Esztergom Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Polgármestere"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere 139/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület április 23-ai ülésére Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselı-testület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom: I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a évben 31 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 3 önálló és 28 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 3 középfokú oktatási intézmény, 1 középiskolai kollégium, 4 általános iskola, 1 fogyatékos általános és speciális szakiskola, 1 egyéb közoktatási intézmény, 1 zeneiskola, 9 óvoda, 4 közmővelıdési, 2 sportintézmény, 1 bölcsıde 2 szociális- és egészségügyi intézmény, 1 tőzoltóság, 1 polgármesteri hivatal. 1

2 Az intézményeken kívül 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is az Önkormányzat látja el. Esztergom Város Önkormányzatának beszámolója tartalmazza még a december 31-ével megszőnt Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kultúrmozgó elızı évrıl áthúzódó bérjellegő kiadásait, melynek kifizetését követıen az intézménynél más tételek nem kerültek lekönyvelésre. Esztergom Város Önkormányzata évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk. II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Intézmények mőködési bevételei ,2 8,4 Önkormányzat sajátos folyó bevételei ,7 19,5 ebbıl: Helyi adókból bevétel ,8 Átengedett központi adók ,5 Egyéb sajátos folyó bevételek ,5 Felhalmozási és tıke jellegő ,9 4,4 Központi költségvetésbıl ,0 13,3 ebbıl: Központosított támogatások ,0 Kiegészítések, visszatérülések ,0 0,8 Átvett pénzeszközök ,8 19,8 Kölcsön visszatérülések ,6 0,7 Hitelfelvétel ,0 4,4 Befektetési értékpapír kibocsátás ,0 28,2 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0-0,2 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,0 99,3 Pénzmaradvány igénybevétele ,6 0,7 Bevételek mindösszesen: ,9 100,0 2

3 A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy évben az Önkormányzat bevételeinek egyharmadát a kötvény kibocsátásból származó bevétele képezte. A kötvény kibocsátásból származó bevétel csak részben került felhasználásra évben, 3 Mrd forint összeget meghaladó rész pénzmaradványként jelentkezik. Jelentıs forrást biztosítottak az átvett pénzeszközök, melyek bontása a következı: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül ,6 1,4 Mők. célú pe. átvétel áht-on belül ,2 88,5 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül ,9 2,6 - ebbıl EU költségvetésébıl átvett pénzeszköz: ,0 1,1 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül ,3 7,5 Átvett pénzeszközök mindösszesen: ,8 101,1 Az összes átvett pénzeszköz 96 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 93,8 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 98,9 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 93,6%-ra teljesültek. Az Európai Unió költségvetésébıl származó átvett pénzeszköz az Aprófalva Bölcsıde rekonstrukciójának támogatását szolgálta. Az intézményi saját folyó bevételek összességében 89,2 %-ra teljesültek, ami E Ft-os kiesést okozott, melyek oka, hogy nem folyt be a peres ügyekbıl várt 229 millió forintos kártérítés. Jelentıs bevételt értünk el a korábbi kötvénykibocsátásból származó bevételek fel nem használt részének lekötésébıl. Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ,0 Egyéb saját bevétel ,8 ÁFA bevételek, visszatérülések ,7 Hozam- és kamatbevételek ,6 Intézményi mőködési bevételek összesen ,2 3

4 A helyi adó bevételek 85,8 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban): Módosított Adónem elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Építményadó ,4 Magánszemélyek kommunális adója ,0 Vállalkozók kommunális adója ,9 Idegenforgalmi adó ,5 Iparőzési adó ,1 Telekadó ,0 Pótlékok, bírságok ,2 Luxus adó ,0 Helyi adók összesen ,8 Az iparőzési adó 26,9%-os kiesése a ıszén kialakult gazdasági válság elsı hatásait tükrözik: az autóiparban jelentkezı csökkenı kereslet hatására az Ipari Parkban mőködı vállalatok nagy része csökkentette termelését, így a vártnál alacsonyabb árbevételre számítva alacsonyabb iparőzési adó feltöltést alkalmazott. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek évben az elıirányzathoz képest 38,9 %-ra teljesültek, melyet nagyságrendben az ingatlan- és lakásértékesítések alulteljesítése okozott. Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok értékesítése (földdel együtt) ,2 Önkormányzati lakások eladása ,9 Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése ,0 Pénzügyi befektetések bevételei ,7 Koncesszióból származó bevétel ,1 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,9 A központi költségvetésbıl származó támogatások évben 100 %-ra teljesültek. Központosított támogatások címén kapott elıirányzatot 97,1 %-ban felhasználtuk. A támogatásokból évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány az alábbiak szerint alakul: - az esélyegyelıséget, felzárkóztatást segítı támogatás EFt 4

5 - a szakmai és informatikai normatíva EFt, - közoktatási célok támogatása EFt - a Balassa Bálint Múzeum érdekeltségnövelı pályázaton nyert támogatása 2.163EFt, - a helyi közlekedési normatíva EFt értékben. II. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében EFt-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti: Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Aránya % Személyi juttatások ,4 22,6 Munkaadót terhelı járulékok ,0 7,3 Dologi kiadások ÁFA-val ,0 27,8 Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ,5 8,6 Felújítások ,1 1,1 Beruházások ,4 20,0 Felhalmozási célú támogatások és egyéb ,8 3,7 kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai ,0 0,1 Kölcsönök nyújtása és törlesztése ,5 0,2 Hiteltörlesztések ,9 8,5 Tartalékok ,0 0,0 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások ,0-0,1 Kiadások összesen ,3 100,0 A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás 57,7 %-át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 24,8 %-os arányt képviselnek. Értékpapír- és hitelmőveletek A részesedések december 31-i E Ft-os záró állománya december 31-re E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, a növekedést a saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések okozták. 5

6 IV. Pénzmaradvány Az önkormányzati szintő évi költségvetési pénzmaradvány EFt, melybıl az önkormányzat és részben önálló intézményei költségvetési pénzmaradványa EFt, az önálló intézményeké pedig E Ft. A fentieket az alábbi táblázat is szemlélteti: Megnevezés Polgármesteri hivatal és részben önálló intézmények Önálló intézmények Összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás Költségvetési pénzmaradvány Áthúzódó kötelezettségek Szabad pénzmaradvány V. A vagyon alakulása Az önkormányzat évben Gyarapodás Program néven E Ft névértékő kötvényt bocsátott ki svájci frank alapon. Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés Bruttó érték (E Ft) Elszámolt értékcsökkenés (E Ft) Nettó érték (E Ft) Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök Eszközállomány összesen

7 VI. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése VI. 1. Tanügyi Iroda A 2007/2008. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni a normatíva igénylés új szabályait, a teljesítménymutatókat. Ez alapján évfolyamonként a csoport és osztályszámokat egy megadott százalékos érték alapján teljes, illetve csökkentett normatíva igényelhetı (ha alacsonyabb a megadott értéknél, akkor csökkentett normatíva jár). Intézményeinkben általában megkapjuk a teljes normatívát. Az Arany János Általános Iskola tekintetében a Képviselı-testület engedélye alapján mőködnek alacsonyabb létszámú osztályok, de ezt, sikeres pedagógiai munkájuk alapján engedélyezte a testület. Azokban az évfolyamokban, ahol osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, ott a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. A teljesítmény-mutatók bevezetésével az óvodai normatívák nıttek, a többi intézménytípusban a normatívák összességében csökkentek az elızı évihez képest. A 253/2007. (IV. 20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi önkormányzati határozatok alapján a Dobó Katalin Gimnázium fenntartását július 1-tıl átvette az önkormányzat. Az átvételi megállapodás alapján a fenntartás évi költségeit teljes egészében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat állja, és a következı években fokozatosan vállalja át a költségeket Esztergom Város Önkormányzata (2008-ban %, 2009-ben %, 2010-ben %, 2011-ben 100 %). A Képviselı-testület a 351/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. és a 352/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. határozataiban döntött arról, hogy a Suzuki gyár kérésének megfelelıen az Angyalkert Óvoda, Esztergom fogadná a Suzuki gyár dolgozóinak a gyermekeit. A Suzuki teljes egészében vállalta az óvoda épületében a csoportszobák és a szükséges helyiségek kialakításának és az óvodai csoportok mőködésének költségeit ıszére elkészült az elsı, és nyarára a második csoport befogadására kialakított csoportszobák, amelyekben azóta fogadják a suzukis gyerekeket (szombaton is). A közoktatási feladatok ellátásában való közremőködésért - közoktatási megállapodás alapján Ft támogatást biztosítottunk a Mindszenty József Katolikus Iskolának. A határon túli magyar oktatás támogatására 1-1 millió Ft-ot adtunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvő Tanítóképzı Kara, és az erdélyi Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére. A családok és a gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl szóló 10/2008.(II.7.) esztergomi ör. rendelet (a továbbiakban: Szent Miklós Program) keretében az alábbi támogatások kerültek megvalósulásra és kifizetésre: Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2008-ban Ft összegben biztosítottuk a napi iskolatejet (1245 általános iskolás és 839 fı óvodás), amelyet Ft önkormányzati forrásból és Ft pályázati támogatásból fedeztünk szeptember 1-tıl az Önkormányzat - a Szent Miklós Program részeként - vállalta, hogy az általános iskolás tanulók 1-4 osztályosai részére tanórai keretek között, a 3-18 éves esztergomi lakosú gyermekek és tanulók részére délutáni úszásórákat biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdıben ban erre a célra millió forintot fordítottak. A program keretében az általános iskola 1-4 osztályos tanulóinak heti 1 órás testnevelési tantárgy keretében 7

8 1146 tanuló, az óvodásoknak 15 alkalmas úszásoktatásban vett részt kb. 158 gyermek, és a 3-18 éves korosztály számára 15 alkalmas úszásoktatáson kb. 200 fı vett részt. Az esztergomi állandó lakosú általános iskolai és középiskolai tanulók szülei 2008 szeptemberében is alanyi jogon részesültek Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3339 tanulót érintett, összesen E Ft összegben. Ebben az évben is megjelentettük a helytörténeti könyvet, és a nyolcadikos-kilencedikes tanulók és tanárok részére 1344 példányt eljuttattuk, amely forintjába került az önkormányzatnak. A Szent Miklós Program részeként a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskolában a nagycsaládosok részére az önkormányzat visszafizeti a tandíjat. Ennek keretében mintegy E Ft került visszafizetésre kb. 65 nagycsalád 120 gyermeke részére. Szintén a Szent Miklós Program részeként a Nagycsaládosok Oktatási, Kulturális és Sport Támogatási Alapja keretében pályázati úton 107 család kapott E Ft támogatást. A Szent Miklós Program részeként, a középiskolások határon túli magyar emlékhelyekre történı tanulmányi kirándulásainak támogatására 2 millió Ft támogatást használhattak fel a középiskolák - 15 osztály - pályázat keretében. Az ifjúsági és sportfeladatok ellátására 26,6 MFt-ot, ezen belül a gyermek és ifjúsági sport, utánpótlás nevelés támogatása (60 %) E Ft-ot fordítottunk (15 esztergomi egyesület, 784 sportoló), sportszervezetek támogatása (20 %) E Ft-ot, sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedı sportsikerek elismerése (20 %) E Ft-ot biztosítottunk normatív módon és pályázat útján, valamint E Ft-ot eseti támogatás keretében. A Képviselı-testület E Ft ( E Ft ajándék, és E Ft járulék) kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 174 db Ft értékő Aquasziget Esztergom bérleteket tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak Ft értékben, és a saját fenntartásában lévı intézmények minden közalkalmazottja részére 1236 db Ft-os aqua csomagot ajándékozott Ft értékben. VI. 2. Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények január 1-jén az Esztergomi Közösségért kitüntetés átadására a Királyi Vár Lovagtermében került sor Vereckei Beáta és a kéméndi Gyöngyösbokréta, valamint a Memory Band együttes közremőködésével. A kitüntetést a Városi Gazdakör Egyesület kapta. 8

9 Január 9-én a SZÉP NAPUNK TÁMAD hangzó játék címmel került megrendezésre 3 tételben a Szent Korona január 6-i hazahozatalának 30. évfordulója tiszteletére az Esztergomi Klubszínpad elıadásában. Az elıadás érdekessége, hogy nem csak az elıadók, de a szerzı is esztergomi illetıségő: Szilágyi Ferenc az Esztergomi Klubszínpad dramaturgja, állandó szerzıje is egyben. Az elıadás sikerét az aktualitásán túl az is bizonyítja, hogy a darabot tavasszal több helyre is meghívták, de ezzel a mővel szerepelt színpadunk a Várszínház évadnyitó elıadásán is. A báli szezon január 19-én a Prímás Pince Étteremben a Babits bállal kezdıdött. Január 26-án tartottuk a Sport bált a Pézsa Tibor Sportcsarnokban, míg a Pedagógus bál megrendezésére február 2-án került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának dísztermében. Babits Mihály születésének 125. évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepeltük Esztergomban. Február 29-én a Központi kávéházban került sor a Babits Mihály-emlékév nyitórendezvényére, a Képviselı-testület által felállított emlékbizottság szervezésében. A rendezvényen ismertették az emlékév programtervezetét és felavatták képzımővészeti jelképét, Kaposi Endre alkotását. Március 28-án a Ferences templomban Amor Sanctus összeállítás Babits Mihály himnusz fordításaiból címmel kórus-hangverseny volt a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium közremőködésével. Április 12-én a volt Zsinagóga épületében Lobbanj fel új dal címmel irodalmi mősoron, május 7- én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara dísztermében Különös hírmondó a XXI. században címmel Babits Mihály-emlékesten vehette részt az érdeklıdık. Augusztus 9-én újabb Babits-est került megrendezésre, amelyen Babits Mihály Jónás könyve címő mővét elmondta: Bánffy György Kossuth-díjas színmővész. Szeptember 18. és 20. között a Gran Tours Esztergom Város Utazási Irodája Kft. közremőködésével került megrendezésre a Visszafelé az életúton Emlékhajóval a Dunán elnevezéső rendezvény. A három napos eseményben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata, valamint Esztergom Város Önkormányzata együttmőködve vett részt. Babits városai, azok polgármesterei, emlékbizottságai, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kara összefogtak a 125 éve született költınk mővének megidézésére. A szeptember 18-án, Esztergomban kezdıdı és 20-án, Szekszárdon befejezıdı emlékút célja a tisztelgés, az ünneplés, a figyelemfelkeltés, újabb kutatások inspirálása és beavatása volt a költészet szeretetébe. Szeptember 19-én, Szekszárd és Esztergom Babits emlékbizottságainak szakmai és baráti együttmőködésével, országos érdeklıdésre számot tartó irodalmi és zenés mősorok elevenítették meg a versszeretı közönség számára Babits Mihály gondolatait. Október 16-án a Szent Adalbert Központban a Babits Emlékbizottság és a Szent Adalbert Közép- Európa Kutatócsoport tartott kerek-asztal beszélgetést Hadjárat a semmibe Bolyongás kultúrpolitika és irodalom között Babits Mihály közép-európai nézıpontból címmel. November 26-án került sor a felújított Babits Mihály Emlékház bemutatására, az ellopott és közadakozásból újraalkotott Babits Mihály bronz mellszobor ünnepélyes átadásra a Széchenyi téren. December 9-én a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola dísztermében megtartott ünnepséggel és emléktábla avatóval zárult az emlékév. Az április 19-én megrendezett Dr. Jócsik Lajos - díj ünnepélyes átadása alkalmából délutáni hajókirándulást szervezett a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. Április 25-én ünnepélyesen átadásra került az Aprófalva Bölcsıde. Mősort adott a Bóbita együttes, a Pinokkió Bábcsoport, az Angyalkert Óvoda nagycsoportjai. 9

10 Április 30-án megkezdıdött a fesztivál évad a Lampionos felvonulással, és az Ister-Granum Ünneppel. A Közremőködık közül néhány: Party Csókák Zenekar, Pinokkió Bábegyüttes, Leányfalusi Szekérszínház. Május 2-án a Volt Megyeháza Dísztermében megnyitott a Munkácsy-képek Esztergomban elnevezéső kiállítás, amelyet július 20-ig több mint húszezer ember tekintett meg. Pákh Imre, az Amerikában élı magángyőjtı nagylelkő gesztussal bocsátotta a közönség rendelkezésére féltett kincseit. Budapest után Debrecen, Pécs, Kaposvár, Szeged, Békéscsaba, Miskolc és Kecskemét kiállítótermeiben csodálhatták meg a látogatók Munkácsy Mihály 27 festményét, valamint a róla készült portrékat, kiegészítve a Magyar Nemzeti Galéria Munkácsy-festményeivel, grafikáival, és a mővészhez kötıdı dokumentumokkal. A festmények között olyan híres, ismert darabokat találtunk, mint a népi életképfestészet remekét, amely nemrég került elı, az Ásító inas" címő képet, vagy a szalonképek közül az Apa születésnapja", a Két család a szalonban" címő festményeket. A világhírő Krisztus-Trilógia két festményének, a Krisztus Pilátus elıtt" és a Golgota" címő képnek redukciója - kisebb mérető változata -, valamint részlettanulmányai láthatók voltak a tárlaton. Május 29. és június 2. között ünnepelte az esztergomi Tőzoltóság a fennállásának 140. évfordulóját, amelynek keretén belül ünnepi állománygyőlés, gyermekrajz pályázat, tőzoltó autó felvonulás, az év tőzoltója díj-átadás, gyermekfoglalkozások, a Kertvárosi Óvoda tánccsoportjának fellépése, mentısrendır-tőzoltó bemutató, valamint a Mogyorósbányai fúvószenekar mősora valósult meg. Május 11-én volt a Boldog Özséb-díj ünnepélyes átadása Esztergom-Pilisszentléleken, a Pálos kolostor romjainál, május 30-án pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeumának lovagtermében kerültek átadásra a Boldog Gizella-díjak Esztergom testvérkapcsolataiért. Május 25-én a Széchenyi téren zajlott a Gyereknapi Zsibongás, amelyen a Bóbita együttes, Pinokkió Bábcsoport, Bab Társulat, Mozdulat Egyesület, Carmen Showtánc Egyesület, Szabadidı Táncklub, Szent István Gimnázium színjátszói, Mogyorósbányai Fúvószenekar és Táti Mazsorettek léptek fel. Május 27-e és május 30-a között Esztergomban került megrendezésre a Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek dokumentumfilm fesztiválja elnevezéső rendezvény, amelynek teljes körő lebonyolítását az Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület vállalta. A fesztivál célja volt összegyőjteni, egyúttal minısíteni azokat a rendszerváltozás óta és a közelmúltban készült hazai és határon túli filmeket, amelyek a Magyarországon élı etnikai kisebbségek és a határon túl, a Kárpátmedencében élı magyarok jogi, társadalmi és mindennapi problémáit dolgozza fel. Az Egyesület célja volt, hogy egy átfogó, a tematika széles körére kiterjedı fesztivált szervezzen Esztergomban, amely választott programjaival, a zsőrik által megnevezett gyızteseivel, végsı soron a rendezvény egészével és a hozzá kapcsolódó kiadványokkal, könyvekkel méltó módon reprezentálja a középkelet-európai jellegzetes kisebbségi létezést a Kárpát-medencében. Május 30-án megnyitotta kapuit a XVI. Esztergomi Fotobiennálé. Az experimentális fotográfia egyetlen hazai fórumára ismét több száz jeles fotográfus küldte el alkotását, amely egy hónapig volt látható a Vármúzeum Rondella galériájában. A biennálé pályázati kiállítása még jelenleg is látható, mostani állomása a Budapesti KOLTA Galéria, ahol Fábián László szakíró méltatta a kiállítást. Június 20-a és 22-e között a várszínházi évad keretén belül rendezték meg a Vár a színhely! Amatır színjátszók bemutatóját, amelyen az Esztergomi Klubszínpad, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskolája, valamint a Dobogó Színpad lépett fel. 10

11 Június 21-én az esztergomi és a párkányi közgyőjtemények ismét közösen rendezték meg a Múzeumok éjszakája címő rendezvényt. A várudvaron este Szarka Gyula és barátai, majd a Musica Profana régi zene koncertjét hallgathatták meg az érdeklıdık és Pontianus császár is megelevenedett a Múzeumok éjszakáján és Régizene fesztiválon. A Vármúzeum Lipót-teraszán kézmőves-foglalkozások, bábelıadások, interaktív mősorok várták a gyerekeket Június 22. és szeptember 7. között a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre a Vasárnapi muzsika elnevezéső rendezvénysorozat. Minden vasárnap a Széchenyi téren más-más elıadó lépett fel, többek között a Mogyorósbányai Fúvószenekar, az Union Rézfúvós Quintet, a Kodolányi János Fıiskola Mővészeti Tanszékének diák- és tanárzenekara, a United Funk Suvivors, valamint a Charlie Firpo Big Band. Július 1-jén került átadásra a Dr. Gönczy Béla-díj Esztergom Gyógyításáért kitüntetı cím ba ezt a díjat Dr. Zsemberi Dezsınek ítélte oda a Képviselı-testület. A nagysikerő, már hagyományosan megrendezésre kerülı Jazztergom sorozat július 4-tıl augusztus 17-ig tartott. Augusztus elsı hétvégéjén az Ister-Granum Népmővészeti és Bóbita Gyerekfesztivállal kezdetét vette az augusztusi esztergomi fesztiválidény. Régiós zenekarok mellett népszerő nagy zenekarok is felléptek. Sok gyerekprogrammal nagyobb látogatottsága volt, mint az elızı években. Július 5-én az Erzsébet park adott otthont a Natur Erıs Emberek Esztergomi Világbajnoksága 2008 címő nagysikerő versenynek a Borned Strong Kft. (Fekete László cége) rendezésében az Önkormányzatunk támogatásával. Július 21-e és augusztus 22-e között került sor a Várszínház 2008-as reneszánsz évadjára az Okosság, Mértékletesség, Erı, Igazságosság jegyében. Augusztus 10-én a Magyar Állami Népi Együttes mősora a magyar tánchagyomány kialakulásának és továbbélésének útját járta be. Az elıadás helyszíne a Mindszenty tér volt. Az együttes eredeti környezetében, korhő viseletekben idézte fel történelmi táncainkat. Augusztus 9-10-én került megrendezésre a Regulus Borfesztivál. A Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon megszervezésre került rendezvényen a borbemutató és borkóstoló mellett a Magyar Állami Népi Együttes, a Szigony Zenekar gondoskodott a hangulatról. Augusztus között volt a hagyományos Mővészetek sétánya elnevezéső rendezvénysorozat. A Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon olyan neves mővészek léptek fel, mint például a Ladánybene 27, Homonyik Sándor, a Kormorán együttes, a Korál, valamint a Budapest Jazz Orchestra és Malek Andrea. Augusztus 15-én a volt Megyeháza dísztermében ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. A napirenden Pro Urbe Esztergom kitüntetések átadása szerepelt. Az ide díjazott Bencze Csaba Attila és P. Tokár János volt. Az ülést követıen került sor a Goya-kiállítás ünnepélyes megnyitójára. 11

12 Augusztus 17-én a Bazilika oszlopcsarnok elıtt Szentpéteri Csilla és a 100 tagú Cigányzenekar mősora volt hallható. Az unikumnak számító cigányzene mellett klezmer és klasszikus zenei gyöngyszemek találkoztak Szentpéteri Csilla önmagában is egyedi zenei világával, megfőszerezve vérpezsdítı ritmusokkal, gitárokkal. Szenvedélyes, izzó, felszabadult játékmódjuk igazi nyáresti kikapcsolódást ígért, briliáns zongorafutamok, bravúros hegedőszólók játszották a népszerő dallamokat. Augusztus án került megrendezésre a Szent István Ünnepe. A Mindszenty téren felléptek többek között a Ghymes együttes, a Kaláka, valamint a Kecskés zenekar. Augusztus 19-én és 20-án is egész nap kézmőves foglalkozások, lovagi gyakorlatok, kirakodóvásár, népi ügyességi játékok várta az érdeklıdıket. Augusztus 24-e és 30-a között hagyományteremtı szándékkal Esztergomi Liszt Hét címmel rendezvénysorozatot tartott a KLASSZ Zenei Iroda önkormányzatunk anyagi támogatásával. A nyitókoncerten magyarországi ısbemutatóként - Liszt Ferenc Esztergomi miséjének vatikáni változata, míg az augusztus 30-i záró koncerten Liszt Ferenc Esztergomi miséje (az eredeti nagyzenekari verzió) hangzott el. Szeptember 27-én zajlott le a Hídünnep rendezvénysorozata, benne a hagyományos Hídfutással. A színházi bérletrendszer kialakításának koncepciója tükrözi azt a perspektivikus elképzelést, melynek eredményeképpen a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. befogadó színházi kategóriában mőködhetne. Az elıadások kiválasztása, gyermek, felnıtt és határon túli színházai programok igazolják, hogy a jövı kultúrára fogékony generációját igyekszünk széleskörő, de egységes nemzeti kulturális értékekkel megismertetni. Októberben beindítottuk a bérletes elıadásokat. Összesen 5 bérletsorozatot indítottunk útnak, a mellékelt mősorfüzetbıl kitőnik, hogy elıadásaink minden korosztályt megszólítottak: Benedek Elek bérlet óvodások Móra Ferenc bérlet kisiskolások Lázár Ervin bérlet felsı tagozatosoknak Szín-Játék bérlet középiskolásoknak Babits bérlet felnıtteknek Beavató programsorozatot a Gödöllıi Magyar Balett elıadásaival indított a Kft. Hasonlóképpen az iskolai verselemzésekhez a tánc-elemzés során a nézık interaktív formában részesei lehetnek egy darab születésének, lehetıségük nyílik a bennük megfogalmazódott kérdéseket feltenni az alkotóknak és a táncmővészeknek, egyúttal sajátos módon bepillantást nyernek egy professzionális együttes próbatermi életébe. Bár a mővelıdési közösségeink számára biztosítható termeik száma igen szőkös, mégis szeptembertıl négy új kiscsoport kezdte meg munkáját: Dobogó Színpad, Gimi Színpad, Pilátes torna, Balett tanfolyam. Ezen kívül sikerült beindítani a Jazz klubot, Szegı Csaba vezetésével minden pénteken 20 órától jönnek össze a mőfaj rajongói. Természetesen továbbra is helyet biztosítottunk valamennyi, a közmővelıdéshez kapcsolható, nem profilidegen rendezvénynek, elıadásnak, filmvetítésnek. Október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmából a volt Megyeháza dísztermében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ünnepi ülést tartott. Az ülésen megemlékeztünk az 1956-os 12

13 forradalomról és szabadságról, valamint kihirdettük és átadtuk az Esztergom Díszpolgára címeket dr. Orbán Viktor miniszterelnöknek és dr. Paskai László bíboros, ny. esztergom-budapesti érseknek. November 13-án a Szent Adalbert Központban megtartotta az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (EGTC) elsı hivatalos közgyőlését. November 15-én a Prímás Pince étteremben megtartott jótékonysági bálon került sor a 2008-ban adományozott Szabó Erna-díj Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért kitüntetések átadására. November 28-án ünnepélyesen felavattuk a Prímás-szigeten épülı szálloda elkészült Mária Valéria Mélygarázsát. Az Esztergomi Csillagváró rendezvénysorozat novembertıl decemberig országosan is elismerı méltató kritikákat eredményezett a város számára. A programok illeszkedtek a karácsonyi ünnepkör hangulatához, megszólították, lehetıséget biztosítottak a helyben és környéken élı elıadók csoportok számára. Az adventi gyertyagyújtás és ez eseményhez kapcsolódó programok jeles ünneppé váltak a résztvevık számára. Sikerült a helyi plébániákkal és közösségeikkel igazi eredményeket hozó együttmőködı kapcsolatokat kialakítani. A betlehemes találkozó résztvevıi - akik zömében a Felvidékrıl érkeztek - a karácsonyi ünnepkör hagyományos szokásaiból vázoltak fel jeleneteket. A rendkívül népes helyi és távolabbról Esztergomba látogató elismerıen értékelte az Esztergomi Csillagvárót. Az az egyöntető vélemény alakult ki az érdeklıdık körében, hogy ban a legszínvonalasabb, leglátványosabb, leggazdagabb programokat összesítı adventi rendezvénysorozat Magyarországon Esztergomban volt. Az ugyancsak rendhagyó szilveszteri évbúcsúztató 6-7 ezer fıs közönsége - a tomboló mínuszok ellenére - 18 órától hajnali 3 óráig folyamatosan jelen volt a Széchenyi téren a Bikini, a Dolly Roll, Fenyı koncerteken és a humoristák elıadásain, minden magyarázat nélkül bizonyítja az esemény rendkívüliségét. Kisebbségi Önkormányzatok, testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Március 1-jén Önkormányzatunk támogatásával a Pézsa Tibor Sportcsarnokban megrendezte a VI. Góman János Emléktornát az Esztergomi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Május 10-én a Bazilika oldalán lévı emléktáblánál megtartotta Gizella napi ünnepségét az Esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzat. Az Önkormányzatunk támogatásával 2008-ban is megrendezte hagyományos pünkösdölı rendezvényét a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Esztergom Város Önkormányzata részt vett a Nemzeti Vágta elnevezéső országos versenyen és az azt követı Vágta korzón ahol igen nagy közönség elıtt lehetıség nyílt a városunk turisztikai jellegzetességeinek bemutatására. Az Esztergomi Sport Klub Maintal és Gniezno testvérvárosunkban vett részt labdarúgó tornán 13

14 Az esztergomi Magyar-Lengyel Baráti Társaság Gnieznoba utazott, ahol Mudrák Attila, esztergomi fotómővésznek volt kiállítása. Június 4-7e között Espoo 550 éves ünnepségen városunkat hivatalos delegáció képviselte, amelynek tagjai Knapp János Pál alpolgármester, Németh József alpolgármester, Kínál Katalin képviselı, Mihályi László képviselı, Horváth Béla Magyar-Finn Baráti Kör elnöke voltak. Június e között Bamberg testvérvárosunk fıpolgármesterének meghívására a Képviselıtestület tagjaiból, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıibıl, valamint önkormányzati gazdasági társaságaink vezetıibıl álló, 30 fıs delegáció utazott tanulmányútra Bambergbe. Júlus között az Esztergomi Monteverdi kórus Maintalban részt vett a Donaufest rendezvénysorozaton, amelyen több koncertet adtak. Július között Petróczy Gyula és Eck Alajos képviselık Temerinbe utaztak, ahol városunkat képviselve részt vettek az Illés-napi fogadalmi ünnepen. Augusztus között Bamberg Város fıpolgármesterének meghívására két esztergomi egyetemista Bambergben tartózkodott. Németh Eszter a Bambergi Otto Friedrich Nyári Szabadegyetem 30. kurzusára utazott, Meszes Boglárka pedig a Bambergi Városháza gyakornoki programján vett részt. Augusztus között Espooban (Finnország) finn nyelvi kurzuson vehetett részt Esztergomból Fesler Beáta. Augusztus 16-a és 20-a között 7 fıs maintali (Németország) testvérvárosi küldöttség tartózkodott Esztergomban. Programjuk részeként maintali specialitásokat árultak a Kis-Duna sétányon. A bevételt - jótékonysági adományként - megosztva a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolának és a Szent Rita Fogyatékos Otthonnak ajánlották fel. Augusztus között 28 fıs delegáció tartózkodott Gnieznoból Esztergomba a Szent István napi ünnepségekre. A delegációt Jacek Kowalski polgármester vezette. A hivatalos delegációval érkezett a gnieznoi 6. Sz. Általános Iskola igazgatója, aki együttmőködési megállapodást írt alá Baranya István igazgatóval augusztus 18-án az Arany János Általános Iskolában. A küldöttséggel érkezett két kulturális csoport, a Broadway Jazz táncegyüttes és a Retro nevő kamarakórus, akik felléptek a Hat nemzetiség fesztiválján és a Szent István Napok rendezvényein egyaránt. A küldöttség információs standot állított fel a Kis-Duna sétányon. Itt Gniezno városát bemutató kiadványokat lehetett megtekinteni. Ezen kívül jelképes összegért 200 adag bigost, lengyel nemzeti ételt osztottak ki. A bevételt az Arany János Általános Iskolának adták át. Jacek Kowalski polgármester augusztus 18-án egyeztetı tárgyalást tartott Knapp János Pál és Németh József alpolgármester urakkal a évi programokról. Augusztus között finn testvérvárosi delegáció érkezett a Szent István Napokra Espoo-ból. Augusztus 18-án Espoo 550 éves évfordulójának ünneplésére fotókiállítás nyílt és elıadások hangzottak el a volt Zsinagóga épületében. Augusztus 19-én a Csudacsont c. színdarabot adták elı a vendégek a Várszínházban. 14

15 Augusztus 18-án került sor a Hat nemzetiség fesztiváljára a Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon. Augusztus 19-én Eck Alajos képviselı Beregszászra (Ukrajna) utazott, ahol városunkat képviselve részt vett a Beregszászi Magyarnyelvő Fıiskola átadó ünnepségén. Szeptember 2-án dr. Wolf Brzoska a Maintal-Esztergom baráti társaság elnöke látogatott Esztergomba a évi programokról egyeztetni. Szeptember között Petróczy Gyula és Pócsföldi József képviselık, valamint Zoltai Dániel a Gran Tours Utazási Iroda ügyvezetıje német testvérvárosunkba, Maintalba utaztak, ahol városunkat képviselve részt vettnek a két város testvérkapcsolatának 15 éve jubileumi ünnepségén október között tartottuk Esztergom - Maintal testvérvárosi kapcsolat 15 éves jubileumát. Wolf Rüdiger Fritz /Képviselı-testület elnöke/ vezetésével 17 fıs delegáció érkezett a testvérvárosból, 2008.október 11-én, szombaton az esztergomi Vár lovagtermében tartottuk a hivatalos jubileumi ünnepséget. Október 31-én a finn testvérvárosból, Espooból ifjúsági vegyeskar érkezett Esztergomba, s fellépést szerveztünk számukra a Belvárosi templomban. A koncerten a város nevében Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket. A mővészeti delegációval együtt városunkba látogatott Reima T.A. Luoto úr, a Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke, Esztergom díszpolgára. Reima úrral a 2008-as rendezvények tapasztalatiról, a 2009-es év programterveirıl egyeztettünk. November 3-6. között Werner Hipelius polgármester vezetésével 8 fıs oktatási delegáció érkezett Bambergbıl. A vendégek megtekintették a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát, a Babits Mihály Általános Iskolát, és a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolát, részben a már mőködı iskolakapcsolatok révén, részben a jövıben tervezett kapcsolat kialakítása végett. November 6-án nyílt Gnieznoban Mudrák Attila fotókiállítása Gnieznoban. November között Gnieznoba utazott a 2009-es jubileumi év ünnepi rendezvényeinek szervezésére alakított munkacsoport, Csombor Erzsébet, Kálmán Sándor és Baranya István. A munkacsoport tagjai a 2009-es év programjait egyeztették Jacek Kowalski polgármesterrel, valamint látogatást tettek az augusztusban létrejött új iskolakapcsolat intézményében. November között Esztergomba látogatott dr. Wolf Brzoska vezetésével 6 fıs képviselıi delegáció Ehingenbıl, akik a jövı évi rendezvényekrıl egyeztettek, valamint a Duna Múzeumba látogattak, ahol a 2009-re tervezett közös kiállításról tárgyaltak. Találkoztak az esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzattal is ban benyújtott pályázatok eredményei A normatív támogatás igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata Ft Ft-os önrészt biztosított, a pályázaton Ft-ot nyertünk. 15

16 A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen Ft-ot nyertünk ugyanekkora önrész biztosításával. Ezen összegbıl 17 utca (Tompa Mihály, Regiomontanus, Julianus barát, Károlyi Mihály, Magyar, Irányi, Népkert, Kaán, Monteverdi, Aranyhegyi, Irinyi, Semmelweis, Arany János, IV. Béla, Malonyai, Angyal, Dobó István) burkolatának felújítása valósul meg. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kiírásán a 11. számú fıút (Rákóczi csomópont) és szelvény között kettıs körforgalmú csomópont kiépítésére nyertünk Ft-ot. A beruházás összköltsége: Ft a saját forrás: Ft. Az Önkormányzati Minisztérium pályázatán a Munkácsy kiállítás megszervezéséhez Ft-ot nyertünk. A Budapest-Közép-Dunavidéki Turisztikai Régióban megvalósuló turisztikai célt szolgáló pályázaton a Babits villa kiállításának berendezésére Ft-ot nyertünk. A Belügyminisztérium augusztus 17-én támogatási szerzıdést kötött Önkormányzatunkkal az Infrastrukturális fejlesztés az Esztergomi Ipari Parkban elnevezéső beruházás saját forrás kiegészítéséhez kapcsolódó vissza nem térítendı támogatás tárgyában, melynek keretén belül az Önkormányzat az Önerı visszaigénylését célzó pályázaton Ft-ot kapott vissza. A Bánomi áttörés II.: Kölcsey utca, Petıfi utca és Vörösmarty utca közötti útszakasz megépítése címet viselı pályázaton Ft-ot nyert. Államreform Operatív Program (ÁROP) keretén belül meghirdetett pályázaton Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel pályázatot nyújtottunk be, mellyel sikeresen Ft-ot nyertünk. Az Ipari parkok fejlesztése pályázaton sikeresen szerepeltünk. Kamion terminál kialakítására Ft-ot nyert Önkormányzatunk. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központja által kiírt pályázatra a Táti úti forgalomcsillapító sziget kialakítására Ft-ot nyertünk. A pályázatokon megnyert összeg összesen Ft volt. VI. 3. Gyámhivatal A gyámhivatal hatáskörébe kétféle pénzbeli ellátás megállapítása tartozik: Gyermektartásdíj megelılegezése: - gyermektartásdíj megelılegezése és - otthonteremtési támogatás megállapítása. Gyermektartásdíj megelılegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerıs határozatában már megállapította, a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, s a gyermeket 16

17 gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. További feltétel, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét december 31-én megelılegezésben részesültek száma: 34 fı év folyamán megelılegezésre kifizetett összeg: E Ft. A gyámhivatal által megelılegezett tartásdíjat az önkormányzat havonta utalványozza a jogosult részére, s a megelılegezett összegrıl a pénzügy a kifizetés hónapjának 10. napjáig értesíti a MÁK területileg illetékes igazgatóságát. A beérkezett igények alapján történik intézkedés minden hónap 18-ig a Magyar Államkincstár felé az igényelt támogatásoknak az önkormányzat részére történı átutalásáról. A gyermektartásdíj megelılegezése címén kifizetett összeg tehát nem jelent az önkormányzat számára tényleges kiadást, mivel azt teljes egészében fedezi a központi költségvetés, az önkormányzat által megelılegezett összeg a visszaigényléssel visszakerül. Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıttek lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elısegítse. A támogatást szintén az önkormányzat elılegezi meg, a pénzügy a gyámhivatal határozatának jogerıre emelkedését követı hónap utolsó napjáig intézkedik a támogatás összegének kifizetése iránt. A támogatás visszaigénylése havonta történik a fent leírtak szerint évben 4 fiatal felnıtt részesült otthonteremtési támogatásban, a támogatásként kifizetett összeg E Ft. volt. Eseti gondnoki munkadíjak és szakértıi költségek fedezésére évben éves szinten Ft-ot terveztünk be, mely nem fedezte a tényleges kiadásokat. A gyámhivatal eseti gondnokot rendel annak a személynek, akit körülményei ügyei vitelében akadályoznak, különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van. Ezen túl eseti gondnok rendelése szükséges akkor is, ha a korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen személy és törvényes képviselıje között érdekellentét áll fenn, vagy a törvényes képviselı más tényleges akadály miatt nem járhat el, továbbá, ha a törvényes képviselı a gyermeket nem képviselheti. Eseti gondnok kirendelésére van szükség akkor is, ha különleges szakértelmet igénylı ügyekben a gyám vagy a gondnok nem képes a törvényes képviselet ellátására. A különleges szakértelmet igénylı ügyekben a gyámhivatal szakértı közremőködését veheti igénybe, melynek költségét köteles viselni azokban az esetekben, melyekben a költségek nem háríthatók át az ügyfélre. Az átmeneti és tartós nevelt kiskorúak utáni gondozási díj fizetési kötelezettség minimális bevételt jelent az önkormányzat számára, mivel a befolyt gondozási díj 60 %-át át kell utalni a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére. Összességében megállapítható, hogy a gondozási díjak önkéntes befizetése a szülık részérıl kevés esetben történik meg, gyakran hátralékok halmozódnak fel, a behajtás sok esetben eredménytelen. 17

18 A gyámhivatal által ellátott egyéb feladat- és hatásköröket nem kívánom részletezni, mivel azoknak költségvetési kihatása nincs. Feladatainkat közel fı lélekszámú körzetre kiterjedıen látjuk el, illetékességi területünkhöz tartozik Esztergomon kívül Dömös, Pilismarót, Tát és Mogyorósbánya települések. VI. 4. Közjóléti Iroda I. Rendszeres pénzellátások : Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal: - Ápolási díj: 56 fı - Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye: 138 fı - Rendszeres szociális segély : 18 fı - Idıskorúak járadéka : 8 fı - Támogatott álláskeresık segélye: 135 fı részesült támogatásban összesen - Lakásfenntartási támogatás : 476 fı. II. eseti pénzellátások : Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal - Átmeneti segély : eset - Temetési segély : 92 fı - Idısek napja : 5720 fı - Gyógyszertámogatás: 134 fı. - Közköltséges temetés : 18 fı. - Méltányos közgyógyellátás: 94 fı - Étkezési térítési díj : 2595 tanuló - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1362 kiskorú - Iskolakezdési támogatás : 3339 fı - Adósságkönnyítés: 91 fı - Kisgyermeket nevelık bérlettérítése : 57 fı - Nagycsaládosok üdülési hozzájárulása :. 112 kiskorú után - Nagycsaládosok parkolási kedvezménye :: 17 fı - Kedvezményes diákbérlet : 3750 Fı. - HPV vírus elleni védıoltás: 117 leánygyermek. Szent Miklós Alap évben 308 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl december 31-ig 172 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. Az éves Ft támogatások az elızı évek alapján az alábbiak szerint alakultak a szerzıdést kötött gyermekek esetében : 18

19 gyermek ebbıl 15 gyermek jogosultsága megszőnt (elköltözött, meghalt) gyermek ebbıl 7 gyermek jogosultsága megszőnt (elköltözött) gyermek VI. 5. Költségvetési és Adóügyi Iroda Az adózók, illetve adótárgyak számának alakulása: Adónem év év Adótárgyak/ adózók Adóbevétel (E Ft) Adótárgyak/ adózók Adóbevétel (E Ft) száma (fı száma (fı v.db) v.db) Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó: állandó ideiglenes Bírság, pótlék Gépjármőadó Talajterhelési díj Vállalkozók kommunális adója Telekadó Összesen: Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke évben nem változott. Az adó évi mértéke 750 m 2 -ig 600 Ft/m 2, a 750 m 2 feletti részre 1042 Ft/m 2. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy 2007-ben elkezdıdött a garázsok átfogó helyszíni felmérése. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2008-ban összesen 2,6 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 4,5 %-kal növekedett 2007-hez képest. 19

20 Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2008-ban még 112 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén. Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke évben változott, vendégéjszakánként 360 Ft-ot kellett fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadók száma az elızı évhez képest nem változott. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult: Megnevezés (fı) (fı) (fı) Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: év alattiak, 70 év felettiek Szakképzés keretében tartózkodók Szolgálati kötelezettség teljesítése Munkavégzés miatt tartózk. össz: helybeli cégek dolgozói: nem helybeli cégek dolgozói: Adómentes v.éj. összesen: Adóköteles vendégéjszakák össz Adóköteles v.éjszakák aránya 24.9 % 27,4 % 34,5 % összeshez viszonyítva: Adó mértéke 335 Ft/v.éj 347 Ft/v.éj 360 Ft/v.éj Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül: EFt EFt EFt Az összes, bevallott vendégéjszakák száma évben csökkenést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák számának jelentıs részét a helybeli cégek dolgozói által eltöltött éjszakák száma teszi ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 2007-hez képest csökkent az adó mértékének emelkedése ellenére is. Korábbi években idegenforgalmi szezonban adóellenırzést folytattunk évben csak utóellenırzés történt. A fenti számokból látható, hogy folyamatos ellenırzésre van szükség ahhoz, hogy megállapítható legyen az, hogy vendégéjszakák számának csökkenése mibıl adódott. 20

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben