni vállalkozó adókötelezettsége elvárt adó egyszeri adókedvezmény Társasági adó az adóalanyok, adókötelezettségük változása európai szövetkezet magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége felsőoktatási intézmény, diákotthon iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet célszervezet, közhasznú társaság, non-profit gazdasági társaság külföldi vállalkozó fogalmak bejelentett részesedés kapcsolt vállalkozás, mikro-, kis és középvállalkozás összes bevétel jogutód az adóalap korrekciós tételek veszteségelhatárolás, értékcsökkenés bejelentett részesedés térítés nélküli eszközátvétel

19 visszavásárolt, saját átalakított befektetői részjegy vállalkozási, nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség egyéb módosítások a társasági adóalap módosítás különös szabályai jogutód nélküli megszűnés kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás, átalakulás az adólap megállapítása az úgynevezett elvárt adóalap alapján adókedvezmények fejlesztési adókedvezmény elektronikus bevalláshoz kapcsolódó adókedvezmény szövetkezetek adókedvezménye egyéb változások adóelőleg fizetés Különadók, járadék egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyek adókötelezettsége egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek adókötelezettsége társas vállalkozások különadó kötelezettsége a különadó alapja, növelő, csökkentő tételek a különadó megállapítása, bevallása, megfizetése különadó előleg, feltöltési kötelezettség naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazók különadó kötelezettsége hitelintézeti járadék Egyszerűsített vállalkozói adó evamérték adólap feltöltés elektronikus bevallás kedvezménye egyéb változások Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás általánosan adózó jövedelemrész ekhóval teljesített közterhek magán-nyugdíjpénztári tagdíj Általános forgalmi adó cégtelefon engedményezés a bizonylatokra vonatkozó rendelkezések, a számla kötelező adattartalma Bulgária, Románia csatlakozása miatti változtatások lakásszövetkezetek folyamatos termékértékesítés Regisztrációs adó a regisztrációs adóról szóló törvény változásai a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló törvény Jövedéki adó

20 E85 üzemanyagra vonatkozó rendelkezések hatályba lépése biotartalom igazolása szállítási jövedéki biztosíték bioetanolra új alkoholtermékek előállítása dohánygyártmányok behozatala harmadik országból, cigaretta behozatala Romániából, Bulgáriából egyéb módosítások Illetékszabályozás gépjármű vagyonátruházási illetéke ingyenes eszközátadás önkéntes földcsere igazgatási, szolgáltatási díj, cégbírósági eljárási illeték iratok másolása, gyorsított eljárás, útlevél illetékmentes cseréje Társadalombiztosítási járulék járulékmérték, járulékfizetési felső határ, járuléklap, minimum járulékalap foglalkoztató járuléka foglalkoztatás bővítési kedvezmények kifizetőhelyi elszámolás egyéni járulék, többes jogviszony nem biztosított járuléka egyéni vállalkozó, nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás, többes társas vállalkozó nyugdíjas foglalkoztatott nyugdíj szüneteltetése vállalkozás, megbízás, szellemi alkotás járuléka mezőgazdasági őstermelő egyéb személyek járulékkötelezettsége (külföldi munkavállalók, magyarországon tanuló külföldi, nem biztosított külföldi stb.) alkalmi munkavállalás járulékbevallás Egészségügyi hozzájárulás egyéni 14 százalékos eho 11 százalékos eho tételes eho Adózás rendje adóhatósági adómegállapítás munkáltató közreműködésével munkáltatói adómegállapítás adószám kiadása, bejelentkezési kötelezettség adószám felfüggesztése cégjogi szabályozással kapcsolatos változások kamatadó bevezetése képviselet szabályai adómentes termékimporttal kapcsolatos szabályok ellenőrzési szabályok változása központosított ellenőrzés becslés és vagyonosodási vizsgálatok végrehajtással kapcsolatos szabályok változása

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes

Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Pénzügyi számvitel 2 Előadás 1 (4*45 perc) Előadó: Dr. Veress Attila főiskolai docens tanszékvezető helyettes Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása Céltartalékok nem realizált árfolyamveszteség

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A felszámolási eljárás kezdete:

A felszámolási eljárás kezdete: BIHARI ÁGNES, 2010 A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, valamint annak során a hitelezők törvényben meghatározott módon és sorrendben történő kielégítése.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben