Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja"

Átírás

1 ELZMÉNYEK Az érvényes szerkezeti terv egyes fontos elemeivel kapcsolatosan a terv jóváhagyása óta eltelt idben olyan konkrét és koncepcionális változások következtek be, ami indokolttá tette azok felülvizsgálatát. A tervezési feladat három kérdéskörre vonatkozik: Az érvényes Szerkezeti Terv közlekedési lapja 1. A Keleti elkerül útnak a régi, az AUDI határán vezetett (az elz szerkezeti tervben is szerepl) nyomvonalának újra történ vizsgálata (visszahozása) összefüggésben az úthálózati elem északi és déli kapcsolataival és a Mosoni- Dunán való hídlétesítés(ek) kérdésével. 2. Az Ady-városi tehermentesít utat az 1-es úttal, majd a tervezett Révfalu-i híddal összeköt, a szerkezeti tervben szerepl tervezett útnak az új nyomvonalra való helyezése, a Reptéri út nyomvonalán történ vezetés preferálásával. 3. A Gyr- Újvárosban az Olajgyár területén áthaladó, észak-déli irányú tervezett forgalmi út elhagyása esetén, a városrész saját- és a szomszédos városrészekkel való forgalma milyen módon tud távlatban lebonyolódni. 1

2 JAVASLATOK 1. A KELETI ELKERÜL ÚT A jelenleg érvényben lév Szerkezeti Tervben a Keleti elkerül úttal kapcsolatos megoldás az Audi területnövelési igénye miatt alakult ki. A korábbi szerkezeti tervben az az út szerepelt keleti elkerül útként, amely ma az Audin átvágva, közforgalomra megnyitott magánútként mködik. Elnye az volt, hogy viszonylag közel halad a városhoz, ezért nem csak az elkerül forgalom számára, hanem bizonyos bels forgalmak számára is megfelel nyomvonalat jelent. Az Audi területnövekedési igényének néhány évvel ezeltt történt bejelentése után, ami az érvényben lév szerkezeti terv idején vált ismertté keresni kellett olyan nyomvonalat, amely nem vágja át az Audi területét. Felvetésre kerültek ugyan olyan megoldások, amelyek lehetvé tették volna az Audi korábbi és a bvítési területe közötti kommunikációt (pl félig süllyesztett útvezetés, stb.), azonban ezek elvetésre kerültek. A fentiek miatt került akkor a szerkezeti tervbe a következ megoldás: elssorban a személygépkocsi forgalom számára kialakításra került az Ipar utca északi meghosszabbításában egy új híd Révfalu felé, az Ady városi elkerül út meghosszabbításában egy új terherforgalmi tengely, amely ugyanezt a hidat veszi igénybe, de nem terheli az Ipar utca melletti lakóterületet és mellesleg feltárja az egy tömböt képez, iparterületet, és harmadikként egy elkerül út az Audi megnövelt területétl keletre, Gyrszentiván határában. Jelen tanulmányt többek között az indukálta, hogy a mostani álláspont szerint nem elnyös és nem kívánatos az iparterületen átvágó, de utána az állatkert és a sportterületek mellett vezetett nyomvonal, hanem az Ipar csatorna keleti oldalára kell ezt a funkciót helyezni. Idközben megépült és közforgalomra megnyitott magánútként üzemelni kezdett a Hecsei úti vasúti felüljáró meghosszabbításában haladó, illetve az Audi területén átvágó (és az elz szerkezeti tervben szerepl nyomvonallal megegyez) új út. Ennek a nyomvonalnak a déli meghosszabbításában kivitelezés alatt áll az OVIT Rt. villamos alállomásának a területe mellett haladó út, amely a 81. sz. fúthoz csatlakozik. Ez utóbbi szakasz megvalósulásával elkészül egy teljes keleti elkerülési lehetség, de további kérdések merülnek föl: 1. az Audi területén átvágó, közforgalomra megnyitott magánút tulajdoni formája kell biztosítékot jelent-e ahhoz, hogy egy város távlati útfejlesztésének a stratégiája erre épüljön (a Hecsei úti felüljáró megépülése után egyszer már úgy tnt, hogy nem a megfelel helyre épült, mert észak felé nem lehetett folytatni az Audi fejlesztések miatt), 2. ugyanennek az útnak a kialakítása nem felel meg azoknak a mszaki paramétereknek, amely alapján a Közútkezel KHT. átvenné kezelésre, 3. észak- és dél felé milyen módon kell a kapcsolatokat fejleszteni, 4. milyen egyéb útfejlesztésekre van szükség a térségben, ami a meglév, de egymáshoz szervesen nem kapcsolódó utak hálózattá való fejlesztését jelenti 2

3 (pl. az Ady városi elkerül út és az Ipar csatorna keleti oldalán haladó Reptéri út összekötése). Részlet az érvényes Szerkezeti Tervbl Itt is hangsúlyozzuk, hogy tisztázni kell az Audival, hogy a távlatban egyre növekv forgalmat (jelents arányban a bels úthálózatról kitiltott teherforgalom) hosszútávon hajlandó-e viselni. Az út tulajdonosa kell ugyanis a fenntartásról, tisztításról, stb. gondoskodjon, ami nem független az úton bonyolódó forgalom nagyságától. (Elképzelhet valamilyen költségmegosztás is a város és az Audi között.) Ha igen (vagyis hosszú távon bonyolódhat a közforgalom az Audi útján), - a Megbízótól kapott diszpozíció ezt feltételezi - akkor az adottságokhoz mérten a legjobb szerkezeti változat alakítható ki. Ha nem, akkor a keleti elkerülésnek a Hecsei úti felüljáróra és az Audi útra való rászervezése nem szerencsés. Ebben az esetben vissza kell térni a jelenlegi Szerkezeti Tervben szerepl megoldáshoz, vagy más irányban kell a megoldást keresni. Észak és dél felé milyen módon lehet fejleszteni az úthálózatot? Valamennyi-, a város keleti oldalán észak-déli irányban meglév, vagy tervezett út esetében gondolni kell az északi Révfalu felé való továbbvezetés mikéntjére. 3

4 Másképpen fogalmazva felmerül a kérdés,hogy hol és hány híd épüljön a Mosoni- Dunán? A korábban több hídépítési elképzelés szerepelt már a tervekben: az Ipar utca meghosszabbításában, a Reptéri út meghosszabbításában, az Audi bejáró útjának meghosszabbításában, Likócs keleti szélénél, az M19-es út csomópontjától kiindulva, Valamint az M81 esetleges nyomvonalainak megfelel vonalon. Ezek a gondolatok évtizedek óta ismertek és az aktuális országos útfejlesztésekkel összhangban az éppen akkor készül általános rendezési tervben legtöbbjük szerepelt is. Híd ugyanakkor nem épült. A legutóbbi Szerkezeti terv a következ logika mentén próbált a realitáshoz közelíteni: Az országos építési szándékokból következ hídberuházásokat (lehetségeket) a városnak ki kell használni és össze kell hangolni a város belsejében, saját erbl építend hídfejlesztésekkel, a város belsejében az elkövetkez évtizedben legfeljebb két híd megépítése reális, ezek közül az egyik a Sziget és Révfalu közötti híd, a másik pedig a Mosoni-Dunán egy olyan híd, amelynek egyesíteni kell hely és funkció (személyforgalom, teherforgalom) szempontjából a lehet legtöbb elnyt, a fentiek ne zárják ki egy távolabbi idpontban megépül híd lehetségét, amely a város keleti területén még magasabb színvonalú kiszolgálást eredményez. Egy ilyen távlati megoldás számára valamilyen módon biztosítani kell a helyet. A térségben az országos úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan az M81 gyorsforgalmi út megépítése merült fel. Az utóbbi idszak beruházási visszafogása azt vetíti elre, hogy egyelre ez a fejlesztés tolódik és az is valószín, hogy ha megvalósul, akkor nem autópálya lesz, hanem fút. A közeljövben tehát nem érdemes abban gondolkodni, hogy az M81-es híd a város bármilyen problémájának a megoldásában részt tud venni. Most tehát egy olyan hídmegoldásra van szükség, amely a legfontosabb problémákat kezeli, akár bizonyos kompromisszumok árán is. Milyen problémákat kell kezelni az új hídnak, illetve a hozzákapcsolódó úthálózatnak? Tehermentesíteni kell a Fehérvári út Galántai út vonalát, amely ma a legkeletibb átkelési hely a Mosoni-Dunán, és hatalmas a terhelése. Nem a Széchenyi híd kapacitása kicsi, hanem az útvonalon megjelen csomópontok kapacitásnövelése nehéz (Árkád csomópont). Közlekedéspolitikailag, környezetvédelmileg, stb. egyébként sem szerencsés, hogy az átmen forgalom a városközpont mellett (st a fejlesztéseket is figyelembevéve a városközpont belsejében) haladjon. Az Ipar utcáról el kell terelni a teherforgalmat, és fleg a személygépkocsi forgalmat meghagyni, de ezt olyan módon, hogy a Mosoni-Dunán már a két forgalmat együtt, a már említett hídon kell átvezetni. 4

5 A hídépítés számára három helyszín mutatkozik: 1. Az Ipar utca folytatásában. 2. A Reptéri út folytatásában. 3. Az Audi beköt útja folytatásában. Ha az Ipar utcáról el akarjuk terelni a teherforgalmat, akkor két útvonal igénybevétele illetve fejlesztése jöhet szóba: 1. Reptéri út. 2. Audi út - Hecsei felüljáró. Hálózati szempontból mindhárom vonalnak az északi irányú folytatása elképzelhet, mert elfogadható módon elérhet az egyetlen hely, ahol jelents áldozat nélkül tovább lehet vezetni Révfalun keresztül az utat (Barka sor, Csónakos utca térsége). Ez a továbbvezetés rendkívül fontos, mert nagyságrenddel nagyobb forgalom fogja a hidat használni (és nem a Széchenyi hidat), mint ha nem haladna tovább az út a Galántai út, illetve közvetve az Újfalusi út (Szigetköz) felé. Észak felé tehát mindhárom vonal folytatható, de fontos különbség, hogy a Reptéri útnak nincs az 1-es úttal közvetlen kapcsolata. Déli irányban jóval kötöttebbek az adottságok: Az Ipar utca, összeköttetésben a Szigethy Attila utcával tipikusan a város bels úthálózatához kapcsolódik. A Reptéri útnak nincs déli irányú folytatása. Az Audi út Hecsei felüljáró déli folytatása már épül és alkalmas a várost délrl tehermentesít úthálózathoz való hozzákapcsolásra. A fentiekbl következen egyaránt kedvez északi és déli kapcsolatrendszer az Ipar utca és az Audi út esetében alakítható ki (de ez nem zárja ki azt, hogy az intenzív iparterületi térségben húzódó Reptéri útnak a szerepét nem kellene a maihoz képest javítani). Forgalmi szempontból vizsgálva jelents a különbség a két hídépítési lehetség között. Ehhez forgalmi terheléseket végeztünk, ahol azt vizsgáltuk, hogy mennyire lenne kihasználva a híd az egyik, vagy a másik helyen, illetve mennyire tehermentesíti az egyik, vagy másik változat a Fehérvári út vonalát. A következ eredményeket kaptuk (2018 évre prognosztizált forgalmak): Ha az Ipar utcánál épül híd, akkor azon naponta kb Ejárm 1 haladna át. Ugyanakkor a Széchenyi hídon a forgalom rl re csökkenne. 1 Ejárm=valamennyi jármtípus személygépkocsira való átszámított értéke 5

6 Forgalmi terhelési ábra az Ipar utcai híd-változat esetén (2018. E/nap) Ha az Audi út meghosszabbításában tehát a központtól távolabb - épülne új híd, azt kb járm venné igénybe és a Széchenyi híd forgalma rl csupán re csökkenne. Forgalmi terhelési ábra az Audi útjánál tervezett híd-változat esetén (2018. E/nap) 6

7 A fenti eredmények azt mutatják, hogy a forgalom nem jól viseli, hogy a városból kifelé nagyobb került kell tennie, akkor inkább a Széchenyi hidat veszi igénybe. A számszerség pedig azt mutatja, hogy négysávos híd építésére lesz szükség. Ha elfogadjuk, hogy lényegesen elnyösebb az Ipar utca vonalában építeni egy hidat, akkor a következ hálózati mködés alakítható ki: Az Ipar utcát fleg személygépkocsi forgalom veszi igénybe és északon az új hídon közvetlenül át tud haladni Révfaluba, Bácsa felé, stb. A teherforgalom ebben az ütemben az Audi út Hecsei felüljárót veszi igénybe és elkerüli, illetve kívülrl teszi elérhetvé a keleti városrészt (az iparterületeket). Ez a forgalom az új hidat az 1-es út közvetítésével éri el úgy, hogy visszajön az Ipar úti csomópontig. A javasolt híd-elhelyezés és a csatlakozó úthálózat a jelenlegi Szerkezeti Tervbe ágyazva (a híd megépítéséig várható fejlesztésekkel) 7

8 Az Ipar utca folytatásában csomóponti javaslatok készültek. A több változat közül kettt emelünk ki: az egyik a hídra felvezet utat magasan vezeti, ennél fogva bonyolultabb különszint megoldás adódik, A magasan vezetett rávezet út esetében bonyolultabb csomópont adódik 8

9 a másik esetben a kapcsolat szintben megadva. egy körforgalmú csomópontban lett A körforgalmú hídfcsomópont A megoldások illusztrálják a lehetségeket, de a környék terület-felhasználása, a csatlakozó utak nyomvonala és a Mosoni-Duna felett biztosítandó rszelvény is befolyásolja a területre készítend Szerkezeti Terv módosításban megjelen végleges megoldást. 9

10 A Keleti elkerülés útjainak nagytávlatú javaslata a jelenlegi Szerkezeti Tervbe ágyazva 2. AZ ADY VÁROSI TEHERMENTESÍT ÚT ÉS AZ IPAR CSATORNA MELLETTI REPTÉRI ÚT HÁLÓZATI SZEREPE (ÖSSZEKÖTÉSE) Mi a Reptéri út szerepe? A város keleti részén vannak a jelents ipari területek. Ezek egészen benyúlnak a városközpont határáig, kívül pedig az Audi a legszéls telephely. Ennek az iparterületnek nagyjából a tengelyében halad a Reptéri út, amelynek sem északon, sem délen nem jók a kapcsolatai, valamint az Ipar csatorna elvágja Gyárvárostól. Az út szerepkörét mindenképpen célszer együtt vizsgálni az Ady városi tehermentesít úttal, mert a kialakulófélben lév két gyr (Ipar utca Szigethy A. utca, illetve Audi út Hecsei felüljáró déli tervezett elkerülés) között ez a két út hasonló pozíciót foglal el. Összekötésükkel kialakítható egy harmadik gyr, azonban ennek útját állja a gyárvárosi vasúti delta és az Ipar csatorna. Többféle javaslat születet korábban a két út összekötésére, azonban ezek nyilvánvalóan csak nagyon távlati 10

11 megoldások lehetnek és addig még sokat változhatnak az adottságok (pl. megsznhet a Szabadhegyi vasútvonal, stb.). Mégis röviden felsoroljuk a lehetséges összekötéseket: Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró ÉDÁSZ mellett a Puskás Tivadar utcáig Puskás Tivadar utcán keletre haladva új hídon át az Ipar csatornán Reptéri út. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út összekötési lehetsége a Puskás Tivadar utca közvetítésével 11

12 Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró átlósan át az iparterületen és új hídon át az Ipar csatornán Reptéri út. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út átlós összekötési lehetsége 12

13 Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró ÉDÁSZ mellett a Puskás Tivadar utcáig Puskás Tivadar utcán keletre és délre haladva vissza a Kandó Kálmán utcára Reptéri út. Ady városi tehermentesít út vasúti delta fölött felüljáró az iparterület rovására visszakanyarodó kapcsolat a Kandó Kálmán utcával. Az Ady városi tehermentesít út és a Reptéri út átlós összekötési lehetsége Kandó K. utcai csomóponton át Hangsúlyozzuk, hogy a kapcsolat megépítése a két út között ma nem reális és talán nem is elsdlegesen fontos. A Hecsei felüljáró fell ugyanis jól elérhet az útvonal. A Reptéri út északi végén egy csökkentett rszelvény aluljáró található, amelyen ha áthaladunk a Pesti útra jutunk. Ha itt a városközpont felé fordulunk (a javasolt új híd felé), áthaladunk az Ipar csatornán egy csökkent teherbírású hídon. Nincs közvetlen kapcsolata az 1-es úttal és az Audi útnál tervezett körforgalmú csomópont közelsége miatt csak szabvány aloli felmentéssel lehet 13

14 itt csomópontot létesíteni. Látható tehát, hogy ahhoz, hogy ez az út a mainál nagyobb szerepet kapjon több fejlesztésnek kell bekövetkeznie. Hálózatilag pedig csak akkor fogják sokan használni, ha összekötésre kerül az Ady városi úttal. Amit viszont fontosnak tartunk, hogy a következ szabályozási tervben is valamelyik megoldásnak a helye biztosítva legyen, hogy adott idben ne a teljes elépítés gátolja meg a megvalósítását. 3. A GYR- ÚJVÁROSBAN AZ OLAJGYÁR TERÜLETÉN ÁTHALADÓ, ÉSZAK-DÉLI IRÁNYÚ TERVEZETT FORGALMI ÚT KIVÁLTÁSA Az Olajgyár területén megvalósulni látszó beruházás miatt új hálózati megoldást kell találni a területen áthaladó és a Szerkezeti tervben szerepl forgalmi út számára. Az elmúlt évtizedekben ebben a kérdésben is sok megoldás született, amelyek idrl idre meghiúsultak. A megoldások között két elv volt jól megkülönböztethet: 1. Ez az útszakasz legyen a része egy markánsan megfogalmazott, a városközpontot (beleértve Révfalu és Sziget egy részét is) körülvev forgalmi négyszögnek. Ennek elemei: Szt. István út Fehérvári út Széchenyi híd Szövetség út Hédervári út - új közúti híd Révfalu és Sziget között Stromfeld utca tömbáttörés útkapcsolat a Petfi híd felé Munkácsi utca. 2. A másik elv is a forgalmi négyszöggel általában egyetértett, azonban éppen a Sziget városrészben tapasztalható beépítési és útszerkezeti adottságok miatt a Stromfeld utca Radnóti utca által meghatározott út és a Petfi híd között nem kívánt egy forgalmi tengelyt kiemelni, hanem a több észak déli utca együttes igénybevételével (pl. egyirányúsítással) igyekezett az összeköttetést megteremteni. Van még egy szempont,amit figyelembe kell venni, nevezetesen, hogy a folyamatosan bvül Pinnyéd forgalma is erre közlekedik. Miért hiúsult meg eddig valamennyi törekvés, ami egy úttal próbálta az összeköttetést megteremteni? Ennek több oka van: Mert jelenleg nincs még olyan forgalmi igény, ami ezt kikényszerítené. Ez a helyzet megváltozik, ha megépül a Sziget-Révfalusi híd, mert akkor ez lesz az egyik kikerülési útvonala a városközpontnak. A forgalmi terhelések azt mutatják, hogy abban az esetben, ha négysávos hidat építenénk a két településrész között, és megépülnének hozzá a megfelel kapacitású utak akkor napi akár tízezer járm akarna a hídon át közlekedni. Ha szerényebb, csak kétsávos hidat építünk, akkor csak ennek a fele, kb járm venné a hidat igénybe. Nem alkalmas a városrész szerkezete arra, hogy nagykapacitású utakat vágjanak bele. Jelenleg csak ott vannak széles utak, ahol a lakótelepi jelleg beépítés létrejöttekor a hagyományos szerkezet megbontásra került (Radnóti M. u.). Ez ma is torzóként foglal helyet az ettl teljesen eltér környezetben. 14

15 Az elbbibl szinte következik, hogy sem a lakosság, sem a mindenkori döntéshozók nem akarták, nem vállalták a szerkezet további átalakítását. Még akkor sem, ha a közlekedéstervezk azt bizonygatták, hogy ez az egyetlen járható út. Sziget tervezett hálózata az érvényes Szerkezeti Tervben Aztán jött az a történelmi szituáció, hogy a területen ugyancsak testidegen Olajgyár megsznt és a városrendezési, de fleg a közlekedéstervezési szakma (jelen sorok írója részese volt ennek a tervezésnek) lecsapott a lehetségre és az Olajgyár területén keresztül megtervezett egy, a korábban részletezett 1. sz. elv szerinti nyomvonalat. A mostani olajgyári beruházási szándék viszont igénybe kívánja venni az egész területet és nem tri ott meg az említett nyomvonalat. Néhány további szempont, ami segíthet a továbbgondolkodásban: A fejlesztési elzmények (Radnóti M. u., 821. út és 1-es út felüljárója) alapján szerkezetileg adódik, hogy a városközpont körüli négyszög a 821. sz. úttal szemben kellett volna záródjon, mégpedig úgy,hogy valahol a Bercsényi liget szabad területét veszi igénybe úgy, hogy a Radnóti utcát és az 1-es utat összeköti. Mivel ez ellenállásba ütközött az összekötést a városrész szívében- és a majdan megfelel teherbírásúra- és szélességre átépül Petfi hídon keresztül kerestük évtizedek óta. Ott, ahol még kevésbé lehet megvalósítani. Sziget városrész az elmúlt években föléledt csipkerózsika álmából és olyan változások kezddtek el, mint a fürdfejlesztés, vagy a Kekszgyár helyére tervezett egyetemi tudáspark(?). Ezek az új létesítmények igénylik a magas szint, emberközpontú környezetet, amire a régi városrész szerkezete és léptéke 15

16 nagyon alkalmas. Óvatosan kell tehát bánni az útátvágásokkal és a szanálásokkal, de legalább ennyire az átmen forgalom kezelésével. Valószín, hogy ez az a pont, ahol újra kell gondolni az egész kérdéskört és új választ adni az évtizedek óta fel-felmerül kérdésekre. Megfogalmaztunk néhány alapvetést, ami megszabja a javaslat irányát: A városközponttól északra ébred jelents forgalom lebonyolítására legyen hivatott az Északi elkerül út, amelynek a városi hálózattal alkotott kapcsolatait is az itt megfogalmazott elvek alapján kell tervezni. Minél jobban meg kell tartani Sziget hagyományos szerkezetét. A híd építésének a következtében ébred átmen forgalmi igény a minimálisra kell szorítani, szolgálja a híd elssorban a két szomszédos városrész, Sziget és Révfalu kapcsolatát. o Ennek a hatékonyabb keményebb módja az, ha a híd Sziget felöli közelében nem adunk jó lehetséget a Petfi tér és azon keresztül a Szt. István út felé való elfordulásra, csak távolabb, kerülvel, a Köztelek utca és/vagy a Bercsényi ligetnél. Ezt a bels utak egyidej egyirányúsításával, forgalomcsillapításával, stb. lehet elérni, de ez a területen lakók számára is korlátozásokat jelent, ezért nem biztos, hogy könnyen beleegyeznek. o A másik puhább megoldás az, hogy egyirányú utcapárokon (Híd u., Erkel u., Akác u., Köztelek u.) átszrd jelleggel engedjük a forgalmat, amelyeket a Kossuth L. utca gyjt össze. Sziget hálózatának módosított javaslata (a keményebb változat) 16

17 Valójában a kettbl összeálló ütemezés jelenthet is jó megoldást: elszr hagyni és kitapasztalni, hogy az átszrd jelleg megoldás milyen forgalmi terhelést jelent és második ütemben bevezetni az említett keményebb szabályozást, aminek nagyon jelents hozadékai lehetnek: a Híd utca gyalogosítása, a Kossuth utca jelents részének a gyalogosbaráttá tétele, nyugodt bels lakótömbök kialakulása, ami egyben a lakások értéknövekedését is magával vonzza. Az is lehet, hogy a lehetségek feltárása után maga a lakosság igényli majd a végleges állapot elrehozatalát és azonnali bevezetését. Szóba került az egyeztetésen, hogy a térképre nézve a 821. sz. úttal szemben kellett volna záródjon a városközpont körüli négyszög. Ez a lehetség elvileg ma is fennáll, mert ez a városrész központi magjának a nyugati széle és kívül van a leginkább kényes városszöveten. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt is durva beavatkozások árán lehetne csak az összeköttetést megvalósítani. Ezért, és a nagy idetóduló átmen forgalom miatt nem javasoljuk ezt a megoldást. Azért, hogy Sziget központi részét tehermentesítsük, az említett Pinnyédi kapcsolatot máshol (is) célszer lenne megadni, mint ahol ma van (Szarvas utca). A Holt-Rábcán ma már nem kell a keresztezéshez hidat építeni, elég egy nagyobb csáteresz. A Bercsényi liget melletti út és a Holt-Rábca gátján kiépítend út meghosszabbításával és/vagy a Liget utca igénybevételével (pl. a két út egyirányúsításával) javasoljuk a Pinnyédi kapcsolat fejlesztését (ld. érvényes Szerkezeti Terv) 17

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros Révfalu Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 901 906 922 931

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG)

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Javasolt M8-M4 TINA útvonal nemzetközi konferencia Budapest, 2001. május

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés Oldal : 1 14-es út, Árkád üzletház 81-es út, Zöld utca 83-as út, gyirmóti elágazás 83-as út, horgásztó 83-as út, Szentlélek templom 83-as út, TESCO áruház Aba Sámuel utca Agroker Aradi vértanúk útja, Megyeháza

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ létesítésével kapcsolatban

POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ létesítésével kapcsolatban 1041 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számáraaz Újpest-Káposztásmegyer Intermodális Központ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2015. február 1-től GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont: Győr, Ipar utca 99. 96/327-474 96/413-438

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2013. október 10-től (a Likócsi híd lezárása idején) GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.kisalfoldvolan.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont:

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2013. augusztus 1-t l

AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2013. augusztus 1-t l AUTÓBUSZ-MENETREND GY R KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2013. augusztus 1-t l TISZTELT UTASUNK! E menetrendi tájékoztatóban Gy r város helyi autóbuszjáratainak közlekedésér l adunk felvilágosítást.

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

8. Külön szintű csomópontok

8. Külön szintű csomópontok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 8. Külön szintű csomópontok Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Szabályozási Terv kisebb módosításainak kezdeményezése

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal

1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal 1.2.0. Győr területének felhasználását meghatározó leírás Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Írta Szerkesztette:

Részletesebben

MEPS 2015. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ

MEPS 2015. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ Middle European Planning Seminar HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ Pedro BATISTA Nikoletta VARGA University of Debrecen Budapest University of Technology and

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda További információ kérhet: Szilágyi Éva Kováts Tamás, Juhász Judit e-mail: szilagyi.eva@eski.hu kovats.tamas@eski.hu, juhasz.judit@eski.hu

Részletesebben

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL A 2-es villamos február 26-án kezdi meg az utasok szállítását a teljes vonalon, utasforgalmi próbaüzem keretében.

Részletesebben

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 1 2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM A forgalomcsillapítás jelentősége és kerékpárosbarát alkalmazása Megközelítési módok közlekedési hálózatok kialakításánál Cél Jellemző feladatok

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgya nettó bruttó Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 2 592 000 3 240 000 2009. február 13.

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Megbízó: Mezfalva Nagyközség Önkormányzata 2422 Mezfalva Kinizsi u. 44. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. MEZFALVA NAGYKÖZSÉG Településrendezési terv ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ Munkaszám: 29/04. Dátum: 2005. szeptember Megbízó: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Generáltervező: PRO URBE MÉRNÖKI

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Tervezési területek EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és Balatoni Bringakör

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

+, * -! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*...

+, * -! #$ %$&'(!! #$#%&!! '(# )* '#+$ (, -*... ) * * )**+,*- +, * - / 0 1 2 3! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*... 3 Gárdonyi G. Nyháza Képes Géza Mátészalka Kossuth Mátészalka Medgyessy u. Bp. III. Váci u. Bp. V. Móra Ferenc Mátészalka Mérd

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

Közlekedésfejlesztés TERVEZET

Közlekedésfejlesztés TERVEZET 07 TERVEZET Pestszentimre közlekedésének főbb jellemzői Pestszentimre útvonalai Pestszentimre közlekedési hálózata az elmúlt 200 évben a település fejlődésével párhuzamosan alakult ki. Az utak településeket

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN JAVÍTOTT példány ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE ÉS MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN Készült a Közlekedési Koordinációs Központ

Részletesebben

Budapest, 2010. január

Budapest, 2010. január A DÍJPOLITIKAI ALAPELVEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 2020-IG A FEHÉR KÖNYV ÖSZEFOGLALÁSA Díjstratégiai iroda Budapest, 2010. január 2 A MAGYAR KÖZÚTI DÍJPOLITIKAI REFORM 1. Díjpolitika A díjpolitika a díjszedés

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái

A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái A közlekedéspolitika és a fenntartható fejlődés dilemmái Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELSŐ NYUGAT-DUNÁNTÚLI NAPOK Regionális gazdasági és közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúlon

Részletesebben

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? by Papp István - hétf?, augusztus 19, 2013 http://www.formula1tech.hu/milyen-elonyt-jelenthet-a-lotus-e21-nagyobb-tengelytavja-spaban/ E21-es

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2

ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER. Budapest XI. Barázda utca 42. HRSZ:3990/2 ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BARÁZDA CENTER Budapest XI. Barázda utca 42.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5.

TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ. Észak-Pesti Ipari Park Budapest IV. Óradna utca 5. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU TÁJÉKOZTATÓ APIS LOGISTIC LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS IRODAHÁZ

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MRFK. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

GYŐR-MOSON-SOPRON MRFK. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése GYŐR-MOSON-SOPRON MRFK Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Győri Rendőrkapitányság Győr 3 10.sz. főút és 85. sz. főút kereszteződés

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE

BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE MŰLEÍRÁS BALATONFŰZFŐ DELTA TERÜLET FEJLESZTÉSE ÖTLETPÁLYÁZATHOZ 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A hatásterületet bemutató helyszínrajz, M=1:500 2. Beépítési terv, m=1:1000 3. Épületvázlatok, M=1:500 4. Tömegvázlatok

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA Tsz.: 4642 BUDAPEST IX. KERÜLET, KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB Tervező: Ügyvezető igazgató: Rhorer Ádám Várady Tamás Budapest, 2013.

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tervezési munkáink 2004. november hó

Tervezési munkáink 2004. november hó Tervezési munkáink 2004. november hó Logisztikai Szolgáltató Központ Székesfehérvár, Vásárhelyi út Az Érték forma újság 1998/1 lapszámában ipari épületek bemutatása közt ismertettük a Székesfehérvári Logisztikai

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-317/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. ker. Soroksári Duna

Részletesebben