FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket július FORUM MARTINI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1"

Átírás

1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre a szigeti szabadtéri színpadra; július 16-án, pénteken 18 órára a jubileumi rendezvénysorozat megnyitójára a Városháza teraszára; július én a Zöld ALma MArtonvásárért Alapítvány szervezésében IV. martonvásári bringás találkozóra a Sportpályára; július 25-én, vasárnap Martonvásár várossá válásának 5 éves évfordulójára a Városháza udvarán, a búcsúra július FORUM MARTINI 1

2 Önkormányzati hírek A képviselô-testület nyári szünet elôtti utolsó soros ülését június 29. napján tartotta. Az ülésen jelen volt 12 képviselô, távol - mara dását jelezte: Süle József és Varga Csaba. A képviselô-testület napirend elôtti tájékoztatót hallgatott meg a Vértesaljai Vízi Társulat munkájáról, melynek során a Társulat ügyvezetôje ismertette az elmúlt évben Martonvásár közigazgatási területén végzett munkákat. A testület kérte, hogy amennyiben Martonvásáron aktuálisan mun ka folyik, azt jelezzék a polgármesteri hi vatalnak, a hivatal részérôl vegyék át a mun kát, mely kérés teljesítésére az ügyvezetô ígéretet tett. Az ülésen tárgyalt napirendek: 1. Martonvásár Város Önkormányzat évi zárszá m adá - sa és a évi költségvetés módosítása A képviselô-testület 11 igen 1 tartózkodás sza vazati aránnyal elfo - gadta az Önkor mány zat évi zárszámadását az alábbiak sze rint: Martonvásár Város Önkormányzat 11/2010. (VI. 30.) sz. önkormányzati ren de lete Martonvásár Város évi költségvetése tel jesíté sének jóváhagyásáról és pénz ma rad ványa elszámolásáról Martonvásár Város Képviselô-testülete 1. (1) a Martonvásár Város Önkormányzat saját költségvetése évi teljesítését E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 0 E Ft finanszírozási bevétellel E Ft pénzmaradvány igénybevétellel E Ft kiegyenlítô függô, átfutó bevétellel E Ft személyi juttatásai E Ft munkaadót terhelô járulékkal E Ft dologi kiadással E Ft pénzmaradvány elvonással E Ft pénzeszköz átadással E Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival E Ft felhalmozási célú kiadással E Ft felújítással 216 E Ft hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai E Ft kiegyenlítô függô, átfutó kiadással E Ft finanszírozási (hitel) kiadással hagyja jóvá az 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 9., 10., sz. mellékletek szerinti részletezettséggel. (2) A pénzmaradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint évi költségvetési pénzmaradványát: E Ft-ban ebbôl: Önkormányzati Hivatal maradványa E Ft intézmények maradványa E Ft az 9., 9/a. és a 10. sz. melléklet szerint. (3) A korrekciós tételekkel módosított pénzmaradvány E Ftban ebbôl: Önkormányzati Hivatal maradványa E Ft Intézmények maradványa E Ft a 9/a. és 10. sz. mellékletek szerint. (4) A felosztható pénzmaradványt E Ft-ban Önkormányzati Hivatal maradványa E Ft intézmények maradványa 0 E Ft a 10. sz. mellékletek szerint. (5) A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából eredô visszafizetés kötelezettséget E Ft-ban hagyja jóvá. Képviselô-testületi hírek 2. A Martonvásár Város Önkormányzat intézményeinél kelet ke - zett E Ft szabad pénzmaradványt a 17/2009. (XII.15.) önk. ren delet 7. (7) bekezdése alapján a évi intézményi felújítások teljesítésére és tartalékképzésre használja fel. 3. Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 10. sz. mellékletek szerinti részletezésben. 4. A mérleg forrás fejezetében szereplô hosszú lejáratú, Ft MÁK követelést, valamint a rövidlejáratú követe lé - sek között szereplô Áfa kölcsön Ft összegét jövôbeni le het séges kötelezettségként kell számba venni, vitatottnak kell te - kinteni. 5. E Rendelet kihirdetését követô napon lép hatályba és 12 számozott mellékletet tartalmaz. Martonvásár, június 29. Dr Koltai Gábor s.k. jegyzô Kiss Gábor s.k. polgármester Kihirdetve: június 30. Dr Koltai Gábor s.k. jegyzô Martonvásár Város Önkormányzat évi mérlege 4/b sz. melléklet Ezer forint ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek berendezések, felsz Jármûvek Beruházások, felújítások 0 0 III. Befektetett pü-i eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír Tartósan adott kölcsön 0 0 IV. Üzemelt., koncessz. adott eszközök 0 0 A) BEKETETETT ESZKÖZÖK I. Készlettek 0 0 II. Követelések Köv. áruszáll., és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztár Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök számlái 20 V. Egyéb aktív elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TÔKE E) TARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadá si határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is köszönjük. Kizá rólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a címre is el lehet juttatni. Szerkesztõség 2 FORUM MARTINI július

3 Önkormányzati hírek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts II. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Köt.áruszállításból és szolg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN MÁK követelés: Ft: 65/2010. (IV.27.) Önk. határozat szerint jövôbeni lehetséges köt. Áfa kölcsön: Ft: 65/2010. (IV.27.) Önk. határozat szerint jövôbeni lehetséges köt. A Zárszámadással egyidejûleg döntött a testület a évi költségvetés évi pénzmaradvány felosztását is magában foglaló módosításáról, melyet egyhangúlag jóváhagyott azzal, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi fôösszegét E Ft-tal növelten E Ft-ban, kiadási fôösszegét E Ft-tal növelten E Ft-ban hagyta jóvá. 2. Alapító okiratok módosítása A képviselô-testület egyhangú döntéssel jóváhagyta a polgármesteri hivatal, a Beethoven Általános Iskola, a Brunszvik Teréz Óvoda és a Városi és Iskolai Könyvtár alapító okiratainak módosítását, melyre könyveléstechnikai okokból, az ez év január 1. napjától hatályos új szakfeladati rendnek megfelelô aktualizálás miatt volt szükség. 3. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól A képviselô-testület egyhangú döntéssel jóváhagyta az új helyi szo - ci ális rendeletet, melyre jogszabályi változások, a jogsza bály szer - kesz tésrôl szóló központi rendelkezések, illetve egyes helyi eljá rá - sok tisztázása, egyszerûsítése és felülvizsgálata miatt volt szükség. A rendelet teljes egészében az önkormányzat honlapján, illetve a pol - gármesteri hivatalban tekinthetô meg. 4. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról A testület elnapolta a napirend tárgyában hozandó döntését azzal, hogy látni szeretné a térítési díj alapját képezô bekerülési költségek össze tételét, melynek ismeretében tud majd dönteni a piaci árak - kal történô összehasonlítás függvényében a térítési díjak, a szol gál - tató ajánlatának elfogadásáról. 5. A Brunszvik Teréz Óvoda költségvetés módosítás iránti ké - rel me A képviselô-testület jóváhagyta az Óvoda költségvetésének módosítását, az óvodai nevelés szakfeladat Ft összegû növelésével, melyre egyes, elôre nem tervezett módosítások miatt volt szükség. 6. Óvodai csoportlétszám-túllépés engedélyezése A testület engedélyezte a Brunszvik Teréz Óvoda martonvásári feladat-ellátási helyén a jogszabály által meghatározott csoport lét - szám-túllépést, mellyel lehetôvé vált a megnövekedett óvodáztatási igé nyek majdnem teljes körû kielégítése. Hosszú távon a de mog - rá fiai adatok ismeretében azonban szükségesnek látszik a cso por - tok számának bôvítése is. 7. Pótlólagos befizetés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz - dál kodási és Közszolgáltató Zrt. saját tôkéjének fel töl té sé - hez 8 igen, 4 nem szavazati aránnyal, az Önkormányzat mint részvényes ré szérôl a testület hozzájárult a Hulladékgazdálkodási Zrt. tôke - eme léséhez, 28 E Ft-ot jóváhagyva a cég jegyzett tôkéjének eléré - sé hez. Ezzel az önkormányzat részesedése 104 E Ft-ra nôtt a cég - ben. 8. Panaszbejelentés a Martonvásár 442. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban A testület elnapolta a kérdés megvitatását. 9. Beszámoló mezôôri tevékenységrôl A terményben történô eltulajdonításokra, a környezetvédelmi felada tokra, kóbor állatokkal kapcsolatos intézkedésekre, szomszé - dos területekkel való együttmûködésre, fakivágásra kiterjedô be szá - mo lót egyhangú döntéssel elfogadta a testület, mely szerint évben 3 esetben került sor rendôrségi, 2 esetben szabálysértési intéz kedésre. 10. Martonvásár, Rózsa utcai ingatlanok belterületbe vonásának lehetôségei A testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a rendezettségre való törekvés szem elôtt tartásával a testület kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzat módosítását az érintett, je - len leg külterületi ingatlanok helyzetének rendezése érdekében azzal, hogy elôzetesen mérje fel településtervezô azokat, illetve a ren dezési terv módosításának költségeit utólag, a belterületbe vo - nás sal egyidejûleg, az érintett ingatlantulajdonosok fizessék meg. 11. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.2.0/B jelû ki - írásra A pályázati kiírással megvalósuló tervezett beruházás módot adna a csatornahálózatra eddig csatlakozni nem képes ingatlanok helyzetének rendezésére, biztosítva mind a négy, a mûködtetésben részt vevô önkormányzat igényeit. A testület elviekben jóváhagyta a pályá zat benyújtását és a kapcsolódó elôkészítési feladatokat azzal, hogy elôzetesen a szennyvízcsatorna hálózat mûködtetésével érin - tett 4 település kössön gesztori megállapodást a beruházást érin tô - en, Martonvásár, mint gesztor önkormányzat vezetésével. 12. Martonvásári Városgazda Nonprofit Kft. Alapító okiratának elfogadása, ügyvezetô igazgatói pályázat kiírása Martonvásár Város városgazdálkodási feladatainak ellátása érdeké - ben a képviselô-testület közhasznú nonprofit Kft létrehozásáról dön tött. A cég alapító okiratának elfogadásához szükséges személyi dön tések meghozatala érdekében jelen ülésén határozott az ügyve - zetô igazgatói pályázat kiírásáról, illetve elfogadta az alapító okirat tervezetét, a Felügyelô Bizottság tagjainak személyét, továbbá dön - tött a bíráló bizottság összetételérôl. 13. Egyebek Egyebekben elfogadta a testület a pályázatokról, az önkormányzat ak tuális pénzügyi helyzetérôl, lejárt határidejû határozatokról szóló tájé koztatót, továbbá döntött egy, a helyi családsegítô részérôl meg - határozott felsôzsolcai család támogatásáról. A Béke utcát érin tô la - kossági panasz kapcsán tárgyalt az önkormányzati útfelújítási terv felül vizsgálatáról, és úgy határozott, hogy a felülvizsgálat, illetve a la - kos sági hozzájárulások ismeretében dönt a felmerült igényrôl. Zárt ülés: Zárt ülésen tárgyalt a testület peren kívüli egyezségrôl kár térítési igény ügyében, mely során fenntartotta a tárgyban koráb - ban hozott döntését. Köztisztviselôk napja Július 1-je munkaszüneti nap a hi vatalokban óta ezen a na pon ünneplik az érintet tek a köz tisztviselôi törvény élet be - lé pését. Idén keserédesre si ke - rült az ünnep. A köz igaz ga - tásban várható változások, az ezek kel kap csolatos híresz te lé - sek nem tették ugyanis lehe tô - vé, hogy felhôtlenül ünne pel - jenek a köztisztviselôk. Az ün - nep for má ja is többnyire sze - rény volt. Voltak hiva ta lok, ame lyek kirándulni vitték a köz tiszt vi selô ket, voltak olya - nok, akik megven dé gelték mun ka tár saikat, és voltak olya - nok is, akik az erre a célra be - ter vezett össze get felajánlották az árvíz károsultak számára. Tisz telet re méltó, dicséretes gesz tus. Ezúton köszöntjük elsôsorban a tele pü lésün kön dolgozó köz - tiszt viselôket és köz al kal ma - zottakat, köszönjük gyakran fá - rasz tó, áldozatos munkájukat és kívánunk nyu godt körül mé - nyeket a köz érdekében vég - zett további tevékeny sé gük - höz. Cserményi július FORUM MARTINI 3

4 Önkormányzati hírek Tisztelt Olvasók! Az APEH alábbi tájékoztatója alapján szíves figyelmükbe ajánljuk a helyi iparûzési adóra vonatkozó új szabályokat. Tájékoztató a helyi iparûzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történô visszaadásával kapcsolatban Az Országgyûlés által június 21-i ülés - napon elfogadott, a helyi ipar ûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi LVII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparûzési adóval kap csolatos feladatok június 29-ével az önkormány - zati adó ha tó ság hoz kerülnek. Így az állandó és az ideiglenes iparûzési tevékenységgel kap cso - latos valamennyi adókötelezettséget júni us 29-tôl már az önkormányzati adó ható - ság(ok)hoz kell teljesíteni. 1. Bejelentési, bevallási kötelezettség, adófizetés Az állandó és ideiglenes jellegû iparûzési adó - kö teles tevékenységre vonatkozó bejelentési kö telezettséget június 29-tôl már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell telje - síteni, amelynek területén az adózó szék he lyet vagy telephelyet létesített, illetve amely nek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegû ipar - ûzési tevékenységet folytatni kívánja. Amennyi - ben adózó a évben akár állan dó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékeny sé gének megkezdését az állami adó ha tó ság hoz már be - je lentette, azonban a tevékenység befeje zé sé - nek idôpontja jú nius 29-ére vagy ezt kö - ve tô idôpontra esik, akkor a tevé keny ség befe - je z ésére vonatkozó változás be je lentést már az illetékes önkormányzati adó hatósághoz kell teljesíteni. Az állami adóha tó ság tehát a június 28-án, éj félig benyújtott (elek tronikus úton továbbított, ügyfélszolgála to kon át vett, illetve postára adott) adatlapok fel dol gozását végzi el, az ezt kö ve tôen benyúj tott adatlapokat az adózó részére küldött levéllel átteszi az illetékes önkormányzati adó ha tósághoz. Amennyiben adózó a tevékenység megkezdé - sé re vagy befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét kívánja teljesíteni akár áll an - dó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékeny - sé g rôl van szó, akkor azt szintén az illetékes önkormányzati adóhatóság(ok)nál teheti meg. Adózó állandó és ideiglenes jellegû iparûzési adóval kapcsolatos bevallását szintén június 28-ig tudja az állami adóhatósághoz be - nyúj tani, azaz, ha a bevallást június 28-án személyesen be nyújtja, postára adja vagy elektronikus úton elôterjeszti, akkor az állami adó hatóság ezen bevallásokat még feldol goz za. Azokat a bevallásokat azon ban, amelyeket június 29-én, vagy ezt követôen terjeszt elô az adó zó (akár elektronikus úton, akár pa - pír alapon) az állami adóhatóság elu ta sítja. Ezek nek a bevallásoknak a feldolgozása már az ön kor mányzati adóhatóság hatáskörébe tar to - zik. A bevallásokra teljesített befizetést jú nius 29-én, vagy azt követôen az önkor - mány zati adóhatósághoz kell teljesíteni, ab ban az esetben is, ha az adózó a befize té seihez kap - cso lódó bevallást június 29-ét meg elô zô - en adta postára, nyújtotta be sze mélye sen vagy terjesztette elô elektroni kus úton. Ha adózó 4 FORUM MARTINI július június 29-én vagy ezt követôen kívánja egy esetleg elmulasztott vagy olyan bevallási kö telezettségét teljesíteni, amely június 29. napjánál korábbi (azt megelôzô) be val lási idôszakra vonatkozik, akkor is az önkormány - za ti adóható ság hoz kell ezeket a bevallásokat teljesíteni. Ugyanez értendô a bevallás önel le - nôr zésére is, akkor is, ha az önellenôrzés olyan be vallásra vonat ko zik, amely korábban az ál - lami adóható ság hoz került benyújtásra. Ki vé - telt képez ez alól, ha az adózónak június 29-ét megelôzôen az adó hi va talhoz benyújtott hibás bevallásá ra az adóhivatal értesítése alap ján úgy neve zett javítóbevallást kell be - nyújtania. Eb ben az esetben a javító bevallást még az állami adó hatóság dolgozza fel. Az ál - lami adó hatóság azonban csak akkor tudja eze - ket a javító be vallásokat feldolgoz ni, ha Az adó hatóság által hibásnak minôsített bevallás vo nalkódja mezô a javítóbevalláson ki töl - tött. Az állami adóhatóság a törvény hatályba lé pé se - kor folyamatban lévô eljárásokat még be fe jezi. Tehát a hatályba lépést megelôzôen be nyúj tott bejelentéseket (változásbeje lenté se ket) és be - val lásokat feldolgozza, sôt a hibás bizony latok javításáról is intézkedik, akkor is, ha a javítás át - hú zódna a törvény hatályba lé pése utáni idô - pont ra (is). Ugyanígy jár el az állami adóhatóság az iparû zési adóval össze füg gés ben teljesített befizeté sek tekintetében is: a helyi iparûzési adóval kapcso latos adó szám lára joghatályosan a június 28-i leg ké sôbbi terhelési dátum - mal teljesített be fi ze té seket fogad(hat)ja el. A postai készpénz átu talási megbízások közül azok számolhatóak el (könyvelhetôek fel) az állami adóhatóságnál befizetésként, amelyeket az adózó legkésôbb június 28-án postára ad. Az állami adóhatóság ügyfélszol gá latain, POS ter - minálon keresztül szintén a jelzett idôpon tig lehet helyi iparûzési adóra és jogkövet kez - ményeire fizetni, illetve a fenti idô ponttól az állami adóhatóság ügyfél szol gálatai már nem biztosítanak kész pénz átu ta lási megbízást a HIPA-kötelezettségek telje sítéséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy a június 29- én és ezt követôen átutalt, postára adott megbízások alapján beérkezô befizetéseket az állami adó ha tóság haladéktalanul vissza for - dítja, visszautalja az adózó számára. Ugyanez vo nat kozik a helyi iparûzési adónemen fen n - álló valós túlfize té sek re is. Ideiglenes és/vagy állandó jellegû iparûzési adót fizetni június 29-tôl már az önkor - mány zati adóhatósághoz kell. Az esetleges késôbbi adóhiány, illetve az önkormányzati adóhatóság által a késedelmes fizetés miatti késedelmi pótlék felszámításának elkerülése érdekében kérjük, vegyék a leírtakat figye lem - be. A fizetési kötelezettségre vonatkozó ada - tokat az állami adóhatóság átadja az ön kor - mány zati adóhatóságnak, így, ha adózó június 29-tôl nem fizeti meg adóját vagy egyéb ipar ûzési adóval kapcsolatos kötele zett sé gét, ak kor az önkormányzati adóhatóság ké se del - mi pótlékot számít(hat) fel rá, sôt ellenôr zési eljárás során adóhiányt is meg állapít(hat). Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adóható - ság az önkormányzati adóhatóság(ok)nak az adó zó azon adatait is átadja, hogy mely ipar - ûzési adóval kapcsolatos fizetési kö telezett sé - gének mióta nem tett eleget. A hivatkozott törvény szerint az állami adóha - tóság június 29-tôl már nemcsak befize - tést, hanem iparûzési adóval összefüggésben kiutalási és/vagy átvezetési kérelmet sem tud be f ogadni és teljesíteni. Ter mé szetesen amennyi ben az adózó adókötelezettségének tel je síté se ként nagyobb összeget fizetett be adó számlájára és hibás bizonylata nincs, vala - mint valamennyi adókötelezettségét (be val lási) tel jesítette és ezt követôen (valós) túlfize té se áll fenn, akkor azt az állami adóhatóság az adó - zó nak törvényi rendelkezés alapján hivatal ból kiutalja. 2. Ellenôrzési eljárások Amennyiben adózónál a hatálybalépéskor olyan ellenôrzési eljárás van folyamatban, amely helyi iparûzési adóra (is) vonatkozik, ak - kor az állami adóhatóság ezen eljárást az ipar - ûzési adó vonatkozásában is még lefoly tat ja, az adatokat azonban az eljárás befejezését köve - tô en átadja az illetékes önkormányzati adó ha - tóság nak, amely ha szükséges az eljá rást to - vább folytatja, pl. a hatósági eljárásban a ha táro - zatot meghozza. Abban az esetben azon ban, ha az állami adóhatóság az adóügyet jú - nius 29-ig lezárta, azaz a határozatát meghozta, úgy az adóüggyel kapcsolatos jog orvoslati eljárásokat is az állami adóhatóság folytatja le. 3. Fizetési kedvezmények, végrehajtás június 29-tôl a helyi iparûzési adó kö te le - zettségre irányuló fizetési ked vezményi (rész - letfizetés, fizetési halasztás, adó mér sék lés) kérelmet is az önkormányzati adóha tóság hoz kell benyújtani. Az állami adó ha tó ság, a koráb - ban hozzá benyújtott olyan fizetési kedvez mé - nyi kérel me ket, amelyekben ha tá ro zatho za tal - ra még nem került sor, átadja az ön kor mány - zati adóhatóságnak június 29-ével, mint határnappal az állami adóhatóság a helyi ipar û - zési adó tar to zá sok ra vonatkozó adó vég re haj - tási eljárás meg indítására illetve foly ta tására sem rendelkezik önálló hatás kör rel. A végre - haj tás foganatosítá sára az állami adó hatóságnak a folyamatban lévô ingó illetve in gatlan végre - haj tással érintett ügyekben illet ve a június 29- étôl indítandó eljárások ese té ben kizárólag az önkor mány zati adóhatóság ez irányú nyilat ko - zata, meg ke re sése alapján van hatásköre. 4. Elôlegfizetés A szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelôleg már szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendô.

5 Önkormányzati hírek, Jubileumi programsorozat Martonvásár Város Önkormányzat képviselô-testülete mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa pályázatot hirdet a Martonvásári Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatói állásának betöltésére. Az ügyvezetô igazgató fôbb feladatai: vezeti és képviseli a tár sa sá got. A település színvonalas és gazdaságos üzemel te té - se, a piaci szereplôkkel és beszállítókkal történô folyamatos kap csolattartás, további piacok felkutatása, beruházási felada - tok, a jogszabályok, az önkormányzat rendeleteinek betartása és betartatása. A feladatok és hatáskörök konkrétan a meg bí - zá si szerzôdésben kerülnek rög zítésre. Az ügyvezetôi igazgatói állás október 1. napjától tölt he tô be, és határozatlan idôre szól. Pályázati feltételek: felsôfokú végzettség, magyar állampol - gár ság, büntetlen elôélet A pályázat beadásának határideje: augusztus 15. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Martonvásár Város polgármesterének címezve kell benyújtani postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatal ( 2462 Martonvásár, Budai út 13.) titkárságán. A borítékra rá kell írni: Ügyvezetô igaz ga tói pályázat Fenti címen és a honlapon további információk kaphatók. Értesítés Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a gyer mekek védelmérôl és a gyámügyi igaz gatásról szóló évi XXXI. tör vény 20/A paragrafus (1) bekezdés a) pontja alapján, mely szerint A települési ön kor mány zat jegyzôje azoknak a gyermekeknek, fiatal felnôtteknek, akiknek rend - szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév július 1- jén fennáll, a tárgyév július hónapjában pénzbeli támogatást fo lyósít. Az eseti támogatás összege gyermekenként Ft Kifizetés: július 28. (szerda) napján a házipénztárból A 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 68. (1) bekezdése szerint a támogatás folyósításáról ha tá ro zatot nem kell hozni. Pénzügyi osztály Egy település egy család Martonvásár Város Önkormányzat képvi se lô-testülete én meg tartott ülé sén határozattal elfogadta dr. Szabó Ti bor képviselô úr elôterjesztését egy felsô zsolcai család támogatására. A felsôzsolcai Csa ládsegítô Szolgálat kijelö lése alapján településünk Heinrichné Ma - lecz Andreát és két fiát 16 és 11 évesek támo gatja. A családnak szüksége van berendezési tár gyakra (bútorokra, szekré - nyek re, ülôgar nitú rára, étkezô garnitúrára, ágyakra, hûtô szek rényre, szônyegekre, fôzôedényekre). A család háza átázott az árvíz ben. Va - ko lás ra, burkolásra és festésre lesz szükség. Ehhez elsôsorban pénz - adományokat ké rünk átutalni Heinrichné Malecz Andreának az OTP Bank nál vezetett számú számlájára. Amennyi ben a munkákkal kapcsolatosan munkaerô felajánlás történik (kô mûves, burkoló, festô), akkor azt személyesen te gyék meg a mar - ton vásári Segítô Szolgá lat nál. (A család szükségletén felüli adományokat átadják a rászorulóknak.) Kér jük, hogy adományaikat munkaidôben ad ják le a Szent László-völ - gye Segítô Szol gá latnál (Martonvásár, Dózsa György út 13.). Tele fonon Szabóné Pályi Judit, a szolgálat vezetôje ad tájékoztatást ( ) Köszönettel: Martonvásár Város Önkormányzat képviselô-testülete Mi kis városunk Tavaly, amikor folyamatosan zsörtölôdtem közösségi együttléteink, közös ünnepeink gyér látogatottságán, annak okain, felötlött ben - nem, hogy idén ragyogó alkalom lenne a tendencia meg for dítá sára, a lakossági érdeklôdés és részvétel fokozására, az aktivitás és a szín - vonal emelésére. És akkor jött az ötlet, hogy Thornton Wilder Mi kis városunk c. regényének címét plagizálva, pályázatot írjunk ki a évi jeles évfordulók (20 éves a Martonvásári Nyári Napok és 5 éves Martonvásár város) kapcsán. Kíváncsian vártam, hogy érkez - nek-e egyáltalán pályázatok. Öröm mel jelentem: IGEN. Három pályázó jelent ke zett írásbeli ill. mûvészeti alkotásokkal, egy személy pe dig részvételét ajánlotta fel a nyári rendezvények alkal mával. Az alábbiak ban láthatók Budainé Koleszár Már ta gyönyörû tûgobeleinei és Vida László vá rosunk ipari létesítményeirôl készített olajképei. Dr. Bimbó József A mi kis városunk címmel egy törté nel mi indít - tatású helytörténeti tanulmányt írt Mar ton vásár és környé kének felszabadításáról az 1944 december 1945 feb ruár kö zötti idô - szak ról. Mednyánszky Miklós kintornás elô adá sát ajánlotta fel. Kö szönet és elismerés az alkotóknak, akiknek fárado zá sát városunk polgármestere, Kiss Gábor a Mar ton vá sár várossá válásának al kal - má val rende zen dô ünnep ség során köszöni meg. Cserményi július FORUM MARTINI 5

6 Jubileumi programsorozat Ki tud többet lakóhelyének múltjáról Kedves Olvasó, Kedves Martonvásáriak! Martonvásár várossá válásának 5 éves évfordulója alkalmából, ké - rem, játszunk együtt. Hogy kik? Természetesen mindazok, akik itt élnek, akár születésüktôl fogva, akár az elmúlt években költöztek ide. Legyenek gyerekek, fiatalok, dolgozók, nyugdíjasok, minden - ki, akit érdekel, hogy az otthonunknak kapott vagy választott település milyen történelmi értékeket hordoz. Kérem, aki kedvet Martonvásári történelmi totó érez hozzá, játsszon velünk és nézzen utána a kérdéseknek, töltse ki a történelmi TOTÓ-t, majd dobja be a Városháza Ügy félszol gá latánál kihelyezett dobozba. A kitöltött totókat július 21-én (szerdán) 17 óráig várjuk. A 13+1-es szelvények tu - laj do nosai kö zött július 25-én (vasárnap) órakor a Vá - ros háza udva rán rendezendô évfordulós ünnepségen tárgy - jutalmakat sorsolunk ki. 1. A rómaiak melyik fontos útvonala haladt át városunk területén? 1. Arrabona 2. Aquincum X. Aquincum Sopiane Gorsium Mursa 9. Neves zeneszerzôk közül nem csak Beethoven zenélt a kastély falai között. Ki zongorázott még itt a Brunszvik családnak? 1. Erkel Ferenc 2. Richard Wagner X. Liszt Ferenc 2. Melyik királyunk idején íródott az elsô ismert, Martonvásárt említô oklevél? 1. Szent István 2. IV. Béla X. IV. László 3. A középkorban többször is gazdát cserélt Martonvásár. Ki nem birtokolta a települést? 1. Csák Máté 2. Cillei Borbála, X. gersei Petheô Zsigmond király család felesége 10. Az 1848/49 évi szabadságharc melyik hadi eseménye idején állomásozott a honvédség vezérkara a kastélyban? 1. móri csata 2. Buda ostroma X. pákozdi csata 11. Ki vásárolta meg a Brunszvik családtól a martonvásári uradalmat? 1. Dreher Antal 2. Habsburg József X. báró Sina Károly fôherceg Simon 4. Melyik királyunk szállt meg Martonvásáron koronázására utazva? 1. Hunyadi Mátyás 2. Szapolyai János X. II. Ulászló 5. Az 1778-ban felszentelt római katolikus templomot idôsebb Brunsz vik Antal építette. Ô milyen családi kapcsolatban állt Brunszvik Terézzel? 1. nagybátyja 2. apja X. nagyapja 6. Eredetileg milyen építészeti stílusban épült a kastély? 1. barokk 2. klasszicista X. gótikus 7. Településünk évben lett város. Melyik király adományozott mezôvárosi rangot Martonvásárnak? 1. V. Ferdinánd 2. II. József X. II. Lipót ben fennállásának jubileumát ünnepelte az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézete. Hányadik évfordulóról emlékez tünk meg akkor? X Az ország elsô 2 2 sávos autópálya szakasza a fôváros és Martonvásár között épült meg. Mikor adták át a forgalomnak? X éve nyílt meg Martonvásáron az Óvodamúzeum a kastélyparkban. Az alábbi évfordulók közül melyiket nem 2010-ben ünnepeljük? éve alapították a martonvásári óvodát éves Martonvásáron a labdarúgás X. 20 éves a Martonvásári Napok 8. Beethoven a Brunszvik lányok melyikével volt szerelmi viszony ban? 1. Jozefin 2. Teréz X. Karolin Név:... Lakcím:... Telefon:... VÖLGYVIDÉKI kézmûvesek utcája a búcsún A vasárnapi búcsú alkalmával a Sport te le - pen 9 órától a VölgyVidék Közösség helyi ter mék kiállítást, bemutatót és vásárt ren dez. A VölgyVidéki Kézmûvesek utcájában többek között a térségben termelt kecs kesajt, méz, levendula, csuhé, vesszô, gyé kény és gyöngy termékek között válogat hat nak az érdeklôdôk. Az ÚMVP sátorban a VölgyVidék LEADER iroda munka társai tá jé koztatást nyújtanak a vidékfej lesz - tési pályá zási lehetôségekkel kapcsolat - ban. 6 FORUM MARTINI július

7 Jubileumi programsorozat, Intézményeink életébôl A Beethoven Álta lános Iskola hírei Tanévzárás vakáció Június közepén befejezôdött a tanév, és megkezdôdött a vakáció az iskola tanulói számára. Az egyes évfolyamok követelményeit kiváló eredménnyel teljesítették az alábbi tanulók: 1. évfolyam: Biró Lili, Hoffmann Balázs, Jenei Ivett, Lévai Gergô, Rehus Boglárka, Rezessy Júlia, Sachs Róbert, Szilasi Zsófia, Tóth Szonja, Váradi Rebeka, Fekete Tünde, Fuszkó Vivien, Gábor Ákos, Gyurman Nikolett, Hargitai Eszter, Kardos Petra, Kovács Emese, Nemes Gáspár, Reiter Roxána, Szabó Anna, Szeles Borbála 2. évfolyam: Borostyán Máté, Rácz Dániel, Süle Barnabás, Szigeti Noémi, Baczoni Ádám, Berki Edina, Gábor Márton, Keresztes Abigél, Kôvári Kristóf, Nagy Bálint, Perczel Dénes, Sárvári Boglárka, Tomai Ka milla, Urschler Anna Sára, Bíró András, Dávid Cintia, Lipovics Dániel, Nagy Zsuzsanna 3. évfolyam: Bitó Kitti, Fekete Aliz, Kovács Vivien, Kromberger Máté, Moldován Regina, Nagy Daniella, Rezessy Lili, Suba Diána, Sulyok Bence, Kazsimérszky Áron, Kovács Áron, Lazók Veronika, Nagy Cintia, Nagy Miklós, Szeidl Máté, Szeifert Levente, Stanákovits Cintia, Hornyák Gábor, Bencze Dávid, Bencze Vanessza, Daru Kitti, Dohárszky András, Kupi Gerda, Riczu Noémi, Sallai Zita 4. évfolyam: Buda Eszter, Gyulay Júlia, Szabó Tamás, Erdôsi Edina, Hargitai Emese, Horváth Alex, Horváth Anna, Orbán Luca, Rantal Ba lázs Szeidl Bence, Vasteleki Eszter, Láposi Viktória, Pimper Boglárka, Szalay Kata, Szûcs Bence, Udvaros Dóra, Varga Flóra 5. évfolyam: Béni Kincsô, Bôke Boglárka, Kovács Dóra, Tar Márton, Bottka Axel, Király Orsolya, Vasteleki Csaba 6. évfolyam: Berczi Sára, Csáp Barnabás, Jambrik Levente, Kisdi Jo - hanna, Lugosi Kata, Somogyi Zsuzsanna, Szûcs Nikolett, Laky Bog - lár ka, Vajda Villô, Lakos Lia, Lévai Linda, Molnár Zsófia 7. évfolyam: Jézsó Bence 8. évfolyam: Varga Vince, Fehér Dániel, Gyulay Dávid, Gyulay Sa - rolta, Jézsó Eszter, Nagy Örs, Szabó Áron, Szûcs Ildikó, Turcsányi Barna, Vajda Mátyás, Hartdégen Klaudia, Kuna Eszter A tanévzáró alkalmával külön elismerésben részesültek az iskolától búcsúzó, több éven át kimagasló teljesítményt elért nyolcadik osztályos tanulók. Beethoven-emlékplakett kitüntetésben részesültek a nyolc éven át kitûnô tanulmányi eredményt elérô és példamutató magatar tá sú tanulók: Gyulay Sarolta, Hartdégen Klaudia, Kuna Eszter, Szabó Áron, Szûcs Ildikó, Vajda Mátyás Jó tanuló jó sportoló kitüntetést érdemeltek ki a ta nu lás - ban és a sportban elért eredményükért: Szabó Áron és Varga Vincze A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány jutalmazásában ré szesült kiváló tanulmányi munkájáért: Fehér Dániel, Jészó Esz ter A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány jutalmazásában részesült a tanulmányi versenyeken nyújtott kiemelkedô teljesít ményért: Vajda Mátyás Mindnyájuk teljesítményéhez gratulálunk, végzôs diákjainknak további sikereket kívánunk a középiskolában. Az iskola minden tanulójának jó pihenést, kellemes vakációt! Turcsányi Klára július FORUM MARTINI 7

8 8 FORUM MARTINI július július FORUM MARTINI 9

9 Intézményeink életébôl Mindszentkállán táboroztunk Köszönjük a táborozáshoz nyújtott támogatást Martonvásár Város Önkormányzatának. A vakáció elsô napjai sokunk számára izgalmasan kezdôdtek: jú nius között Zamár di - ban voltunk kézilabda-tá bor - ban. Elsôtábo ros ként élmény volt átélni, amikor mindenki meg találta a saját szo báját, mat - racát. Berendeztük a he lyün - ket, és ezt máris egy jó kez dés - nek éreztük. Igaz, esôs idônk volt, de az edzések nagyon jók vol tak. A vacsora a kedvencem volt, milánói makaróni. Az elsô este még foci és kosárlabda meccs is belefért a kedvünkbe, és ámulva néz tük a nagyobb a - kat, akiknek már egyáltalán nem hiányoztak a szüleik. Ne - künk, akik elôször voltunk igazi táborban, bizony na gyon jól - esett Márta néni meséje és alta - tó cukra, igaz, az alta tócukor in kább csak felkeltett minket. Az elsô este volt a leg ne he zebb el aludni, mert egy kicsit még min denki sutyorgott. Az tán végre szerdán kisütött a nap. Reggel bejött Kati néni, és egy új szóval ismerkedtünk meg: a Nap. Kalandparkba in - dultunk. A csú szópálya, az aka - dály pálya szerintem szen zá ciós volt. Alig akar tunk eljönni, olyan Kézitábor fantasztikus élmény volt. Csü törtökön a kehidakustyányi termálfürdôbe mentünk. Volt óriás csúszda, örvénymedence és forróvizes medence is. A hideg víz után jólesett a forró víz, ami átmelegített bennün - ket. Az esti záró buli és záró va - csora megkoronázta a hét ese - ményeit. Pén teken fáradtan, de élmé - nyek kel teli pakoltunk össze. Kö szönjük Már ta néninek, Kati né ninek és Zoli bácsinak a jó ked vüket és ezt a szín pompás he tet. Bár sokan voltunk elsô tá - borosok, és néha kicsit szo - mor kodtunk, mert hiányoz tak a szü leink, de hazautazáskor vi - dá man mondtuk: Jövôre, ve le - tek, ugyanitt! (Csak süssön a nap!) Rezessy Lili 3/a Köszönjük a segítséget a Beetho - ven Általános Iskolának, a Mar - ton vá sári Gyermekekért Alapít - vány nak, a Martonvásári Ké zi lab - da Egye sületnek, a mar ton vásári önkormányzatnak, a Czagler és Tsa Bt-nek, valamint a tábo rozó gyermekek szüleinek. 10 FORUM MARTINI július

10 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1/09/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Pályázó: Martonvásár Város Önkormányzata, Beethoven Általános Iskola feladatellátási hely A tanítás-tanulás IKT környezetének kialakítása A pályázat célja összhangban az EU aján lá - sa ival, a hazai közok ta tás-fejlesztési stra té gi - ával, valamint az UMFT célkitûzései vel a si ke res munkaerôpiaci alkalmazko dás hoz szük séges, az egész éle ten át tartó ta nulás megalapozását szolgáló képességek fejlesz - tése és kompetencia alapú oktatás el ter je sz - tése az oktatási rendszer ben, ami köz vet ve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet ja ví tá sá - hoz. A megvalósuló infrastrukturális fejlesztés tá - mogatja a Beethoven Általános Iskolában a TÁMOP pályázat keretében meg va - ló su ló pedagógia módszertani és tartalmi fej - lesz tések disszeminá ci ó ját és biztosítja a részt vevôk számára az egyenlô hozzáférést. Az elkövetkezô idôszakban beszerzésre ke - rü lô eszközök és szoft ve rek lehetôvé teszi a pe dagógusok számára az IKT-val támogatott ok tatási környezet kialakítását, a digitális ok - ta tási tartalmak integrálását a tanítás-tanulás A Brunszvik Teréz Óvoda hírei Ismét eltelt egy izgal mak - kal, sok-sok já - ték kal, olykor ka - lan dok kal teli tan évünk az ovi - ban. Ezzel a kis ver sikével sze - ret nék minden ki nek nagyon szép nya rat kívánni, sok nap sü - téssel és minél keve sebb esô - vel. A volt nagy cso por to sa ink - nak pe dig sok sikert és kitar tást az is kolá ban, a kiseb bek kel pe - Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy fiad. Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mel lé, elôfordulhat, hogy a jövô hé ten már késô lesz. Ôk ma gye re kek, s nem pótolhatod be az ön feledt legózást, babázást úgy öt év múlva, amikor már ke vésbé szo rítanak a megélhe - té si gondok, amikor már nem kell új szônyeg vagy függöny az ab lak ra. Ha most kihagyod az dig ta lál ko zunk szep tem ber - ben, ad dig is nôjetek na gyot! Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hûs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! (Horváth Imre) Anya, apa, figyelj rám! folyamatába, az elektronikus iskolai mérésértékelés bevezetését. Segítik a tanulókat az egyéni tanulás képességek fejlôdésében, hoz záférést biztosítanak számukra a digitális tan anyagokhoz és hozzájárulnak a digitális kom petenciák megszerzéséhez, fejleszté sé - hez. Az IKT-eszközöket a következô tevé keny sé - gek hez használjuk a különbözô tantárgyak oktatása során: házi feladatok készíttetése számítógéppel tanulók információgyûjtése tanári prezentációk bemutatása tanulói prezentációk készítése, bemu ta tá sa on-line oktatási tartalmak bemutatása oktatószoftverek használata tanulói mérés-értékelés Az informatikai eszközök tudatos haszná la - Farkas Noémi óvodapedagógus együt tlét meghitt per ceit, évek múlva már a meg hitt beszél ge - téseket sem igény lik. Ha most nem sétálsz ve lük kézen fogva, akkor pár év múl va végleg elen - gedik a kezed, és kapaszkodó nél kül elsodród hat nak. Vissza - hoz ha tat la nok és meg ismé tel - he tet lenek a gyer mek kor nap - jai, hetei, hónapjai. Tég lák ezek, amelybôl és amely re a felnôtt élet felépül. Ha sok tégla hi ány - zik, labilis lesz az épít mény. Intézményeink életébôl tá nak elsajátítása a fel nö vek vô fiatalok szá - mára elengedhetetlenül fontos az isme ret - szerzésben, a tanulásban, az ügyintézés ben, a munka világában. Az in for matikai esz közök meg felelô használata ma már olyan alapvetô kész ség, ami lehetôséget ad minden kor osz - tály nak az élethosszig tar t ó tanulásra, a szak - mai tudás folyamatos korszerûsítésére, újabb szak mai tudás megszerzésére. A gyor - san változó gazdasági kör nye zet ben egy új szak mai képesítés megszerzése, újabb is me - re tek el sa játítása, a munkavállaló képzett sé - gé nek minôségi változása könnyebbé teheti az érvényesülését a munkaerôpiacon. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj tott támogatás össze ge: Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Turcsányi Klára A Brunszvik Teréz Óvoda kajászói tagintézményébe határozott idôre óvodapedagógust keresünk. Érd.: (06-22) vagy (06-22) Gyerek sarok július FORUM MARTINI 11

11 Kistérség, Civil sarok Kistérségi hírek Edelényben jártunk Az egész országot megrázta az a dráma, amit a több hullámban ér ke - zô tavaszi árvíz okozott fôként a Borsod megyei településeken. Az ár elleni heroikus küzdelmet, a hétköznapi kisemberek tra gé diáját élôben bemutató, gyakorlatilag helyszíni közvetítések láttán magától értetôdôen ébred fel az empátia, a szolidaritás, a segíteni- és ten - niakarás minden jóérzésû emberben. Ilyen helyzetben szinte azonnal meg indul az összefogás, a pénz- és ter mészetbeni ado mányok gyûjtése, a különféle jótékonysági rendezvények szervezése. Városunkban mint ahogy arról a múlt havi számban is hírt ad - tunk rö vid idôn belül 3 szervezet is intézett felhívást a lakosság hoz: a Hölgy - klub, a Mentôszolgálat és a marton vásári szék helyû kis tér ségi Szent László Völgye Segítô Szol gálat. Az alig 2 hét alatt össze - gyûlt adományokat, melyek élel mi sze reket, tisztí tó sze re ket, vá logatott használati tár - gya kat tar tal maz tak, június 27-én a kis tér - ség tanya bu szán szállítot ta Edelénybe a Segítô Szolgálat lelkes csa pata. A több mint 3 órás út során a hangulat az egyre elbor zasz tóbb képet nyúj tó tájak (elárasztott földek, kirohadt haszon nö vények, homok zsák-tengerek) láttán és a kísérô jelen ségeket (po cso lya- és halszag, szú nyoginvázió) test közelben érzékelve egy re nyo mottabb lett. Amikor megér - keztünk az edelényi is ko lához, rossz kedvünk foko zó dott: a hatalmas aulában majd egy mé ter ma gasan álltak hegyekben a ki taposott cipôk, használt ágy ne mûk, fol tos matracok, kopott ruha nemûk, ill. az élelmi- és tisz tí tó szerek. Az ottani ön kormányzat em bereivel elbeszél - getve meg tudtuk, hogy rengeteg külde ményt kap nak, melyek átvá lo - gatása, sze lek tá lása nagyon idô igé nyes. Hangsúlyoz ták, hogy min den adománynak nagyon örülnek, és há lásan köszönik is, mostantól azon - ban a lakhatatlan házakból kitelepített emberek lakás körül mé nyeinek megoldása jelenti számukra a legnagyobb gondot és egy ben felada tot. Ehhez építôanyagra és pénzre van szükségük. Ezért azt kérik, hogy akinek módja, lehetôsége és hajlandósága van további segítség nyújtására, a kért formákban járuljon hozzá a fedél nélkül maradt emberek életfeltételeinek ismételt megterem téséhez. A látottak és hallottak hazafelé elcsen de sí tet - ték a csapatot. Az ado mányt kísérôk a fárasz - tó napot mindenesetre azzal a jóérzéssel zárhatták le, hogy rászorultakon és hasznosan segítettek. Cserményi Szóvá tesszük! Elképesztô dolgokat tudunk mûvelni ma gunk - kal, környezetünkkel. Mi közben unos-un talan papolunk a környezetvédelem fon tos sá gá ról, és naponta szenvedünk annak tra gi kus hatásaitól, ahogyan bá nunk a saját lé te zé - sünket biztosító természettel, ügyes hú zás - ként, költség takarékosság, és egyéb han g - zatos jelszavakkal álcázva rend sze resen és folyamatosan ártunk ma gunk nak, közvet len és köz ve tett kör nyezetünk nek. A sze mét rôl van szó. Vannak köztünk saj nos jó né há nyan, akik a legkülönfélébb le lemé nyes mód ját ta lál - ják meg annak, hogy megspó rol ják a szemét - szállítás díját. Például a köz téri sze me tes edényekbe hordják vagy a szelek tív hulla dék - gyûj tôk mel lé teszik le, vagy ami még rosszabb, abba gyömö szö lik bele a ház tar tási sze metüket, volt rá pél da, hogy ro hadt kukacoktól hem zse gô bûzös darált húst. Zöldhulladék-el szál l ítás terén is van nak kül ö - nös fortélyok. A vá ros peremein sétálva gyak - ran láthatók zöld hulladék-hegyek, ame lyeket vagy a kör nyé ken lakók, vagy a levá gott füvet gép kocsin odaszállítók hordanak össze. Való ban azt hiszik ezek az emberek, hogy ha nekik nem kerül pénz be, a közösségnek, a többieknek sem kell fizetni az illegálisan le ra - kott szemét megszüntetéséért? Pedig jó len - ne, ha belátnák: az ön kor mányzatnak ko moly gondot jelent az ilyen hulladékok össze sze - detése, megsemmisítése! Jó lenne, ha mi köz - ben természetesen a saját ér de keinket tartjuk szem elôtt, másokra is figyelnénk! Persze az is jó lenne, ha a szolgáltató a kuká kon elhelye - zett vonalkódot leolvasva, a tény leges fo - gyasz tás alapján számlázna. Ez sok egye dül - álló és/vagy alacsony jövedelmû in gat lan tulaj - do nos hozzáállását megváltoz tatná Cserményi Anya kimenôje Az elôzô számokban a kreatív tanítás elsô területérôl, az ok ta tás ról volt szó. A kreatív ok tatás azt jelenti, hogy kihasz nál juk az idôt, és megbeszéljük gondola ta in kat, érzéseinket, vá gyainkat vagy bármit, amit fon tosnak tar - tunk, vagy gyer mekeinket ér de kel. A kreatív ta nítás második te rü lete a bá to rítás, ami ké - pessé te szi gyer mekeinket sa ját lehe tô sé ge ik kiak názására, hogy mer jenek koc kázatot vállalni, ne ri a d janak vissza a lehetetlennek tûnô feladatok tól sem. Meg kell ta nul nunk, hogy az igyekezetet több re értékeljük az ered mé ny nél. Mikor gyermekünk még kicsi, ez talán magától jön, s pél dául épp jár ni ta nu - ló gyer mekünket sze re tet teljesen bá to rítjuk az újabb pró bál kozások megtételére. Egy ke - vés bé fé nyes iskolai ered mény, a tö ké let lenül el v ég zett rend rakás vagy más házimunka már ke vésbé kész tet minket bá to rí tás ra. Pedig a bá torítás min dig po zitív cse lek vés re ösztö - nöz, míg az elmarasztaló szavak lelo haszt ják az igye ke ze tet. A ren d ra kás példájánál ma rad - va két le he tôség áll elôttünk. Vagy meg szid - juk: Nem megmond tam, hogy rakd el a játé - kaidat a do boz ba? Csak akkor fogadsz szót, ha kapsz egy po font? Vagy pedig így biz tatjuk: Nagy szerû, már hét játék a do boz ban van! Bizt osak lehe tünk ben ne, hogy ez utóbbi eset ben az összes játék a do boz ba fog ke rülni. Végezetül fontos arra is fi gyel nünk, hogy mikor minek van itt az ideje. A bi zonyít vány - osz tás napja a dicsé ret ideje, s nem a meg - felelô alka lom ar ra, hogy az osz tály zatok ki ja - vítá sáról be szél jünk. Nem kell at tól tartanunk, hogy gyer me künk nem fog a kö zép sze rû ség fölé emel ked ni, ha az álta lunk kö zepesnek vélt teljesít ményt is dicséret tel jutalmazzuk. Épp ellen kezôleg! Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit édesanyák Gratuláció! Harcsa Tiborné született: Hornyák Katalin a Martonvásári Óvoda - múzeum alapítója a napokban vette át a Kiss Áron Magyar Játék Társaság által alapított Kiss Áron-díjat a magyar játéktörténeti kul - tú rában és pedagógiában végzett kiemelekedô tevékenysé géért. Kedves Katika! Tisztelettel és megbecsüléssel gratulálunk a megérde - melt díjhoz! 12 FORUM MARTINI július

12 A Teleki Blanka Hölgyklub hírei Történelmi kirándulás az ôszi nyárban Esôs, szeles, ôszi napra éb red - tünk, pedig a naptár június 21- ét jelzett. Ezen a napon a hölgy - klub össze jövetelére szabad téri prog ra mot terveztünk, sza lon - nasütéssel és egy re mek kas - tély látogatással. Meghívót kaptunk Pletser Ta - más tól és csa lád jától a Szent Mik lós pusztai kas tély és kör - nye zetének megtekin tésére. A rossz idô elle nére kb. huszan össze jöttünk. Aki eljött, nem bán ta meg! Cso dás fo gad ta tás - ban volt ré szünk. Tamás és lá - nya, Cili vendégváró falat kákkal és valódi házi pálinkával foga - dott ben nünket. Egy idôre be - szo rul tunk a kas tély ba, ahol re - mek, él ve zetes el be szé lést hal - lot tunk a közel 200 éves épü let hol ro man tikus, hol tragikus múlt járól és lakóiról. Majd klubunk leg közelebbi prog ram - jairól is szót vál tottunk. Beosz - tást készítet tünk arról, hogy a 20. Mar ton vá sári Napok kiállí - tá sainak felügye le tét ki mi kor tudja vállalni. Erre még várunk je lent ke zôket a (06-22) as telefons zámon. Az érdekes múltidézés és be - szél getés után igé nyesen meg - terített asztalhoz invitáltak ben - nünket. De nemcsak a teríték volt igé nyes, hanem a kínált hús, zöldköret, bor és a csodás gyü - mölcssaláta-kehely látványa és íze is passzolt a kör nye zet hez. A finom ételek után már alig ma - radt hely a hölgyek által ho zott süte ményeknek. Mire be fejez - tük az ét kezést, szüne tet tartott az esô, így közö sen, a par kon ke resz tül elmen tünk a kastély ká pol nájába, és együtt imád koz - tunk az elhuny t a kért. Hálás köszö net Pletser Ta más - nak és család já nak, hogy ilyen csodás napot szereztek tag ja - ink nak, akik bátrak voltak és a rossz idô el lenére eljöttek, és nem mondtak le a talál kozóról. Reményeink szerint a Hölgy - klub tagjai a 20. Mar tonvásári Napok ren dezvényein akár segítô ként, akár látoga tó ként talál koz nak egymással. Klubtalálkozónk legkö ze lebb Civil sarok, Sport szep tember 20-én hét fôn 17 órától lesz. Témája: Érté kek kö zött válogatva: Beszél ge tés Or bán Ba lázs zenetanárral a rádió és a televízió mû sora iról, majd köszöntjük a III. negyed - évben név napjukat ünnep lôket. Szeretettel várunk mindenkit! Szabó Lajosné Mara Civilek az árvízkárosultakért A júniusi Civil Fesztiválon a Hölgyklub által elindított pénzbeni adománygyûjtés eredményeként Ft-ot átutaltunk a Bakonycsernye Önkormányzatának és Ft-ot Edelény Önkormányzatának. Az adományokért köszönet a támogatóknak: Szászné Sárosi Margit, Eisenbacher Zsoltné, Salgó Béláné, Varga Béláné, Szabó Lajosné, Kiss Ella, Halász Imréné, Salamon Ferencné, Karsai Ildikó, Varga Violetta, Pápay Ágostonné, Gémesi Zsolt, Kuna Zsuzsa, Jakó Endre, Jakó Józsefné, Buda Gabriella, Szabó Mária, Szücs Péterné, Cserményi Hajnalka, Horváth Zsuzsanna, Dr. Bíró Péter, Horváthné dr. Porvay Judit, Mitterli Péterné, Pápay Árpád, Alkot6tok Kreatív Szervezô és támogató Egyesület, Dr. Janky Ferenc, Dr. Janky Ferencné, Kovács Jenôné, Süle József, Tóth Bálintné, Szabó J. Lászlóné, Dr. Simon Endréné, Kozma Kálmán, Németh Sándorné, Dr. Pillár László, Bilik András, Méri László, Tóth Andrásné, Popovics Lászlóné, Dinnyés Andrea. Kézilabdás hírek Véget ért a 2009/2010 évi bajnokság, nôi csapatunk a tizenhárom csapatból a hetedik helyen végzett. A férfi felnôtt csapat 2., az ifjúsági csapat pedig 3. helyezést ért el a sportszerûségi versenyben. Tabellák: Nôk FELSÔHÁZI Csapatok Mérk. Gyôz Dönt Ver. Pont 1 Dunaújvárosi NKK SE Pázmánd-Gárdony Lovasberényi TE POSZI-Rácalmás Sárbogárdi KSE Aba-Sárvíz KE Martonvásári KSE Bicskei TC Férfi Alsóház Csapatok Mérk. Gyôz. Dönt. Ver. Pont 1 Martonvásár KSE Szabadegyháza Ercsi SE TÖRÖLVE Fiú ifjúsági bajnokság Végeredmény Csapatok Mérk. Gyôz. Dönt. Ver. Pont 1 DVSI-Dunaferr SE Alba Regia KSE DAC Martonvásár KSE július 24-én szombat délután 14 órai kezdettel az idei évben is megrendezésre kerül a Horváth Ottó Emléktorna a Sportpályán. A tornára jelentkezni lehet Lombos Zoltánnál ( ), Dá vid Józsefnél ( ) és Kele Kláránál ( ). MKSE Vezetôség APRÓHIRDETÉS Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analí zis, valószínûség szá mí tás, sta - tisz tika, ope rá cióku ta tás) általános és középisko lá sok nak 23 éves ta - pasztalattal. Telefon: (06-20) Martonvásáron, a Széchenyi utca egyik aszfaltozott zsákutcájában egy 1375 négyzetméteres összközmûves (víz, csatorna, villany, gáz) építési telek tulajdonostól eladó. Irányár: 11 millió Ft. Telefon: (06-30) Tordas, Öreghegyen 1000 négyszögöl szôlô (8 sor kordonszôlô) és 2 sor gyümölcsös, pince és présház, teljes felszereléssel eladó. Érd.: (06-22) július FORUM MARTINI 13

13 Anyakönyvi hírek, Hasznos tudnivalók Hasznos tudnivalók Fontosabb telefonszámok: MENTÕK: 104 BETEGSZÁLLÍTÁS: (A martonvásári állomást csak se gély hí - vásra lehet keresni a 104 vagy a es telefonszámon.) ORVOSI RENDELÕ: GYÓGYSZERTÁR: TÛZOLTÓK: 105 RENDÕRSÉG: 107; (22) ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112 POSTA: ÉTKEZÉS LEMONDÁS ISKOLA, ÓVODA: OKMÁNYIRODA: polgármesteri hivatal: CSATORNA ÜZEMZAVAR BEJELENTÉS: (40) vagy (30) KÁBELTV FIBERNET (Kábeltelevízió hibabejelentés): (40) ORVOSI RENDELÉS A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. A rendelõ telefonszáma: (06-22) Ügyeleti telefon napközben 7 17 óráig: (06-30) Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola Hétfõ: ig 8 12-ig Kedd: ig ig Szerda: ig 8 12-ig Csütörtök: ig ig Péntek: ig 8 12-ig Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9 17 óra között a marton vá - s ári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet mû kö dik. Anyakönyvi hírek június 1 30-ig Településünkre bejelentkezett: 8 fõ kijelentkezett: 7 fõ Házasságot kötött 4 pár. Újszülöttjeink: Ebben a hónapban nem volt újszülöttünk. Elhunytjaink: Süle Ferenc (82 éves) Szegedi Lajos (82 éves) Balogh András (48 éves) Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk. K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SÜLE FERENC te me tésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, részvétükkel fáj dal munkat enyhíteni igyekeztek. Süle család Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet dr. Simon Endrének, hogy Süle Ferenc orvosi kezelését, lelkiismeretesen, odaadóan végezte. Süle Ilona KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10., tel.: (06-25) , (06-25) Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig Szombat vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Dr. Jellinek Kinga A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27. Telefonszáma: (06-22) Hétfõ: 8 12 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 10 óráig ta nács - adás, óráig rendelés Csütörtök: 8 9 óráig, óráig Péntek: 8 12 óráig FOGORVOSI RENDELÉS: Dr. Boér Judit A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27. Telefonszáma: (06-22) Hétfõ: 7 13 óráig Kedd: óráig Szerda: iskola fo gá szat Csütörtök: óráig Péntek: 7 13 óráig SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS Minden páratlan héten szombaton: 9 12 óráig Martonvásár, Brunsz vik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki - függesztett táblán értesülhetnek. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT Dolinka Zsoltné 2462 Martonvásár, Szent László út 2. Telefonszám: (06-22) Mobil: (06-20) Várandós tanácsadás: kedd 9 13 óráig Csecsemõtanácsadás: Dr. Jellinek Kinga szerda 8 10 óráig Önálló védõnõi tanácsadás: szerda óráig I. Védônôi körzet: Szabó Hajnalka Telefon: (06-70) Kedd: óráig tanácsadás Szerda: 8 10 óráig csecsemôorvossal, óráig csecsemôtanácsadás GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Martonvásár: július , augusztus 7-8. Ráckeresztúr: július , augusztus Ercsi: július 31., augusztus 1., augusztus FORUM MARTINI Martonvásár Lapja Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült Kiadja: Martonvásár Önkormányzata A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. Felelõs kiadó: Martonvásár polgármesteri hivatala Fõszerkesztõ: Cserményi Hajnalka Tördelés: hammergrafika.hu Nyomás: ISSN FORUM MARTINI július

14 Hirdetés május FORUM MARTINI 15

15 Hirdetés AVAS 2006 Kft. R á c k e r e s z t ú r, S p o r t u. ( S p o r t p á l y a m e l l e t t ) Nyitva hétfôtôl-péntekig: Téli szezonban: 8 15-ig Tavasztól: 8 16-ig Szombat-vasárnap: zárva. Telefon: (06 25) ; (06 30) Fax: (06 25) Mindennemû vas, lemez, alumínum, réz stb. hulladék Bontandó gépek, jármûvek felvásárlása Bontási munkák Háztól is elszállítjuk az összegyûlt hulladék fémeket, kiszuperált gépeket stb. saját teherautóval HÍVJANAK, HÁZHOZ MEGYÜNK 16 FORUM MARTINI július

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben