ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003

2 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1

3 IT GOVERNANCE INSTITUTE COBIT 3. kiadás Összefoglaló áttekintés július A COBIT Irányító Bizottsága és az IT Governance Institute TM gondozásában A COBIT küldetése: Mértékadó, naprakész és nemzetközi érvény, általánosan elfogadott informatikai kontroll irányelvek kutatása, kidolgozása, publikálása és támogatása, amelyeket napi munkájuk során tudnak használni az üzletemberek, ellen rök és könyvvizsgálók 2

4 A kiadók megjegyzése Az Information Systems Audit and Control Foundation (Információs Rendszerek Ellen rzésével és Vizsgálatával foglalkozó Alapítvány), az IT Governance Institute és a COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology (Információ-technológiai Kontroll Irányelvek) támogatói els sorban azzal a céllal dolgozták ki az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, az Ellen rzési irányelvek, a Vezet i útmutató, az Auditálási útmutató és az Alkalmazási módszerek elnevezés kiadványokat (együttesen a Termék ), hogy forrásanyagot biztosítnak az ellen rzési szakemberek számára. Az Information Systems Audit and Control Foundation, az IT Governance Institute és a támogatók nem állítják azt, hogy a jelen Termékben leírtak alkalmazása garanciát jelent a sikeres eredményre. A kiadók nem állítják azt, hogy a jelen Termék minden megfelel eljárást és tesztet tartalmaz illetve azt, hogy a benne szerepl eljárásokon és teszteken kívül más eljárások és tesztek nem hozhatnak hasonló eredményeket. Az egyes konkrét eljárások illetve tesztek megfelel ségének meghatározásakor az ellen rzési szakembereknek saját szakmai megítélésük alapján kell dönteniük, a konkrét rendszerek illetve ellen rzési környezet függvényében. Közzététel és szerz i jog Copyright 1996, 1998, 2000 by Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF). A termék kereskedelmi célú kiadásához az ISACF el zetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, a Kontroll irányelvek, a Vezet i útmutató és az Alkalmazási módszerek c. részek nem üzleti célú, bels használatra történ másolása, beleértve azok adatkeres rendszerben történ tárolását és bármilyen eszközön elektronikus, mechanikus, hangfelvétel, vagy más keresztül történ továbbítását, engedélyezett. Az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, a Kontroll irányelvek, a Vezet i útmutató és az Alkalmazási módszerek részekr l készített másolatokban az alábbi szerz i jogi nyilatkozatot kell feltüntetni: Copyright 1996, 1998, 2000 by Information Systems Audit and Control Foundation. Az Information Systems Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute engedélyével. Az Auditálási útmutató cím rész felhasználása, másolása, reprodukálása, módosítása, terjesztése, adatkeres rendszerben történ tárolása és bármilyen formában, bármilyen eszközön (elektronikus, mechanikus, fénymásolt, hangfelvétel, vagy más) keresztül történ továbbítása nem engedélyezett az ISACF el zetes írásbeli hozzájárulása nélkül; azzal a kikötéssel, hogy az Auditálási útmutató kizárólag bels, nem-kereskedelmi célú felhasználása engedélyezett. A fentiekben jelzetteken kívül semmilyen más jog illetve engedély nem került átadásra a jelen termékkel kapcsolatban. A termékkel kapcsolatos minden jog fenntartva. Information Systems Audit and Control Foundation IT Governance Institute 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL USA Telefon: Fax: E mail: Internet: ISBN ISBN (Összefoglaló áttekintés) X (a 6 teljes könyv CD ROM-mal együtt) Készült az Amerikai Egyesült Államokban. 3

5 VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ A szervezetek sikere és továbbélése szempontjából kritikus fontosságú az információk és az ahhoz kapcsolódó információ-technológia (IT) eredményes alkalmazása. Napjaink globális információs társadalmában ahol az információ id -, távolsági- és sebesség-korlátok nélkül száguld a kibertérben az alábbi tényez k miatt vált rendkívül fontossá az információk hatékony feldolgozása: a szervezetek egyre nagyobb mértékben függnek az információktól és az azokat feldolgozó és továbbító rendszerekt l; egyre nagyobb mérték a szervezetek sebezhet sége és veszélyeztetettsége, a világhálón keresztül megjelen veszélyek és az információs hadviselés következtében; az informatikai beruházások volumene és költségei jelent s mértékben növekedtek és fognak növekedni a jöv ben; továbbá bizonyos új technológiák radikálisan képesek befolyásolni a szervezeti m ködést és az üzleti gyakorlatot, új lehet ségeket teremtenek és csökkentik a költségeket. Sok szervezet esetében az információ és az azt feldolgozó technológia jelenti a szervezet legértékesebb vagyontárgyait. Mindezek mellett napjaink versenycentrikus és gyorsan változó üzleti környezetében az üzletemberek egyre fokozottabb elvárásokat fogalmaznak meg az információ-technológiával szemben: a vezetés magasabb min séget, funkcionalitást és könnyen használható szolgáltatásokat, egyre gyorsabb kiszolgálást és folyamatosan javuló szolgáltatási színvonalat igényel, ugyanakkor ezeket a célokat sokkal alacsonyabb költségek mellett kívánja megvalósítani. Sok szervezet felismerte, hogy milyen potenciális el nyöket kínál a technológiai fejlesztés. A sikeres szervezetek azonban azzal is tisztában vannak, hogy milyen kockázatok kapcsolódnak az új technológiák bevezetéséhez és hogyan lehet kezelni azokat. Számos olyan változás történt az informatikában és annak m ködési környezetében, amelyek szükségessé teszik az informatikával kapcsolatos kockázatok hatékonyabb kezelését. Az elektronikus információk és az informatikai rendszerek jelent s szerepet játszanak a kulcsfontosságú üzleti folyamatok támogatásában. Emellett a szabályozási környezet egyre szigorúbb el írásokat fogalmaz meg az információk ellen rzésére vonatkozóan. Ezt a folyamatot a napvilágra kerül informatikai katasztrófák és elektronikus 4

6 csalások csak meger sítik. Az informatikához kapcsolódó kockázatok kezelése a vállalat-irányítás kulcsfontosságú részévé vált napjainkra. A vállalat-irányításon belül egyre jelent sebbé válik az ún. informatikai irányítás. Az informatikai irányítás a vállalat-irányítási és ellen rzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrájaként határozható meg, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált el nyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkit zéseit. Az informatikai irányítás meghatározó szerepet játszik a vállalat-irányítás sikerességében azáltal, hogy hatékony, eredményes és mérhet javulást biztosít a kapcsolódó vállalati folyamatokban. Az informatikai irányítás jelenti azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Emellett az informatikai irányítás integrálja és intézményesíti a tervezésre és szervezetre, a beszerzésre és üzembe állításra, az informatikai szolgáltatásra és támogatásra valamint az informatikai teljesítmény felügyeletére vonatkozó követend (vagy legjobb) gyakorlatokat annak érdekében, hogy a vállalkozás információs- és kapcsolódó technológiái segítsék a szervezet üzleti célkit zéseinek megvalósítását. Az informatikai irányítás tehát lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Informatikai irányítás A vállalat-irányítási és ellen rzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált el nyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkit zéseit. A szervezeteknek az információk kapcsán is, akárcsak a szervezet minden vagyona esetében, figyelembe kell venniük bizonyos min ségi, fiduciáris és biztonsági követelményeket. A vezetésnek emellett gondoskodnia kell a rendelkezésre álló er források ideértve az adatokat, az alkalmazási rendszereket, a technológiát, a berendezéseket és az emberi er forrásokat optimális kihasználásáról. A fenti feladatok teljesítése valamint kit zött céljai megvalósítása érdekében a vezetésnek tisztában kell lennie saját informatikai rendszereinek státuszával és döntenie kell arról, hogy milyen biztonsági és ellen rzési mechanizmusokat kíván kialakítani. 5

7 A COBIT immár harmadik kiadásában az üzleti kockázatok, az ellen rzési igények és a technikai jelleg kérdések között húzódó szakadékok áthidalása révén segítséget nyújt a vezetés sokrét igényeinek kielégítéséhez. Megfelel gyakorlati megoldásokat kínál, ugyanakkor kezelhet és logikus struktúrában mutatja be a szükséges teend ket. A COBIT által megfogalmazott követend gyakorlatok olyan eljárásokat jelentenek, amelyek kapcsán konszenzusra jutottak a szakért k abban, hogy ezek az eljárások segítik az informatikai beruházások optimalizálását és támpontot kínálnak annak eldöntéséhez, hogy jól mennek-e a dolgok, vagy sem. A vezetésnek egy olyan bels ellen rzési rendszert kell kialakítania, amely támogatja az üzleti folyamatokat, világosan meghatározza, hogy az egyes ellen rzési tevékenységek hogyan járulnak hozzá az információkra vonatkozó követelmények teljesítéséhez és kihatnak az informatikai er forrásokra is. Az informatikai rendszerek er forrás-igényeivel valamint az információk eredményességével, hatékonyságával, bizalmas jellegével, sértetlenségével, hozzáférhet ségével, megfelel ségével és megbízhatóságával kapcsolatos üzleti követelményekkel a COBIT Keretrendszer része foglalkozik részletesebben. Az ellen rzés, amely magában foglalja az irányelveket, a szervezeti struktúrát és a gyakorlati eljárásokat is, a vezetés felel sségi körébe tartozik. A vezetésnek kell gondoskodnia arról, a vállalat-irányítás keretében, hogy az információs rendszerek irányításában, használatában, tervezésében, fejlesztésében, karbantartásában és üzemeltetésében részt vev személyek felel sségteljes magatartást tanúsítsanak. Az informatikai kontroll irányelvek azt fogalmazzák meg, hogy az egyes konkrét informatikai területeken a kontroll-eljárások alkalmazása révén milyen kívánt eredmények illetve célok valósíthatóak meg. Az üzleti szemléletmód a COBIT egyik f jellemz je. A COBIT nemcsak a felhasználók és az ellen rök számára készült, hanem, ami talán még ennél is fontosabb, átfogó hivatkozási forrásként szolgál az üzleti folyamatokért felel s vezet k és a vállalati menedzsment számára. Napjainkban egyre elterjedtebb az a szemléletmód, hogy az üzletpolitika részeként az egyes üzleti folyamatokért felel s vezet k teljes felhatalmazást kapnak, tehát teljes felel sséggel tartoznak az adott üzleti terület m ködéséért, annak minden aspektusát beleértve. Ehhez hozzátartozik a megfelel kontroll-funkciók, ellen rzési mechanizmusok kialakítása is. A COBIT Keretrendszer segítséget nyújt az üzleti folyamatokért felel s vezet knek fentebb említett feladataik teljesítéséhez. A Keretrendszer egy egyszer és pragmatikus alaptételb l indul ki: 6

8 A szervezeti célkit zések teljesítéséhez szükséges információk biztosítása érdekében az informatikai er forrásokat bizonyos természetszer leg összetartozó eljárások keretében kell kezelni. A Keretrendszerben bemutatásra kerül 34 ún. általános Kontroll Irányelv, az egyes informatikai folyamatokhoz kapcsolódóan, amelyek négy területre csoportosíthatóak: tervezés és szervezet; beszerzés és üzembe állítás; informatikai szolgáltatás és támogatás valamint felügyelet. Ez a struktúra az információk és az azok feldolgozásához kapcsolódó technológia minden aspektusát lefedi. A fenti 34 általános Kontroll Irányelv segítségével az üzleti folyamatokért felel s vezet k megfelel ellen rzési rendszert alakíthatnak ki az informatikai környezetre vonatkozóan. A COBIT Keretrendszer ugyanakkor informatikai irányítási útmutatót is kínál. Az informatikai irányítás biztosítja azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Az informatikai irányítás összehangolja a tervezés és szervezet a beszerzés és üzembe állítás, az informatikai szolgáltatás és támogatás valamint az informatikai teljesítmény felügyeletének optimális módjait. Az informatikai irányítás lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Mindezek mellett mind a 34 általános Kontroll Irányelvhez kapcsolódóan kidolgozásra került egy Auditálási útmutató is, amelynek segítségével ellen rizni lehet, hogy az informatikai eljárások megfelelnek e a COBIT által javasolt 318 részletes kontroll követelménynek, amelyek egyúttal az esetleges javításokra vonatkozóan is tartalmaznak tanácsokat. A Vezet i útmutató a COBIT termék-család legújabb tagja, további segítséget és újabb eszközt kínál a vállalat-vezetés részére az informatikai irányításhoz kapcsolódó igények és követelmények még hatékonyabb kezeléséhez. Az útmutató, amely tevékenység-központú és általános jelleg, javaslatokat ad a vállalat-vezetésnek arra vonatkozóan, hogy hogyan alakíthatóak ki megfelel ellen rzési eljárások a vállalkozás információs rendszereire és az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, hogyan kísérhet figyelemmel a szervezeti célok teljesítésének alakulása, hogyan kísérhet figyelemmel az egyes informatikai eljárások teljesítményének alakulása és hogyan mérhet küls összehasonlítások alapján a szervezet teljesítménye. 7

9 A COBIT ún. Érettségi Modelleket kínál az informatikai folyamatok kontrolljához, amelyek alapján a vezetés meg tudja határozni azt, hogy éppen hol tart a szervezet az iparág legjobbjaihoz képest, a nemzetközi szabványokhoz viszonyítva, illetve ahhoz képest, ahol szeretne tartani; ún. Kritikus sikertényez ket kínál, amelyek meghatározzák a vezetés számára az informatikai folyamatok fölötti és azokon belüli kontroll megvalósításához szükséges legfontosabb végrehajtási irányelveket; ún. Kritikus cél indexeket kínál, amelyek meghatározzák azokat a mér számokat, amelyek - a megvalósítást követ en - megmondják a vezetésnek, hogy vajon megfelelnek-e az egyes informatikai eljárások az üzleti követelményeknek; továbbá ún. Kritikus teljesítmény indexeket is meghatároz, amelyek a legfontosabb mutatók azoknak a mér számoknak a meghatározásához, amelyek alapján megválaszolható az a kérdés, hogy az egyes informatikai eljárások milyen mértékben járulnak hozzá a célok teljesítéséhez. A COBIT Vezet i útmutató -jában szerepl ajánlások tevékenységközpontúak és általános jelleg ek, amelyek a vezetésnél felmerül alábbi típusú kérdések megválaszolásához nyújtanak segítséget: Meddig érdemes elmennünk és indokolják-e a költségeket az el nyök? Melyek a jó teljesítmény mutatói? Melyek a kulcsfontosságú sikertényez k? Milyen kockázatokkal jár az, ha nem sikerül teljesíteni a célkit zéseket? Mit csinálnak mások? Hogyan mérjük a teljesítményünket és hogyan hasonlítsuk azt össze mások teljesítményével? A COBIT csomaghoz hozzátartozik egy Alkalmazási módszereket ismertet rész is, amely összefoglalja a COBIT-ot már sikeresen alkalmazó szervezeteknél összegy lt tapasztalatok tanulságait. Az alkalmazási útmutató két hasznos módszert kínál Vezet i ismeretek diagnosztizálása és Informatikai kontroll diagnosztizálása a szervezetek informatikai kontroll környezetének felméréséhez és elemzéséhez. Az elkövetkez évek során a vállalatok és szervezetek magasabb szint biztonság és kontroll kialakítására fognak kényszerülni. A COBIT olyan eszköz, amely lehet vé teszi a vezet k számára az ellen rzési követelmények, a technikai jelleg kérdések és az üzleti kockázatok közötti szakadékok áthidalását, továbbá azt, hogy igazolják az adott szint kontroll m ködését a döntéshozók felé. A COBIT a szervezet egészére kiterjed, világos informatikai kontroll irányelvek és eljárások kidolgozását teszi lehet vé, a világ minden részén. A COBIT tehát egy olyan úttör jelent ség informatikai irányítási eszköz, amely az információkhoz és az 8

10 információ technológiához kapcsolódó kockázatok és el nyök megértéséhez és kezeléséhez nyújt segítséget. 9

11 A COBIT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT INFORMATIKAI ELJÁRÁSOK NÉGY TERÜLETRE BONTVA F1 folyamatok felügyelete F2 bels ellen rzés megfelel ségének felmérése F3 független értékelés szerzése F4 független ellen rzés (audit) biztosítása ÜZLETI CÉLOK INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS COBIT INFORMÁCIÓ eredményesség hatékonyság bizalmas jelleg sértetlenség hozzáférhet ség szabályosság megbízhatóság TSZ1 informatikai stratégiai terv kidolgozása TSZ2 információs struktúra meghatározása TSZ3 technológiai irány meghatározása TSZ4 IT szervezet és kapcsolatok meghat. TSZ5 IT befektetések kezelése TSZ6 vezet i célok és irányvonal kommunikációja TSZ7 emberi er források kezelése TSZ8 küls követelmények betartásának biztosítása TSZ9 kockázat-becslés TSZ10 projekt-irányítás TSZ11 min ség kezelése FELÜGYELET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS TÁMOGATÁS IT1 szolgáltatási szintek meghatározása és kezelése IT2 küls szolgáltatások kezelése IT3 teljesítmény és kapacitás kezelése IT4 folyamatos m ködés biztosítása IT5 rendszer biztonságának biztosítása IT6 költségek felmérése és felosztása IT7 felhasználók képzése IT8 IT ügyfelek segítése IT9 konfiguráció kezelése IT10 problémák kezelése IT11 adatok kezelése IT12 technikai környezet kezelése IT ER FORRÁSO K emberek alkalmazási rendsz. k technológia technikai környezet adatok TERVEZÉS ÉS SZERVEZET BESZERZÉS ÉS BEVEZETÁS BB1 automatizált megoldások keresése BB2 alkalmazási szoftverek beszerzése és karbantartása BB3 technológiai infrastruktúra beszerzése és karbantartása BB4 IT eljárások kialakítása és karbantartása BB5 rendszerek kiépítése és jóváhagyása BB6 változások kezelése 10

12 IT13 m ködés irányítása 11

13 A COBIT KERETRENDSZER A KONTROLL SZÜKSÉGESSÉGE AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIÁBAN Az utóbbi években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükség van valamilyen hivatkozási keretrendszerre az informatikához kapcsolódó biztonsági és ellen rzési kérdések terén. A szervezet sikeressége szempontjából elengedhetetlenül szükséges az, hogy a vállalkozáson belül minden szinten tisztában legyenek az informatikához kapcsolódó kockázatokkal és korlátokkal, mert csak így lehet megfelel en és hatékonyan teljesíteni az irányítási és ellen rzési feladatokat. A VEZETÉSNEK kell döntenie arról, hogy milyen befektetéseket érdemes eszközölni az információs rendszerek biztonsága és kontrollja érdekében és arról, hogy hogyan lehet ellensúlyozni a kockázatokat és kontrollálni a befektetéseket olyan informatikai környezetben, amelyre gyakran a kiszámíthatatlanság jellemz. Bár igaz, hogy az információs rendszerek védelme és kontrollja segít a kockázatok kezelésében, nem tudja kiküszöbölni azokat. Mindemellett a kockázatok pontos szintjét soha nem lehet tudni, mivel mindig van bizonyos mérték bizonytalanság. Tehát végs soron a vezetésnek arról kell döntenie, hogy milyen kockázati szintet hajlandó elfogadni. Az elviselhet kockázati szint megítélése, különösen ha mérlegelni kell a kapcsolódó költségeket is, nehéz döntési helyzet elé állíthatja a vezetést. Szükségük van tehát egy olyan, az információ-technológiához kapcsolódó általánosan elfogadott biztonsági és kontroll irányelveket meghatározó keretrendszerre, amelynek segítségével értékelni tudják meglév és tervezett információs rendszereiket. Az informatikai szolgáltatások FELHASZNÁLÓI számára is egyre fontosabb szempont az, hogy megfelel biztonsági és kontroll eljárások legyenek életben, amely a bels illetve küls felek által nyújtott informatikai szolgáltatások akkreditálásán és auditálásán keresztül biztosítható. Jelenleg azonban az információs rendszerekhez kapcsolódó megfelel kontrollfunkciók kialakítását, legyen szó akár üzleti, non profit vagy kormányzati szervezetekr l, gyakran akadályozza az ezen a területen megfigyelhet z rzavar. Ez a z rzavar a különböz értékelési módszerekb l ered: ITSEC, TCSEC, ISO 9000 értékelések, COSO bels ellen rzési normák, stb.. A felhasználóknak tehát szükségük van egy olyan általános alapra, amelyr l kiindulva megtehetik az els lépést. Gyakran maguk az ELLEN RÖK és KÖNYVVIZSGÁLÓK állnak a nemzetközi szabványosítás folyamatának élére, mivel k nap mint nap 12

14 szembesülnek azzal az igénnyel, hogy a bels ellen rzéssel kapcsolatos véleményüket alá kell támasztaniuk valamilyen norma-rendszerre hivatkozva a vezetés felé. Egy megfelel keretrendszer hiányában ez rendkívül nehéz feladat. Emellett egyre gyakrabban el fordul, hogy a vezetés az információs rendszerek biztonsági és ellen rzési kérdéseivel kapcsolatban el zetes konzultációra és tanácsadásra kéri fel a könyvvizsgálókat és ellen röket. AZ ÜZLETI KÖRNYEZET: VERSENY, VÁLTOZÁS ÉS KÖLTSÉG A globális verseny korszakába léptünk. A szervezetek folyamatosan racionalizálják m ködésüket, ugyanakkor megpróbálják kihasználni az informatika által kínált el nyöket versenypozíciójuk javítása érdekében. A szerkezet-átalakítás, a karcsúsítás, a küls szolgáltatók alkalmazása (outsourcing), a részlegek önállósítása és a megosztott feldolgozás mind olyan változások, amelyek befolyásolják az üzleti és a kormányzati szervezetek m ködésének módját. Ezek a fejlemények alapvet változásokat idéztek el és fognak még el idézni a szervezetek irányítási struktúrájában és m ködésének ellen rzésében. A költséghatékonyság és a versenyel nyök kihasználásának el térbe kerülése nyomán a legtöbb szervezet stratégiájában egyre fontosabb szerepet kap a technológia. A szervezeti funkciók automatizálása, természetéb l adódóan, megköveteli, hogy hatékonyabb kontroll-mechanizmusok kerüljenek beépítésre a számítógépekbe és hálózatokba, mind hardver, mind szoftver szinten. Mindemellett az ilyen kontroll-mechanizmusok alapvet strukturális jellemz i ugyanolyan ütemben és ugyanolyan bakugrás jelleggel változnak és fejl dnek, ahogy maga a számítógépes és hálózati technológia. Ebben a gyorsuló változással jellemezhet környezetben a vezet k, az információs rendszer szakért k és az ellen rök csak akkor tudják hatékonyan ellátni feladataikat, ha képességeiket és ismereteiket állandóan fejlesztve lépést tartanak a technológia fejl désével és a környezet változásaival. Aki megalapozott és józan értékelést akar készíteni az üzleti illetve kormányzati szervezeteknél alkalmazott ellen rzési eljárásokról, annak tisztában kell lennie az ellen rzési eljárások technológiájával és azok változó jellegével. A VÁLLALAT-IRÁNYÍTÁS ÉS AZ INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS KAPCSOLATA Napjaink ún. információs gazdaságában a sikeres vállalatok már nem kezelhetik különálló és egymástól különválasztható területekként a vállalatirányítást és az informatikai irányítást. A hatékony vállalat-irányítás arra a 13

15 területre koncentrálja az egyéni és csoportos szaktudást és tapasztalatokat, ahol azok a leghatékonyabban hasznosíthatóak, figyelemmel kíséri és méri a teljesítményt és állást foglal a kritikus kérdésekkel kapcsolatban. Az informatika, amelyet régebben a vállalati stratégia megvalósítását segít eszközként kezeltek, mára a stratégia elválaszthatatlan részévé vált. Az informatikai irányítás jelenti azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Az informatikai irányítás összehangolja a tervezés és szervezet, a beszerzés és üzembe állítás, az informatikai szolgáltatás és támogatás valamint az informatikai teljesítmény felügyeletének optimális módjait. Az informatikai irányítás meghatározó szerepet játszik a vállalat-irányítás sikerességében azáltal, hogy hatékony, eredményes és mérhet javulást biztosít a kapcsolódó vállalati folyamatokban. Az informatikai irányítás lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Ha közelebbr l megvizsgáljuk a vállalat-irányítás és az informatikai irányítás egymáshoz való viszonyát, kiderül, hogy a vállalat-irányítás, vagyis az a rendszer, amely az egyes egységeket irányítja és kontrollálja, befolyással és hatással van az informatikai irányításra. Ugyanakkor az informatika kritikus inputokat biztosít és fontos alkotóeleme a stratégiai terveknek. A gyakorlatban az informatika befolyásolhatja a vállalkozás által meghatározott stratégiai lehet ségeket. (ábra) Vállalatirányítás befolyás és hatás Informatikai irányítás Az üzleti célkit zések teljesítéséhez a vállalati tevékenységek során szükség van az informatikai tevékenységekb l származó információkra. A sikeres szervezetek olyan rendszert alakítanak ki, amely biztosítja a stratégiai tervezés és az informatikai tevékenységek egymástól való függetlenségét. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy annak segítségével a vállalkozás teljes mértékben ki tudja használni a birtokában lév információk 14

16 által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot tudjon elérni, meg tudja ragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. (ábra) Vállalati tevékenységek információ igény Informatikai tevékenységek A vállalat-irányításra vonatkozóan érvényben vannak olyan általánosan elfogadott, ún. követend (vagy legjobb) gyakorlatok, amelyek gondoskodnak arról, hogy a vállalkozás teljesítse céljait ezek megvalósítását bizonyos kontroll eljárások garantálják. A vállalat-irányítás ezekb l a célokból kiindulva határozza meg a szükséges vállalati tevékenységeket, a vállalat er forrásainak felhasználásával. A vállalati tevékenységek eredményeit mérik és értékelik, amelynek alapján folyamatosan módosítják és korrigálják a kontroll eljárásokat, újra kezdve ezzel a ciklust. (ábra) Vállalat-irányítás Célok KONTROLL KÖZVETLEN Vállalati tevékenységek Er források JELENTÉS FELHASZNÁLÁS Az informatikára vonatkozóan is érvényben vannak olyan ún. követend (vagy legjobb) gyakorlatok, amelyek biztosítják azt, hogy a vállalkozás információi és az azokhoz kapcsolódó technológia támogassák az üzleti célkit zéseket, az er források hatékony felhasználását és a kockázatok megfelel kezelését. Ezek a gyakorlatok illetve normák szolgálnak az informatikai tevékenységek irányításának alapjául, amely tevékenységek az alábbi területekre bonthatóak a kockázatok kezelése (úm. a biztonság, megbízhatóság és szabályosság megvalósítása) és az el nyök elérése (úm. a hatékonyság és eredményesség növelése) szempontjából: tervezés és 15

17 COBIT ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS szervezet, beszerzés és bevezetés/üzembe állítás, informatikai szolgáltatás és támogatás, és felügyelet. Az informatikai tevékenységek eredményeir l jelentéseket készítenek, amelyeket összevetnek a különböz gyakorlatokkal, normákkal és kontroll eljárásokkal, és a ciklus elölr l kezd dik újra. (ábra) Informatikai irányítás Célok Közvetlen Informatikai tevékenységek Szükséges igazodik és támo- TERV Tervezés és szerv. gatja az üzleti cé- CSELEKVÉS Beszerz. és bevez. lokat és maxima- ELLEN RZÉS M ködt. és támog. lizálja az el nyö- KORREKCIÓ Felügyelet ket - Az informatikai Kockázater El nyök elérése forrásokat KONTROL kezelés L hatékonyan hasz- biztonság Automatizá- Költségek nálják fel megbízhatóság ció növelése - csökkentése - Az informatiká- szabályosság eredményesség - hatékonyság hoz kapcsolódó kockázatokat megfelel en Jelentés kezelik 16

18 Ahhoz, hogy a vezetés teljesíteni tudja üzleti célkit zéseit, informatikai tevékenységeket kell irányítania, megfelel egyensúlyt kialakítva a kockázatok kezelése és az el nyök elérése között. Ennek érdekében a vezetésnek meg kell határoznia a legfontosabb szükséges tevékenységeket, mérnie kell a célok teljesítése irányában történt el relépéseket és értékelnie kell azt, hogy az informatikai eljárások teljesítménye mennyire jó. Mindezek mellett a vezetésnek értékelnie kell azt is, hogy a szervezet milyen érettségi szinten áll a követend ágazati normák és a nemzetközi szabványok alapján. A fenti vezet i feladatok végrehajtásához a COBIT Vezet i útmutatója konkrét Kritikus Sikertényez ket, Kritikus Cél Mutatókat és Kritikus Teljesítmény Mutatókat határoz meg és bemutat egy az informatikai irányításhoz kapcsolódó ún. Érettségi Modellt, az I. Mellékletben foglaltaknak megfelel en. AZ IGÉNYEK FIGYELEMBE VÉTELE A fentiekben felvázolt állandó változások közepette az információtechnológiához kapcsolódó ellen rzési irányelveket összefogó COBIT keretrendszer, és az erre épül folyamatos kutatás, alappillérként szolgálnak a folyamatos el relépéshez az információk és az azokhoz kapcsolódó technológiák ellen rzése területén. Egyrészr l tanúi lehettünk olyan általános üzleti kontroll modellek kifejlesztésének és megjelenésének, mint amilyen a COSO * az Amerikai Egyesült Államokban, a Cadbury az Egyesült Királyságban, a CoCo Kanadában vagy a King Dél-Afrikában. Másrészr l viszont jó néhány koncentráltabb irányú ellen rzési modell is kidolgozásra került az informatika területén. Jó példa erre a Brit Ipari Kereskedelmi Minisztérium (rövidítve DTI) Biztonsági Kódexe, a CICA (Bejegyzett Könyvvizsgálók Kanadai Intézete) által kidolgozott Informatikai Kontroll Irányelvek és a NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) által kiadott Biztonsági Kézikönyv. Ezek az ellen rzési modellek azonban nem kínálnak teljeskör és használható ellen rzési modellt az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó informatikai eljárásokhoz. A COBIT célja az, hogy betömje ezt a rést azáltal, hogy egy olyan keretrendszert és alapot biztosít, amely szorosan kapcsolódik az üzleti célkit zésekhez, ugyanakkor az informatikára koncentrál. (A COBIT-hoz leginkább hasonlító modell az AICPA/CICA által nemrégen kiadott SysTrust TM Rendszer-megbízhatósági alapelvek és kritériumok csomag. * Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internal Control Integrated Framework,

19 A SysTrust-ot, amely részben a COBIT Kontroll irányelveire épül, egyaránt mérvadó modellként kezeli az egyesült államokbeli Assurance Services Executive Committe és a kanadai Assurance Services Development Board. A SysTrust célja az, hogy a vezetés, az ügyfelek és az üzleti partnerek könnyebben boldoguljanak az üzleti folyamatokat illetve az egyes konkrét tevékenységeket támogató rendszerekkel. A SysTrust segítségével a könyvvizsgálók értékelhetik és véleményezhetik azt, hogy egy adott rendszer megbízhatónak min sül-e négy alapvet kritérium alapján: elérhet ség, biztonság, sértetlenség és fenntarthatóság.) Az információs rendszerek kontrolljával szemben támasztott üzleti követelményekb l kiindulva, az újonnan kidolgozott ellen rzési modellek és nemzetközi szabványok alkalmazása révén, az ellen rök munkáját segít Kontroll Irányelvekb l megszületett a COBIT, amely egy vezetési eszköz. Ezt követ en az informatikai irányításhoz kapcsolódó Vezet i útmutató kidolgozása révén újabb lépést tett el re a COBIT. A Vezet i útmutató Kritikus Sikertényez ket, Kritikus Cél Mutatókat, Kritikus Teljesítmény Mutatókat és ún. Érettségi Modelleket kínál a vezetésnek, amelyek segítséget nyújtanak a szervezet informatikai környezetének értékeléséhez és a megfelel informatikai kontroll eljárások kiválasztásához illetve azok javításához. A COBIT projekt f célja tehát az, hogy világos irányelveket és követend gyakorlati eljárásokat határozzon meg az információs rendszerek biztonságához és kontrolljához kapcsolódóan, és elfogadtassa azokat az üzleti, kormányzati és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel a világ minden részén. Az is fontos célja a projektnek, hogy a fenti kontroll irányelveket az üzleti célkit zésekb l és igényekb l kiindulva határozza meg. (Ez igazodik a COSO szemléletmódjához, amely mindenekel tt egy a bels ellen rzéshez kapcsolódó irányítási keretrendszer). Ezt követ en az ellen rzési követelményekb l (pénzügyi információk hitelességének igazolása, bels ellen rzési eljárások hatékonyságának és eredményességének igazolása, stb.) kontroll irányelveket dolgoztunk ki. A CÉLKÖZÖNSÉG: VEZETÉS, FELHASZNÁLÓK ÉS ELLEN RÖK A rendszer kidolgozása során három célfelhasználói kör került meghatározásra, amelyek számára az alábbi támogatást kínálja a COBIT: VEZETÉS: a kockázatok ellensúlyozása és a befektetések kontrollálásának segítése, amely gyakran kiszámíthatatlan informatikai környezetben történik meg. 18

20 FELHASZNÁLÓK: a bels illetve küls felek által nyújtott informatikai szolgáltatások biztonságáról és megfelel kontrolljáról történ megbizonyosodás. INFORMÁCIÓS RENDSZER ELLEN RÖK: az ellen ri vélemények alátámasztása és a bels ellen rzéssel kapcsolatos tanácsadás segítése. AZ ÜZLETI CÉLOK EL TÉRBE ÁLLÍTÁSA A COBIT az üzleti célkit zésekkel foglalkozik. A kidolgozott Kontroll Irányelvek egyértelm en hozzárendelhet k különböz üzleti célokhoz, így azokat az ellen rökön kívül más felhasználói körök is használhatják. Az egyes Kontroll Irányelvek meghatározása folyamat-orientált módon történt meg, az üzleti szerkezet-átalakítás alapelvét követve. A meghatározott eljárásokhoz és területekhez kapcsolódóan általános kontroll irányelveket fogalmaztunk meg, és kifejtjük azt is, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a különböz üzleti célokhoz. Emellett magyarázatot és útmutatást adunk a Kontroll Irányelvek definiálásához és alkalmazásához. A COBIT által kialakított Keretrendszer az általános kontroll irányelvek alkalmazási területeinek (területek és eljárások) osztályozásából, az információkhoz kapcsolódó üzleti követelmények ismertetéséb l valamint az egyes ellen rzési irányelvek által közvetlenül érintett IT er források bemutatásából áll össze. A Keretrendszer kidolgozása során 34 általános kontroll irányelv és 318 részletes ellen rzési követelmény került meghatározásra. A Keretrendszer végleges tartalmának kialakításába az informatikai ágazat és az ellen rzési szakma képvisel it is bevontuk. ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓK A projekt során az alábbi definíciók kerültek meghatározásra. A kontroll kifejezés jelentését a COSO Jelentésb l (Internal Control Integrated Framework, Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992), az Informatikai (IT) Kontroll Irányelv kifejezés jelentését pedig a SAC jelentésb l vettük át (System Audibility and Control Report - Internal Auditors Research Foundation, 1991 és 1994) A kontroll definíciója Az üzleti célkit zések megvalósítása és a nem-kívánatos események megel zése, felderítése és korrigálása céljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák. 19

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/55 Kockázatkezelési Kézikönyv Integrált forgatókönyvek alkalmazása a vállalati készült a Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control BPM-GOSPEL projekt eredményeinek

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN KÉZIKÖNYV 1 Tartalom 1. Elszó... 6 2. A projekt-ötlettl a projekttervig... 13 2.1. Projekt, projektmenedzsment... 17 2.1.1. Alapfogalmak... 17 2.1.2. A projekt

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit.

Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 1 Környezetirányítási szakért ő szakirányú továbbképzés. Környezeti Menedzsment és audit. oldal : 2 TARTALOMJEGYZÉK. Vállat környezet irányítási és audit rendszerei. 1. Nemzetközi szabványozás

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben