Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében"

Átírás

1 Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai uniós követelményeknek megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történô támogatása program segítségével Írta: Barna Zoltán 2

2 Bevezetô Szervezetünk 1998-ban alakult meg a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (elôdszervezete az 1902-ben alapított Gyáriparosok Országos Szövetsége, rövidítve: GYOSZ) és a Magyar Munkaadói Szövetség (a Magyar Kereskedelmi Kamara jogutódja) egyesülésével. Az MGYOSZ politikailag, pénzügyileg független, önkéntes tagságon alapuló szervezet. Több mint 70 tagszervezete van, ennek kb. kétharmada szakmai, iparágat képviselô, egyharmada regionális szervezet. Bizonyos vállalatnagyság felett egyéni tagjai is vannak. Összességében több ezer munkaadót képvisel mintegy 1,2 millió munkavállalóval. Tagságunk jelentôs részét alkotják a kis- és középvállalkozások. Az Európai Unióhoz történô csatlakozásunk közeledtével feladatunknak tekintjük felké- szítésüket a csatlakozásra. Felkészítési stratégiánk részeként, havonta megjelenô lapunkban Magyar Gyáriparban rendszeresen közlünk friss hírekbôl készült összefoglalókat és hasznos tudnivalókat. Brüsszeli képviseletünk révén folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat európai társszervezetekkel, intézményekkel és igyekszünk megadni. tagszövetségeink és tagvállalataink által feltett kérdésekre a szakszerû választ Stratégiánk elemeként az MGYOSZ munkaadói szempontból lényeges témákat felölelô EU-s kiadványsorozatot indított útjára. A sorozat eddig megjelent kötetei a munkaadók számára hasznos tudnivalókkal foglalkoztak (többek között a munkajog, a szociális párbeszéd, a munkaegészségügy). A sorozat kilencedik füzete az Európai Unió pályázati feltételeirôl ad tájé- koztatást. 3

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. EU források vállalkozásoknak Magyarországon oldal 1. A Nemzeti Fejlesztési Terv oldal 2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program oldal 3. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program oldal 4. Regionális Operatív Program oldal 5. Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program oldal 6. Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program oldal 7. EU támogatások forrástérképe oldal II. A sikeres pályázatkészítés folyamata oldal 1. Szükségletek és fejlesztési lehetôségek beazonosítása, a projekt ötlet elsô megfogalmazása - kezdeményezés oldal 2. A pályázati kiírás tanulmányozása, háttéranyagok begyûjtése oldal 3. Partnerségi kör kialakítása - stakeholder-elemzés oldal 4. Pontos célkitûzések meghatározása - problémafa és célfa oldal 5. A projekt ötlet kidolgozása - logikai keretmátrix oldal 6. Kockázatok elemzése a logframe módszer logikájában oldal 7. Pályázatírói team összeállítása oldal 8. Feladat- és ütemterv készítése oldal 9. Szervezeti háttér kidolgozása oldal 10. HR-terv készítése oldal 11. Költségvetés kidolgozása oldal 12. Pénzforgalmi terv készítése oldal 13. Üzleti terv kidolgozása oldal 14. Adatlap kitöltése oldal 15. Pályázati dokumentáció összeállítása oldal 16. Önellenôrzés oldal 4

4 I. EU források vállalkozásoknak Magyarországon 1. A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Az Európai Unió által közötti tervezési idôszakra nyújtott fejlesztési források a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származnak. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) stratégiai keretdokumentumként szolgál a támogatások felhasználásához. A Nemzeti Fejlesztési Terv az Európai Bizottsággal kötött megállapodás az úgynevezett Közösségi Támogatási Keret. Ennek a pénzüévben mintegy 1350 milliárd Ft ér- gyi hozzájárulásával a következô 3 tékû fejlesztés valósulhat meg. A Nemzeti Fejlesztési Terv megköze - lítôleg 510 milliárd forint uniós és 178 milliárd forint hazai közösségi (központi, illetve helyi) forrást tesz elérhetôvé a beruházások számára. Ez a gazdasági szereplôknek szóló programokon keresztül a tervek szerint további 280 milliárd forint magántôkét mozgat meg. Mindezt kiegészíti 283 milliárd forint uniós, illetve 113 milliárd forint hazai kö - zösségi forrás a Kohéziós Alap finanszírozta nagy környezetvédelalátámasztó és ennek elérését le- mi és közlekedési infrastrukturális projekteken keresztül. Az NFT hosszú távú célja az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való felzárkózás. Az ezt hetôvé tevô specifikus célok a következôk: 1. versenyképesebb gazdaság; 2. a humán erôforrások fejlesztése; 3. jobb minôségû környezet és alap-infrastruktúra; illetve 4. kiegyensúlyozottabb területi fejlôdés elôsegítése. A Nemzeti Fejlesztési Terv égisze alatt folyó specifikus célok elérésére szolgáló fejlesztési tevékenységek az öt operatív program (OP) keretében valósulnak meg, melyeket az alábbiakban röviden ismertetünk. 2. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) a gazdaság általános versenyképességének javítását célozza meg. A termelôszektor modernizációját megvalósító beruházások támogaés foglalkoztatást a kis- és közép- tása növeli a társadalmi kohéziót vállalatok technikai modernizáláhálózatépítésük támogatásán ke- sa, innovációs tevékenységük és resztül. A gazdasági innovációkat segíti a hazai közfinanszírozású és magánjellegû K+F szféra versenyképes kutatásainak, és a két szektor közötti együttmûködés támogatásával. Az operatív program célja az elektronikus gazdaság kiépítésének támogatása az infrastruktúra és a digitális tartalom oldaláról, illetve az elektronikus közigazgatás kiépítése. Hazánkban a Strukturális Alapok programjai közül elsôként a GVOP pályázatai kerültek meghirdetésre. 3. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) céljai, a mezôgazdaság modernizálásának és hatékonyabbá tételének megvalósítása részben a termelési technológiák, részben a termékfeldolgozás fejlesztésén keresztül. A program másik célja a vidék fejlesztése, jövedelemszerzési lehetôségek biztosítása a vidéki térséinfrastruktúra és szolgáltatások fej- gek lakossága számára, a vidéki lesztése, a vidék kulturális öröksé- gének védelme. 4. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM A ROP célja az Unió fô fejlesztési területi egységeinek számító régiók fejlesztése. E fejlesztés részterületei a gazdasági környezet javítása a turizmus támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erôjavítása, és környezetgazdálkodá- forrásainak és tudásállományának suk fejlesztése. A Regionális Operatív Program elsôsorban az ágazati programokban megvalósuló általánosan szükséges fejlesztéseket egészíti ki, figyelembe véve a régiónként eltérô speciális területi igényeket, ezzel járulva hozzá a kiegyensúlyozott területi fejlôdéshez. A program középtávú célkitûzései a következôk: A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek gazdasági potenciáljának erôsítése; A természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása; Vonzó települési környezet 5

5 kialakítása az életkörülmények ja - vítása érdekében; Megújulásra képes helyi társadalom megteremtése; E célkitûzések a térségek és településcsoportok sajátosságaihoz illeszkedve terület specifikus problémák megoldását szolgálják. A program keretében a célok megvalósítása az alábbi négy prioritás mentén történik: A regionális gazdasági környezet fejlesztése; Integrált térség- és településfejlesztés; A társadalom megújuló képességének javítása; Szakértôi segítségnyújtás a program végrehajtásának támogatására. A Regionális Operatív Programot két Strukturális Alap finanszírozza: a gazdaságfejlesztési, infrastruktúra-fejlesztési tevékenységeket az Európai Regionális Fejleszképzési területhez kapcsolódó fej- tési Alap, míg a foglalkoztatásilesztéseket az Európai Szociális Alap. Ezen alapokból a közötti idôszakban kb. 80 milliárd Ft (314 millió euro) fejlesztési forrás jut. 5. HUMÁNERÔFORRÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM A Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése. A munkaerô-piaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetû csoportok munkaerôpiacra való belépésének segítésük mérséklésére. Az OP támogat- sére, s ezzel társadalmi kirekesztézéssel, az alkalmazkodóképesség ja továbbá a munkaerôpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képés a vállalkozói készségek erôsítésével, illetve a munkaerô-piaci szolgáltatások korszerûsítésével. A képzés, oktatás, illetve a munkaerô-piaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erôsítése szintén kiemelt beavatkozási terület. 6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 7. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK FORRÁSTÉRKÉPE A Környezetvédelmi és Infrastrukki környezetvédelmi és közleke- túra Operatív Program célul tûzi dés-infrastrukturális beruházások megvalósítását Magyarországon a Kohéziós Alapból történô fejleszhelyzetû térségek telekommuniká- tésekkel összhangban, a hátrányos ciós infrastruktúrájának javítását, illetve az egészségügy infrastruk- turális fejlesztését. A hazai vállalkozások által - az egyes operatív programok intézkedései keretén belül - megpályázható támogatásokat az alábbi táb- lázat foglalja össze: Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) GVOP 1.1. Az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 1. Technológiai korszerûsítés Infrastruktúra építésére, fejlesztésére, Kb. 23,9 milliárd ingatlan építésre vagy gépbeszerzésre, kiviteli tervek készítésére, illetve 2. Regionális vállalati a szállítás és az üzembe helyezés Kb. 2,39 milliárd központok létesítése beruházási költségeinek finanszírozására. 3. Beszállítói integrátorok Megegyezik az 1-2. komponens Kb. 3,6 milliárd számának növelése és tevékenységeivel, ezen felül: megerôsítésük új/korszerû technológia bevezetésére, honosítására, termékbiztonság növelésére, minôségfejlesztés és informatikai háttér fejlesztésére, modern vezetéstechnikai rendszerek bevezetésére, a beszállítói kör szervezésére. Továbbá beszállítói klaszterek létrehozására és megerôsítésére. 6

6 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) GVOP 1.2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Ipari és innovációs Ipari parkok esetében infrastruktúra Kb. 2,65 milliárd infrastruktúra fejlesztése fejlesztésre, új ingatlan építésére vagy a szolgáltatások számának növelésére, minôségük fejlesztésére, inkubátorházak, innovációs és technológiai transzferközpontok létesítésére, fejlesztésére. 2. Logisztikai központok Logisztikai tevékenységek végzéséhez Kb. 1,78 milliárd fejlesztése szükséges berendezések létesítésére, eszközbeszerzésre, logisztikai bázisok létrehozására, illetve elektronikus információs és irányító rendszerek beépítésére. GVOP 2.1. Kis- és középvállalkozások mûszakitechnológiai hátterének fejlesztése 1. Mûszaki technológiai Technológiai fejlesztéshez kapcsolódó Kb. 27,39 milliárd fejlesztés beruházásokra: mûszaki gépek, berendezések beszerzésére, termeléshez kapcsolódó ingatlan építésére, bôvítésére, illetve licensz, know-how vásárlására 2. Korszerû menedzsment Minôségbiztosítási, környezetirányítási Kb. 4,09 milliárd rendszerek és technikák rendszerek kialakításához kapcsolódó támogatása tevékenységekre (irányítási rendszer kézikönyv, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítésére, irányítási rendszer bevezetésére). GVOP 2.2. A vállalkozói kultúra fejlesztése 2. komponens: Emeltszintû, Emeltszintû, szakma-specifikus 2,035 milliárd szakma-specifikus tanácsadásra: pl. belföldi, valamint tanácsadás külföldi (EU-s) pénzügyi forráslehetôségek, támogatási konstrukciók feltérképezése, menedzsment, marketing és termékfejlesztési tanácsadás, piackutatás, illetve hazai, európai uniós és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok készítése. GVOP 2.3. Az együttmûködés fejlesztése a vállalkozói szektorban 1. KKV-k közötti Új mikro kis- és középvállalkozásokból Kb. 1,02 milliárd együttmûködés szervezése álló hálózatok alapítására; hálózat tagjai 7

7 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) által megvalósuló nagyberuházások elôkészítésére, pályázati benyújtására; együttmûködô vállalkozások mûködésének folyamatos felügyeletére. 2. Együttmûködô Vállalkozások közös beruházásai: Kb. 6,85 milliárd vállalkozások közös célú mûszaki gép, berendezés, illetve licensz beruházása, fejlesztése beszerzésére, know-how transzferre, termeléshez kötôdô ingatlan építésre, meglevô hálózatok fejlesztésére, közös arculat kidolgozására vagy adatbázis fejlesztésre. GVOP 3.1. Alkalmazás-orientált Alkalmazott kutatási tevékenységekre 15,33 milliárd kooperatív kutatási és (és az ehhez szorosan kapcsolódó technológia-fejlesztési alapkutatásra), kísérleti fejlesztési tevékenységek támogatása tevékenységekre, kutatási célra használt eszközök beszerzésére, valamint megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. GVOP 3.3. Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erôsítése 1. Induló technológia- és Önálló kutatás-fejlesztésre, kutatási Kb.3,1 milliárd tudás-intenzív mikrovállal- eredmények adaptálására, know-how kozások, és úgynevezett beszerzésre, licensz vásárlásra, prototípus spin-off vállalkozások elkészítésére, megvalósíthatósági innovációs feladatainak tanulmány elkészítésére, vagy pénzügyi, támogatása üzleti, jogi tanácsadásra. 2. Új kutatói munkahelyek Infrastruktúra fejlesztésére, a vállalati Kb.3,1 milliárd létrehozásához kötôdô kutatói-fejlesztôi munkahelyekhez vállalati kutatási infrastruktúra szükséges mûszer beszerzésére fejlesztése és üzembe helyezésére. 3. Vállalati innováció K+F eredmények hasznosítási jogának Kb.1,57 milliárd támogatása megszerzésére, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési munka megrendelésére, önálló kísérleti fejlesztésre, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. GVOP 4.1. E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 1. Integrált üzleti Integrált vállalat-irányítási rendszerek 3,75 milliárd rendszerek támogatása kiépítésére, bôvítésére, üzleti intelligencia rendszerek, illetve vezetôi döntéstámogató rendszerek kiépítésére. 2. Elektronikus üzleti, Üzleti folyamatokat támogató rendszerek 8,75 milliárd internetes megoldások és integrált elektronikus megoldások támogatása a KKV-k és bevezetésére, ajánlatkérô és 8

8 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) üzleti partnereik közötti kapcsolat fejlesztése érdekében ügyfélszolgálati rendszerek kialakítására, e-piacterek fejlesztésére, valamint webes megjelenésre. GVOP 4.2. Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 1. Fôleg kis- és Online megjelenésére, saját honlapok 2,35 milliárd középvállalkozásoknak, készítésére, regionális, ágazati és üzleti illetveróluk szóló üzleti portálok kialakítására, mobil eszközökre tartalom elôállítása építô üzleti szolgáltatás- fejlesztésre. támogatása 2. Egyéb, üzleti célú Tartalom-elôállítási infrastruktúra 2,35 milliárd tartalmak elôállításának kialakítására, közintézmény és támogatása magánszféra között partnerség alapján digitális tartalom vonatkozású új termékek és szolgáltatások elôállítására és forgalmazására AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók Saját tulajdonba kerülô földterület 3,2 milliárd induló támogatása vásárlására, új technológiai berendezések beszerzésére, környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtésére, valamint számítástechnikai eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzésére. AVOP 2.1. A mezôgazdasági Szerkezetátalakításra, korszerûsítésre 15 milliárd termékek feldolgozásának és a termelési költségek csökkentésére, és értékesítésének fejlesztése új, nagyobb hozzáadott értékû termékek elôállítására, élelmiszerbiztonság és minôségjavításra, környezetterhelés csökkentésére, hulladékhasznosítás és kezelésre, valamint a munkafeltételek javítására. AVOP 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetôségek bôvítése 1. Az agrártevékenységek Új tevékenységek bevezetésére, Kb. 2,92 milliárd diverzifikációja termékfejlesztésre, a mezôgazdasági termékek minôségének, piaci megjelenésének, kiszerelésének javítására, márkajegyek bevezetésére. 2. Minôségi mezôgazdasági Helyi, kiváló minôségû mezôgazdasági Kb. 1,62 milliárd termékek marketingje termékek marketing eszközeinek és értékesítési csatornáinak kialakítására, továbbfejlesztésére. 3. Idegenforgalmi Falusi magánszálláshelyek/ Kb. 1,3 milliárd tevékenységek ösztönzése vendéglátóhelyek bôvítésére, komfortfokozatának fejlesztésére, új falusi magánszálláshelyek/ vendéglátóhelyek kialakítására. 9

9 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) 4. Kézmûves tevékenységek Kézmûipari vállalkozások eszköz- és Kb. 0,65 milliárd ösztönzése termékfejlesztésére, marketing eszközök fejlesztésére (bemutatkozó anyagok, kiadványok), bemutató üzemek, mûhelyek kialakítására. AVOP 3.4. A falufejlesztés és Épület felújítására (közösségi célokra), 3,8 milliárd -felújítás, a vidék tárgyi és többfunkciós közösségi épületek szellemi örökségének létrehozására, mûemléki építmények megôrzése felújítására, játszóterek, közösségi terek felújítására, természeti értékek, táji elemek rendbetételére. ROP 1.2. Turisztikai 8 milliárd fogadóképesség javítása 1. Szálláshelyek fejlesztése Meglévô szálláshelyek kapacitásnövelésére és minôségének fejlesztésére, új szálláshelyek kiépítésére. 2. Vonzerôhöz kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztésre, szolgáltató szolgáltatások fejlesztése létesítmények és egységek fejlesztésére, kerékpáros- és lovas turizmus fejlesztésére. HEFOP 1.3. A nôk munkaerôpiacra 2,86 milliárd való visszatérésének segítése 1. Nôk foglalkoztatható- Képzésre, készségfejlesztésre, ságának javítása, tanácsadásra,távoktatási programokra, munkaerô-piaci részvételük illetve támogatott foglalkoztatásra. támogatása 2. Önfoglalkoztatóvá/ Vállalkozói ismeretek és készségek vállalkozóvá válás fejlesztését szolgáló képzési támogatása programokra, különös tekintettel az innovatív vállalkozásokra, illetve nôi vállalkozók/önfoglalkoztatók támogatására inkubátor-házakban, vállalkozói klubokban. 3. A családi és munkahelyi Nemek közötti esélyegyenlôség kötelezettségek munkahelyi megvalósítására irányuló összehangolásának munkáltatói kezdeményezésre, elôsegítése családbarát politika kialakítására, rugalmas munkaidô formák bevezetésének és a nôi karrier tervezés támogatására, illetve önkormányzati szolgáltatások családbarát összehangolásának kidolgozására. HEFOP 3.4. Munkahelyteremtéshez 17 milliárd és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések 1. Munkahelyteremtô Munkahelyteremtô beruházásokhoz beruházásokhoz és vállalati kapcsolódó képzési 10

10 Operatív program Mire lehet Fejlesztési források / Intézkedés / Komponens támogatás kapni? (forint) technológia-váltáshoz kapcsolódó képzési programok. programok támogatására. 2. Általános képzés egyéni KKV-k vállalkozói készségek fejlesztésére vállalkozók, mikro-, kis- és irányuló képzésekre, EU-ra vonatkozó középvállalkozások részére ismeretekkel kapcsolatos, illetve informatikai képzésekre. KIOP 1.6. Energiagazdálkodás Megújuló energiatermelés 5,1 milliárd környezetbarát fejlesztése infrastrukturális támogatására, a megújuló energiapiacra való belépésre, energiatermelô beruházások támogatására, valamint lakossági megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházásokra. II. A sikeres pályázatkészítés folyamata Azt, hogy milyen célokra és mi- a korábbiakban. De lyen pályázatok léteznek, már láthattuk hogyan fogjunk hozzá egy pályázat elkészítéséhez, hogy sikeresek is legyünk? Az alábbiakban a sikeres pályázás megfelelô lépéseit tekintpályázatra koncentrál - a pályá- jük át - mint látni fogjuk, a folyamat mindig a projektre, és nem a zat csak egy eszköze lesz a promegfogalmazásával és a pályá- jekt fejlesztésének! Az elôkészítés a projekt ötlet zati kiírás tanulmányozásával, iltásával indul, majd ezt követi a letve a pontos célkitûzés kialakíprojekt tervezése az Európai Unióban elfogadott, ún. Logfraaz üzleti terv készítéssel és a pá- me módszertan szerint. A folyamat a projekt operatív tervezésével - azaz a pénzügyi, humánerôforrás-terv és ütemterv készítésével - folytatódik. Végül lyázati dokumentáció összeállításával zárul a projekt elôkészítémaköröket mutatjuk be részle- tésének folyamata. Az alábbiakban a fent említett tesen. 1. Szükségletek és fejlesztési lehetôségek beazonosítása, a projekt ötlet elsô megfogalmazása kezdeményezés Mielôtt a pályázatkészítéshez fognánk, fontos, hogy pontosan átlássuk a projektet, amelyre támogavállalkozásnak szükséges beazo- tást kívánunk szerezni. A pályázó nosítania azon problémákat, memelyek hozzájárulhatnak ezen lyek megoldásra várnak, valamint azokat a fejlesztési lehetôségeket problémák orvosolásához. Ezek körvonalazása jelentheti egy projekt ötlet csíráját - és csak ennek ismeretében, a projektötlet átgondolása után foghatunk bele a pályá- zatkészítés gyakorlati részébe. 2. A pályázati kiírás tanulmányozása, háttéranyagok begyûjtése A projekt ötlet megfogalmazását követôen mindenekelôtt tanulmányozzuk át a pályázati dokumentációt - elsôsorban a pályázati felelsô kérdés, amire választ kere- hívást és a pályázati útmutatót. Az sünk, hogy szervezetünk/vállalkozásunk jogosult-e egyáltalán pákell vizsgálni, hogy projekt elkép- lyázatot benyújtani. Ha igen, meg zelésünk támogatható-e - azaz megfelel-e a pályázati célkitûzéösszhangban vannak-e a támogat- seknek, a tervezett tevékenységek ható tevékenységekkel, elfogadhamegfelelô-e a projekt nagysága, tó költségekkel, mit kell teljesíteni, valamint hogy tudjuk-e biztosítani a szükséges saját erôt. Érdemes továbbá áttekinteni a pályázati útmutató részét képezô értékelési táblát is, mert az értékelési szem- 11

11 pontok segítenek annak eldöntésében, vajon tényleg nekünk találták-e ki ezt a pályázatot, illetve anvagy hogy mi jelent elônyt a pályá- nak megismerésében, hogy mit is szeretne a kiíró látni valójában, zat elbírálásánál; röviden: mekkora esélyünk van a pályázaton. A pályázati dokumentáció tanulmányozása során felmerült kérdéseinkre több módon kaphatunk választ. Egyrészt a pályázati dokumentációt tartalmazó honlap Gyakran Ismétlôdô Kérdések rovatában (GYIK - ezt érdemes rendszeresen tanulmányozni!), másrészt az információs napokon, il- lehetôségünk van arra is, hogy kérdésünket közvetlenül a letve pályázati kiírásban megadott cíbenyújtanunk, elkezdôdhet a pá- mekre juttassuk el ben. Amennyiben a fentiek alapján úgy döntünk, érdemes pályázatot lyázatkészítési munka. 3. Partnerségi kör kialakítása stakeholder-elemzés Gyakran a program jellegébôl fakadóan célszerû bevonni partnereket is. A partnerségi kör kialakításánál olyan érdekelt szervezeteprojektbe, akik vállalják, hogy ket/vállalkozásokat kell bevonni a részt vesznek annak megvalósításában, a részvételük olyan mértékû, hogy pozitív hatást gyakorolnak a projekt tevékenységeinek megvalósításában, annál is inkább mivel ôk is érdekeltek a projekt eredményeiben. Az együttmûködés leggyakoribb formája az együttmûködési megál- létrejött konzorcium alakítása. Mivel nem zárható ki, lapodással hogy a konzorciumi szerzôdés egyik vagy másik aláírójának az érdeke, álláspontja idôközben megváltozik, törekedni kell a szerzôdés feltételeinek részletes és pontos kidolgozására. Kiemelten fon- tos részletesen tisztázni a projekt keretében létrejövô vagyontárgyak tulajdonlásával és mûködtetésével összefüggô kérdéseket is. Sok pályázat esetében gyakorlati útmutatást is kaphatunk e szerzôdések formájára, tartalmára vonatkozóan - igyekezzünk ezt megismerni és alkalmazni projektjeink során! 4. Pontos célkitûzések meghatározása problémafa és célfa A projektek célja a vállalkozás jelenlegi helyzetében fennálló, megfô problémák megértéséhez ele- levô problémák megoldása, ezért a mezni kell a vállalkozás, vagy ha a projekt arra irányul, aq szélesebb cél csoportok ( több vállalkozás, partnerszervezetek, vagy akár egy egész kistérség) esetében fennálló helyzetet. Az adott helyzetet különbözôképpen értékelhetik a kü- érdekcsoportok, érintet- tek. Ezzel kapcsolatban hasznos lönbözô lehet az összes érintett bevonása a helyzetelemzés elvégzésébe (például egy workshop keretében). Probléma-elemzés Az elemzési szakasz három fá- zisból áll: * Probléma-elemzés * Célok meghatározása * Stratégia-elemzés A probléma-elemzés a pályázó vállalkozások fôbb problémáinak azonosítását valamint a problémák közötti ok-okozati összefüggések meghatározását jelentô probléma-fa elkészítését foglal - ja magában. A problémák feltárása/azonosítása interjúk, felmérések, elemzések és statisztikák alapján történhet. A problémák feltárásának, összegyûjtésének módszere lehet az is, ha az érdekeltek brainstorming összejövetel keretében határozhatják meg az adott helyzethez kapcsolódó legfôbb problémákat. A problémák feltárása, összea feltárt problémák logikai hierar- gyûjtése után meg kell határozni chikus egymásra épülését - ez az ún. probléma-fa. Minden feltárt problémát értékelni kell. Ki kell választani egy átfogó problémát, és fel kell tárni az ehhez kapcsoprobléma ok, akkor alsóbb szintre kerül, míg az általa kivál- lódó, ezt kiváltó problémákat. Ha a tott okozat feljebb. Az alábbi ábelképzelt megye mélyépítô vál- ra egy vállalkozói csoport - egy lalkozásai - helyzetét leíró prob- léma-fát mutat be: figyeljük meg az ok-okozati összefüggéseket, a logikai felépítést! 12

12 Célok meghatározása A probléma-fa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja meg, míg a célok elemzése a kíproblémák célok formájában tör- vánatos jövôbeni helyzet pozitív aspektusait. Ez magában foglalja a ténô újrafogalmazását, tehát az ún. cél-fa a probléma-fa tükörképe lesz. Az ok és okozati viszonyt az eszközök és célok viszony váltja fel. Lássunk egy példát egy probléma céllá való átalakítására! P R O B L É M A = Üzleti szakértelem hiánya az új vállalkozások körében. CÉL = Új vállalkozások üzleti tervezési képességének javítása. A problémák célokká való átfordítása útján jutunk el a cél-fához; az elôbbi esetet folytatva, a cél-fánk a következô képet mutatja: Az egyes célok ugyanúgy egymásra épülnek, mint a problémák a probléma-fában. E logikai kapesetén a felsôbb szintû célkitûzé- csolat értelmében az alsó szintû célok maradéktalan megvalósítása sek is megvalósulnak. Stratégia-elemzés Az elemzési szakasz utolsó fázisában történik a kívánt eredmény eléréséhez szükséges stratégia kivá- lasztása. A stratégia a célok olyan csoportját tartalmazza, amelyeket be lehet illeszteni egy konkrét és önmagában is életképes projekterôforrások függvényében. A stra- be, a rendelkezésre álló idô és tégia áttekinti a különbözô beavatkozások, megoldási lehetôségek, módszerek megvalósíthatóságát, ami a projekt fókuszának elmozdulásával járhat. Ebbôl kifo- miután kiválasztottuk a lyólag, stratégiát, a projekt célja és általá - nos célkitûzései többé-kevésbé rögzítettek. Az elôbbi példában a stratégia elemzés eredményeként kialakulkülönbözô célok elérését szolgál- hatnak a mélyépítô vállalkozások azon közös projektjei, amelyek a ják majd: például egy közös beru - házási projekt, amelynek keretéépítenek, vagy együttesen speciá- ben közös telephelyi központot lis gépeket szereznek be, amelyeket a cégcsoport minden tagja bérelhet; ugyanígy azonosíthatnak egy olyan projektet is, amely képa vállalatvezetôk és alkalmazotta- zéssel vagy tanácsadással fejleszti ik ismereteit és készségeit. A stratégia-elemzési szakasz lekörvonalaztuk a valós szükséglet- zárultával pontosan azonosítottuk, re alapuló, cél-orientált projektüntervezési szakasz, a projekt részle- ket. Ezt követôen indulhat meg a tes kidolgozása. 5. A projekt ötlet kidolgozása logikai keretmátrix A logikai keretmátrix (LFA vagy logframe) módszertant az Egyesült Államok fejlesztési és segélyszerhetvenes években fejlesztési tevé- vezete, a USAID fejlesztette ki a kenységek tervezésének, menedzselésének és értékelésének segítése céljából. A logframe a projektek logikájának strukturálásához általánosan használt eszközzé vált, és alkalmazása elterjedt az Európai Unióban is. Az LFA módszer alkalmazásálogikai keretmátrix (röviden: log- nak végeredményeként áll elô a frame), amely 16 mezôben foglalja össze a projekt szempontjából legfontosabb információkat: miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika) mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátofigyelembe venni (feltételezések rok) ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök) milyen külsô tényezôket kell és kockázatok) hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat (ellenôrzés forrásai) milyen eszközökre van szükség (eszközök) mekkora a projekt költségve- elôfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításá- tése (költségek) milyen hoz (elôfeltételezések). A módszer alkalmazása során rendkívül fontos a projektben érintettek bevonása a folyamatba. Ezért a projekttervezés során is a problémaelemzés, célelemzés, stratégiaelemzés és projekttervezés fázisai- ban is alkalmazzuk az interaktív worksopok, és a csoportmunkára, érdekegyeztetésre lehetôséget adó más alkalmak eszközét. Az LFA, azáltal, hogy összehozza az érdekcsoportokat az 13

13 elemzési szakaszban a problémák, célok és stratégiák megvitatására, arra ösztönzi az érdekelteket, hogy gondolják át saját elvávalósíthatóak meg. A célok vilá- rásaikat és azt, hogy azok hogyan gos meghatározásával és hierarad a projekttervek belsô logikájá- chikus besorolásával lehetôséget nak ellenôrzésére, biztosítva ezálazt, hogy a tevékenységek, tal eredmények és célok kapcsolódjanak egymáshoz. A projekttervezôk nem kerülhetik ki a projekt megvalósíthatóságát befolyásoló kritikus feltételezések és kockázati tényezôk azonosítását és a projekt monitoringmeghatározását. Mindezek az in- jához és értékeléséhez szükséges mutatók és információs források formációk egyetlen dokumentumban kerülnek összegzésre. A logframe tehát egy négy oszlopot és négy sort tartalmazó mát - rix (legegyszerûbb formájában). A vertikális logika a projekt tevékenységét, az okozati összefüggéilletve a projekt-menedzser befo- seket és a fontos feltételezéseket lyásolási körén kívül esô bizonytalansági tényezôket határozza meg. A horizontális logika a projekt ha - tásainak és a projekt által felhasznált erôforrások méréséhez kapés a mérések ellenôrzéséhez szük- csolódik, a fôbb mérési mutatók séges eszközök meghatározásán keresztül. Az alábbi ábra a logframe mátrix struktúráját szemlélteti. Projekt leírás A projekt alapjául szolgáló stratécélokig vezetô hatásmechaniz- must intervenciós logikának ne- giát, a tevékenységektôl az átfogó vezik. A logframe mátrixban az intervenciós logikán, annak egyes szintjein keresztül történik meg a projekt leírása - vagyis ez kerül majd a mátrix elsô oszlopáazok a straté- ba. Az átfogó célok giai szintû célok, amelyekhez a projekt hatásai hosszú távon hozzájárulnak. Ezeket a célokat a prokülsô feltételek teljesülésére is. jekt önmagában nem tudja elérni, elérésükhöz szükség van további projektek megvalósítására, illetve Ezen átfogó célok szintjén fog egy-egy vállalkozás projektje kap - csolódni a különféle programok keretében meghirdetett pályázaaz az eredmény- tokhoz is. A projektcél szinten jelentkezô konkrét cél, amit a projekt megvalósításával közvetlenül el kívánunk érni. Mincélja lehet - ez azonban a vállal- den projektnek csak egy konkrét kozás életében bekövetkezô változásként kerüljön megfogalmazásra, ne a projekt tevékenységeit forossz megfogalmazás projektcél- galmazzuk meg benne! (Például: ként a téglaszeletelô gép beszerszolgáltatásnyújtás kialakítása speciális építôipari beruházások- zése, de jó lehet a komplex hoz.) Az eredmények a projekt kereprojekt megvalósítása során létre- tében végrehajtott tevékenységek termékei (outputok), amelyek a jönnek. (Itt beszélhetünk a téglaazok a lépé- szeletelô géprôl!) A tevékenységek sek, cselekvések, akciók, amelyeket az eredmények elérése érdekében meg kell tenni. A tevékenységeknek kapcsolódni kell az eredcélfa alapján a logikai kerettáblá- ményekhez, vagyis egyértelmûen össze kell kötni a tevékenységet és az annak termékeként létrejövô outputot. Például a korábbi problémafaba átfogó célként a Versenyképesség javítása vállalati kooperáez esetben pedig a ció révén fogalmazható meg, a p r o j e k t c é l Mélyépítô vállalkozások hálózati együttmûködése alapfeltételeinek megteremtése lehet. Ugyanazon példa esetében a projekt eredményei a következôképpen vázolhatók: Fejlett informatikai rendszer Hálózati központ épülete Felkészült felhasználók Kiadványok Végül a projekt tevékenységeiként az alábbiakat határozhatjuk meg: Hardver vásárlás Szoftver fejlesztés Ingatlanbôvítés Képzés Kiadványok készítése 6. Kockázatok elemzése a logframe módszer logikájában ÁLTALÁNOS CÉLOK (overall objectives) PROJEKT CÉLJA (project purpose) VÁRT EREDMÉNYEK (Expected results v. output) TEVÉKENYSÉGEK (Activities) HATÁS INDIKÁTOROK (impact indicators) CÉL INDIKÁTOROK (result indicators) EREDMÉNY INDIKÁTOROK (output indicators) ESZKÖZÖK (means v. inputs) ELÔFELTÉTELEK Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem bizonyos külsô tényezôkön, illetve e külsô tényezôk meglétére vonatkozó konkrét felté- is. A külsô tényezôk a telezéseken projekt tervezése során határozhatóak meg a logframe minden egyes szintjére vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon túl a sikerhez 14

14 szükséges egyéb tényezôk az alattuk lévô sorban találhatóak. A feltételezések és az intervenciós logika egyes szintjei közötti kapcsolatot szemlélteti az alábbi ábra. Projekt leírás ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉGEK Objektíven igazolható eredményességi mutató Hogyan értelmezhetjük tehát e kapcsolatot a feltételezések és az egyes szintek között? Ha az elôfeltételezések teljesülnek (pl. telektulajdonosok vagy a lakosság hozzájárulása egy infrastrukturális beruházáshoz), akkor indulhatnak meg a projekt tevékenységei. Ha a tevékenységeket elvégezzük, és emellett az azonos szinten levô külsô feltételek teljesülnek, akkor jönnek létre a projekt eredményei. Ha a projekteredmények létrejönnek, és a megfelelô feltételek teljesülnek, akkor érheti el a projekt a célját. Ha a projektcél megvalósul, és az adott szintû külsô felté- telek is teljesülnek, akkor érhetjük VALÓSZÍNÛ A BEKÖVETKEZÉSE? KI KELL BÔVÍTENI A PROJEKTET A FELTÉTELRE HATÓ ESZKÖZÖKKEL IGEN BIZTOS VALÓSZÍNÛ VALÓSZÍNÛTLEN FONTOS A FELTÉTEL? IGEN el az átfogó, stratégiai célokat. A feltételezések meghatározását, leívagyis pozitív módon kell megfo- rását a kívánt helyzet formájában, galmazni. Ilyen módon lehetôvé Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések ELÔFELTÉTELEK válik nyomon követésük és értéke- tudnánk hozzárendelni minden egyes szinthez (egy sarkí- lésük a feltételezési algoritmus se - gítségével. Potenciálisan persze rengeteg feltételt tott példa: ahhoz, hogy Szolnokon megépülhessen egy többszintes üzemhelyiség, elengedhetetlen külsô feltétel, hogy ne legyenek az Alföldön 9-es erôsségû földrengések). Az alábbi algoritmus segítségével minden egyes felmerülô külalapján eldönthetjük, hogy való- sô feltételt elemezhetünk, és ez ban releváns és ennek megfelelôen a logframe mátrixban is megjelenítendô feltételrôl van-e szó. NEM KI KELL HAGYNI KI KELL HAGYNI FIGYELNI KELL ÁT LEHET ALAKÍTANI A PROJEKTET? NEM a GYILKOS FELTÉTEL Objektíven ellenôrizhetô mutatók Az objektíven ellenôrizhetô mutatók - vagy indikátorok - megmutatják, hogy a célokat milyen mértékkerülhet sor a megfelelô monitor- ben sikerült teljesíteni a logframe egyes szintjein. E mutatók alapján ing rendszer kidolgozására. A logmeghatározásra a beavatkozási lo- frame ezen oszlopában kerülnek gikát leíró oszlopban meghatározott célok, eredmények elérésének mérésére szolgáló indikátorok. Az átfogó célok mérésére szolgáló indikátorok a hatásindiés a projekt eredmé- kátorok, a konkrét cél mérésére szolgáló indikátorok az eredmény indikátorok, nyének mérését az output indikátorok teszik lehetôvé. A legalsó sorban kerülnek feltüntetésre az eszközök, erôforrások. Az erôforrások közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erôforrások tartoznak. Az elsô oszlopban leírt beavatindikátorok - valamint a követke- kozási logika egyes szintjei és az zô pontban tárgyalt ellenôrzési források - közötti kapcsolatot szemlélteti a következô oldalon látható elsô ábra. Az egyes szinteken kijelölt mutatók minôsége a SMART kritéri- umrendszerrel vizsgálható, amely az angol Specific, Measurable, Available, Relevant és Time-bound szavak kezdôbetûinek felel meg, azaz a jó indikátorok jól meghatározottak, specifikusak ( p o n t o s a n annak a célnak, eredménynek a megvalósulását mérik, amelyikhez hozzárendelték), mérhetôek, hozaz indikátor értékére z á f é r h e t ô e k vonatkozó adatok viszonylag elfogadható költségek mellett, r e l e v á n- sak az érintett célok szempontjá- ból, és idôszakhoz, idôponthoz kötöttek. Az objektíven ellenôrizhetô jelzô azt jelenti, hogy az ugyana- 15

15 Projekt leírás ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉGEK Objektíven igazolható eredményességi mutató zon mutatót mérô különbözô személyek ugyanazokat a mérési eredményeket kapják meg. Például a korábban említett cékövetkezô indikátorokat határoz- lokhoz, illetve eredményekhez a hatjuk meg: - A projekt átfogó céljához: a közösen bonyolított projektek száilletve a foglalkoztatottság 30% ma 3 év múlva, reálértéken, mely az árbevétel 30% növekedését, az eredményesség 30% növekedését, növekedését eredményezi. - A projektcélhoz: az együttdb PC, 300 m2 ingatlan, 23 kikép- mûködô tagok száma. - A várt eredményekhez többek között: 1 db szerver+perifériák, 15 zett szakember, valamint 150 db tájékoztató kiadvány. A logframe mátrix elkészítésének menete A logframe mátrix oszlopainak és sorainak kitöltése meghatározott logikai sorrendben történik. Elôször az elsô oszlop kerül elígy elkészül a stratégiából leve- készítésre fentrôl lefelé haladva, zetve a projekt célrendszere, meghatározásra kerülnek a tevékenységek. Ezután a feltételezések kerülnek meghatározásra (negyedik oszlop) lentrôl felfelé haladva, kezdve az elôfeltételezésekkel. Ezt követôen az alsó sorból kiindulva vízszintesen haladva ki- Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések ELÔFELTÉTELEK töltjük a hiányzó mezôket, elôször meghatározva az indikátorokat, majd azok forrását. A mátrix kitöltésének megfelelô sorrendjét szemlélteti az alábbi ábra. Projekt leírás Objektíven igazolhateredményességi mutató Például: a korábban említett projekt esetében - melynek probléma- és célfáját felépítettük, illetprojektcélokat, valamint az ered- ve meghatároztuk az átfogó- és ményeket és tevékenységeket - a következô oldalon található logi- kai kerettábla rendelhetô. A logframe alapú tervezéssel a projektünk részleteiben is kiala- kult - most következhet a projekt pályázati formába öntése. A pályázatírói csapat összeállítása során a pályázati kiírásnak megfelelôen elsôsorban elemezzük a páhogy eldönthessük milyen szakér- lyázat egyes elemeit azon célból, tôkre van szükség, és milyen rész - letességgel kell kidolgozni a különbözô elemeket. Amennyiben a pályázó rendelkezik saját, belsô szakértôkkel, akik megfelelô módon képesek elkészíteni a pályázatot, kimellékleteit, külsô szakértôk be- tölteni annak adatlapját és annak vonása feleslegessé válik. Ellenkezô esetben - elsôsorban a pénzügyi, illetve üzleti terv elkészítésére - célszerû külsô szakembert bevonni. Ellenôrzés forrásai és eszközei Feltételezések Pályázatírói team összeállítása 5. Jelenleg számos cég szakosodott a pályázatírásra, melyek vállalják a teljes pályázati dokumentáció elkészítését megfelelô anyagi ellenszolgáltatás fejében. Egy sikerdíjas rendszerben doltanácsadó, aki a pályázatírás mellett a nyertes pályázat alap- gozó pályázatírótól elvárhatjuk, hogy arra fog törekedni, hogy a pályázat nyerjen - viszont az a ján megvalósuló projekt menebiztos, hogy olyan pályázatot ké- dzselésében is kész részt venni, szít számunkra, amely a végrehajtás során sem rejt buktatókat, nem várt kockázatokat. 16

16 L O G I K A I K E R E T T Á B L A Projekt címe Mélyépítô klaszter - informatikai fejlesztés Projekt leírás Objektíven igazolható Indikátorok forrása Feltételezések eredményességi mutatók (indikátorok) Átfogó célok Hatás indikátorok Versenyképesség javítása Közösen bonyolított projektek száma Összesített számviteli adatok vállalati kooperáció révén 3 év múlva, reálértéken: az együttmûködô felekre - árbevétel 30% növ. - eredményesség 30% növ. - foglalkoztatottság 30% növ. Projekt célja Cél indikátorok (result indicators) Mélyépítô vállalkozások hálózati Együttmûködô tagok száma: 12 Együttmûködési szerzôdések száma Piaci környezet együttmûködése (jogszabályok) alapfeltételeinek kedvez az megteremtése együttmûködésnek Megfelelô konjunkturális feltételek Várt eredmények (outputs) Eredmény indikátorok (Output indicators) Fejlett informatikai rendszer 1 db szerver + perifériák Átadás-átvételi jegyzôkönyv Megfelelô számú aktív Hálózati központ épülete 15 db PC (kapacitás, átviteli sebesség) Beüzemelési jegyzôkönyv hálózati tag Felkészült felhasználók 1 db hálózati szoftver Projektjelentés szándéka Kiadványok 15 db platform + operációs rendszer Bizonyítványok a bekapcsolódásra 300 m2 ingatlan Használatbavételi engedély Folyamatos 23 kiképzett szakember továbbképzés 150 db tájékoztató kiadvány Tevékenységek Költségvetés forrásai Költségek Hardver vásárlás Saját forrás: 25% Építés Munkavállalók részvétele Szoftver fejlesztés Támogatás: 50% Eszközbeszerzés Hálózati tagok közti Ingatlanbôvítés Hitel: 25% Szolgáltatások költségei informatikai kapcsolat Képzés (szoftverfejlesztés, képzés, létrehozása Kiadványok készítése kiadványok készítése) Épület határidôben Humán költségek történô átadása Ált. projekt menedzser költségek Eredményes közbeszerzési eljárás Megfelelô eszközbeszállító megtalálása Elôfeltételezések Kedvezô támogatási politika 8. Feladat- és ütemterv készítése A pályázat tervezésének kiemelkedôen fontos eleme az operatív projekttervek, a feladat- és ütemterv elkészítése, mely szoroson kapcsolódik a projekt tevékenységeihez, valamint segítséget nyújt a menedzsmentnek a feladatok idôbeni behatárolásában. Az ütemtervezés a projektelemek, feladatok idôbeli ütemezésének, esedékességének tervezése, elôzetes meghatározása. Az ütemtervet meghatározó tényezôk: Az egyes feladatok idôigénye A feladatok egymásra épülése Az idôzítés fizikai feltételei Az erôforrások rendelkezésre állása Költséghatékonyság, ésszerûség. 17

17 Az idôtervezés célja: A projekt átfutási idejének meghatározása A részfeladatok, tevékenységek kezdési és befejezési idôpontjának kiszámítása Az események bekövetkekus tevékenységek) meghatáro- zési idôpontjának elôrejelzése Az átfutási idôt közvetlenül befolyásoló részfeladatok (kriti- zása A legkorábbi és legkésôbbi idôpontok meghatározása a nem-kritikus tevékenységeknél Az idôtervezés ezáltal segíti a túlzott ingadozások elsimítátevékenységek végrehajtása so- sát és a gap -ek kiszûrését a rán. Az ütemtervezés legelterjed- tebb módszertani eszköze az úgynevezett Gantt-diagram, vagy sávos ütemterv. Ez a diagram a projekt idôtervében foglalt tevékenységeket egy-egy sorral jeleníti meg a tervben, olyan módon, hogy a sorok hossza arányos a reprezentált tevékenység teljesítési idejév e l. 9. Szervezeti háttér kidolgozása A feladat- és ütemterv elkészíkidolgozása is a tervezés idô- tése mellett, hasonlóan fontos a projekt szervezeti hátterének szakában. Ennek lényege a projektben résztvevô külsô és belsô szakemberek, partnerkapcsolatok bemutatása, vala- szervezetek és a közöttük lévô mint a döntések és projektirányítás módjának körvonalazáprojekt menedzsmentjé- nek bemutatása magában fog- sa. A lalja: a projektet irányító testület felépítésének, feladatainak és döntési jogosultságainak bemuhierarchikus viszonyokat és ko- tatását; a projektszervezeten belüli ordinációs funkciókat; a projektet irányító csoport vezetôj ének ( projekt meneszakmai partnereinek bemuta- dzser), munkatársainak és külsô tását a projekt szakmai és pénzmegvalósítás, értékelés) gazdá- ügyi döntései (programindítás, jának megnevezését, a döntéselôkészítés módját. 10. HR-terv készítése A vállalkozások számára renszerepe különösképpen felérté- delkezésre álló humán tényezô kelôdik egy projekt megvalósírészletesen foglalkozunk a pro- tásánál, ezért a következôkben jektek humánerôforrás-tervezéhumánerôforrás-tervezés sével. A elsô lépése a megvalósításban részt vevô szakértô kiválasztátelmények fényében kell kivá- sa. Ennek során a projekt egyes feladatai által megszabott kövelátására képesek. lasztanunk azokat a személyeket, akik az egyes feladatok elalapvetô különbségtétel a sze- A szakemberek közötti egyik mélyek generalistákra és specifüggvényében ugyanis más le- alistákra való felosztása. Ennek het az egyes szakértôk projektben betöltött szerepe. A SPECIALISTA egy területet nagyon mélyen ismer a saját területén jó válaszai vannak A GENERALISTA sok területen van tudása, de nem mély érti a területek közti össze- függéseket jó kérdéseket tud feltenni bármely területen A kiválasztott szakértôk által biztosított erôforrások tervezétervezéshez felhasznált erôfor- séhez mindenek elôtt azt kell látnunk, hogy az idôterv és a rások között rendkívül szoros a kapcsolat. A szûkösen rendelkezésre álló erôforrások optihatékony projekt-végrehajtás kulcseleme. A tervezéshez egy mális elosztása a sikeres és példát mutatunk be, a Megaáltal kifejlesztett feladattervezé- kom Stratégiai Tanácsadó Iroda si táblát, amely jól rávilágít az ütemterv és az emberi erôforrás terv szoros kapcsolatára. (Táblázatunk a 19. oldalon.) 11. Költségvetés kidolgozása Miután a logframe alapján meghatároztuk a projekt tevészükséges fizikai, anyagi és kenységeit, meg kell határozni a tevékenységek elvégzéséhez pénzügyi erôforrásokat. Mivel a késôbbiekben különbözô szempontok szerint kell összevonni és összesíteni a költségeket, az erôforrásokat elôre meghatározott költségkategóriák szerint célszerû felosztani. A költségvetést célszerû vapl. MS Excel) segítségével lamely táblázatkezelô szoftver ( összeállítani. A költségvetési táblának tartalmaznia kell: a költségnemet a mértékegységet tevékenységenként és összesen o a mértékegységet o a mennyiségeket o egységárakat o teljes költséget. A támogatás-igénylés szempontjából elsôdlegesen 18

18 Feladat megnevezése Feladatterv Erôforrásterv Projekt elem Konkrét tevékenység Felelôs Output/ teljesítési mutató Szakértôk BZ TA Össz Egyéb input/ktg Megnev. Költség (e Ft) Információtérkép összeállítása TA 0,3 0,5 0,75 Forrásanyag gyûjtése Külföldi szakemberek felkeresése BZ 0,5 0,5 Elôkészítés Adatgyûjtés és elemzés Tartalmi vázlat összeállítása TA TA Strukturált alapanyaghalmaz Tanulm.tart. vázlat (kb. 3 old.) 0,5 1,5 0,5 2 0,5 Általános szakmai részek kidolgozása TA Ált. fejezetek Kidolgozás Esettanulmányok kidolgozása TA Esettanulmányok 1 1 Javaslatok, kulcsüzenetek megfogalmazása BZ 0,5 0,5 1 Ö S S Z E S E N 2,8 5 7,75 0 a projekt szûkebb, csak az adott támogatási, pályázati konstrukció keretében elismerhetô, támogatható kiadásokat tartalmazó költségvetékalkuláljuk ki, melyek a pá- se a releváns. Ugyanakkor azokat a költségtételeket is lyázatban nem elismerhetô, de várhatóan felmerülô költségeket jelentenek. Általában ilyenek a menedzsmenttel kapcsolatos általános költségek, esetleg a forgóeszköz biztosításának költsége, vagy például egyes pénzü- gyi, banki szolgáltatások díja (pl. hitelkamatok), vagy áfa- visszaigénylésre jogosult szervezetek esetén az ÁFA is. Az egyes pályázatok esetekintetében a Program-kie- tében elismerhetô költségek gészítô Dokumentumban található intézkedés-leírás, illetve az ez alapján összeállított pályázati útmutató a mérvadó. Rögzített, vagy maximált költségvetési keret esetén, ha elsô közelítésben meghalad- a kereteket, változtat- juk nunk kell a tevékenységeken vagy az indikátorokon. Ily módon tehát a költségvetés fô sorainak meghatározása visszahat az eddigi tervezési eredményeinkre, azok módosítását vonhatja maga után. 12. Pénzforgalmi terv készítése A projektköltségvetés kialakí - tása, annak egyes elemeinek meghatározása mellett fontos azt is megterveznünk, hogy az egyes kiadások idôben mikor merülnek föl, illetve mikor kapjuk meg a projekt egyes bevételeit, vagy éppen a kérelmünk alapján folyósí- tott támogatást. 19

19 Az egyes bevételek és kiadások esedékességének figyelembe vételére épülô idôbeli pénzáramlások meghatározását nevezzük cash flow tervezésnek (pénzforgalmi terv készítésjelentôsége, hogy segítségé- nek). A cash flow tervezés egyik vel elôre láthatjuk, hogy a projektvégrehajtás egyes idôszakaiban mennyi kiadálikviditási helyzetünk, nem sunk és mennyi bevételünk lesz, így tervezhetôvé válik a kerülünk a megvalósítás során pénzzavarba. Az adott példában az 50%-os állami támogatást csak utólag, egy-egy negyedév lezárását követôen az adott negyedévben ténylegesen felmerült költségek aráviszont a projektgazdának nyában folyósítják. Emiatt május-június folyamán a saját forrásain felül kell finanszíroznia a projektet, amehogy finanszírozási hitelt lyet csak úgy tud megtenni, vesz fel, amelyet a támogatás folyósítását követôen vissza- fizet. 13. Üzleti terv kidolgozása A fenntarthatóságot biztosító tényezôket is figyelembe kell venni. Egy projektrôl akkor mondható el, hogy fenntartható, ha azt követôen is hasznokat/elônyöket kínál a projekt gazda vállalkozásnak, miután a támogatói sebeletartoznak a fenntartható- gítségnyújtás véget ért. Ebbe ság szervezeti, pénzügyi, jogi, mûszaki feltételei egyaránt. A fejlesztést követô idôszakra vonatkozóan készül el az üzleti terv. Az üzleti terv tartalmazza a projektet közvetlenül befolyásoló belsô és külsô tényeeszköz segítségével lehet fel- zôk elemzését, amit kétféle mérni. Az egyik a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Erôsségek, gyengeségek, lehetôségek és veszélyek elemzése), a másik pedig a PEST ( Political, Economic, Social and Technological - politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai) elemzés. 14. Adatlap kitöltése Ha az elôzô pontokban ismertetett dokumentumok, tervek elkészültek, ezt követôen nekiláthatunk a pályápályázatoknak tartal- zati adatlap kitöltéséhez. A mazniuk kell a pályázat kiírója számára szükséges mindazon információkat, amelyek a pályázat értékeléséhez szükségesek, ideértve a javasolt intézkedés leírását, annak hatáskörét, beleértve a földrajzi lefedést is, és konkrét céljait. A pályázatokban ismertetni kell a java- solt intézkedések középtávú gazdasági és társadalmi hasznaira vonatkozó elôzetes értékelés eredményeit, a javasolt célcsoportok körét, a javasolt végrehajtási ütemezést és a finanszírozási tervet, minden olyan egyéb információval együtt, amely annak ellenôrzéséhez szükséges, hogy az érintett intézkedés megfelel a pályáztató jogszabályainak és célkitûtudja azokat az információ- z é s e i n e k. A projekttervbôl a projekt értékelôje meg kell, hogy kat, amelyek a projektre vo- natkozó értékelési jelentés elkészítéséhez szükségesek. Az adatlapon csak olyan adatoknak kell szerepelniük, amelyek az üzleti tervben nem részletezett követelmények igazolásához illetve megerôsítéséhez szükségesek. Az adatlap a projekt környezeti kihatásaira vonatkozó kérdéseket is tartalmaz. Amennyiben bármelyik kérdésre pozitív válasz szükséges, akkor az üzleti tervben teljes körûen részletezni kell a projekt környezeti hatását. Lehet, hogy az adatlapon röviden össze kell foglalni az üzleti terv tartalmát, de nem ez az a dokumentum, amelyben részletesen számba kell venni a projekt környezeti hatásait, illetve a projektre vonatkozó tervezési és jogi követelményeket. Röviden fogalmazva: az adatlap egy struktúrát szab, és kérdéseket tesz fel támogatást igénylô projekttel kapcsolatban. Az adatlap mellett benyújformalizált dokumentumok, tandó, esetlegesen kevésbé mint például az üzleti terv, lehetôvé teszik, hogy a pályázó olyan formát illetve struktúrát használjon, amipályázó nem térhet el jelen- lyet kíván, és saját logikai menete szerint dolgozza ki a projektet. Ezzel szemben a tôs mértékben a pályázat kiírója által megszabott követelményektôl. Az adatokat tömören kell ismertetni és mellôzni kell a lényegtelen információkat. Lehetôleg minden kérdésre adjunk választ, ne hagyjunk ki pontokat. Folyamatosan tartsuk szem elôtt az értékelési szempontokat, mindegyikre reagáljunk a megfelelô pontpályázati nál. Maximálisan tartsuk be a nyomtatvány 20

20 EGY ÜZLETI TERV LEHETSÉGES SZERKEZETE 1. A termelési/szolgáltatási program leírása - a termék vagy termékek leírása - a foglalkoztató szervezet méretei, tulajdonformája, tulajdonostársak és jogaik leírása - a vezetés és a személyzet bemutatása - szervezeti terv - munka- és felelôsség-megosztás 2. A piac elemzése - az ágazat elemzése - a piac behatárolása - az egyes részpiacok (munkaerô-, tôke-, értékesítési és nyersanyagpiac) elemzése - versenytársak elemzése - kockázatelemzés 3. Termelési és üzemeltetési terv - a telephely bemutatása - az alvállalkozók bemutatása - gépek, berendezések, technológia - a legfontosabb alapanyag- és alkatrész beszállítók - az értékesítési hálózat 4. Marketing terv - az ár kialakítása - a forgalmazás - az eladásösztönzés - a marketing mix - az ellenôrzés és korrekció 5. Pénzügyi terv - finanszírozási terv - mérleg - eredményszámítás - készpénzforgalom elemzése - fedezeti pont meghatározása. szerkezetét. Egyszerû, a kiírással megegyezô betûtípust használjunk. 15. Pályázati dokumentáció összeállítása Természetesen az adatlap tökéletes kitöltése sem eleteljes pályázati dokumentá- gendô önmagában, hiszen a ciónak ez csak egy eleme. A pályázati dokumentáció részeit képezik a következôk: I. Adatlap II. Részletes projektterv (benne az üzleti terv) III. Csatolandó dokumentu- mok. Az összeállításnál különö - sen ügyelni kell az elôírt pélkezdjük el a mellékletek dányszámra, az aláírásokra, a mellékletekre és a beadási határidô betartására. Idôben összegyûjtését, a szükséges aláírások, testületi határozatok, partnerségi nyilatkozatok, konzorciumi megállapodások beszerzését, de figyeljünk arra is, hogy szárégebbi 30, 60 illetve 90 mos dokumentum nem lehet napnál. Figyeljünk arra, hogy az eredeti példányban eredeti aláírások, illetve pecsétek szerepeljenek, a mellékleteket pedig a pályázati kiírásban szereplô nyelven - azaz magyarul - csatoljuk. Ezek ugyanis formai követelmények, hasonlóan a megadott határidôhöz, melyek nem betartása automatikusan kizárja a pályázatot az értékelési folyamatból. 16. Önellenôrzés Végül, de nem utolsó sorban a pályázatkészítés nagyon fontos eleme az önellenôrzés. Általában a pályázati adatlap utolsó oldalán vagy csatolt mellékletként ellenôrzô lista található, mely tartalmazza a beadandó dokumentumok, mellékletek listá- sorrendjét, formáj át ( pl. ját, Word, Excel formátum ), illetve nyelvét ( pl. angol nyelvû összefoglaló. ) Javasolt az ellenôrzô lista körültekintô tanulmányozása és annak megfelelôen a pályázati dokumentáció elemeinek összeállítása a kért sorrendben. Valamennyi elôírt mellékletet csatoljunk, pályázatunkat a megkövetelt példányszámban készítsük el, az eredeti példány minden oldalát szignózzuk, végül pedig, hogy a befektetett munkánk ne vesszen el, biztosítsuk, hogy pályázatunk határidôre beérkezzen a benyújkezését a pályáztató szerve- tás helyére. A pályázat beér - zetek általában átvételi elis- mervénnyel nyugtázzák. 21

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben