BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről"

Átírás

1 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés december 19 én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban Mötv.). A Mötv a korábbi önkormányzati törvény (1990. évi LXV törvény) hagyományaira épülve az Alaptörvény szabályainak megfelelı új elemek beillesztésével szabályozza újra a helyi önkormányzatok szervezetét és mőködését. A Mötv. több lépcsıben lépett hatályba, egyes szakaszai január 1-jén, április 15-én, majd a január 1-jén lépett hatályba. A Mötv egyes szakaszai csak a évi általános önkormányzati választások napján, október 12-én lépnek majd hatályba. A Mötv. kihirdetése és hatálybalépése közötti idıszak lehetıvé tette az önkormányzatok számára, hogy megfelelı intézkedésekkel felkészüljenek a végrehajtásra. A Mötv. polgármesteri hivatalokat érintı változása a járási hivatalok kialakításával egyidejőleg vált esedékessé január 1-tıl. A Mötv a szerint a helyi önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. (1) bekezdése szerint egyéb feltételek mellett közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer fıt. Az új szabályokra tekintettel Újtikos, Tiszagyulaháza és Folyás községek polgármesterei azzal keresték meg Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, hogy a közös hivatal létrehozásának lehetıségét vizsgáljuk meg. A három település mindegyike 1000 fı alatti, tehát önállóan, külön-külön nem hozhattak létre polgármesteri hivatalt. Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 101/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 107/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Folyás Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 16/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 22/2013. (III. 07.) számú határozattal, Újtikos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 28/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot a módosító 30/2013. (III. 06.) számú határozattal, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 24/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 25/2013. (III. 08.) számú határozattal hagyta jóvá. A közös hivatal március 1-jén kezdte meg a mőködését. Az Alapító okirat elfogadásán túl el kellett fogadni a közös hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyre április 1-tıl került sor. Az SZMSZ részletesen szabályozza az ügyfélfogadás idıpontját a székhelyen és a kirendeltségeken, a kirendeltségek munkájának irányítását, a létszámadatokat, a mőködés részletszabályait. A közös önkormányzati hivatal mőködési ideje alatt az Alapító okiratot a Képviselı-testületek két alkalommal módosították, mindkét esetben Hajdúnánás érdekkörében felmerült telephely módosítás miatt. Az SZMSZ módosítására 2014 júniusában került sor, amikor a székhelyen az építéshatósági csoport közvetlen irányításában és a Folyási Kirendeltség kirendeltség-vezetıjének személyében bekövetkezett változásokat vezettük át a Szabályzaton. A közös hivatal megtartotta a korábbi Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítését, vagyis a hivatalban három szervezeti egység, Iroda mőködik. A feladatok az Önkormányzati és Igazgatási, a Közgazdasági és a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodák között oszlik meg. Az Önkormányzati és Igazgatási Iroda vezetıje a jegyzı, a másik két iroda élén az irodavezetı áll. A három településen mőködı kirendeltség Önkormányzati és Igazgatási Irodához tartozik, felügyeletét az aljegyzı látja el.

3 3 A beszámoló a közös hivatal szervezeti felépítését követve ad számot az eddig végzett munkáról. I./ ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI IRODA SZEMÉLYZETI MUNKA évben Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egy heterogén összetételő, változatos munkaterületeket magába foglaló, éppen ezért többféle végzettségő dolgozót foglalkoztató városi hivatal volt, melyhez összesen 75 fı létszámkeret került meghatározásra: március 1-tıl a közös hivatal felállásával a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete a társulási megállapodásban foglaltak szerint 85 fıre emelkedett, melybıl 1 fı létszám Folyás, 3 fı létszám Tiszagyulaháza, 4 fı létszám Újtikos település kirendeltségén került meghatározásra. - A hivatalban, majd 2013-tól közös hivatalban további létszám változások is történtek, melyek egy része prognosztizálható volt (pl. nyugdíjazás), másik része a hivatali munka tevékenységeinek átszervezése okán egyes alkalmazottak munkakörének módosítását, új munkakörök kialakítását (pl. TÁMOP pályázat) eredményezte. Jogviszony megszőnés, megszüntetés: év év nyugdíjazás miatt 3 fı 1 fı - - áthelyezés más közig. szervhez - 2 fı - - egyéb ok - 5 fı 2 fı Új belépık: - TÁMOP pályázat 5 fı áthelyezés - 2 fı - egyéb - egyéb átszervezés okán 3 fı 7 fı 6 fı - Gyermekszületés miatt további létszám változás következett be a hivatalban, a Közgazdasági Iroda Adó Csoportjában 1 fı köztisztviselı tartósan van távol júniusától. - A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén évben 1 fı köztisztviselı jogviszonya megszőnt, ennek okán új munkatárs felvételére került sor. - A közös hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltségén a beszámolás idıszakában 1 fı van tartósan távol gyermeke gondozása, ápolása miatt. - Az Újtikosi Kirendeltségen 1 fı tartósan távol lévı köztisztviselı fizetés nélküli szabadságolása miatt 1 fı helyettes köztisztviselı alkalmazására került sor évben. A személyzeti ügyintézés feladatkört 1 fı köztisztviselı a beszámolás idıszakában kapcsolt munkakörként látta el az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményeinek területfelelısi munkájával együtt. A személyzeti munkakörben elsısorban a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. törvénybıl adódó kinevezési, átsorolási feladatok, továbbá a képviselı-testület által meghatározott körő munkáltatói juttatások nyilvántartása, szervezése, bonyolítása történtek. A beszámoló idıszakában a megüresedett álláshelyek pályáztatása, új kinevezések elıkészítése, a távollétek (szabadság, táppénz) elektronikus rögzítése, továbbítása, az önkormányzati képviselık, a nem önkormányzati képviselı bizottsági tagok, intézményvezetık vagyonnyilatkozat-tételének elıkészítése, a teljesítményértékelés elektronikus nyilvántartása, valamint az aktuális idıpont szerinti átsorolások elkészítése valósult meg a személyzeti ügyintézı közremőködésével. A köztisztviselıi állománynak a fentiekben ismertetettek szerinti folyamatos átalakulása az elmúlt évekhez képest jóval több adminisztrációs terhet jelentett mind a személyzeti, mind a költségvetési végrehajtási folyamatokban.

4 4 POLGÁRMESTERI KABINET A Polgármesteri Kabinet mind feladatait, mind összetételét tekintve heterogén. A kabinet tagjai gondoskodnak a polgármester, valamint az alpolgármester tevékenységi körébe tartozó feladatok szervezési és háttérmunkáinak lebonyolításáról. Közremőködik a Képviselı-testületi anyagok elıkészítésében, a döntések végrehajtásában, testületi jegyzıkönyvek készítésében, ügyviteli feladatok ellátásában. A polgármester és az alpolgármester fogadó óráinak szervezését, levelezéseik bonyolítását, iktatását, ügyintézését folyamatosan intézik. Testvérvárosi kapcsolattartás A kabinet feladatkörébe tartozik a testvérvárosokkal történı kapcsolattartás, az együttmőködések erısítése, a lehetıségek kihasználásának biztosítása, a delegációk fogadásának és kiutazásának szervezése márciusától szeptember 1. napjáig számos alkalommal fogadtuk testvérvárosaink delegációit, és tettek látogatást Hajdúnánás képviselıi nyarán a Nánási Vigasságokra ellátogatott hozzánk Pöstyén, Ustron és Érmihályfalva delegációja is. Utóbbi két településrıl közel fıvel hozzánk, hogy a Vigasságok programjait saját fellépı csoportjaikkal is színesítsék júniusában Dr. Juhász Endre alpolgármester egy 4 fıs delegációval Pöstyén városába utazott a Nyári Fürdı szezonnyitó ünnepségre decemberében Ustron, Érmihályfalva és Magyarlapád hivatalos delegációi látogattak el hozzánk, hogy részt vegyenek a városnapi ünnepségen és az azt követı Városbálon. A 2014-es évben a találkozások száma megnövekedett, fıleg lengyel testvérvárosunkkal Ustronnal. Az év elején Szólláth Tibor polgármester úr vezetésével delegáció utazott Lengyelországba az évközben zajló programok leegyeztetése érdekében. A turisztikai együttmőködés erısítése érdekében március 9-11 között 4 ustroni utazási iroda képviselıi látogattak el Hajdúnánásra. Az utazás célja az volt, hogy a turnusok szervezése érdekében megismerjék településünk turisztikai kínálatát, felmérték a helyi látnivalókat, szálláshelyeket és természetesen a Hajdúnánási Gyógyfürdı nyújtotta szolgáltatásokat májusában 4 ustroni gazdasági társaság képviselıjét fogadtuk, akik találkoztak a Hajdúnánási helyi vállalkozókkal. Az egyeztetésen kölcsönösen ismertetésre kerültek a cégek, vállalkozások tevékenységi körei. Ugyanebben a hónapban Hajdúnánásról 5 fıs hivatalos delegáció, és egy 9 fıs focicsapat utazott Ustronba, hogy részt vegyenek az öregfiúk labdarúgó tornán, ahol az elsı helyen zártuk a tornát június 6-8 között Dr. Juhász Endre alpolgármester úr által vezetett 4 fıs delegáció vett részt Pöstyén hivatalos szezonnyitó ünnepségén június között 5 fıs ustroni kerékpáros delegációt látott vendégül Hajdúnánás, akik kerékpáron tettek látogatást magyarországi testvérvárosaikban, köztük városunkban is július 7-én 5 fıs lengyel delegáció érkezett az Aratófesztiválra, akik a versenyen képviselték településüket, valamint számtalan ustroni ételkülönlegességgel kápráztatták el az aratóverseny résztvevıit július között, a Nánási Vigasságok keretében ismételten mindhárom testvérvárosunk, Ustron, Pöstyén és Érmihályfalva képviselıi is megtiszteltek minket jelenlétükkel. A hivatalos delegációkon kívül idén is érkeztek tılük fellépı csoportok, akik magas színvonalú produkciókkal szórakoztatták a nánási közönséget nyarán a hajdúnánási alkotótáborra három lengyel mővész fogadta el meghívásunkat, augusztusban pedig három hajdúnánási alkotó képviselte Hajdúnánást az ustroni mővésztelepen. Ez alatt az idıtartam alatt, augusztus én Dr. Kiss Imre jegyzı úr vezette négy fıs delegáció is részt vett a város hivatalos arató ünnepén. Önkormányzati rendezvények szervezése A kabinet végzi a településen az önkormányzat által rendezett programok, rendezvények szervezését valamint lebonyolítását, illetve együttmőködik a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kftvel, valamint más intézményekkel, szervezetekkel a közös rendezvények megvalósításában.

5 5 Közremőködtünk az elmúlt idıszak nemzeti és városi ünnepei és emléknapjai alkalmával Hajdúnánáson tartott rendezvények megszervezésében és megvalósításában, az önkormányzat részérıl meghívott vendégek fogadásában. (március 15., augusztus 20., október 23., November 3. - Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja, december 12. Város Napja, február Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja, október 6. - Aradi Vértanúk Emléknapja, Szociális Munka Napja, Semmelweis Nap, a Pedagógus Nap, ünnepi testületi ülés, Város Hete, tedeji İszköszöntı, stb.) Számos történelmi és kulturális programot évek óta szervez meg településünk, így 2013-ban és 2014-ben is megrendezésre került a Cseresznyevirágzás Hajdú-Bihar Megyei Japán Kulturális Napok, a Hajdúnánási Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótábor, a Hazaváró Ünnep, Nánási Vigasságok szeptemberében tartottuk a Székely Menekültek Emléknapját, decemberben a II. Hajdúnánási Jótékonysági Városbált, 2014 februárjában pedig a Bocskai Zarándoklatot ben hagyományteremtı szándékkal került elsı alkalommal megrendezésre a Hajdúnánási Ifjúsági Alkotótábor, valamint a Hajdúk Világtalálkozója. Kapcsolattartás intézményekkel, a hivatal szervezeti egységeivel A kabinet munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzat fenntartásában, tulajdonában álló intézményekkel, és gazdasági társaságokkal, azok vezetıivel, segítik a polgármester és a szervezetek közötti információáramlást. Szervezik az intézmények valamint az önkormányzat közötti egyeztetéseket, találkozókat. Sajtó illetve, turisztikai kiadványokban történı megjelenések A beszámolási idıszakban több, mit harminc alkalommal került sor sajtótájékoztatók megszervezésére a várost érintı aktuális kérdésekben (pl.: mintamenza-program indítása, szociális földprogram, különbözı pályázatok, nyári programok, stb.) A kabinet részérıl folyamatos a kapcsolattartás a helyi, megyei illetve országos sajtóorgánumokkal. Hajdúnánás városának aktuális kérdéseirıl, programjairól rendszeresen küldjük az újságcikkeket a megyei és országos írott és elektronikus sajtó számára, valamint magyar és külföldi turisztikai kiadványokban mutatjuk be településünket (pl.: Hajdú-Bihari Napló és annak különszámai, Magyar Nemzet, Szabadföld, szlovák, lengyel és erdélyi turisztikai kiadvány). TESTÜLETET KISZOLGÁLÓ FELADATOK: Az Iroda rendszeresen visszatérı feladata a képviselı-testület és a bizottságok munkájának elıkészítése, koordinálása, valamint a döntések végrehajtásában való részvétel. A testületi ülések összehívásának rendjét a képviselı-testület által elfogadott ülésterv adja. Az abban meghatározott napirendeken túl a testületnek és a bizottságainak tárgyalnia kell a két ülés között beérkezett kérelmeket, és a döntést igénylı ügyeket. A hajdúnánási képviselı-testület elé legtöbbször 20 napirendet meghaladó számú elıterjesztést tartalmazó elıterjesztés kerül, a küldendı anyag a 100 oldalt is meghaladja. Emiatt is segítség a hivatal számára, hogy az anyagokat a képviselık és külsıs bizottsági tagok részére elektronikus úton küldjük meg.

6 6 Az alábbi táblázatok a testületi munkát mutatják be számokban év I félév Ülések száma Munkaterv szerint ülések száma Rendkívüli ülések száma Rendkívüli együttes ülés (Hajdúnánás-Folyás-Újtikos-Tiszagyulaháza) Közmeghallgatás Ünnepi ülés I félév Testületi ülések idıtartama 50 óra 30 perc 20 óra 6 perc Nyilvános ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme Zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme 950 oldal 77 oldal Elıterjesztések száma oldal 54 oldal Önkormányzati rendeletek száma Képviselı-testületi határozatok száma Bizottságok nevei év és év I. félév Ülések száma I. félév Határozatok száma I. félév Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) I. félév Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Városfejlesztési Bizottság évben egy együttes ülés volt. Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) 1 1 5

7 2014. évben június 30-ig egy együttes ülés volt. 7 Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) A testületi és bizottsági üléseket követıen 15 nap áll rendelkezésre a jegyzıkönyvek elkészítésére és megküldésére a Kormányhivatal részére. Hajdúnánás azon települések közé tartozik, ahol a jogszabályi követelménynek megfelelı testületi ülések, valamint bizottsági ülések jegyzıkönyvei a s rendeletek csaknem kivétel nélkül beérkeznek a törvényi határidıben a törvényességi felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, március 01. óta a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén keresztül. PÁLYÁZATKEZELÉSI CSOPORT A Pályázatkezelési Csoport januárban alakult meg az Önkormányzati és Igazgatási Iroda szervezetén belül. A pályázatkezelési csoport feladatához tartozik minden olyan tevékenység, amely valamely pályázatunkhoz tartozik, az elıkészítéstıl a végrehajtáson át az elszámolásig. A csoport 2013-ben a már általunk elkészített pályázatok mellett átvette a társ belsı szervezetektıl azon pályázatokat, amelyek már lebonyolítás alatt álltak, illetve még a támogató szervezetek által még nem lettek elbírálva. Így a csoport 2011-ben beadott pályázatok és 2012 végén és azt követıen elnyert támogatásokkal is foglalkozott. A csoport feladata volt továbbá a már lezárt pályázatok monitoring adatszolgáltatás biztosítása. A beszámoló idıszakában a csoport 98 beadott pályázat elkészítésében, illetve lebonyolításában vesz részt: A benyújtott pályázatok összetétele Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Nyertes: Folyamatban: Ft Ft Ft 32 Nyertes: Lezárt : Ft Ft Ft 32 Nyertes pályázatok összesen: Ft Ft Ft 64 Döntésre vár: Ft Ft Ft 10 Elutasított: Ft Ft Ft 24 Mindösszesen: Ft Ft Ft 98

8 8 Tevékenységünk alapja az volt, hogy a kiírási rendszer alapján minden lehetséges pályázatban induljunk, így növelve a nyerés esélyét. A pályázati rendszer adottságainak következtében sokszor leszőkített tartalmú tevékenységekre lehetett pályázni, a rendszer kevésbé támogatta a komplex beruházási és humán fejlesztési elképzeléseket. Így volt lehetséges, hogy egy több funkciós nagy értékő önkormányzati épületet csak részben lehetett támogatással felújítani, illetve jelentıs saját erıt kellett biztosítani. A pályázatok költségvetésüket tekintve nagyon különbözıek, ugyanakkor az adminisztratív teendık mennyiségében a kis értékő pályázatok sok esetben elérik a nagy pályázatok munkaigényét. A csoport alapvetıen két féle módon látja el a pályázatok kezelését. A pályázati kiírások figyelembevételével saját erıforrásokra támaszkodva, vagy külsı szakértık bevonásával készítik, illetve bonyolítják le a pályázatokat. A külsı szakértıkkel történı együttmőködésben alapvetıen a nagy volumenő, értékő pályázatoknál dolgozunk. A közremőködık körének kiválasztásában az önkormányzat vezetésével együtt megfogalmazott követelmények alapján pályázati rendszerben választjuk ki a szakértıket. A csoport munkája nagymértékben támaszkodik a Hivatal szakterületeire, kiemelten a Városfejlesztési és Gazdálkodási, illetve a Közgazdasági Iroda munkájára. A pályázatok végrehajtásában, kivitelezésében értékhatártól függıen közbeszerzési eljárások lebonyolítása is a csoport feladata, közremőködve a kapcsolódó belsı szervezeti egységekkel. A és évi közbeszerzési terv tartalmazza a közbeszerzéssel érintett pályázatokat is. Az elkészített pályázatok éves bontásban Benyújtás ÉV Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Végösszeg A csoport ben, a beszámoló idıszakában 46 új pályázatot készített el, miközben a 2011 és 2012 években beadott pályázatok is ebben az idıszakban fordultak végrehajtási szakaszba. A pályázatok téma szerint átfogják az önkormányzati tevékenységek minden területét, összhangban a Gazdasági Programmal. Az elavult önkormányzati épületek épületenergetikai fejlesztésén túl az oktatás, kulturális, szociális tevékenység, közösségi terek fejlesztése volt a fı cél, kiegészítve a turisztikai, és hagyományápoló, illetve hagyományteremtı rendezvények támogatásával. A pályázatok két fı részre bonthatóak aszerint, hogy építési-beszerzési beruházásra irányul, vagy más alapvetıen humán jellegő oktatási, kulturális, sport tevékenységekhez kapcsolód- nak.

9 9 Pályázatok jellege a beadott pályázzatok beadási éve szerint Pályázat jellege ÉV (beadás éve) Pályázat teljes költségvetése Nyertes pályázatok teljes költségvetése Beruházás Beruházás összesen: Egyéb pályázatok Egyéb összesen: Összesen: Jelentıs a beruházások aránya, amelyet az önkormányzat jellemzıen az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) sikerült elnyerni. Több mint két milliárd forint költségvetéső pályázatainknál még nem született döntés. A pályázati csoport jelenleg 32 folyamatban levı pályázatot bonyolít melyek végsı teljesítési határideje ez év vége, illetve építéseknél június 30. A Európai Uniós fejlesztési tervek alapján a hazai pályázati rendszer átalakul. Jelenleg is folyamatban van a pályázatok elıkészítésének és elbírálásának szervezetfejlesztése. A pályázatok elkészítésének módja rendje is átalakul, így ahhoz a Pályázatkezelési Csoportnak idıben fel kell majd készülnie, alkalmazkodnia kell. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK KOORDINÁLÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK: A beszámoló idıszakában a gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmények (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, valamint a bölcsıde összevonása, székhely- és fenntartóváltása) átalakulásához kapcsolódó munkáltatói koordináció szintén többletmunkát eredményezett a területfelelısök számára. Elkészült továbbá a Helyi Esélyegyenlıségi Program, felülvizsgálatra került a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményei, szolgáltatói munkájával összefüggésben, ahhoz kapcsolódóan több elıterjesztés - beszámolók, az átalakuláshoz kapcsolódó döntések - elıkészítésére került sor. Az egészségügyi alap-, és szakellátások vonatkozásában több körzetben történt változás, melynek következtében mind a képviselı-testületi döntések, mind az azt követı vállalkozási szerzıdések orvosi ügyelet, házi gyermekorvosi körzet összevonása, sebészet, és valamennyi háziorvosi szerzıdés módosításának elıkészítése zajlottak a beszámolás idıszakában. Egészségügyi szőrıvizsgálatok közül mindkét évben megszervezésre került a 45 életév fölötti nık emlıszőrı vizsgálata, továbbá a képviselı-testületi döntéseknek megfelelıen az általános iskolás korú lányok HPV védıoltására került sor. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetése is mindkét évben megszervezésre került, melyhez kapcsolódóan a pályázat elıkészítése és a sikeres pályázat koordinálása valósult meg.

10 10 Évi két-három alkalommal EU-s élelmiszer segély szállítmány érkezett városunkba, melyek szállítási, kiosztási, elszámolási koordinálása is a hivatali munka részét képezte. KERESKEDELMI IGAZGATÁSI FELADATOK: A kereskedelmi tevékenységek végzése során a jogi szabályozás értelmében megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyzı a bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszabályszerő bejelentést követıen, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható tevékenységet a mőködési engedély megadásával egyidejőleg nyilvántartásba veszi, igazolást ad ki, és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatokat. A bejelentés-köteles tevékenységeknél az utólagos ellenırzéseknek van nagy szerepe. A jegyzı és a szakhatóságok a nyilvántartásba vételt követıen vizsgálják, hogy az üzlet a jogszabályi elıírásoknak megfelel-e. Amennyiben utóellenırzés során hiányosságokat tapasztalnak, a kereskedelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet mőködésének korlátozására, illetve bezáratására, a kereskedelmi tevékenység megtiltására is sor kerülhet. Mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, bejelentés-köteles tevékenységek és azok nyilvántartásba vétele. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXXVI. törvény alapján, ha a bejelentés megfelel a 22. -ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevıt errıl a tényrıl 8 napon belül igazolás megküldésével értesítjük. A nyilvántartásba vételre 15 nap áll rendelkezésre, azonban hiánytalan bejelentés esetén 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedıt és a kereskedelmi tevékenységet, és errıl igazolást küldünk a részére. A liberalizált szabályozás nem azt jelenti, hogy a különbözı szakhatósági feltételeknek, szakképesítési és egyéb elıírásoknak nem kell megfelelni a mőködés során. Ezen szabályokat a szakhatóságok az üzlet nyilvántartásba vételét és értesítésünket követı 30 napon belül ellenırzik. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak jelzik hatóságunk felé, és a hiányosság megszüntetésére kell felhívni a kereskedıt, végsı esetben a tevékenységet (ha a feltételeket nem tudja biztosítani) meg kell tiltani. A beszámolási idıszakban tevékenység megtiltására nem került sor. A mőködési engedélyek kiadása a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok bevonásával történik. A mőködési engedélyt határozattal adjuk ki, az engedélyrıl a Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást állítunk ki. A beszámolási idıszakban 93 új kereskedelmi tevékenységet vettünk nyilvántartásba, amelybıl a kereskedelmi formákat tekintve 55 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység. Jogszabályváltozás (hatásköri, illetékességi szabályok változása) miatt február 01-tıl jelentısen nıtt az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedık száma, ugyanis a korábbi szabályokkal ellentétben február 01. napjától már nem a székhely szerinti jegyzı az illetékes a nyilvántartásba vételre, hanem a tevékenység helye szerinti település jegyzıje. Mőködési engedélyezési eljárást 10 üzlet esetében folytattunk le.

11 11 Az ellenırzések tapasztalatai: Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság befizetése megtörtént. A kereskedelmi formák közül továbbra is az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység a meghatározó városunkban. Üzletek száma Év Vendéglátó üzletek Bolti kereskedelmi üzletek összesen Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása: A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezı szálláshelyen folytatható. A beszámolási idıszakban három egyéb szálláshely típusú szálláshelyet vettünk nyilvántartásba. Az üzleti célú egyéb szálláshely típusú szálláshelyekkel kapcsolatos adatok: Kapacitásadatok és éves vendégforgalmi adatok: Megnevezés Egyéb szállásadás én én Vendéglátók száma Szobák száma Ágyak száma Vendégek száma: Vendégéjszakák száma Nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplı szolgáltató a nyilvántartásban szereplı szálláshelyen nyújthat, melyrıl a jegyzı hatósági igazolványt állít ki.

12 12 A beszámolási idıszakban három szolgáltató nyilvántartásba vételére került sor, a nyilvántartásba vételt Hajdúdorog Város Jegyzıje, mint eljáró hatóság rendelte el. Egyéb változás nem történt. Kereskedelmi nyilvántartások vezetése A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján az alábbi nyilvántartásokat vezeti: a szállodák, panziók, kempingek, üdülıházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek nyilvántartása (szállodai típus településünkön nem található ig), nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységet folytatókról, a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatókról, azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta. Ellenırzések Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Kisebb hiányosságok esetén jegyzıkönyvi felhívással élünk. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság megfizetése a megtörtént. Az ellenırzéseink során törekszünk a szakhatóságok bevonására, elsısorban vendéglátó és élelmiszer üzletek esetében. Idegenforgalmi fıszezonban az Állategészségügy és ÁNTSZ képviselıjének részvételét tartjuk fontosnak. Üzlet ideiglenes bezárását a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztály kezdeményezése alapján egy esetben rendeltük el. Határozatunk végrehajtását helyszíni szemle során ellenıriztük. Üzlet ideiglenes bezáratását egy esetben rendeltük el. Lakossági panasz bejelentés alapján egy esetben folytattunk eljárást. Eljárásunk során a panaszos fél és a vendéglátó üzletet üzemeltetı vállalkozó között egyezség megkötésére került sor. A kereskedelmi hatósági munka során a beszámolási idıszakban döntéseinkkel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett. IPARÜGYEK A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ismételten hatáskörünkbe került a telepek engedélyezése, nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok. Hajdúböszörmény Jegyzıjétıl 105 db telep iratát kaptuk meg. A megküldött telepeket nyilvántartásba vettük. Adategyeztetéssel, a nyilvános cégadatok és egyéni vállalkozói nyilvántartás adatainak ellenırzésével, szükség szerinti helyszíni ellenırzésekkel a nyilvántartás adatait aktualizáltuk évben a telepek ellenırzését ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Törekszünk a szakhatóságokkal közös ellenırzésekre. Ennek érdekében ütemtervünket megküldtük a HBM

13 13 Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. II./71.) és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25.) részére. A Népegészségügyi Intézet nem kívánt részt venni az általunk tervezett ellenırzéseken, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség azonban írásban jelezte, hogy valemenyni ellenırzésen részt kívánnak venni, amelyet örömmel vettünk. Az ellenırzések tervezett száma: 19, amelynek végrehajtása terv szerint folyik. Tapasztalataink sajnos nem túl jók abból a szempontból, hogy a telepek üzemeltetıi, az adatváltozásokat, (székhelyváltozás, jogutódlás stb.) nem jelentik. A telepekrıl nyilvántartást vezetünk az idézett Kormányrendelet 8. -a alapján, amely szerint a jegyzı a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejőleg, bejelentésköteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követıen haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzı az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. A beszámolási idıszakban 10 új telepet vettünk nyilvántartásba. Telepengedély-köteles tevékenységet egy telep esetében engedélyeztünk. Nyilvántartásba vett ipari telephelyek száma: 85. ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS Az anyakönyvek vezetéséhez az államnak és az állampolgároknak egyaránt fontos érdeke főzıdik. Az államnak a közfeladatok ellátásához adatokra van szüksége, ezért különbözı nyilvántartásokat vezet. Ezen anyakönyvi igazgatási feladatok nagy része az anyakönyvvezetı részére folyamatos feladatellátást jelent függetlenül az adott évben bekövetkezett anyakönyvi események számától. Az anyakönyvvezetı az anyakönyvek vezetésén túl: Közremőködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Felveszi a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı egyéb ügyeket (nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, okirat-kiállítási tevékenység) Teljesíti az anyakönyvekkel kapcsolatos utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvi eseményeket, változásokat rögzíti az SZL nyilvántartásba Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyeket. Közremőködhet igény szerint a családi események méltó megünneplésében. Állampolgársági kérelmeket átveszi, honosítás Az anyakönyvvezetıi munka városunk lakosságszámát és az események fontosságát tekintve nem napi nyolc óra munkavégzést igényel. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 15/A (6) és (7) bekezdésében és a 42/A (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselı-testület felhatalmazást kapott, hogy az anyakönyvvezetık munkáját helyi rendeletben szabályozza, mely kötelezettségének a testület eleget tett. A házasságkötéseknek és névadóknak helyet adó dísztermünk 2012.évi felújítása minıségi javulást hozott a családi események méltó és ünnepi hátterének biztosítására.

14 14 Feladatok, események a számok tükrében: Megnevezés I. félév Születés - 1 Házasság Haláleset Utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe Anyakönyvi kivonat kiállítás Anyakönyvi adatváltozás Névadó ünnepség 12 8 Megnevezés I. félév Összes fıszám Állampolgársági ügy Apai elismerı nyilatkozat Egyéb anyakönyvi ügy Összes alszám fıszám+alszám HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyzı illetékes, a jegyzı, illetve a jegyzı nevében eljáró ügyintézı illetékességére a közjegyzı illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Az eljárás során az ügyintézınek a vonatkozó rendelkezések ismeretén túl empátiával és határozottsággal is rendelkeznie kell A hagyatéki leltár elkészítése a meghallgatások és az azt követı belföldi jogsegélykérelmek teljesítése után történik. A hagyatéki eljárásról szóló törvény megalkotása során szóba került, a jelenlegi közjegyzıi díj jegyzı és közjegyzı között történı megosztása. Az önkormányzat számára ez bevételt jelentene, hiszen a hagyatéki eljárás jegyzıi szakasza kész anyagot ad át a közjegyzı részére. SZOCIÁLIS CSOPORT: A Szociális csoport munkájának alapjául szolgáló jogszabályi környezet folyamatosan változik, ami jelentısen megnehezíti az egyébként is szerteágazó munkát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) tárgyidıszakban 16, a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17 alkalommal módosult.

15 15 Szociális igazgatási, valamint gyámügyi hatáskörben ellátott feladataink: Az Szt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: Jegyzıi hatáskörben: - aktív korúak ellátása (foglalkoztatást-helyettesítı támogatás, rendszeres szociális segély) - méltányossági közgyógyellátás, - lakásfenntartási támogatás, - Nemzeti Eszközkezelıi Hatósági Bizonyítványok kiállítása. Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben: - átmeneti segély (2013. december 31-ig), - temetési segély (2013. december 31-ig), - önkormányzati segély (2014. január 1-jétıl). Polgármesteri hatáskörben: - közköltséges temetés ügyintézése. A Gyvt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - óvodáztatási támogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2013. december 31-ig) Fentieken túl az alábbi feladatokat látjuk el: - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatainak segítése, - Az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó ellátásait szabályozó rendelet-tervezetek döntésre történı elıkészítése, - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok döntésre történı elıkészítése, - Krízis segélyre való jogosultság megállapításával összefüggı feladatok, - Megállapított jogosultságokról, folyósított ellátásokról hatósági bizonyítványok kiállítása március 1-jétıl, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével a hivatalunkhoz tartozó települések (Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos) igazgatási tevékenységét tanácsadással segítjük, emellett június 1-jétıl Folyás település vonatkozásában a teljes szociális ügyintézést ellátjuk.

16 évre vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: (A táblázat a saját hatáskörben biztosított ellátásokat nem tartalmazza): Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt támogatások száma Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) a b c d e rendszeres szociális segély éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Ebbıl: hajléktalan az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Lakásfenntartási támogatás*

17 évre vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+cd) támogatások száma a b c d e rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély összesen Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hajléktalan Ebbıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. ) 3 3 Lakásfenntartási támogatás*

18 év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- én megállapított megszőnt támogatásra jogosultak támogatások száma száma(b+c-d) a b c d e rendszere s szociális segély 21 2 nem releváns 51 5 nem releváns 14 éven aluli gyermeket nevel 0 0 nem releváns Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) 31 2 nem releváns Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan nem releváns nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns Ebb hajléktalan ıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja nem releváns szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt nem releváns Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- megállapított megszőnt én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) támogatások száma a b c d e Egészségkárosodott nem releváns A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt rendszere nem releváns éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) s 14 éven aluli gyermeket nevel szociális Helyi rendelet alapján jogosult segély nem releváns személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Ebb ıl: Rendszeres szociális segély összesen ( ) nem releváns Ebbıl hajléktalan nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns hajléktalan nem releváns az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns

19 19 1. Az egyes ellátások alakulása a tárgyidıszakban: A beszámoló terjedelmére tekintettel azokat az ellátásokat szeretném részletesen ismertetni, melyek nagy számban érkeznek hatóságunkhoz, vagy pedig jelentıs jogszabály módosítás érintette az ellátást Aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátása két részre osztható, jogosultságot foglalkoztatást-helyettesítı támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre (egészségkárosodott, vagy rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltı) szereznek ellátottaink. A jövedelemi küszöb a tárgyidıszakban nem változott, az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem határa Ft. Aktív korúak ellátásában részesülık Hajdúnánás településen 2013-ban: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) Ebbıl : férfi nı Összesen (b+c+d) a éves b c d e rendszere s szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) Ebbıl férfi : nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

20 20 A táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ellátásban részesülık 86,5 %-a foglalkoztatást-helyettesítı támogatásban részesül, míg 13, 5%-uk rendszeres szociális segélyben. Ennek oka, hogy a rendszeres szociális segélyre azok szerezhetnek jogosultságot, akik egészségkárosodottak, vagy pedig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelızı 5 éven belüli az életkoruk. Aktív korúak ellátásában részesülık Folyás településen 2013-ban: Megnevezés C D éves Összesen a b c d e Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Támogatott álláskeresı rendszere s szociális segély Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) férfi Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) férfi (b+c+d) nı nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 2. sz. melléklet A KIADMÁNYOZÁS RENDJE 1. Polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı 1.1. A polgármester kiadmányozza: 1.1.1. A közgyőlés jegyzıkönyveit, rendeleteit, határozatait, együttesen a jegyzıvel.

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig

Ügyfélszolgálat. Ügyfélfogadás rendje: Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélszolgálat Hétfı: 8 00 órától 16 00 óráig Szerda: 8 00 órától 16 00 óráig Péntek: 8 00 órától 12 00 óráig Ügyfélfogadás rendje: Cím: 2367 Újhartyán, Fı u. 21. Központi telefon: 06-29-372-133 Telefax:

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 3. napirendi pont Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 22-88/2013. Elıterjesztı: Németh Balázs polgármester Elıkészítette:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeirıl és a mőködtetésének rendjérıl (Egységes

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2.8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály 1. A Pénzbeli Ellátási és Ellenırzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a Kormányhivatalhoz

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje:

Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben