Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke"

Átírás

1 Pécsi Pénzügyi Napok Pécs, március Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Résztvevık! Mindenekelıtt szeretném megköszönni a meghívást a VI. Pécsi Pénzügyi Napokra. Ez a rendezvény több okból is kiemelt jelentıségő a számomra. Egyrészt azért, mert az Állami Számvevıszék szorosan együttmőködik a szervezést magára vállaló intézményekkel. Külön is köszönteni szeretném partnereinket, a Pécsi Tudományegyetemet, a Magyar Közgazdasági Társaságot, a Magyar Okleveles Adószakértık Egyesületét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát. Másrészrıl azért, mert egy, az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló elıadás megtartására kértek fel, aminél kevés aktuálisabb kérdés van ma a közpénzügyek területén. Épp a hétvégén tartottam egyeztetést a Megyei Jogú Városok Szövetségével, ahol a tisztán látás biztosítása érdekében az eredményszemlélet bevezetését javasoltuk az önkormányzati számvitel területén. A harmadik, személyes ok, hogy magam is Pécsett végeztem, így az alma materembe térhettem most vissza az ÁSZ elnökeként Mai elıadásomban az ÁSZ önkormányzati ellenırzéseinek tapasztalatait mutatom be. Különösen fontosnak tartom ezeket a jelentéseinket. Az önkormányzatok ugyanis az államnak azt a szintjét jelentik, ahol a gazdálkodás minısége a lehetı legközvetlenebbül érinti az emberek mindennapi életét, az ellenırzés hozadékát tehát itt mindenki a saját pénztárcáján érezheti. Engedjék meg, hogy elıször röviden összefoglaljam, miért és hogyan ellenırzi az önkormányzatokat a Számvevıszék. Ezt követıen ismertetem, hogy mit talált az ÁSZ a megyéknél és a megyei jogú városoknál, illetve hogy miképp hasznosultak az ellenırzéseink. Végül egy most befejezıdı ellenırzési körre térek ki, és összefoglalom, milyenek voltak az elsı tapasztalataink a városoknál, illetve a próba-ellenırzésre kiválasztott falvaknál.

2 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Számvevıszék általános hatáskörrel végzi a közpénzek és a közvagyon felhasználásának ellenırzését. Ez azt jelenti, hogy az ÁSZ-nak felhatalmazása van az önkormányzatok ellenırzésére. Az ÁSZ ellenırzéseinek sajátossága, hogy a múltra irányulnak, az elszámoltathatóságot biztosítják, miközben tanácsot is igyekeznek adni a jövıre nézve is. Sem az elızı, sem pedig a jelenleg hatályos új ÁSZ-törvény nem írja azonban elı kötelezı feladatként az önkormányzatok beszámolóinak, zárszámadásainak teljes körő ellenırzését. Széles körben kötelezı a könyvvizsgálók alkalmazása. Ennek megfelelıen korábban a Számvevıszék csak a megyék, a megyei jogú városok és a fıvárosi kerületek gazdálkodását ellenırizte, mégpedig egy négyéves ciklusra szétterítve. Csak ezek a jelentéseink voltak nyilvánosak. A többi, mintegy 3100 önkormányzat ellenırzése esetleges volt és nem volt nyilvános. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy az önkormányzatok makrogazdasági és társadalmi jelentıségük miatt nagyobb figyelmet érdemelnek. Az önkormányzati szektor hiánya rontotta le a évi GDP-arányos államháztartási hiány a tervezett 3,9 százalékról 4,2 százalékra. Ezért 2011-ben úgy döntöttünk, hogy négy év alatt az összes önkormányzatnál ellenırizni fogjuk a jogszabályoknak való megfelelést. A hatékonyság növelése érdekében ebben a körben áttértünk a kockázatalapú kiválasztásra. A számvevık tehát fontossági sorrendben oda mennek ellenırizni, ahol arra valóban szükség van, azaz ahol a legjelentısebbek a pénzügyi és mőködési kockázatok. Új önkormányzati ellenırzési programot készítettünk. Ellenırzéseink a pénzügyi kockázatokra, a vagyon kockázatokra, valamint a belsı szabályozási kockázatokra koncentrálnak, illetve az önkormányzati gazdasági társaságoknál a tulajdonosi felelısség érvényesülésére figyelnek. A vagyon kérdése azért került a figyelem középpontjába, mert valljuk, hogy csak akkor lehet tisztán látni a pénzügyekben, ha a vagyont is figyelembe vesszük, annak ugyanis mind a bevételekre, mind pedig a kiadásokra hatása van. A Számvevıszék elkezdte egy olyan monitoring rendszer kialakítását is, amely alkalmas a gazdálkodási, pénzügyi kockázatok folyamatos figyelemmel kísérésére a 2

3 helyi önkormányzatoknál. Egy olyan rendszert építünk ki, amely idıben jelez, ha a pénzügyi helyzet romlani kezd, és még azelıtt lehetıvé teszi a beavatkozást, hogy túl késı lenne. Ez elengedhetetlen feltétele a hatékony és eredményes ellenırzésnek. Ezt fejlesztjük tovább a vagyoni és a belsı kontrollok mőködési területére. Tisztelt Résztvevık! Mik is tehát a konkrét tapasztalataink? Kockázatelemzésünk azt mutatta, hogy elsıként a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzügyi ellenırzése indokolt. Az ellenırzött kör kiegészült a Fıvárosi Önkormányzattal, mert Budapest átfogó ellenırzésére több mint két évtizede nem került sor, miközben a gazdálkodás minıségével kapcsolatban egyre több kétely merült fel. Ellenırzésünk tehát 19 megye, 23 megyei jogú város és a Fıváros számvevıszéki jelentését fogta át. A középszintő önkormányzatok jelentıségét mutatja, hogy itt halmozódott fel 2010 végére az önkormányzati alrendszer 1200 milliárd forintot meghaladó adósságállományának több mint fele. Ezen a szinten gazdálkodnak az alrendszer költségvetésének 42,3 százalékával, az itt nyújtott közszolgáltatások pedig lényegében az egész országot lefedik. Megállapítottuk, hogy a megyei, megyei jogú városi önkormányzatok 95 százaléka bocsátott ki deviza alapú kötvényt ban. A Fıvárosi Önkormányzat a külsı beruházási források fedezése érdekében vett fel hiteleket, miközben többségi tulajdonában levı cégei, például a BKV tízmilliárd forintos nagyságrendben halmoztak fel adósságot. Ezeket a rejtett adósságokat természetesen idırıl idıre ki kellett fizetni. A konszolidációk komoly tehertételt jelentettek a költségvetésnek, és hozzájárultak az államadósság növekedéséhez is. Az adósságproblémához kapcsolódik, hogy az önkormányzatok pénzforgalmi hiánya 2008-at követıen jelentısen megugrott. A deficit elszállásának több oka volt, amelyek közül ki kell emelni az ismétlıdı megszorításokat, az állami források csökkenését, a térségi ellátást nyújtó intézmények átvételébıl adódó többletterheket, a gazdasági válságot, illetve az EU-s fejlesztések pénzügyi igényét is. Utóbbi alatt értve mind az önerı, mind pedig az utófinanszírozás fokozott terheit. 3

4 Az önkormányzatok eladósodásának egyik sajátossága, hogy a hitel felvételére jellemzıen nem közvetlenül az adott évi hiány elszállása miatt volt szükség, hanem a késıbbi fejlesztések finanszírozása, illetve egyfajta pénzügyi tartalék képzése érdekében. Ennek megfelelıen ezeket a forrásokat csak a felvételt követı években, 2009-ben és fıként 2010-ben használták fel. Gondot az okozott, hogy ennek a pénznek a segítségével nem csak a beruházások saját forrását teremtették elı, hanem sajnálatos módon az alrendszer és az államháztartás hiányának a növekedéséhez is hozzájárultak. A deficit megugrását nem maga a hitelfelvétel okozta, hanem késleltetve annak felhasználása. Arról volt szó, hogy a központi tervezés során a kormány 2009 végén alulbecsülte a tartalékok felhasználását, márpedig ez kiadási tételt jelent, és így a hiány növekedését idézi elı. A saját pénzügyi keretekhez képest jelentıs EU-s pályázati lehetıségek túlfőtötték a beruházásokat, ami kedvezıtlen hatással volt az önkormányzatok pénzügyi helyzetére. Többségében azok az önkormányzatok kerültek nehéz pénzügyi helyzetbe, amelyeknél a fejlesztési döntések során a megtérülési követelmények helyett a magas támogatási arány élvezett elsıbbséget. Nem azt fejlesztették tehát, amire szükség volt, hanem azt, amihez jelentıs támogatást lehetett szerezni. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy nem szándékoltan ugyan, de az EU-s támogatások rossz közpénzügyi döntésekre csábítottak egyeseket. Ezt a lehetıséget meg kell szüntetni, azaz új szabályozásra van szükség. Olyan szabályok kialakítása célszerő, amelyek szelektálnak a megtérülı, illetve a soha meg nem térülı, presztízs beruházások között. Ezzel kapcsolatban három sürgetı feladatot látok. Az elsı fontos kérdés a tényleges pénzügyi forrást képezı amortizáció megfelelı kezelése. Az értékcsökkenés ugyanis a beruházások megtérülésének elsıdleges forrása, miközben gazdaságossági követelményt is támaszt az új beruházásokkal szemben. A baj az, hogy a jelenlegi elszámolási rendszerben az amortizáció nem tudja betölteni ezt a funkcióját. A második feladat az önkormányzati és általában a költségvetési számviteli rendszer megújítása, amelyet az ÁSZ évek óta szorgalmaz. A jelenlegi pénzforgalmi szemlélető számvitel az amortizáció címén pénzfelhasználást nem teljesítı önkormányzati intézményeket tünteti fel jobb színben. Azaz torz tükröt tart a költségvetési gazdálko- 4

5 dásáért felelıs vezetık és intézmények elé. Márpedig a közpénzek hatékony felhasználásához valós képet adó beszámolási rendszerre van szükség. A harmadik feladat az önkormányzatok és az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok kapcsolatának átláthatóvá tétele. Ezek a kapcsolatok ma általában súlyos pénzügyi kockázatokkal terhesek. Ugyanakkor nemzetközi példák arra mutatnak, hogy az önkormányzatok és a vállalkozások közötti együttmőködés révén számos közszolgáltatási és fejlesztési feladat hatékonyan megoldható. Léteznek olyan strukturális finanszírozási konstrukciók, amelyekkel az önkormányzatok eladósodása nélkül is be lehet vonni külsı erıforrásokat a közérdekő fejlesztésekbe a közfeladat-ellátásban. Persze nem azon az alapon, hogy az önkormányzaté az összes kockázat, a vállalkozásé pedig minden haszon, mint amire számos szomorú példa található hazánk legutóbbi történelmében. Kölcsönös elınyök azonban csak átlátható szabályozással kényszeríthetık ki. Tisztelt Hallgatóság! Ellenırzéseink során azt tapasztaltuk, hogy sok esetben a pénzügyi nehézségek cselekvésre késztették az önkormányzatokat. A kiesı központi támogatások pótlása érdekében hozott helyi intézkedések segítették a fizetıképesség megırzését, de visszalépés következett be az eszközök állagmegóvásában, esetenként a feladatellátás színvonalában. Arra is rámutattunk, hogy a pénzügyi problémák miatt az önkormányzatok csökkentették az önként vállalt feladatok támogatását. A hosszú távú eladósodás mellett rövidtávon jelentkezı gazdálkodási nehézségek is akadtak, növekedett az önkormányzatok pénzintézeti finanszírozástól való függısége. Gondot jelentett az is, hogy az európai uniós támogatással megvalósított beruházások utófinanszírozása több esetben likviditási nehézséget okozott. Ellenırzésünk kiemelten foglalkozott az önkormányzatok adósságállományával és annak visszafizetési kockázataival. A részletek ismertetése nélkül fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy 2011-ig csupán a kötvények egyharmadánál kezdıdött meg a törlesztés. Nem felel meg tehát a valóságnak az a sokat hangoztatott vélekedés, miszerint a jelenlegi pénzügyi nehézségek a devizahitelek és kötvények visszafizetéséhez kötıdnének. A feketeleves ugyanis még hátravan, a deviza-adóssággal kap- 5

6 csolatos nehézségekkel csak most fognak szembesülni az önkormányzatok. Az adósság 80 százaléka a 2014-tıl kezdıdı idıszak költségvetését terheli, amelynek jelenleg nehezen árazható be az árfolyam- és kamatkockázata. A részben ebbıl adódó fizetıképességi problémák késıbb a mőködıképességet is veszélyeztethetik. Mégpedig rendszerszinten, nem csak esetileg. Az is rizikófaktor, hogy a hitelszerzıdésekben a banki biztosítékok között az önkormányzatok egyharmadánál a törzsvagyon körébe tartozó, azaz forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok is szerepelnek. Fontos megállapításunk volt, hogy jelentıs az eszközök állagromlásából eredı rejtett adósság mind az önkormányzatoknál, mind pedig közszolgáltató cégeiknél. Kockázati tényezı az is, hogy a szállítói tartozások értéke nagyon magas, és meghaladja a dologi kiadások kéthavi szintjét. Különösen aggasztó, hogy sok a lejárt határidejő tartozás, aminek jelentıs hányada a kórházaknál, az önkormányzati tulajdonú cégeknél halmozódott fel. Az önkormányzatok eladósodásáról sok szó esik manapság, de szeretném jelezni, hogy a probléma nem új kelető. Az Állami Számvevıszék az utóbbi négy-öt évben több esetben is hangsúlyosan felhívta a figyelmet erre a tendenciára. Mostani rendszerszintő ellenırzésünk csak ezeket a korábban is tudott problémákat hozta felszínre, illetve mélyebb összefüggéseit, okait tisztázta és javaslati irányokat jelölt ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy elıadásom következı részében bemutassam, miképp hasznosult a gyakorlatban az önkormányzati középszint imént bemutatott ellenırzése. Mivel az ÁSZ nem hatóság és nem bíróság, hanem egy hivatal, így munkánk hasznosulása sem kötelezı érvényő határozatok és döntések végrehajtását jelenti, hanem közvetett módon történik. Bár intézkedési tervet a július 1-jétıl hatályos új ÁSZtörvény értelmében már kötelezı készíteni, az ÁSZ-t pedig 30 napon belül errıl értesíteni kell. Munkánk egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy számos esetben sor került a feltárt hiányosságok pótlására, a hibák kijavítására. Nyolc megyei elnök és tíz pol- 6

7 gármester még a jelentések megjelenése elıtt elıremutató évközi döntésekrıl számolt be, a többiek pedig javaslataink nyomán intézkedési terveket fogadtak el. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a megyei önkormányzatok esetében a törvényi háttér a számvevıszéki ellenırzés alatt jelentısen módosult január 1-jével hatályba lépett az új szabályozás, amely jelentısen leszőkítette a megyei önkormányzatok feladatkörét és vagyonát, az állam pedig átvállalta a megyei önkormányzatok kötelezettségeit. Egyes önkormányzati feladatok központi szintre emelése új helyzetet teremtett. Mindez nem jelenti azt, hogy ne hasznosulhatna az ÁSZ munkája az alapproblémák ugyanis az átszervezéstıl nem oldódtak meg. Erre tekintettel az ÁSZ elnökeként a megyei önkormányzatok által megküldött intézkedési terveket tudomásul vettem, és az errıl szóló tájékoztatást megküldtem az ellenırzötteknek. A megyei jogú városok tervezett intézkedéseinek áttekintése befejezıdött. A törvény szerint amennyiben azok összhangban vannak a számvevıszéki jelentés megállapításaival és javaslataival, az intézkedési terveket elfogadom. Amennyiben az intézkedési tervben foglaltak hiányosak vagy más okból nem elfogadhatóak, úgy póthatáridı kitőzésével visszaküldöm azokat javításra, kiegészítésre. Ez utóbbira nem volt példa. Kiemelten fontos, hogy ellenırzésünk tapasztalatait az Országgyőlés is hasznosítani tudta november 18-án felszólaltam a helyi önkormányzatról szóló törvényjavaslat általános vitájában, mivel fontosnak tartottam a képviselıket személyesen is értesíteni ellenırzéseink tapasztalatairól. Az volt a célunk, hogy a jelentések iránytőként legyenek használhatóak a törvény megalkotásakor, megállapításaink nyomán jó önkormányzati törvény szülessen, és egy újabb lépést tegyünk a jól irányított állam irányába, ami az új törvénybıl adódó kötelem. Örömteli volt, hogy a vitában több alkalommal is elıkerültek a Számvevıszék megállapításai, javaslataink pedig visszaköszöntek az új jogszabályban. Ellenırzésünk egyik fontos tanulsága az volt, hogy jelentısek a különbségek a megyék és a városok között nem csak az induló helyzet, hanem a megtett intézkedések tekintetében is. Az önkormányzatok között számos olyan volt, amely még az ÁSZ megérkezése elıtt sikeresen tudott alkalmazkodni a nehézségekhez. Rendbe tudta tenni pénzügyeit, illetve a gazdasági gondokat nem csapásként, hanem lehetıségként élte meg. A Számvevıszék ezek bemutatására tavaly novemberben Jó gyakor- 7

8 lat szemináriumot rendezett, ami azt a célt szolgálta, hogy a nehéz helyzetben levı önkormányzatok tanulhassanak a sikeresebbek tapasztalataiból. A szemináriumot, illetve az ahhoz kapcsolódó sajtótájékoztatót követıen mintegy ötven cikkben, híradásban és hosszabb interjúban foglalkoztak a számvevıszéki megállapításokkal. Széles körben ismertté váltak tehát legfontosabb észrevételeink, javaslataink és üzeneteink, ami szintén a hasznosulás egyik formája. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elıadásom végén a városokról szóló jelentéseinkre, illetve a falvak ellenırzését bevezetı pilot-jelentésekre szeretnék röviden kitérni. Szeptemberben kezdtük meg a városi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenırzését. A helyszíni ellenırzés 63 önkormányzatnál indult el, az ellenırzött kört a 304 város közül reprezentatív mintavétellel választottuk ki. Egy önkormányzatnál, Esztergom városánál meghiúsult a helyszíni vizsgálat, mivel az önkormányzat az ellenırzéshez szükséges adatokat nem adta át az elıírt határidıre. A megállapításainkat tartalmazó jelentéstervezeteket február elején küldtem el a városoknak. A törvény szerint az ellenırzött szervezetnek 15 napja van észrevételeit megtenni még a nyilvános megjelenés elıtti idıszakban, és a városi önkormányzatok közel fele élt is ezzel a jogával. A törvényben biztosított 15 napon felül további 10 napot adtam az önkormányzatoknak, hogy saját kezdeményezéssel tegyék meg a szükséges intézkedéseket, és errıl írásban adjanak tájékoztatást. Mivel mindez egybeesett a évi költségvetések elıkészítésével, így feltételezhetı volt, hogy sokan élnek majd a közbensı intézkedési lehetıséggel. Végül 33 polgármester foglalta össze levélben azokat az intézkedéseket, melyeket a pénzügyi egyensúly helyreállítása és fenntarthatósága érdekében tett, illetve tervez tenni. Ezek között leggyakrabban a bevételnövelés, például az építményadó emelése illetve a feleslegessé vált eszközök értékesítése, valamint a kiadáscsökkentés, például a dologi kiadások, személyi juttatások visszafogása és a beruházások lassítása, elhagyása szerepelt. Vannak olyan városok, ahol felülvizsgálják az önként vállalt feladatok finanszírozását, néhánynál a szállítói tartozást részben vagy egészben viszszafizették. Mások a folyószámlahitel-keretük felhasználását csökkentették. Voltak 8

9 olyan önkormányzatok is, melyek már komplett intézkedési tervet küldtek, miközben ezt csak a számvevıszéki jelentés kézhezvételét követı 30 napon belül kellett volna megtenniük. A jelentéstervezetek véglegezése folyamatban van. A jelentések az elnöki aláírást követıen az Állami Számvevıszék honlapján lesznek elérhetık, áprilisban pedig a 63 most ellenırzött város tapasztalatairól, illetve az önkormányzati vagyon és az adósság összefüggéseirıl "Jó gyakorlat" szemináriumot is szervezünk. Próbaüzemben ugyan, de az idén elindult a községi önkormányzatok ellenırzése is, ami a települések nagy száma miatt lesz kihívás az ÁSZ számára. Tavasszal a nyolc pilot-jelentés készül el, azzal a céllal, hogy az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva kezdhessük meg több száz falu ellenırzését. A községeknél az ellenırzés elsısorban a belsı kontrollrendszer kialakítására és mőködésére terjed majd ki, azért, mert a kisebb településeken az átlagosnál nagyobbak a kockázatok a belsı kontrollok szabályozottsága, a kockázatelemzés, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, valamint a belsı ellenırzés területén. Természetesen figyelembe fogjuk venni, hogy ezen a téren sem ugyanaz várható el egy párszáz lelkes falutól, mint a csaknem kétmilliós Fıvárostól. A pénzügyeknek azonban a kis településeken is rendben kell lennie, az ÁSZ vigyázó tekintetére pedig joggal számítanak a falvakban élı adófizetık is. Megfelelı számú önkormányzat ellenırzését követıen látható lesz, hogy a községek képesek-e a jogszabályi elıírásoknak megfelelı belsı kontrollrendszert kialakítani és mőködtetni. Az is vizsgálható lesz, hogy reális, teljesíthetı követelményeket támasztanak-e a jogszabályok a helyi önkormányzati rendszer alsó szintjével kapcsolatban. Tisztelt Résztvevık! Stratégiánk szerint az ÁSZ küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtı ellenırzéseivel elımozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a "jó kormányzáshoz". Különösen fontosnak tartom, hogy ezt a missziónkat a mindennapi életet leginkább érintı államigazgatási szinten, az önkormányzatok szintjén is teljesítsük. 9

10 A közpénzügyek területén rendre van szükség. Ehhez átláthatóbb viszonyok, hatékonyabb és szigorúbb szabályok, illetve felelıs döntések kellenek. Az elıbbiek biztosítása elsısorban a törvényalkotók feladata, az utóbbi pedig többek között az önkormányzatok vezetıinek felelıssége. A tudományos és szakmai konferenciák, így a Pécsi Pénzügyi Napok ahhoz tudnak hozzájárulni, hogy az oktatásban, az elıkészítésben, a döntéshozatalban, a végrehajtásban, illetve az ellenırzésben dolgozók találkozhassanak egymással, megismerhessék és megérthessék egymást. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban képesek legyünk egy-egy újabb lépést tenni az új ÁSZ törvénybe belefoglalt és az ENSZ által is célul kitőzött jól irányított állam irányába. Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 10

A helyi önkormányzatok eladósodottsága címő konferencia

A helyi önkormányzatok eladósodottsága címő konferencia A helyi önkormányzatok eladósodottsága címő konferencia Budapest, 2012. április 17. Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai Domokos László ÁSZ-elnök elıadása Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Résztvevık!

Részletesebben

Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a levéltár közmővelıdési szerepére

Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a levéltár közmővelıdési szerepére Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában c. konferencia Budapest, 2011. december 12. Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és szerepe az ÁSZellenırzések tükrében és kitekintés a

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

Kockázatok a mûködésben és növekvõ eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál

Kockázatok a mûködésben és növekvõ eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál Domokos László Kockázatok a mûködésben és növekvõ eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek tapasztalatai ÖSSZEFOGLALÓ: Az Állami Számvevõszék 2011-ben elkezdte

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében Gyüre Lajosné számvevı tanácsos Állami Számvevıszék

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Domokos László elıadása az Ellenırzés és könyvvizsgálat címő órán (Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. március 7. 14H50-15H10)

Domokos László elıadása az Ellenırzés és könyvvizsgálat címő órán (Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. március 7. 14H50-15H10) Domokos László elıadása az Ellenırzés és könyvvizsgálat címő órán (Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. március 7. 14H50-15H10) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel fogadtam el a felkérést a mai elıadás

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai különös tekintettel a pénzügyi kockázatok és a belsı kontrollok összefüggéseire

Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai különös tekintettel a pénzügyi kockázatok és a belsı kontrollok összefüggéseire Az önkormányzati ellenırzések tapasztalatai különös tekintettel a pénzügyi kockázatok és a belsı kontrollok összefüggéseire Gyüre Lajosné felügyeleti vezetı Állami Számvevıszék Budapest, 2012. szeptember

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke MPGEKE szakmai délután Budapest, 2012. február 23. A központi költségvetési szervek ellenırzésének aktuális feladatai Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének előadása Közgazdász Vándorgyűlés Eger 2012. szeptember 29. Hogyan segíti az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját?

Részletesebben

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében

A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében A pártok mőködésének, gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak a szabályai a számvevıszéki ellenırzések tükrében Hogyan javítható a pártok gazdálkodásának és a kampányfinanszírozásnak az átláthatósága

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai

A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai A közpénzügyi rendszer ellenırzésének új kihívásai Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének elıadása a Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola IV. Tudományos Emlékkonferenciáján Budapest, 2011. február 5. Mirıl szól

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében

Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Az Állami Számvevőszék feladatai és szervezeti átalakulása az új ÁSZ-törvény tükrében Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének előadása MPGEKE Konferencia, Eger 2011. nov. 3-5. A közpénzügyek válsága

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-25/2012. Tárgy: A Vagyonrendelet felülvizsgálata Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke parlamenti

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI../2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4.

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A számvevıszékek eredményes függetlenségének alapvetı

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

rzési tapasztalatai gyakorlata és s ellenőrz szló elnök Domokos LászlL Kormányzati Ellenőrzési Hivatal konferenciája Balatonöszöd 2011. június 14.

rzési tapasztalatai gyakorlata és s ellenőrz szló elnök Domokos LászlL Kormányzati Ellenőrzési Hivatal konferenciája Balatonöszöd 2011. június 14. Az Állami Számvev mvevőszék k ellenőrz rzési gyakorlata és s ellenőrz rzési tapasztalatai Domokos LászlL szló elnök Kormányzati Ellenőrzési Hivatal konferenciája Balatonöszöd 2011. június 14. Tartalom

Részletesebben