a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete"

Átírás

1 a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete URALMI SZERZŐDÉS tervezet melyet a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ai alapján (a továbbiakban: Gt.) alapján megkötöttek egyrészről: a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Barcika Centrum Kft., székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2., Cg.: adószám: , képviselő: Milicz Sándor ügyvezető), mint uralkodó társaság (továbbiakban: Uralkodó Tag), másrészről: a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a TH TIMPANON Társasházkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a BARCIKAI IPARI PARK Fenntartó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaságok (továbbiakban: Ellenőrzött Társaság) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: I. Preambulum A szerződő felek kijelentik, hogy Barcika Centrum néven A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény előírásai alapján a közös és egységes üzleti céljaik megvalósítása érdekében elismert vállalatcsoportként kívánnak együttműködni a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. E közös cél érdekében és ahhoz szükséges módon és mértékben a Gt ában foglalt felhatalmazás alapján, a jelen szerződés feltételei szerint vállalnak kötelezettséget az Ellenőrzött Társaságok a gazdasági és jogi önállóságaik korlátozására. A Barcika Centrum Kft. a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint alapító által elfogadott és jóváhagyott egységes vállalat irányítási rendszer kialakításáról rendelkező 277/2011.(XI.30.) sz. Ökt. határozat alapítói határozatainak végrehajtása céljából elhatározta, hogy a Gt. szabályozása adta kereteken belül a Gt. elismert vállalatcsoportra vonatkozó (Gt ), valamint A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. törvény) rendelkezései alapján mindazon leányvállalataival, amelyek megfelelnek a Gt. 55. (1) bekezdésben rögzített feltételeknek, uralmi szerződést hoz létre annak érdekében, hogy az így létrehozott elismert vállalatcsoportban a Barcika Centrum Kft. csoportszintű irányítási eszközök segítségével biztosítsa a vállalatcsoport csoportszintű gazdasági érdekeinek a szolgáltatás biztonságához fűződő nemzetgazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását. II. AZ ELISMERT VÁLLALATCSOPORT 1. Elismert Vállalatcsoport létrehozása Tekintettel arra, hogy az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok felett a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik és felismerve azt, hogy ennek a körülménynek megfelelően a felek gazdasági céljai közösek, a felek a jelen szerződés 2. pontjában ismertetett egységes üzleti koncepcióban meghatározott gazdasági céljaik elérése érdekében úgy határoztak, hogy a továbbiakban elismert vállalatcsoportként folytatják működésüket. Az egységes üzleti célok elérése érdekében az Ellenőrzött Társaságok alávetik magukat az Uralkodó Tag jelen uralmi szerződésben és a Gt.-ben meghatározott keretek szerinti irányításának.

2 2. Egységes üzleti koncepció 2.1. A Barcika Centrum társaságcsoport irányítási rendszere kialakításának célja, a működés során a csoportszintű optimum elérésének elősegítése, támogatása, az alábbi gazdasági értékteremtő eszközöknek a jogszabályi kereteken belül történő hatékony kihasználása révén: - a Barcika Centrum Kft. stratégiai törzsház/holdingközpontként történő működtetése, a holdingközpont tulajdonosi érdekérvényesítési feltételeinek biztosítása, - a csoport vertikális és horizontális integráltságából adódó szinergiák kihasználhatósági feltételeinek megteremtése, - a csoportba tartozó gazdasági társaságok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, - a piaci kihívásokhoz, környezeti változásokhoz történő gyors és rugalmas csoportszintű alkalmazkodás képességének kialakítása Mindezen eszközök révén a Barcika Centrum társaságcsoport céljának és küldetésének érzi, hogy a Kazincbarcika Város vezető vállalatcsoportjaként működjön, sőt ezen vezető szerepét a jogszabályi keretek között mind horizontálisan, mind vertikálisan tovább erősítse A Barcika Centrum társaságcsoport elismert vállalatcsoport szintű működése révén és általa, olyan gazdasági és műszaki hatékonyságot kíván elérni, amely elősegíti a versenyképes és folyamatos működés fejlődését Az egységes üzleti célrendszert az alábbi stratégiai szintű célok elérése révén kívánja a Barcika Centrum társaságcsoport biztosítani: - a társaságcsoport tulajdonosi és piaci értékének növelése; - a társaságcsoport pénzügyi stabilitása, a megfelelő csoportszintű jövedelmezőségének elérése; - a társaságcsoport vagyonának megőrzése, növelése; - a függetlenség biztosítása mellett, a Barcika Centrum Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonosi érdekeinek a jogszabályok által megengedett módon történő érvényesítése; 2.5. Az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát az Uralkodó Tag legfőbb szerve, Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testületi határozatában állapítja meg. Ezen testületi határozat alapján az Ellenőrzött Társaságokra vonatkozó részletszabályokat az egyes Ellenőrzött Társaságok üzletpolitikája és üzleti terve rögzíti A hatályos jogszabályok rendelkezéseiben foglalt követelményeket a vállalatcsoport mindenkor tiszteletben kívánja tartani, ezért az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok az egységes üzleti koncepció kialakítása és az elismert vállalatcsoporton belüli együttműködés során ezen előírások folyamatos, maradéktalan teljesülésének feltételeit a gazdasági érdekeknél is fontosabb prioritásként kezelik A jelen 2. -ban ismertetett egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok a továbbiakban az alábbi módon működnek együtt: Egységes üzleti koncepció Összehangolt számviteli rendszer: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Összehangolt pénzügyi rendszer: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok pénzpiaci részvételét. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az Uralkodó Tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működtethető, az Uralkodó Tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

3 Összehangolt kontrolling-rendszer működtetése: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok tervezési rendszerének, teljesítménymérési eljárásának, beszámolási rendszerének a meghatározására, jogosult az Ellenőrzött Társaságok menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni. Összehangolt közös beszerzési rendszer működtetése: Ennek keretében az elismert vállaltcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az Uralkodó Tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az Uralkodó Tag döntése alapján megbízásos konstrukció keretében az Ellenőrzött Társaságok helyett a beszerzési eljárást bonyolítani. A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására. Összehangolt informatikai rendszer kialakítása: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítása, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az Ellenőrzött Társaságokat hardver rendszereik, informatikai humán erőforrásaik fejlesztésére, az egységes szoftver-rendszer használatára. Összehangolt humán erőforrás menedzsment kialakítása: Ennek keretében az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok együttműködnek az Ellenőrzött Társaságok alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjú készítésének módszerére, tartalmára, az Ellenőrzött Társaságoknál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatás-rendszerére. Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok vezető állású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, megszüntetését előzetesen véleményezni. Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok javára, az irányítása alá vont más Ellenőrzött Társaságok jóléti (üdülők, üzemorvosi szolgáltatás, sport vagy kulturális célú eszközök) kapacitásának terhére szolgáltatási kvótát biztosíthat. Összehangolt marketing tevékenység kialakítása: Ennek keretében az Uralkodó Tag az elismert vállaltcsoport-jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása érdekében az Ellenőrzött Társaságok üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az elismert vállaltcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az Uralkodó Tag kötelező ajánlást tehet. Összehangolt vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok létesítő okiratában meghatározott, ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az Uralkodó Tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani- ide nem értve a közhasznú nonprofit társaságokat - nem sértve a Gt ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat. Összehangolt közös ügyfélszolgálat, egységesített és összevont számlázási rend, összevont díjbehajtási rendszer működtetése: Ennek keretében az Uralkodó Tag jogosult a jellemzően közszolgáltatási tevékenységet ellátó Ellenőrzött Társaságok vonatkozásában közös ügyfélszolgálati rendszer működtetését előírni, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben egységes vagy összevont számlázási rendszer alkalmazását kezdeményezni. Az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok egyenként külön megállapodásban rögzítik azokat a szabályokat, melyek a fentiek szerinti egységes számlázási, díjhátralék-kezelési és behajtási közös ügyfélszolgálat létrehozására és működési feltételeinek folyamatos biztosítására vonatkozóan magukra irányadónak tartanak. Az ügyfélszolgálat létrehozásának és működtetésének alapelve az, hogy a közös szolgáltatást igénybevevő Ellenőrzött Társaságok költségeihez történő hozzájárulás mértékét a közös ügyintézésben általuk bevont feladatmennyiség határozza meg azzal, hogy az együttműködő Ellenőrzött Társaságok a működés során átalányjellegű hozzájárulást fizetnek külön megállapodás alapján. 2.8.Az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát az Uralkodó Tag Alapítói Határozatában állapítja meg. Ezen Alapítói Határozat alapján az Ellenőrzött Társaságra vonatkozó részletszabályokat az érintett Ellenőrzött Társaság éves üzleti terve rögzíti.

4 3. Az Uralkodó Tag jogai Az Uralkodó Tag a Barcika Centrum csoport egységes üzleti céljai elérése érdekében a következő jogosítványokkal élhet az Ellenőrzött Társaságok tekintetében: 3.1. Hatáskörelvonás joga Az Uralkodó Tag ügyvezetése az Ellenőrzött Társaság ügyvezetésének bármely hatáskörét - akár eseti, akár állandó jelleggel - egyoldalú írásbeli határozatával azonnali hatállyal elvonhatja. Ilyen hatáskörelvonást követően az Uralkodó Tag ügyvezetése az elvont hatáskörben történő utasítása, intézkedése közvetlenül kötelezi az Ellenőrzött Társaságot és annak alkalmazottait. Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése ugyanakkor az elvont hatáskörben nem jogosult intézkedést foganatosítani, határozatot hozni, utasítást adni mindaddig, amíg a hatáskört az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaság ügyvezetésére vissza nem ruházza. A hatáskörelvonást tartalmazó határozatból mindig egyértelműen ki kell, hogy derüljön, hogy mely hatáskört vonja el az Uralkodó Tag és az elvonás eseti vagy állandó jelleggel történik-e. A jelen pont szerinti hatáskörelvonás esetén az Ellenőrzött Társaság legfőbb szervének hatáskörét és működését illetően nem alkalmazhatók a Gt.-nek és az Ellenőrzött Társaság létesítő okiratának a taggyűlés kizárólagos hatáskörét megállapító rendelkezései Csoport szintű szabályzatok alkalmazása Az összehangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult írásbeli határozatában az Ellenőrzött Társaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoportszintű szabályzatot alkotni. A csoportszintű szabályzatokban foglalt szabályozásnak mindig összhangban kell lennie az egyes hatósági működési engedélyekben foglaltakkal. A jelen pont alapján kihirdetett csoportszintű szabályzat az Ellenőrzött Társaság ügyvezetésének részleges hatáskörelvonását jelenti annyiban, hogy az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoportszintű szabályzat adta kereteken belül gyakorolhatja, annak rendelkezéseitől az Ellenőrzött Társaság működése során nem térhet el és köteles belső szabályzatait ahhoz igazítani Utasítási jog Az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult a vállalatcsoport egységes működése érdekében az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését írásban utasítani. Az Uralkodó Tag ügyvezetése által az Ellenőrzött Társaság működésére vonatkozóan hozott határozatot az Ellenőrzött Társaság köteles végrehajtani. Amennyiben az Uralkodó Tag döntése az Uralmi Szerződésben foglalt követelményeknek megfelel, úgy a Gt. 20. (7) bekezdés szerinti felelőssége nem állapítható meg. Az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselője az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelheti az Uralkodó Tag vezető tisztségviselőjétől az egyedi ügyekben hozott döntéseinek írásba foglalását, illetve igényelheti, hogy vitás esetekben az Uralkodó Tag vezető tisztségviselője nyilatkozzon, hogy az Ellenőrzött Társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselőjének saját hatáskörébe tartozik-e Ellenőrzési jog Az Uralkodó Tag ellenőrző szervezetet tart fenn és működtet a hatáskörelvonás és az Uralmi Szerződés szerinti utasítások, valamint a csoportszintű szabályzatok végrehajtásának ellenőrzése céljából, mely ellenőrző szerv jogosult nem csak az Uralkodó Tagot, de az Ellenőrzött Társaságot is ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményéről az Uralkodó Tag ügyvezetőjének számol be. Az Uralkodó Tag belső ellenőrzésének ezen ellenőrzési joga azonban nem akadályozza az Ellenőrzött Társaságot saját belső ellenőrzési rendszerének működtetésében. Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése az éves rendes alapítói ülésen (Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése) beszámol az alapítónak a jelen Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséről. Ezenfelül az Uralkodó Tag ügyvezetése utasíthatja az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését, hogy valamely ügyben, vagy területen az Uralmi Szerződés teljesítését vizsgálja meg és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatást adjon.

5 4. Az Uralkodó Tag kötelezettségei 4.1. Az egységes üzleti koncepció céljaihoz kötött joggyakorlás Az Uralkodó Tag a 3. szerinti jogait csak a vállalatcsoport egységes üzleti koncepciójában (2. ) foglalt célok teljesítése érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben gyakorolhatja. Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaság önállóságát indokolatlanul nem korlátozhatja Üzletpolitikák, Üzleti Tervek közötti ellentmondások kiküszöbölése Az Uralkodó Tag kötelezettsége az Uralkodó Tag alapítója, azaz Kazincbarcika Város Önkormányzata által, az Uralkodó Tag vonatkozásában létrehozott és elfogadott üzletpolitika és az Ellenőrzött Társaság üzletpolitikája, valamint az Uralkodó Tag vonatkozásában létrehozott és elfogadott üzleti terv és az Ellenőrzött Társaság üzleti terve közötti harmónia megteremtése Jogszabályok, önkormányzati rendeletek, szabályzatok, hatósági határozatok betartása és betartatása Az Uralkodó Tag a csoportszintű gazdasági célszerűség érdekeit, csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett érvényesítheti. Az Uralkodó Tag jelen szerződés alapján csak olyan utasítást adhat, amely nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabályban, önkormányzati rendeletben, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe. Az Uralkodó Tag felelős az Ellenőrzött Társaság hatósági működési engedélye szerint előírt engedélyesi vagyon és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért Beszámolási kötelezettség Az Uralkodó Tag ügyvezetése az éves alapítói ülésén köteles az alapítónak beszámolni a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről. Amennyiben a jelen Szerződés 7.3. pontja szerinti - azaz bármely Ellenőrzött Társaság részéről az Uralkodó Tag legfőbb szervének összehívására irányuló - kezdeményezésre kerül sor, azt az Uralkodó Tag az alapítójának, azaz Kazincbarcika Város Önkormányzatának - a Polgármester útján - haladéktalanul köteles jelenteni A vállalatcsoport működéséből származó előnyök és hátrányok arányos megosztására való törekvés Az Uralkodó Tag köteles az elismert vállalatcsoportot oly módon működtetni, hogy a működésből származó előnyök és hátrányok hosszú távon arányosan, kiszámítható és kiegyensúlyozott megosztásban jelenjenek meg az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaság oldalán Az Ellenőrzött Társaság hitelezői és kisebbségi tulajdonosai jogainak tiszteletben tartása Az Uralkodó Tag köteles az Ellenőrzött Társaság hitelezőinek és kisebbségi tulajdonosainak törvény szerinti jogait tiszteletben tartani, a jogaik védelmét előmozdítani, a jogérvényesítés során velük jóhiszeműen együttműködni. 5. Az Ellenőrzött Társaság kötelezettségei 5.1. Az Uralkodó Taggal jelen szerződés szerinti együttműködés Az Ellenőrzött Társaság köteles az Uralkodó Tag jelen szerződés 3.3. pontja szerinti utasításait végrehajtani, a jelen szerződés szerinti hatáskörelvonás esetén hatáskörét az Uralkodó Tag részére átengedni, illetve működése során az Uralkodó Tag ügyvezetése által kihirdetett csoportszintű szabályzatokban foglaltaknak eleget tenni Az elismert vállalatcsoport üzleti érdekének megfelelő működés Az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselője a gazdasági társaság ügyvezetését - az Uralmi Szerződésben foglaltaknak megfelelően - az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének az elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselője mentesül a Gt. 30. szerinti rendelkezések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az uralmi szerződésben foglaltaknak Jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, hatósági határozatok betartása Az Ellenőrzött Társaság a csoportszintű gazdasági célszerűség érdekeit csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett köteles figyelembe venni és érvényesíteni. Az Ellenőrzött Társaság jelen szerződés alapján csak arra kötelezhető, amely nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabály, önkormányzati rendelet, illetve jogerős hatósági határozat hatályos rendelkezésébe Beszámolási kötelezettség

6 Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése köteles évente legalább egy alkalommal az Uralkodó Tagnak beszámolni a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről. Ezenfelül amennyiben az Uralkodó Tag arra utasítja, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése köteles az Uralmi Szerződés teljesítését megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatást adni az Uralkodó Tag ügyvezetésének. A beszámolási kötelezettség részeként, a megfelelő gazdasági kontrolling érvényesítése érdekében az Ellenőrzött Társaság folyamatos adatszolgáltatásra kötelezett az Uralkodó Tag részére a közös ügyviteli, számviteli rendszerben biztosított és részletesen meghatározott keretek (sablonok) szerint. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a felek kötelesek jóhiszeműen együttműködni. Az Uralkodó Tag felelős az adatszolgáltatás részletes követelményeinek pontos, szakszerű körülírásáért, mely követelmények nem sérthetnek állam-, szolgálati, illetve személyhez fűződő titokra vonatkozó előírást. A számára szolgáltatott adatok tekintetében az Uralkodó Tag köteles a jogszabályi előírások szerint megkövetelt adatvédelem biztosításáról gondoskodni Menedzsment díj Az Uralkodó Tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködés területén belül nyújtott, egyébként az üzleti életben visszterhesnek minősíthető szolgáltatásért menedzsment díj illeti meg A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, melyet az Uralkodó Tag nyújt az Ellenőrzött Társaság részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállaltcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak A menedzsment díj mértékét befolyásolja 2. -ban foglalt területeken történő együttműködés intenzitása, az egyes Ellenőrzött Társaságok éves árbevétele, alkalmazottainak létszáma, az Ellenőrzött Társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, projektek megvalósításában való, Uralkodó Tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma A menedzsment díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) 18. -a szerint meghatározott árképzési elvekre, szabályokra, eljárási rendre, illetve a teljesített szolgáltatásnak és a vele szemben elszámolt szolgáltatásnak értékarányosnak kell lennie A menedzsment díj nem vonatkozhat azon tevékenységek ellátására, melyet az Uralkodó Tag ügyvezetője, mint az Ellenőrzött Társaság legfőbb szerve fejt ki a Gt (1) bekezdése szerinti tárgykörökben (a legfőbb szerv tulajdonosi irányítása). Ezek a tevékenységek jellemzően nem folyamatos szolgáltatásnyújtást, munkavégzést jelentenek, hanem a Gt.-ben, illetve a társasági szerződésben az Uralkodó Tag részére biztosított hatáskörök gyakorlását az irányított társasággal kapcsolatban Az átalányjellegű menedzsment díj mértékét az Ellenőrzött Társaság üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg kell a tárgyévre megállapítani A menedzsment díj a fentiek szerint meghatározott mértékben évente 12 havi egyenlő részletben esedékes, a tárgyhó 15. napjáig az Uralkodó Tag által a tárgyhó 5. napjáig megküldött számla alapján Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társasággal való együttműködés során az átalánydíj-jellegű menedzsment díjjal nyilvánvalóan nem fedezett és az üzleti gyakorlat szerint egyértelműen elkülöníthető jellegű egyéb szolgáltatásaiért (pl.: közös beszerzéssel összefüggésben) közreműködői díjra jogosult az Ellenőrzött Társaság ügyvezetésével kötött külön megállapodás alapján. A közreműködői díj (szolgáltatási díj) mértékét a Ptk. szerint eljárva, a nyújtott szolgáltatásnak a Tao a szerint meghatározott ún. szokásos piaci ár alapján kell meghatározni. 6. A joggyakorlás módja Az Uralkodó Tag jogait az Uralkodó Tag ügyvezetése, azaz a Barcika Centrum Kft. ügyvezetője gyakorolja olyan cégszerűen aláírt, írásbeli határozat formájában, amelyben utalás történik jelen Uralmi Szerződésre. 7. Hitelezővédelem és kisebbségi jogok 7.1. Elismert vállalatcsoportként történő működésből eredő előnyök és hátrányok megosztásának biztosítása Az Ellenőrzött Társaságok tagjainak és hitelezőinek jogai védelmében a Barcika Centrum csoport elismert vállalatcsoportként való működtetése során az Uralkodó Tag köteles biztosítani a működésből származó előnyök és hátrányok hosszú távon arányos, kiszámítható és kiegyensúlyozott megosztását az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok tekintetében. Ezen kötelezettség azonban nem hoz létre korlátlan felelősséget az Uralkodó Tag oldalán.

7 7.2. Tájékoztató kérésének joga Az Ellenőrzött Társaságoknak társaságok önálló tulajdonosi viszonyait tekintve - a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tulajdonosai, valamint azok a hitelezői, akiknek valamely Ellenőrzött Társasággal szembeni le nem járt követeléseinek értéke eléri az Ellenőrzött Társaság jegyzett tőkéjének tíz százalékát, kérhetik, hogy az Uralkodó Tag ügyvezetése adjon részükre írásbeli tájékoztatást a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásáról Legfőbb szerv ülésének összehívási joga Bármely Ellenőrzött Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tagjai, valamint az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselői kezdeményezhetik az Uralkodó Tag legfőbb szerve ülésének az összehívását, ha az uralmi szerződésben foglaltak lényeges vagy ismételt megsértését észlelik Cégbírósági felügyeleti intézkedés kezdeményezésének, szakértő kirendelése kérelmezésének a joga Bármely Ellenőrzött Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tulajdonosai, valamint azok a hitelezői, akiknek az Ellenőrzött Társasággal szembeni le nem járt követeléseinek értéke eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, szakértő kirendelését kérhetik a Cégbíróságtól annak megállapítása végett, hogy az Uralkodó Tag megsérti a Gt.-ben, vagy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit Uralkodó Tag kötelezettsége az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában való részvételre Az Uralkodó Tag jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely Ellenőrzött Társaság az Uralmi Szerződésben foglaltak teljesítéséből eredően, az elismert vállalatcsoportként történő együttműködés során fizetésképtelenné válna, úgy részt vesz az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában. 8. Hatálybalépés, időbeli hatály Jelen Uralmi Szerződés az Uralkodó Tag székhelye szerint illetékes Cégbíróságon történő cégbírósági bejegyzést követően lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 9. Megszűnés A jelen szerződés megszűnik és az abban részes felek nem működnek együtt a továbbiakban elismert vállalatcsoportként, ha a mindenkor hatályos Gt. szerinti valamely megszűnési ok beáll. Az elismert vállalatcsoportként történő működés megszűnik, ha: valamennyi résztvevő gazdasági társaság legfőbb szerve, legalább 3/4-es szótöbbséggel dönt az elismert vállalatcsoportként történő működés megszüntetéséről, a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörben eltiltja a vállalatcsoportot a további működéstől, az Uralkodó Tag már nem készít a számviteli törvény szerinti összevont éves beszámolót. Az Uralkodó Tag az elismert vállalatcsoportként való működés idején vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért a vállalatcsoport megszűnését követően is helytállni tartozik. 10. Szerződésszegés, kártérítés és kötelezettségvállalások Szerződésszegés A jelen szerződés valamely rendelkezésének megszegéséért a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerinti kártérítési kötelezettség terheli a szerződésszegő Felet Osztalék-kiegészítés Az Uralkodó Tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az Ellenőrzött Társaság tartozásaiért. A megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az Ellenőrzött Társaság által az Uralkodó Tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben az Uralkodó Tag részére fizetett összesített osztalék. Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az Ellenőrzött Társaság, a helytállási kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az Ellenőrzött Társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható fizetési kötelezettség alapján igényelhető A közszolgáltatási tevékenységet végző Ellenőrzött Társaságra vonatkozó speciális rendelkezések A közszolgáltatási tevékenységet végző Ellenőrzött Társaság vonatkozásában az Uralkodó Tag kötelezettséget vállal, hogy ha az Ellenőrzött Társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezése iránti eljárás hatálya alá

8 kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben a korlátlan felelősségvállalást kizárva az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában közreműködik. A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az Ellenőrzött Társaságnak az Uralkodó Tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, továbbá kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 20 %-át meg nem haladó mértékű kölcsön folyósítására. 11. Módosítás Jelen Szerződésben foglaltak csak a felek közös írásbeli nyilatkozatával, a mindenkor hatályos, A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: a Ctv.) és a Gt.-ben foglalt vonatkozó előírások, az ott megkövetelt társasági jogi jóváhagyási, közzétételi, egyeztetési kötelezettségek maradéktalan betartása mellett módosíthatók. 12. Részleges Érvénytelenség Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése a jogszabályi változások okán utólag érvénytelenné válik, ezen körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét félre nézve továbbra is hatályban maradnak. 13. Irányadó jog Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos joga tekintendő irányadó jognak, így elsősorban a Gt. és a Ctv. rendelkezései, illetve ha a Gt. eltérően nem rendelkezik, akkor a Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni. 14. A szerződés cégbírósági bejegyeztetése A szerződő felek megbízzák dr. Buza Orsolya ügyvédet (székhelye: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 24. Fsz/3.), hogy jelen szerződést ellenjegyezze és a Miskolci Törvényszék Cégbírósága részére a Ctv.-ben foglaltak szerint és előírt mellékletekkel ellátva az elismert vállalatcsoport bejegyzése céljából nyújtsa be. 15. Kötelező előzetes egyeztetések és társasági felhatalmazások A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötése során a Gt aiban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul betartották, az ott előírt minden kötelezettségüknek eleget tettek. Az Uralmi Szerződésre, ha a Gt. eltérően nem rendelkezik a Ptk. vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. A szerződő felek a jelen Uralmi Szerződést a jogszabályban meghatározott kötelező egyeztetések lefolytatását és a szükséges társasági felhatalmazások beszerzését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. III. Záró rendelkezések Az Uralkodó Tag alapító okiratában, az Ellenőrzött Társaságok társasági szerződéseiben és az Uralmi Szerződésben részletezett rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően határozatlan időtartamra irányadóak. Az Uralkodó Tag az uralmi jogviszonyból fakadó jogainak gyakorlása során köteles olyan módon eljárni, hogy az irányítás (jogosultságok gyakorlása) ne veszélyeztesse az ellenőrzött közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésében megfogalmazott közhasznú tevékenységeinek a megvalósítását. Az uralmi jogviszony szerinti jogok gyakorlása nem eredményezheti a gazdálkodásból származó elért eredmény elvonását. Az Uralkodó Tag a döntésének meghozatala előtt köteles az ellenőrzött közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésében foglaltaknak és A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. (Kszt.) rendelkezéseinek megfelelően a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelőbizottság írásos véleményét kikérni. Az uralmi jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása során, mind az Uralkodó Tag, mind az Ellenőrzött Társaság köteles a Kszt. előírásainak megfelelően eljárni. A jelen fejezetben foglalt rendelkezések az elismert vállalatcsoporti jelleg cégjegyzékbe történő bejegyzését követően a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ellenőrzött Társaság vonatkozásában alkalmazandók. IV. Tulajdonosok, tagok felhívása Az elismert vállaltcsoport létrehozására tekintettel az előkészítésben résztvevő ellenőrzött korlátolt felelősségű társaságok tagjai ( Gt. 57..(5) bek.) a döntés első közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül

9 kérhetik, hogy az Uralkodó Tag üzletrészüket a vásárlás időpontjában fennálló piaci értéken,de legalább az Ellenőrzött Társaság saját tőkéjéből az üzletrészre jutó részének megfelelő értéken vásárolja meg. V. Hitelezői felhívás Az elismert vállalatcsoport létrehozására tekintettel, a Gt a (2) bekezdésének c) pontja alapján, a Barcika Centrum Kft. ezúton tájékoztatja az... fejezetben felsorolt gazdasági társaságok hitelezőit, hogy - a Gt ának (4) bekezdése szerint - azon hitelezők, akiknek az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő bármely gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése az elismert vállalatcsoport létrehozatalára vonatkozó döntés jelen hirdetmény közzétételével megvalósuló első közzétételét megelőzően keletkezett, követelésük erejéig a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal - jogszabály vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a gazdasági társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan. Jelen Uralmi Szerződés tervezetét a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kazincbarcika, Záradék: Jelen Uralmi Szerződés tervezetét a vállaltcsoportban résztvevő gazdasági társaságok legfőbb szervei, napján külön-külön tartott taggyűléseiken, illetve alapítói ülésen egyhangú szavazataránnyal fogadták el és felhatalmazták vezető tisztségviselőiket annak cégszerű aláírására. Milicz Sándor BARCIKA CENTRUM Kft. Lövey Zoltán BARCIKA PRÍMA Kft. Gulyás Tibor BARCIKA PARK Nonprofit Kft. Gulyás Tibor TIMPANON Kft. Dr. Kovács László BARCIKAI IPARI PARK Kft. Berentés András TH TIMPANON Kft.

MEGÁLLAPODÁS A BARCIKA CENTRUM ELISMERT VÁLLALATCSOPORTHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BARCIKA CENTRUM ELISMERT VÁLLALATCSOPORTHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL a 94/2015. (V. 22.) határozat 1. melléklete MEGÁLLAPODÁS A BARCIKA CENTRUM ELISMERT VÁLLALATCSOPORTHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. 10. Az Alapító és a Társaság elismert vállalatcsoportként történő együttműködésének szabályai (Uralmi Klauzula)

ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. 10. Az Alapító és a Társaság elismert vállalatcsoportként történő együttműködésének szabályai (Uralmi Klauzula) ALAPÍTÓ OKIRAT KIVONAT MVM BVMT Zrt. [Az Alapító Okirat Uralmi Klauzuláját tartalmazó 10. pontról, amely kivonat a tervezett módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza.] 10. Az Alapító és a Társaság

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Barcika Centrum vállalatcsoport uralmi szerződésének módosítására

Tárgy: Javaslat a Barcika Centrum vállalatcsoport uralmi szerződésének módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Juhász-Nagy Judit, befektetés-szervezési vezető Barcika Centrum Kft. Tárgy: Javaslat a Barcika Centrum vállalatcsoport uralmi szerződésének módosítására

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Császár Ügyvédi Iroda dr. Császár Kornél ügyvéd 8600 Siófok, Fő u. 174-176. I/31. Tel: 84 312-402, e-mail: csui@fibermail.hu Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye

1. A társaság cégneve, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S Szécsény Holding Kft. alapító okirata

E L Ő T E R J E SZ T É S Szécsény Holding Kft. alapító okirata E L Ő T E R J E SZ T É S Szécsény Holding Kft. alapító okirata Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 18-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott alapító, Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai

A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai A vezető tisztségviselők felelősségi viszonyai Dr. Pajor Dávid ügyvéd Ifj. dr. Nemessuri Péter tanácsadó Az előadás tematikája Kik a vezető tisztségviselők? Ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat, amelyet az alapító a Polgári

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben