Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-i ülésére Szentes város évi költségvetési koncepciójáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: NOVEMBER HÓNAPBAN

2 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-i ülésére Szentes város évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az éves költségvetések megalapozásának folyamatában kiemelt szerepe van az alapvető döntéseket tartalmazó költségvetési koncepciónak. Ez a dokumentum próbál hidat teremteni az előző évek gazdálkodásából következő meghatározottságok, az egyes koncepciókban elfogadott célkitűzések, valamint a pénzügyi lehetőségek között. A tervezés e lépcsőjét előírja ugyan több törvény is, de úgy gondolom egy változó világban valamennyiőnk jól felfogott érdeke is azt diktálja, hogy a lehetőségek és az elképzelések alapirányait összevetve, kijelöljük a további munka folyamatait. Különösen igaz ez most, amikor a kialakult válsághelyzetben az éves tendenciák nehezen prognosztizálhatók. A koncepció alapelve így az óvatosság volt, s alapvető vezérfonalként kezeltük a korábbi évek döntéseivel elért egyensúly megőrzését. A számbavétel alapja a város évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója, és ez alapján becsülhető várható teljesítés, a parlament által tárgysorozatba vett évi költségvetési javaslat, és a testület által a kötvény kibocsátásakor meghatározott gazdálkodási alapelvek, valamint a különböző szakmai koncepciókban megfogalmazott feladatok. Az összevetés alapján az látszik, hogy a kitűzött célok költségvetési igénye meghaladja a reálisan figyelembe vehető forrásokat. Ezért azzal az ajánlással terjesztem a évi költségvetési koncepciót a Tisztelt Képviselőtestület elé, hogy a reális mérlegeléssel meghatározott forrásokat figyelembe véve, közös bölcsességgel rangsorolja a felvállalandó feladatokat: -a stabilitás megőrzése, -a rászorulókkal való szolidaritás, -a kiegyensúlyozott városfejlődés érdekében. Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva, a további tervező munka megalapozása érdekében szíveskedjenek megalkotni a évi költségvetési koncepciót. Szentes, november 19. Szirbik Imre

3 3 Bevezető A év őszén a pénz- és tőkepiacon kialakult helyzet a következő év(ek)re áthúzódó és a reálgazdaságra is kiterjedő bonyolult hatásmechanizmusát jól jellemzi hogy a évi állami költségvetés megállapításához benyújtott törvényjavaslatok módosultak, mely tény az önkormányzatok jövő évi lehetőségeinek változását is jelenti. A jelenlegi és a jövő évben várható gazdasági helyzet közvetlenül és közvetett módon befolyásolja az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az önkormányzat évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit, befolyásolja a költségvetési koncepció szintjén megfogalmazásra kerülő célrendszereket, szükségessé és indokolttá teszi a korábbi döntések felülvizsgálatát és újra gondolását. A tervező munka ezen szakaszában is jól látható, hogy a pénz és tőkepiaci válság következtében kialakuló gazdasági recesszió csökkentheti az önkormányzati bevételeket, és növelheti a szociális kiadásokat, melyek az alábbi területeken jelenhetnek meg az önkormányzati gazdálkodásban: A normatív állami támogatások csökkenése A saját bevételek tervezhetőségének bizonytalansága Az iparűzési adóbevételek csökkenése A szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjhátralékok növekedése A koordinációs és pályázati források elérhetőségének változása A munkanélküliek számának növekedése Növekvő igény a szociális ellátás iránt Az önkormányzati által biztosított szolgáltatások körének és mértékének szűkülése A évben kialakult helyzetből adódó feszültségek és az önkormányzat gazdálkodásában jelen lévő, korábbi évek hiány gazdálkodásából eredő problémák együttesen olyan új helyzetet teremtenek a gazdaság valamennyi szereplője számára, melynek kezelésén túl biztosítani kell azokat a szolgáltatásokat, melyek a városlakókat állampolgári jogon megilletik, fenn kell tartani és meg kell őrizni azokat az értékeket, melyeket folyamatos és kitartó munkával ezidáig sikerült elérni. A fentiek figyelembe vételével a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja a gazdasági környezethez igazodni tudó gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása, a gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működési és fejlesztési területeken az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett, az egyensúlyi követelmények előtérbe helyezése. Meg kell őrizni az önkormányzat működőképességét, biztosítani kell a szolgáltatások színvonal megőrzését, a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. A megfogalmazott célok elérését megalapozó elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes állami illetve helyi jogi szabályozás alkalmazhatósága és fenntarthatósága. A hatályos állami jogszabályok, helyi rendeletek, határozatok megalkotásakor érvényes társadalmi és gazdasági viszonyok jelentősen megváltoztak. Ennek

4 4 következtében komoly konfliktusok kialakulása várható a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források között. A jelenlegi helyzetben különösen fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság folyamatos működését, stabilitását biztosító intézkedések időben átgondolt megtétele. Az önkormányzat évi költségvetési tervjavaslatának összeállítása - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - szakmai és várospolitikai előkészítő munka alapján történik, melynek fontos állomása a költségvetési koncepció elfogadása, melyben meghatározott elvek mentén a tervezés folytatódhat. A városfejlesztés alapvető célkitűzése biztos anyagi háttér mellett a valós szükségletekhez igazodó programok végrehajtása, illetve elindítása. A tervjavaslat kidolgozása során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, a Képviselő-testület által több évre hozott döntések meghatározzák az éves tervjavaslat célkitűzéseit, a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, az önkormányzat működőképességének, fizetőképességének megőrzésében lényeges és meghatározó szerepet játszanak az előző évek forráshiányából adódó kötelezettségek, felelősség a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért, a kialakult pénzpiaci válság gazdasági hatásának több irányú érvényesülése. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatos elemzések és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a működési kiadások forrásokhoz viszonyított túlfogyasztásából eredő gazdálkodási feszültség mérséklődött. Nagy eredmény, hogy a működési költségvetés egyensúlya lényegesen javult, azonban a korábbi évek hiány gazdálkodásával összefüggő kötelezettségek teljesítése továbbra is feladat. Az forráshiány megszüntetésére irányuló intézkedések, a szigorúan takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, továbbá a folyószámlahitel keret időlegesen szabad maradványával való felelős gazdálkodás a működési költségvetés hiányának lényeges csökkenését eredményezték. Az állami támogatások évközi csökkenése (jövedelem különbségmérséklés), illetve a helyi iparűzési adóból várható kiesés miatt a költségvetés feladatvállaló képessége csak részben javult. Amennyiben ezen nem várt események a működési költségvetést nem terhelik, úgy a évi kitűzött cél maradéktalanul megvalósul, a működési költségvetés egyensúlya külső forrás (hitel) igénybe vétele nélkül biztosítható lehetne. A évi költségvetés kidolgozását a év végi működési hiány pontos mértéke befolyásolhatja, ezért a Képviselő-testület által elfogadott programok, a különböző szakmai területeket érintő koncepciók, elképzelések aktualizálása, áttekintése, szűkítése indokolt annak függvényében, hogy a város gazdasági teherbíró képessége hogyan változik. Mindezeket figyelembe véve a évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében szükséges - a hatékonyságot növelő - intézkedések folytatása, az önkormányzat anyagi teherbíró képességével összhangban lévő feladatvállalás, melyek megvalósítása az aktuális

5 5 feladatok áttekintését, a prioritások meghatározását igényli. Valamennyi területen kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a szükségesség vizsgálata, a sorrendiség, a feladat centrikus gondolkodás és a megvalósításban a biztos anyagi háttér alapján történő döntések meghozatala, illetve a fedezet központú kötelezettségvállalás. A gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati működés valamennyi területén az erőteljesen szelektált feladatrendszer mellett a hatékonysági követelmények fokozott érvényesítése biztosíthatja csak a meglévő, illetve szükségszerűen biztosítandó szolgáltatások fenntartását. A évi költségvetési feladatok meghatározása kapcsán - a megkezdett beruházások folytatásán túl - számolni kell a későbbi pályázatok alapján támogatott fejlesztésekkel, de emellett kiemelt feladat a működési költségvetés egyensúlyának megteremtése és fenntartása, a feladatellátás anyagi hátterének biztosítása, a hiánygazdálkodás megszüntetése év folyamán a Képviselő testület minden eddigieknél több olyan döntést hozott, melynek működési kiadás vonzata jelentős és ezzel együtt a külső körülmények miatt bekövetkező forráscsökkenés az egyensúly közeli helyzetet hátrányosan érinti. Ezért a évi költségvetési rendelettervezet működési kiadási előirányzatainak kialakítása során - figyelembe véve a forráshiány csökkentésének minden lehetséges eszközét drasztikus visszavonulással nem kell számolni, de a hozott döntésekből következő (különböző koncepciók) kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, az intézmények működését a bevételeik növelésével elsősorban marketing munkával a kiadások mértéktartó tervezésével kell biztosítani a következőkben részletezettek figyelembe vétele mellett.

6 6 Általános feltételek A T/6380 számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről című parlamenti előterjesztés helyébe lépő T/6571 számú dokumentum, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzügyminiszteri módosító javaslat tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés évi kapcsolatait. Az általános feltételek alakulását a Pénzügyminiszter a T/6571 számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványa az alábbiak szerint foglalja össze: A pénzügyi rendszer stabilizálására és a reálgazdasági hatások mérséklésére irányuló amerikai és európai kormányzati és jegybanki mentő akciók egyelőre nem tudtak gátat szabni a piaci szereplők recessziós félelmeinek. A Kormány a nemzetközi feltételek gyors ütemű romlására több lépésben reagált október 18-án módosított költségvetési javaslatot nyújtott be, amiben mérsékelte a 2008 és évi deficit célokat, és figyelembe vette a változások növekedési hatásait. Október második felében sem csökkent a bizonytalanság, a negatív kockázatok pedig erősödtek. Többek között ennek részeként állapodott meg a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal egy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagról. A növekedési lehetőségek a következő évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek. Ez a megállapítás valamennyi növekedési tényezőre vonatkozik: A háztartások fogyasztása a hitelfelvételi lehetőségek szűkülése és drágulása, továbbá a recesszióból következő foglalkoztatás-csökkenés, valamint a várható reálbércsökkenés következtében az eddig feltételezett minimális növekedés helyett érzékelhetően, 3 százalék körüli mértékben csökken. Elsősorban a jelentősen beszűkülő finanszírozási lehetőségek miatt, de emellett a valószínűleg az eddig elgondoltnál hosszabb ideig tartó globális recesszió következtében az EU-források növekvően pozitív szerepe mellett is 2009-ben a beruházások a korábban feltételezett 4 százalékos növekedés helyett némileg szűkülnek. A Kormány úgy döntött, további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének tartós stabilitása érdekében. A tartós egyensúly megteremtése céljából a korábban benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest további intézkedésekről döntött a Kormány az alábbi területeken: a közszférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni, a nyugdíjak esetében változik a 13. havi nyugdíj kifizetésére vonatkozó szabály úgy, hogy csak a 62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülők kapnak plusz havi nyugdíjat, viszont ennek összegét 80 ezer forintban maximalizálják 1 Az önkormányzat költségvetési javaslatának kidolgozása során számítani kell arra, hogy a megváltozott pénzügyi feltételekhez nem igazított jogszabályi előírások betarthatósága - a gazdasági válság és az évek óta elodázott közigazgatási reform következtében problémát okozhat. 1 Idézet Veres János pénzügyminiszter T 6571/4 számon benyújtott módosító indítványából

7 7 Bevételi források számbavétele Az állami költségvetésből származó források A helyi önkormányzatok évi állami költségvetésből származó támogatását az állami hozzájárulások - Normatív állami támogatás és hozzájárulások célhoz kötött támogatások - Központosított támogatások - Fejlesztési támogatások átengedett adók - Lakhelyen maradó SZJA - Normatív elosztott SZJA - Jövedelem különbségmérséklés miatti SZJA kiegészítés - Gépjárműadó együttes összege határozza meg. A működési kiadások teljesítéséhez a feladatellátáshoz felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető állami támogatás normatívái alapján a törvényjavaslat 3. és 8. számú melléklete szerinti fajlagos összegeket alapul véve, figyelemmel a szabályozás nyitottságára is évben az állami források az előző évhez képest csökkennek, 2 melyek döntően a közszférában a 13. havi juttatások elmaradásához köthetők. A felhasználási kötöttséggel nyújtott normatív állami hozzájárulások szerkezete összességében a évi finanszírozási konstrukciót követi. A felhasználási kötöttség nélküli támogatások között az önkormányzat által igénybe vehető normatív támogatások összegszerű alakulását a törvénytervezet 3. sz. melléklete alapján a koncepció 1/a. sz. melléklete szemlélteti, a főbb változásokat pedig az alábbiak szerint lehet értékelni: A települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok jogcím keretében igényelhető hozzájárulás a tavalyihoz képest Ft/fő-ről Ft/főre - csökken. A körzeti igazgatási feladatok támogatása az alap-hozzájárulás kivételével - összességében csökken. Az okmányirodák működtetésére, a gyámügyi igazgatási feladatokra, valamint az építésügyi igazgatási feladatokra az előző évhez képest több mint eft-tal kevesebb állami hozzájárulás várható. Jogcím év Alap-hozzájárulás Ft/körzetközpont Ft/körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai 513 Ft/ügyirat 324 Ft/ügyirat Gyámügyi igazgatási feladatok 280 Ft/fő 270 Ft/fő 2 Az állami források között a pénzbeni szociális juttatások, az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás támogatása előirányzatokat az előző év szintjén számítottuk. A törvényjavaslat nem tartalmaz olyan információkat, amelyből a településenkénti előirányzat meghatározható lenne, ugyanakkor e területeken jelentősen változik a szabályozás. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint az adóerőképesség alapján várható személyi jövedelemadó kiegészítés esetében is az előző évi adatokat tartalmazza a számítás. A törvényjavaslat nem tartalmazza az adókiegészítés határértékét.

8 8 Építésügyi igazgatási feladatok alap 50 Ft/fő 70 Ft/fő Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő Ft/fő Ft/fő évben új feladatként jelentkezik a Nagytőke- Szentes körjegyzőség megalakulása, mely körjegyzőségi feladatok ellátásához a székhely szerinti település vehet igénybe 300,-Ft/hó hozzájárulást. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához az önkormányzatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által január 1-i állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg támogatás. A mutató 117 fővel, a fajlagos támogatás 712 Ft/fő-vel csökkent. Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához - a korábbi évekhez hasonlóan - 2 Ft üdülőhelyi feladatok jogcímen hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot. A támogatás mértéke nem változott, viszont az önkormányzat által végrehajtott évi adómérték emelés következtében növekedett a beszedet adó és így a támogatás mértéke is. A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához igénybe vehető normatív támogatás feltételei nem változtak, továbbra is lakosságszám alapján kerül megállapításra, a fajlagos összeg az előző évhez képest 82,-Ft-tal növekedett, ami kompenzálja a lakosságszám 270 fővel való csökkenését és összességében eft-al több forrás illeti meg az önkormányzatot, mint az előző évben. A pénzbeli és természetbeni juttatások jogcímen számításba vehető hozzájárulás a Szoc.tv.- ben és a Gyvt.-ben foglaltaknak megfelelő feltételek esetén nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz és járulékaihoz, közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik. Az előirányzat tartalmazza a évben önálló jogcímként megszűnő lakáshoz jutás feladatainak hozzájárulását is. A hozzájárulás a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutató szerint differenciáltan illeti meg az önkormányzatokat, melynek pontos összege a költségvetési törvényben központilag kerül meghatározásra (ezért a koncepcióban számítási adatként a évi összeg került figyelembe vételre) évben a segélyezési rendszer finanszírozási struktúrája átalakul az Út a munkához program beindításával. A program célja a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése, foglalkoztatásuk javítása, a számukra felajánlható munkalehetőségek számának bővítése. A segélyen lévők közül a munkára képes személyek a jövőben segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak fejezzék be a 8 osztályt. 3 A törvényjavaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában. 3 A program lényege: jelenleg mintegy 200 ezer fős segélyezett népesség egy része korából, egészségi állapotából, sajátos egyéni élethelyzetéből adódóan - nem tud munkát vállalni. Ők továbbra is jogosultak lesznek a rendszeres szociális segélyre, amelynek összege változatlanul, a jelenleg is hatályban lévő szabályok szerint kerül megállapításra. A rendszeres szociális segélyezettek közül a munkára képesek az állami foglalkoztatási szolgálattal álláskeresési megállapodást kötnek, és ennek alapján közfoglalkoztatásban és/vagy képzésben kell részt venniük. A közfoglalkoztatás keretében a helyi önkormányzatok feladata a közcélú foglalkoztatás megszervezése. Teljes munkaidőben történő

9 9 Az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás megszervezésében való érdekeltségét a központi költségvetés és az önkormányzati források közötti, az egyes ellátásokhoz meghatározott finanszírozási arány biztosítja a következők szerint: Járandóság megnevezése Központi költségvetés önkormányzat aránya a finanszírozásban Rendszeres szociális segély, alanyi jogon 90-10% havi átlag Ft havi maximum Ft Rendszeres szociális segély, önkormányzati rendelet szerinti felmentés esetén 80-20% havi átlag Ft havi maximum Ft Rendelkezésre állási támogatás 80-20% fix összegű = Ft/hó Közcélú munka (bér + járulék) 95-5% 6 órás foglalkoztatásnál = Ft/hó órás foglalkoztatásnál = Ft/hó A segélyezési rendszer átstrukturálásával összefüggésben azonban megváltozik a települési önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás finanszírozása is. 4 A települési önkormányzatok segélyezési feladataihoz kapcsolódó, évek óta szokásos két csatornás finanszírozási rendszer továbbra is fennmarad: a központi költségvetés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz normatív hozzájárulást, valamint kötött támogatást biztosít. Mindezek mellett a kötött felhasználású korábbi két előirányzat - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - összevonásra kerül. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai körében a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatainak támogatási szabályai főként az alapszolgáltatások területét érinti. foglalkoztatás esetén a kereset eléri a mindenkori legkisebb munkabér összegét. A települési önkormányzat évente január 31- éig közfoglalkoztatási tervet készít az állami foglalkoztatási szolgálattal egyeztetve. Az alacsony végzettségű személyek setén hangsúlyos szerepet kap a képzés. Speciális szabály lesz, hogy a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a segély folyósításának feltételévé válik a tanulás, a szakképzetlenek pedig a munkaerőpiac által igényel szakmára való felkészítést nyújtó tanfolyamokon vehetnek részt. Az új rendszer hatálybalépésének tervezett időpontja január 1., mely szükségesség teszi a jelenleg ellátásban részesülők jogosultságának felülvizsgálatát, valamint az önkormányzatoknak gondoskodni kell a helyi rendeleteinek módosításáról, közfoglalkoztatási terv elkészítéséről. Az új szabály január 1-től csak az új belépőkre alkalmazható, a december 30-án rendszeres szociális segélyben részesülők esetén három hónapos átmeneti időszak lesz. A program részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a módosítása tartalmazza majd, amelyet a költségvetési törvényjavaslattal párhuzamosan tárgyal az Országgyűlés. 4 Az önkormányzatok a szociális mutatóik alapján és a tényleges felhasználás figyelembevételével kapták a hozzájárulást, 2009-től a közfoglalkoztatási törvény tervezete szerint a ténylegesen kifizetett költségeik 95%-át igényelhetik vissza a költségvetésből.

10 10 Fontos finanszírozási változás, hogy megszűnik a korábban a kapacitásszabályozás alá vont ellátásokra vonatkozó szabály, amely szerint az új ellátottakra alanyi jogon a normatív hozzájárulás 50%-a járt. A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősotthoni ellátás esetében évben bevezetetésre került rászorultsági szabályok, valamint az ellátást igénylő jövedelmi helyzetének vizsgálatát évtől már minden ellátottra vonatkozóan el kell végezni. 5 A hozzájárulás a különböző jövedelemsávok szerint differenciáltan igényelhető. A szociális alapszolgáltatások szerkezetében évben fontos változást jelent, hogy a támogató szolgálathoz és a közösségi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerült a normatívák köréből, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi módosítása következtében megszűnik, mint kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatok önként vállalhatják e feladatokat, melyhez évtől a szociális tárcától pályázati rendszerben igényelhetnek hozzájárulást. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó hozzájárulások egy főre eső támogatási összegei összességében évhez képest kismértékű csökkenést mutatnak. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés hozzájárulásainak finanszírozási szerkezete nem változott, a hozzájárulás fajlagos mértéke csökkent az előző évihez képest. A november végétől üzemelő Parkerdő Otthon 100 %-os, illetve 50 %-os kihasználtságát figyelembe véve eft-al növekedett az igényelhető támogatás összege. A normatív támogatás igénylése kapcsán a Nagyörvény utcai bentlakásos férőhelyek kiesésével, illetve a nappali ellátásra igényt tartók számának csökkenésével lehetett számolni, mivel a belépő új intézmény miatt várhatóan, a korábban a Gondozási Központ ellátottai más intézményben is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A hajléktalanok átmeneti intézményeinek finanszírozási szabályai nem változtak, a hozzájárulás Ft/fő-ről Ft/főre csökkent. A bölcsődei ellátás hozzájárulása Ft/fő-ről Ft/fő-re csökkent. A bölcsődei ingyenes étkeztetésben részesülő ellátottak után a támogatás Ft/fő-ről Ft/fő-re növekedett, ami a évtől érvénybe lépő szabály betartásának fedezetére szolgál, miszerint a térítési díj-kedvezmények után is be kell fizetni az általános forgalmi adót. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság a tanévet finanszírozó rendszerben a évi költségvetési törvény és a évi költségvetési törvénytervezet együttes alkalmazásával érvényesülhet. A évi költségvetési törvény meghatározta a évben a 2008/2009. tanévre augusztus 31-ig vonatkozó szabályokat a évi költségvetési törvénytervezet pedig a 2009/2010. tanévre szeptember 1-jétől alkalmazandó szabályokat tartalmazza, ami vonatkozik a évre is. A 2007/2008-as tanévtől bevezetett teljesítmény-mutató alkalmazási rendszerében az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás és a középiskolai oktatás került bevonásra. 2008/2009-es tanévtől további jogcímek kerültek be a tanév-finanszírozási rendszerbe. Ezek: kollégiumi nevelés, alapfokú művészetoktatás, napközi ellátás, iskolaotthonos ellátás. Ezen feladatok ban a december hónapban ellátásban nem részesülő vagyis új ellátott - után kellett a rászorultságot és a jövedelmet vizsgálni.

11 11 finanszírozása a költségvetési évet érintő, már mindkét tanévben 2008/2009, 2009/2010 a tanév-finanszírozás elvén alapul. A közoktatási teljesítmény-mutató alkalmazása az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre épül. A teljesítmény-mutató meghatározásához a törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az ún. tanítási együtthatót, ami a gyermekek/tanulók heti foglalkoztatási időkeretéből, a pedagógus heti kötelező óraszámából és a csoport/osztály átlaglétszámából, egy intézménytípus-együtthatóból képzett szám. 2007/2008. tanévben még évfolyamonként került meghatározásra a tanítási együttható, ahol a csoport/osztály átlaglétszáma az első nevelési évben, valamint az első, az ötödik, illetve a kilencedik tanítási évben megegyezik az oktatási törvény mellékletében foglaltakkal. Felmenő rendszerben az átlaglétszámra ún. puhított paramétereket határoztak meg, vagyis a tanítási együttható meghatározásában az oktatási törvényben meghatározott átlaglétszámnál alacsonyabb átlaglétszám került meghatározásra, mely ugyancsak felmenő rendszerben meg is szűnik. A teljesítmény-mutató bevezetésének harmadik évében kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel. Az általános iskola 4., 8. évfolyamai esetében működik könnyített paraméter az átlaglétszám számításoknál. Az iskolaotthonos oktatás esetén az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb átlaglétszám paraméter. A 2009/2010. tanévtől a teljesítménymutató összege évi Ft-ra csökken. 2008/2009- es tanévben ez az összeg Ft. A közoktatási alap-hozzájárulás igénylési alapelvei gyakorlatilag nem változtak. Fő szabályként továbbra is az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő valamennyi gyermek, tanuló után igényelhető normatív állami támogatás a közoktatási törvény szabályait is figyelembe véve. A sajátos nevelési igényű gyermekek után továbbra is igényelhető kiegészítő normatív támogatás, ami a 2009/2010. tanévben Ft/fő, az előző tanévhez viszonyítva nem változik. A finanszírozásban továbbra is megkülönböztetésre kerül a fogyatékosság típusa, ami a támogatás mértékét befolyásolja. Az ellátottak köre bővül, mely szerint a súlyosan fogyatékos gyermekek után is jár a kiegészítő hozzájárulás évhez hasonlóan továbbra is csak az óvodások és a nappali tagozaton tanulók után lehet igényelni támogatást, a jogszabályokban előírt feltételek dokumentált teljesítése esetén. A pedagógiai módszerek támogatás keretében a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, vagy kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet megszerzett intézmények után igényelhető támogatás. A hozzájárulás összege nem változott az előző évihez képest.

12 12 Az óvodába, illetve általános iskolába bejáró gyermekek kikerültek a támogatottak köréből évben csak a középiskolába, szakiskolába járó tanulók után igényelhető állami támogatás. A kedvezményes étkeztetésben részesülők után járó Ft/év támogatás 10 ezer forinttal több az előző évinél. Az emelkedés oka a bölcsődei kedvezményes étkeztetésnél említett általános forgalmi adóval kapcsolatos szabályozás. A évben bevezetett kiegészítő étkezési hozzájárulás az általános iskolák - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 5. évfolyamos tanulóin túl, évben a 6. évfolyamon tanulók után is igényelhető, amennyiben az önkormányzat számukra az ingyenes étkeztetést biztosítja. A hozzájárulás összege Ft/fő-ről Ft/főre emelkedett. A tanulók ingyenes tankönyvellátásához történő hozzájárulás nem változott, Ft/fő/év, az általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ft/fő/év. A hozzájárulás felhasználása vonatkozásában a kiegészítő szabályok módosultak. E szerint az iskolai könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet. A kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése jogcímen igénybe vehető hozzájárulás Ft/fő-ról, Ft/fő-ra csökkent. A kötött felhasználású normatív állami támogatások között évhez hasonlóan továbbra is igényelhető a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, valamint a pedagógiai szakszolgálatok működését segítő hozzájárulása. Ez utóbbinak a fajlagos egy főre eső összege Ft-ról Ft-ra csökkent. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása jogcímek fajlagos összegei azonosak a évivel. Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása évben megváltozik a szociális támogatásoknál leírtak szerint. A tűzoltóság támogatásához kapcsolódó támogatási jogcímek szerkezetüket tekintve változatlanok. Az előirányzat a tűzoltók heti 48 órás szolgálatteljesítési idejének feltételeit megteremtő forrásokat biztosítja. Célhoz kötött támogatások Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete 28 jogcímen tartalmaz a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat. Az előirányzatok az előző évhez képest változtak, a felhasználható források összességében 5,2%-kal több mint 7,7 milliárd Ft-tal - csökkentek. E mellett szerkezeti átalakulások történtek, melynek hatására az előző évhez képest csökkent a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, a bérpolitikai intézkedések előirányzata, új elem az Új Tudás-Műveltség program.

13 13 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében szerepelnek a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez. Ezek a következők: a) az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása, b) a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, c) az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében évihez hasonlóan támogatás igényelhető a képesség-kibontakoztató felkészítő, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő-programokhoz, valamint hozzájárulás igényelhető a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését segítő szakmai programokhoz. Az óvodáztatási támogatás ösztönző segély jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, ha gyermekét 5 éves kora betöltése előtt az óvodába beíratja. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. -a és ennek alapján külön kormányrendelet állapítja meg. A támogatás biztosítása, illetve a szülővel szemben támasztott támogatási feltételek vizsgálata jegyzői hatáskörben történik. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése feladat támogatása újként szerepel a központosított előirányzatok között. A támogatás intézményi felújítások, infrastruktúra-korszerűsítést, férőhely-bővítést szolgálja. A központosított támogatások közé került beemelésre a Legyen jobb a gyerekeknek gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása. A nyári étkeztetés támogatásának igénybevételére a korábbi években is volt lehetőség fejezeti előirányzatból. A támogatást azok az önkormányzatok igényelhetik, akik vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nyári időszakban étkeztetést biztosítanak. A évben az előző évihez hasonlóan támogatást kapnak a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok, a minőségbiztosítás mérés, értékelés és ellenőrzés. A teljesítmény motivációs pályázati alap előirányzata 1,8 milliárd forinttal 2,9 milliárd forintra nőtt az előző évihez képest. E támogatásból akkor lehet igényelni, ha a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 85. -ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Az alapfokú művészetoktatás támogatása sem összegében, sem pályázati feltételeiben nem változott. A központosított támogatások közé új jogcímen épült be a komprehenzív iskola-modellek támogatása. A támogatás egységes iskolai feladatok megszervezéséhez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához pályázható egyszeri jelleggel. Pályázati feltétel, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, komprehenzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási törvény 33. -ának (3) bekezdésében és 48. -ának (6) bekezdésében foglaltak szerint.

14 14 A központosított támogatások körében továbbra is megtalálhatók többek között a közműfejlesztések támogatása, a kisebbségi önkormányzatok támogatása, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, melyekre Szentes város a korábbi években sikeresen pályázott. A központosított előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak abban az esetben lehetséges, ha a január - március hónapokban megjelenő pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek, ezért ezeken a jogcímeken a költségvetés nem tartalmazhat előirányzatot. A fejlesztési feladatok támogatása keretében évben címzett támogatással nem indul új beruházás, a költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, illetve maradványainak kifizetéséhez, így a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon áthúzódó évre áthúzódó számláinak kifizetéséhez. A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt előirányzatok közül a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (központosított előirányzat), a helyi önkormányzatok előzőek szerinti fejlesztési feladatainak támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása évtől a kidolgozás alatt állólló tisztán hazai finanszírozású regionális területfejlesztési programok megvalósítását szolgálják. A hazai decentralizált támogatásoknál a projektfinanszírozás helyett a programfinanszírozásra való áttérést a források hatékonyabb felhasználása és az uniós támogatásokkal való összhang teszi szükségessé. Bevezetését Országgyűlési határozat írja elő. A regionális területfejlesztési programok évekre határozzák meg a régiók azon fejlesztési céljait és tervezett intézkedéseit, melyek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban nem támogathatók. A regionális programok, regionális fejlesztési tanácsok általi elfogadása első lépése a Kormány és a regionális fejlesztési tanácsok között kialakítandó tervszerződéses rendszernek. Az Országgyűlési határozat célja, hogy ennek keretében a Kormány és a regionális tanácsok több évre szóló megállapodást kössenek a régiók által megvalósítandó fejlesztésekről és ezek forrásairól. Átengedett adók A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adók közül a személyi jövedelemadó átengedés mértéke évben - a törvényjavaslatban foglaltak alapján az előző évhez képest nem változik. A személyi jövedelemadó helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a. Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklését szolgálja. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. Ez jelenleg nem ismert, a törvényjavaslat nem tartalmazza az erre vonatkozó javaslatot, ezért a koncepcióban a évi várható adattal lehetett számolni.

15 15 A gépjárműadó bevételek átengedése évben is teljes körű - 100%-os mértékű - lesz. A gépjárműadó módosítását tartalmazó törvényjavaslat szerint a gépjárműadó esetében a helyi és a tömegközlekedést, lebonyolító autóbuszt üzemeltető adóalany mentessége kerül módosításra azzal, hogy akkor jár a mentesség, ha a megelőző évi tevékenységből származó nettó árbevételnek legalább a 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedésből származik. A törvényjavaslat szerint a gépjárműadó kiegészül a jelenlegi személyi jövedelemadó törvényben szabályozott cégautó-adóval. Az adó állami bevétel, melyet az állami adóhatóság szed be. A helyi bevételekből származó források számbavétele A helyi bevételek szerepe a évi költségvetési előirányzatok kidolgozásában minden eddiginél nagyobb jelentőségű. Egyrészt alapvető önkormányzati érdek fűződik ahhoz, hogy valamennyi forrást teremtő lehetőség maximálisan kihasználásra kerüljön, és a gazdálkodás feltételeit javító bevételek a lehető legmagasabb mértékben teljesüljenek. Másrészt ahhoz is alapvető érdek fűződik, hogy a tervjavaslatban csak a mérlegelés és kockázatelemzés alapján felvállalhatónak ítélt - teljesíthető bevételek kerüljenek betervezésre. A feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl a saját bevételeknek biztosítaniuk kell az állami juttatások kiesése, a gazdasági folyamatok alakulása miatti kiadási többletek forráshiány fedezetét is. A pénz és tőkepiaci válság miatt a reálgazdaságba áttevődő hatások következtében nehezebb lesz a tervezhető bevételek mértékének meghatározása, jelentősen növekedhet a beszedés kockázata, ennek következtében a helyi bevételek forrásokat bővítő szerepe bizonytalanabbá válhat. A gazdálkodásban megnő a viszonylagos biztonsággal beszedhető bevételek tervezésének jelentősége, nem vállalható fel a megalapozatlanul megnövelt bevételi előirányzat tervezésének kockázata. A költségvetés stabilitásának biztosításához a költségtakarékos feladatellátás mellett, alapvető érdek és egyben kényszer is a lehetséges saját bevételek beszedése. Ennek érdekében a kinnlevőségeket minimálisra kell csökkenteni, a szerződéses kapcsolatokat új alapokra kell helyezni, a behajtási tevékenységet fokozni, a szerződések alapján előírt bevételek teljesítését nyomon követni, az önkormányzati érdek haladéktalan érvényesítésének rendjét felül kell vizsgálni. A helyi döntéseken alapuló bevételek növelése iránti igény, illetve azok beszedésében fokozódó kockázat komoly feszültségeket okozhat a költségvetésben tervezhető feladatok megvalósításában. A pénzügyi stabilitás megtartása érdekében ezért a helyi források reális felmérésére minden eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani. A teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag beszedhető források pályázati támogatások - a tervjavaslatban a felhasználásukkal tervezett, nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt kerülhetnek megtervezésre.

16 16 Működési bevételek Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepüknél és jellegüknél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrás tervezésénél általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség feltárása. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése gyakorlatra alapozottan, tapasztalati adatok szerint a évben várható kockázatok figyelembe vételével történhet. A működési bevételek előirányzatát a várhatóan igénybevételre kerülő, szolgáltatásra vonatkozó díj (pl. gyermekétkeztetés díjai) és költségtérítés alapján kell meghatározni és a volumen növekedést a tervezés során figyelembe kell venni. Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási szabályokat az államháztartás viteléről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása azonban - néhány kivételtől eltekintve - az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény feladata és felelőssége. Az intézményi erőforrások felhasználásával biztosított, nem alapfeladatok körébe tartozó szolgáltatások nyújtása során - az intézményi hatáskörbe tartozó díjak megállapításánál - a szolgáltatás önköltségénél alacsonyabb díj nem határozható meg, a tervezhető bevétel előirányzata évben a évi eredeti előirányzat 10%-kal növelt összege kell, hogy legyen, amit a szolgáltatási piac növelésével, szélesítésével kell elérni. A évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására. E díjak fajlagos mértékét a Képviselő testület határozza meg, melyek évi szükséges módosítására a költségvetési koncepció beterjesztésével egyidejűleg kell a javaslatokat kidolgozni. Körültekintőbb és reálisabb tervezést igényel az intézményi egyéb bevételek, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítása. Meg kell szüntetni az előző évek gyakorlatát, mely szerint az évközi előirányzat növelések számos olyan elemet is tartalmaztak, melyek már a tervjavaslat kidolgozásakor is ismertek voltak. A polgármesteri hivatalban kezelt önkormányzati sajátos működési bevételek jó része törvényi szabályozáson alapuló, helyi rendeletekben került meghatározásra, ezért azok tervezésénél elvárt a pontos felmérés és a realitásoknak megfelelő előirányzat meghatározás.

17 17 Helyi adók Az önkormányzat saját bevételeinek mértékét legnagyobb részben kitevő helyi adórendszert évben a jelenleg hatályos szabályok szerint kell működtetni. Új adónem bevezetése nem várható, a díjtételek módosítása nem tervezett. Építményadóban adómérték emelés nem várható, azonban a bevétel növekedésére a két újonnan megnyíló üzletközpont adóalannyá válása miatt számolni lehet. Amennyiben mindkét épület évben megkapja a használatba vételi engedélyt, úgy január 01-től adóalannyá válik és a mintegy 5875 m 2 -es együttes alapterületük után kb eft-al nőhet a évben beszedhető adó összege. A magánszemélyek kommunális adójában az adóalanyok számában olyan változás nem várható, ami jelentős hatással lenne az éves bevétel nagyságára, azonban évben 292 adózó esetében telik le az az öt éves időtartamra szóló adókedvezmény, amelyet önkormányzati rendelet alapján vehet igénybe a lakosság abban az esetben, ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében Lakástakarék Pénztárral szerződést kötött. A lejáró kedvezmények 2004-től kezdődően december 31-ig élnek, ezzel összefüggésben évhez képest eft-al nőhet a tervezhető bevétel összege. Idegenforgalmi adóban adómérték változás nem tervezett, és olyan szálláshelybővülés sem ismert, ami az idegenforgalmi adó bevétel jelentős változását eredményezné. Így a évre reálisan tervezhető bevételt a évivel azonos mértékben lehet számításba venni. A törvényjavaslat szerint évben is lesz lehetőség az adóhoz kapcsolódó állami támogatás igénylésére (minden idegenforgalmi adóforinthoz 2 Ft-ot) évre a helyi iparűzési adó (HIPA) mértékének módosítása nem tervezett, mivel évek óta a jogszabály szerinti 2%-os mérték alkalmazott. A bevételek tervezése szempontjából figyelembe vehető, hogy évben két olyan áruház kezdi meg tevékenységét a városban, ami többletbevételt eredményezhet, de ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy II. felében kezdődött gazdasági visszaesés hatásai évben érzékenyen érinthetik az adót fizetők körét. A 10 legnagyobb helyi adózótól származó prognosztizált adatokra épülő információ alapján évre nem tervezhető magasabb iparűzési adó bevétel, mint a évben várhatóan teljesíthető előirányzat, mivel a pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió elsősorban e réteget érinti. Adónem évi terv évi várható évi számított Változás % Építményadó eft eft eft +3,20% Kommunális adó eft eft eft +2,52% Idegenforgalmi adó eft eft eft +16,22% HIPA eft eft eft 0% Helyi adó összesen: eft eft eft +0,45% A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlékok és bírságok tervezése a évi várható mérték figyelembe vételével történhet. A talajterhelési díjból származó bevétel tervezése szempontjából lényeges és meghatározó az a tény, hogy a Szentes-Víz Kft. tájékoztatása alapján évben már kb. 80%-os a városban

18 18 a csatornahálózatra rákötött ingatlanok aránya, ami előreláthatólag jelentősen már a későbbiekben sem fog növekedni. Az előrejelzés alapján megközelítően 400 azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket a talajterhelési díjfizetés érinthet (anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak, vagy más megfontolásból nem akarnak a tulajdonosok rácsatlakozni a hálózatra). Az egy ingatlanra számítható átlagos éves fogyasztás 74 m 3. Hozzávetőlegesen m 3 elfogyasztott vízmennyiség után lehet talajterhelési díj bevétellel számolni. A évben 108 Ft/m 3 re emelkedő díjjal és az 1,5 szeres érzékenységi szorzóval számítva a évi díjbevétel eft-ra tervezhető. Felhalmozási bevételek Az önkormányzati feladatok ellátásához évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, a vagyonhasznosítás követelményeit, a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti kockázatokat. Az önkormányzati ingatlantulajdon hatékony felhasználása, illetve értékesítése révén működő tőke bevonása szükséges a városba, amely közvetlenül és közvetett módon is növelheti a bevételeket. A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke. A jelenlegi ismeretek szerint az alábbi saját forrásokkal lehet számolni a költségvetésben: - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás évre 2206,7 euro a és évben telepített új erdők fenntartására. - A CO-VER Szentes Energia Kft. által szándéknyilatkozatban és szerződésben rögzített 2,9 ha földterület értékesítése 48 millió Ft + ÁFA értékben. - A MA-KA Kft vel kötött szerződés alapján, melynek kedvezménnyel csökkentett összege 49 millió Ft + ÁFA. - Az Ipari Park területértékesítésből - de a gazdasági nehézségek miatt ennek nagyságrendje biztonsággal nem tervezhető - származó bevétel 97 millió Ft +ÁFA ban értékesített ingatlan vételár részlete az Apponyi tér 5. sz. beépítetlen telek után eft. - A PEDUSC Kft-től kötbér követelés eft. - A 40/2008 (II.22.) Kt határozat alapján értékesíthető építési telkek nettó értéke, melyek kiajánlása folyamatos: Nagyhegy Kikelet utcán (5 db telek) Leiningen utcában (2 db építési telek) Mátyás király utca 7. sz (1 építési telek) Új utca 7. építési telek József A. utcában víztorony melletti építési telek Kajáni óvoda épülete Összesen: eft eft eft eft eft eft eft

19 19 Az önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti jog megvásárlása címén várható bevétel nehezen tervezhető, jelenlegi üres helyiség (a Kossuth utca 12. szám alatt) esetében várhatóan millió forint használatba vételi díj, amennyiben eredményes lesz a pályáztatás, egyéb helyen bérleti jogviszony szerződés lejárta miatt nem szűnik meg. Kölcsönforrások A évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve - minden ésszerűsítés és rangsorolás ellenére forráshiány várható. Ennek mértékét a pénzügyi stabilizáció megteremtését biztosító intézkedések alapján lehet meghatározni. Az önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósításához kibocsátott Szentes I kötvény a évben tényleges felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nyújt fedezetet. További kötvény kibocsátásra, az abból származó források felhasználására vonatkozó testületi döntéseket felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni az Európai Uniós pályázati forrásokkal megvalósításra tervezett projektekkel, valamint a pénzpiaci változások által befolyásolt lehetőségekkel. Új helyzetet teremtett a svájci frank árfolyam ingadozás és ezáltal az árfolyam kockázatok lényegesen megnövekedtek, ezért az újabb kötvénykibocsátás feltételeinek mélyreható vizsgálata indokolt. Át kell tekinteni a folyószámlahitellel való gazdálkodás, a forráshiány pótlás feltételeit is és ehhez kapcsolódóan figyelembe kell venni a képviselő-testületi döntés működési költségvetés finanszírozására vonatkozó előírásait is. A forráshiány csökkentésére felhasználható pénzügyi források mértékét a város évi költségvetésének pénzforgalmi teljesítési adatainak ismeretében, az elfogadott állami költségvetés önkormányzati támogatásainak figyelembe vételével, az adósságszolgálati terhek komplex áttekintése után kell meghatározni. Az önkormányzati feladatok forrás megelőlegezését biztosító folyószámlahitel előző évben kialakított módszerét és gyakorlatát az aktív adósságszolgálati rendszerbe illesztetten évben is fenn kell tartani. Egyéb helyi bevételek A évi gazdálkodás eddigi tapasztalatai alapján nem várható, hogy olyan szabad rendeltetésű pénzmaradvány keletkezzen, amely javíthatná a évi költségvetés kondícióját. Átvett pénzeszközök az intézményi gazdálkodási körben elsősorban az intézmények által év közben benyújtott, növekvő számú sikeres pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak, és jól kiegészítik az intézményi feladatellátás fejlesztését. E körben az előirányzatok tervezése érvényes támogatási szerződésre alapozottan történhet. Külön egyeztetést és felmérést igényel a polgármesteri hivatalban kezelt források tartalma, a működési feladatok ellátásához fejezetektől egyéb gazdálkodó szervezetektől az önkormányzati működési és fejlesztési feladat ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak kialakítása.

20 20 Kiadások számbavétele A évi kiadások teljesíthetőségét a korábbiaknál nagyobb mértékben korlátozhatja a források nagysága, a tervezhetőséget pedig az előzőekben részletezett, több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezért elengedhetetlen a jelenlegi intézményi szerkezetben a feladatellátás áttekintése, egyféle helyzetelemzés ahhoz, hogy a működési költségvetés lehetőség szerint - a komoly kihívások, válságjelenségek kezelése mellett - forráshiány nélkül tervezhető legyen. A tervezési elvek megfogalmazása szempontjából kiemelt jelentőségű a működési feltételek áttekintése, a korábbi képviselő-testületi döntésekből következő kötelezettségek teljesíthetőségének értékelése, a lehetőségek függvényében azoknak a prioritásoknak a meghatározása, pénzügyi feltételeinek bemutatása, melyek a költségvetési egyensúly megtartása mellett felvállalhatók. A működési költségvetésben megjelenő feladatok helyzetértékelése Városüzemeltetés A évi költségvetésben a források számbavétele során az alábbi lényeges feladatokra kell kiemelt figyelmet fordítani: Edényzetcsere Két év alatt, év második felére el kell érni, hogy a lakossági heti rendszerességgel elszállított hulladék kizárólag szabványos edényzetben, esetleg (az eseti többlethulladék) erre a célra rendelkezésre bocsátott cégfeliratos zsákban kerüljön kihelyezésre. Ezzel megelőzhetővé válik a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk 70%-a. Folytatni kell a társasházi nagy vaskonténerek cseréjét 1100 literes kiskonténerekre. A tapasztalatok szerint a kiskonténerek lépcsőházankénti használata (12-18 lakás), a kezdeti átmeneti időszakot követően sokkal praktikusabb a nagy, közös konténereknél. A kiskonténerek használata a társasházak számára akár megtakarítást, a tevékenységet ellátók számára hatékonyabb munkavégzést biztosít. Az átállás egyedüli gyenge pontja a drasztikusan növekvő konténermennyiség rendszeres tisztántartása. Megoldásként jelenleg a helyben történő tisztítás mutatkozik erre a feladatra kialakított célgép bérmunkában történő alkalmazásával. Az edényzetcsere évi tervezett költsége: eft+áfa Szelektív hulladékgyűjtő sziget karbantartás Szentes közterületein 33 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel. A Csongrádról visszakerült edényzet csere-edényzetként való felhasználásával lehetségessé vált a teljes szelektív gyűjtőkonténer állomány egyenkénti karbantartása, tisztítása, a guberálók által okozott károk megszüntetése és új, teljes körű tájékoztatást adó konténerfeliratok elhelyezése. A tervezett karbantartás (zárcsere, javítás, matricázás, mosás) költsége 750 eft+áfa. Komposztálótelep fejlesztése A rendszeres zöldhulladék-gyűjtés lakossági fogadtatása minden elképzelést felülmúlt. A gyűjtési kapacitás, és a költséghatékonyság növelését nagyban segíteni fogja a év végén beszerzésre kerülő új nagyteljesítményű hulladékgyűjtő célgép. Az elmúlt négy év üzemelési

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben