BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről"

Átírás

1 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés december 19 én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban Mötv.). A Mötv a korábbi önkormányzati törvény (1990. évi LXV törvény) hagyományaira épülve az Alaptörvény szabályainak megfelelı új elemek beillesztésével szabályozza újra a helyi önkormányzatok szervezetét és mőködését. A Mötv. több lépcsıben lépett hatályba, egyes szakaszai január 1-jén, április 15-én, majd a január 1-jén lépett hatályba. A Mötv egyes szakaszai csak a évi általános önkormányzati választások napján, október 12-én lépnek majd hatályba. A Mötv. kihirdetése és hatálybalépése közötti idıszak lehetıvé tette az önkormányzatok számára, hogy megfelelı intézkedésekkel felkészüljenek a végrehajtásra. A Mötv. polgármesteri hivatalokat érintı változása a járási hivatalok kialakításával egyidejőleg vált esedékessé január 1-tıl. A Mötv a szerint a helyi önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. (1) bekezdése szerint egyéb feltételek mellett közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer fıt. Az új szabályokra tekintettel Újtikos, Tiszagyulaháza és Folyás községek polgármesterei azzal keresték meg Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, hogy a közös hivatal létrehozásának lehetıségét vizsgáljuk meg. A három település mindegyike 1000 fı alatti, tehát önállóan, külön-külön nem hozhattak létre polgármesteri hivatalt. Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 101/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 107/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Folyás Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 16/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 22/2013. (III. 07.) számú határozattal, Újtikos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 28/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot a módosító 30/2013. (III. 06.) számú határozattal, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 24/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 25/2013. (III. 08.) számú határozattal hagyta jóvá. A közös hivatal március 1-jén kezdte meg a mőködését. Az Alapító okirat elfogadásán túl el kellett fogadni a közös hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyre április 1-tıl került sor. Az SZMSZ részletesen szabályozza az ügyfélfogadás idıpontját a székhelyen és a kirendeltségeken, a kirendeltségek munkájának irányítását, a létszámadatokat, a mőködés részletszabályait. A közös önkormányzati hivatal mőködési ideje alatt az Alapító okiratot a Képviselı-testületek két alkalommal módosították, mindkét esetben Hajdúnánás érdekkörében felmerült telephely módosítás miatt. Az SZMSZ módosítására 2014 júniusában került sor, amikor a székhelyen az építéshatósági csoport közvetlen irányításában és a Folyási Kirendeltség kirendeltség-vezetıjének személyében bekövetkezett változásokat vezettük át a Szabályzaton. A közös hivatal megtartotta a korábbi Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítését, vagyis a hivatalban három szervezeti egység, Iroda mőködik. A feladatok az Önkormányzati és Igazgatási, a Közgazdasági és a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodák között oszlik meg. Az Önkormányzati és Igazgatási Iroda vezetıje a jegyzı, a másik két iroda élén az irodavezetı áll. A három településen mőködı kirendeltség Önkormányzati és Igazgatási Irodához tartozik, felügyeletét az aljegyzı látja el.

3 3 A beszámoló a közös hivatal szervezeti felépítését követve ad számot az eddig végzett munkáról. I./ ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI IRODA SZEMÉLYZETI MUNKA évben Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egy heterogén összetételő, változatos munkaterületeket magába foglaló, éppen ezért többféle végzettségő dolgozót foglalkoztató városi hivatal volt, melyhez összesen 75 fı létszámkeret került meghatározásra: március 1-tıl a közös hivatal felállásával a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete a társulási megállapodásban foglaltak szerint 85 fıre emelkedett, melybıl 1 fı létszám Folyás, 3 fı létszám Tiszagyulaháza, 4 fı létszám Újtikos település kirendeltségén került meghatározásra. - A hivatalban, majd 2013-tól közös hivatalban további létszám változások is történtek, melyek egy része prognosztizálható volt (pl. nyugdíjazás), másik része a hivatali munka tevékenységeinek átszervezése okán egyes alkalmazottak munkakörének módosítását, új munkakörök kialakítását (pl. TÁMOP pályázat) eredményezte. Jogviszony megszőnés, megszüntetés: év év nyugdíjazás miatt 3 fı 1 fı - - áthelyezés más közig. szervhez - 2 fı - - egyéb ok - 5 fı 2 fı Új belépık: - TÁMOP pályázat 5 fı áthelyezés - 2 fı - egyéb - egyéb átszervezés okán 3 fı 7 fı 6 fı - Gyermekszületés miatt további létszám változás következett be a hivatalban, a Közgazdasági Iroda Adó Csoportjában 1 fı köztisztviselı tartósan van távol júniusától. - A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén évben 1 fı köztisztviselı jogviszonya megszőnt, ennek okán új munkatárs felvételére került sor. - A közös hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltségén a beszámolás idıszakában 1 fı van tartósan távol gyermeke gondozása, ápolása miatt. - Az Újtikosi Kirendeltségen 1 fı tartósan távol lévı köztisztviselı fizetés nélküli szabadságolása miatt 1 fı helyettes köztisztviselı alkalmazására került sor évben. A személyzeti ügyintézés feladatkört 1 fı köztisztviselı a beszámolás idıszakában kapcsolt munkakörként látta el az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményeinek területfelelısi munkájával együtt. A személyzeti munkakörben elsısorban a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. törvénybıl adódó kinevezési, átsorolási feladatok, továbbá a képviselı-testület által meghatározott körő munkáltatói juttatások nyilvántartása, szervezése, bonyolítása történtek. A beszámoló idıszakában a megüresedett álláshelyek pályáztatása, új kinevezések elıkészítése, a távollétek (szabadság, táppénz) elektronikus rögzítése, továbbítása, az önkormányzati képviselık, a nem önkormányzati képviselı bizottsági tagok, intézményvezetık vagyonnyilatkozat-tételének elıkészítése, a teljesítményértékelés elektronikus nyilvántartása, valamint az aktuális idıpont szerinti átsorolások elkészítése valósult meg a személyzeti ügyintézı közremőködésével. A köztisztviselıi állománynak a fentiekben ismertetettek szerinti folyamatos átalakulása az elmúlt évekhez képest jóval több adminisztrációs terhet jelentett mind a személyzeti, mind a költségvetési végrehajtási folyamatokban.

4 4 POLGÁRMESTERI KABINET A Polgármesteri Kabinet mind feladatait, mind összetételét tekintve heterogén. A kabinet tagjai gondoskodnak a polgármester, valamint az alpolgármester tevékenységi körébe tartozó feladatok szervezési és háttérmunkáinak lebonyolításáról. Közremőködik a Képviselı-testületi anyagok elıkészítésében, a döntések végrehajtásában, testületi jegyzıkönyvek készítésében, ügyviteli feladatok ellátásában. A polgármester és az alpolgármester fogadó óráinak szervezését, levelezéseik bonyolítását, iktatását, ügyintézését folyamatosan intézik. Testvérvárosi kapcsolattartás A kabinet feladatkörébe tartozik a testvérvárosokkal történı kapcsolattartás, az együttmőködések erısítése, a lehetıségek kihasználásának biztosítása, a delegációk fogadásának és kiutazásának szervezése márciusától szeptember 1. napjáig számos alkalommal fogadtuk testvérvárosaink delegációit, és tettek látogatást Hajdúnánás képviselıi nyarán a Nánási Vigasságokra ellátogatott hozzánk Pöstyén, Ustron és Érmihályfalva delegációja is. Utóbbi két településrıl közel fıvel hozzánk, hogy a Vigasságok programjait saját fellépı csoportjaikkal is színesítsék júniusában Dr. Juhász Endre alpolgármester egy 4 fıs delegációval Pöstyén városába utazott a Nyári Fürdı szezonnyitó ünnepségre decemberében Ustron, Érmihályfalva és Magyarlapád hivatalos delegációi látogattak el hozzánk, hogy részt vegyenek a városnapi ünnepségen és az azt követı Városbálon. A 2014-es évben a találkozások száma megnövekedett, fıleg lengyel testvérvárosunkkal Ustronnal. Az év elején Szólláth Tibor polgármester úr vezetésével delegáció utazott Lengyelországba az évközben zajló programok leegyeztetése érdekében. A turisztikai együttmőködés erısítése érdekében március 9-11 között 4 ustroni utazási iroda képviselıi látogattak el Hajdúnánásra. Az utazás célja az volt, hogy a turnusok szervezése érdekében megismerjék településünk turisztikai kínálatát, felmérték a helyi látnivalókat, szálláshelyeket és természetesen a Hajdúnánási Gyógyfürdı nyújtotta szolgáltatásokat májusában 4 ustroni gazdasági társaság képviselıjét fogadtuk, akik találkoztak a Hajdúnánási helyi vállalkozókkal. Az egyeztetésen kölcsönösen ismertetésre kerültek a cégek, vállalkozások tevékenységi körei. Ugyanebben a hónapban Hajdúnánásról 5 fıs hivatalos delegáció, és egy 9 fıs focicsapat utazott Ustronba, hogy részt vegyenek az öregfiúk labdarúgó tornán, ahol az elsı helyen zártuk a tornát június 6-8 között Dr. Juhász Endre alpolgármester úr által vezetett 4 fıs delegáció vett részt Pöstyén hivatalos szezonnyitó ünnepségén június között 5 fıs ustroni kerékpáros delegációt látott vendégül Hajdúnánás, akik kerékpáron tettek látogatást magyarországi testvérvárosaikban, köztük városunkban is július 7-én 5 fıs lengyel delegáció érkezett az Aratófesztiválra, akik a versenyen képviselték településüket, valamint számtalan ustroni ételkülönlegességgel kápráztatták el az aratóverseny résztvevıit július között, a Nánási Vigasságok keretében ismételten mindhárom testvérvárosunk, Ustron, Pöstyén és Érmihályfalva képviselıi is megtiszteltek minket jelenlétükkel. A hivatalos delegációkon kívül idén is érkeztek tılük fellépı csoportok, akik magas színvonalú produkciókkal szórakoztatták a nánási közönséget nyarán a hajdúnánási alkotótáborra három lengyel mővész fogadta el meghívásunkat, augusztusban pedig három hajdúnánási alkotó képviselte Hajdúnánást az ustroni mővésztelepen. Ez alatt az idıtartam alatt, augusztus én Dr. Kiss Imre jegyzı úr vezette négy fıs delegáció is részt vett a város hivatalos arató ünnepén. Önkormányzati rendezvények szervezése A kabinet végzi a településen az önkormányzat által rendezett programok, rendezvények szervezését valamint lebonyolítását, illetve együttmőködik a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kftvel, valamint más intézményekkel, szervezetekkel a közös rendezvények megvalósításában.

5 5 Közremőködtünk az elmúlt idıszak nemzeti és városi ünnepei és emléknapjai alkalmával Hajdúnánáson tartott rendezvények megszervezésében és megvalósításában, az önkormányzat részérıl meghívott vendégek fogadásában. (március 15., augusztus 20., október 23., November 3. - Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja, december 12. Város Napja, február Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja, október 6. - Aradi Vértanúk Emléknapja, Szociális Munka Napja, Semmelweis Nap, a Pedagógus Nap, ünnepi testületi ülés, Város Hete, tedeji İszköszöntı, stb.) Számos történelmi és kulturális programot évek óta szervez meg településünk, így 2013-ban és 2014-ben is megrendezésre került a Cseresznyevirágzás Hajdú-Bihar Megyei Japán Kulturális Napok, a Hajdúnánási Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótábor, a Hazaváró Ünnep, Nánási Vigasságok szeptemberében tartottuk a Székely Menekültek Emléknapját, decemberben a II. Hajdúnánási Jótékonysági Városbált, 2014 februárjában pedig a Bocskai Zarándoklatot ben hagyományteremtı szándékkal került elsı alkalommal megrendezésre a Hajdúnánási Ifjúsági Alkotótábor, valamint a Hajdúk Világtalálkozója. Kapcsolattartás intézményekkel, a hivatal szervezeti egységeivel A kabinet munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzat fenntartásában, tulajdonában álló intézményekkel, és gazdasági társaságokkal, azok vezetıivel, segítik a polgármester és a szervezetek közötti információáramlást. Szervezik az intézmények valamint az önkormányzat közötti egyeztetéseket, találkozókat. Sajtó illetve, turisztikai kiadványokban történı megjelenések A beszámolási idıszakban több, mit harminc alkalommal került sor sajtótájékoztatók megszervezésére a várost érintı aktuális kérdésekben (pl.: mintamenza-program indítása, szociális földprogram, különbözı pályázatok, nyári programok, stb.) A kabinet részérıl folyamatos a kapcsolattartás a helyi, megyei illetve országos sajtóorgánumokkal. Hajdúnánás városának aktuális kérdéseirıl, programjairól rendszeresen küldjük az újságcikkeket a megyei és országos írott és elektronikus sajtó számára, valamint magyar és külföldi turisztikai kiadványokban mutatjuk be településünket (pl.: Hajdú-Bihari Napló és annak különszámai, Magyar Nemzet, Szabadföld, szlovák, lengyel és erdélyi turisztikai kiadvány). TESTÜLETET KISZOLGÁLÓ FELADATOK: Az Iroda rendszeresen visszatérı feladata a képviselı-testület és a bizottságok munkájának elıkészítése, koordinálása, valamint a döntések végrehajtásában való részvétel. A testületi ülések összehívásának rendjét a képviselı-testület által elfogadott ülésterv adja. Az abban meghatározott napirendeken túl a testületnek és a bizottságainak tárgyalnia kell a két ülés között beérkezett kérelmeket, és a döntést igénylı ügyeket. A hajdúnánási képviselı-testület elé legtöbbször 20 napirendet meghaladó számú elıterjesztést tartalmazó elıterjesztés kerül, a küldendı anyag a 100 oldalt is meghaladja. Emiatt is segítség a hivatal számára, hogy az anyagokat a képviselık és külsıs bizottsági tagok részére elektronikus úton küldjük meg.

6 6 Az alábbi táblázatok a testületi munkát mutatják be számokban év I félév Ülések száma Munkaterv szerint ülések száma Rendkívüli ülések száma Rendkívüli együttes ülés (Hajdúnánás-Folyás-Újtikos-Tiszagyulaháza) Közmeghallgatás Ünnepi ülés I félév Testületi ülések idıtartama 50 óra 30 perc 20 óra 6 perc Nyilvános ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme Zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme 950 oldal 77 oldal Elıterjesztések száma oldal 54 oldal Önkormányzati rendeletek száma Képviselı-testületi határozatok száma Bizottságok nevei év és év I. félév Ülések száma I. félév Határozatok száma I. félév Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) I. félév Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Városfejlesztési Bizottság évben egy együttes ülés volt. Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) 1 1 5

7 2014. évben június 30-ig egy együttes ülés volt. 7 Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) A testületi és bizottsági üléseket követıen 15 nap áll rendelkezésre a jegyzıkönyvek elkészítésére és megküldésére a Kormányhivatal részére. Hajdúnánás azon települések közé tartozik, ahol a jogszabályi követelménynek megfelelı testületi ülések, valamint bizottsági ülések jegyzıkönyvei a s rendeletek csaknem kivétel nélkül beérkeznek a törvényi határidıben a törvényességi felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, március 01. óta a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén keresztül. PÁLYÁZATKEZELÉSI CSOPORT A Pályázatkezelési Csoport januárban alakult meg az Önkormányzati és Igazgatási Iroda szervezetén belül. A pályázatkezelési csoport feladatához tartozik minden olyan tevékenység, amely valamely pályázatunkhoz tartozik, az elıkészítéstıl a végrehajtáson át az elszámolásig. A csoport 2013-ben a már általunk elkészített pályázatok mellett átvette a társ belsı szervezetektıl azon pályázatokat, amelyek már lebonyolítás alatt álltak, illetve még a támogató szervezetek által még nem lettek elbírálva. Így a csoport 2011-ben beadott pályázatok és 2012 végén és azt követıen elnyert támogatásokkal is foglalkozott. A csoport feladata volt továbbá a már lezárt pályázatok monitoring adatszolgáltatás biztosítása. A beszámoló idıszakában a csoport 98 beadott pályázat elkészítésében, illetve lebonyolításában vesz részt: A benyújtott pályázatok összetétele Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Nyertes: Folyamatban: Ft Ft Ft 32 Nyertes: Lezárt : Ft Ft Ft 32 Nyertes pályázatok összesen: Ft Ft Ft 64 Döntésre vár: Ft Ft Ft 10 Elutasított: Ft Ft Ft 24 Mindösszesen: Ft Ft Ft 98

8 8 Tevékenységünk alapja az volt, hogy a kiírási rendszer alapján minden lehetséges pályázatban induljunk, így növelve a nyerés esélyét. A pályázati rendszer adottságainak következtében sokszor leszőkített tartalmú tevékenységekre lehetett pályázni, a rendszer kevésbé támogatta a komplex beruházási és humán fejlesztési elképzeléseket. Így volt lehetséges, hogy egy több funkciós nagy értékő önkormányzati épületet csak részben lehetett támogatással felújítani, illetve jelentıs saját erıt kellett biztosítani. A pályázatok költségvetésüket tekintve nagyon különbözıek, ugyanakkor az adminisztratív teendık mennyiségében a kis értékő pályázatok sok esetben elérik a nagy pályázatok munkaigényét. A csoport alapvetıen két féle módon látja el a pályázatok kezelését. A pályázati kiírások figyelembevételével saját erıforrásokra támaszkodva, vagy külsı szakértık bevonásával készítik, illetve bonyolítják le a pályázatokat. A külsı szakértıkkel történı együttmőködésben alapvetıen a nagy volumenő, értékő pályázatoknál dolgozunk. A közremőködık körének kiválasztásában az önkormányzat vezetésével együtt megfogalmazott követelmények alapján pályázati rendszerben választjuk ki a szakértıket. A csoport munkája nagymértékben támaszkodik a Hivatal szakterületeire, kiemelten a Városfejlesztési és Gazdálkodási, illetve a Közgazdasági Iroda munkájára. A pályázatok végrehajtásában, kivitelezésében értékhatártól függıen közbeszerzési eljárások lebonyolítása is a csoport feladata, közremőködve a kapcsolódó belsı szervezeti egységekkel. A és évi közbeszerzési terv tartalmazza a közbeszerzéssel érintett pályázatokat is. Az elkészített pályázatok éves bontásban Benyújtás ÉV Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Végösszeg A csoport ben, a beszámoló idıszakában 46 új pályázatot készített el, miközben a 2011 és 2012 években beadott pályázatok is ebben az idıszakban fordultak végrehajtási szakaszba. A pályázatok téma szerint átfogják az önkormányzati tevékenységek minden területét, összhangban a Gazdasági Programmal. Az elavult önkormányzati épületek épületenergetikai fejlesztésén túl az oktatás, kulturális, szociális tevékenység, közösségi terek fejlesztése volt a fı cél, kiegészítve a turisztikai, és hagyományápoló, illetve hagyományteremtı rendezvények támogatásával. A pályázatok két fı részre bonthatóak aszerint, hogy építési-beszerzési beruházásra irányul, vagy más alapvetıen humán jellegő oktatási, kulturális, sport tevékenységekhez kapcsolód- nak.

9 9 Pályázatok jellege a beadott pályázzatok beadási éve szerint Pályázat jellege ÉV (beadás éve) Pályázat teljes költségvetése Nyertes pályázatok teljes költségvetése Beruházás Beruházás összesen: Egyéb pályázatok Egyéb összesen: Összesen: Jelentıs a beruházások aránya, amelyet az önkormányzat jellemzıen az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) sikerült elnyerni. Több mint két milliárd forint költségvetéső pályázatainknál még nem született döntés. A pályázati csoport jelenleg 32 folyamatban levı pályázatot bonyolít melyek végsı teljesítési határideje ez év vége, illetve építéseknél június 30. A Európai Uniós fejlesztési tervek alapján a hazai pályázati rendszer átalakul. Jelenleg is folyamatban van a pályázatok elıkészítésének és elbírálásának szervezetfejlesztése. A pályázatok elkészítésének módja rendje is átalakul, így ahhoz a Pályázatkezelési Csoportnak idıben fel kell majd készülnie, alkalmazkodnia kell. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK KOORDINÁLÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK: A beszámoló idıszakában a gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmények (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, valamint a bölcsıde összevonása, székhely- és fenntartóváltása) átalakulásához kapcsolódó munkáltatói koordináció szintén többletmunkát eredményezett a területfelelısök számára. Elkészült továbbá a Helyi Esélyegyenlıségi Program, felülvizsgálatra került a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményei, szolgáltatói munkájával összefüggésben, ahhoz kapcsolódóan több elıterjesztés - beszámolók, az átalakuláshoz kapcsolódó döntések - elıkészítésére került sor. Az egészségügyi alap-, és szakellátások vonatkozásában több körzetben történt változás, melynek következtében mind a képviselı-testületi döntések, mind az azt követı vállalkozási szerzıdések orvosi ügyelet, házi gyermekorvosi körzet összevonása, sebészet, és valamennyi háziorvosi szerzıdés módosításának elıkészítése zajlottak a beszámolás idıszakában. Egészségügyi szőrıvizsgálatok közül mindkét évben megszervezésre került a 45 életév fölötti nık emlıszőrı vizsgálata, továbbá a képviselı-testületi döntéseknek megfelelıen az általános iskolás korú lányok HPV védıoltására került sor. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetése is mindkét évben megszervezésre került, melyhez kapcsolódóan a pályázat elıkészítése és a sikeres pályázat koordinálása valósult meg.

10 10 Évi két-három alkalommal EU-s élelmiszer segély szállítmány érkezett városunkba, melyek szállítási, kiosztási, elszámolási koordinálása is a hivatali munka részét képezte. KERESKEDELMI IGAZGATÁSI FELADATOK: A kereskedelmi tevékenységek végzése során a jogi szabályozás értelmében megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyzı a bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszabályszerő bejelentést követıen, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható tevékenységet a mőködési engedély megadásával egyidejőleg nyilvántartásba veszi, igazolást ad ki, és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatokat. A bejelentés-köteles tevékenységeknél az utólagos ellenırzéseknek van nagy szerepe. A jegyzı és a szakhatóságok a nyilvántartásba vételt követıen vizsgálják, hogy az üzlet a jogszabályi elıírásoknak megfelel-e. Amennyiben utóellenırzés során hiányosságokat tapasztalnak, a kereskedelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet mőködésének korlátozására, illetve bezáratására, a kereskedelmi tevékenység megtiltására is sor kerülhet. Mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, bejelentés-köteles tevékenységek és azok nyilvántartásba vétele. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXXVI. törvény alapján, ha a bejelentés megfelel a 22. -ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevıt errıl a tényrıl 8 napon belül igazolás megküldésével értesítjük. A nyilvántartásba vételre 15 nap áll rendelkezésre, azonban hiánytalan bejelentés esetén 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedıt és a kereskedelmi tevékenységet, és errıl igazolást küldünk a részére. A liberalizált szabályozás nem azt jelenti, hogy a különbözı szakhatósági feltételeknek, szakképesítési és egyéb elıírásoknak nem kell megfelelni a mőködés során. Ezen szabályokat a szakhatóságok az üzlet nyilvántartásba vételét és értesítésünket követı 30 napon belül ellenırzik. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak jelzik hatóságunk felé, és a hiányosság megszüntetésére kell felhívni a kereskedıt, végsı esetben a tevékenységet (ha a feltételeket nem tudja biztosítani) meg kell tiltani. A beszámolási idıszakban tevékenység megtiltására nem került sor. A mőködési engedélyek kiadása a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok bevonásával történik. A mőködési engedélyt határozattal adjuk ki, az engedélyrıl a Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást állítunk ki. A beszámolási idıszakban 93 új kereskedelmi tevékenységet vettünk nyilvántartásba, amelybıl a kereskedelmi formákat tekintve 55 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység. Jogszabályváltozás (hatásköri, illetékességi szabályok változása) miatt február 01-tıl jelentısen nıtt az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedık száma, ugyanis a korábbi szabályokkal ellentétben február 01. napjától már nem a székhely szerinti jegyzı az illetékes a nyilvántartásba vételre, hanem a tevékenység helye szerinti település jegyzıje. Mőködési engedélyezési eljárást 10 üzlet esetében folytattunk le.

11 11 Az ellenırzések tapasztalatai: Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság befizetése megtörtént. A kereskedelmi formák közül továbbra is az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység a meghatározó városunkban. Üzletek száma Év Vendéglátó üzletek Bolti kereskedelmi üzletek összesen Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása: A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezı szálláshelyen folytatható. A beszámolási idıszakban három egyéb szálláshely típusú szálláshelyet vettünk nyilvántartásba. Az üzleti célú egyéb szálláshely típusú szálláshelyekkel kapcsolatos adatok: Kapacitásadatok és éves vendégforgalmi adatok: Megnevezés Egyéb szállásadás én én Vendéglátók száma Szobák száma Ágyak száma Vendégek száma: Vendégéjszakák száma Nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplı szolgáltató a nyilvántartásban szereplı szálláshelyen nyújthat, melyrıl a jegyzı hatósági igazolványt állít ki.

12 12 A beszámolási idıszakban három szolgáltató nyilvántartásba vételére került sor, a nyilvántartásba vételt Hajdúdorog Város Jegyzıje, mint eljáró hatóság rendelte el. Egyéb változás nem történt. Kereskedelmi nyilvántartások vezetése A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján az alábbi nyilvántartásokat vezeti: a szállodák, panziók, kempingek, üdülıházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek nyilvántartása (szállodai típus településünkön nem található ig), nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységet folytatókról, a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatókról, azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta. Ellenırzések Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Kisebb hiányosságok esetén jegyzıkönyvi felhívással élünk. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság megfizetése a megtörtént. Az ellenırzéseink során törekszünk a szakhatóságok bevonására, elsısorban vendéglátó és élelmiszer üzletek esetében. Idegenforgalmi fıszezonban az Állategészségügy és ÁNTSZ képviselıjének részvételét tartjuk fontosnak. Üzlet ideiglenes bezárását a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztály kezdeményezése alapján egy esetben rendeltük el. Határozatunk végrehajtását helyszíni szemle során ellenıriztük. Üzlet ideiglenes bezáratását egy esetben rendeltük el. Lakossági panasz bejelentés alapján egy esetben folytattunk eljárást. Eljárásunk során a panaszos fél és a vendéglátó üzletet üzemeltetı vállalkozó között egyezség megkötésére került sor. A kereskedelmi hatósági munka során a beszámolási idıszakban döntéseinkkel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett. IPARÜGYEK A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ismételten hatáskörünkbe került a telepek engedélyezése, nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok. Hajdúböszörmény Jegyzıjétıl 105 db telep iratát kaptuk meg. A megküldött telepeket nyilvántartásba vettük. Adategyeztetéssel, a nyilvános cégadatok és egyéni vállalkozói nyilvántartás adatainak ellenırzésével, szükség szerinti helyszíni ellenırzésekkel a nyilvántartás adatait aktualizáltuk évben a telepek ellenırzését ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Törekszünk a szakhatóságokkal közös ellenırzésekre. Ennek érdekében ütemtervünket megküldtük a HBM

13 13 Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. II./71.) és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25.) részére. A Népegészségügyi Intézet nem kívánt részt venni az általunk tervezett ellenırzéseken, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség azonban írásban jelezte, hogy valemenyni ellenırzésen részt kívánnak venni, amelyet örömmel vettünk. Az ellenırzések tervezett száma: 19, amelynek végrehajtása terv szerint folyik. Tapasztalataink sajnos nem túl jók abból a szempontból, hogy a telepek üzemeltetıi, az adatváltozásokat, (székhelyváltozás, jogutódlás stb.) nem jelentik. A telepekrıl nyilvántartást vezetünk az idézett Kormányrendelet 8. -a alapján, amely szerint a jegyzı a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejőleg, bejelentésköteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követıen haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzı az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. A beszámolási idıszakban 10 új telepet vettünk nyilvántartásba. Telepengedély-köteles tevékenységet egy telep esetében engedélyeztünk. Nyilvántartásba vett ipari telephelyek száma: 85. ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS Az anyakönyvek vezetéséhez az államnak és az állampolgároknak egyaránt fontos érdeke főzıdik. Az államnak a közfeladatok ellátásához adatokra van szüksége, ezért különbözı nyilvántartásokat vezet. Ezen anyakönyvi igazgatási feladatok nagy része az anyakönyvvezetı részére folyamatos feladatellátást jelent függetlenül az adott évben bekövetkezett anyakönyvi események számától. Az anyakönyvvezetı az anyakönyvek vezetésén túl: Közremőködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Felveszi a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı egyéb ügyeket (nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, okirat-kiállítási tevékenység) Teljesíti az anyakönyvekkel kapcsolatos utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvi eseményeket, változásokat rögzíti az SZL nyilvántartásba Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyeket. Közremőködhet igény szerint a családi események méltó megünneplésében. Állampolgársági kérelmeket átveszi, honosítás Az anyakönyvvezetıi munka városunk lakosságszámát és az események fontosságát tekintve nem napi nyolc óra munkavégzést igényel. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 15/A (6) és (7) bekezdésében és a 42/A (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselı-testület felhatalmazást kapott, hogy az anyakönyvvezetık munkáját helyi rendeletben szabályozza, mely kötelezettségének a testület eleget tett. A házasságkötéseknek és névadóknak helyet adó dísztermünk 2012.évi felújítása minıségi javulást hozott a családi események méltó és ünnepi hátterének biztosítására.

14 14 Feladatok, események a számok tükrében: Megnevezés I. félév Születés - 1 Házasság Haláleset Utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe Anyakönyvi kivonat kiállítás Anyakönyvi adatváltozás Névadó ünnepség 12 8 Megnevezés I. félév Összes fıszám Állampolgársági ügy Apai elismerı nyilatkozat Egyéb anyakönyvi ügy Összes alszám fıszám+alszám HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyzı illetékes, a jegyzı, illetve a jegyzı nevében eljáró ügyintézı illetékességére a közjegyzı illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Az eljárás során az ügyintézınek a vonatkozó rendelkezések ismeretén túl empátiával és határozottsággal is rendelkeznie kell A hagyatéki leltár elkészítése a meghallgatások és az azt követı belföldi jogsegélykérelmek teljesítése után történik. A hagyatéki eljárásról szóló törvény megalkotása során szóba került, a jelenlegi közjegyzıi díj jegyzı és közjegyzı között történı megosztása. Az önkormányzat számára ez bevételt jelentene, hiszen a hagyatéki eljárás jegyzıi szakasza kész anyagot ad át a közjegyzı részére. SZOCIÁLIS CSOPORT: A Szociális csoport munkájának alapjául szolgáló jogszabályi környezet folyamatosan változik, ami jelentısen megnehezíti az egyébként is szerteágazó munkát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) tárgyidıszakban 16, a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17 alkalommal módosult.

15 15 Szociális igazgatási, valamint gyámügyi hatáskörben ellátott feladataink: Az Szt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: Jegyzıi hatáskörben: - aktív korúak ellátása (foglalkoztatást-helyettesítı támogatás, rendszeres szociális segély) - méltányossági közgyógyellátás, - lakásfenntartási támogatás, - Nemzeti Eszközkezelıi Hatósági Bizonyítványok kiállítása. Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben: - átmeneti segély (2013. december 31-ig), - temetési segély (2013. december 31-ig), - önkormányzati segély (2014. január 1-jétıl). Polgármesteri hatáskörben: - közköltséges temetés ügyintézése. A Gyvt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - óvodáztatási támogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2013. december 31-ig) Fentieken túl az alábbi feladatokat látjuk el: - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatainak segítése, - Az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó ellátásait szabályozó rendelet-tervezetek döntésre történı elıkészítése, - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok döntésre történı elıkészítése, - Krízis segélyre való jogosultság megállapításával összefüggı feladatok, - Megállapított jogosultságokról, folyósított ellátásokról hatósági bizonyítványok kiállítása március 1-jétıl, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével a hivatalunkhoz tartozó települések (Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos) igazgatási tevékenységét tanácsadással segítjük, emellett június 1-jétıl Folyás település vonatkozásában a teljes szociális ügyintézést ellátjuk.

16 évre vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: (A táblázat a saját hatáskörben biztosított ellátásokat nem tartalmazza): Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt támogatások száma Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) a b c d e rendszeres szociális segély éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Ebbıl: hajléktalan az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Lakásfenntartási támogatás*

17 évre vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+cd) támogatások száma a b c d e rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély összesen Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hajléktalan Ebbıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. ) 3 3 Lakásfenntartási támogatás*

18 év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- én megállapított megszőnt támogatásra jogosultak támogatások száma száma(b+c-d) a b c d e rendszere s szociális segély 21 2 nem releváns 51 5 nem releváns 14 éven aluli gyermeket nevel 0 0 nem releváns Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) 31 2 nem releváns Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan nem releváns nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns Ebb hajléktalan ıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja nem releváns szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt nem releváns Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- megállapított megszőnt én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) támogatások száma a b c d e Egészségkárosodott nem releváns A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt rendszere nem releváns éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) s 14 éven aluli gyermeket nevel szociális Helyi rendelet alapján jogosult segély nem releváns személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Ebb ıl: Rendszeres szociális segély összesen ( ) nem releváns Ebbıl hajléktalan nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns hajléktalan nem releváns az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns

19 19 1. Az egyes ellátások alakulása a tárgyidıszakban: A beszámoló terjedelmére tekintettel azokat az ellátásokat szeretném részletesen ismertetni, melyek nagy számban érkeznek hatóságunkhoz, vagy pedig jelentıs jogszabály módosítás érintette az ellátást Aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátása két részre osztható, jogosultságot foglalkoztatást-helyettesítı támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre (egészségkárosodott, vagy rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltı) szereznek ellátottaink. A jövedelemi küszöb a tárgyidıszakban nem változott, az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem határa Ft. Aktív korúak ellátásában részesülık Hajdúnánás településen 2013-ban: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) Ebbıl : férfi nı Összesen (b+c+d) a éves b c d e rendszere s szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) Ebbıl férfi : nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

20 20 A táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ellátásban részesülık 86,5 %-a foglalkoztatást-helyettesítı támogatásban részesül, míg 13, 5%-uk rendszeres szociális segélyben. Ennek oka, hogy a rendszeres szociális segélyre azok szerezhetnek jogosultságot, akik egészségkárosodottak, vagy pedig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelızı 5 éven belüli az életkoruk. Aktív korúak ellátásában részesülık Folyás településen 2013-ban: Megnevezés C D éves Összesen a b c d e Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Támogatott álláskeresı rendszere s szociális segély Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) férfi Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) férfi (b+c+d) nı nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben