Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással Helyzetelemzés és javaslatok Budapest Békéscsaba, március IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A HORVÁTH & PARTNERS csoport tagja T H E P E R F O R M A N C E A R C H I T E C T S Barcelona Berlin Boston Budapest Düsseldorf Madrid Munich Prague Stuttgart Vienna Zurich

2 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 2/137 Tartalom 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 7 3. HELYZETELEMZÉS A helyzetelemzés célja és módszertana Átfogó helyzetkép Finanszírozási struktúra Az Önkormányzat helyzetét befolyásoló tényezık Az önkormányzati szervezetek közötti kapcsolatok és a fıbb gazdálkodási adataik Önkormányzati vállalatok Irányítási struktúra Gazdálkodás és pénzügyek Alaptevékenységek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Önkormányzati fenntartású intézmények Gazdálkodás és pénzügyek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Kistérségi Társulás Munkaszervezete, a Kistérség által fenntartott intézmények Gazdálkodás és pénzügyek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Önkormányzati vagyongazdálkodás Az önkormányzati vagyon struktúrája Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása Az Önkormányzat vagyona gazdasági társaságokban Az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések Városfejlesztés A helyzetelemzés megállapításainak összefoglalása AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASÁGOK EGYSÉGES IRÁNYÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MODELLJEI ÉS BÉKÉSCSABA VÁROSÁBAN JAVASOLT MEGOLDÁS Az egységes irányítási rendszer kialakításának céljai Az egységes irányítás fıbb jellemzıi, elınyei Az egységes irányítás lehetséges modelljei Egységes vállalat Törzsház-konszern Holding Az egységes irányítás javasolt békéscsabai modellje AZ ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGES IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN A vállalatcsoport kialakításával és mőködtetésével kapcsolatos kérdések Jogszabályi háttér A vállalatcsoport megalakítása Tulajdonlás és az egységes irányítás eszközei a vállalatcsoport irányítására A törzsház-konszern mőködésének finanszírozása Az egységes irányítás alá vont társaságok körének meghatározása 79

3 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 3/ Az egyes vállalatok vonatkozásában tett mőködési javaslatok A vállalatcsoporton belüli közös (osztott) szolgáltatások rendszere Cash pool rendszer Beszerzés Gazdasági adminisztráció Létesítményüzemeltetés és -karbantartás Egyéb szolgáltatások Az önkormányzati vagyongazdálkodásra vonatkozó javaslatok Vagyongazdálkodási stratégia és terv kidolgozása Az ingatlanhasznosítási szerzıdések felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések felülvizsgálata Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló vagyonával kapcsolatos javaslatok Tevékenységek továbbfejlesztése és városfejlesztés A jelenlegi társaságok tevékenységi körének bıvítése Városfejlesztés és Városfejlesztı társaság létrehozatala Új társaságok létrehozása Az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó javaslatok A Kistérségi Társulás Munkaszervezetére és a kistérségi fenntartású intézményekre vonatkozó javaslatok A vállalatcsoport irányításának szereplıi, a testületek és tisztségviselık feladat- és hatáskörelhatárolása A törzsház konszern funkciói, a munkaszervezet feladatkörei A törzsház konszern szervezete és létszáma KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS Általános megfontolások Számszaki elemzés Az intézkedéscsomag nem számszerősíthetı hasznai Az átalakítás kritikus sikertényezıi MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAM Feladatok Elıkészítés Az irányítási és szervezeti struktúra kialakítása, a munka- és hatáskörmegosztás szabályozása A belsı szolgáltatások rendszerének kialakítása A vállalatcsoport controlling rendszerének kialakítása Ütemezés MELLÉKLETEK A vezetıi interjúkon résztvevık névsora Bekért dokumentumok Az összehasonlításba bevont kistérségek Az összehasonlításba bevont kistérségek jellemzıi 137

4 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 4/137 1.Vezetıi összefoglaló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a ig terjedı gazdasági programja V. fejezetének,2.6.3 pontjában elhatározta a tulajdonában levı gazdasági társaságok egységes irányításának megvalósítását. Az IFUA Horváth Partners Kft. arra kapott megbízást, hogy készítsen javaslatot az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítására. A munka célja olyan szakértıi anyag elkészítése, amely tartalmazza az egységes irányítás alá vonandó társaságok körére vonatkozó javaslatot; a Békéscsaba MJV Önkormányzata esetében követendı egységes irányításra vonatkozó javaslatot; az egységes irányítás eszköztárára és szervezetére és az egységes irányítás kialakításának lépéseire és ütemezésére szóló javaslatot; az önkormányzati intézmények részleges vizsgálatát az egységes irányítás alá helyezett vállalatcsoport és az intézmények között kihasználható szinergiák szempontjából; a kistérségi feladatellátás és irányítási rendszer vizsgálatát a Békéscsaba MJV önkormányzata tulajdonában lévı társaságok és a város vagyongazdálkodásának optimalizálása szempontjából. Munkánk fókuszában az eddig kihasználatlan, együttes irányításból eredı hasznok, valamint azon elınyök bemutatása áll, melyeket az egységes irányítási rendszer megvalósítása esetén a város kiaknázhat. Az elkészült tanulmány alapján a város vezetése képet kap a társaságok mőködésének jelenlegi keretfeltételeirıl és eredményességérıl. A helyzetelemzés eredményeire támaszkodóan megfogalmazott, az egységes irányítási rendszer kialakításának irányába mutató javaslataink alapján a Közgyőlés megalapozottan dönthet a szervezeti átalakításról, meghatározhatja a vállalatok mőködésének jövıbeli irányait. A szakértıi anyagot a Polgármesteri Hivatalban, a társaságoknál készített vezetıi interjúk és a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján készítettük el. Ennek során egyrészt a cégek jelenlegi gazdasági, finanszírozási jellemzıinek felmérésére került sor, másrészt megvilágítást kaptak azok a problémák, amelyekkel a város vezetése és a vállalatirányítás szembesülnek. A helyzetfelmérés alapján összességében megállapítható, hogy Békéscsaba helyzetét a többi, hasonló nagyságú megyei jogú várossal összevetve az elmúlt években viszonylag stabil mőködés jellemezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási helyzete megfelelı volt. Ugyanakkor a költségvetés kiadási oldalát elemezve megállapítható, hogy a hasonló nagyságú magyarországi városokkal összevetve magasabb kiadással bír. A javasolt fejlesztések megvalósításával az Önkormányzat egészére és egyes részeire vonatkozóan is hatékonyságnövelés és költségmegtakarítás érhetı el. A helyzetértékelés és a kialakítható szervezeti modellek vizsgálata alapján a békéscsabai önkormányzati tulajdonban lévı vállalatok egységes irányításának megvalósítására a törzsház-konszern formát azon belül irányító vállalatnak a Vagyonkezelı Zrt-t javasoljuk. Az egységes irányítás kialakítása mellett egyéb szervezeti és mőködési átalakításokat is megvalósítani javaslunk a vállalatcsoporton belül. Ezek a javaslatok a következık: A Foglalkozásegészségügyi Kft. intézményi tulajdonrészének megvásárlása, és az egész vállalat egységes irányítás alá vonása.

5 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 5/137 Ezzel egyidejőleg az Önkormányzat tulajdonában lévı, 50% alatti, illetve stratégiailag nem kiemelt fontosságú tulajdonrészek értékesítése. Városfejlesztı társaság létrehozása, az EU-s pályázati források bevonására. A Vagyonkezelı Zrt., a Vállalkozó Centrum Kft. és az önkormányzati intézmények karbantartási tevékenységeinek összevonása a Vagyonkezelı Zrt. keretein belül. Ezzel egyidejőleg az intézményeknél foglalkoztatott karbantartók létszámának csökkentését javasoljuk. A Vagyonkezelı Zrt.. profilbıvítése mindazon tevékenységek esetében, melyek a cég vállalkozói eredményét növelik (pl.: piaci alapú sporttevékenységek, rendezvényszervezésben részvétel). A Foglalkozásegészségügyi Kft. ügyfélkörének bıvítése az önkormányzat, valamint tulajdonosi döntés alapján a megye tulajdonában lévı vállalatok munkatársaira is. Az önkormányzati vagyongazdálkodás egységes elveinek kidolgozása, a koncepció megvalósítása (vagyongazdálkodási stratégia és terv kidolgozása). Ennek keretében sor kerül: az önkormányzati vagyon felmérésére és értékelésére, vagyonelemenként az önkormányzat céljainak és a hasznosítás módjának meghatározására, a vagyon hasznosításával kapcsolatos folyamatok részletes szabályozására, ill. optimalizálására, valamint a naprakész és rugalmas, gyors vezetıi információs lehetıségeket biztosító nyilvántartási és beszámoló rendszer kialakítására. Az ingatlanhasznosítási és az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések felülvizsgálata. Az önkormányzati vállalatokkal kapcsolatos javaslataink mellett az intézmények és a kistérségi társulás vonatkozásában tett javaslataink a következık: Az intézményi kör bevonása a közös beszerzésekbe, szolgáltatásokba, melynek eredményeképpen nagyobb méretgazdaságossági elınyök, illetve kedvezmények érhetık el. A gazdasági adminisztráció vonatkozásában további Gazdaságellátó Szervezet(ek) kialakítását javasoljuk. További vizsgálat eredménye alapján határozható meg, hogy egy közös szervezetet, vagy ágazatspecifikus GESZ központokat állítsanak-e fel a városban. Az intézmények karbantartási tevékenységét, illetve karbantartóit a Vagyonkezelı Zrt. keretein belül, egy csoportban javasoljuk kialakítani. A takarítási feladat elvégzését szintén központosított formában javasoljuk ellátni. Itt további vizsgálatot igényel, hogy a feladat ellátására külsı szervezet bevonása szükséges-e, illetve a már meglévı szervezetek valamelyike látja el a feladatot. A Kistérség fenntartásában lévı intézmények közös szolgáltatásokba való bekapcsolódására is javaslatot tettünk. A javaslatok megvalósításának tervezett finanszírozási kereteit és az elérhetı megtakarításokat költség-haszon elemzés alapján mutatjuk be, melynek eredményei alapján a javasolt struktúra szerint létrejövı egységes vállalatirányítás megvalósításával éves szinten millió Ft összmegtakarítás realizálható. Ez az összeg már tartalmazza az öszszes javaslat megvalósításából származó pénzügyi elınyöket. Abban az esetben, ha csak az egységes vállalatirányítás valósul meg, éves szinten 7-8 millió Ft megtakarítás realizálható.

6 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 6/137 További megtakarítást hozhat, ha az intézményi kör esetében a város a gazdasági és logisztikai feladatok összevonása mellett dönt. Ebben az esetben az egységes irányítás keretében a létrejövı vállalatcsoport tagjai bekapcsolódhatnak a feladatellátásba. A társaságok gazdálkodási helyzetének és az egységes irányítás, közös szolgáltatások és beszerzések várható hasznának elemzése alapján megállapítható az is, hogy noha az ezekbıl származó haszon nem elhanyagolható mértékő, a vállalatcsoport tagjainak hangsúlyosan kell foglalkoznia tevékenységük továbbfejlesztésének és bıvítésének lehetıségeivel, annak érdekében, hogy a társaságok mőködésébıl adódó bevételek növekvı mértékben kiváltsák az önkormányzati támogatást és finanszírozni tudják a társaságok által ellátott közfeladatokat. A tanulmány végén a javaslatok megvalósítására szolgáló ütemterv található, melynek alapján tavaszán meghozott döntéssel számolva ıszéig megvalósítható a törzsház-konszern jogi kialakítása. A törzsház-konszern szervezeti struktúrájának kialakítása után a belsı szolgáltatások rendszerének és a controlling rendszernek a kiépítése következik, melynek befejezési idıpontja legkorábban áprilisára várható.

7 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 7/137 2.Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 januárjában az IFUA Horváth & Partners Kft-t bízta meg azzal, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat érdekeltségében álló vállalatok irányítási rendszerének átalakítási lehetıségeit, valamint a tulajdonában lévı intézmények és a kistérségi társulás kapcsolódási pontjait az egységes irányítási rendszerhez. Az Önkormányzat a kisebbségi tulajdonrésszel bíró cégek ilyen irányú felülvizsgálatát is be kívánja kapcsolni az elemzésbe. A munka fı fókuszában tehát a többségi önkormányzati tulajdonú városi vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása áll. Az intézményeket és a kistérséget az önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjából, illetve közös tevékenységek kiterjesztése kapcsán vizsgáljuk. Az IFUA az elmúlt években hasonló megbízások keretében közremőködött Debrecen, Jászberény, Eger, Miskolc, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Kazincbarcika önkormányzati vállalatai egységes irányítási rendszerének kialakításában, illetve továbbfejlesztésében. A gyakorlati referenciapontokon túl eddigi munkáinkban is építettünk azokra az elméleti széleskörő hazai és nemzetközi kutatáson alapuló vállalatirányítási modellekre, amelyeket az önkormányzatok széles körben elterjedten alkalmaznak vállalataik menedzselésére. Az IFUA hazánkban egyedülálló tapasztalatainak vélhetıen jelentıs szerepe volt abban, hogy végül cégünk kapta a megbízást az Önkormányzattól a békéscsabai városi vállalatok elemzésére és az egységes irányítás rendszerére vonatkozó javaslat kidolgozására, amelyet ezúton is köszönünk. A társaságok irányításának átalakításával és az intézmények mőködésének felülvizsgálatával az Önkormányzatnak az a célja, hogy a jövıben erıteljesebben tudja érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, hatékonyabbá tegye a társaságok mőködését, érvényre juttassa az eddig kihasználatlan, az együttes irányításból eredı hasznokat, csökkentse az önkormányzat mőködési célú támogatásainak nagyságát, valamint a város tulajdonában lévı vagyont megfelelıen hasznosítsa. További fontos szempont az Önkormányzati költségvetési hiány minimálisra szorítása, a vállalatok és az intézmények pénzügyi bepótlásának csökkentése, valamint az együttmőködésbıl fakadó szinergiákból fakadó megtakarítások kihasználása. A munka középpontjában azoknak a lehetséges elınyöknek a feltárása és helyi konkretizálása áll, amelyeket az egységes irányítási rendszer megvalósítása esetén a város kiaknázhat, és amelyek összeegyeztethetık a megújult városvezetés stratégiai elképzeléseivel. A jelen tanulmány alapját képezı átalakítási program a közvetlen irányítást lehetıvé tévı, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra, a városi intézményrendszer összességére és a kistérségi társulásra terjed ki. Érintılegesen foglalkozunk a megyei fenntartásban, de kisebbségi városi tulajdonban lévı cégekkel is. Jelen tanulmányban bemutatjuk a helyzetfelmérés eredményeit, majd javaslatot teszünk a jelenleg alkalmazott irányítási rendszer átalakítására. Bízunk benne, hogy a tanulmányban foglalt javaslatok megvalósításával Békéscsaba Város számára fontos eredményeket lehet elérni a gazdálkodás átláthatósága és eredményessége terén. A tanulmány természetesen nem készülhetett volna el a Megrendelı munkatársainak aktív támogatása nélkül. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a tanulmány elkészítésében közremőködı minden önkormányzati, intézményi és vállalati szakembernek.

8 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 8/137 3.Helyzetelemzés 3.1.A helyzetelemzés célja és módszertana E bevezetı fejezet célja azon kritikus pontok és területek rövid áttekintése, amelyek Békéscsaba Város érdekeltségi körében lévı gazdálkodó szervezetek és intézmények mőködését és együttmőködését érintik. Azokat a pontokat győjtöttük össze, amelyeken véleményünk szerint az Önkormányzatnak beavatkozási lehetısége van a hatékonyabb mőködés érdekében. A fejezetben felvázolt helyzetkép jelenti a viszonyítási pontot javaslataink megfogalmazása, az irányítási struktúra újragondolására során. A fejezet felépítése során a következı elvet követjük: a vállalatokat külön kezeljük az intézményektıl és a kistérségi társulástól, hiszen munkánk során a vállalatok egységes irányítása áll a fókuszban, a további szervezeteket ehhez kapcsolódva vizsgáljuk. A helyzetelemzéshez szükséges információkat vezetıi interjúk, és a vizsgálatba bevont szervezetek által rendelkezésünkre bocsátott adatok segítségével, valamint vállalati és intézményi dokumentumok elemzésével győjtöttük össze 1. Megállapításaink megfogalmazása során felhasználtuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket az IFUA korábbi projektjeiben önkormányzati szervezetek újjáalakítása, konszernstruktúrák kialakítása, illetve közüzemi vállalatok hatékonyságjavítása terén szerzett. Elemzésünkbe beépítettük cégünk németországi irodáinak a németországi önkormányzati szervezetekkel, illetve önkormányzati közmőholdingokkal (Stadtwerke) kapcsolatos fontosabb tapasztalatait. A helyzetelemzés jellegét tekintve kvalitatív, kiemelt megállapításainkat azonban a beszámolókban található, illetve a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott számadatokkal támasztjuk alá. A választott megközelítést az indokolja, hogy az elemzésnek nem a vizsgálatba bevont vállalatok és intézmények gazdálkodásának szisztematikus, pénzügyi-számviteli fókuszú átvilágítása a célja, hanem egy vezetıi szempontú pillanatfelvétel készítése az Önkormányzati körbe tartozó szervezetekrıl. Ennek megfelelıen szöveges elemzésünkben csak az irányítási rendszer átalakítása szempontjából valóban lényeges megállapításainkat közöljük. Az elemzés azokra a vállalatokra terjed ki különbözı részletezettséggel, amelyekben az Önkormányzat legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, valamint ehhez kapcsolódóan foglalkozik az önkormányzati intézményekkel és a Kistérségi Társulással. A tanulmány kitér a megyei fenntartásban lévı, de városi tulajdoni hányaddal is bíró Békés Megyei Vízmővek Zrt-re és a Békés Megyei Temetkezési Vállalatra is. A vizsgálatba bevont önkormányzati többségi tulajdonban lévı vállalatok a következık: Vállalat megnevezése Önkormányzat tulajdoni hányada (%) Mérlegfıösszeg (2006, eft) Adózás elıtti eredmény (2006, eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Az adatkéréseket februárban küldtük el a vizsgálatba bevont szervezeteknek. Ebben az idıszakban a évre vonatkozóan a szervezetek még nem rendelkeztek lezárt adatokkal, ezért az adatkérések és szakértıi anyagunk elemzései a évi adatokra támaszkodnak. Ha a évi adatokban jelentıs eltérés várható a évi adatokhoz képest, azt az interjúkon kapott információk alapján jelezzük az anyagban.

9 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 9/137 A több önkormányzat tulajdonában, megyei fenntartásban lévı vállalatok a következık: Vállalat megnevezése Önkormányzat tulajdoni hányada (%) Mérlegfıösszeg (2006, eft) Adózás elıtti eredmény (2006, eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt. 37, Békés Megyei Temetkezési Vállalat 43, A vizsgálatba bevont intézmények a Békéscsabai Önkormányzat fenntartásában lévı valamennyi intézmény, melyek csoportosítását és számát a következı táblázat tartalmazza: Intézmények Közoktatási intézmények 33 Szociális intézmények 1 Egészségügyi intézmények 2 Kulturális intézmények 4 Egyéb 2 Önálló és részben önálló költségvetési szervek száma (db) A közoktatási intézmények magukban foglalják az általános iskolákat, a középiskolákat és kollégiumokat, valamint a vegyes oktatási intézményeket. Az egyéb intézményeken belül az ifjúsági tábort és a városi tőzoltóparancsnokságot tartja fenn az Önkormányzat. További intézmények (Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ, Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Békéscsabai Kistérségi Életfa Idısek Otthona) vizsgálata a fenntartó Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (továbbiakban: Kistérség) keretein belül történik a tanulmányban. A Kistérség fıbb jellemzıit a következı táblázat tartalmazza: Év terv Bevételek összesen (eft) Mérlegfıösszeg (eft) n.a. n.a. Az adatok alapján megállapítható, hogy a Kistérség mind bevételeit, mind eszközeit, kezelt vagyonelemeit illetıen jelentıs növekedésen ment át az elmúlt években. A 2007-es év beszámolója a tanulmány írásakor még nem állt rendelkezésre, de a felvázolt tendencia a tavalyi évben is folytatódott. 3.2.Átfogó helyzetkép A tanulmány bevezetıjében kitértünk arra, hogy a Város helyzetét, az egységes irányítás kialakítására való törekvést nagymértékben befolyásolja az önkormányzati források hiánya, valamint a deficites költségvetés. Ennek elemzésére a következı fejezetpontban kerül sor, melyben a többi megyei jogú várossal összehasonlítva vizsgáljuk Békéscsaba finanszírozási helyzetét.

10 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 10/ Finanszírozási struktúra Békéscsaba helyzetét a többi, hasonló nagyságú megyei jogú várossal összevetve az elmúlt években viszonylag stabil mőködés jellemezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási helyzete megfelelı volt. Ugyanakkor a költségvetés kiadási oldalát elemezve megállapítható, hogy a hasonló nagyságú magyarországi városokkal összevetve magasabb kiadással bír. (Forrás: évi beszámolók, 2006-os KSH népességi adatok) Település Lakosságszám (fı) Bevétel (eft) Összes bevétel Helyi adó SZJA Összes kiadás Kiadás (eft) Összes mőködési kiadás Felhalmozási és tıke jellegő kiadás Hosszú lejáratú hitel (eft) Békéscsaba Dunaújváros Eger Hódmezıvásárhely Kaposvár Nagykanizsa Salgótarján n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Sopron Szekszárd n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Szolnok Szombathely Tatabánya n.a. n.a Veszprém Zalaegerszeg n.a. n.a n.a Negatív jelenség, hogy a helyi adóbevételek az összes forrásnak csupán 9%-át jelentik. Ennek oka, hogy viszonylag alacsony a városban letelepedı vállalkozások száma, amely probléma hosszútávon a fejlesztési elképzelések egyik meghatározó eleme kell, hogy legyen. Település Lakosságszám (fı) 1 lakosra jutó bevétel (eft/fı) 1 lakosra jutó kiadás (eft/fı) Békéscsaba Dunaújváros Eger Hódmezıvásárhely Kaposvár Nagykanizsa Salgótarján n.a. Sopron Szekszárd n.a. Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összege (eft) A városgazdálkodás lakosságra vetített arányszámai azt mutatják, hogy Békéscsaba nagy költségvetéssel látja el a felvállalt feladatkörét. Az egy fıre jutó kiadások magasak, ami bár jelenleg stabil likviditási helyzettel párosul, hosszú távon nehezen tartható. A magas egy fıre jutó kiadás mögött az ellátott feladatok nagysága húzódhat meg. A jelenlegi költségvetési szabályozás, az állami feladatok finanszírozásának rendszere nem teszi lehetıvé feladat-szinten a feladatok bevételeinek és kiadásainak összevetését, egy-egy fel-

11 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 11/137 adat esetében nehéz megállapítani, hogy az önkormányzati feladatellátás biztosítása pontosan mennyibe is kerül. Önkormányzatok egy lakosra jutó kiadása (eft) Hódmezıvásárhely Nagykanizsa Sopron Szolnok Békéscsaba Salgótarján Kaposvár Eger Zalaegerszeg Dunaújváros Szombathely Veszprém Szekszárd Tatabánya Gondot jelent a hitelfelvétel növekvı tendenciája, mely Békéscsaba mellett a többi megyei jogú város esetében is negatív jelenségként könyvelhetı el. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy ugyan a 2006-os évben az egy lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összegét vizsgálva Békéscsaba esetében alacsonyabb összeget jelentett más városokhoz képest, ez az elıny a 2008-as évben már megszőnni látszik. A tervezett 4 milliárd Ft értékő kötvénykibocsátással az Önkormányzat finanszírozási helyzete és likviditási pozíciója nagymértékben romlani fog. Ennek fényében mind a táraságok és intézmények mőködésének, mind a fejlesztések megtervezésekor úgy kell eljárni, hogy az ebbıl eredı bevételek képesek legyenek finanszírozni a kötvénykibocsátás költségeit.

12 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 12/137 Az egy lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összege (eft) Sopron Hódmezıvásárhely Szombathely Veszprém Eger Zalaegerszeg Tatabánya Nagykanizsa Szolnok Békéscsaba Kaposvár Dunaújváros A kedvezıtlen költségvetési helyzet javítása két módon lehet megvalósítható: A bevételek növelésével, vagy A kiadások csökkentésével. Az egységes irányítási rendszer kialakításával, a szervezetek közötti kapcsolódási pontok kihasználásával, valamint további szervezetfejlesztési lépésekkel mindkét irányban kedvezı folyamatokat indukálhat a város Az Önkormányzat helyzetét befolyásoló tényezık A város helyzetét a jelenlegi városirányítási rendszer erısségei és gyengeségei döntıen befolyásolják, és meghatározzák a jövıben lehetséges és kívánatos mozgásteret:

13 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 13/137 Erısségek Kistérségi szerepkör felvállalása Határ közelsége Ipari park vonzereje Megyeszékhely státusz Gyengeségek Infrastrukturális ellátottság hiányosságai, rossz megközelíthetıség Önként vállalt, költséges önkormányzati feladatok (sport és civil szervezetek támogatása) Párhuzamosan végzett tevékenységek, folyamatok Önkormányzati vállalatok gyenge tulajdonosi kontrollja A képzett fiatalok megtartásának nehézsége Elöregedı lakosság, romló demográfiai korszerkezet Kistérségi szerepkörbıl következı fejlesztések, és azok terheinek megosztása más önkormányzatokkal Határmenti együttmőködések lehetıségének kihasználása Hátrányos helyzet miatt pályázati források bevonása Turisztikai vonzerı kihasználása Önkormányzati vállalatok, intézmények tulajdonosi kontrolljának erısítése Piacorientált vagyongazdálkodás Egységes városirányítás a párhuzamosságok megszüntetésére Önkormányzatnak adott központi támogatási források további csökkenése, finanszírozási struktúra romlása Megyei, országos infrastrukturális fejlesztések elmaradása Magánvállalkozások megerısödésének nehézségei makro- és mikrogazdasági környezet miatt Munkapiaci túlkínálat fennmaradása Korábbi helytelen vagyongazdálkodási politika folytatása Politikai ellentétek kiélezıdése, ennek következtében pályázati források bevonásának hiánya Lehetıségek Veszélyek A felvázolt tényezık jelentıs mértékben befolyásolják az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonytalanságát. Ezek a következık: A korábbi nem megfelelı vagyongazdálkodási politika, melynek következtében az önkormányzati vagyon nagymértékben lecsökkent. Az önként vállalt feladatok, például a sport, civil szféra fejlesztése kiemelt súllyal szerepel a költségvetésben. Békéscsaba helyzetébıl és múltjából adódóan a lakosság jelentıs szociális juttatásokhoz és szolgáltatási körhöz jut hozzá. Célzott tulajdonosi intézkedésekkel ugyanakkor jelentıs változás érhetı el a társaságok és intézmények hatékonyságában. Ennek kialakítása során elsısorban a következı veszélyforrásokra kell koncentrálni. A tulajdonosi ellenırzés jelenlegi folyamatai (költségvetés tervezése, negyedéves beszámoltatás, felügyelı-bizottságok) a tulajdonos számára kevés kézzelfogható eredményt biztosítanak. Különösen problematikusak a vagyongazdálkodás bonyolult viszonyai, az önkormányzati intézmények és vállalatok közötti kapcsolatok minimális megléte. Az önkormányzati érdekkörön belül nincsenek egyértelmő, lehetıség szerint számszerősített elvárások, célok elsısorban a vállalatokkal szemben hiányzik az iránymutatás. A jelenlegi pénzügyi helyzet csak azáltal orvosolható, ha az azt elıidézı tényezıkön, folyamatokon pozitív irányú változtatásokat hajtunk végre. A kötelezı feladatok ellátása mellett, úgy véljük, hogy a jelenlegi helyzetben jelentıs javulást okozna: 1. A hatékonysági tartalékok feltárása a párhuzamosságok kiküszöbölése, a közösen végezhetı feladatok centralizálása, a minimálisan szükséges leépítések végrehajtása.

14 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 14/ A városstratégia egyértelmővé tétele, és a gazdálkodó társaságokkal szembeni elvárások új alapokra helyezése. Ennek érdekében a társaságok mőködésével kapcsolatban összességében és külön-külön is olyan célokat kell kitőzni, amelyek levezethetık a gazdasági programban és a városfejlesztési stratégiában foglalt célokból, számszerősítettek vagy más módon egyértelmően meghatározottak és tükrözik a társaságok mőködésével kapcsolatos elvárások különbözı dimenziót (pénzügyi, szociális, eredményességi). A hatékonysági tartalékok feltárásának legmegfelelıbb eszköze egy integrált városirányítási rendszer kialakítása Az önkormányzati szervezetek közötti kapcsolatok és a fıbb gazdálkodási adataik Az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok, intézmények és az Önkormányzat közötti kapcsolatokat a következı ábra szemlélteti. Jelen munkánk fókuszában a legalább 50%-ban önkormányzati tulajdonban lévı vállalatok, az intézmények és a Kistérség állnak. Önkormányzat Közgyőlés Polgármester Bizottságok Kabinet Az önkormányzati vállalatok esetében a Közgyőlési jogok gyakorlása Hatósági ármegállapítás Az Önkormányzat képviselete Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezetık, vállalatvezetık felett A vállalatok és intézmények felügyelete Vállalati tervek és beszámolók véleményezése Polgármester és alpolgármesterek munkájának segítése Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi finanszírozás Ingatlanvagyon kataszter nyilvántartása Stratégiai- Fejlesztési Osztály Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Gazdasági társaságok alapításával, mőködtetésével kapcsolatos feladatok Intézmények Vállalatok Közoktatási intézmények 100% Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. 100% Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 99% Szociális intézmények Békéscsaba 1912 Elıre Kft. 50% Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. Egészségügyi intézmények 37% Békés Megyei Vízmővek Zrt. 43% Békés Megyei Temetkezési Vállalat Kulturális intézmények Munkánk fókusza 70% Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelı és Beruházó Kft. 14% Csaba-Centrum Kft. 13% Körös Kazán Kft. 24% Jamina Innovációs Kft. További 3 cég 10% részesedés alatt Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás A dokumentumelemzés és a lefolytatott vezetıi interjúk alapján néhány fontos, átfogó megállapítást már a helyzetelemzés elején megtehetünk: Az önkormányzati vállalatok összessége megyei méretekben kiemelkedı gazdasági erıt képvisel mérlegfıösszege és árbevétele alapján. Békéscsaba városának tulajdonában nagy számosságú, összesen 14 kisebbnagyobb vállalat van, melynek nagy részében az önkormányzat alacsony tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalatokban az önkormányzat eltérı tulajdoni hányaddal rendelkezik. A vállalatokat jelenleg az önkormányzat közvetlenül irányítja.

15 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 15/137 A megyei tulajdonban lévı vállalatok elaprózott tulajdonosi struktúrája következtében az érintett cégek irányítása, közvetlen koordinációja nem megoldott. Ennek következtében a társaságok transzparens mőködése sem valósul meg teljes mértékben. A nagy közszolgáltató cégek nem jelennek meg az önkormányzat tulajdonában (városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, távhıszolgáltatás). Kivételt képez ez alól a víztermeléssel, -kezeléssel és elosztással foglalkozó Békés Megyei Vízmővek Zrt., amely azonban szintén nem Békéscsaba MJV Önkormányzata többségi tulajdonában van. Az önkormányzati tulajdonban lévı cégek között jellemzıen nincs közvetlen kapcsolat. A vállalatok túlnyomórészt önállóan oldják meg a támogató és kiszolgáló feladatokat (pl. karbantartás, takarítás, beszerzések, stb.). Az intézmények jelentıs önkormányzati bepótlás mellett mőködnek. A Kistérségi Társulás több feladatot átvállalt a várostól, melynek koordinálása már túlnıtt a jelenlegi szervezeti kereteken. A cégek és az intézmények tevékenységi területe viszonylag homogén, az egyes feladatcsoportok esetében nincsenek átfedések egymás között. A cégek gazdálkodási alapadatait, mutatóit a következı táblázatok tartalmazzák. A többségi tulajdonban lévı önkormányzati társaságok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Összesen A többségi tulajdonban lévı önkormányzati társaságok fıbb gazdálkodási adatai 2/2 Általános adatok Üzemi (üzleti) eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Önkormányzati támogatás (eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Összesen

16 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 16/137 A vállalatok egyike sem fizetett osztalékot a vizsgált idıszakban. Ugyanakkor más formában (bérleti díj, részesedés emelése) hozzájut az Önkormányzat a képzıdı nyereséghez. Jelentıs önkormányzati bepótlással a Békéscsaba 1912 Elıre Kft. mőködik. További indirekt támogatást jelent a részükre nyújtott ingyenes szolgáltatás is (bérleti díjak elengedése), ami jelenleg nem jelenik meg transzparensen a beszámolójukban. A megyei tulajdonban lévı vállalatok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt Békés Megyei Temetkezési Vállalat Összesen A megyei tulajdonban lévı vállalatok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Üzemi (üzleti) eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt Békés Megyei Temetkezési Vállalat Összesen Az önkormányzati tulajdonú vállalatokhoz hasonlóan a megyei cégek sem fizettek osztalékot az elmúlt három évben. A Vízmővek esetében a nyereség felosztása a részvények növelésével járt. Önkormányzati támogatást a megyei cégek nem kaptak. A részletesen vizsgált vállalatok összesített adatai Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Üzemi (üzleti eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Önkormányzati támogatás (eft) Osztalék (eft) Megítélésünk szerint az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok gazdálkodási teljesítménye is fejleszthetı az egységes irányítással.

17 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 17/137 Az egységes vállalatirányítási rendszer megvalósításával közelebb kerülhet az Önkormányzat ahhoz a célkitőzéshez, hogy az egyes vállalatok önfenntartóvá váljanak, és források felszabadításával járuljanak hozzá a város stratégiai célkitőzéseinek megvalósításához. Az intézmények esetében a fıbb gazdálkodási adatok a következıképpen alakulnak: Év Engedélyezett Betöltött Mérlegfıösszeg (eft) Bevétel (eft) Saját bevétel (eft) Költségvetési finanszírozás / önkormányzati támogatás (eft) álláshely (fı) Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Az intézmények gazdálkodását magas bepótlás-igény jellemzi. A bevételek legnagyobb részét (2006-ban 93%-át) az önkormányzati támogatásból befolyó pénzeszközök jelentik. A többcélú kistérségi társulás esetében a következı táblázat mutatja a legfontosabb gazdasági adatokat: Alapadatok Dolgozói létszám terv Bevételek összesen (eft) Kiadások összesen (eft) Tartalék (eft) Bevételek Saját bevételek (eft) Normatív támogatások (eft) Kiadások Személyi jellegő kiadások (eft) (járulékkal) Dologi kiadások (eft) Felhalmozási kiadások (eft) Összességében megállapítható, hogy a Társulás a megalakításától számított évek során ugrásszerően fejlıdött mind az ellátott feladatok, mind az ehhez kapcsolódó bevételek vonatkozásában. Míg azonban a feladatellátást tükrözı normatívabevételek csaknem az ötszörösére nıttek, a Társulásra vonatkozó kiadások ezt a növekedést nem követték ilyen ütemben. A következıkben az elemzésbe bevont szervezetek értékelését az egyes szervezetek egységes irányítási struktúrába való bekapcsolódási lehetıségeit figyelembe véve a következı szempontok szerint ismertetjük:

18 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 18/ Önkormányzati vállalatok: Irányítási struktúra az Önkormányzat irányítási és kontroll gyakorlatának elemzése; Gazdálkodás és pénzügyek a társaságok pénzügyi helyzetének áttekintése; Alaptevékenységek a párhuzamosan végzett feladatok és a diverzifikáltság áttekintése (a munka nem tartalmazza a vállalatok alaptevékenységének részletes felmérését); Támogató tevékenységek, szolgáltatások a vállalatok szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése. 2. Az önkormányzat fenntartásában lévı intézmények: Gazdálkodás és pénzügyek az intézmények pénzügyi helyzetének áttekintése; Támogató tevékenységek, szolgáltatások az intézmények szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése. 3. Kistérség: Gazdálkodás és pénzügyek a Kistérség pénzügyi helyzetének áttekintése; Támogató tevékenységek, szolgáltatások a Kistérség és a fenntartásában lévı intézmények szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése.

19 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 19/ Önkormányzati vállalatok Irányítási struktúra A társaságirányítás szervezeti felépítését mutatja a következı ábra, melyen az áttekinthetıség érdekében csak a vállalatirányítási és intézményirányítási szempontból releváns egységeket (bizottságokat, osztályokat) tüntettük fel. Békéscsaba MJV Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenırzı Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Szociálpolitikai Osztály Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Titkársági Osztály Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba 1912 Elıre Kft. Intézmények Békés Megyei Vízmővek Zrt. Békés Megyei Temetkezési Vállalat Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Az elemzésbe bevont vállalatok közül 2 vállalat zrt. három vállalat pedig kft. formában mőködik. Egy vállalat kft-vé való átalakítása folyamatban van, jelenleg közüzemi vállalatként funkcionál. A vállalatok irányító testületeinek létszámát, illetve azok költségeit az alábbi táblázat tartalmazza. Irányító testületek A többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok irányító testületei Létszám Igazgatóság Éves költség (ezer Ft) Létszám Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Felügyelı Bizottság Éves költség (ezer Ft) Békéscsaba 1912 Elıre Kft. 5 nem részesülnek tiszteletdíjban Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft A megyei fenntartásban lévı vállalatok közül a Temetkezési Vállalatnál nem mőködik irányító testület, míg a Vízmővek esetében nem rendelkezünk információkkal erre vonatkozóan. Az elemzésbe bevont cégek közül a Vagyonkezelı Zrt. rendelkezik igazgatósággal, a felügyelı bizottságok esetében a jogszabályban elıírt minimumot (3 fı) 3 vállalat lépi túl. Az éves költségük alacsony szinten van. Egységes irányítási rendszer (törzsház konszern) kialakítása esetén alapelvként kezelhetı, hogy a 100%-ig bevonható társaságoknál a Felügyelı Bizottságok nem szüntethetık

20 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 20/137 meg, egységes vállalat esetében viszont a bevont tagvállalatok Felügyelı Bizottságai megszüntethetık. Ugyancsak megállapítható, hogy az egységes irányítás kialakítása esetén az irányító vállalat vezetıje abban az esetben lehet a tagvállalat FB tagja, ha a vállalatok fı tevékenysége nem egyezik meg egymással. A társaságirányítás önkormányzati gyakorlatát vizsgálva megfigyelhetı, hogy nem alakult ki egységes rendszerő irányítás. A jelenlegi irányítási struktúra az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata alapján a legtöbb esetben a Polgármester, a Bizottságok és a Közgyőlés között osztja meg a jogokat és feladatokat. Ez a megállapítás az intézmények irányítására is vonatkozik. A Közgyőlés által meghatározott minısített többségő szavazással eldönthetı ügyek közé tartoznak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói döntések. A nem önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknál a gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Összefoglalva elmondható, hogy a vállalatok egészére vonatkozó célok kitőzésében, elérésük ellenırzésében és a cégek irányításában az alábbi fıbb problémák mutatkoznak: A cégek valódi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag nagy önállósággal mőködnek, fejlesztenek. A tulajdonosi kontrollt gyengíti, hogy gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég mőködésének értékelése. Az intézmények mőködésének megítélésére az éves beszámoló nyújt lehetıséget. A vállalatok számára nincsenek konkrét, lehetıség szerint számszerősített tulajdonosi elvárások, célkitőzések megfogalmazva Gazdálkodás és pénzügyek A tanulmányunkban tárgyalt többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok együttes mérlegfıösszege hozzávetılegesen 1 milliárd Ft. Ehhez a megyei tulajdonban lévı társaságok további 6 milliárd Ft-tal járulnak hozzá. A vállalatok mérlegfıösszegének legnagyobb részét a megyei fenntartású Vízmő adja, csaknem 6 milliárd Ft értékben. Jelentıs ezenkívül a Vagyonkezelı Zrt. 760 millió Ft-ot kitevı értéke is. A kiemelkedı összegek a cégek alaptevékenységébıl fakadnak, a tulajdonukban lévı vagyonelemek jelentıs mértékőek. A vállalatok összárbevétele 2006-ban több mint 5 milliárd forintot tett ki. Ennek jelentıs részét (87%-át) a Vízmő árbevétele teszi ki a beszedett lakossági szolgáltatási díjakból. A nem megyei fenntartású cégek összárbevétele csaknem 600 millió Ft volt a 2006-os évben. A vizsgált vállalatok közül a Békéscsaba 1912 Elıre Kft. és a Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. kivételével valamennyi cég nyereséges volt a tavalyi évben. A pozitív eredménybıl származó nyereséget az Önkormányzat nem osztalék formájában vette ki a cégeibıl.

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 Pflanczer Nikoletta IV. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Konzulens: Horváthné Dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Zárótanulmány A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Készítette: Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. Készült A Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának támogatásával

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása munkaanyag Készítette: Schneider Gábor 2008. április 6. 1 Tartalomjegyzék A kutatás kiindulási

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben