BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről"

Átírás

1 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1. és június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés december 19 én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban Mötv.). A Mötv a korábbi önkormányzati törvény (1990. évi LXV törvény) hagyományaira épülve az Alaptörvény szabályainak megfelelı új elemek beillesztésével szabályozza újra a helyi önkormányzatok szervezetét és mőködését. A Mötv. több lépcsıben lépett hatályba, egyes szakaszai január 1-jén, április 15-én, majd a január 1-jén lépett hatályba. A Mötv egyes szakaszai csak a évi általános önkormányzati választások napján, október 12-én lépnek majd hatályba. A Mötv. kihirdetése és hatálybalépése közötti idıszak lehetıvé tette az önkormányzatok számára, hogy megfelelı intézkedésekkel felkészüljenek a végrehajtásra. A Mötv. polgármesteri hivatalokat érintı változása a járási hivatalok kialakításával egyidejőleg vált esedékessé január 1-tıl. A Mötv a szerint a helyi önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A Mötv. 85. (1) bekezdése szerint egyéb feltételek mellett közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer fıt. Az új szabályokra tekintettel Újtikos, Tiszagyulaháza és Folyás községek polgármesterei azzal keresték meg Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, hogy a közös hivatal létrehozásának lehetıségét vizsgáljuk meg. A három település mindegyike 1000 fı alatti, tehát önállóan, külön-külön nem hozhattak létre polgármesteri hivatalt. Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 101/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 107/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Folyás Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 16/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 22/2013. (III. 07.) számú határozattal, Újtikos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 28/2013. (II. 27.) számú és az alapító okiratot a módosító 30/2013. (III. 06.) számú határozattal, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 24/2013.(II. 27.) számú és az alapító okiratot módosító 25/2013. (III. 08.) számú határozattal hagyta jóvá. A közös hivatal március 1-jén kezdte meg a mőködését. Az Alapító okirat elfogadásán túl el kellett fogadni a közös hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyre április 1-tıl került sor. Az SZMSZ részletesen szabályozza az ügyfélfogadás idıpontját a székhelyen és a kirendeltségeken, a kirendeltségek munkájának irányítását, a létszámadatokat, a mőködés részletszabályait. A közös önkormányzati hivatal mőködési ideje alatt az Alapító okiratot a Képviselı-testületek két alkalommal módosították, mindkét esetben Hajdúnánás érdekkörében felmerült telephely módosítás miatt. Az SZMSZ módosítására 2014 júniusában került sor, amikor a székhelyen az építéshatósági csoport közvetlen irányításában és a Folyási Kirendeltség kirendeltség-vezetıjének személyében bekövetkezett változásokat vezettük át a Szabályzaton. A közös hivatal megtartotta a korábbi Polgármesteri Hivatal szerkezeti felépítését, vagyis a hivatalban három szervezeti egység, Iroda mőködik. A feladatok az Önkormányzati és Igazgatási, a Közgazdasági és a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodák között oszlik meg. Az Önkormányzati és Igazgatási Iroda vezetıje a jegyzı, a másik két iroda élén az irodavezetı áll. A három településen mőködı kirendeltség Önkormányzati és Igazgatási Irodához tartozik, felügyeletét az aljegyzı látja el.

3 3 A beszámoló a közös hivatal szervezeti felépítését követve ad számot az eddig végzett munkáról. I./ ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI IRODA SZEMÉLYZETI MUNKA évben Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egy heterogén összetételő, változatos munkaterületeket magába foglaló, éppen ezért többféle végzettségő dolgozót foglalkoztató városi hivatal volt, melyhez összesen 75 fı létszámkeret került meghatározásra: március 1-tıl a közös hivatal felállásával a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete a társulási megállapodásban foglaltak szerint 85 fıre emelkedett, melybıl 1 fı létszám Folyás, 3 fı létszám Tiszagyulaháza, 4 fı létszám Újtikos település kirendeltségén került meghatározásra. - A hivatalban, majd 2013-tól közös hivatalban további létszám változások is történtek, melyek egy része prognosztizálható volt (pl. nyugdíjazás), másik része a hivatali munka tevékenységeinek átszervezése okán egyes alkalmazottak munkakörének módosítását, új munkakörök kialakítását (pl. TÁMOP pályázat) eredményezte. Jogviszony megszőnés, megszüntetés: év év nyugdíjazás miatt 3 fı 1 fı - - áthelyezés más közig. szervhez - 2 fı - - egyéb ok - 5 fı 2 fı Új belépık: - TÁMOP pályázat 5 fı áthelyezés - 2 fı - egyéb - egyéb átszervezés okán 3 fı 7 fı 6 fı - Gyermekszületés miatt további létszám változás következett be a hivatalban, a Közgazdasági Iroda Adó Csoportjában 1 fı köztisztviselı tartósan van távol júniusától. - A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségén évben 1 fı köztisztviselı jogviszonya megszőnt, ennek okán új munkatárs felvételére került sor. - A közös hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltségén a beszámolás idıszakában 1 fı van tartósan távol gyermeke gondozása, ápolása miatt. - Az Újtikosi Kirendeltségen 1 fı tartósan távol lévı köztisztviselı fizetés nélküli szabadságolása miatt 1 fı helyettes köztisztviselı alkalmazására került sor évben. A személyzeti ügyintézés feladatkört 1 fı köztisztviselı a beszámolás idıszakában kapcsolt munkakörként látta el az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményeinek területfelelısi munkájával együtt. A személyzeti munkakörben elsısorban a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. törvénybıl adódó kinevezési, átsorolási feladatok, továbbá a képviselı-testület által meghatározott körő munkáltatói juttatások nyilvántartása, szervezése, bonyolítása történtek. A beszámoló idıszakában a megüresedett álláshelyek pályáztatása, új kinevezések elıkészítése, a távollétek (szabadság, táppénz) elektronikus rögzítése, továbbítása, az önkormányzati képviselık, a nem önkormányzati képviselı bizottsági tagok, intézményvezetık vagyonnyilatkozat-tételének elıkészítése, a teljesítményértékelés elektronikus nyilvántartása, valamint az aktuális idıpont szerinti átsorolások elkészítése valósult meg a személyzeti ügyintézı közremőködésével. A köztisztviselıi állománynak a fentiekben ismertetettek szerinti folyamatos átalakulása az elmúlt évekhez képest jóval több adminisztrációs terhet jelentett mind a személyzeti, mind a költségvetési végrehajtási folyamatokban.

4 4 POLGÁRMESTERI KABINET A Polgármesteri Kabinet mind feladatait, mind összetételét tekintve heterogén. A kabinet tagjai gondoskodnak a polgármester, valamint az alpolgármester tevékenységi körébe tartozó feladatok szervezési és háttérmunkáinak lebonyolításáról. Közremőködik a Képviselı-testületi anyagok elıkészítésében, a döntések végrehajtásában, testületi jegyzıkönyvek készítésében, ügyviteli feladatok ellátásában. A polgármester és az alpolgármester fogadó óráinak szervezését, levelezéseik bonyolítását, iktatását, ügyintézését folyamatosan intézik. Testvérvárosi kapcsolattartás A kabinet feladatkörébe tartozik a testvérvárosokkal történı kapcsolattartás, az együttmőködések erısítése, a lehetıségek kihasználásának biztosítása, a delegációk fogadásának és kiutazásának szervezése márciusától szeptember 1. napjáig számos alkalommal fogadtuk testvérvárosaink delegációit, és tettek látogatást Hajdúnánás képviselıi nyarán a Nánási Vigasságokra ellátogatott hozzánk Pöstyén, Ustron és Érmihályfalva delegációja is. Utóbbi két településrıl közel fıvel hozzánk, hogy a Vigasságok programjait saját fellépı csoportjaikkal is színesítsék júniusában Dr. Juhász Endre alpolgármester egy 4 fıs delegációval Pöstyén városába utazott a Nyári Fürdı szezonnyitó ünnepségre decemberében Ustron, Érmihályfalva és Magyarlapád hivatalos delegációi látogattak el hozzánk, hogy részt vegyenek a városnapi ünnepségen és az azt követı Városbálon. A 2014-es évben a találkozások száma megnövekedett, fıleg lengyel testvérvárosunkkal Ustronnal. Az év elején Szólláth Tibor polgármester úr vezetésével delegáció utazott Lengyelországba az évközben zajló programok leegyeztetése érdekében. A turisztikai együttmőködés erısítése érdekében március 9-11 között 4 ustroni utazási iroda képviselıi látogattak el Hajdúnánásra. Az utazás célja az volt, hogy a turnusok szervezése érdekében megismerjék településünk turisztikai kínálatát, felmérték a helyi látnivalókat, szálláshelyeket és természetesen a Hajdúnánási Gyógyfürdı nyújtotta szolgáltatásokat májusában 4 ustroni gazdasági társaság képviselıjét fogadtuk, akik találkoztak a Hajdúnánási helyi vállalkozókkal. Az egyeztetésen kölcsönösen ismertetésre kerültek a cégek, vállalkozások tevékenységi körei. Ugyanebben a hónapban Hajdúnánásról 5 fıs hivatalos delegáció, és egy 9 fıs focicsapat utazott Ustronba, hogy részt vegyenek az öregfiúk labdarúgó tornán, ahol az elsı helyen zártuk a tornát június 6-8 között Dr. Juhász Endre alpolgármester úr által vezetett 4 fıs delegáció vett részt Pöstyén hivatalos szezonnyitó ünnepségén június között 5 fıs ustroni kerékpáros delegációt látott vendégül Hajdúnánás, akik kerékpáron tettek látogatást magyarországi testvérvárosaikban, köztük városunkban is július 7-én 5 fıs lengyel delegáció érkezett az Aratófesztiválra, akik a versenyen képviselték településüket, valamint számtalan ustroni ételkülönlegességgel kápráztatták el az aratóverseny résztvevıit július között, a Nánási Vigasságok keretében ismételten mindhárom testvérvárosunk, Ustron, Pöstyén és Érmihályfalva képviselıi is megtiszteltek minket jelenlétükkel. A hivatalos delegációkon kívül idén is érkeztek tılük fellépı csoportok, akik magas színvonalú produkciókkal szórakoztatták a nánási közönséget nyarán a hajdúnánási alkotótáborra három lengyel mővész fogadta el meghívásunkat, augusztusban pedig három hajdúnánási alkotó képviselte Hajdúnánást az ustroni mővésztelepen. Ez alatt az idıtartam alatt, augusztus én Dr. Kiss Imre jegyzı úr vezette négy fıs delegáció is részt vett a város hivatalos arató ünnepén. Önkormányzati rendezvények szervezése A kabinet végzi a településen az önkormányzat által rendezett programok, rendezvények szervezését valamint lebonyolítását, illetve együttmőködik a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kftvel, valamint más intézményekkel, szervezetekkel a közös rendezvények megvalósításában.

5 5 Közremőködtünk az elmúlt idıszak nemzeti és városi ünnepei és emléknapjai alkalmával Hajdúnánáson tartott rendezvények megszervezésében és megvalósításában, az önkormányzat részérıl meghívott vendégek fogadásában. (március 15., augusztus 20., október 23., November 3. - Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja, december 12. Város Napja, február Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja, október 6. - Aradi Vértanúk Emléknapja, Szociális Munka Napja, Semmelweis Nap, a Pedagógus Nap, ünnepi testületi ülés, Város Hete, tedeji İszköszöntı, stb.) Számos történelmi és kulturális programot évek óta szervez meg településünk, így 2013-ban és 2014-ben is megrendezésre került a Cseresznyevirágzás Hajdú-Bihar Megyei Japán Kulturális Napok, a Hajdúnánási Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótábor, a Hazaváró Ünnep, Nánási Vigasságok szeptemberében tartottuk a Székely Menekültek Emléknapját, decemberben a II. Hajdúnánási Jótékonysági Városbált, 2014 februárjában pedig a Bocskai Zarándoklatot ben hagyományteremtı szándékkal került elsı alkalommal megrendezésre a Hajdúnánási Ifjúsági Alkotótábor, valamint a Hajdúk Világtalálkozója. Kapcsolattartás intézményekkel, a hivatal szervezeti egységeivel A kabinet munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzat fenntartásában, tulajdonában álló intézményekkel, és gazdasági társaságokkal, azok vezetıivel, segítik a polgármester és a szervezetek közötti információáramlást. Szervezik az intézmények valamint az önkormányzat közötti egyeztetéseket, találkozókat. Sajtó illetve, turisztikai kiadványokban történı megjelenések A beszámolási idıszakban több, mit harminc alkalommal került sor sajtótájékoztatók megszervezésére a várost érintı aktuális kérdésekben (pl.: mintamenza-program indítása, szociális földprogram, különbözı pályázatok, nyári programok, stb.) A kabinet részérıl folyamatos a kapcsolattartás a helyi, megyei illetve országos sajtóorgánumokkal. Hajdúnánás városának aktuális kérdéseirıl, programjairól rendszeresen küldjük az újságcikkeket a megyei és országos írott és elektronikus sajtó számára, valamint magyar és külföldi turisztikai kiadványokban mutatjuk be településünket (pl.: Hajdú-Bihari Napló és annak különszámai, Magyar Nemzet, Szabadföld, szlovák, lengyel és erdélyi turisztikai kiadvány). TESTÜLETET KISZOLGÁLÓ FELADATOK: Az Iroda rendszeresen visszatérı feladata a képviselı-testület és a bizottságok munkájának elıkészítése, koordinálása, valamint a döntések végrehajtásában való részvétel. A testületi ülések összehívásának rendjét a képviselı-testület által elfogadott ülésterv adja. Az abban meghatározott napirendeken túl a testületnek és a bizottságainak tárgyalnia kell a két ülés között beérkezett kérelmeket, és a döntést igénylı ügyeket. A hajdúnánási képviselı-testület elé legtöbbször 20 napirendet meghaladó számú elıterjesztést tartalmazó elıterjesztés kerül, a küldendı anyag a 100 oldalt is meghaladja. Emiatt is segítség a hivatal számára, hogy az anyagokat a képviselık és külsıs bizottsági tagok részére elektronikus úton küldjük meg.

6 6 Az alábbi táblázatok a testületi munkát mutatják be számokban év I félév Ülések száma Munkaterv szerint ülések száma Rendkívüli ülések száma Rendkívüli együttes ülés (Hajdúnánás-Folyás-Újtikos-Tiszagyulaháza) Közmeghallgatás Ünnepi ülés I félév Testületi ülések idıtartama 50 óra 30 perc 20 óra 6 perc Nyilvános ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme Zárt ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme 950 oldal 77 oldal Elıterjesztések száma oldal 54 oldal Önkormányzati rendeletek száma Képviselı-testületi határozatok száma Bizottságok nevei év és év I. félév Ülések száma I. félév Határozatok száma I. félév Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) I. félév Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Városfejlesztési Bizottság évben egy együttes ülés volt. Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) 1 1 5

7 2014. évben június 30-ig egy együttes ülés volt. 7 Együttes ülések Bizottságok nevei Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság- Egészségügyi és Szociális Bizottság Ülések száma Határozatok száma Ülésekrıl készült jegyzıkönyvek terjedelme (oldalszám) A testületi és bizottsági üléseket követıen 15 nap áll rendelkezésre a jegyzıkönyvek elkészítésére és megküldésére a Kormányhivatal részére. Hajdúnánás azon települések közé tartozik, ahol a jogszabályi követelménynek megfelelı testületi ülések, valamint bizottsági ülések jegyzıkönyvei a s rendeletek csaknem kivétel nélkül beérkeznek a törvényi határidıben a törvényességi felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, március 01. óta a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén keresztül. PÁLYÁZATKEZELÉSI CSOPORT A Pályázatkezelési Csoport januárban alakult meg az Önkormányzati és Igazgatási Iroda szervezetén belül. A pályázatkezelési csoport feladatához tartozik minden olyan tevékenység, amely valamely pályázatunkhoz tartozik, az elıkészítéstıl a végrehajtáson át az elszámolásig. A csoport 2013-ben a már általunk elkészített pályázatok mellett átvette a társ belsı szervezetektıl azon pályázatokat, amelyek már lebonyolítás alatt álltak, illetve még a támogató szervezetek által még nem lettek elbírálva. Így a csoport 2011-ben beadott pályázatok és 2012 végén és azt követıen elnyert támogatásokkal is foglalkozott. A csoport feladata volt továbbá a már lezárt pályázatok monitoring adatszolgáltatás biztosítása. A beszámoló idıszakában a csoport 98 beadott pályázat elkészítésében, illetve lebonyolításában vesz részt: A benyújtott pályázatok összetétele Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Nyertes: Folyamatban: Ft Ft Ft 32 Nyertes: Lezárt : Ft Ft Ft 32 Nyertes pályázatok összesen: Ft Ft Ft 64 Döntésre vár: Ft Ft Ft 10 Elutasított: Ft Ft Ft 24 Mindösszesen: Ft Ft Ft 98

8 8 Tevékenységünk alapja az volt, hogy a kiírási rendszer alapján minden lehetséges pályázatban induljunk, így növelve a nyerés esélyét. A pályázati rendszer adottságainak következtében sokszor leszőkített tartalmú tevékenységekre lehetett pályázni, a rendszer kevésbé támogatta a komplex beruházási és humán fejlesztési elképzeléseket. Így volt lehetséges, hogy egy több funkciós nagy értékő önkormányzati épületet csak részben lehetett támogatással felújítani, illetve jelentıs saját erıt kellett biztosítani. A pályázatok költségvetésüket tekintve nagyon különbözıek, ugyanakkor az adminisztratív teendık mennyiségében a kis értékő pályázatok sok esetben elérik a nagy pályázatok munkaigényét. A csoport alapvetıen két féle módon látja el a pályázatok kezelését. A pályázati kiírások figyelembevételével saját erıforrásokra támaszkodva, vagy külsı szakértık bevonásával készítik, illetve bonyolítják le a pályázatokat. A külsı szakértıkkel történı együttmőködésben alapvetıen a nagy volumenő, értékő pályázatoknál dolgozunk. A közremőködık körének kiválasztásában az önkormányzat vezetésével együtt megfogalmazott követelmények alapján pályázati rendszerben választjuk ki a szakértıket. A csoport munkája nagymértékben támaszkodik a Hivatal szakterületeire, kiemelten a Városfejlesztési és Gazdálkodási, illetve a Közgazdasági Iroda munkájára. A pályázatok végrehajtásában, kivitelezésében értékhatártól függıen közbeszerzési eljárások lebonyolítása is a csoport feladata, közremőködve a kapcsolódó belsı szervezeti egységekkel. A és évi közbeszerzési terv tartalmazza a közbeszerzéssel érintett pályázatokat is. Az elkészített pályázatok éves bontásban Benyújtás ÉV Pályázat teljes költségvetése Támogatás összege Önerı összege Darab Végösszeg A csoport ben, a beszámoló idıszakában 46 új pályázatot készített el, miközben a 2011 és 2012 években beadott pályázatok is ebben az idıszakban fordultak végrehajtási szakaszba. A pályázatok téma szerint átfogják az önkormányzati tevékenységek minden területét, összhangban a Gazdasági Programmal. Az elavult önkormányzati épületek épületenergetikai fejlesztésén túl az oktatás, kulturális, szociális tevékenység, közösségi terek fejlesztése volt a fı cél, kiegészítve a turisztikai, és hagyományápoló, illetve hagyományteremtı rendezvények támogatásával. A pályázatok két fı részre bonthatóak aszerint, hogy építési-beszerzési beruházásra irányul, vagy más alapvetıen humán jellegő oktatási, kulturális, sport tevékenységekhez kapcsolód- nak.

9 9 Pályázatok jellege a beadott pályázzatok beadási éve szerint Pályázat jellege ÉV (beadás éve) Pályázat teljes költségvetése Nyertes pályázatok teljes költségvetése Beruházás Beruházás összesen: Egyéb pályázatok Egyéb összesen: Összesen: Jelentıs a beruházások aránya, amelyet az önkormányzat jellemzıen az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) és a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) sikerült elnyerni. Több mint két milliárd forint költségvetéső pályázatainknál még nem született döntés. A pályázati csoport jelenleg 32 folyamatban levı pályázatot bonyolít melyek végsı teljesítési határideje ez év vége, illetve építéseknél június 30. A Európai Uniós fejlesztési tervek alapján a hazai pályázati rendszer átalakul. Jelenleg is folyamatban van a pályázatok elıkészítésének és elbírálásának szervezetfejlesztése. A pályázatok elkészítésének módja rendje is átalakul, így ahhoz a Pályázatkezelési Csoportnak idıben fel kell majd készülnie, alkalmazkodnia kell. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK KOORDINÁLÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK: A beszámoló idıszakában a gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézmények (családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, valamint a bölcsıde összevonása, székhely- és fenntartóváltása) átalakulásához kapcsolódó munkáltatói koordináció szintén többletmunkát eredményezett a területfelelısök számára. Elkészült továbbá a Helyi Esélyegyenlıségi Program, felülvizsgálatra került a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Az önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményei, szolgáltatói munkájával összefüggésben, ahhoz kapcsolódóan több elıterjesztés - beszámolók, az átalakuláshoz kapcsolódó döntések - elıkészítésére került sor. Az egészségügyi alap-, és szakellátások vonatkozásában több körzetben történt változás, melynek következtében mind a képviselı-testületi döntések, mind az azt követı vállalkozási szerzıdések orvosi ügyelet, házi gyermekorvosi körzet összevonása, sebészet, és valamennyi háziorvosi szerzıdés módosításának elıkészítése zajlottak a beszámolás idıszakában. Egészségügyi szőrıvizsgálatok közül mindkét évben megszervezésre került a 45 életév fölötti nık emlıszőrı vizsgálata, továbbá a képviselı-testületi döntéseknek megfelelıen az általános iskolás korú lányok HPV védıoltására került sor. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetése is mindkét évben megszervezésre került, melyhez kapcsolódóan a pályázat elıkészítése és a sikeres pályázat koordinálása valósult meg.

10 10 Évi két-három alkalommal EU-s élelmiszer segély szállítmány érkezett városunkba, melyek szállítási, kiosztási, elszámolási koordinálása is a hivatali munka részét képezte. KERESKEDELMI IGAZGATÁSI FELADATOK: A kereskedelmi tevékenységek végzése során a jogi szabályozás értelmében megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyzı a bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszabályszerő bejelentést követıen, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható tevékenységet a mőködési engedély megadásával egyidejőleg nyilvántartásba veszi, igazolást ad ki, és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatokat. A bejelentés-köteles tevékenységeknél az utólagos ellenırzéseknek van nagy szerepe. A jegyzı és a szakhatóságok a nyilvántartásba vételt követıen vizsgálják, hogy az üzlet a jogszabályi elıírásoknak megfelel-e. Amennyiben utóellenırzés során hiányosságokat tapasztalnak, a kereskedelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet mőködésének korlátozására, illetve bezáratására, a kereskedelmi tevékenység megtiltására is sor kerülhet. Mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, bejelentés-köteles tevékenységek és azok nyilvántartásba vétele. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXXVI. törvény alapján, ha a bejelentés megfelel a 22. -ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevıt errıl a tényrıl 8 napon belül igazolás megküldésével értesítjük. A nyilvántartásba vételre 15 nap áll rendelkezésre, azonban hiánytalan bejelentés esetén 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedıt és a kereskedelmi tevékenységet, és errıl igazolást küldünk a részére. A liberalizált szabályozás nem azt jelenti, hogy a különbözı szakhatósági feltételeknek, szakképesítési és egyéb elıírásoknak nem kell megfelelni a mőködés során. Ezen szabályokat a szakhatóságok az üzlet nyilvántartásba vételét és értesítésünket követı 30 napon belül ellenırzik. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak jelzik hatóságunk felé, és a hiányosság megszüntetésére kell felhívni a kereskedıt, végsı esetben a tevékenységet (ha a feltételeket nem tudja biztosítani) meg kell tiltani. A beszámolási idıszakban tevékenység megtiltására nem került sor. A mőködési engedélyek kiadása a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok bevonásával történik. A mőködési engedélyt határozattal adjuk ki, az engedélyrıl a Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást állítunk ki. A beszámolási idıszakban 93 új kereskedelmi tevékenységet vettünk nyilvántartásba, amelybıl a kereskedelmi formákat tekintve 55 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység. Jogszabályváltozás (hatásköri, illetékességi szabályok változása) miatt február 01-tıl jelentısen nıtt az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedık száma, ugyanis a korábbi szabályokkal ellentétben február 01. napjától már nem a székhely szerinti jegyzı az illetékes a nyilvántartásba vételre, hanem a tevékenység helye szerinti település jegyzıje. Mőködési engedélyezési eljárást 10 üzlet esetében folytattunk le.

11 11 Az ellenırzések tapasztalatai: Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság befizetése megtörtént. A kereskedelmi formák közül továbbra is az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység a meghatározó városunkban. Üzletek száma Év Vendéglátó üzletek Bolti kereskedelmi üzletek összesen Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása: A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezı szálláshelyen folytatható. A beszámolási idıszakban három egyéb szálláshely típusú szálláshelyet vettünk nyilvántartásba. Az üzleti célú egyéb szálláshely típusú szálláshelyekkel kapcsolatos adatok: Kapacitásadatok és éves vendégforgalmi adatok: Megnevezés Egyéb szállásadás én én Vendéglátók száma Szobák száma Ágyak száma Vendégek száma: Vendégéjszakák száma Nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplı szolgáltató a nyilvántartásban szereplı szálláshelyen nyújthat, melyrıl a jegyzı hatósági igazolványt állít ki.

12 12 A beszámolási idıszakban három szolgáltató nyilvántartásba vételére került sor, a nyilvántartásba vételt Hajdúdorog Város Jegyzıje, mint eljáró hatóság rendelte el. Egyéb változás nem történt. Kereskedelmi nyilvántartások vezetése A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján az alábbi nyilvántartásokat vezeti: a szállodák, panziók, kempingek, üdülıházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek nyilvántartása (szállodai típus településünkön nem található ig), nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységet folytatókról, a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatókról, azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta. Ellenırzések Kereskedelmi hatósági ellenırzéseinket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 91. (1) bekezdése alapján ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl-évre a kereskedık nem tesznek eleget. Az ellenırzéseink kiemelten fontos célja a kereskedelmi tevékenységrıl vezetett hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adtaváltozás bejelentésére vonatkozó jogkövetı magatartás elımozdítása. Kisebb hiányosságok esetén jegyzıkönyvi felhívással élünk. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén két esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság megfizetése a megtörtént. Az ellenırzéseink során törekszünk a szakhatóságok bevonására, elsısorban vendéglátó és élelmiszer üzletek esetében. Idegenforgalmi fıszezonban az Állategészségügy és ÁNTSZ képviselıjének részvételét tartjuk fontosnak. Üzlet ideiglenes bezárását a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztály kezdeményezése alapján egy esetben rendeltük el. Határozatunk végrehajtását helyszíni szemle során ellenıriztük. Üzlet ideiglenes bezáratását egy esetben rendeltük el. Lakossági panasz bejelentés alapján egy esetben folytattunk eljárást. Eljárásunk során a panaszos fél és a vendéglátó üzletet üzemeltetı vállalkozó között egyezség megkötésére került sor. A kereskedelmi hatósági munka során a beszámolási idıszakban döntéseinkkel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett. IPARÜGYEK A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ismételten hatáskörünkbe került a telepek engedélyezése, nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok. Hajdúböszörmény Jegyzıjétıl 105 db telep iratát kaptuk meg. A megküldött telepeket nyilvántartásba vettük. Adategyeztetéssel, a nyilvános cégadatok és egyéni vállalkozói nyilvántartás adatainak ellenırzésével, szükség szerinti helyszíni ellenırzésekkel a nyilvántartás adatait aktualizáltuk évben a telepek ellenırzését ellenırzési ütemterv alapján végezzük. Törekszünk a szakhatóságokkal közös ellenırzésekre. Ennek érdekében ütemtervünket megküldtük a HBM

13 13 Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. II./71.) és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25.) részére. A Népegészségügyi Intézet nem kívánt részt venni az általunk tervezett ellenırzéseken, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség azonban írásban jelezte, hogy valemenyni ellenırzésen részt kívánnak venni, amelyet örömmel vettünk. Az ellenırzések tervezett száma: 19, amelynek végrehajtása terv szerint folyik. Tapasztalataink sajnos nem túl jók abból a szempontból, hogy a telepek üzemeltetıi, az adatváltozásokat, (székhelyváltozás, jogutódlás stb.) nem jelentik. A telepekrıl nyilvántartást vezetünk az idézett Kormányrendelet 8. -a alapján, amely szerint a jegyzı a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejőleg, bejelentésköteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követıen haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzı az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. A beszámolási idıszakban 10 új telepet vettünk nyilvántartásba. Telepengedély-köteles tevékenységet egy telep esetében engedélyeztünk. Nyilvántartásba vett ipari telephelyek száma: 85. ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS Az anyakönyvek vezetéséhez az államnak és az állampolgároknak egyaránt fontos érdeke főzıdik. Az államnak a közfeladatok ellátásához adatokra van szüksége, ezért különbözı nyilvántartásokat vezet. Ezen anyakönyvi igazgatási feladatok nagy része az anyakönyvvezetı részére folyamatos feladatellátást jelent függetlenül az adott évben bekövetkezett anyakönyvi események számától. Az anyakönyvvezetı az anyakönyvek vezetésén túl: Közremőködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Felveszi a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı egyéb ügyeket (nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, okirat-kiállítási tevékenység) Teljesíti az anyakönyvekkel kapcsolatos utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvi eseményeket, változásokat rögzíti az SZL nyilvántartásba Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyeket. Közremőködhet igény szerint a családi események méltó megünneplésében. Állampolgársági kérelmeket átveszi, honosítás Az anyakönyvvezetıi munka városunk lakosságszámát és az események fontosságát tekintve nem napi nyolc óra munkavégzést igényel. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 15/A (6) és (7) bekezdésében és a 42/A (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselı-testület felhatalmazást kapott, hogy az anyakönyvvezetık munkáját helyi rendeletben szabályozza, mely kötelezettségének a testület eleget tett. A házasságkötéseknek és névadóknak helyet adó dísztermünk 2012.évi felújítása minıségi javulást hozott a családi események méltó és ünnepi hátterének biztosítására.

14 14 Feladatok, események a számok tükrében: Megnevezés I. félév Születés - 1 Házasság Haláleset Utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe Anyakönyvi kivonat kiállítás Anyakönyvi adatváltozás Névadó ünnepség 12 8 Megnevezés I. félév Összes fıszám Állampolgársági ügy Apai elismerı nyilatkozat Egyéb anyakönyvi ügy Összes alszám fıszám+alszám HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyzı illetékes, a jegyzı, illetve a jegyzı nevében eljáró ügyintézı illetékességére a közjegyzı illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Az eljárás során az ügyintézınek a vonatkozó rendelkezések ismeretén túl empátiával és határozottsággal is rendelkeznie kell A hagyatéki leltár elkészítése a meghallgatások és az azt követı belföldi jogsegélykérelmek teljesítése után történik. A hagyatéki eljárásról szóló törvény megalkotása során szóba került, a jelenlegi közjegyzıi díj jegyzı és közjegyzı között történı megosztása. Az önkormányzat számára ez bevételt jelentene, hiszen a hagyatéki eljárás jegyzıi szakasza kész anyagot ad át a közjegyzı részére. SZOCIÁLIS CSOPORT: A Szociális csoport munkájának alapjául szolgáló jogszabályi környezet folyamatosan változik, ami jelentısen megnehezíti az egyébként is szerteágazó munkát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) tárgyidıszakban 16, a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17 alkalommal módosult.

15 15 Szociális igazgatási, valamint gyámügyi hatáskörben ellátott feladataink: Az Szt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: Jegyzıi hatáskörben: - aktív korúak ellátása (foglalkoztatást-helyettesítı támogatás, rendszeres szociális segély) - méltányossági közgyógyellátás, - lakásfenntartási támogatás, - Nemzeti Eszközkezelıi Hatósági Bizonyítványok kiállítása. Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben: - átmeneti segély (2013. december 31-ig), - temetési segély (2013. december 31-ig), - önkormányzati segély (2014. január 1-jétıl). Polgármesteri hatáskörben: - közköltséges temetés ügyintézése. A Gyvt. vonatkozó szakaszai értelmében az alábbi ügykörök tartoznak hatáskörünkbe: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - óvodáztatási támogatás, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2013. december 31-ig) Fentieken túl az alábbi feladatokat látjuk el: - Az Egészségügyi és Szociális Bizottság önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatainak segítése, - Az önkormányzat saját hatáskörébe tartozó ellátásait szabályozó rendelet-tervezetek döntésre történı elıkészítése, - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok döntésre történı elıkészítése, - Krízis segélyre való jogosultság megállapításával összefüggı feladatok, - Megállapított jogosultságokról, folyósított ellátásokról hatósági bizonyítványok kiállítása március 1-jétıl, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével a hivatalunkhoz tartozó települések (Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos) igazgatási tevékenységét tanácsadással segítjük, emellett június 1-jétıl Folyás település vonatkozásában a teljes szociális ügyintézést ellátjuk.

16 évre vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: (A táblázat a saját hatáskörben biztosított ellátásokat nem tartalmazza): Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt támogatások száma Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) a b c d e rendszeres szociális segély éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Ebbıl: hajléktalan az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Lakásfenntartási támogatás*

17 évre vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma Tárgyév folyamán megállapított megszőnt Tárgyév december 31- én támogatásra jogosultak száma(b+cd) támogatások száma a b c d e rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély összesen Ebbıl hajléktalan Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hajléktalan Ebbıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. ) 3 3 Lakásfenntartási támogatás*

18 év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Hajdúnánás: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- én megállapított megszőnt támogatásra jogosultak támogatások száma száma(b+c-d) a b c d e rendszere s szociális segély 21 2 nem releváns 51 5 nem releváns 14 éven aluli gyermeket nevel 0 0 nem releváns Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) 31 2 nem releváns Rendszeres szociális segély összesen ( ) Ebbıl hajléktalan nem releváns nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns Ebb hajléktalan ıl: az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja nem releváns szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt nem releváns Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns év I. félévére vonatkozó statisztikai adatok - Folyás: Megnevezés Elızı év december 31- én támogatásra jogosultak száma I. félévében Tárgyév december 31- megállapított megszőnt én támogatásra jogosultak száma(b+c-d) támogatások száma a b c d e Egészségkárosodott nem releváns A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt rendszere nem releváns éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) s 14 éven aluli gyermeket nevel szociális Helyi rendelet alapján jogosult segély nem releváns személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Ebb ıl: Rendszeres szociális segély összesen ( ) nem releváns Ebbıl hajléktalan nem releváns Foglalkoztatást helyettesítı támogatás nem releváns hajléktalan nem releváns az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos együttmőködési kötelezettség nem teljesítése miatt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. (1) bekezdés, 20. (2) bekezdés) nem releváns nem releváns Lakásfenntartási támogatás* nem releváns

19 19 1. Az egyes ellátások alakulása a tárgyidıszakban: A beszámoló terjedelmére tekintettel azokat az ellátásokat szeretném részletesen ismertetni, melyek nagy számban érkeznek hatóságunkhoz, vagy pedig jelentıs jogszabály módosítás érintette az ellátást Aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátása két részre osztható, jogosultságot foglalkoztatást-helyettesítı támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre (egészségkárosodott, vagy rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltı) szereznek ellátottaink. A jövedelemi küszöb a tárgyidıszakban nem változott, az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem határa Ft. Aktív korúak ellátásában részesülık Hajdúnánás településen 2013-ban: Egészségkárosodott Megnevezés A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) Ebbıl : férfi nı Összesen (b+c+d) a éves b c d e rendszere s szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) Ebbıl férfi : nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

20 20 A táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ellátásban részesülık 86,5 %-a foglalkoztatást-helyettesítı támogatásban részesül, míg 13, 5%-uk rendszeres szociális segélyben. Ennek oka, hogy a rendszeres szociális segélyre azok szerezhetnek jogosultságot, akik egészségkárosodottak, vagy pedig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelızı 5 éven belüli az életkoruk. Aktív korúak ellátásában részesülık Folyás településen 2013-ban: Megnevezés C D éves Összesen a b c d e Egészségkárosodott A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti (Szt. 37. (1) b) pontja) 14 éven aluli gyermeket nevel Helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt. 37. (1) d) pontja) Támogatott álláskeresı rendszere s szociális segély Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma összesen ( =07+08) férfi Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személyek száma összesen (10+11) férfi (b+c+d) nı nı Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma összesen (06+09)

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 14-i rendkívüli ülésére. aljegyzı

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 14-i rendkívüli ülésére. aljegyzı 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben