A társasházak adózása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társasházak adózása"

Átírás

1 A társasházak adózása Adóvilág március XVI. Évfolyam 04. szám A társasházak mûködésük során különbözõ adónemek alanyaivá válhatnak. Adókötelezettségeik egy része tévhitek forrásává is vált az elmúlt évek során. E cikk célja az, hogy eloszlassa a félreértéseket és se - gítse a jogkövetõ magatartást, figyelemmel a 2012-tõl hatályos új szabályozásokra is. Bejelentkezés, változásbejelentés A társasházközösség, ha adóköteles tevékenysé get kí - ván folytatni (pl. a közös tulajdont hasznosítja), adószám megállapítása végett köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni. 1 Ha munkabért vagy egyéb adó - köteles kifizetést teljesít, az elsõ adóköteles kifi ze tés - tõl számított 15 napon belül munkáltatói vagy ki fi ze - tõi minõségét akkor is be kell jelentenie az állami adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli. 2 A társasház bejelentkezési és változásbejelentési kö - te lezettségeinek teljesítésére a T201 jelû bejelentõ és változásbejelentõ lap szolgál. Személyi jövedelemadó 3 A társasházakról sokan úgy gondolják, hogy a társa - sági adó alanyai. Valójában azonban nem ez a helyzet: Amennyiben a társasház a közös név (ami jellemzõ - en a társasház címe) alatt jövedelmet szerez, az után a személyi jövedelemadó alanyaként adózik. Ez ab - ban az esetben is igaz, ha a tulajdonosok nem (vagy nem valamennyien) magánszemélyek. Az adózás ki - induló alapja a számviteli szabályok alapján elszámolt bevétel. A társasház egyes jövedelmei után az adókötelezettséget úgy kell teljesíteni, mintha a jövedelmet magánszemély szerezte volna meg. A társasházaknál is elõforduló, a külön adózó jövedelmekre vonatkozó szabályok körébe tartozó bevétel lehet pl. az ingó és ingatlan vagyon átruházásából, a kamatból, az osztalékból, az árfolyamnyereségbõl, az 1) Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (Art.) 16. (2) bekezdése 2) Art. 17. (6) bekezdése 3) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) 75. 4) Szja tv ai 5) Szja tv. 75. (4) bekezdés 6) Szja tv. 75. (3) bekezdés 24 el lenõrzött tõkepiaci ügyletekbõl és a kamatked vez - ménybõl származó bevétel. Ezen jövedelmek után a fizetendõ adó mértéke 16 százalék. Az adózott jövedelmet a tulajdo nos társak közös döntéssel akár fel is oszthatják; a törvény ren delkezése szerint ilyenkor a magánszemély tulajdonostár saknak nincs már további adókötelezettsége. Az előzőekben leírtaktól eltérő adózás vonatkozik a következő esetekre. 1. A közös tulajdon tárgyát képezõ ingatlanrész átru házásából származó jövedelem tekintetében a társasház közgyûlése dönthet úgy, hogy a magánszemély tulajdonostársak egyénileg tesznek eleget az adókötelezettségüknek az Szja tv.-nek az ingatlan, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelemre irányadó rendelkezései szerint 4 E döntés kizárólag a magánszemély tulajdonosokra terjed ki. 5 Ha nincs ilyen döntés, vagy nem így döntenek, akkor az átruhá zásból származó bevétel 25 százalékát kell a társasház jövedelmeként figyelembe venni, mely után a társasháznak 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ez esetben az idõ múlására tekintettel érvényesíthetõ jövedelem-csökkentési lehetõséggel a társasház nem élhet. (Ugyanez igaz a nem magánszemély tulajdonostársak tekintetében akkor, ha a ma - gánszemély tulajdonosokra vonatkozóan a közgyûlés él a törvényben biztosított választási lehetõséggel.) 6 2. A társasház további adókötelezettségének meg - állapítása az adóévben megszerzett bevételek alapján történik. A külön adózó jövedelmeket figyelmen kívül hagyva a többi bevételbõl ideértve a közös tulajdon tárgyát képezõ ingatlanrész bérbeadásából származókat is le kell vonni a tulaj donostársak közös költségre, ille tõleg felújításra történt adóévi befizetéseit, a társasház által közvetített szolgáltatás tovább számlázott ellenértékét, valamint azokat az össze geket, amelyeket e tör vény szerint a jövedelem kiszá mí tásá - nál nem kell fi gye lembe venni (pl. jogszabály alapján

2 kapott támo gatás, felvett hitel). Az így fennmaradó bevételt teljes egészében külön adózó jövedelemnek kell tekin teni. 7 Amint már említettem, közös tu laj don tárgyát képezõ ingatlanrész bérbeadásából szár ma zó bevétel is így adózik. Ezért bérbeadásnál a bevétel egésze jövedelem, szuper bruttósítás azonban a január 1-tõl hatályos értékhatártól 8 függetlenül nincs, ugyanis külön adózó jövedelemrõl van szó: a bevétel 100 százaléka után kell 16 százalék szja-t fizetni. Ha a társasház bevétele kifizetõtõl származik, akkor a társasháznak fizetett adóköteles összegbõl a 16 százalék adót a kifizetõnek kell megállapítania, levonnia, befizetnie és bevallania, valamint arról a társasház részére igazolást kell kiállítania. A nem kifizetõtõl (pl.: magánszemélytõl, külfölditõl) származó adóköteles bevételbõl a 16 % személyi jövedelemadót a társasháznak kell befizetnie negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 12-éig, és azt az éves bevallásban, negyedévenkénti bontásban kell bevallania. Ilyen esetben a társasháznak a magánszemélyre vonatkozó rendelkezések szerint kell eleget tennie az elõírt adókötelezettségének, de csak azokat a bevételeit kell bevallania, amelyekre vonatkozóan az adó megál - lapítására kötelezett. 9 A társasházak személyijövedelemadó-bevallására a 41 jelû nyomtatvány szolgál, melynek benyújtási határideje, ha a társasház áfa-alany, az adóévet követõ naptári év február 25. napja, egyéb esetben pedig az adóévet követõ naptári év május 20. napja. Általános forgalmi adó Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) rendszerében a társasház mint a tulaj donostársak közössége válhat adóalannyá, ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levõ ingóra vagy ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul. Az adóalanyisághoz fûzõdõ jogokat és kötelezettségeket a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselõ útján gyakorolja. Tár sasházak esetében ez jellemzõen a közös képviselõ. Kije lölés hiányában képviselõ a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonos - társ, egyenlõ tulajdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által kijelölt tulajdo nostárs. 10 A társasház áfa-alanyisága nem terjed ki minden tevé - keny ségére, az adóalanyiság tárgyi feltétele ugyanis az, hogy az adóalany gazdasági tevékenységet folytasson, aminek kifelé, a társasházközösségtõl eltérõ személy felé kell irányulnia. Széles körben elterjedt tévhit például az, hogy a társasház adóalanyként szolgáltatást nyújt a tulajdonostársak felé, és ennek ellenértéke a közös költség. Valójában a közös költség elszámolása nem egy kifelé irányuló értékesítés, nem gazdasági tevékenység, ezért a kö - zös költségrõl számlát, vagy nyugtát a társasháznak kiál - lítani nem kell. A társasházak jellemzõ gazdasági tevékenységei a közös tulajdonban lévõ ingatlanrész bérbeadása és értékesítése. 1. A közös tulajdonban lévõ ingatlan bérbeadása Az ingatlan-bérbeadás fõszabály szerint adómentes a tevékenység sajátos jellegére tekintettel 11. A társasház azonban választhatja a tevékenység adókötelessé tételét is (akár minden ingatlanra, akár kizárólag a lakó in gat - lannak nem minõsülõ ingatlanok, pl. üzlethelyiségek, vo - natkozásában), de ekkor döntésétõl a választás évét követõ ötödik naptári év végéig nem térhet el 12. A döntését elõzetesen be kell jelentenie az adóhatósághoz. 13 Ha a társasház alanyi áfa-mentességet választ, az öt - millió forintos értékhatárba beleszámít az ingatlan-bérbeadásból származó bevétel is. Amennyiben a társasház bérbeadási tevékenysége adóköteles, az áfát a rá irányadó gyakorisággal kell bevallania a 65 jelû bevallási nyomtatványon és megfizetnie 14. Ha viszont a társasház nem tette adókötelessé a bérbeadási tevékenységet és nincs is adóköteles tevékenysége, vagy ha alanyi adómentességet választott, az áfa-bevallás benyújtása alól is mentesül 15. 7) Szja tv. 75. (5) bekezdés 8) Szja tv. 29. (3) bekezdés 9) Szja tv. 75. (6) bekezdés 10) Áfa tv. 5. (2) bekezdés 11) Áfa tv. 86. (1) bekezdés l) pontja 12) Áfa tv ) Art. 22. (1) bekezdés b) pontja 14) Art. 1. sz. melléklet I. fejezet B) rész 3. pontja, 2. sz. melléklet I. fejezet 2. pontja 15) Áfa tv (2) bekezdése 25

3 Adóvilág március XVI. Évfolyam 04. szám A tevékenység sajátos jellegére tekintettel áfamentes bérbeadás esetén a társasház nem köteles számlát kibocsátani a szolgáltatásnyújtásról. E kötelezettsége alól akkor mentesül, ha gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsá tá - sáról, amely a számvitelrõl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minõ - sül (pl. bevételi pénztárbizonylat) 16. Gyakori tévhit, hogy ha a társasház felújíttatja a homlokzatát egy céggel, amely nem pénzt kér ennek fejében, hanem azt, hogy a homlokzatot a felújítás idejére hasznosíthassa reklámfelületként, akkor a társasház nem nyújt szolgáltatást, hiszen nincs pénz - mozgás. A pénzmozgás kiiktatása azonban csupán adminisztratív könnyítés, ami nem változtat azon a tényen, hogy ilyen esetben két szolgáltatásnyújtás valósul meg: a cég részérõl felújítás, a társasház részérõl pedig bérbeadás. Ekkor mindkét ügyletet önállóan kell figyelembe venni, az adó alapja pedig mindkét szolgáltatásnyújtás tekintetében a szolgál - tatás piaci értéke lesz. 17 Az ingatlan bérbeadásához kapcsolódóan merül fel egy további gyakori kérdés, mégpedig az, hogyan kell a társasháznak továbbszámláznia a közüze - mi költségeket az ingatlan bérbevevõje felé. A fõszabály az, hogy a közüzemi költségek járulékos költségként beépülnek a bérbeadás adóalapjába 18, tehát ha a bérbeadás adómentesen történik, a köz üzemi díjakat is adómentesen kell tovább - szám lázni, míg adókötelessé tett bérbeadás esetében a közüzemi díjak továbbszámlázása is adó felszámításával történik. Ez független attól, hogy a közüzemi költségek meghatáro zá sára mérõórák segítségével vagy vetítési alappal kerül sor. Abban az esetben ugyanakkor, ha egy mérõórát a szolgáltatónál átíratnak a bérbevevõ nevére, ez azt jelenti, hogy innentõl nem a társasház, hanem a bérbevevõ minõsül a közüzemi szolgál tatás igény - be vevõjének, a társasház részérõl tehát fel sem me - rül a közüzemi költségek tovább számlázása. 16) Áfa tv (1) bekezdés a) pontja 17) Áfa tv ) Áfa tv. 70. (1) bekezdés b) pontja 19) Áfa tv. 86. (1) bekezdés j) pontja 20) Áfa tv ) Áfa tv (1) bekezdés e) pontja A közös tulajdonban lévõ ingatlan (pl. tetõtér, tárolórekesz, pincehelyiség) értékesítése: Az ingatlanértékesítés lehet eseti vagy sorozatjellegû. A társasház eseti ingatlanértékesítése önmagában nem keletkeztet adóalanyiságot, ezért ennek akkor van relevanciája az áfa szempontjából, ha a társasház eleve áfaalany valamely általa végzett gazdasági tevékenység (pl. bérbeadás) következtében. Amennyiben a társasház eleve áfa-alanyként értékesít ingatlant, annak áfa-vonzata a következõképpen alakul: Fõszabály szerint mentes az áfa alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet érté - kesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek elsõ rendeltetésszerû használatbavétele még nem történt meg vagy elsõ rendeltetésszerû használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerõre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év 19. A 2 éves szabályt nemcsak új építésû ingatlan esetében kell alkalmazni, hanem funkcióváltás esetén is, azaz akkor, ha egy ingatlan(rész)t átminõsítenek lakóingatlanból egyéb rendeltetésû ingatlanná vagy fordítva, és a funkcióváltás miatt az átminõsítés újabb használatbavételi engedély kibocsátásával jár. Amennyiben az értékesítés az említett kivételek közé tar - tozik, akkor az az adóalany választásától függetlenül adóköteles, ezért egyenes adózás alá esik. Ha az értékesítés a fõszabály alá tartozik, akkor a bérbeadásnál leírtakhoz hasonlóan a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes. A bérbeadáshoz hasonlóan ekkor is dönthet azonban úgy az adóalany, hogy az állami adóhatóság felé tett elõzetes bejelentéssel az értékesítést adókötelessé teszi, akár minden ingatlanra, akár kizárólag a lakóingatlannak nem minõsülõ ingatlanok, pl. üzlethelyiségek, vonatkozásában. Dönté sétõl a választás évét követõ ötödik naptári év végéig ekkor sem térhet el. 20 Ekkor az értékesítés fordított adózás alá esik. 21 Amennyiben a társasház egyébként nem áfa-alany, de 2 naptári éven belül háromnál több ingatlanrészt értékesít,

4 vizsgálni kell, hogy nem valósul-e meg sorozatjellegû értékesítés. Az Áfa tv. 6. (4) bekezdés b) pontja értel mében ugyanis gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha egyébként nem adóalanyi minõ ség - ben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt) és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel érté - kesít, feltéve, hogy annak elsõ rendeltetésszerû hasz nálat - bavétele még nem történt meg, vagy elsõ ren del tetésszerû használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerõre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év. Az Áfa tv pontja pedig kimondja, hogy az Áfa tv. alkalmazásában sorozat jellegnek minõsül, ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetõleg beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következõ 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetõleg beépített új ingatlant értékesítenek azzal, hogy ha olyan építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetõleg beépített új ingatlant értékesítenek, amely tulajdon kisajátításának tárgyát képezi, vagy amelynek szerzése az értékesítőnél az illetékről szóló törvény alapján öröklési illeték tárgyát képezte, az az előzőekben említett darabszámba beleszámít ugyan, de önmagában nem mi nő - sül sorozat jellegűnek. A fentiek alapján jelentõsége van annak, hogy az érté - kesített ingatlanok önálló ingatlannak minõsülnek-e: pl. lakások, tetõtéri helyiségek vagy pincerészek értékesítése esetén önálló albetétekrõl van-e szó, vagy pedig az ingatlannyilvántartásban egy egységet alkotnak a helyiségek. Ha önálló albetéteket értékesít a társasház, elõfordulhat, hogy sorozatértékesítést valósít meg, míg ha az értékesített ingatlanrészek jogilag egy egységet alkotnak, az értékesítésük is egy értékesítésnek fog számítani. Járulékfizetési kötelezettség A társasház által foglalkoztatott, biztosítottnak minõ sülõ magánszemélyt 22 a járulékalapot képezõ jövedelme után 23 járulékfizetési kötelezettség terheli, fõszabály szerint 10 százalék nyugdíjjárulék és 8,5 százalék egész ségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék (amibõl a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke 4, a pénzbeli egészségbiztosítási járuléké 3, a munkaerõ-piaci járuléké 1,5 százalék) tekintetében. 24 A járulékot a tár sasház vonja le, fizeti meg és vallja be a 08 jelû bevalláson az adóhatósághoz, a tárgy - hónapot követõ hónap 12. napjáig. Nem fizet 1,5 százalékos mértékû munkaerõ-piaci járulékot a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzõ személy, a választott tisztségviselõ, az a foglalkoztatott, aki saját jogú nyugdíjas vagy a tár - sadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejû fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot (az elõbbiekben említett kivételekkel), de a nyugdíjjárulékot csak a járulékfizetési felsõ határig 25 kell megfizetni. A nyugdíj - járulékot a naptári év folyamán addig kell levonni, amíg a biztosított nem nyilatkozik arról, hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felsõ határig megfizette ben 2011-hez képest változást jelent, hogy amennyi - ben a biztosított legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik, az egyidejûleg fennálló, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonya alapján is köteles 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. Szociális hozzájárulási adó A január 1-jétõl hatályos szabályozás értelmében tár sas - ház a vele adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogvi - szony ban (pl. munkaviszony, megbízás) álló termé szetes sze - mély részére juttatott, kifizetett, az Szja tv. ren del kezései sze - rinti adókötelezettség alá esõ önálló tevé keny ségbõl szár ma - zó bevételbõl az adóelõleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, illetve a nem önálló tevé keny ségbõl szár ma zó bevételbõl az adóelõleg-alap számításánál figyelembe vett jö - vedelem növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó 22) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. 23) Tbj. 4. k) pontja 24) Tbj. 19. (2)-(3) bekezdése 25) 2012-ben napi Ft 26) az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény 455. (1) bekezdés a)-b) pontjai 27

5 Adóvilág március XVI. Évfolyam 04. szám szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével alapján 27 százalék mértékû szociális hozzájárulási adót fizet. 26 A bevallásra e körben is a 08 jelû nyomtatvány szolgál. A fizetendõ adó a számított adó, amelyet csökkenteni lehet jogszabályban meghatározott adókedvezmények összegével, például a munkabérek érté - kének megõrzését célzó adókedvezménnyel. Lényeges szabály, hogy amennyiben a társasház ál - tal megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott magán - személy jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá - zalékát és ezáltal nem válik biztosítottá, ettõl függetlenül is terheli a társasházat a 27 százalékos mértékû szociális hozzájárulási adófizetési kötele zettség. Százalékos egészségügyi hozzájárulás 27 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás-fi - ze tési kötelezettség terheli a társasházat a belföldi magánszemélynek juttatott, 27) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (Eho tv.) 3. (1) bekezdése 28) Eho tv. 3. (5) bekezdése 28 a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelõleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem, b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren kívüli juttatásnak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. ] adóalapként meghatározott összege, bb) a kamatkedvezménybõl származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után. 27 Azt a jövedelmet, amelyet a Tbj. szabályai szerinti járulék, illetve szociális hozzájárulási adó terhel, nem kell egészségügyi hozzájárulás alapként figyelembe venni. Ezért 2012-ben már a minimálbér 30 száza lékát el nem érõ jövedelemmel járó megbízásból származó jövedelem sem képez eho-alapot. 28 A bevallási nyomtatvány a százalékos eho tekintetében is a 08 jelû nyomtatvány. DR NÉMETH SZILVIA

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2017.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2017. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai 2017. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Az szja-törvény szerinti adózás kiinduló alapja a számviteli szabályok 4 alapján elszámolt bevétel.

Az szja-törvény szerinti adózás kiinduló alapja a számviteli szabályok 4 alapján elszámolt bevétel. Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2010. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2013.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2013. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2013. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Ingóságok értékesítése az interneten

Ingóságok értékesítése az interneten Ingóságok értékesítése az interneten Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre népszerűbb az interneten keresztül bonyolított használtcikk-kereskedelem (Jófogás, OLX, Vatera, Facebook, stb.),

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2017. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben