Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében"

Átírás

1 Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai uniós követelményeknek megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történô támogatása program segítségével Írta: Barna Zoltán 2

2 Bevezetô Szervezetünk 1998-ban alakult meg a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (elôdszervezete az 1902-ben alapított Gyáriparosok Országos Szövetsége, rövidítve: GYOSZ) és a Magyar Munkaadói Szövetség (a Magyar Kereskedelmi Kamara jogutódja) egyesülésével. Az MGYOSZ politikailag, pénzügyileg független, önkéntes tagságon alapuló szervezet. Több mint 70 tagszervezete van, ennek kb. kétharmada szakmai, iparágat képviselô, egyharmada regionális szervezet. Bizonyos vállalatnagyság felett egyéni tagjai is vannak. Összességében több ezer munkaadót képvisel mintegy 1,2 millió munkavállalóval. Tagságunk jelentôs részét alkotják a kis- és középvállalkozások. Az Európai Unióhoz történô csatlakozásunk közeledtével feladatunknak tekintjük felké- szítésüket a csatlakozásra. Felkészítési stratégiánk részeként, havonta megjelenô lapunkban Magyar Gyáriparban rendszeresen közlünk friss hírekbôl készült összefoglalókat és hasznos tudnivalókat. Brüsszeli képviseletünk révén folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat európai társszervezetekkel, intézményekkel és igyekszünk megadni. tagszövetségeink és tagvállalataink által feltett kérdésekre a szakszerû választ Stratégiánk elemeként az MGYOSZ munkaadói szempontból lényeges témákat felölelô EU-s kiadványsorozatot indított útjára. A sorozat eddig megjelent kötetei a munkaadók számára hasznos tudnivalókkal foglalkoztak (többek között a munkajog, a szociális párbeszéd, a munkaegészségügy). A sorozat kilencedik füzete az Európai Unió pályázati feltételeirôl ad tájé- koztatást. 3

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. EU források vállalkozásoknak Magyarországon oldal 1. A Nemzeti Fejlesztési Terv oldal 2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program oldal 3. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program oldal 4. Regionális Operatív Program oldal 5. Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program oldal 6. Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program oldal 7. EU támogatások forrástérképe oldal II. A sikeres pályázatkészítés folyamata oldal 1. Szükségletek és fejlesztési lehetôségek beazonosítása, a projekt ötlet elsô megfogalmazása - kezdeményezés oldal 2. A pályázati kiírás tanulmányozása, háttéranyagok begyûjtése oldal 3. Partnerségi kör kialakítása - stakeholder-elemzés oldal 4. Pontos célkitûzések meghatározása - problémafa és célfa oldal 5. A projekt ötlet kidolgozása - logikai keretmátrix oldal 6. Kockázatok elemzése a logframe módszer logikájában oldal 7. Pályázatírói team összeállítása oldal 8. Feladat- és ütemterv készítése oldal 9. Szervezeti háttér kidolgozása oldal 10. HR-terv készítése oldal 11. Költségvetés kidolgozása oldal 12. Pénzforgalmi terv készítése oldal 13. Üzleti terv kidolgozása oldal 14. Adatlap kitöltése oldal 15. Pályázati dokumentáció összeállítása oldal 16. Önellenôrzés oldal 4

4 I. EU források vállalkozásoknak Magyarországon 1. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Az Európai Unió által közötti tervezési idôszakra nyújtott fejlesztési források a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származnak. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) stratégiai keretdokumentumként szolgál a támogatások felhasználásához. A Nemzeti Fejlesztési Terv az Európai Bizottsággal kötött megállapodás az úgynevezett Közösségi Támogatási Keret. Ennek a pénzüévben mintegy 1350 milliárd Ft ér- gyi hozzájárulásával a következô 3 tékû fejlesztés valósulhat meg. A Nemzeti Fejlesztési Terv megköze - lítôleg 510 milliárd forint uniós és 178 milliárd forint hazai közösségi (központi, illetve helyi) forrást tesz elérhetôvé a beruházások számára. Ez a gazdasági szereplôknek szóló programokon keresztül a tervek szerint további 280 milliárd forint magántôkét mozgat meg. Mindezt kiegészíti 283 milliárd forint uniós, illetve 113 milliárd forint hazai kö - zösségi forrás a Kohéziós Alap finanszírozta nagy környezetvédelalátámasztó és ennek elérését le- mi és közlekedési infrastrukturális projekteken keresztül. Az NFT hosszú távú célja az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való felzárkózás. Az ezt hetôvé tevô specifikus célok a következôk: 1. versenyképesebb gazdaság; 2. a humán erôforrások fejlesztése; 3. jobb minôségû környezet és alap-infrastruktúra; illetve 4. kiegyensúlyozottabb területi fejlôdés elôsegítése. A Nemzeti Fejlesztési Terv égisze alatt folyó specifikus célok elérésére szolgáló fejlesztési tevékenységek az öt operatív program (OP) keretében valósulnak meg, melyeket az alábbiakban röviden ismertetünk. 2. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) a gazdaság általános versenyképességének javítását célozza meg. A termelôszektor modernizációját megvalósító beruházások támogaés foglalkoztatást a kis- és közép- tása növeli a társadalmi kohéziót vállalatok technikai modernizáláhálózatépítésük támogatásán ke- sa, innovációs tevékenységük és resztül. A gazdasági innovációkat segíti a hazai közfinanszírozású és magánjellegû K+F szféra versenyképes kutatásainak, és a két szektor közötti együttmûködés támogatásával. Az operatív program célja az elektronikus gazdaság kiépítésének támogatása az infrastruktúra és a digitális tartalom oldaláról, illetve az elektronikus közigazgatás kiépítése. Hazánkban a Strukturális Alapok programjai közül elsôként a GVOP pályázatai kerültek meghirdetésre. 3. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) céljai, a mezôgazdaság modernizálásának és hatékonyabbá tételének megvalósítása részben a termelési technológiák, részben a termékfeldolgozás fejlesztésén keresztül. A program másik célja a vidék fejlesztése, jövedelemszerzési lehetôségek biztosítása a vidéki térséinfrastruktúra és szolgáltatások fej- gek lakossága számára, a vidéki lesztése, a vidék kulturális öröksé- gének védelme. 4. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM A ROP célja az Unió fô fejlesztési területi egységeinek számító régiók fejlesztése. E fejlesztés részterületei a gazdasági környezet javítása a turizmus támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erôjavítása, és környezetgazdálkodá- forrásainak és tudásállományának suk fejlesztése. A Regionális Operatív Program elsôsorban az ágazati programokban megvalósuló általánosan szükséges fejlesztéseket egészíti ki, figyelembe véve a régiónként eltérô speciális területi igényeket, ezzel járulva hozzá a kiegyensúlyozott területi fejlôdéshez. A program középtávú célkitûzései a következôk: A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek gazdasági potenciáljának erôsítése; A természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása; Vonzó települési környezet 5

5 kialakítása az életkörülmények ja - vítása érdekében; Megújulásra képes helyi társadalom megteremtése; E célkitûzések a térségek és településcsoportok sajátosságaihoz illeszkedve terület specifikus problémák megoldását szolgálják. A program keretében a célok megvalósítása az alábbi négy prioritás mentén történik: A regionális gazdasági környezet fejlesztése; Integrált térség- és településfejlesztés; A társadalom megújuló képességének javítása; Szakértôi segítségnyújtás a program végrehajtásának támogatására. A Regionális Operatív Programot két Strukturális Alap finanszírozza: a gazdaságfejlesztési, infrastruktúra-fejlesztési tevékenységeket az Európai Regionális Fejleszképzési területhez kapcsolódó fej- tési Alap, míg a foglalkoztatásilesztéseket az Európai Szociális Alap. Ezen alapokból a közötti idôszakban kb. 80 milliárd Ft (314 millió euro) fejlesztési forrás jut. 5. HUMÁNERÔFORRÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM A Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése. A munkaerô-piaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetû csoportok munkaerôpiacra való belépésének segítésük mérséklésére. Az OP támogat- sére, s ezzel társadalmi kirekesztézéssel, az alkalmazkodóképesség ja továbbá a munkaerôpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képés a vállalkozói készségek erôsítésével, illetve a munkaerô-piaci szolgáltatások korszerûsítésével. A képzés, oktatás, illetve a munkaerô-piaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erôsítése szintén kiemelt beavatkozási terület. 6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 7. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK FORRÁSTÉRKÉPE A Környezetvédelmi és Infrastrukki környezetvédelmi és közleke- túra Operatív Program célul tûzi dés-infrastrukturális beruházások megvalósítását Magyarországon a Kohéziós Alapból történô fejleszhelyzetû térségek telekommuniká- tésekkel összhangban, a hátrányos ciós infrastruktúrájának javítását, illetve az egészségügy infrastruk- turális fejlesztését. A hazai vállalkozások által - az egyes operatív programok intézkedései keretén belül - megpályázható támogatásokat az alábbi táb- lázat foglalja össze: Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) GVOP 1.1. Az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 1. Technológiai korszerûsítés Infrastruktúra építésére, fejlesztésére, Kb. 23,9 milliárd ingatlan építésre vagy gépbeszerzésre, kiviteli tervek készítésére, illetve 2. Regionális vállalati a szállítás és az üzembe helyezés Kb. 2,39 milliárd központok létesítése beruházási költségeinek finanszírozására. 3. Beszállítói integrátorok Megegyezik az 1-2. komponens Kb. 3,6 milliárd számának növelése és tevékenységeivel, ezen felül: megerôsítésük új/korszerû technológia bevezetésére, honosítására, termékbiztonság növelésére, minôségfejlesztés és informatikai háttér fejlesztésére, modern vezetéstechnikai rendszerek bevezetésére, a beszállítói kör szervezésére. Továbbá beszállítói klaszterek létrehozására és megerôsítésére. 6

6 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) GVOP 1.2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Ipari és innovációs Ipari parkok esetében infrastruktúra Kb. 2,65 milliárd infrastruktúra fejlesztése fejlesztésre, új ingatlan építésére vagy a szolgáltatások számának növelésére, minôségük fejlesztésére, inkubátorházak, innovációs és technológiai transzferközpontok létesítésére, fejlesztésére. 2. Logisztikai központok Logisztikai tevékenységek végzéséhez Kb. 1,78 milliárd fejlesztése szükséges berendezések létesítésére, eszközbeszerzésre, logisztikai bázisok létrehozására, illetve elektronikus információs és irányító rendszerek beépítésére. GVOP 2.1. Kis- és középvállalkozások mûszakitechnológiai hátterének fejlesztése 1. Mûszaki technológiai Technológiai fejlesztéshez kapcsolódó Kb. 27,39 milliárd fejlesztés beruházásokra: mûszaki gépek, berendezések beszerzésére, termeléshez kapcsolódó ingatlan építésére, bôvítésére, illetve licensz, know-how vásárlására 2. Korszerû menedzsment Minôségbiztosítási, környezetirányítási Kb. 4,09 milliárd rendszerek és technikák rendszerek kialakításához kapcsolódó támogatása tevékenységekre (irányítási rendszer kézikönyv, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítésére, irányítási rendszer bevezetésére). GVOP 2.2. A vállalkozói kultúra fejlesztése 2. komponens: Emeltszintû, Emeltszintû, szakma-specifikus 2,035 milliárd szakma-specifikus tanácsadásra: pl. belföldi, valamint tanácsadás külföldi (EU-s) pénzügyi forráslehetôségek, támogatási konstrukciók feltérképezése, menedzsment, marketing és termékfejlesztési tanácsadás, piackutatás, illetve hazai, európai uniós és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok készítése. GVOP 2.3. Az együttmûködés fejlesztése a vállalkozói szektorban 1. KKV-k közötti Új mikro kis- és középvállalkozásokból Kb. 1,02 milliárd együttmûködés szervezése álló hálózatok alapítására; hálózat tagjai 7

7 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) által megvalósuló nagyberuházások elôkészítésére, pályázati benyújtására; együttmûködô vállalkozások mûködésének folyamatos felügyeletére. 2. Együttmûködô Vállalkozások közös beruházásai: Kb. 6,85 milliárd vállalkozások közös célú mûszaki gép, berendezés, illetve licensz beruházása, fejlesztése beszerzésére, know-how transzferre, termeléshez kötôdô ingatlan építésre, meglevô hálózatok fejlesztésére, közös arculat kidolgozására vagy adatbázis fejlesztésre. GVOP 3.1. Alkalmazás-orientált Alkalmazott kutatási tevékenységekre 15,33 milliárd kooperatív kutatási és (és az ehhez szorosan kapcsolódó technológia-fejlesztési alapkutatásra), kísérleti fejlesztési tevékenységek támogatása tevékenységekre, kutatási célra használt eszközök beszerzésére, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. GVOP 3.3. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erôsítése 1. Induló technológia- és Önálló kutatás-fejlesztésre, kutatási Kb.3,1 milliárd tudás-intenzív mikrovállal- eredmények adaptálására, know-how kozások, és úgynevezett beszerzésre, licensz vásárlásra, prototípus spin-off vállalkozások elkészítésére, megvalósíthatósági innovációs feladatainak tanulmány elkészítésére, vagy pénzügyi, támogatása üzleti, jogi tanácsadásra. 2. Új kutatói munkahelyek Infrastruktúra fejlesztésére, a vállalati Kb.3,1 milliárd létrehozásához kötôdô kutatói-fejlesztôi munkahelyekhez vállalati kutatási infrastruktúra szükséges mûszer beszerzésére fejlesztése és üzembe helyezésére. 3. Vállalati innováció K+F eredmények hasznosítási jogának Kb.1,57 milliárd támogatása megszerzésére, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési munka megrendelésére, önálló kísérleti fejlesztésre, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. GVOP 4.1. E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 1. Integrált üzleti Integrált vállalat-irányítási rendszerek 3,75 milliárd rendszerek támogatása kiépítésére, bôvítésére, üzleti intelligencia rendszerek, illetve vezetôi döntéstámogató rendszerek kiépítésére. 2. Elektronikus üzleti, Üzleti folyamatokat támogató rendszerek 8,75 milliárd internetes megoldások és integrált elektronikus megoldások támogatása a KKV-k és bevezetésére, ajánlatkérô és 8

8 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) üzleti partnereik közötti kapcsolat fejlesztése érdekében ügyfélszolgálati rendszerek kialakítására, e-piacterek fejlesztésére, valamint webes megjelenésre. GVOP 4.2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 1. Fôleg kis- és Online megjelenésére, saját honlapok 2,35 milliárd középvállalkozásoknak, készítésére, regionális, ágazati és üzleti illetveróluk szóló üzleti portálok kialakítására, mobil eszközökre tartalom elôállítása építô üzleti szolgáltatás- fejlesztésre. támogatása 2. Egyéb, üzleti célú Tartalom-elôállítási infrastruktúra 2,35 milliárd tartalmak elôállításának kialakítására, közintézmény és támogatása magánszféra között partnerség alapján digitális tartalom vonatkozású új termékek és szolgáltatások elôállítására és forgalmazására AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók Saját tulajdonba kerülô földterület 3,2 milliárd induló támogatása vásárlására, új technológiai berendezések beszerzésére, környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtésére, valamint számítástechnikai eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzésére. AVOP 2.1. A mezôgazdasági Szerkezetátalakításra, korszerûsítésre 15 milliárd termékek feldolgozásának és a termelési költségek csökkentésére, és értékesítésének fejlesztése új, nagyobb hozzáadott értékû termékek elôállítására, élelmiszerbiztonság és minôségjavításra, környezetterhelés csökkentésére, hulladékhasznosítás és kezelésre, valamint a munkafeltételek javítására. AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetôségek bôvítése 1. Az agrártevékenységek Új tevékenységek bevezetésére, Kb. 2,92 milliárd diverzifikációja termékfejlesztésre, a mezôgazdasági termékek minôségének, piaci megjelenésének, kiszerelésének javítására, márkajegyek bevezetésére. 2. Minôségi mezôgazdasági Helyi, kiváló minôségû mezôgazdasági Kb. 1,62 milliárd termékek marketingje termékek marketing eszközeinek és értékesítési csatornáinak kialakítására, továbbfejlesztésére. 3. Idegenforgalmi Falusi magánszálláshelyek/ Kb. 1,3 milliárd tevékenységek ösztönzése vendéglátóhelyek bôvítésére, komfortfokozatának fejlesztésére, új falusi magánszálláshelyek/ vendéglátóhelyek kialakítására. 9

9 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) 4. Kézmûves tevékenységek Kézmûipari vállalkozások eszköz- és Kb. 0,65 milliárd ösztönzése termékfejlesztésére, marketing eszközök fejlesztésére (bemutatkozó anyagok, kiadványok), bemutató üzemek, mûhelyek kialakítására. AVOP 3.4. A falufejlesztés és Épület felújítására (közösségi célokra), 3,8 milliárd -felújítás, a vidék tárgyi és többfunkciós közösségi épületek szellemi örökségének létrehozására, mûemléki építmények megôrzése felújítására, játszóterek, közösségi terek felújítására, természeti értékek, táji elemek rendbetételére. ROP 1.2. Turisztikai 8 milliárd fogadóképesség javítása 1. Szálláshelyek fejlesztése Meglévô szálláshelyek kapacitásnövelésére és minôségének fejlesztésére, új szálláshelyek kiépítésére. 2. Vonzerôhöz kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztésre, szolgáltató szolgáltatások fejlesztése létesítmények és egységek fejlesztésére, kerékpáros- és lovas turizmus fejlesztésére. HEFOP 1.3. A nôk munkaerôpiacra 2,86 milliárd való visszatérésének segítése 1. Nôk foglalkoztatható- Képzésre, készségfejlesztésre, ságának javítása, tanácsadásra,távoktatási programokra, munkaerô-piaci részvételük illetve támogatott foglalkoztatásra. támogatása 2. Önfoglalkoztatóvá/ Vállalkozói ismeretek és készségek vállalkozóvá válás fejlesztését szolgáló képzési támogatása programokra, különös tekintettel az innovatív vállalkozásokra, illetve nôi vállalkozók/önfoglalkoztatók támogatására inkubátor-házakban, vállalkozói klubokban. 3. A családi és munkahelyi Nemek közötti esélyegyenlôség kötelezettségek munkahelyi megvalósítására irányuló összehangolásának munkáltatói kezdeményezésre, elôsegítése családbarát politika kialakítására, rugalmas munkaidô formák bevezetésének és a nôi karrier tervezés támogatására, illetve önkormányzati szolgáltatások családbarát összehangolásának kidolgozására. HEFOP 3.4. Munkahelyteremtéshez 17 milliárd és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések 1. Munkahelyteremtô Munkahelyteremtô beruházásokhoz beruházásokhoz és vállalati kapcsolódó képzési 10

10 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) technológia-váltáshoz kapcsolódó képzési programok. programok támogatására. 2. Általános képzés egyéni KKV-k vállalkozói készségek fejlesztésére vállalkozók, mikro-, kis- és irányuló képzésekre, EU-ra vonatkozó középvállalkozások részére ismeretekkel kapcsolatos, illetve informatikai képzésekre. KIOP 1.6. Energiagazdálkodás Megújuló energiatermelés 5,1 milliárd környezetbarát fejlesztése infrastrukturális támogatására, a megújuló energiapiacra való belépésre, energiatermelô beruházások támogatására, valamint lakossági megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházásokra. II. A sikeres pályázatkészítés folyamata Azt, hogy milyen célokra és mi- a korábbiakban. De lyen pályázatok léteznek, már láthattuk hogyan fogjunk hozzá egy pályázat elkészítéséhez, hogy sikeresek is legyünk? Az alábbiakban a sikeres pályázás megfelelô lépéseit tekintpályázatra koncentrál - a pályá- jük át - mint látni fogjuk, a folyamat mindig a projektre, és nem a zat csak egy eszköze lesz a promegfogalmazásával és a pályá- jekt fejlesztésének! Az elôkészítés a projekt ötlet zati kiírás tanulmányozásával, iltásával indul, majd ezt követi a letve a pontos célkitûzés kialakíprojekt tervezése az Európai Unióban elfogadott, ún. Logfraaz üzleti terv készítéssel és a pá- me módszertan szerint. A folyamat a projekt operatív tervezésével - azaz a pénzügyi, humánerôforrás-terv és ütemterv készítésével - folytatódik. Végül lyázati dokumentáció összeállításával zárul a projekt elôkészítémaköröket mutatjuk be részle- tésének folyamata. Az alábbiakban a fent említett tesen. 1. Szükségletek és fejlesztési lehetôségek beazonosítása, a projekt ötlet elsô megfogalmazása kezdeményezés Mielôtt a pályázatkészítéshez fognánk, fontos, hogy pontosan átlássuk a projektet, amelyre támogavállalkozásnak szükséges beazo- tást kívánunk szerezni. A pályázó nosítania azon problémákat, memelyek hozzájárulhatnak ezen lyek megoldásra várnak, valamint azokat a fejlesztési lehetôségeket problémák orvosolásához. Ezek körvonalazása jelentheti egy projekt ötlet csíráját - és csak ennek ismeretében, a projektötlet átgondolása után foghatunk bele a pályá- zatkészítés gyakorlati részébe. 2. A pályázati kiírás tanulmányozása, háttéranyagok begyûjtése A projekt ötlet megfogalmazását követôen mindenekelôtt tanulmányozzuk át a pályázati dokumentációt - elsôsorban a pályázati felelsô kérdés, amire választ kere- hívást és a pályázati útmutatót. Az sünk, hogy szervezetünk/vállalkozásunk jogosult-e egyáltalán pákell vizsgálni, hogy projekt elkép- lyázatot benyújtani. Ha igen, meg zelésünk támogatható-e - azaz megfelel-e a pályázati célkitûzéösszhangban vannak-e a támogat- seknek, a tervezett tevékenységek ható tevékenységekkel, elfogadhamegfelelô-e a projekt nagysága, tó költségekkel, mit kell teljesíteni, valamint hogy tudjuk-e biztosítani a szükséges saját erôt. Érdemes továbbá áttekinteni a pályázati útmutató részét képezô értékelési táblát is, mert az értékelési szem- 11

11 pontok segítenek annak eldöntésében, vajon tényleg nekünk találták-e ki ezt a pályázatot, illetve anvagy hogy mi jelent elônyt a pályá- nak megismerésében, hogy mit is szeretne a kiíró látni valójában, zat elbírálásánál; röviden: mekkora esélyünk van a pályázaton. A pályázati dokumentáció tanulmányozása során felmerült kérdéseinkre több módon kaphatunk választ. Egyrészt a pályázati dokumentációt tartalmazó honlap Gyakran Ismétlôdô Kérdések rovatában (GYIK - ezt érdemes rendszeresen tanulmányozni!), másrészt az információs napokon, il- lehetôségünk van arra is, hogy kérdésünket közvetlenül a letve pályázati kiírásban megadott cíbenyújtanunk, elkezdôdhet a pá- mekre juttassuk el ben. Amennyiben a fentiek alapján úgy döntünk, érdemes pályázatot lyázatkészítési munka. 3. Partnerségi kör kialakítása stakeholder-elemzés Gyakran a program jellegébôl fakadóan célszerû bevonni partnereket is. A partnerségi kör kialakításánál olyan érdekelt szervezeteprojektbe, akik vállalják, hogy ket/vállalkozásokat kell bevonni a részt vesznek annak megvalósításában, a részvételük olyan mértékû, hogy pozitív hatást gyakorolnak a projekt tevékenységeinek megvalósításában, annál is inkább mivel ôk is érdekeltek a projekt eredményeiben. Az együttmûködés leggyakoribb formája az együttmûködési megál- létrejött konzorcium alakítása. Mivel nem zárható ki, lapodással hogy a konzorciumi szerzôdés egyik vagy másik aláírójának az érdeke, álláspontja idôközben megváltozik, törekedni kell a szerzôdés feltételeinek részletes és pontos kidolgozására. Kiemelten fon- tos részletesen tisztázni a projekt keretében létrejövô vagyontárgyak tulajdonlásával és mûködtetésével összefüggô kérdéseket is. Sok pályázat esetében gyakorlati útmutatást is kaphatunk e szerzôdések formájára, tartalmára vonatkozóan - igyekezzünk ezt megismerni és alkalmazni projektjeink során! 4. Pontos célkitûzések meghatározása problémafa és célfa A projektek célja a vállalkozás jelenlegi helyzetében fennálló, megfô problémák megértéséhez ele- levô problémák megoldása, ezért a mezni kell a vállalkozás, vagy ha a projekt arra irányul, aq szélesebb cél csoportok ( több vállalkozás, partnerszervezetek, vagy akár egy egész kistérség) esetében fennálló helyzetet. Az adott helyzetet különbözôképpen értékelhetik a kü- érdekcsoportok, érintet- tek. Ezzel kapcsolatban hasznos lönbözô lehet az összes érintett bevonása a helyzetelemzés elvégzésébe (például egy workshop keretében). Probléma-elemzés Az elemzési szakasz három fá- zisból áll: * Probléma-elemzés * Célok meghatározása * Stratégia-elemzés A probléma-elemzés a pályázó vállalkozások fôbb problémáinak azonosítását valamint a problémák közötti ok-okozati összefüggések meghatározását jelentô probléma-fa elkészítését foglal - ja magában. A problémák feltárása/azonosítása interjúk, felmérések, elemzések és statisztikák alapján történhet. A problémák feltárásának, összegyûjtésének módszere lehet az is, ha az érdekeltek brainstorming összejövetel keretében határozhatják meg az adott helyzethez kapcsolódó legfôbb problémákat. A problémák feltárása, összea feltárt problémák logikai hierar- gyûjtése után meg kell határozni chikus egymásra épülését - ez az ún. probléma-fa. Minden feltárt problémát értékelni kell. Ki kell választani egy átfogó problémát, és fel kell tárni az ehhez kapcsoprobléma ok, akkor alsóbb szintre kerül, míg az általa kivál- lódó, ezt kiváltó problémákat. Ha a tott okozat feljebb. Az alábbi ábelképzelt megye mélyépítô vál- ra egy vállalkozói csoport - egy lalkozásai - helyzetét leíró prob- léma-fát mutat be: figyeljük meg az ok-okozati összefüggéseket, a logikai felépítést! 12

12 Célok meghatározása A probléma-fa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja meg, míg a célok elemzése a kíproblémák célok formájában tör- vánatos jövôbeni helyzet pozitív aspektusait. Ez magában foglalja a ténô újrafogalmazását, tehát az ún. cél-fa a probléma-fa tükörképe lesz. Az ok és okozati viszonyt az eszközök és célok viszony váltja fel. Lássunk egy példát egy probléma céllá való átalakítására! P R O B L É M A = Üzleti szakértelem hiánya az új vállalkozások körében. CÉL = Új vállalkozások üzleti tervezési képességének javítása. A problémák célokká való átfordítása útján jutunk el a cél-fához; az elôbbi esetet folytatva, a cél-fánk a következô képet mutatja: Az egyes célok ugyanúgy egymásra épülnek, mint a problémák a probléma-fában. E logikai kapesetén a felsôbb szintû célkitûzé- csolat értelmében az alsó szintû célok maradéktalan megvalósítása sek is megvalósulnak. Stratégia-elemzés Az elemzési szakasz utolsó fázisában történik a kívánt eredmény eléréséhez szükséges stratégia kivá- lasztása. A stratégia a célok olyan csoportját tartalmazza, amelyeket be lehet illeszteni egy konkrét és önmagában is életképes projekterôforrások függvényében. A stra- be, a rendelkezésre álló idô és tégia áttekinti a különbözô beavatkozások, megoldási lehetôségek, módszerek megvalósíthatóságát, ami a projekt fókuszának elmozdulásával járhat. Ebbôl kifo- miután kiválasztottuk a lyólag, stratégiát, a projekt célja és általá - nos célkitûzései többé-kevésbé rögzítettek. Az elôbbi példában a stratégia elemzés eredményeként kialakulkülönbözô célok elérését szolgál- hatnak a mélyépítô vállalkozások azon közös projektjei, amelyek a ják majd: például egy közös beru - házási projekt, amelynek keretéépítenek, vagy együttesen speciá- ben közös telephelyi központot lis gépeket szereznek be, amelyeket a cégcsoport minden tagja bérelhet; ugyanígy azonosíthatnak egy olyan projektet is, amely képa vállalatvezetôk és alkalmazotta- zéssel vagy tanácsadással fejleszti ik ismereteit és készségeit. A stratégia-elemzési szakasz lekörvonalaztuk a valós szükséglet- zárultával pontosan azonosítottuk, re alapuló, cél-orientált projektüntervezési szakasz, a projekt részle- ket. Ezt követôen indulhat meg a tes kidolgozása. 5. A projekt ötlet kidolgozása logikai keretmátrix A logikai keretmátrix (LFA vagy logframe) módszertant az Egyesült Államok fejlesztési és segélyszerhetvenes években fejlesztési tevé- vezete, a USAID fejlesztette ki a kenységek tervezésének, menedzselésének és értékelésének segítése céljából. A logframe a projektek logikájának strukturálásához általánosan használt eszközzé vált, és alkalmazása elterjedt az Európai Unióban is. Az LFA módszer alkalmazásálogikai keretmátrix (röviden: log- nak végeredményeként áll elô a frame), amely 16 mezôben foglalja össze a projekt szempontjából legfontosabb információkat: miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika) mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátofigyelembe venni (feltételezések rok) ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök) milyen külsô tényezôket kell és kockázatok) hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellenôrzés forrásai) milyen eszközökre van szükség (eszközök) mekkora a projekt költségve- elôfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításá- tése (költségek) milyen hoz (elôfeltételezések). A módszer alkalmazása során rendkívül fontos a projektben érintettek bevonása a folyamatba. Ezért a projekttervezés során is a problémaelemzés, célelemzés, stratégiaelemzés és projekttervezés fázisai- ban is alkalmazzuk az interaktív worksopok, és a csoportmunkára, érdekegyeztetésre lehetôséget adó más alkalmak eszközét. Az LFA, azáltal, hogy összehozza az érdekcsoportokat az 13

13 elemzési szakaszban a problémák, célok és stratégiák megvitatására, arra ösztönzi az érdekelteket, hogy gondolják át saját elvávalósíthatóak meg. A célok vilá- rásaikat és azt, hogy azok hogyan gos meghatározásával és hierarad a projekttervek belsô logikájá- chikus besorolásával lehetôséget nak ellenôrzésére, biztosítva ezálazt, hogy a tevékenységek, tal eredmények és célok kapcsolódjanak egymáshoz. A projekttervezôk nem kerülhetik ki a projekt megvalósíthatóságát befolyásoló kritikus feltételezések és kockázati tényezôk azonosítását és a projekt monitoringmeghatározását. Mindezek az in- jához és értékeléséhez szükséges mutatók és információs források formációk egyetlen dokumentumban kerülnek összegzésre. A logframe tehát egy négy oszlopot és négy sort tartalmazó mát - rix (legegyszerûbb formájában). A vertikális logika a projekt tevékenységét, az okozati összefüggéilletve a projekt-menedzser befo- seket és a fontos feltételezéseket lyásolási körén kívül esô bizonytalansági tényezôket határozza meg. A horizontális logika a projekt ha - tásainak és a projekt által felhasznált erôforrások méréséhez kapés a mérések ellenôrzéséhez szük- csolódik, a fôbb mérési mutatók séges eszközök meghatározásán keresztül. Az alábbi ábra a logframe mátrix struktúráját szemlélteti. Projekt leírás A projekt alapjául szolgáló stratécélokig vezetô hatásmechaniz- must intervenciós logikának ne- giát, a tevékenységektôl az átfogó vezik. A logframe mátrixban az intervenciós logikán, annak egyes szintjein keresztül történik meg a projekt leírása - vagyis ez kerül majd a mátrix elsô oszlopáazok a straté- ba. Az átfogó célok giai szintû célok, amelyekhez a projekt hatásai hosszú távon hozzájárulnak. Ezeket a célokat a prokülsô feltételek teljesülésére is. jekt önmagában nem tudja elérni, elérésükhöz szükség van további projektek megvalósítására, illetve Ezen átfogó célok szintjén fog egy-egy vállalkozás projektje kap - csolódni a különféle programok keretében meghirdetett pályázaaz az eredmény- tokhoz is. A projektcél szinten jelentkezô konkrét cél, amit a projekt megvalósításával közvetlenül el kívánunk érni. Mincélja lehet - ez azonban a vállal- den projektnek csak egy konkrét kozás életében bekövetkezô változásként kerüljön megfogalmazásra, ne a projekt tevékenységeit forossz megfogalmazás projektcél- galmazzuk meg benne! (Például: ként a téglaszeletelô gép beszerszolgáltatásnyújtás kialakítása speciális építôipari beruházások- zése, de jó lehet a komplex hoz.) Az eredmények a projekt kereprojekt megvalósítása során létre- tében végrehajtott tevékenységek termékei (outputok), amelyek a jönnek. (Itt beszélhetünk a téglaazok a lépé- szeletelô géprôl!) A tevékenységek sek, cselekvések, akciók, amelyeket az eredmények elérése érdekében meg kell tenni. A tevékenységeknek kapcsolódni kell az eredcélfa alapján a logikai kerettáblá- ményekhez, vagyis egyértelmûen össze kell kötni a tevékenységet és az annak termékeként létrejövô outputot. Például a korábbi problémafaba átfogó célként a Versenyképesség javítása vállalati kooperáez esetben pedig a ció révén fogalmazható meg, a p r o j e k t c é l Mélyépítô vállalkozások hálózati együttmûködése alapfeltételeinek megteremtése lehet. Ugyanazon példa esetében a projekt eredményei a következôképpen vázolhatók: Fejlett informatikai rendszer Hálózati központ épülete Felkészült felhasználók Kiadványok Végül a projekt tevékenységeiként az alábbiakat határozhatjuk meg: Hardver vásárlás Szoftver fejlesztés Ingatlanbôvítés Képzés Kiadványok készítése 6. Kockázatok elemzése a logframe módszer logikájában ÁLTALÁNOS CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) HATÁS INDIKÁTOROK (impact indicators) CÉL INDIKÁTOROK (result indicators) EREDMÉNY INDIKÁTOROK (output indicators) ESZKÖZÖK (means v. inputs) ELÔFELTÉTELEK Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem bizonyos külsô tényezôkön, illetve e külsô tényezôk meglétére vonatkozó konkrét felté- is. A külsô tényezôk a telezéseken projekt tervezése során határozhatóak meg a logframe minden egyes szintjére vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon túl a sikerhez 14

14 szükséges egyéb tényezôk az alattuk lévô sorban találhatóak. A feltételezések és az intervenciós logika egyes szintjei közötti kapcsolatot szemlélteti az alábbi ábra. Projekt leírás ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉGEK Objektíven igazolható eredményességi mutató Hogyan értelmezhetjük tehát e kapcsolatot a feltételezések és az egyes szintek között? Ha az elôfeltételezések teljesülnek (pl. telektulajdonosok vagy a lakosság hozzájárulása egy infrastrukturális beruházáshoz), akkor indulhatnak meg a projekt tevékenységei. Ha a tevékenységeket elvégezzük, és emellett az azonos szinten levô külsô feltételek teljesülnek, akkor jönnek létre a projekt eredményei. Ha a projekteredmények létrejönnek, és a megfelelô feltételek teljesülnek, akkor érheti el a projekt a célját. Ha a projektcél megvalósul, és az adott szintû külsô felté- telek is teljesülnek, akkor érhetjük VALÓSZÍNÛ A BEKÖVETKEZÉSE? KI KELL BÔVÍTENI A PROJEKTET A FELTÉTELRE HATÓ ESZKÖZÖKKEL IGEN BIZTOS VALÓSZÍNÛ VALÓSZÍNÛTLEN FONTOS A FELTÉTEL? IGEN el az átfogó, stratégiai célokat. A feltételezések meghatározását, leívagyis pozitív módon kell megfo- rását a kívánt helyzet formájában, galmazni. Ilyen módon lehetôvé Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések ELÔFELTÉTELEK válik nyomon követésük és értéke- tudnánk hozzárendelni minden egyes szinthez (egy sarkí- lésük a feltételezési algoritmus se - gítségével. Potenciálisan persze rengeteg feltételt tott példa: ahhoz, hogy Szolnokon megépülhessen egy többszintes üzemhelyiség, elengedhetetlen külsô feltétel, hogy ne legyenek az Alföldön 9-es erôsségû földrengések). Az alábbi algoritmus segítségével minden egyes felmerülô külalapján eldönthetjük, hogy való- sô feltételt elemezhetünk, és ez ban releváns és ennek megfelelôen a logframe mátrixban is megjelenítendô feltételrôl van-e szó. NEM KI KELL HAGYNI KI KELL HAGYNI FIGYELNI KELL ÁT LEHET ALAKÍTANI A PROJEKTET? NEM a GYILKOS FELTÉTEL Objektíven ellenôrizhetô mutatók Az objektíven ellenôrizhetô mutatók - vagy indikátorok - megmutatják, hogy a célokat milyen mértékkerülhet sor a megfelelô monitor- ben sikerült teljesíteni a logframe egyes szintjein. E mutatók alapján ing rendszer kidolgozására. A logmeghatározásra a beavatkozási lo- frame ezen oszlopában kerülnek gikát leíró oszlopban meghatározott célok, eredmények elérésének mérésére szolgáló indikátorok. Az átfogó célok mérésére szolgáló indikátorok a hatásindiés a projekt eredmé- kátorok, a konkrét cél mérésére szolgáló indikátorok az eredmény indikátorok, nyének mérését az output indikátorok teszik lehetôvé. A legalsó sorban kerülnek feltüntetésre az eszközök, erôforrások. Az erôforrások közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erôforrások tartoznak. Az elsô oszlopban leírt beavatindikátorok - valamint a követke- kozási logika egyes szintjei és az zô pontban tárgyalt ellenôrzési források - közötti kapcsolatot szemlélteti a következô oldalon látható elsô ábra. Az egyes szinteken kijelölt mutatók minôsége a SMART kritéri- umrendszerrel vizsgálható, amely az angol Specific, Measurable, Available, Relevant és Time-bound szavak kezdôbetûinek felel meg, azaz a jó indikátorok jól meghatározottak, specifikusak ( p o n t o s a n annak a célnak, eredménynek a megvalósulását mérik, amelyikhez hozzárendelték), mérhetôek, hozaz indikátor értékére z á f é r h e t ô e k vonatkozó adatok viszonylag elfogadható költségek mellett, r e l e v á n- sak az érintett célok szempontjá- ból, és idôszakhoz, idôponthoz kötöttek. Az objektíven ellenôrizhetô jelzô azt jelenti, hogy az ugyana- 15

15 Projekt leírás ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉGEK Objektíven igazolható eredményességi mutató zon mutatót mérô különbözô személyek ugyanazokat a mérési eredményeket kapják meg. Például a korábban említett cékövetkezô indikátorokat határoz- lokhoz, illetve eredményekhez a hatjuk meg: - A projekt átfogó céljához: a közösen bonyolított projektek száilletve a foglalkoztatottság 30% ma 3 év múlva, reálértéken, mely az árbevétel 30% növekedését, az eredményesség 30% növekedését, növekedését eredményezi. - A projektcélhoz: az együttdb PC, 300 m2 ingatlan, 23 kikép- mûködô tagok száma. - A várt eredményekhez többek között: 1 db szerver+perifériák, 15 zett szakember, valamint 150 db tájékoztató kiadvány. A logframe mátrix elkészítésének menete A logframe mátrix oszlopainak és sorainak kitöltése meghatározott logikai sorrendben történik. Elôször az elsô oszlop kerül elígy elkészül a stratégiából leve- készítésre fentrôl lefelé haladva, zetve a projekt célrendszere, meghatározásra kerülnek a tevékenységek. Ezután a feltételezések kerülnek meghatározásra (negyedik oszlop) lentrôl felfelé haladva, kezdve az elôfeltételezésekkel. Ezt követôen az alsó sorból kiindulva vízszintesen haladva ki- Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések ELÔFELTÉTELEK töltjük a hiányzó mezôket, elôször meghatározva az indikátorokat, majd azok forrását. A mátrix kitöltésének megfelelô sorrendjét szemlélteti az alábbi ábra. Projekt leírás Objektíven igazolhateredményességi mutató Például: a korábban említett projekt esetében - melynek probléma- és célfáját felépítettük, illetprojektcélokat, valamint az ered- ve meghatároztuk az átfogó- és ményeket és tevékenységeket - a következô oldalon található logi- kai kerettábla rendelhetô. A logframe alapú tervezéssel a projektünk részleteiben is kiala- kult - most következhet a projekt pályázati formába öntése. A pályázatírói csapat összeállítása során a pályázati kiírásnak megfelelôen elsôsorban elemezzük a páhogy eldönthessük milyen szakér- lyázat egyes elemeit azon célból, tôkre van szükség, és milyen rész - letességgel kell kidolgozni a különbözô elemeket. Amennyiben a pályázó rendelkezik saját, belsô szakértôkkel, akik megfelelô módon képesek elkészíteni a pályázatot, kimellékleteit, külsô szakértôk be- tölteni annak adatlapját és annak vonása feleslegessé válik. Ellenkezô esetben - elsôsorban a pénzügyi, illetve üzleti terv elkészítésére - célszerû külsô szakembert bevonni. Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések Pályázatírói team összeállítása 5. Jelenleg számos cég szakosodott a pályázatírásra, melyek vállalják a teljes pályázati dokumentáció elkészítését megfelelô anyagi ellenszolgáltatás fejében. Egy sikerdíjas rendszerben doltanácsadó, aki a pályázatírás mellett a nyertes pályázat alap- gozó pályázatírótól elvárhatjuk, hogy arra fog törekedni, hogy a pályázat nyerjen - viszont az a ján megvalósuló projekt menebiztos, hogy olyan pályázatot ké- dzselésében is kész részt venni, szít számunkra, amely a végrehajtás során sem rejt buktatókat, nem várt kockázatokat. 16

16 L O G I K A I K E R E T T Á B L A Projekt címe Mélyépítô klaszter - informatikai fejlesztés Projekt leírás Objektíven igazolható Indikátorok forrása Feltételezések eredményességi mutatók (indikátorok) Átfogó célok Hatás indikátorok Versenyképesség javítása Közösen bonyolított projektek száma Összesített számviteli adatok vállalati kooperáció révén 3 év múlva, reálértéken: az együttmûködô felekre - árbevétel 30% növ. - eredményesség 30% növ. - foglalkoztatottság 30% növ. Projekt célja Cél indikátorok (result indicators) Mélyépítô vállalkozások hálózati Együttmûködô tagok száma: 12 Együttmûködési szerzôdések száma Piaci környezet együttmûködése (jogszabályok) alapfeltételeinek kedvez az megteremtése együttmûködésnek Megfelelô konjunkturális feltételek Várt eredmények (outputs) Eredmény indikátorok (Output indicators) Fejlett informatikai rendszer 1 db szerver + perifériák Átadás-átvételi jegyzôkönyv Megfelelô számú aktív Hálózati központ épülete 15 db PC (kapacitás, átviteli sebesség) Beüzemelési jegyzôkönyv hálózati tag Felkészült felhasználók 1 db hálózati szoftver Projektjelentés szándéka Kiadványok 15 db platform + operációs rendszer Bizonyítványok a bekapcsolódásra 300 m2 ingatlan Használatbavételi engedély Folyamatos 23 kiképzett szakember továbbképzés 150 db tájékoztató kiadvány Tevékenységek Költségvetés forrásai Költségek Hardver vásárlás Saját forrás: 25% Építés Munkavállalók részvétele Szoftver fejlesztés Támogatás: 50% Eszközbeszerzés Hálózati tagok közti Ingatlanbôvítés Hitel: 25% Szolgáltatások költségei informatikai kapcsolat Képzés (szoftverfejlesztés, képzés, létrehozása Kiadványok készítése kiadványok készítése) Épület határidôben Humán költségek történô átadása Ált. projekt menedzser költségek Eredményes közbeszerzési eljárás Megfelelô eszközbeszállító megtalálása Elôfeltételezések Kedvezô támogatási politika 8. Feladat- és ütemterv készítése A pályázat tervezésének kiemelkedôen fontos eleme az operatív projekttervek, a feladat- és ütemterv elkészítése, mely szoroson kapcsolódik a projekt tevékenységeihez, valamint segítséget nyújt a menedzsmentnek a feladatok idôbeni behatárolásában. Az ütemtervezés a projektelemek, feladatok idôbeli ütemezésének, esedékességének tervezése, elôzetes meghatározása. Az ütemtervet meghatározó tényezôk: Az egyes feladatok idôigénye A feladatok egymásra épülése Az idôzítés fizikai feltételei Az erôforrások rendelkezésre állása Költséghatékonyság, ésszerûség. 17

17 Az idôtervezés célja: A projekt átfutási idejének meghatározása A részfeladatok, tevékenységek kezdési és befejezési idôpontjának kiszámítása Az események bekövetkekus tevékenységek) meghatáro- zési idôpontjának elôrejelzése Az átfutási idôt közvetlenül befolyásoló részfeladatok (kriti- zása A legkorábbi és legkésôbbi idôpontok meghatározása a nem-kritikus tevékenységeknél Az idôtervezés ezáltal segíti a túlzott ingadozások elsimítátevékenységek végrehajtása so- sát és a gap -ek kiszûrését a rán. Az ütemtervezés legelterjed- tebb módszertani eszköze az úgynevezett Gantt-diagram, vagy sávos ütemterv. Ez a diagram a projekt idôtervében foglalt tevékenységeket egy-egy sorral jeleníti meg a tervben, olyan módon, hogy a sorok hossza arányos a reprezentált tevékenység teljesítési idejév e l. 9. Szervezeti háttér kidolgozása A feladat- és ütemterv elkészíkidolgozása is a tervezés idô- tése mellett, hasonlóan fontos a projekt szervezeti hátterének szakában. Ennek lényege a projektben résztvevô külsô és belsô szakemberek, partnerkapcsolatok bemutatása, vala- szervezetek és a közöttük lévô mint a döntések és projektirányítás módjának körvonalazáprojekt menedzsmentjé- nek bemutatása magában fog- sa. A lalja: a projektet irányító testület felépítésének, feladatainak és döntési jogosultságainak bemuhierarchikus viszonyokat és ko- tatását; a projektszervezeten belüli ordinációs funkciókat; a projektet irányító csoport vezetôj ének ( projekt meneszakmai partnereinek bemuta- dzser), munkatársainak és külsô tását a projekt szakmai és pénzmegvalósítás, értékelés) gazdá- ügyi döntései (programindítás, jának megnevezését, a döntéselôkészítés módját. 10. HR-terv készítése A vállalkozások számára renszerepe különösképpen felérté- delkezésre álló humán tényezô kelôdik egy projekt megvalósírészletesen foglalkozunk a pro- tásánál, ezért a következôkben jektek humánerôforrás-tervezéhumánerôforrás-tervezés sével. A elsô lépése a megvalósításban részt vevô szakértô kiválasztátelmények fényében kell kivá- sa. Ennek során a projekt egyes feladatai által megszabott kövelátására képesek. lasztanunk azokat a személyeket, akik az egyes feladatok elalapvetô különbségtétel a sze- A szakemberek közötti egyik mélyek generalistákra és specifüggvényében ugyanis más le- alistákra való felosztása. Ennek het az egyes szakértôk projektben betöltött szerepe. A SPECIALISTA egy területet nagyon mélyen ismer a saját területén jó válaszai vannak A GENERALISTA sok területen van tudása, de nem mély érti a területek közti össze- függéseket jó kérdéseket tud feltenni bármely területen A kiválasztott szakértôk által biztosított erôforrások tervezétervezéshez felhasznált erôfor- séhez mindenek elôtt azt kell látnunk, hogy az idôterv és a rások között rendkívül szoros a kapcsolat. A szûkösen rendelkezésre álló erôforrások optihatékony projekt-végrehajtás kulcseleme. A tervezéshez egy mális elosztása a sikeres és példát mutatunk be, a Megaáltal kifejlesztett feladattervezé- kom Stratégiai Tanácsadó Iroda si táblát, amely jól rávilágít az ütemterv és az emberi erôforrás terv szoros kapcsolatára. (Táblázatunk a 19. oldalon.) 11. Költségvetés kidolgozása Miután a logframe alapján meghatároztuk a projekt tevészükséges fizikai, anyagi és kenységeit, meg kell határozni a tevékenységek elvégzéséhez pénzügyi erôforrásokat. Mivel a késôbbiekben különbözô szempontok szerint kell összevonni és összesíteni a költségeket, az erôforrásokat elôre meghatározott költségkategóriák szerint célszerû felosztani. A költségvetést célszerû vapl. MS Excel) segítségével lamely táblázatkezelô szoftver ( összeállítani. A költségvetési táblának tartalmaznia kell: a költségnemet a mértékegységet tevékenységenként és összesen o a mértékegységet o a mennyiségeket o egységárakat o teljes költséget. A támogatás-igénylés szempontjából elsôdlegesen 18

18 Feladat megnevezése Feladatterv Erôforrásterv Projekt elem Konkrét tevékenység Felelôs Output/ teljesítési mutató Szakértôk BZ TA Össz Egyéb input/ktg Megnev. Költség (e Ft) Információtérkép összeállítása TA 0,3 0,5 0,75 Forrásanyag gyûjtése Külföldi szakemberek felkeresése BZ 0,5 0,5 Elôkészítés Adatgyûjtés és elemzés Tartalmi vázlat összeállítása TA TA Strukturált alapanyaghalmaz Tanulm.tart. vázlat (kb. 3 old.) 0,5 1,5 0,5 2 0,5 Általános szakmai részek kidolgozása TA Ált. fejezetek Kidolgozás Esettanulmányok kidolgozása TA Esettanulmányok 1 1 Javaslatok, kulcsüzenetek megfogalmazása BZ 0,5 0,5 1 Ö S S Z E S E N 2,8 5 7,75 0 a projekt szûkebb, csak az adott támogatási, pályázati konstrukció keretében elismerhetô, támogatható kiadásokat tartalmazó költségvetékalkuláljuk ki, melyek a pá- se a releváns. Ugyanakkor azokat a költségtételeket is lyázatban nem elismerhetô, de várhatóan felmerülô költségeket jelentenek. Általában ilyenek a menedzsmenttel kapcsolatos általános költségek, esetleg a forgóeszköz biztosításának költsége, vagy például egyes pénzü- gyi, banki szolgáltatások díja (pl. hitelkamatok), vagy áfa- visszaigénylésre jogosult szervezetek esetén az ÁFA is. Az egyes pályázatok esetekintetében a Program-kie- tében elismerhetô költségek gészítô Dokumentumban található intézkedés-leírás, illetve az ez alapján összeállított pályázati útmutató a mérvadó. Rögzített, vagy maximált költségvetési keret esetén, ha elsô közelítésben meghalad- a kereteket, változtat- juk nunk kell a tevékenységeken vagy az indikátorokon. Ily módon tehát a költségvetés fô sorainak meghatározása visszahat az eddigi tervezési eredményeinkre, azok módosítását vonhatja maga után. 12. Pénzforgalmi terv készítése A projektköltségvetés kialakí - tása, annak egyes elemeinek meghatározása mellett fontos azt is megterveznünk, hogy az egyes kiadások idôben mikor merülnek föl, illetve mikor kapjuk meg a projekt egyes bevételeit, vagy éppen a kérelmünk alapján folyósí- tott támogatást. 19

19 Az egyes bevételek és kiadások esedékességének figyelembe vételére épülô idôbeli pénzáramlások meghatározását nevezzük cash flow tervezésnek (pénzforgalmi terv készítésjelentôsége, hogy segítségé- nek). A cash flow tervezés egyik vel elôre láthatjuk, hogy a projektvégrehajtás egyes idôszakaiban mennyi kiadálikviditási helyzetünk, nem sunk és mennyi bevételünk lesz, így tervezhetôvé válik a kerülünk a megvalósítás során pénzzavarba. Az adott példában az 50%-os állami támogatást csak utólag, egy-egy negyedév lezárását követôen az adott negyedévben ténylegesen felmerült költségek aráviszont a projektgazdának nyában folyósítják. Emiatt május-június folyamán a saját forrásain felül kell finanszíroznia a projektet, amehogy finanszírozási hitelt lyet csak úgy tud megtenni, vesz fel, amelyet a támogatás folyósítását követôen vissza- fizet. 13. Üzleti terv kidolgozása A fenntarthatóságot biztosító tényezôket is figyelembe kell venni. Egy projektrôl akkor mondható el, hogy fenntartható, ha azt követôen is hasznokat/elônyöket kínál a projekt gazda vállalkozásnak, miután a támogatói sebeletartoznak a fenntartható- gítségnyújtás véget ért. Ebbe ság szervezeti, pénzügyi, jogi, mûszaki feltételei egyaránt. A fejlesztést követô idôszakra vonatkozóan készül el az üzleti terv. Az üzleti terv tartalmazza a projektet közvetlenül befolyásoló belsô és külsô tényeeszköz segítségével lehet fel- zôk elemzését, amit kétféle mérni. Az egyik a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Erôsségek, gyengeségek, lehetôségek és veszélyek elemzése), a másik pedig a PEST ( Political, Economic, Social and Technological - politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai) elemzés. 14. Adatlap kitöltése Ha az elôzô pontokban ismertetett dokumentumok, tervek elkészültek, ezt követôen nekiláthatunk a pályápályázatoknak tartal- zati adatlap kitöltéséhez. A mazniuk kell a pályázat kiírója számára szükséges mindazon információkat, amelyek a pályázat értékeléséhez szükségesek, ideértve a javasolt intézkedés leírását, annak hatáskörét, beleértve a földrajzi lefedést is, és konkrét céljait. A pályázatokban ismertetni kell a java- solt intézkedések középtávú gazdasági és társadalmi hasznaira vonatkozó elôzetes értékelés eredményeit, a javasolt célcsoportok körét, a javasolt végrehajtási ütemezést és a finanszírozási tervet, minden olyan egyéb információval együtt, amely annak ellenôrzéséhez szükséges, hogy az érintett intézkedés megfelel a pályáztató jogszabályainak és célkitûtudja azokat az információ- z é s e i n e k. A projekttervbôl a projekt értékelôje meg kell, hogy kat, amelyek a projektre vo- natkozó értékelési jelentés elkészítéséhez szükségesek. Az adatlapon csak olyan adatoknak kell szerepelniük, amelyek az üzleti tervben nem részletezett követelmények igazolásához illetve megerôsítéséhez szükségesek. Az adatlap a projekt környezeti kihatásaira vonatkozó kérdéseket is tartalmaz. Amennyiben bármelyik kérdésre pozitív válasz szükséges, akkor az üzleti tervben teljes körûen részletezni kell a projekt környezeti hatását. Lehet, hogy az adatlapon röviden össze kell foglalni az üzleti terv tartalmát, de nem ez az a dokumentum, amelyben részletesen számba kell venni a projekt környezeti hatásait, illetve a projektre vonatkozó tervezési és jogi követelményeket. Röviden fogalmazva: az adatlap egy struktúrát szab, és kérdéseket tesz fel támogatást igénylô projekttel kapcsolatban. Az adatlap mellett benyújformalizált dokumentumok, tandó, esetlegesen kevésbé mint például az üzleti terv, lehetôvé teszik, hogy a pályázó olyan formát illetve struktúrát használjon, amipályázó nem térhet el jelen- lyet kíván, és saját logikai menete szerint dolgozza ki a projektet. Ezzel szemben a tôs mértékben a pályázat kiírója által megszabott követelményektôl. Az adatokat tömören kell ismertetni és mellôzni kell a lényegtelen információkat. Lehetôleg minden kérdésre adjunk választ, ne hagyjunk ki pontokat. Folyamatosan tartsuk szem elôtt az értékelési szempontokat, mindegyikre reagáljunk a megfelelô pontpályázati nál. Maximálisan tartsuk be a nyomtatvány 20

20 EGY ÜZLETI TERV LEHETSÉGES SZERKEZETE 1. A termelési/szolgáltatási program leírása - a termék vagy termékek leírása - a foglalkoztató szervezet méretei, tulajdonformája, tulajdonostársak és jogaik leírása - a vezetés és a személyzet bemutatása - szervezeti terv - munka- és felelôsség-megosztás 2. A piac elemzése - az ágazat elemzése - a piac behatárolása - az egyes részpiacok (munkaerô-, tôke-, értékesítési és nyersanyagpiac) elemzése - versenytársak elemzése - kockázatelemzés 3. Termelési és üzemeltetési terv - a telephely bemutatása - az alvállalkozók bemutatása - gépek, berendezések, technológia - a legfontosabb alapanyag- és alkatrész beszállítók - az értékesítési hálózat 4. Marketing terv - az ár kialakítása - a forgalmazás - az eladásösztönzés - a marketing mix - az ellenôrzés és korrekció 5. Pénzügyi terv - finanszírozási terv - mérleg - eredményszámítás - készpénzforgalom elemzése - fedezeti pont meghatározása. szerkezetét. Egyszerû, a kiírással megegyezô betûtípust használjunk. 15. Pályázati dokumentáció összeállítása Természetesen az adatlap tökéletes kitöltése sem eleteljes pályázati dokumentá- gendô önmagában, hiszen a ciónak ez csak egy eleme. A pályázati dokumentáció részeit képezik a következôk: I. Adatlap II. Részletes projektterv (benne az üzleti terv) III. Csatolandó dokumentu- mok. Az összeállításnál különö - sen ügyelni kell az elôírt pélkezdjük el a mellékletek dányszámra, az aláírásokra, a mellékletekre és a beadási határidô betartására. Idôben összegyûjtését, a szükséges aláírások, testületi határozatok, partnerségi nyilatkozatok, konzorciumi megállapodások beszerzését, de figyeljünk arra is, hogy szárégebbi 30, 60 illetve 90 mos dokumentum nem lehet napnál. Figyeljünk arra, hogy az eredeti példányban eredeti aláírások, illetve pecsétek szerepeljenek, a mellékleteket pedig a pályázati kiírásban szereplô nyelven - azaz magyarul - csatoljuk. Ezek ugyanis formai követelmények, hasonlóan a megadott határidôhöz, melyek nem betartása automatikusan kizárja a pályázatot az értékelési folyamatból. 16. Önellenôrzés Végül, de nem utolsó sorban a pályázatkészítés nagyon fontos eleme az önellenôrzés. Általában a pályázati adatlap utolsó oldalán vagy csatolt mellékletként ellenôrzô lista található, mely tartalmazza a beadandó dokumentumok, mellékletek listá- sorrendjét, formáj át ( pl. ját, Word, Excel formátum ), illetve nyelvét ( pl. angol nyelvû összefoglaló. ) Javasolt az ellenôrzô lista körültekintô tanulmányozása és annak megfelelôen a pályázati dokumentáció elemeinek összeállítása a kért sorrendben. Valamennyi elôírt mellékletet csatoljunk, pályázatunkat a megkövetelt példányszámban készítsük el, az eredeti példány minden oldalát szignózzuk, végül pedig, hogy a befektetett munkánk ne vesszen el, biztosítsuk, hogy pályázatunk határidôre beérkezzen a benyújkezését a pályáztató szerve- tás helyére. A pályázat beér - zetek általában átvételi elis- mervénnyel nyugtázzák. 21

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Projekt menedzsment kézikönyv

Projekt menedzsment kézikönyv Dávid János Mátyási Sándor Tajti József Projekt menedzsment kézikönyv A projekt tervezés A tervezés értelme Mindennapi életvitelünk, munkánk során szinte folyamatosan tervezünk és ez alapján kezdünk hozzá

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben