Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja"

Átírás

1 ELZMÉNYEK Az érvényes szerkezeti terv egyes fontos elemeivel kapcsolatosan a terv jóváhagyása óta eltelt idben olyan konkrét és koncepcionális változások következtek be, ami indokolttá tette azok felülvizsgálatát. A tervezési feladat három kérdéskörre vonatkozik: Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja 1. A Keleti elkerül útnak a régi, az AUDI határán vezetett (az elz szerkezeti tervben is szerepl) nyomvonalának újra történ vizsgálata (visszahozása) összefüggésben az úthálózati elem északi és déli kapcsolataival és a Mosoni- Dunán való hídlétesítés(ek) kérdésével. 2. Az Ady-városi tehermentesít utat az 1-es úttal, majd a tervezett Révfalu-i híddal összeköt, a szerkezeti tervben szerepl tervezett útnak az új nyomvonalra való helyezése, a Reptéri út nyomvonalán történ vezetés preferálásával. 3. A Gyr- Újvárosban az Olajgyár területén áthaladó, észak-déli irányú tervezett forgalmi út elhagyása esetén, a városrész saját- és a szomszédos városrészekkel való forgalma milyen módon tud távlatban lebonyolódni. 1

2 JAVASLATOK 1. A KELETI ELKERÜL ÚT A jelenleg érvényben lév Szerkezeti Tervben a Keleti elkerül úttal kapcsolatos megoldás az Audi területnövelési igénye miatt alakult ki. A korábbi szerkezeti tervben az az út szerepelt keleti elkerül útként, amely ma az Audin átvágva, közforgalomra megnyitott magánútként mködik. Elnye az volt, hogy viszonylag közel halad a városhoz, ezért nem csak az elkerül forgalom számára, hanem bizonyos bels forgalmak számára is megfelel nyomvonalat jelent. Az Audi területnövekedési igényének néhány évvel ezeltt történt bejelentése után, ami az érvényben lév szerkezeti terv idején vált ismertté keresni kellett olyan nyomvonalat, amely nem vágja át az Audi területét. Felvetésre kerültek ugyan olyan megoldások, amelyek lehetvé tették volna az Audi korábbi és a bvítési területe közötti kommunikációt (pl félig süllyesztett útvezetés, stb.), azonban ezek elvetésre kerültek. A fentiek miatt került akkor a szerkezeti tervbe a következ megoldás: elssorban a személygépkocsi forgalom számára kialakításra került az Ipar utca északi meghosszabbításában egy új híd Révfalu felé, az Ady városi elkerül út meghosszabbításában egy új terherforgalmi tengely, amely ugyanezt a hidat veszi igénybe, de nem terheli az Ipar utca melletti lakóterületet és mellesleg feltárja az egy tömböt képez, iparterületet, és harmadikként egy elkerül út az Audi megnövelt területétl keletre, Gyrszentiván határában. Jelen tanulmányt többek között az indukálta, hogy a mostani álláspont szerint nem elnyös és nem kívánatos az iparterületen átvágó, de utána az állatkert és a sportterületek mellett vezetett nyomvonal, hanem az Ipar csatorna keleti oldalára kell ezt a funkciót helyezni. Idközben megépült és közforgalomra megnyitott magánútként üzemelni kezdett a Hecsei úti vasúti felüljáró meghosszabbításában haladó, illetve az Audi területén átvágó (és az elz szerkezeti tervben szerepl nyomvonallal megegyez) új út. Ennek a nyomvonalnak a déli meghosszabbításában kivitelezés alatt áll az OVIT Rt. villamos alállomásának a területe mellett haladó út, amely a 81. sz. fúthoz csatlakozik. Ez utóbbi szakasz megvalósulásával elkészül egy teljes keleti elkerülési lehetség, de további kérdések merülnek föl: 1. az Audi területén átvágó, közforgalomra megnyitott magánút tulajdoni formája kell biztosítékot jelent-e ahhoz, hogy egy város távlati útfejlesztésének a stratégiája erre épüljön (a Hecsei úti felüljáró megépülése után egyszer már úgy tnt, hogy nem a megfelel helyre épült, mert észak felé nem lehetett folytatni az Audi fejlesztések miatt), 2. ugyanennek az útnak a kialakítása nem felel meg azoknak a mszaki paramétereknek, amely alapján a Közútkezel KHT. átvenné kezelésre, 3. észak- és dél felé milyen módon kell a kapcsolatokat fejleszteni, 4. milyen egyéb útfejlesztésekre van szükség a térségben, ami a meglév, de egymáshoz szervesen nem kapcsolódó utak hálózattá való fejlesztését jelenti 2

3 (pl. az Ady városi elkerül út és az Ipar csatorna keleti oldalán haladó Reptéri út összekötése). Részlet az érvényes Szerkezeti Tervbl Itt is hangsúlyozzuk, hogy tisztázni kell az Audival, hogy a távlatban egyre növekv forgalmat (jelents arányban a bels úthálózatról kitiltott teherforgalom) hosszútávon hajlandó-e viselni. Az út tulajdonosa kell ugyanis a fenntartásról, tisztításról, stb. gondoskodjon, ami nem független az úton bonyolódó forgalom nagyságától. (Elképzelhet valamilyen költségmegosztás is a város és az Audi között.) Ha igen (vagyis hosszú távon bonyolódhat a közforgalom az Audi útján), - a Megbízótól kapott diszpozíció ezt feltételezi - akkor az adottságokhoz mérten a legjobb szerkezeti változat alakítható ki. Ha nem, akkor a keleti elkerülésnek a Hecsei úti felüljáróra és az Audi útra való rászervezése nem szerencsés. Ebben az esetben vissza kell térni a jelenlegi Szerkezeti Tervben szerepl megoldáshoz, vagy más irányban kell a megoldást keresni. Észak és dél felé milyen módon lehet fejleszteni az úthálózatot? Valamennyi-, a város keleti oldalán észak-déli irányban meglév, vagy tervezett út esetében gondolni kell az északi Révfalu felé való továbbvezetés mikéntjére. 3

4 Másképpen fogalmazva felmerül a kérdés,hogy hol és hány híd épüljön a Mosoni- Dunán? A korábban több hídépítési elképzelés szerepelt már a tervekben: az Ipar utca meghosszabbításában, a Reptéri út meghosszabbításában, az Audi bejáró útjának meghosszabbításában, Likócs keleti szélénél, az M19-es út csomópontjától kiindulva, Valamint az M81 esetleges nyomvonalainak megfelel vonalon. Ezek a gondolatok évtizedek óta ismertek és az aktuális országos útfejlesztésekkel összhangban az éppen akkor készül általános rendezési tervben legtöbbjük szerepelt is. Híd ugyanakkor nem épült. A legutóbbi Szerkezeti terv a következ logika mentén próbált a realitáshoz közelíteni: Az országos építési szándékokból következ hídberuházásokat (lehetségeket) a városnak ki kell használni és össze kell hangolni a város belsejében, saját erbl építend hídfejlesztésekkel, a város belsejében az elkövetkez évtizedben legfeljebb két híd megépítése reális, ezek közül az egyik a Sziget és Révfalu közötti híd, a másik pedig a Mosoni-Dunán egy olyan híd, amelynek egyesíteni kell hely és funkció (személyforgalom, teherforgalom) szempontjából a lehet legtöbb elnyt, a fentiek ne zárják ki egy távolabbi idpontban megépül híd lehetségét, amely a város keleti területén még magasabb színvonalú kiszolgálást eredményez. Egy ilyen távlati megoldás számára valamilyen módon biztosítani kell a helyet. A térségben az országos úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan az M81 gyorsforgalmi út megépítése merült fel. Az utóbbi idszak beruházási visszafogása azt vetíti elre, hogy egyelre ez a fejlesztés tolódik és az is valószín, hogy ha megvalósul, akkor nem autópálya lesz, hanem fút. A közeljövben tehát nem érdemes abban gondolkodni, hogy az M81-es híd a város bármilyen problémájának a megoldásában részt tud venni. Most tehát egy olyan hídmegoldásra van szükség, amely a legfontosabb problémákat kezeli, akár bizonyos kompromisszumok árán is. Milyen problémákat kell kezelni az új hídnak, illetve a hozzákapcsolódó úthálózatnak? Tehermentesíteni kell a Fehérvári út Galántai út vonalát, amely ma a legkeletibb átkelési hely a Mosoni-Dunán, és hatalmas a terhelése. Nem a Széchenyi híd kapacitása kicsi, hanem az útvonalon megjelen csomópontok kapacitásnövelése nehéz (Árkád csomópont). Közlekedéspolitikailag, környezetvédelmileg, stb. egyébként sem szerencsés, hogy az átmen forgalom a városközpont mellett (st a fejlesztéseket is figyelembevéve a városközpont belsejében) haladjon. Az Ipar utcáról el kell terelni a teherforgalmat, és fleg a személygépkocsi forgalmat meghagyni, de ezt olyan módon, hogy a Mosoni-Dunán már a két forgalmat együtt, a már említett hídon kell átvezetni. 4

5 A hídépítés számára három helyszín mutatkozik: 1. Az Ipar utca folytatásában. 2. A Reptéri út folytatásában. 3. Az Audi beköt útja folytatásában. Ha az Ipar utcáról el akarjuk terelni a teherforgalmat, akkor két útvonal igénybevétele illetve fejlesztése jöhet szóba: 1. Reptéri út. 2. Audi út - Hecsei felüljáró. Hálózati szempontból mindhárom vonalnak az északi irányú folytatása elképzelhet, mert elfogadható módon elérhet az egyetlen hely, ahol jelents áldozat nélkül tovább lehet vezetni Révfalun keresztül az utat (Barka sor, Csónakos utca térsége). Ez a továbbvezetés rendkívül fontos, mert nagyságrenddel nagyobb forgalom fogja a hidat használni (és nem a Széchenyi hidat), mint ha nem haladna tovább az út a Galántai út, illetve közvetve az Újfalusi út (Szigetköz) felé. Észak felé tehát mindhárom vonal folytatható, de fontos különbség, hogy a Reptéri útnak nincs az 1-es úttal közvetlen kapcsolata. Déli irányban jóval kötöttebbek az adottságok: Az Ipar utca, összeköttetésben a Szigethy Attila utcával tipikusan a város bels úthálózatához kapcsolódik. A Reptéri útnak nincs déli irányú folytatása. Az Audi út Hecsei felüljáró déli folytatása már épül és alkalmas a várost délrl tehermentesít úthálózathoz való hozzákapcsolásra. A fentiekbl következen egyaránt kedvez északi és déli kapcsolatrendszer az Ipar utca és az Audi út esetében alakítható ki (de ez nem zárja ki azt, hogy az intenzív iparterületi térségben húzódó Reptéri útnak a szerepét nem kellene a maihoz képest javítani). Forgalmi szempontból vizsgálva jelents a különbség a két hídépítési lehetség között. Ehhez forgalmi terheléseket végeztünk, ahol azt vizsgáltuk, hogy mennyire lenne kihasználva a híd az egyik, vagy a másik helyen, illetve mennyire tehermentesíti az egyik, vagy másik változat a Fehérvári út vonalát. A következ eredményeket kaptuk (2018 évre prognosztizált forgalmak): Ha az Ipar utcánál épül híd, akkor azon naponta kb Ejárm 1 haladna át. Ugyanakkor a Széchenyi hídon a forgalom rl re csökkenne. 1 Ejárm=valamennyi jármtípus személygépkocsira való átszámított értéke 5

6 Forgalmi terhelési ábra az Ipar utcai híd-változat esetén (2018. E/nap) Ha az Audi út meghosszabbításában tehát a központtól távolabb - épülne új híd, azt kb járm venné igénybe és a Széchenyi híd forgalma rl csupán re csökkenne. Forgalmi terhelési ábra az Audi útjánál tervezett híd-változat esetén (2018. E/nap) 6

7 A fenti eredmények azt mutatják, hogy a forgalom nem jól viseli, hogy a városból kifelé nagyobb került kell tennie, akkor inkább a Széchenyi hidat veszi igénybe. A számszerség pedig azt mutatja, hogy négysávos híd építésére lesz szükség. Ha elfogadjuk, hogy lényegesen elnyösebb az Ipar utca vonalában építeni egy hidat, akkor a következ hálózati mködés alakítható ki: Az Ipar utcát fleg személygépkocsi forgalom veszi igénybe és északon az új hídon közvetlenül át tud haladni Révfaluba, Bácsa felé, stb. A teherforgalom ebben az ütemben az Audi út Hecsei felüljárót veszi igénybe és elkerüli, illetve kívülrl teszi elérhetvé a keleti városrészt (az iparterületeket). Ez a forgalom az új hidat az 1-es út közvetítésével éri el úgy, hogy visszajön az Ipar úti csomópontig. A javasolt híd-elhelyezés és a csatlakozó úthálózat a jelenlegi Szerkezeti Tervbe ágyazva (a híd megépítéséig várható fejlesztésekkel) 7

8 Az Ipar utca folytatásában csomóponti javaslatok készültek. A több változat közül kettt emelünk ki: az egyik a hídra felvezet utat magasan vezeti, ennél fogva bonyolultabb különszint megoldás adódik, A magasan vezetett rávezet út esetében bonyolultabb csomópont adódik 8

9 a másik esetben a kapcsolat szintben megadva. egy körforgalmú csomópontban lett A körforgalmú hídfcsomópont A megoldások illusztrálják a lehetségeket, de a környék terület-felhasználása, a csatlakozó utak nyomvonala és a Mosoni-Duna felett biztosítandó rszelvény is befolyásolja a területre készítend Szerkezeti Terv módosításban megjelen végleges megoldást. 9

10 A Keleti elkerülés útjainak nagytávlatú javaslata a jelenlegi Szerkezeti Tervbe ágyazva 2. AZ ADY VÁROSI TEHERMENTESÍT ÚT ÉS AZ IPAR CSATORNA MELLETTI REPTÉRI ÚT HÁLÓZATI SZEREPE (ÖSSZEKÖTÉSE) Mi a Reptéri út szerepe? A város keleti részén vannak a jelents ipari területek. Ezek egészen benyúlnak a városközpont határáig, kívül pedig az Audi a legszéls telephely. Ennek az iparterületnek nagyjából a tengelyében halad a Reptéri út, amelynek sem északon, sem délen nem jók a kapcsolatai, valamint az Ipar csatorna elvágja Gyárvárostól. Az út szerepkörét mindenképpen célszer együtt vizsgálni az Ady városi tehermentesít úttal, mert a kialakulófélben lév két gyr (Ipar utca Szigethy A. utca, illetve Audi út Hecsei felüljáró déli tervezett elkerülés) között ez a két út hasonló pozíciót foglal el. Összekötésükkel kialakítható egy harmadik gyr, azonban ennek útját állja a gyárvárosi vasúti delta és az Ipar csatorna. Többféle javaslat születet korábban a két út összekötésére, azonban ezek nyilvánvalóan csak nagyon távlati 10

11 megoldások lehetnek és addig még sokat változhatnak az adottságok (pl. megsznhet a Szabadhegyi vasútvonal, stb.). Mégis röviden felsoroljuk a lehetséges összekötéseket: Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró ÉDÁSZ mellett a Puskás Tivadar utcáig Puskás Tivadar utcán keletre haladva új hídon át az Ipar csatornán Reptéri út. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út összekötési lehetsége a Puskás Tivadar utca közvetítésével 11

12 Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró átlósan át az iparterületen és új hídon át az Ipar csatornán Reptéri út. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út átlós összekötési lehetsége 12

13 Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró ÉDÁSZ mellett a Puskás Tivadar utcáig Puskás Tivadar utcán keletre és délre haladva vissza a Kandó Kálmán utcára Reptéri út. Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró az iparterület rovására visszakanyarodó kapcsolat a Kandó Kálmán utcával. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út átlós összekötési lehetsége Kandó K. utcai csomóponton át Hangsúlyozzuk, hogy a kapcsolat megépítése a két út között ma nem reális és talán nem is elsdlegesen fontos. A Hecsei felüljáró fell ugyanis jól elérhet az útvonal. A Reptéri út északi végén egy csökkentett rszelvény aluljáró található, amelyen ha áthaladunk a Pesti útra jutunk. Ha itt a városközpont felé fordulunk (a javasolt új híd felé), áthaladunk az Ipar csatornán egy csökkent teherbírású hídon. Nincs közvetlen kapcsolata az 1-es úttal és az Audi útnál tervezett körforgalmú csomópont közelsége miatt csak szabvány aloli felmentéssel lehet 13

14 itt csomópontot létesíteni. Látható tehát, hogy ahhoz, hogy ez az út a mainál nagyobb szerepet kapjon több fejlesztésnek kell bekövetkeznie. Hálózatilag pedig csak akkor fogják sokan használni, ha összekötésre kerül az Ady városi úttal. Amit viszont fontosnak tartunk, hogy a következ szabályozási tervben is valamelyik megoldásnak a helye biztosítva legyen, hogy adott idben ne a teljes elépítés gátolja meg a megvalósítását. 3. A GYR- ÚJVÁROSBAN AZ OLAJGYÁR TERÜLETÉN ÁTHALADÓ, ÉSZAK-DÉLI IRÁNYÚ TERVEZETT FORGALMI ÚT KIVÁLTÁSA Az Olajgyár területén megvalósulni látszó beruházás miatt új hálózati megoldást kell találni a területen áthaladó és a Szerkezeti tervben szerepl forgalmi út számára. Az elmúlt évtizedekben ebben a kérdésben is sok megoldás született, amelyek idrl idre meghiúsultak. A megoldások között két elv volt jól megkülönböztethet: 1. Ez az útszakasz legyen a része egy markánsan megfogalmazott, a városközpontot (beleértve Révfalu és Sziget egy részét is) körülvev forgalmi négyszögnek. Ennek elemei: Szt. István út Fehérvári út Széchenyi híd Szövetség út Hédervári út - új közúti híd Révfalu és Sziget között Stromfeld utca tömbáttörés útkapcsolat a Petfi híd felé Munkácsi utca. 2. A másik elv is a forgalmi négyszöggel általában egyetértett, azonban éppen a Sziget városrészben tapasztalható beépítési és útszerkezeti adottságok miatt a Stromfeld utca Radnóti utca által meghatározott út és a Petfi híd között nem kívánt egy forgalmi tengelyt kiemelni, hanem a több észak déli utca együttes igénybevételével (pl. egyirányúsítással) igyekezett az összeköttetést megteremteni. Van még egy szempont,amit figyelembe kell venni, nevezetesen, hogy a folyamatosan bvül Pinnyéd forgalma is erre közlekedik. Miért hiúsult meg eddig valamennyi törekvés, ami egy úttal próbálta az összeköttetést megteremteni? Ennek több oka van: Mert jelenleg nincs még olyan forgalmi igény, ami ezt kikényszerítené. Ez a helyzet megváltozik, ha megépül a Sziget-Révfalusi híd, mert akkor ez lesz az egyik kikerülési útvonala a városközpontnak. A forgalmi terhelések azt mutatják, hogy abban az esetben, ha négysávos hidat építenénk a két településrész között, és megépülnének hozzá a megfelel kapacitású utak akkor napi akár tízezer járm akarna a hídon át közlekedni. Ha szerényebb, csak kétsávos hidat építünk, akkor csak ennek a fele, kb járm venné a hidat igénybe. Nem alkalmas a városrész szerkezete arra, hogy nagykapacitású utakat vágjanak bele. Jelenleg csak ott vannak széles utak, ahol a lakótelepi jelleg beépítés létrejöttekor a hagyományos szerkezet megbontásra került (Radnóti M. u.). Ez ma is torzóként foglal helyet az ettl teljesen eltér környezetben. 14

15 Az elbbibl szinte következik, hogy sem a lakosság, sem a mindenkori döntéshozók nem akarták, nem vállalták a szerkezet további átalakítását. Még akkor sem, ha a közlekedéstervezk azt bizonygatták, hogy ez az egyetlen járható út. Sziget tervezett hálózata az érvényes Szerkezeti Tervben Aztán jött az a történelmi szituáció, hogy a területen ugyancsak testidegen Olajgyár megsznt és a városrendezési, de fleg a közlekedéstervezési szakma (jelen sorok írója részese volt ennek a tervezésnek) lecsapott a lehetségre és az Olajgyár területén keresztül megtervezett egy, a korábban részletezett 1. sz. elv szerinti nyomvonalat. A mostani olajgyári beruházási szándék viszont igénybe kívánja venni az egész területet és nem tri ott meg az említett nyomvonalat. Néhány további szempont, ami segíthet a továbbgondolkodásban: A fejlesztési elzmények (Radnóti M. u., 821. út és 1-es út felüljárója) alapján szerkezetileg adódik, hogy a városközpont körüli négyszög a 821. sz. úttal szemben kellett volna záródjon, mégpedig úgy,hogy valahol a Bercsényi liget szabad területét veszi igénybe úgy, hogy a Radnóti utcát és az 1-es utat összeköti. Mivel ez ellenállásba ütközött az összekötést a városrész szívében- és a majdan megfelel teherbírásúra- és szélességre átépül Petfi hídon keresztül kerestük évtizedek óta. Ott, ahol még kevésbé lehet megvalósítani. Sziget városrész az elmúlt években föléledt csipkerózsika álmából és olyan változások kezddtek el, mint a fürdfejlesztés, vagy a Kekszgyár helyére tervezett egyetemi tudáspark(?). Ezek az új létesítmények igénylik a magas szint, emberközpontú környezetet, amire a régi városrész szerkezete és léptéke 15

16 nagyon alkalmas. Óvatosan kell tehát bánni az útátvágásokkal és a szanálásokkal, de legalább ennyire az átmen forgalom kezelésével. Valószín, hogy ez az a pont, ahol újra kell gondolni az egész kérdéskört és új választ adni az évtizedek óta fel-felmerül kérdésekre. Megfogalmaztunk néhány alapvetést, ami megszabja a javaslat irányát: A városközponttól északra ébred jelents forgalom lebonyolítására legyen hivatott az Északi elkerül út, amelynek a városi hálózattal alkotott kapcsolatait is az itt megfogalmazott elvek alapján kell tervezni. Minél jobban meg kell tartani Sziget hagyományos szerkezetét. A híd építésének a következtében ébred átmen forgalmi igény a minimálisra kell szorítani, szolgálja a híd elssorban a két szomszédos városrész, Sziget és Révfalu kapcsolatát. o Ennek a hatékonyabb keményebb módja az, ha a híd Sziget felöli közelében nem adunk jó lehetséget a Petfi tér és azon keresztül a Szt. István út felé való elfordulásra, csak távolabb, kerülvel, a Köztelek utca és/vagy a Bercsényi ligetnél. Ezt a bels utak egyidej egyirányúsításával, forgalomcsillapításával, stb. lehet elérni, de ez a területen lakók számára is korlátozásokat jelent, ezért nem biztos, hogy könnyen beleegyeznek. o A másik puhább megoldás az, hogy egyirányú utcapárokon (Híd u., Erkel u., Akác u., Köztelek u.) átszrd jelleggel engedjük a forgalmat, amelyeket a Kossuth L. utca gyjt össze. Sziget hálózatának módosított javaslata (a keményebb változat) 16

17 Valójában a kettbl összeálló ütemezés jelenthet is jó megoldást: elszr hagyni és kitapasztalni, hogy az átszrd jelleg megoldás milyen forgalmi terhelést jelent és második ütemben bevezetni az említett keményebb szabályozást, aminek nagyon jelents hozadékai lehetnek: a Híd utca gyalogosítása, a Kossuth utca jelents részének a gyalogosbaráttá tétele, nyugodt bels lakótömbök kialakulása, ami egyben a lakások értéknövekedését is magával vonzza. Az is lehet, hogy a lehetségek feltárása után maga a lakosság igényli majd a végleges állapot elrehozatalát és azonnali bevezetését. Szóba került az egyeztetésen, hogy a térképre nézve a 821. sz. úttal szemben kellett volna záródjon a városközpont körüli négyszög. Ez a lehetség elvileg ma is fennáll, mert ez a városrész központi magjának a nyugati széle és kívül van a leginkább kényes városszöveten. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt is durva beavatkozások árán lehetne csak az összeköttetést megvalósítani. Ezért, és a nagy idetóduló átmen forgalom miatt nem javasoljuk ezt a megoldást. Azért, hogy Sziget központi részét tehermentesítsük, az említett Pinnyédi kapcsolatot máshol (is) célszer lenne megadni, mint ahol ma van (Szarvas utca). A Holt-Rábcán ma már nem kell a keresztezéshez hidat építeni, elég egy nagyobb csáteresz. A Bercsényi liget melletti út és a Holt-Rábca gátján kiépítend út meghosszabbításával és/vagy a Liget utca igénybevételével (pl. a két út egyirányúsításával) javasoljuk a Pinnyédi kapcsolat fejlesztését (ld. érvényes Szerkezeti Terv) 17

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRNYITÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 901 Pinnyéd Újváros Sárás Kisbácsa Révfalu Likócs 906 901 906 Körtöltés utca 907 917 922 931 Dunakapu tér Gyárváros Győrszentiván,

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Várhegy

Részletesebben

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros Révfalu Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 901 906 922 931

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Révfalu Kisbácsa Likócs 906 Körtöltés utca Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros 901 906 Eszperantó út,

Részletesebben

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG)

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Javasolt M8-M4 TINA útvonal nemzetközi konferencia Budapest, 2001. május

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. bekezdés szerint. Jelen módosítási eljárásra a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. Átmeneti rendelkezések 45.. (2) pontja alkalmazandó. Székesfehérvár

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosító javaslatának véleményezése Pest Megye Önkormányzata Általánosságban elmondható, hogy a jelen véleményezés

Részletesebben

2007. Augusztus. Általános vélemény

2007. Augusztus. Általános vélemény Az Energia Klub véleménye és javaslatai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott Magyarország megújuló energia felhasználás növelésének stratégiájához 2007. Augusztus Általános vélemény

Részletesebben

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program KÖZLEKEDÉS /2. kötet/ Megbízó: DDRFÜ Kht. Készítette: Fmterv Rt. KTI Kht. 2006. július 24. 1 Tartalomjegyzék I. Vezeti összefoglaló...

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt.

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. - Közúti biztonsági hatásvizsgálatok szerepe a közúti projektek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KAPUVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Vasúttársaságok építkezései a Bánságban

Vasúttársaságok építkezései a Bánságban Technikatörténet (folytatás a Mszaki Szemle elz számából) Vasúttársaságok építkezései a Bánságban Dr. Horváth Ferenc 1, Dr. Kubinszky Mihály 2 1 ny. MÁV mérnök, ftanácsos, 2 ny. egyetemi tanár Abstract

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 269/2006. (XI. 8.) ÖK sz. határozat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 65 3 A terület felhasználását meghatározó leírás 3.1 Területfelhasználás 3.1.1 Beépítésre szánt területek

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai

A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság kerékpáros-közlekedést érint KRESZ módosítási javaslatai Jelen voltak a következ 1-1 szavazati joggal rendelkez szervezetek képviseli: 1. KHEM 2. IRM, ORFK 3. KVVM 4. NFGM

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

KRESZ vizsga tesztlap

KRESZ vizsga tesztlap 1. Szeszes ital hatása alatt jármvet vezetni A) csak akkor veszélyes, ha a vezet nem szokott hozzá az alkoholhoz. B) a reflexek tompulása miatt már kisebb mennyiség fogyasztása esetén is veszélyes. C)

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS

2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 1. A térségi szerkezeti tervlap kategóriáit, megnevezéseit illetve a rendelet 2. számú mellékletének megnevezéseit és

Részletesebben

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM

ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ÚJPEST-VÁROSKAPU BEÉPÍTÉSI PROGRAM ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ BT. 2016. november ÚJPEST VÁROSKAPU VÁROSÉPÍTÉSZETI PROGRAMTERV Újpest Városközpont Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) a CDC Aczél Konzorcium készíti.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700)

GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont: Győr, Ipar utca 99. 96/327-474 96/413-438 20/566-1890 20/566-2100 1 Gyirmót Ménfőcsanak Marcalváros Kálvária utca

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek

2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA. Megállóhelyek 2 RÉVAI MIKLÓS UTCA ZRÍNYI UTCA ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ( 2 B ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA ZRÍNYI UTCA SZIGET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI HÍD RÉVAI MIKLÓS UTCA ) Megállóhelyek 2* 2 2 2* 2B

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft.

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. KULCSSZAVAK Közlekedési csomópont, Milánói-módszer, Résfalépítés ÖSSZEFOGLALÁS Az M1M7 autópálya

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzat készítésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzat készítésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés Oldal : 1 14-es út, Árkád üzletház 81-es út, Zöld utca 83-as út, gyirmóti elágazás 83-as út, horgásztó 83-as út, Szentlélek templom 83-as út, TESCO áruház Aba Sámuel utca Agroker Aradi vértanúk útja, Megyeháza

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18.

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18. A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában 2013. április 18. Országos Területrendezési Terv kivágat 8. sz. főút térsége A gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com

ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com ARGILLA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 30.Tel: 20/9260 001, e-mail: judit.korinek@gmail.com Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Stratégiai-Városfejlesztési Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: a Baross Gábor híd felújítása idején (várhatóan 2014. május 5-től) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.kisalfoldvolan.hu Információs telefonszámok:

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

MEGHATÁROZOTT IDTARTAMÚ VÁRAKOZÁSI HELYEK ÉS ÖVEZETEK KIJELÖLÉSE BUDAÖRS TERÜLETÉN M$SZAKI LEÍRÁS

MEGHATÁROZOTT IDTARTAMÚ VÁRAKOZÁSI HELYEK ÉS ÖVEZETEK KIJELÖLÉSE BUDAÖRS TERÜLETÉN M$SZAKI LEÍRÁS Tsz.: 2978 MEGHATÁROZOTT IDTARTAMÚ VÁRAKOZÁSI HELYEK ÉS ÖVEZETEK KIJELÖLÉSE BUDAÖRS TERÜLETÉN M$SZAKI LEÍRÁS MEGBÍZÓ: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, 2005. november Tsz.:2978

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS. Hajdúnánás Város Településrendezési tervének évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Hajdúnánás Város Településrendezési tervének 2016. évi, Önkormányzat és gazdasági társaságok által kezdeményezett módosításáról C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata

Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Közlekedésfejlesztési intézkedések modellezésének folyamata Dr. habil MONIGL János egyetemi magántanár közlekedsési rendszertevezési szakfőmérnök MMK Mesteriskola Hálózattervezés Budapest, 2012.év 1 BP

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SZOLNOK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 2015 ÉVI MÓDOSÍTÁSA 8.4 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 8.4.1 Közlekedési vizsgálat a) A város helyzete és kapcsolatai a térségben Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el.

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben