Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-i ülésére Szentes város évi költségvetési koncepciójáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: NOVEMBER HÓNAPBAN

2 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-i ülésére Szentes város évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az éves költségvetések megalapozásának folyamatában kiemelt szerepe van az alapvető döntéseket tartalmazó költségvetési koncepciónak. Ez a dokumentum próbál hidat teremteni az előző évek gazdálkodásából következő meghatározottságok, az egyes koncepciókban elfogadott célkitűzések, valamint a pénzügyi lehetőségek között. A tervezés e lépcsőjét előírja ugyan több törvény is, de úgy gondolom egy változó világban valamennyiőnk jól felfogott érdeke is azt diktálja, hogy a lehetőségek és az elképzelések alapirányait összevetve, kijelöljük a további munka folyamatait. Különösen igaz ez most, amikor a kialakult válsághelyzetben az éves tendenciák nehezen prognosztizálhatók. A koncepció alapelve így az óvatosság volt, s alapvető vezérfonalként kezeltük a korábbi évek döntéseivel elért egyensúly megőrzését. A számbavétel alapja a város évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója, és ez alapján becsülhető várható teljesítés, a parlament által tárgysorozatba vett évi költségvetési javaslat, és a testület által a kötvény kibocsátásakor meghatározott gazdálkodási alapelvek, valamint a különböző szakmai koncepciókban megfogalmazott feladatok. Az összevetés alapján az látszik, hogy a kitűzött célok költségvetési igénye meghaladja a reálisan figyelembe vehető forrásokat. Ezért azzal az ajánlással terjesztem a évi költségvetési koncepciót a Tisztelt Képviselőtestület elé, hogy a reális mérlegeléssel meghatározott forrásokat figyelembe véve, közös bölcsességgel rangsorolja a felvállalandó feladatokat: -a stabilitás megőrzése, -a rászorulókkal való szolidaritás, -a kiegyensúlyozott városfejlődés érdekében. Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva, a további tervező munka megalapozása érdekében szíveskedjenek megalkotni a évi költségvetési koncepciót. Szentes, november 19. Szirbik Imre

3 3 Bevezető A év őszén a pénz- és tőkepiacon kialakult helyzet a következő év(ek)re áthúzódó és a reálgazdaságra is kiterjedő bonyolult hatásmechanizmusát jól jellemzi hogy a évi állami költségvetés megállapításához benyújtott törvényjavaslatok módosultak, mely tény az önkormányzatok jövő évi lehetőségeinek változását is jelenti. A jelenlegi és a jövő évben várható gazdasági helyzet közvetlenül és közvetett módon befolyásolja az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az önkormányzat évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit, befolyásolja a költségvetési koncepció szintjén megfogalmazásra kerülő célrendszereket, szükségessé és indokolttá teszi a korábbi döntések felülvizsgálatát és újra gondolását. A tervező munka ezen szakaszában is jól látható, hogy a pénz és tőkepiaci válság következtében kialakuló gazdasági recesszió csökkentheti az önkormányzati bevételeket, és növelheti a szociális kiadásokat, melyek az alábbi területeken jelenhetnek meg az önkormányzati gazdálkodásban: A normatív állami támogatások csökkenése A saját bevételek tervezhetőségének bizonytalansága Az iparűzési adóbevételek csökkenése A szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjhátralékok növekedése A koordinációs és pályázati források elérhetőségének változása A munkanélküliek számának növekedése Növekvő igény a szociális ellátás iránt Az önkormányzati által biztosított szolgáltatások körének és mértékének szűkülése A évben kialakult helyzetből adódó feszültségek és az önkormányzat gazdálkodásában jelen lévő, korábbi évek hiány gazdálkodásából eredő problémák együttesen olyan új helyzetet teremtenek a gazdaság valamennyi szereplője számára, melynek kezelésén túl biztosítani kell azokat a szolgáltatásokat, melyek a városlakókat állampolgári jogon megilletik, fenn kell tartani és meg kell őrizni azokat az értékeket, melyeket folyamatos és kitartó munkával ezidáig sikerült elérni. A fentiek figyelembe vételével a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja a gazdasági környezethez igazodni tudó gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása, a gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működési és fejlesztési területeken az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett, az egyensúlyi követelmények előtérbe helyezése. Meg kell őrizni az önkormányzat működőképességét, biztosítani kell a szolgáltatások színvonal megőrzését, a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. A megfogalmazott célok elérését megalapozó elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes állami illetve helyi jogi szabályozás alkalmazhatósága és fenntarthatósága. A hatályos állami jogszabályok, helyi rendeletek, határozatok megalkotásakor érvényes társadalmi és gazdasági viszonyok jelentősen megváltoztak. Ennek

4 4 következtében komoly konfliktusok kialakulása várható a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források között. A jelenlegi helyzetben különösen fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság folyamatos működését, stabilitását biztosító intézkedések időben átgondolt megtétele. Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslatának összeállítása - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - szakmai és várospolitikai előkészítő munka alapján történik, melynek fontos állomása a költségvetési koncepció elfogadása, melyben meghatározott elvek mentén a tervezés folytatódhat. A városfejlesztés alapvető célkitűzése biztos anyagi háttér mellett a valós szükségletekhez igazodó programok végrehajtása, illetve elindítása. A tervjavaslat kidolgozása során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, a Képviselő-testület által több évre hozott döntések meghatározzák az éves tervjavaslat célkitűzéseit, a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, az önkormányzat működőképességének, fizetőképességének megőrzésében lényeges és meghatározó szerepet játszanak az előző évek forráshiányából adódó kötelezettségek, felelősség a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért, a kialakult pénzpiaci válság gazdasági hatásának több irányú érvényesülése. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos elemzések és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a működési kiadások forrásokhoz viszonyított túlfogyasztásából eredő gazdálkodási feszültség mérséklődött. Nagy eredmény, hogy a működési költségvetés egyensúlya lényegesen javult, azonban a korábbi évek hiány gazdálkodásával összefüggő kötelezettségek teljesítése továbbra is feladat. Az forráshiány megszüntetésére irányuló intézkedések, a szigorúan takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, továbbá a folyószámlahitel keret időlegesen szabad maradványával való felelős gazdálkodás a működési költségvetés hiányának lényeges csökkenését eredményezték. Az állami támogatások évközi csökkenése (jövedelem különbségmérséklés), illetve a helyi iparűzési adóból várható kiesés miatt a költségvetés feladatvállaló képessége csak részben javult. Amennyiben ezen nem várt események a működési költségvetést nem terhelik, úgy a évi kitűzött cél maradéktalanul megvalósul, a működési költségvetés egyensúlya külső forrás (hitel) igénybe vétele nélkül biztosítható lehetne. A évi költségvetés kidolgozását a év végi működési hiány pontos mértéke befolyásolhatja, ezért a Képviselő-testület által elfogadott programok, a különböző szakmai területeket érintő koncepciók, elképzelések aktualizálása, áttekintése, szűkítése indokolt annak függvényében, hogy a város gazdasági teherbíró képessége hogyan változik. Mindezeket figyelembe véve a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében szükséges - a hatékonyságot növelő - intézkedések folytatása, az önkormányzat anyagi teherbíró képességével összhangban lévő feladatvállalás, melyek megvalósítása az aktuális

5 5 feladatok áttekintését, a prioritások meghatározását igényli. Valamennyi területen kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a szükségesség vizsgálata, a sorrendiség, a feladat centrikus gondolkodás és a megvalósításban a biztos anyagi háttér alapján történő döntések meghozatala, illetve a fedezet központú kötelezettségvállalás. A gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működés valamennyi területén az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett a hatékonysági követelmények fokozott érvényesítése biztosíthatja csak a meglévő, illetve szükségszerűen biztosítandó szolgáltatások fenntartását. A évi költségvetési feladatok meghatározása kapcsán - a megkezdett beruházások folytatásán túl - számolni kell a későbbi pályázatok alapján támogatott fejlesztésekkel, de emellett kiemelt feladat a működési költségvetés egyensúlyának megteremtése és fenntartása, a feladatellátás anyagi hátterének biztosítása, a hiánygazdálkodás megszüntetése év folyamán a Képviselő testület minden eddigieknél több olyan döntést hozott, melynek működési kiadás vonzata jelentős és ezzel együtt a külső körülmények miatt bekövetkező forráscsökkenés az egyensúly közeli helyzetet hátrányosan érinti. Ezért a évi költségvetési rendelettervezet működési kiadási előirányzatainak kialakítása során - figyelembe véve a forráshiány csökkentésének minden lehetséges eszközét drasztikus visszavonulással nem kell számolni, de a hozott döntésekből következő (különböző koncepciók) kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, az intézmények működését a bevételeik növelésével elsősorban marketing munkával a kiadások mértéktartó tervezésével kell biztosítani a következőkben részletezettek figyelembe vétele mellett.

6 6 Általános feltételek A T/6380 számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről című parlamenti előterjesztés helyébe lépő T/6571 számú dokumentum, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzügyminiszteri módosító javaslat tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés évi kapcsolatait. Az általános feltételek alakulását a Pénzügyminiszter a T/6571 számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványa az alábbiak szerint foglalja össze: A pénzügyi rendszer stabilizálására és a reálgazdasági hatások mérséklésére irányuló amerikai és európai kormányzati és jegybanki mentő akciók egyelőre nem tudtak gátat szabni a piaci szereplők recessziós félelmeinek. A Kormány a nemzetközi feltételek gyors ütemű romlására több lépésben reagált október 18-án módosított költségvetési javaslatot nyújtott be, amiben mérsékelte a 2008 és évi deficit célokat, és figyelembe vette a változások növekedési hatásait. Október második felében sem csökkent a bizonytalanság, a negatív kockázatok pedig erősödtek. Többek között ennek részeként állapodott meg a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal egy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagról. A növekedési lehetőségek a következő évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek. Ez a megállapítás valamennyi növekedési tényezőre vonatkozik: A háztartások fogyasztása a hitelfelvételi lehetőségek szűkülése és drágulása, továbbá a recesszióból következő foglalkoztatás-csökkenés, valamint a várható reálbércsökkenés következtében az eddig feltételezett minimális növekedés helyett érzékelhetően, 3 százalék körüli mértékben csökken. Elsősorban a jelentősen beszűkülő finanszírozási lehetőségek miatt, de emellett a valószínűleg az eddig elgondoltnál hosszabb ideig tartó globális recesszió következtében az EU-források növekvően pozitív szerepe mellett is 2009-ben a beruházások a korábban feltételezett 4 százalékos növekedés helyett némileg szűkülnek. A Kormány úgy döntött, további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének tartós stabilitása érdekében. A tartós egyensúly megteremtése céljából a korábban benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest további intézkedésekről döntött a Kormány az alábbi területeken: a közszférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni, a nyugdíjak esetében változik a 13. havi nyugdíj kifizetésére vonatkozó szabály úgy, hogy csak a 62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülők kapnak plusz havi nyugdíjat, viszont ennek összegét 80 ezer forintban maximalizálják 1 Az önkormányzat költségvetési javaslatának kidolgozása során számítani kell arra, hogy a megváltozott pénzügyi feltételekhez nem igazított jogszabályi előírások betarthatósága - a gazdasági válság és az évek óta elodázott közigazgatási reform következtében problémát okozhat. 1 Idézet Veres János pénzügyminiszter T 6571/4 számon benyújtott módosító indítványából

7 7 Bevételi források számbavétele Az állami költségvetésből származó források A helyi önkormányzatok évi állami költségvetésből származó támogatását az állami hozzájárulások - Normatív állami támogatás és hozzájárulások célhoz kötött támogatások - Központosított támogatások - Fejlesztési támogatások átengedett adók - Lakhelyen maradó SZJA - Normatív elosztott SZJA - Jövedelem különbségmérséklés miatti SZJA kiegészítés - Gépjárműadó együttes összege határozza meg. A működési kiadások teljesítéséhez a feladatellátáshoz felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető állami támogatás normatívái alapján a törvényjavaslat 3. és 8. számú melléklete szerinti fajlagos összegeket alapul véve, figyelemmel a szabályozás nyitottságára is évben az állami források az előző évhez képest csökkennek, 2 melyek döntően a közszférában a 13. havi juttatások elmaradásához köthetők. A felhasználási kötöttséggel nyújtott normatív állami hozzájárulások szerkezete összességében a évi finanszírozási konstrukciót követi. A felhasználási kötöttség nélküli támogatások között az önkormányzat által igénybe vehető normatív támogatások összegszerű alakulását a törvénytervezet 3. sz. melléklete alapján a koncepció 1/a. sz. melléklete szemlélteti, a főbb változásokat pedig az alábbiak szerint lehet értékelni: A települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok jogcím keretében igényelhető hozzájárulás a tavalyihoz képest Ft/fő-ről Ft/főre - csökken. A körzeti igazgatási feladatok támogatása az alap-hozzájárulás kivételével - összességében csökken. Az okmányirodák működtetésére, a gyámügyi igazgatási feladatokra, valamint az építésügyi igazgatási feladatokra az előző évhez képest több mint eft-tal kevesebb állami hozzájárulás várható. Jogcím év Alap-hozzájárulás Ft/körzetközpont Ft/körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai 513 Ft/ügyirat 324 Ft/ügyirat Gyámügyi igazgatási feladatok 280 Ft/fő 270 Ft/fő 2 Az állami források között a pénzbeni szociális juttatások, az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás támogatása előirányzatokat az előző év szintjén számítottuk. A törvényjavaslat nem tartalmaz olyan információkat, amelyből a településenkénti előirányzat meghatározható lenne, ugyanakkor e területeken jelentősen változik a szabályozás. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint az adóerőképesség alapján várható személyi jövedelemadó kiegészítés esetében is az előző évi adatokat tartalmazza a számítás. A törvényjavaslat nem tartalmazza az adókiegészítés határértékét.

8 8 Építésügyi igazgatási feladatok alap 50 Ft/fő 70 Ft/fő Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő Ft/fő Ft/fő évben új feladatként jelentkezik a Nagytőke- Szentes körjegyzőség megalakulása, mely körjegyzőségi feladatok ellátásához a székhely szerinti település vehet igénybe 300,-Ft/hó hozzájárulást. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához az önkormányzatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által január 1-i állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg támogatás. A mutató 117 fővel, a fajlagos támogatás 712 Ft/fő-vel csökkent. Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához - a korábbi évekhez hasonlóan - 2 Ft üdülőhelyi feladatok jogcímen hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás mértéke nem változott, viszont az önkormányzat által végrehajtott évi adómérték emelés következtében növekedett a beszedet adó és így a támogatás mértéke is. A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához igénybe vehető normatív támogatás feltételei nem változtak, továbbra is lakosságszám alapján kerül megállapításra, a fajlagos összeg az előző évhez képest 82,-Ft-tal növekedett, ami kompenzálja a lakosságszám 270 fővel való csökkenését és összességében eft-al több forrás illeti meg az önkormányzatot, mint az előző évben. A pénzbeli és természetbeni juttatások jogcímen számításba vehető hozzájárulás a Szoc.tv.- ben és a Gyvt.-ben foglaltaknak megfelelő feltételek esetén nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz és járulékaihoz, közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik. Az előirányzat tartalmazza a évben önálló jogcímként megszűnő lakáshoz jutás feladatainak hozzájárulását is. A hozzájárulás a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutató szerint differenciáltan illeti meg az önkormányzatokat, melynek pontos összege a költségvetési törvényben központilag kerül meghatározásra (ezért a koncepcióban számítási adatként a évi összeg került figyelembe vételre) évben a segélyezési rendszer finanszírozási struktúrája átalakul az Út a munkához program beindításával. A program célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése, foglalkoztatásuk javítása, a számukra felajánlható munkalehetőségek számának bővítése. A segélyen lévők közül a munkára képes személyek a jövőben segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak fejezzék be a 8 osztályt. 3 A törvényjavaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában. 3 A program lényege: jelenleg mintegy 200 ezer fős segélyezett népesség egy része korából, egészségi állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből adódóan - nem tud munkát vállalni. Ők továbbra is jogosultak lesznek a rendszeres szociális segélyre, amelynek összege változatlanul, a jelenleg is hatályban lévő szabályok szerint kerül megállapításra. A rendszeres szociális segélyezettek közül a munkára képesek az állami foglalkoztatási szolgálattal álláskeresési megállapodást kötnek, és ennek alapján közfoglalkoztatásban és/vagy képzésben kell részt venniük. A közfoglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok feladata a közcélú foglalkoztatás megszervezése. Teljes munkaidőben történő

9 9 Az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás megszervezésében való érdekeltségét a központi költségvetés és az önkormányzati források közötti, az egyes ellátásokhoz meghatározott finanszírozási arány biztosítja a következők szerint: Járandóság megnevezése Központi költségvetés önkormányzat aránya a finanszírozásban Rendszeres szociális segély, alanyi jogon 90-10% havi átlag Ft havi maximum Ft Rendszeres szociális segély, önkormányzati rendelet szerinti felmentés esetén 80-20% havi átlag Ft havi maximum Ft Rendelkezésre állási támogatás 80-20% fix összegű = Ft/hó Közcélú munka (bér + járulék) 95-5% 6 órás foglalkoztatásnál = Ft/hó órás foglalkoztatásnál = Ft/hó A segélyezési rendszer átstrukturálásával összefüggésben azonban megváltozik a települési önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás finanszírozása is. 4 A települési önkormányzatok segélyezési feladataihoz kapcsolódó, évek óta szokásos két csatornás finanszírozási rendszer továbbra is fennmarad: a központi költségvetés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz normatív hozzájárulást, valamint kötött támogatást biztosít. Mindezek mellett a kötött felhasználású korábbi két előirányzat - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - összevonásra kerül. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai körében a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatainak támogatási szabályai főként az alapszolgáltatások területét érinti. foglalkoztatás esetén a kereset eléri a mindenkori legkisebb munkabér összegét. A települési önkormányzat évente január 31- éig közfoglalkoztatási tervet készít az állami foglalkoztatási szolgálattal egyeztetve. Az alacsony végzettségű személyek setén hangsúlyos szerepet kap a képzés. Speciális szabály lesz, hogy a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a segély folyósításának feltételévé válik a tanulás, a szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac által igényel szakmára való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. Az új rendszer hatálybalépésének tervezett időpontja január 1., mely szükségesség teszi a jelenleg ellátásban részesülők jogosultságának felülvizsgálatát, valamint az önkormányzatoknak gondoskodni kell a helyi rendeleteinek módosításáról, közfoglalkoztatási terv elkészítéséről. Az új szabály január 1-től csak az új belépőkre alkalmazható, a december 30-án rendszeres szociális segélyben részesülők esetén három hónapos átmeneti időszak lesz. A program részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a módosítása tartalmazza majd, amelyet a költségvetési törvényjavaslattal párhuzamosan tárgyal az Országgyűlés. 4 Az önkormányzatok a szociális mutatóik alapján és a tényleges felhasználás figyelembevételével kapták a hozzájárulást, 2009-től a közfoglalkoztatási törvény tervezete szerint a ténylegesen kifizetett költségeik 95%-át igényelhetik vissza a költségvetésből.

10 10 Fontos finanszírozási változás, hogy megszűnik a korábban a kapacitásszabályozás alá vont ellátásokra vonatkozó szabály, amely szerint az új ellátottakra alanyi jogon a normatív hozzájárulás 50%-a járt. A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősotthoni ellátás esetében évben bevezetetésre került rászorultsági szabályok, valamint az ellátást igénylő jövedelmi helyzetének vizsgálatát évtől már minden ellátottra vonatkozóan el kell végezni. 5 A hozzájárulás a különböző jövedelemsávok szerint differenciáltan igényelhető. A szociális alapszolgáltatások szerkezetében évben fontos változást jelent, hogy a támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerült a normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi módosítása következtében megszűnik, mint kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatok önként vállalhatják e feladatokat, melyhez évtől a szociális tárcától pályázati rendszerben igényelhetnek hozzájárulást. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó hozzájárulások egy főre eső támogatási összegei összességében évhez képest kismértékű csökkenést mutatnak. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés hozzájárulásainak finanszírozási szerkezete nem változott, a hozzájárulás fajlagos mértéke csökkent az előző évihez képest. A november végétől üzemelő Parkerdő Otthon 100 %-os, illetve 50 %-os kihasználtságát figyelembe véve eft-al növekedett az igényelhető támogatás összege. A normatív támogatás igénylése kapcsán a Nagyörvény utcai bentlakásos férőhelyek kiesésével, illetve a nappali ellátásra igényt tartók számának csökkenésével lehetett számolni, mivel a belépő új intézmény miatt várhatóan, a korábban a Gondozási Központ ellátottai más intézményben is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A hajléktalanok átmeneti intézményeinek finanszírozási szabályai nem változtak, a hozzájárulás Ft/fő-ről Ft/főre csökkent. A bölcsődei ellátás hozzájárulása Ft/fő-ről Ft/fő-re csökkent. A bölcsődei ingyenes étkeztetésben részesülő ellátottak után a támogatás Ft/fő-ről Ft/fő-re növekedett, ami a évtől érvénybe lépő szabály betartásának fedezetére szolgál, miszerint a térítési díj-kedvezmények után is be kell fizetni az általános forgalmi adót. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság a tanévet finanszírozó rendszerben a évi költségvetési törvény és a évi költségvetési törvénytervezet együttes alkalmazásával érvényesülhet. A évi költségvetési törvény meghatározta a évben a 2008/2009. tanévre augusztus 31-ig vonatkozó szabályokat a évi költségvetési törvénytervezet pedig a 2009/2010. tanévre szeptember 1-jétől alkalmazandó szabályokat tartalmazza, ami vonatkozik a évre is. A 2007/2008-as tanévtől bevezetett teljesítmény-mutató alkalmazási rendszerében az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás és a középiskolai oktatás került bevonásra. 2008/2009-es tanévtől további jogcímek kerültek be a tanév-finanszírozási rendszerbe. Ezek: kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás, napközi ellátás, iskolaotthonos ellátás. Ezen feladatok ban a december hónapban ellátásban nem részesülő vagyis új ellátott - után kellett a rászorultságot és a jövedelmet vizsgálni.

11 11 finanszírozása a költségvetési évet érintő, már mindkét tanévben 2008/2009, 2009/2010 a tanév-finanszírozás elvén alapul. A közoktatási teljesítmény-mutató alkalmazása az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre épül. A teljesítmény-mutató meghatározásához a törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az ún. tanítási együtthatót, ami a gyermekek/tanulók heti foglalkoztatási időkeretéből, a pedagógus heti kötelező óraszámából és a csoport/osztály átlaglétszámából, egy intézménytípus-együtthatóból képzett szám. 2007/2008. tanévben még évfolyamonként került meghatározásra a tanítási együttható, ahol a csoport/osztály átlaglétszáma az első nevelési évben, valamint az első, az ötödik, illetve a kilencedik tanítási évben megegyezik az oktatási törvény mellékletében foglaltakkal. Felmenő rendszerben az átlaglétszámra ún. puhított paramétereket határoztak meg, vagyis a tanítási együttható meghatározásában az oktatási törvényben meghatározott átlaglétszámnál alacsonyabb átlaglétszám került meghatározásra, mely ugyancsak felmenő rendszerben meg is szűnik. A teljesítmény-mutató bevezetésének harmadik évében kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel. Az általános iskola 4., 8. évfolyamai esetében működik könnyített paraméter az átlaglétszám számításoknál. Az iskolaotthonos oktatás esetén az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb átlaglétszám paraméter. A 2009/2010. tanévtől a teljesítménymutató összege évi Ft-ra csökken. 2008/2009- es tanévben ez az összeg Ft. A közoktatási alap-hozzájárulás igénylési alapelvei gyakorlatilag nem változtak. Fő szabályként továbbra is az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő valamennyi gyermek, tanuló után igényelhető normatív állami támogatás a közoktatási törvény szabályait is figyelembe véve. A sajátos nevelési igényű gyermekek után továbbra is igényelhető kiegészítő normatív támogatás, ami a 2009/2010. tanévben Ft/fő, az előző tanévhez viszonyítva nem változik. A finanszírozásban továbbra is megkülönböztetésre kerül a fogyatékosság típusa, ami a támogatás mértékét befolyásolja. Az ellátottak köre bővül, mely szerint a súlyosan fogyatékos gyermekek után is jár a kiegészítő hozzájárulás évhez hasonlóan továbbra is csak az óvodások és a nappali tagozaton tanulók után lehet igényelni támogatást, a jogszabályokban előírt feltételek dokumentált teljesítése esetén. A pedagógiai módszerek támogatás keretében a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, vagy kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet megszerzett intézmények után igényelhető támogatás. A hozzájárulás összege nem változott az előző évihez képest.

12 12 Az óvodába, illetve általános iskolába bejáró gyermekek kikerültek a támogatottak köréből évben csak a középiskolába, szakiskolába járó tanulók után igényelhető állami támogatás. A kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó Ft/év támogatás 10 ezer forinttal több az előző évinél. Az emelkedés oka a bölcsődei kedvezményes étkeztetésnél említett általános forgalmi adóval kapcsolatos szabályozás. A évben bevezetett kiegészítő étkezési hozzájárulás az általános iskolák - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 5. évfolyamos tanulóin túl, évben a 6. évfolyamon tanulók után is igényelhető, amennyiben az önkormányzat számukra az ingyenes étkeztetést biztosítja. A hozzájárulás összege Ft/fő-ről Ft/főre emelkedett. A tanulók ingyenes tankönyvellátásához történő hozzájárulás nem változott, Ft/fő/év, az általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ft/fő/év. A hozzájárulás felhasználása vonatkozásában a kiegészítő szabályok módosultak. E szerint az iskolai könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet. A kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése jogcímen igénybe vehető hozzájárulás Ft/fő-ról, Ft/fő-ra csökkent. A kötött felhasználású normatív állami támogatások között évhez hasonlóan továbbra is igényelhető a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, valamint a pedagógiai szakszolgálatok működését segítő hozzájárulása. Ez utóbbinak a fajlagos egy főre eső összege Ft-ról Ft-ra csökkent. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímek fajlagos összegei azonosak a évivel. Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása évben megváltozik a szociális támogatásoknál leírtak szerint. A tűzoltóság támogatásához kapcsolódó támogatási jogcímek szerkezetüket tekintve változatlanok. Az előirányzat a tűzoltók heti 48 órás szolgálatteljesítési idejének feltételeit megteremtő forrásokat biztosítja. Célhoz kötött támogatások Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete 28 jogcímen tartalmaz a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat. Az előirányzatok az előző évhez képest változtak, a felhasználható források összességében 5,2%-kal több mint 7,7 milliárd Ft-tal - csökkentek. E mellett szerkezeti átalakulások történtek, melynek hatására az előző évhez képest csökkent a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, a bérpolitikai intézkedések előirányzata, új elem az Új Tudás-Műveltség program.

13 13 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében szerepelnek a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez. Ezek a következők: a) az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, b) a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, c) az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében évihez hasonlóan támogatás igényelhető a képesség-kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő-programokhoz, valamint hozzájárulás igényelhető a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segítő szakmai programokhoz. Az óvodáztatási támogatás ösztönző segély jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. -a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. A támogatás biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata jegyzői hatáskörben történik. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése feladat támogatása újként szerepel a központosított előirányzatok között. A támogatás intézményi felújítások, infrastruktúra-korszerűsítést, férőhely-bővítést szolgálja. A központosított támogatások közé került beemelésre a Legyen jobb a gyerekeknek gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása. A nyári étkeztetés támogatásának igénybevételére a korábbi években is volt lehetőség fejezeti előirányzatból. A támogatást azok az önkormányzatok igényelhetik, akik vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nyári időszakban étkeztetést biztosítanak. A évben az előző évihez hasonlóan támogatást kapnak a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok, a minőségbiztosítás mérés, értékelés és ellenőrzés. A teljesítmény motivációs pályázati alap előirányzata 1,8 milliárd forinttal 2,9 milliárd forintra nőtt az előző évihez képest. E támogatásból akkor lehet igényelni, ha a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 85. -ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Az alapfokú művészetoktatás támogatása sem összegében, sem pályázati feltételeiben nem változott. A központosított támogatások közé új jogcímen épült be a komprehenzív iskola-modellek támogatása. A támogatás egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához pályázható egyszeri jelleggel. Pályázati feltétel, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási törvény 33. -ának (3) bekezdésében és 48. -ának (6) bekezdésében foglaltak szerint.

14 14 A központosított támogatások körében továbbra is megtalálhatók többek között a közműfejlesztések támogatása, a kisebbségi önkormányzatok támogatása, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, melyekre Szentes város a korábbi években sikeresen pályázott. A központosított előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek, ezért ezeken a jogcímeken a költségvetés nem tartalmazhat előirányzatot. A fejlesztési feladatok támogatása keretében évben címzett támogatással nem indul új beruházás, a költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, illetve maradványainak kifizetéséhez, így a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon áthúzódó évre áthúzódó számláinak kifizetéséhez. A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok közül a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (központosított előirányzat), a helyi önkormányzatok előzőek szerinti fejlesztési feladatainak támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása évtől a kidolgozás alatt állólló tisztán hazai finanszírozású regionális területfejlesztési programok megvalósítását szolgálják. A hazai decentralizált támogatásoknál a projektfinanszírozás helyett a programfinanszírozásra való áttérést a források hatékonyabb felhasználása és az uniós támogatásokkal való összhang teszi szükségessé. Bevezetését Országgyűlési határozat írja elő. A regionális területfejlesztési programok évekre határozzák meg a régiók azon fejlesztési céljait és tervezett intézkedéseit, melyek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban nem támogathatók. A regionális programok, regionális fejlesztési tanácsok általi elfogadása első lépése a Kormány és a regionális fejlesztési tanácsok között kialakítandó tervszerződéses rendszernek. Az Országgyűlési határozat célja, hogy ennek keretében a Kormány és a regionális tanácsok több évre szóló megállapodást kössenek a régiók által megvalósítandó fejlesztésekről és ezek forrásairól. Átengedett adók A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adók közül a személyi jövedelemadó átengedés mértéke évben - a törvényjavaslatban foglaltak alapján az előző évhez képest nem változik. A személyi jövedelemadó helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a. Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését szolgálja. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. Ez jelenleg nem ismert, a törvényjavaslat nem tartalmazza az erre vonatkozó javaslatot, ezért a koncepcióban a évi várható adattal lehetett számolni.

15 15 A gépjárműadó bevételek átengedése évben is teljes körű - 100%-os mértékű - lesz. A gépjárműadó módosítását tartalmazó törvényjavaslat szerint a gépjárműadó esetében a helyi és a tömegközlekedést, lebonyolító autóbuszt üzemeltető adóalany mentessége kerül módosításra azzal, hogy akkor jár a mentesség, ha a megelőző évi tevékenységből származó nettó árbevételnek legalább a 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedésből származik. A törvényjavaslat szerint a gépjárműadó kiegészül a jelenlegi személyi jövedelemadó törvényben szabályozott cégautó-adóval. Az adó állami bevétel, melyet az állami adóhatóság szed be. A helyi bevételekből származó források számbavétele A helyi bevételek szerepe a évi költségvetési előirányzatok kidolgozásában minden eddiginél nagyobb jelentőségű. Egyrészt alapvető önkormányzati érdek fűződik ahhoz, hogy valamennyi forrást teremtő lehetőség maximálisan kihasználásra kerüljön, és a gazdálkodás feltételeit javító bevételek a lehető legmagasabb mértékben teljesüljenek. Másrészt ahhoz is alapvető érdek fűződik, hogy a tervjavaslatban csak a mérlegelés és kockázatelemzés alapján felvállalhatónak ítélt - teljesíthető bevételek kerüljenek betervezésre. A feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl a saját bevételeknek biztosítaniuk kell az állami juttatások kiesése, a gazdasági folyamatok alakulása miatti kiadási többletek forráshiány fedezetét is. A pénz és tőkepiaci válság miatt a reálgazdaságba áttevődő hatások következtében nehezebb lesz a tervezhető bevételek mértékének meghatározása, jelentősen növekedhet a beszedés kockázata, ennek következtében a helyi bevételek forrásokat bővítő szerepe bizonytalanabbá válhat. A gazdálkodásban megnő a viszonylagos biztonsággal beszedhető bevételek tervezésének jelentősége, nem vállalható fel a megalapozatlanul megnövelt bevételi előirányzat tervezésének kockázata. A költségvetés stabilitásának biztosításához a költségtakarékos feladatellátás mellett, alapvető érdek és egyben kényszer is a lehetséges saját bevételek beszedése. Ennek érdekében a kinnlevőségeket minimálisra kell csökkenteni, a szerződéses kapcsolatokat új alapokra kell helyezni, a behajtási tevékenységet fokozni, a szerződések alapján előírt bevételek teljesítését nyomon követni, az önkormányzati érdek haladéktalan érvényesítésének rendjét felül kell vizsgálni. A helyi döntéseken alapuló bevételek növelése iránti igény, illetve azok beszedésében fokozódó kockázat komoly feszültségeket okozhat a költségvetésben tervezhető feladatok megvalósításában. A pénzügyi stabilitás megtartása érdekében ezért a helyi források reális felmérésére minden eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani. A teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag beszedhető források pályázati támogatások - a tervjavaslatban a felhasználásukkal tervezett, nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt kerülhetnek megtervezésre.

16 16 Működési bevételek Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepüknél és jellegüknél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség feltárása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlatra alapozottan, tapasztalati adatok szerint a évben várható kockázatok figyelembe vételével történhet. A működési bevételek előirányzatát a várhatóan igénybevételre kerülő, szolgáltatásra vonatkozó díj (pl. gyermekétkeztetés díjai) és költségtérítés alapján kell meghatározni és a volumen növekedést a tervezés során figyelembe kell venni. Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási szabályokat az államháztartás viteléről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása azonban - néhány kivételtől eltekintve - az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény feladata és felelőssége. Az intézményi erőforrások felhasználásával biztosított, nem alapfeladatok körébe tartozó szolgáltatások nyújtása során - az intézményi hatáskörbe tartozó díjak megállapításánál - a szolgáltatás önköltségénél alacsonyabb díj nem határozható meg, a tervezhető bevétel előirányzata évben a évi eredeti előirányzat 10%-kal növelt összege kell, hogy legyen, amit a szolgáltatási piac növelésével, szélesítésével kell elérni. A évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására. E díjak fajlagos mértékét a Képviselő testület határozza meg, melyek évi szükséges módosítására a költségvetési koncepció beterjesztésével egyidejűleg kell a javaslatokat kidolgozni. Körültekintőbb és reálisabb tervezést igényel az intézményi egyéb bevételek, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítása. Meg kell szüntetni az előző évek gyakorlatát, mely szerint az évközi előirányzat növelések számos olyan elemet is tartalmaztak, melyek már a tervjavaslat kidolgozásakor is ismertek voltak. A polgármesteri hivatalban kezelt önkormányzati sajátos működési bevételek jó része törvényi szabályozáson alapuló, helyi rendeletekben került meghatározásra, ezért azok tervezésénél elvárt a pontos felmérés és a realitásoknak megfelelő előirányzat meghatározás.

17 17 Helyi adók Az önkormányzat saját bevételeinek mértékét legnagyobb részben kitevő helyi adórendszert évben a jelenleg hatályos szabályok szerint kell működtetni. Új adónem bevezetése nem várható, a díjtételek módosítása nem tervezett. Építményadóban adómérték emelés nem várható, azonban a bevétel növekedésére a két újonnan megnyíló üzletközpont adóalannyá válása miatt számolni lehet. Amennyiben mindkét épület évben megkapja a használatba vételi engedélyt, úgy január 01-től adóalannyá válik és a mintegy 5875 m 2 -es együttes alapterületük után kb eft-al nőhet a évben beszedhető adó összege. A magánszemélyek kommunális adójában az adóalanyok számában olyan változás nem várható, ami jelentős hatással lenne az éves bevétel nagyságára, azonban évben 292 adózó esetében telik le az az öt éves időtartamra szóló adókedvezmény, amelyet önkormányzati rendelet alapján vehet igénybe a lakosság abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében Lakástakarék Pénztárral szerződést kötött. A lejáró kedvezmények 2004-től kezdődően december 31-ig élnek, ezzel összefüggésben évhez képest eft-al nőhet a tervezhető bevétel összege. Idegenforgalmi adóban adómérték változás nem tervezett, és olyan szálláshelybővülés sem ismert, ami az idegenforgalmi adó bevétel jelentős változását eredményezné. Így a évre reálisan tervezhető bevételt a évivel azonos mértékben lehet számításba venni. A törvényjavaslat szerint évben is lesz lehetőség az adóhoz kapcsolódó állami támogatás igénylésére (minden idegenforgalmi adóforinthoz 2 Ft-ot) évre a helyi iparűzési adó (HIPA) mértékének módosítása nem tervezett, mivel évek óta a jogszabály szerinti 2%-os mérték alkalmazott. A bevételek tervezése szempontjából figyelembe vehető, hogy évben két olyan áruház kezdi meg tevékenységét a városban, ami többletbevételt eredményezhet, de ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy II. felében kezdődött gazdasági visszaesés hatásai évben érzékenyen érinthetik az adót fizetők körét. A 10 legnagyobb helyi adózótól származó prognosztizált adatokra épülő információ alapján évre nem tervezhető magasabb iparűzési adó bevétel, mint a évben várhatóan teljesíthető előirányzat, mivel a pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió elsősorban e réteget érinti. Adónem évi terv évi várható évi számított Változás % Építményadó eft eft eft +3,20% Kommunális adó eft eft eft +2,52% Idegenforgalmi adó eft eft eft +16,22% HIPA eft eft eft 0% Helyi adó összesen: eft eft eft +0,45% A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlékok és bírságok tervezése a évi várható mérték figyelembe vételével történhet. A talajterhelési díjból származó bevétel tervezése szempontjából lényeges és meghatározó az a tény, hogy a Szentes-Víz Kft. tájékoztatása alapján évben már kb. 80%-os a városban

18 18 a csatornahálózatra rákötött ingatlanok aránya, ami előreláthatólag jelentősen már a későbbiekben sem fog növekedni. Az előrejelzés alapján megközelítően 400 azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket a talajterhelési díjfizetés érinthet (anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak, vagy más megfontolásból nem akarnak a tulajdonosok rácsatlakozni a hálózatra). Az egy ingatlanra számítható átlagos éves fogyasztás 74 m 3. Hozzávetőlegesen m 3 elfogyasztott vízmennyiség után lehet talajterhelési díj bevétellel számolni. A évben 108 Ft/m 3 re emelkedő díjjal és az 1,5 szeres érzékenységi szorzóval számítva a évi díjbevétel eft-ra tervezhető. Felhalmozási bevételek Az önkormányzati feladatok ellátásához évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, a vagyonhasznosítás követelményeit, a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti kockázatokat. Az önkormányzati ingatlantulajdon hatékony felhasználása, illetve értékesítése révén működő tőke bevonása szükséges a városba, amely közvetlenül és közvetett módon is növelheti a bevételeket. A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke. A jelenlegi ismeretek szerint az alábbi saját forrásokkal lehet számolni a költségvetésben: - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás évre 2206,7 euro a és évben telepített új erdők fenntartására. - A CO-VER Szentes Energia Kft. által szándéknyilatkozatban és szerződésben rögzített 2,9 ha földterület értékesítése 48 millió Ft + ÁFA értékben. - A MA-KA Kft vel kötött szerződés alapján, melynek kedvezménnyel csökkentett összege 49 millió Ft + ÁFA. - Az Ipari Park területértékesítésből - de a gazdasági nehézségek miatt ennek nagyságrendje biztonsággal nem tervezhető - származó bevétel 97 millió Ft +ÁFA ban értékesített ingatlan vételár részlete az Apponyi tér 5. sz. beépítetlen telek után eft. - A PEDUSC Kft-től kötbér követelés eft. - A 40/2008 (II.22.) Kt határozat alapján értékesíthető építési telkek nettó értéke, melyek kiajánlása folyamatos: Nagyhegy Kikelet utcán (5 db telek) Leiningen utcában (2 db építési telek) Mátyás király utca 7. sz (1 építési telek) Új utca 7. építési telek József A. utcában víztorony melletti építési telek Kajáni óvoda épülete Összesen: eft eft eft eft eft eft eft

19 19 Az önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti jog megvásárlása címén várható bevétel nehezen tervezhető, jelenlegi üres helyiség (a Kossuth utca 12. szám alatt) esetében várhatóan millió forint használatba vételi díj, amennyiben eredményes lesz a pályáztatás, egyéb helyen bérleti jogviszony szerződés lejárta miatt nem szűnik meg. Kölcsönforrások A évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve - minden ésszerűsítés és rangsorolás ellenére forráshiány várható. Ennek mértékét a pénzügyi stabilizáció megteremtését biztosító intézkedések alapján lehet meghatározni. Az önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósításához kibocsátott Szentes I kötvény a évben tényleges felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nyújt fedezetet. További kötvény kibocsátásra, az abból származó források felhasználására vonatkozó testületi döntéseket felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni az Európai Uniós pályázati forrásokkal megvalósításra tervezett projektekkel, valamint a pénzpiaci változások által befolyásolt lehetőségekkel. Új helyzetet teremtett a svájci frank árfolyam ingadozás és ezáltal az árfolyam kockázatok lényegesen megnövekedtek, ezért az újabb kötvénykibocsátás feltételeinek mélyreható vizsgálata indokolt. Át kell tekinteni a folyószámlahitellel való gazdálkodás, a forráshiány pótlás feltételeit is és ehhez kapcsolódóan figyelembe kell venni a képviselő-testületi döntés működési költségvetés finanszírozására vonatkozó előírásait is. A forráshiány csökkentésére felhasználható pénzügyi források mértékét a város évi költségvetésének pénzforgalmi teljesítési adatainak ismeretében, az elfogadott állami költségvetés önkormányzati támogatásainak figyelembe vételével, az adósságszolgálati terhek komplex áttekintése után kell meghatározni. Az önkormányzati feladatok forrás megelőlegezését biztosító folyószámlahitel előző évben kialakított módszerét és gyakorlatát az aktív adósságszolgálati rendszerbe illesztetten évben is fenn kell tartani. Egyéb helyi bevételek A évi gazdálkodás eddigi tapasztalatai alapján nem várható, hogy olyan szabad rendeltetésű pénzmaradvány keletkezzen, amely javíthatná a évi költségvetés kondícióját. Átvett pénzeszközök az intézményi gazdálkodási körben elsősorban az intézmények által év közben benyújtott, növekvő számú sikeres pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak, és jól kiegészítik az intézményi feladatellátás fejlesztését. E körben az előirányzatok tervezése érvényes támogatási szerződésre alapozottan történhet. Külön egyeztetést és felmérést igényel a polgármesteri hivatalban kezelt források tartalma, a működési feladatok ellátásához fejezetektől egyéb gazdálkodó szervezetektől az önkormányzati működési és fejlesztési feladat ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak kialakítása.

20 20 Kiadások számbavétele A évi kiadások teljesíthetőségét a korábbiaknál nagyobb mértékben korlátozhatja a források nagysága, a tervezhetőséget pedig az előzőekben részletezett, több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezért elengedhetetlen a jelenlegi intézményi szerkezetben a feladatellátás áttekintése, egyféle helyzetelemzés ahhoz, hogy a működési költségvetés lehetőség szerint - a komoly kihívások, válságjelenségek kezelése mellett - forráshiány nélkül tervezhető legyen. A tervezési elvek megfogalmazása szempontjából kiemelt jelentőségű a működési feltételek áttekintése, a korábbi képviselő-testületi döntésekből következő kötelezettségek teljesíthetőségének értékelése, a lehetőségek függvényében azoknak a prioritásoknak a meghatározása, pénzügyi feltételeinek bemutatása, melyek a költségvetési egyensúly megtartása mellett felvállalhatók. A működési költségvetésben megjelenő feladatok helyzetértékelése Városüzemeltetés A évi költségvetésben a források számbavétele során az alábbi lényeges feladatokra kell kiemelt figyelmet fordítani: Edényzetcsere Két év alatt, év második felére el kell érni, hogy a lakossági heti rendszerességgel elszállított hulladék kizárólag szabványos edényzetben, esetleg (az eseti többlethulladék) erre a célra rendelkezésre bocsátott cégfeliratos zsákban kerüljön kihelyezésre. Ezzel megelőzhetővé válik a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk 70%-a. Folytatni kell a társasházi nagy vaskonténerek cseréjét 1100 literes kiskonténerekre. A tapasztalatok szerint a kiskonténerek lépcsőházankénti használata (12-18 lakás), a kezdeti átmeneti időszakot követően sokkal praktikusabb a nagy, közös konténereknél. A kiskonténerek használata a társasházak számára akár megtakarítást, a tevékenységet ellátók számára hatékonyabb munkavégzést biztosít. Az átállás egyedüli gyenge pontja a drasztikusan növekvő konténermennyiség rendszeres tisztántartása. Megoldásként jelenleg a helyben történő tisztítás mutatkozik erre a feladatra kialakított célgép bérmunkában történő alkalmazásával. Az edényzetcsere évi tervezett költsége: eft+áfa Szelektív hulladékgyűjtő sziget karbantartás Szentes közterületein 33 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel. A Csongrádról visszakerült edényzet csere-edényzetként való felhasználásával lehetségessé vált a teljes szelektív gyűjtőkonténer állomány egyenkénti karbantartása, tisztítása, a guberálók által okozott károk megszüntetése és új, teljes körű tájékoztatást adó konténerfeliratok elhelyezése. A tervezett karbantartás (zárcsere, javítás, matricázás, mosás) költsége 750 eft+áfa. Komposztálótelep fejlesztése A rendszeres zöldhulladék-gyűjtés lakossági fogadtatása minden elképzelést felülmúlt. A gyűjtési kapacitás, és a költséghatékonyság növelését nagyban segíteni fogja a év végén beszerzésre kerülő új nagyteljesítményű hulladékgyűjtő célgép. Az elmúlt négy év üzemelési

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előadó: Készítette: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 21-i ülésére 954-2/29. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 29. október 21-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 21. évi költségvetési koncepció előkészítése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben