Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca Telefon (hétfő, szerda óra) Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat A társasházról szóló évi CXXXIII törvény (a továbbiakban: tv.) 13.. (1)-(15) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest, XVIII. kerület Építő utca 15. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban /1. hrsz.-on bejegyzett társasház (a továbbiakban: Társasház) a napján tartott közgyűlésen, a tulajdonostársak.%-os szavazatával a./... számú határozatában az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) alkotja meg, melyben meghatározza a Társasház a) szerveit, azok jogállását, hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, feladatait, b) közös költség viselésének szabályait, c) bankszámlája feletti rendelkezési jogot, és d) Házirendjét. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SzMSz hatálya Az SzMSz hatálya kiterjed a Budapest, XVIII. kerület Építő utca 15. számú Társasház tulajdonostársaira, szerveire, minden olyan természetes személyre, jogi vagy nem jogi személyiségű szervre, akik a Társasházban laknak, helységet bérelnek, vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. 2. A Társasház jogállása a) Név: Budapest, XVIII. kerület Építő utca 15. számú Társasház b) Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. A-B-C c) Hrsz.: /1/A A Társasház nem jogi személy, de mint a tulajdonostársak közössége, az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolhatja a közös tulajdonnal kapcsolatos jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű (sortartozásos) kezesség szabályai szerint, felelősségük nem lehet egyetemleges. Harmadik személyekkel szemben fennálló tartozás esetén ez azt jelenti, hogy a Társasház tartozik megfizetni a követelt összeget, tekintet nélkül arra, hogy hátralék vonatkozásában megállapítható-e valamelyik tulajdonostárs felelőssége. A harmadik személy kielégítése után kerülhet sor a belső elszámolásra, amelynek keretében a hátralékos tulajdonostárssal szemben a többiek kielégíthetik az esetleges többletbefizetésből eredő igényeiket. 1

2 3. Külön és közös tulajdon A Társasházban lévő és az alapító okiratban felsorolt önálló lakások a tulajdonostársak külön tulajdonát képezik, míg a külön tulajdonként meg nem határozottak (pl.: épületrész, épületberendezések, helyiség stb.) a tulajdonostársak közös tulajdonát képezik, a tulajdonostársakat megillető, külön tulajdoni hányadukra eső arányban. Az egyes tulajdonostársakat megillető külön tulajdonjog és az erre eső közös tulajdoni hányad egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 4. A Társasház tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése /TEAOR /. II. A TÁRSASHÁZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 1. A tulajdonostárs külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével. Ha a külön tulajdonú lakás használatát másnak engedi át, felelős mindazokért a károkért, amelyeket a használó (bérlő, szívességi lakáshasználó stb.) a lakás vagy a közösségben maradó részek rendellenes, az Alapító Okiratban, az SzMSz-ben vagy a Házirendben foglaltakkal ellentétes használatával okoz. 2. A tulajdonostárs köteles fenntartani a külön tulajdonban álló lakást, lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásába a közös képviselő / intéző bizottság a közös tulajdonban álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, a rendkívüli káresemény vagy veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás, valamint a fenntartási munkák elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó szükségtelen háborítása nélkül. A közösség illetve a másik tulajdonostárs köteles megtéríteni a beavatkozással okozott kárt. Szükséghelyzet esetén (pl.: csőtörés, gázszivárgás, tűz stb.) a távollévő tulajdonába való bejutáshoz értesíteni kell a rendőrséget és az elhárítást végző szervezetet, biztosítani kell a biztonságos őrzést vagy a megfelelő lezárást. A bejutás körülményeiről két tanúval aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. 3. A tulajdonostárs a lakásában építési munkát is végezhet, köteles azonban építési engedély köteles tevékenység megkezdése előtt az illetékes hatóságtól a szükséges engedélyeket beszerezni. Ha a tervezett építési munka (ide nem értve a közművezetékek javítását, hibaelhárítását, cseréjét) a közös tulajdonú részeket érinti, akkor köteles a tulajdonos közgyűlési határozatot kérni az építkezéshez való hozzájárulásról. 4. Az építési munkák megkezdése előtt a tulajdonos legalább 3 nappal a tulajdonos társakat a faliújságra kitett értesítésen keresztül köteles tájékoztatni. 5. Fentieken túl tilos a lakásban olyan változtatást tenni, amely az építmény állagát vagy a többi tulajdonostárs érdekeit sértené. A Társasház külső vagy belső egységes képét a belső biztonsági berendezések (különösen a biztonsági ajtók, riasztó berendezések) beszerelésének kivételével senki sem változtathatja meg. Az ezen rendelkezéseket megsértő tulajdonostárs minden ebből eredő kárért felelős, és köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 6. Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására, használatára a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogainak sérelme nélkül. 2

3 7. Az épületet a közösségben maradó részeivel, felszerelésével és berendezésével együtt biztosítani kell. Ha a közösségben maradó építményrész, felszerelés vagy berendezés megrongálódik vagy elpusztul, helyreállításukról a közös képviselőnek / intézőbizottságnak azonnal gondoskodnia kell. 8. A tulajdonostárs köteles a közös képviselő / intézőbizottság tagjait és / vagy a számvizsgáló bizottság tagjait időpont előzetes egyeztetése alapján évenként egy előre meghirdetett alkalommal a külön tulajdonú lakásába beengedni, és a mellékvízmérő, illetve a fogyasztás ellenőrzését lehetővé tenni. III. A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE, AZOK MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE 1. A Társasház szervei: a) közgyűlés b) közős képviselő / intézőbizottság c) számvizsgáló bizottság d) egyéb bizottság (ok) 2. Közgyűlés 2.1. A közgyűlés hatásköre és feladatai: a) A közgyűlés, mint a Társasház legfőbb döntéshozó szerve határoz: a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról, a közös képviselő / intézőbizottság megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról, a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint a közös képviselő / intézőbizottság éves tevékenységének jóváhagyásáról, minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat vagy az SzMSz nem utal a közös képviselő / intézőbizottság, vagy a számvizsgáló bizottság hatáskörébe. b) A tv.-ben megállapított eseteken kívül a közgyűlés határozatát a jelenlévő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg Egyéb közgyűlési, döntési hatáskörök A közgyűlés a tv. rögzített szavazati arányok szerint a) a közös képviselőt / intézőbizottságot, vagy a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti, vagy a közös képviselet ellátására adott megbízást visszavonhatja, b) a közös tulajdonú épületrész elidegenítése tárgyában dönt, c) dönt a külön tulajdonban álló nem lakás céljáró szolgáló helyiség használata, hasznosítási módja megváltoztatásának tiltásáról, vagy a hozzájárulás, illetve a feltétel kikötésével történő hozzájárulás megadásáról, d) megalkotja és módosítja az Alapító Okiratot, e) megalkotja, módosítja a SzMSz-t A közgyűlésre vonatkozó eljárási szabályok a) Közgyűlést a közös képviselő / intézőbizottság hívja össze. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban meg kell hívni és a meghívó törzs-példányát a Társasházban is ki kell függeszteni. Az írásos meghívót a lakcímre kell eljuttatni. b) A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés napirendjét. A közgyűlés csak a meghirdetett napirendek tekintetében hozhat határozatot. Sürgős esetet (pl. rendkívüli 3

4 helyzet) kivéve a meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal kell kiküldeni és kifüggeszteni. c) Indokolt esetben a meghívóban vázlatosan ismertetni kell a határozat alapjául szolgáló tényállást és a javasolt határozatot. d) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente legkésőbb május 31-éig kell megtartani, kitérve a közös költség megfizetés részleteire. e) Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad egytizedével rendelkező tulajdonostársak írásban kérték, a napirend, az ok és a határidő megjelölésével. Ha a kérést a közös képviselő / intézőbizottság a megadott határidőig nem teljesíti, az összehívást kérő tulajdonostársak által írásban megbízott személy a közgyűlést összehívhatja A közgyűlés határozatképessége a) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. b) Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell megtartani. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel is kitűzhető. c) A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában is fel kell tüntetni. d) A közgyűlésen minden egyes napirendi pontról történő szavazást megelőzően meg kell vizsgálni, hogy fennállnak-e a határozatképességre vonatkozó feltételek, ezt a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezetője állapítja meg. e) A közgyűlésen, ha a napirendi pont szerint az SzMSz megalkotásáról, módosításáról kell határozatot hozni, vagy a közös tulajdon elidegenítéséről, vagy a külön tulajdonú nem lakás célú helyiség használata, hasznosítási módja megváltoztatásának kérdésében kell dönteni, határozat csak akkor hozható, ha a határozathozatalkor a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad arányában számított a tv.-ben meghatározottak szerint szükséges többsége jelen van. f) Az Alapító Okiratot és annak módosítását, az SzMSz megalkotása érdekében az Alapító Okirat szervezeti-működési kérdésekről szóló rendelkezései hatálytalanításáról hozott közgyűlési határozatot ügyvéd (jogkörén belül jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A magánokirat bejegyző részén az igenlő szavazatot adó minden tulajdonostárs aláírásának szerepelnie kell. Az ingatlannyilvántartási azonosítás céljából az aláírásoknak a helyrajzi számsorrendben kell következniük Szavazás, jegyzőkönyv-vezetés a) A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint illeti meg a szavazati jog. b) A közgyűlésen a hátralékos tulajdonostárs csak a jelzálogjog bejegyzéséről nem szavazhat. c) A közgyűlésen a határozatot is tartalmazó jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, két tulajdonostárs pedig hitelesíti. d) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott legfontosabb felszólalásokat, az ismertetett iratokat és szó szerint a határozatokat, továbbá a szavazás eredményét. 4

5 e) A jegyzőkönyvi határozatok nyilvántartásáról a közös képviselőnek / intézőbizottságnak gondoskodnia kell. A közgyűlési határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvében kell rögzíteni. A Határozatok Könyve vezetésének részletes szabályait a tv. tartalmazza Írásbeli szavazás a) A közgyűlési határozat írásban is meghozható. Az írásbeli szavazáshoz a számvizsgáló bizottság véleménye szükséges, amelyet a tulajdonostársakkal közölni kell írásban. b) A közös képviselő / intézőbizottság felhívására a tulajdonostársak írásban nyilvánítanak véleményt, és igennel / nemmel / tartózkodással szavaznak a közös képviselő / intézőbizottság által írásban előterjesztett határozatáról. A határozat szövegén a tulajdonostársak nem tehetnek módosítást, nem javasolhatnak kiegészítést. A javított, vagy kiegészített szöveg a tulajdonostárs szavazatát érvényteleníti, így nem lesz érvényes a szavazat. c) A szavazás megszervezéséről a felhívást kibocsátó gondoskodik. Ha a szavazandó kérdés nem ismert, rövid indoklást is kell a határozathoz mellékelni. A szavazás eredményéről a közös képviselőnek / intézőbizottságnak tájékoztatnia kell a tulajdonostársakat. d) A tulajdonostársakat az írásbeli szavazás esetén is megilleti a tv.-ben szabályozott jogorvoslati lehetőség (60 napon belül keresettel élhet a bíróságnál) Tulajdonostársi meghatalmazás a) Ha meghatalmazott szavaz a tulajdonos helyett, csatolni kell a meghatalmazást. Amennyiben a meghatalmazott általános és nem eseti meghatalmazással rendelkezik és a meghatalmazást a közös képviselőnél / intézőbizottságnál letétbe helyezte, elegendő erre hivatkozni. b) A haszonélvező nem tagja a társasházi tulajdonközösségnek. A haszonélvező meghatalmazás hiányában a tulajdonos helyett nem szavazhat. 3. Közös képviselő / intézőbizottság 3.1. A közgyűlés a társasházközösség ügyeinek intézésére közös képviselőt / intéző bizottságot (1 fő elnök, és 2 fő tag) köteles választani. A közös képviselő / intézőbizottság feladat-, és hatásköre megegyezik, a közös képviselőre vonatkozó szabályokat kell az intézőbizottságra is alkalmazni. Az intézőbizottság nevében annak elnöke, vagy felhatalmazással tagja jár el A közös képviselő / intézőbizottság jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan A közös képviselőt a feladatainak ellátásáért megbízási díj illeti meg, amelynek mértékét a megbízási szerződés állapítja meg. A közös képviselővel a megbízási szerződést a közgyűlési határozat alapján a számvizsgáló bizottság elnöke köti meg Az intézőbizottságot a feladatainak ellátásáért tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékét a közgyűlés határozza meg A közös képviselő / intézőbizottság jogkörében eljárva köteles: a) a közgyűlés határozatait előkészíteni, a határozati javaslatokat tartalmazó jegyzőkönyvet a számvizsgáló bizottsággal egyeztetni, véleményeztetni, eltérés esetén ezt a tényt rögzíteni, és a tulajdonostársaknak kiküldött értesítésben feltüntetni, b) összehívni a közgyűlést a tulajdonostársak írásbeli értesítésével, a közgyűlést levezetni, ha a tulajdonostársak más levezető elnök választását nem kezdeményezik, 5

6 c) a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni, a közgyűlési határozatokat végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az Alapító Okirat, és a SzMSz rendelkezéseinek, d) évenként írásban költségvetési javaslatot készíteni, amelynek tartalmaznia kell a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat, költségnemenként, a tervezett üzemeltetési, fenntartási és felújítási munkákat, a tulajdonostársak közös költséghez való hozzájárulásának összegét, tulajdonostársanként, e) éves elszámolást készíteni írásban, amelynek tartalmaznia kell a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként, és a közös költség megosztásának a SzMSz-ban megállapított szabályai szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat az elvégzett munkák részletezésében, a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, a kiadások-bevételek különbségének záróegyenlegét, és a pénzkészletek kezelési módja szerinti részletezését, a tárgyévhez tartozó, közösség egészét terhelő kötelezettségeket, a közös költséghez való hozzájárulás előírásait és teljesítését tulajdonostársanként, f) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a Társasház ezzel kapcsolatos igényét, melyhez jogi segítséget is igénybe vehet (felszólítás, fizetési meghagyás, jelzálogjog bejegyeztetés), g) a közgyűlés által meghatározott keretek között javítási munkák elvégzésére, a közös tulajdon bérbeadására, és egyéb szolgáltatásokra egyedi szerződést kötni, h) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása érdekében (a külön tulajdonban történt meghibásodás elhárítása nem képezi a közös képviselő feladatát), i) a közös képviselő köteles gondoskodni arról, hogy a Társasház működése megfeleljen a számviteli, adóhatósági és más jogszabályból adódó előírásoknak, j) a közös képviselő a Társasház üzemeltetési számlájának egyhavi átlagos bevételét meghaladó számlákat, valamint a hozzá tartozó árajánlatokat kiegyenlítése előtt köteles a számvizsgáló bizottságnak bemutatni, k) naprakész nyilvántartást vezetni a tulajdonostársok VI. fejezetben meghatározott adatairól, l) gyakorolja továbbá a társasházközösség alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat (a számvizsgáló bizottság tájékoztatása mellett). 4. Számvizsgáló Bizottság 4.1. A Társasház a tulajdonosok közül 3 fős számvizsgáló bizottságot választ, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére. A számvizsgáló bizottság a tagjai közül választja meg elnökét, döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg A számvizsgáló bizottság egyeztetéseiről emlékeztetőt vesz fel, melyet a bizottság jelenlévő tagjai írnak alá A számvizsgáló bizottság tevékenységéről, az ellenőrzéséről és annak értékeléséről, az ellenőrzés során nyert tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek. Ellenőrzési megállapításait köteles írásban dokumentálni, melyből egy példányt átad a közös képviselőnek / intézőbizottságnak. 6

7 4.4. A számvizsgáló bizottság feladata és hatásköre: a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő / intézőbizottság ügyintézését, havonta ellenőrizheti a közösség pénzforgalmát, b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a SzMSz által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat, c) véleményezi a Társasház működésének jogszerűségét, a pénzügyi és egyéb jogszabályok betartását, ha a számvizsgáló bizottság indokoltnak tartja, akkor gazdasági ellenőrzést segítő személyt kérhet fel, d) javaslatot tesz a közös képviselő személyére / intézőbizottság tagjaira és díjazására, e) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő / intézőbizottság az erre vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget A számvizsgáló bizottság ellenőrzési jogkörébe tartoznak a következők: a) a közös képviselő / intézőbizottság által készített költségvetési javaslat megfelel-e a követelményeknek, a SzMSz-ban, a közgyűlési határozatokban előírtaknak, tartalmilag kellően szolgálja-e a közgyűlési döntés megalapozását, ha a számvizsgáló bizottság indokoltnak tartja, akkor gazdasági ellenőrzést segítő személyt kérhet fel, b) a közös képviselő / intézőbizottság által hozott döntések a közösség érdekeit szolgálták-e, az elszámolás a tényleges kiadásokat és bevételeket tartalmazza-e, c) a közös költséghez való hozzájárulás felosztása megfelel-e a SzMSz előírásainak, a közgyűlési határozatoknak, d) a pénzügyi helyzetjelentés a valós képet mutatja-e, e) a könyvvezetési kötelezettség és a bizonylati fegyelem az előírásoknak megfelelő-e, a pénzkezelés szabályainak megfelelően történnek-e a ki- és befizetések, f) a Társasház által kibocsátott számlák alakilag, tartalmilag megfelelőek-e, g) a munkabér, megbízási díjak számfejtése megfelelően történtek-e, h) az adóhatósági, társadalombiztosítási befizetések, nyilvántartások, bevallások határidőre az előírásoknak megfelelően történtek-e, i) a kint lévő tartozások behajtására az intézkedések szabályosan és az előírtak szerinti időben megtörténtek-e. IV. A KÖZÖS KÖLTSÉG MEGOSZTÁSA 1. A közös tulajdonban lévő épületrészek, épület-berendezések, nem lakás célú helyiségek, lakás és tárgy fenntartásával, üzemeltetésével és felújításával, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokkal kapcsolatos költségek fedezetére a tulajdonostársak közös költség hozzájárulást kötelesek fizetni. 2. A közös költség megfizetéséhez a tulajdonostársak általában eltérő szabály, illetve eltérő közgyűlési határozat hiányában a tulajdoni hányad szerinti megosztásban kötelesek hozzájárulni. A közös költség mértékét a közgyűlés állapítja meg. Eltérő szabály érvényesül: a) A tulajdonostársak a felújítási alap megfizetéséhez a lakások (száma) alapján kötelesek hozzájárulni. A felújítási alap mértékét a közgyűlés állapítja meg. b) Azok a tulajdonostársak, akik nem rendelkeznek mellékvízmérővel és a vízi közművel kötött egyéni elszámoláson alapuló szerződéssel, azok a közös költségen felül az egyéni fogyasztás díjának megfizetése érdekében a Társasháznak (havonta) vízdíj 7

8 fizetésére kötelezettek, melynek mértéke eltérő közgyűlési határozat hiányában Ft/hó/lakás. c) Azok a tulajdonostársak, akik nem átutalással teljesítik a közös költség fizetési kötelezettségüket, azok a közös költségen felül a Társasház többletköltségének megfizetése érdekében a Társasháznak (befizetésenként / alkalmanként) csekkdíj megfizetésére kötelezettek, melynek mértéke eltérő közgyűlési határozat hiányában 150 Ft/befizetés. 3. A közös költséget minden hónap 15.-ig kell befizetni a Társasház bankszámlájára. 4. Aki befizetési kötelezettségének a fenti határidőre nem tesz eleget, azzal szemben késedelmi kamat érvényesítésére jogosult a Társasház. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 5. A közös képviselő / intézőbizottság írásban felszólítja azt a tulajdonost, akinek 3 havi közös költség fizetési elmaradása keletkezett. A hátralékos tulajdonostárssal részletfizetési megállapodás köthető. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, vagy a részletfizetési megállapodásban foglaltakat a tulajdonostárs nem tartja be, akkor az alábbi eljárás alkalmazható: a) ügyvédi fizetési felszólítás, tértivevényes peresítés előtti felszólítás, b) fizetési meghagyás kibocsátása, c) végrehajtási eljárás, d) jelzálogjog bejegyzése. A felszólítás, valamint valamennyi a hátralék behajtásához kapcsolódó költség a hátralékos tulajdonostársat terheli. A Társasház a közös képviselőt / intézőbizottságot a jelen SzMSz alapján felhatalmazza, hogy a hátralék behajtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. A követeléskezelés folyamatának részletes szabályozása érdekében a közös képviselő / intézőbizottság Követeléskezelési Szabályzatot dolgozhat ki. 6. A közös költség befizetések mindig a legrégebbi követelés kiegyenlítésére kerülnek lekönyvelésre. V. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 1. Gazdálkodási alapelvek: A Társasház gazdálkodását úgy kell megszervezni, hogy az alapvetően szolgálja a Társasház üzemeltetési, működtetési biztonságát. 2. A tartalékképzés: A közös tulajdon felújítási munkák költségeinek fedezetére a tulajdonostársak felújítási alapot képezhetnek. A felújítási alap mértékét, a befizetendő összegek nagyságát a közgyűlés állapítja meg. A felújítási alap pénzeszközeit az alábbi munkák költségeire, illetve lakástakarékpénztári befizetésre lehet felhasználni: a) a lakóépület rendeltetésszerű használatával összefüggő, időszakonként műszakilag szükségessé váló minden olyan javításra, amely: a lakóház elhasználódott állapotának helyreállítását, illetőleg eredeti használhatóságának vagy üzembiztonságának elérését az egyes épületszerkezetek és központi berendezések felújításával, átalakításával vagy kicserélésével biztosítja, 8

9 az egyes épületszerkezetek hibáinak megelőzését vagy legkedvezőbb élettartamának elérését segíti elő, b) a lakóépület rendeltetésszerű használhatóságának vagy gazdaságos üzemben tartásának növelését eredményező mindennemű korszerűsítésére, átalakítására, c) az építésügyi hatóságok által a közösség terhére elrendelt építési munkák, továbbá a közüzemi szolgáltatások feltételeinek megváltoztatása miatt szükséges korszerűsítésre, átalakításra és beszerzésre, d) a Társasház közgyűlése által tételesen jóváhagyott minden egyéb, a lakóház állagának helyreállítását szolgáló munkára. A fentebb nem említett fenntartási munkák üzemeltetési és karbantartási munkának minősülnek, ezek költségének fedezetésre a felújítási alap pénzeszközei nem használhatók fel. VI. A TULAJDONOSOK ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 1. A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek / intézőbizottságnak a változást követő 15 napon belül bejelenteni: a) a külön tulajdona tekintetében az ingatlan tulajdonjogának változását még akkor is, ha a tulajdonosváltozás saját érdekkörön belül történt (amely az adás-vételi, csere szerződés bemutatásával, vagy a szerződő felek által aláírt, a b) pontban felsorolt adatokat tartalmazó nyilatkozat leadásával teljesíthető), b) lakcímét, a felsorolt személyes adatát (név, értesítési cím, telefonszám, cím), illetőleg a jogi személy felsorolt adatait (név, székhely, cégjegyzék száma, adószáma, képviselő, ügyvezető neve, telefonszám, cím): c) a külön tulajdonát bérlő, használó személy b) pontnak megfelelő adatát, ha a közüzemi szolgáltatás díja a bérlőt terheli. A közös képviselő / intézőbizottság a fenti adatokat csak a tulajdonostársakkal történő kapcsolattartás érdekében tárolhatja, azokat a Számvizsgáló Bizottságon kívül harmadik személynek át nem adhatja. 2. Az egyes külön tulajdonok (lakóingatlanok) tulajdonosait bejelentési kötelesség terheli ha az ingatlant vállalkozás számára vásárolták meg (a tulajdoni lapon nem vagy nem csak magánszemély a tulajdonos) vagy vállalkozás székhelyévé, telephelyévé nyilvánították vagy bármilyen módon a vállalkozás tevékenységnek folytatásához bevonták. 3. A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek / intézőbizottságnak kérésére a melegvízóra aktuális állását az erre rendszeresített lapon leadni a melegvíz felmelegítési hődíj elszámolásának ellenőrzése érdekében. 4. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetében a Társasház számára okozott kárt az külön tulajdon (ingatlan) tulajdonosa köteles megtéríteni. VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A jelen SzMSz-t a Fővárosi kerületek Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásánál a Társasház irataihoz kell csatolni, melyről gondoskodni a közös képviselő / intézőbizottság kötelezettsége. Az SzMSz-t mindenki által jól látható helyen, állandó jelleggel ki kell függeszteni, vagy (amennyiben van, akkor) a Társasház honlapján elérhetővé kell tenni. 9

10 2. A Társasház együttélési szabályait a Házirend tartalmazza, amelyet a közgyűlés többségi szavazattal fogad el. A Házirendet mindenki által jól látható helyen, állandó jelleggel ki kell függeszteni, vagy (amennyiben van, akkor) a Társasház honlapján elérhetővé kell tenni. Szabályainak megsértőivel szemben eljárás kezdeményezhető. 3. A Társasház tűzvédelmére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot a közös képviselő / intézőbizottság dolgoztatja ki, és a Számvizsgáló Bizottság hagyja jóvá. A Szabályzatot mindenki által jól látható helyen, állandó jelleggel ki kell függeszteni. 4. A Társasház követeléskezelésére vonatkozó Követeléskezelési Szabályzatot szükség esetén a közös képviselő / intézőbizottság dolgozhatja ki, és a Számvizsgáló Bizottság hagyja jóvá. A Szabályzatot mindenki által jól látható helyen, állandó jelleggel ki kell függeszteni, vagy (amennyiben van, akkor) a Társasház honlapján elérhetővé kell tenni. Budapest, Regős Gáborné Számvizsgáló bizottság elnöke Hensch Norbert Közös képviselő, társasház kezelője xy hitelesítő xy hitelesítő 10

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

A Hírlevélben ismertetett, Dr. Hidasi Gábor ügyvéd által az új Társasházi Törvényről készült anyagának összefoglalása Az 1997. évi társasházi törvény hatályát vesztette. A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása TÁRSASHÁZAK Á ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK finanszírozása Jogi alapok Törvényi háttér (társasház) 2003. évi CXXXIII. törvény Törvényi háttér (lakásszövetkezet) 1992. évi I. törvény X. fejezete TÁRSASHÁZAK Társasház

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A.

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról*

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról* 37002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 133. szám II. Törvények 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról* 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.

Részletesebben

A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok Társasház a 2009. március napján tartott közgyűlésén, a / számú / arányú szavazattal elfogadott határozatával Szervezeti-működési Szabályzatát

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA tervezet 2009. 1 SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Társasház a 2009.május 30-án

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A társasház 1. alapító okiratban 2. 3. 4. 4/A. A társasház alapítása, alapító okirat 5.

2003. évi CXXXIII. törvény I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A társasház 1. alapító okiratban 2. 3. 4. 4/A. A társasház alapítása, alapító okirat 5. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház Megjegyzések: *-gal jelzett bekezdések változtak 2009. szeptember 30-tól, illetve az ügyészségi törvényességi felügyelet 2010. január 1-től, a **-gal jelzett szövegrész 2009. október 1-től lépett hatályba.

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata

László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata 1 László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Ttv.) rendelkezéseivel

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY 2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak

T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak T E R V E Z E T SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak I. Tulajdoni viszonyok a Társasházban 1. A társasházban lévo lakások, és nem lakás

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű,szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben?

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? 1 Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? Elsődleges szempont, hogy a képviseletet ellátó naprakész könyvelést és nyilvántartást vezessen, melyből világosan átlátható minden fizetési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház alapítása, alapító okirat.

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház alapítása, alapító okirat. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

-el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul.

-el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul. A -el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul. Amely paragrafus-szám után nincs szöveg, azt vagy most, vagy régebben törölték az eredeti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról Megjegyzések: A *-gal jelzett bekezdéseket hatályon kívül helyezték, alkalmazásukra 2009. szeptember 1-től nincs lehetőség. a kézzel jelzett bekezdések változtak 2009. szeptember 30-tól. A kézzel jelzett

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. május 13. Hrsz.: 32464 2 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. és

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28.

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28. TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28. (A piros csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik.) Az Országgyűlés a társasháztulajdon

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház Page 1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról OptiJus Opten Kft. 1. 2003. évi CXXXIII. törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról A 2011.9.30. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet)

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) Az SZMSZ jogszabályi alapjai: A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) A lakásszövetkezet működésére vonatkozó alapvető dokumentumok: - a Lakásszövetkezetekről szóló

Részletesebben

2012. 01. 01-től hatályos társasházi törvény

2012. 01. 01-től hatályos társasházi törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U.

1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U. 1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U. 11. S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T 1.oldal Tartalomjegyzék I.A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE... 3 II. A TÁRSASHÁZ SZERVEI, MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. Törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról

2009. évi LXXXIX. Törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 2009. évi LXXXIX. Törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő _ 4/A. -sal egészül ki:

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1. A társasház A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1 Hatályos 2011.07.28. Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése,

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Hatályos: 2013. július 20-tól (a sárga csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik) (Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították.)

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11.

Közös tulajdon. Társasháztulajdon március 11. Közös tulajdon. Társasháztulajdon. 2015. március 11. Közös tulajdon fogalma, keletkezése 5:73. eszmei hányadrészek szerint aránymegállapítási per Szerződés vagy törvény alapján (hozzáépítés, vegyülés,

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az 1173. Budapest, XVII. kerület Sima utca 1.-9. szám hrsz: alatti Társasház a 2014. év hó. napján tartott közgyűlésén,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Fenyves Társasüdülő SZMSZ (2015)

Fenyves Társasüdülő SZMSZ (2015) A Fenyves Társasüdülő tulajdonosai a 2015/08/1. számú közgyűlési határozattal hatályba léptették a módosított Szervezeti és Működési szabályzatot. A hatályba lépés időpontja:2015 08.23. I. 1./ A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Page 1 of 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1 2003. évi CXXXIII. törvény 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal. http://simautilakotelep.webnode.hu/szmsz-tervezet/ A 1173. BUDAPEST, SIMA UTCA 1-9. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az 1173. Budapest, XVII. kerület Sima utca 1.-9. szám

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2003. évi CXXXIII. a Társasházakról szóló törvény 2009. évi LXXXIX. Törvényben meghatározott módosításáról

TÁJÉKOZTATÓ a 2003. évi CXXXIII. a Társasházakról szóló törvény 2009. évi LXXXIX. Törvényben meghatározott módosításáról TÁJÉKOZTATÓ a 2003. évi CXXXIII. a Társasházakról szóló törvény 2009. évi LXXXIX. Törvényben meghatározott módosításáról Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett a LOSZ-hoz a módosított társasházi

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Toldy és Társai Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. (1027 Budapest, II. ker. Margit krt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-366.470; KSH szám: 12001888-7012-113-01; képviseli:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Page 1 of 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi CXXXIII. törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 2017.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A társasház.................................................

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. november 7. Hrsz.: 32464 2 A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

SZERKEZETBEN 24.) 23/2010. (XII. 28.) 4/2013. (IV.

SZERKEZETBEN 24.) 23/2010. (XII. 28.) 4/2013. (IV. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (IV. 24.) számú rendelete az Intézményfejlesztési Alapról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a módosításáról szóló 23/2010. (XII. 28.) és 4/2013. (IV.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Zölddel jelöltük a 2014. február 1.-ével életbe lépő szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

AZ 1151 BUDAPEST, ÉNEKES UTCA 1-11. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ 1151 BUDAPEST, ÉNEKES UTCA 1-11. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ 1151 BUDAPEST, ÉNEKES UTCA 1-11. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az 1151 Budapest, Énekes utca 1-11. szám alatti Társasház a 2011. év szeptember 5. napján tartott közgyűlésén,

Részletesebben