Esztergom Város Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Polgármestere"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármestere 139/ A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület április 23-ai ülésére Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a elıírja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselı-testület elé. E kötelezettség alapján Esztergom Város évi önkormányzati költségvetésének teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adom: I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Önkormányzata a évben 31 költségvetési szerv útján látta el feladatait. Ezek közül 3 önálló és 28 részben önálló teljes jogkörő költségvetési intézmény, amelyek ágazatok szerint az alábbiak szerint oszlanak meg: 3 középfokú oktatási intézmény, 1 középiskolai kollégium, 4 általános iskola, 1 fogyatékos általános és speciális szakiskola, 1 egyéb közoktatási intézmény, 1 zeneiskola, 9 óvoda, 4 közmővelıdési, 2 sportintézmény, 1 bölcsıde 2 szociális- és egészségügyi intézmény, 1 tőzoltóság, 1 polgármesteri hivatal. 1

2 Az intézményeken kívül 6 kisebbségi önkormányzat mőködik Esztergom Város területén, amelyek gazdálkodásának lebonyolítását is az Önkormányzat látja el. Esztergom Város Önkormányzatának beszámolója tartalmazza még a december 31-ével megszőnt Bajor Ágost Mővelıdési Ház és Kultúrmozgó elızı évrıl áthúzódó bérjellegő kiadásait, melynek kifizetését követıen az intézménynél más tételek nem kerültek lekönyvelésre. Esztergom Város Önkormányzata évben is eleget tudott tenni a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), illetve más jogszabályok által elıírt kötelezı, valamint a képviselı-testület által vállalt feladatainak. Az intézmények mőködése év közben zavartalan volt. A részben önálló intézmények esetében a kifizetési kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal folyamatosan teljesítette, míg az önálló intézmények pénzellátását a banki kincstári finanszírozási rendszer alkalmazásával biztosítottuk. II. Bevételek Önkormányzati szinten összességében E Ft-ra teljesültek a bevételek az alábbi táblázat szerint: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Intézmények mőködési bevételei ,2 8,4 Önkormányzat sajátos folyó bevételei ,7 19,5 ebbıl: Helyi adókból bevétel ,8 Átengedett központi adók ,5 Egyéb sajátos folyó bevételek ,5 Felhalmozási és tıke jellegő ,9 4,4 Központi költségvetésbıl ,0 13,3 ebbıl: Központosított támogatások ,0 Kiegészítések, visszatérülések ,0 0,8 Átvett pénzeszközök ,8 19,8 Kölcsön visszatérülések ,6 0,7 Hitelfelvétel ,0 4,4 Befektetési értékpapír kibocsátás ,0 28,2 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek ,0-0,2 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,0 99,3 Pénzmaradvány igénybevétele ,6 0,7 Bevételek mindösszesen: ,9 100,0 2

3 A bevételi adatokból egyértelmően kiderül, hogy évben az Önkormányzat bevételeinek egyharmadát a kötvény kibocsátásból származó bevétele képezte. A kötvény kibocsátásból származó bevétel csak részben került felhasználásra évben, 3 Mrd forint összeget meghaladó rész pénzmaradványként jelentkezik. Jelentıs forrást biztosítottak az átvett pénzeszközök, melyek bontása a következı: M e g n e v e z é s Módosított Teljesített bevétel elıirányzat Aránya E Ft-ban E Ft-ban %-a % Mők. célú pe. átvétel áht-on kívül ,6 1,4 Mők. célú pe. átvétel áht-on belül ,2 88,5 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on kívül ,9 2,6 - ebbıl EU költségvetésébıl átvett pénzeszköz: ,0 1,1 Felhalm. célú pe. átvétel áht-on belül ,3 7,5 Átvett pénzeszközök mindösszesen: ,8 101,1 Az összes átvett pénzeszköz 96 %-a származik az államháztartáson belülrıl, ami jelzi, hogy az Önkormányzat továbbra is jelentıs mértékben függ a központi költségvetéstıl. Az átvett pénzeszközök összesen 93,8 %-ra teljesültek oly módon, hogy az államháztartáson kívülrıl származó források 98,9 %-ra, az államháztartáson belülrıl átvett pénzeszközök 93,6%-ra teljesültek. Az Európai Unió költségvetésébıl származó átvett pénzeszköz az Aprófalva Bölcsıde rekonstrukciójának támogatását szolgálta. Az intézményi saját folyó bevételek összességében 89,2 %-ra teljesültek, ami E Ft-os kiesést okozott, melyek oka, hogy nem folyt be a peres ügyekbıl várt 229 millió forintos kártérítés. Jelentıs bevételt értünk el a korábbi kötvénykibocsátásból származó bevételek fel nem használt részének lekötésébıl. Módosított M e g n e v e z é s elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ,0 Egyéb saját bevétel ,8 ÁFA bevételek, visszatérülések ,7 Hozam- és kamatbevételek ,6 Intézményi mőködési bevételek összesen ,2 3

4 A helyi adó bevételek 85,8 %-ra teljesültek, ezen belül az egyes adónemek alakulását a következı tábla szemlélteti (adatok E Ft-ban): Módosított Adónem elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Építményadó ,4 Magánszemélyek kommunális adója ,0 Vállalkozók kommunális adója ,9 Idegenforgalmi adó ,5 Iparőzési adó ,1 Telekadó ,0 Pótlékok, bírságok ,2 Luxus adó ,0 Helyi adók összesen ,8 Az iparőzési adó 26,9%-os kiesése a ıszén kialakult gazdasági válság elsı hatásait tükrözik: az autóiparban jelentkezı csökkenı kereslet hatására az Ipari Parkban mőködı vállalatok nagy része csökkentette termelését, így a vártnál alacsonyabb árbevételre számítva alacsonyabb iparőzési adó feltöltést alkalmazott. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek évben az elıirányzathoz képest 38,9 %-ra teljesültek, melyet nagyságrendben az ingatlan- és lakásértékesítések alulteljesítése okozott. Módosított Bevétel jogcíme elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Ingatlanok értékesítése (földdel együtt) ,2 Önkormányzati lakások eladása ,9 Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése ,0 Pénzügyi befektetések bevételei ,7 Koncesszióból származó bevétel ,1 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,9 A központi költségvetésbıl származó támogatások évben 100 %-ra teljesültek. Központosított támogatások címén kapott elıirányzatot 97,1 %-ban felhasználtuk. A támogatásokból évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt maradvány az alábbiak szerint alakul: - az esélyegyelıséget, felzárkóztatást segítı támogatás EFt 4

5 - a szakmai és informatikai normatíva EFt, - közoktatási célok támogatása EFt - a Balassa Bálint Múzeum érdekeltségnövelı pályázaton nyert támogatása 2.163EFt, - a helyi közlekedési normatíva EFt értékben. II. Kiadások Önkormányzati szinten a kiadások összességében EFt-ra teljesültek, amelynek alakulását az alábbi tábla szemlélteti: Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés E Ft-ban E Ft-ban %-ban Aránya % Személyi juttatások ,4 22,6 Munkaadót terhelı járulékok ,0 7,3 Dologi kiadások ÁFA-val ,0 27,8 Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ,5 8,6 Felújítások ,1 1,1 Beruházások ,4 20,0 Felhalmozási célú támogatások és egyéb ,8 3,7 kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai ,0 0,1 Kölcsönök nyújtása és törlesztése ,5 0,2 Hiteltörlesztések ,9 8,5 Tartalékok ,0 0,0 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások ,0-0,1 Kiadások összesen ,3 100,0 A költségvetés kiadási oldalán a személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és a dologi kiadások a meghatározóak. E három kiadási csoport az összes kiadás 57,7 %-át teszik ki. A felhalmozási kiadások együttesen 24,8 %-os arányt képviselnek. Értékpapír- és hitelmőveletek A részesedések december 31-i E Ft-os záró állománya december 31-re E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, a növekedést a saját, önkormányzati alapítású társaságokba történı törzstıke befizetések, emelések okozták. 5

6 IV. Pénzmaradvány Az önkormányzati szintő évi költségvetési pénzmaradvány EFt, melybıl az önkormányzat és részben önálló intézményei költségvetési pénzmaradványa EFt, az önálló intézményeké pedig E Ft. A fentieket az alábbi táblázat is szemlélteti: Megnevezés Polgármesteri hivatal és részben önálló intézmények Önálló intézmények Összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás Költségvetési pénzmaradvány Áthúzódó kötelezettségek Szabad pénzmaradvány V. A vagyon alakulása Az önkormányzat évben Gyarapodás Program néven E Ft névértékő kötvényt bocsátott ki svájci frank alapon. Az Önkormányzat és önálló, valamint részben önálló intézményeinek összesített eszközállománya eszközkategóriánként a következı: Megnevezés Bruttó érték (E Ft) Elszámolt értékcsökkenés (E Ft) Nettó érték (E Ft) Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Üzemeltetésre átadott eszközök Eszközállomány összesen

7 VI. Az önkormányzati feladatellátás hivatali szervezeti egységenkénti értékelése VI. 1. Tanügyi Iroda A 2007/2008. tanévben indítható óvodai csoportok és az iskolai osztályok számának engedélyezésekor figyelembe kellett venni a normatíva igénylés új szabályait, a teljesítménymutatókat. Ez alapján évfolyamonként a csoport és osztályszámokat egy megadott százalékos érték alapján teljes, illetve csökkentett normatíva igényelhetı (ha alacsonyabb a megadott értéknél, akkor csökkentett normatíva jár). Intézményeinkben általában megkapjuk a teljes normatívát. Az Arany János Általános Iskola tekintetében a Képviselı-testület engedélye alapján mőködnek alacsonyabb létszámú osztályok, de ezt, sikeres pedagógiai munkájuk alapján engedélyezte a testület. Azokban az évfolyamokban, ahol osztályösszevonásról volt kénytelen dönteni a Képviselı-testület, ott a készségtárgyakon kívül vállalta a többi tantárgy csoportbontásban történı oktatásának finanszírozását. A teljesítmény-mutatók bevezetésével az óvodai normatívák nıttek, a többi intézménytípusban a normatívák összességében csökkentek az elızı évihez képest. A 253/2007. (IV. 20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi önkormányzati határozatok alapján a Dobó Katalin Gimnázium fenntartását július 1-tıl átvette az önkormányzat. Az átvételi megállapodás alapján a fenntartás évi költségeit teljes egészében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat állja, és a következı években fokozatosan vállalja át a költségeket Esztergom Város Önkormányzata (2008-ban %, 2009-ben %, 2010-ben %, 2011-ben 100 %). A Képviselı-testület a 351/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. és a 352/2006. (VIII. 24.) esztergomi öh. határozataiban döntött arról, hogy a Suzuki gyár kérésének megfelelıen az Angyalkert Óvoda, Esztergom fogadná a Suzuki gyár dolgozóinak a gyermekeit. A Suzuki teljes egészében vállalta az óvoda épületében a csoportszobák és a szükséges helyiségek kialakításának és az óvodai csoportok mőködésének költségeit ıszére elkészült az elsı, és nyarára a második csoport befogadására kialakított csoportszobák, amelyekben azóta fogadják a suzukis gyerekeket (szombaton is). A közoktatási feladatok ellátásában való közremőködésért - közoktatási megállapodás alapján Ft támogatást biztosítottunk a Mindszenty József Katolikus Iskolának. A határon túli magyar oktatás támogatására 1-1 millió Ft-ot adtunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvő Tanítóképzı Kara, és az erdélyi Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére. A családok és a gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl szóló 10/2008.(II.7.) esztergomi ör. rendelet (a továbbiakban: Szent Miklós Program) keretében az alábbi támogatások kerültek megvalósulásra és kifizetésre: Az óvodások és az általános iskolai tanulók részére 2008-ban Ft összegben biztosítottuk a napi iskolatejet (1245 általános iskolás és 839 fı óvodás), amelyet Ft önkormányzati forrásból és Ft pályázati támogatásból fedeztünk szeptember 1-tıl az Önkormányzat - a Szent Miklós Program részeként - vállalta, hogy az általános iskolás tanulók 1-4 osztályosai részére tanórai keretek között, a 3-18 éves esztergomi lakosú gyermekek és tanulók részére délutáni úszásórákat biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdıben ban erre a célra millió forintot fordítottak. A program keretében az általános iskola 1-4 osztályos tanulóinak heti 1 órás testnevelési tantárgy keretében 7

8 1146 tanuló, az óvodásoknak 15 alkalmas úszásoktatásban vett részt kb. 158 gyermek, és a 3-18 éves korosztály számára 15 alkalmas úszásoktatáson kb. 200 fı vett részt. Az esztergomi állandó lakosú általános iskolai és középiskolai tanulók szülei 2008 szeptemberében is alanyi jogon részesültek Ft/fı tanévkezdési támogatásban. Ez az önkormányzati szociális támogatás 3339 tanulót érintett, összesen E Ft összegben. Ebben az évben is megjelentettük a helytörténeti könyvet, és a nyolcadikos-kilencedikes tanulók és tanárok részére 1344 példányt eljuttattuk, amely forintjába került az önkormányzatnak. A Szent Miklós Program részeként a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mővészeti Iskolában a nagycsaládosok részére az önkormányzat visszafizeti a tandíjat. Ennek keretében mintegy E Ft került visszafizetésre kb. 65 nagycsalád 120 gyermeke részére. Szintén a Szent Miklós Program részeként a Nagycsaládosok Oktatási, Kulturális és Sport Támogatási Alapja keretében pályázati úton 107 család kapott E Ft támogatást. A Szent Miklós Program részeként, a középiskolások határon túli magyar emlékhelyekre történı tanulmányi kirándulásainak támogatására 2 millió Ft támogatást használhattak fel a középiskolák - 15 osztály - pályázat keretében. Az ifjúsági és sportfeladatok ellátására 26,6 MFt-ot, ezen belül a gyermek és ifjúsági sport, utánpótlás nevelés támogatása (60 %) E Ft-ot fordítottunk (15 esztergomi egyesület, 784 sportoló), sportszervezetek támogatása (20 %) E Ft-ot, sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedı sportsikerek elismerése (20 %) E Ft-ot biztosítottunk normatív módon és pályázat útján, valamint E Ft-ot eseti támogatás keretében. A Képviselı-testület E Ft ( E Ft ajándék, és E Ft járulék) kiadási elıirányzatot biztosított a közalkalmazottak évi karácsonyi jutalmazására. A városi intézményekben 174 db Ft értékő Aquasziget Esztergom bérleteket tartalmazó ajándékcsomagot (minden esztergomi intézményben) kaptak a kiemelkedı munkát végzı közalkalmazottak Ft értékben, és a saját fenntartásában lévı intézmények minden közalkalmazottja részére 1236 db Ft-os aqua csomagot ajándékozott Ft értékben. VI. 2. Polgármesteri Kabinet Fesztiválok, rendezvények január 1-jén az Esztergomi Közösségért kitüntetés átadására a Királyi Vár Lovagtermében került sor Vereckei Beáta és a kéméndi Gyöngyösbokréta, valamint a Memory Band együttes közremőködésével. A kitüntetést a Városi Gazdakör Egyesület kapta. 8

9 Január 9-én a SZÉP NAPUNK TÁMAD hangzó játék címmel került megrendezésre 3 tételben a Szent Korona január 6-i hazahozatalának 30. évfordulója tiszteletére az Esztergomi Klubszínpad elıadásában. Az elıadás érdekessége, hogy nem csak az elıadók, de a szerzı is esztergomi illetıségő: Szilágyi Ferenc az Esztergomi Klubszínpad dramaturgja, állandó szerzıje is egyben. Az elıadás sikerét az aktualitásán túl az is bizonyítja, hogy a darabot tavasszal több helyre is meghívták, de ezzel a mővel szerepelt színpadunk a Várszínház évadnyitó elıadásán is. A báli szezon január 19-én a Prímás Pince Étteremben a Babits bállal kezdıdött. Január 26-án tartottuk a Sport bált a Pézsa Tibor Sportcsarnokban, míg a Pedagógus bál megrendezésére február 2-án került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának dísztermében. Babits Mihály születésének 125. évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepeltük Esztergomban. Február 29-én a Központi kávéházban került sor a Babits Mihály-emlékév nyitórendezvényére, a Képviselı-testület által felállított emlékbizottság szervezésében. A rendezvényen ismertették az emlékév programtervezetét és felavatták képzımővészeti jelképét, Kaposi Endre alkotását. Március 28-án a Ferences templomban Amor Sanctus összeállítás Babits Mihály himnusz fordításaiból címmel kórus-hangverseny volt a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium közremőködésével. Április 12-én a volt Zsinagóga épületében Lobbanj fel új dal címmel irodalmi mősoron, május 7- én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara dísztermében Különös hírmondó a XXI. században címmel Babits Mihály-emlékesten vehette részt az érdeklıdık. Augusztus 9-én újabb Babits-est került megrendezésre, amelyen Babits Mihály Jónás könyve címő mővét elmondta: Bánffy György Kossuth-díjas színmővész. Szeptember 18. és 20. között a Gran Tours Esztergom Város Utazási Irodája Kft. közremőködésével került megrendezésre a Visszafelé az életúton Emlékhajóval a Dunán elnevezéső rendezvény. A három napos eseményben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata, valamint Esztergom Város Önkormányzata együttmőködve vett részt. Babits városai, azok polgármesterei, emlékbizottságai, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kara összefogtak a 125 éve született költınk mővének megidézésére. A szeptember 18-án, Esztergomban kezdıdı és 20-án, Szekszárdon befejezıdı emlékút célja a tisztelgés, az ünneplés, a figyelemfelkeltés, újabb kutatások inspirálása és beavatása volt a költészet szeretetébe. Szeptember 19-én, Szekszárd és Esztergom Babits emlékbizottságainak szakmai és baráti együttmőködésével, országos érdeklıdésre számot tartó irodalmi és zenés mősorok elevenítették meg a versszeretı közönség számára Babits Mihály gondolatait. Október 16-án a Szent Adalbert Központban a Babits Emlékbizottság és a Szent Adalbert Közép- Európa Kutatócsoport tartott kerek-asztal beszélgetést Hadjárat a semmibe Bolyongás kultúrpolitika és irodalom között Babits Mihály közép-európai nézıpontból címmel. November 26-án került sor a felújított Babits Mihály Emlékház bemutatására, az ellopott és közadakozásból újraalkotott Babits Mihály bronz mellszobor ünnepélyes átadásra a Széchenyi téren. December 9-én a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola dísztermében megtartott ünnepséggel és emléktábla avatóval zárult az emlékév. Az április 19-én megrendezett Dr. Jócsik Lajos - díj ünnepélyes átadása alkalmából délutáni hajókirándulást szervezett a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. Április 25-én ünnepélyesen átadásra került az Aprófalva Bölcsıde. Mősort adott a Bóbita együttes, a Pinokkió Bábcsoport, az Angyalkert Óvoda nagycsoportjai. 9

10 Április 30-án megkezdıdött a fesztivál évad a Lampionos felvonulással, és az Ister-Granum Ünneppel. A Közremőködık közül néhány: Party Csókák Zenekar, Pinokkió Bábegyüttes, Leányfalusi Szekérszínház. Május 2-án a Volt Megyeháza Dísztermében megnyitott a Munkácsy-képek Esztergomban elnevezéső kiállítás, amelyet július 20-ig több mint húszezer ember tekintett meg. Pákh Imre, az Amerikában élı magángyőjtı nagylelkő gesztussal bocsátotta a közönség rendelkezésére féltett kincseit. Budapest után Debrecen, Pécs, Kaposvár, Szeged, Békéscsaba, Miskolc és Kecskemét kiállítótermeiben csodálhatták meg a látogatók Munkácsy Mihály 27 festményét, valamint a róla készült portrékat, kiegészítve a Magyar Nemzeti Galéria Munkácsy-festményeivel, grafikáival, és a mővészhez kötıdı dokumentumokkal. A festmények között olyan híres, ismert darabokat találtunk, mint a népi életképfestészet remekét, amely nemrég került elı, az Ásító inas" címő képet, vagy a szalonképek közül az Apa születésnapja", a Két család a szalonban" címő festményeket. A világhírő Krisztus-Trilógia két festményének, a Krisztus Pilátus elıtt" és a Golgota" címő képnek redukciója - kisebb mérető változata -, valamint részlettanulmányai láthatók voltak a tárlaton. Május 29. és június 2. között ünnepelte az esztergomi Tőzoltóság a fennállásának 140. évfordulóját, amelynek keretén belül ünnepi állománygyőlés, gyermekrajz pályázat, tőzoltó autó felvonulás, az év tőzoltója díj-átadás, gyermekfoglalkozások, a Kertvárosi Óvoda tánccsoportjának fellépése, mentısrendır-tőzoltó bemutató, valamint a Mogyorósbányai fúvószenekar mősora valósult meg. Május 11-én volt a Boldog Özséb-díj ünnepélyes átadása Esztergom-Pilisszentléleken, a Pálos kolostor romjainál, május 30-án pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeumának lovagtermében kerültek átadásra a Boldog Gizella-díjak Esztergom testvérkapcsolataiért. Május 25-én a Széchenyi téren zajlott a Gyereknapi Zsibongás, amelyen a Bóbita együttes, Pinokkió Bábcsoport, Bab Társulat, Mozdulat Egyesület, Carmen Showtánc Egyesület, Szabadidı Táncklub, Szent István Gimnázium színjátszói, Mogyorósbányai Fúvószenekar és Táti Mazsorettek léptek fel. Május 27-e és május 30-a között Esztergomban került megrendezésre a Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek dokumentumfilm fesztiválja elnevezéső rendezvény, amelynek teljes körő lebonyolítását az Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület vállalta. A fesztivál célja volt összegyőjteni, egyúttal minısíteni azokat a rendszerváltozás óta és a közelmúltban készült hazai és határon túli filmeket, amelyek a Magyarországon élı etnikai kisebbségek és a határon túl, a Kárpátmedencében élı magyarok jogi, társadalmi és mindennapi problémáit dolgozza fel. Az Egyesület célja volt, hogy egy átfogó, a tematika széles körére kiterjedı fesztivált szervezzen Esztergomban, amely választott programjaival, a zsőrik által megnevezett gyızteseivel, végsı soron a rendezvény egészével és a hozzá kapcsolódó kiadványokkal, könyvekkel méltó módon reprezentálja a középkelet-európai jellegzetes kisebbségi létezést a Kárpát-medencében. Május 30-án megnyitotta kapuit a XVI. Esztergomi Fotobiennálé. Az experimentális fotográfia egyetlen hazai fórumára ismét több száz jeles fotográfus küldte el alkotását, amely egy hónapig volt látható a Vármúzeum Rondella galériájában. A biennálé pályázati kiállítása még jelenleg is látható, mostani állomása a Budapesti KOLTA Galéria, ahol Fábián László szakíró méltatta a kiállítást. Június 20-a és 22-e között a várszínházi évad keretén belül rendezték meg a Vár a színhely! Amatır színjátszók bemutatóját, amelyen az Esztergomi Klubszínpad, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskolája, valamint a Dobogó Színpad lépett fel. 10

11 Június 21-én az esztergomi és a párkányi közgyőjtemények ismét közösen rendezték meg a Múzeumok éjszakája címő rendezvényt. A várudvaron este Szarka Gyula és barátai, majd a Musica Profana régi zene koncertjét hallgathatták meg az érdeklıdık és Pontianus császár is megelevenedett a Múzeumok éjszakáján és Régizene fesztiválon. A Vármúzeum Lipót-teraszán kézmőves-foglalkozások, bábelıadások, interaktív mősorok várták a gyerekeket Június 22. és szeptember 7. között a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre a Vasárnapi muzsika elnevezéső rendezvénysorozat. Minden vasárnap a Széchenyi téren más-más elıadó lépett fel, többek között a Mogyorósbányai Fúvószenekar, az Union Rézfúvós Quintet, a Kodolányi János Fıiskola Mővészeti Tanszékének diák- és tanárzenekara, a United Funk Suvivors, valamint a Charlie Firpo Big Band. Július 1-jén került átadásra a Dr. Gönczy Béla-díj Esztergom Gyógyításáért kitüntetı cím ba ezt a díjat Dr. Zsemberi Dezsınek ítélte oda a Képviselı-testület. A nagysikerő, már hagyományosan megrendezésre kerülı Jazztergom sorozat július 4-tıl augusztus 17-ig tartott. Augusztus elsı hétvégéjén az Ister-Granum Népmővészeti és Bóbita Gyerekfesztivállal kezdetét vette az augusztusi esztergomi fesztiválidény. Régiós zenekarok mellett népszerő nagy zenekarok is felléptek. Sok gyerekprogrammal nagyobb látogatottsága volt, mint az elızı években. Július 5-én az Erzsébet park adott otthont a Natur Erıs Emberek Esztergomi Világbajnoksága 2008 címő nagysikerő versenynek a Borned Strong Kft. (Fekete László cége) rendezésében az Önkormányzatunk támogatásával. Július 21-e és augusztus 22-e között került sor a Várszínház 2008-as reneszánsz évadjára az Okosság, Mértékletesség, Erı, Igazságosság jegyében. Augusztus 10-én a Magyar Állami Népi Együttes mősora a magyar tánchagyomány kialakulásának és továbbélésének útját járta be. Az elıadás helyszíne a Mindszenty tér volt. Az együttes eredeti környezetében, korhő viseletekben idézte fel történelmi táncainkat. Augusztus 9-10-én került megrendezésre a Regulus Borfesztivál. A Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon megszervezésre került rendezvényen a borbemutató és borkóstoló mellett a Magyar Állami Népi Együttes, a Szigony Zenekar gondoskodott a hangulatról. Augusztus között volt a hagyományos Mővészetek sétánya elnevezéső rendezvénysorozat. A Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon olyan neves mővészek léptek fel, mint például a Ladánybene 27, Homonyik Sándor, a Kormorán együttes, a Korál, valamint a Budapest Jazz Orchestra és Malek Andrea. Augusztus 15-én a volt Megyeháza dísztermében ünnepi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. A napirenden Pro Urbe Esztergom kitüntetések átadása szerepelt. Az ide díjazott Bencze Csaba Attila és P. Tokár János volt. Az ülést követıen került sor a Goya-kiállítás ünnepélyes megnyitójára. 11

12 Augusztus 17-én a Bazilika oszlopcsarnok elıtt Szentpéteri Csilla és a 100 tagú Cigányzenekar mősora volt hallható. Az unikumnak számító cigányzene mellett klezmer és klasszikus zenei gyöngyszemek találkoztak Szentpéteri Csilla önmagában is egyedi zenei világával, megfőszerezve vérpezsdítı ritmusokkal, gitárokkal. Szenvedélyes, izzó, felszabadult játékmódjuk igazi nyáresti kikapcsolódást ígért, briliáns zongorafutamok, bravúros hegedőszólók játszották a népszerő dallamokat. Augusztus án került megrendezésre a Szent István Ünnepe. A Mindszenty téren felléptek többek között a Ghymes együttes, a Kaláka, valamint a Kecskés zenekar. Augusztus 19-én és 20-án is egész nap kézmőves foglalkozások, lovagi gyakorlatok, kirakodóvásár, népi ügyességi játékok várta az érdeklıdıket. Augusztus 24-e és 30-a között hagyományteremtı szándékkal Esztergomi Liszt Hét címmel rendezvénysorozatot tartott a KLASSZ Zenei Iroda önkormányzatunk anyagi támogatásával. A nyitókoncerten magyarországi ısbemutatóként - Liszt Ferenc Esztergomi miséjének vatikáni változata, míg az augusztus 30-i záró koncerten Liszt Ferenc Esztergomi miséje (az eredeti nagyzenekari verzió) hangzott el. Szeptember 27-én zajlott le a Hídünnep rendezvénysorozata, benne a hagyományos Hídfutással. A színházi bérletrendszer kialakításának koncepciója tükrözi azt a perspektivikus elképzelést, melynek eredményeképpen a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. befogadó színházi kategóriában mőködhetne. Az elıadások kiválasztása, gyermek, felnıtt és határon túli színházai programok igazolják, hogy a jövı kultúrára fogékony generációját igyekszünk széleskörő, de egységes nemzeti kulturális értékekkel megismertetni. Októberben beindítottuk a bérletes elıadásokat. Összesen 5 bérletsorozatot indítottunk útnak, a mellékelt mősorfüzetbıl kitőnik, hogy elıadásaink minden korosztályt megszólítottak: Benedek Elek bérlet óvodások Móra Ferenc bérlet kisiskolások Lázár Ervin bérlet felsı tagozatosoknak Szín-Játék bérlet középiskolásoknak Babits bérlet felnıtteknek Beavató programsorozatot a Gödöllıi Magyar Balett elıadásaival indított a Kft. Hasonlóképpen az iskolai verselemzésekhez a tánc-elemzés során a nézık interaktív formában részesei lehetnek egy darab születésének, lehetıségük nyílik a bennük megfogalmazódott kérdéseket feltenni az alkotóknak és a táncmővészeknek, egyúttal sajátos módon bepillantást nyernek egy professzionális együttes próbatermi életébe. Bár a mővelıdési közösségeink számára biztosítható termeik száma igen szőkös, mégis szeptembertıl négy új kiscsoport kezdte meg munkáját: Dobogó Színpad, Gimi Színpad, Pilátes torna, Balett tanfolyam. Ezen kívül sikerült beindítani a Jazz klubot, Szegı Csaba vezetésével minden pénteken 20 órától jönnek össze a mőfaj rajongói. Természetesen továbbra is helyet biztosítottunk valamennyi, a közmővelıdéshez kapcsolható, nem profilidegen rendezvénynek, elıadásnak, filmvetítésnek. Október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmából a volt Megyeháza dísztermében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ünnepi ülést tartott. Az ülésen megemlékeztünk az 1956-os 12

13 forradalomról és szabadságról, valamint kihirdettük és átadtuk az Esztergom Díszpolgára címeket dr. Orbán Viktor miniszterelnöknek és dr. Paskai László bíboros, ny. esztergom-budapesti érseknek. November 13-án a Szent Adalbert Központban megtartotta az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás (EGTC) elsı hivatalos közgyőlését. November 15-én a Prímás Pince étteremben megtartott jótékonysági bálon került sor a 2008-ban adományozott Szabó Erna-díj Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért kitüntetések átadására. November 28-án ünnepélyesen felavattuk a Prímás-szigeten épülı szálloda elkészült Mária Valéria Mélygarázsát. Az Esztergomi Csillagváró rendezvénysorozat novembertıl decemberig országosan is elismerı méltató kritikákat eredményezett a város számára. A programok illeszkedtek a karácsonyi ünnepkör hangulatához, megszólították, lehetıséget biztosítottak a helyben és környéken élı elıadók csoportok számára. Az adventi gyertyagyújtás és ez eseményhez kapcsolódó programok jeles ünneppé váltak a résztvevık számára. Sikerült a helyi plébániákkal és közösségeikkel igazi eredményeket hozó együttmőködı kapcsolatokat kialakítani. A betlehemes találkozó résztvevıi - akik zömében a Felvidékrıl érkeztek - a karácsonyi ünnepkör hagyományos szokásaiból vázoltak fel jeleneteket. A rendkívül népes helyi és távolabbról Esztergomba látogató elismerıen értékelte az Esztergomi Csillagvárót. Az az egyöntető vélemény alakult ki az érdeklıdık körében, hogy ban a legszínvonalasabb, leglátványosabb, leggazdagabb programokat összesítı adventi rendezvénysorozat Magyarországon Esztergomban volt. Az ugyancsak rendhagyó szilveszteri évbúcsúztató 6-7 ezer fıs közönsége - a tomboló mínuszok ellenére - 18 órától hajnali 3 óráig folyamatosan jelen volt a Széchenyi téren a Bikini, a Dolly Roll, Fenyı koncerteken és a humoristák elıadásain, minden magyarázat nélkül bizonyítja az esemény rendkívüliségét. Kisebbségi Önkormányzatok, testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok Március 1-jén Önkormányzatunk támogatásával a Pézsa Tibor Sportcsarnokban megrendezte a VI. Góman János Emléktornát az Esztergomi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Május 10-én a Bazilika oldalán lévı emléktáblánál megtartotta Gizella napi ünnepségét az Esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzat. Az Önkormányzatunk támogatásával 2008-ban is megrendezte hagyományos pünkösdölı rendezvényét a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Esztergom Város Önkormányzata részt vett a Nemzeti Vágta elnevezéső országos versenyen és az azt követı Vágta korzón ahol igen nagy közönség elıtt lehetıség nyílt a városunk turisztikai jellegzetességeinek bemutatására. Az Esztergomi Sport Klub Maintal és Gniezno testvérvárosunkban vett részt labdarúgó tornán 13

14 Az esztergomi Magyar-Lengyel Baráti Társaság Gnieznoba utazott, ahol Mudrák Attila, esztergomi fotómővésznek volt kiállítása. Június 4-7e között Espoo 550 éves ünnepségen városunkat hivatalos delegáció képviselte, amelynek tagjai Knapp János Pál alpolgármester, Németh József alpolgármester, Kínál Katalin képviselı, Mihályi László képviselı, Horváth Béla Magyar-Finn Baráti Kör elnöke voltak. Június e között Bamberg testvérvárosunk fıpolgármesterének meghívására a Képviselıtestület tagjaiból, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıibıl, valamint önkormányzati gazdasági társaságaink vezetıibıl álló, 30 fıs delegáció utazott tanulmányútra Bambergbe. Júlus között az Esztergomi Monteverdi kórus Maintalban részt vett a Donaufest rendezvénysorozaton, amelyen több koncertet adtak. Július között Petróczy Gyula és Eck Alajos képviselık Temerinbe utaztak, ahol városunkat képviselve részt vettek az Illés-napi fogadalmi ünnepen. Augusztus között Bamberg Város fıpolgármesterének meghívására két esztergomi egyetemista Bambergben tartózkodott. Németh Eszter a Bambergi Otto Friedrich Nyári Szabadegyetem 30. kurzusára utazott, Meszes Boglárka pedig a Bambergi Városháza gyakornoki programján vett részt. Augusztus között Espooban (Finnország) finn nyelvi kurzuson vehetett részt Esztergomból Fesler Beáta. Augusztus 16-a és 20-a között 7 fıs maintali (Németország) testvérvárosi küldöttség tartózkodott Esztergomban. Programjuk részeként maintali specialitásokat árultak a Kis-Duna sétányon. A bevételt - jótékonysági adományként - megosztva a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolának és a Szent Rita Fogyatékos Otthonnak ajánlották fel. Augusztus között 28 fıs delegáció tartózkodott Gnieznoból Esztergomba a Szent István napi ünnepségekre. A delegációt Jacek Kowalski polgármester vezette. A hivatalos delegációval érkezett a gnieznoi 6. Sz. Általános Iskola igazgatója, aki együttmőködési megállapodást írt alá Baranya István igazgatóval augusztus 18-án az Arany János Általános Iskolában. A küldöttséggel érkezett két kulturális csoport, a Broadway Jazz táncegyüttes és a Retro nevő kamarakórus, akik felléptek a Hat nemzetiség fesztiválján és a Szent István Napok rendezvényein egyaránt. A küldöttség információs standot állított fel a Kis-Duna sétányon. Itt Gniezno városát bemutató kiadványokat lehetett megtekinteni. Ezen kívül jelképes összegért 200 adag bigost, lengyel nemzeti ételt osztottak ki. A bevételt az Arany János Általános Iskolának adták át. Jacek Kowalski polgármester augusztus 18-án egyeztetı tárgyalást tartott Knapp János Pál és Németh József alpolgármester urakkal a évi programokról. Augusztus között finn testvérvárosi delegáció érkezett a Szent István Napokra Espoo-ból. Augusztus 18-án Espoo 550 éves évfordulójának ünneplésére fotókiállítás nyílt és elıadások hangzottak el a volt Zsinagóga épületében. Augusztus 19-én a Csudacsont c. színdarabot adták elı a vendégek a Várszínházban. 14

15 Augusztus 18-án került sor a Hat nemzetiség fesztiváljára a Mindszenty téren, valamint a Kis-Duna sétányon. Augusztus 19-én Eck Alajos képviselı Beregszászra (Ukrajna) utazott, ahol városunkat képviselve részt vett a Beregszászi Magyarnyelvő Fıiskola átadó ünnepségén. Szeptember 2-án dr. Wolf Brzoska a Maintal-Esztergom baráti társaság elnöke látogatott Esztergomba a évi programokról egyeztetni. Szeptember között Petróczy Gyula és Pócsföldi József képviselık, valamint Zoltai Dániel a Gran Tours Utazási Iroda ügyvezetıje német testvérvárosunkba, Maintalba utaztak, ahol városunkat képviselve részt vettnek a két város testvérkapcsolatának 15 éve jubileumi ünnepségén október között tartottuk Esztergom - Maintal testvérvárosi kapcsolat 15 éves jubileumát. Wolf Rüdiger Fritz /Képviselı-testület elnöke/ vezetésével 17 fıs delegáció érkezett a testvérvárosból, 2008.október 11-én, szombaton az esztergomi Vár lovagtermében tartottuk a hivatalos jubileumi ünnepséget. Október 31-én a finn testvérvárosból, Espooból ifjúsági vegyeskar érkezett Esztergomba, s fellépést szerveztünk számukra a Belvárosi templomban. A koncerten a város nevében Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket. A mővészeti delegációval együtt városunkba látogatott Reima T.A. Luoto úr, a Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke, Esztergom díszpolgára. Reima úrral a 2008-as rendezvények tapasztalatiról, a 2009-es év programterveirıl egyeztettünk. November 3-6. között Werner Hipelius polgármester vezetésével 8 fıs oktatási delegáció érkezett Bambergbıl. A vendégek megtekintették a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát, a Babits Mihály Általános Iskolát, és a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolát, részben a már mőködı iskolakapcsolatok révén, részben a jövıben tervezett kapcsolat kialakítása végett. November 6-án nyílt Gnieznoban Mudrák Attila fotókiállítása Gnieznoban. November között Gnieznoba utazott a 2009-es jubileumi év ünnepi rendezvényeinek szervezésére alakított munkacsoport, Csombor Erzsébet, Kálmán Sándor és Baranya István. A munkacsoport tagjai a 2009-es év programjait egyeztették Jacek Kowalski polgármesterrel, valamint látogatást tettek az augusztusban létrejött új iskolakapcsolat intézményében. November között Esztergomba látogatott dr. Wolf Brzoska vezetésével 6 fıs képviselıi delegáció Ehingenbıl, akik a jövı évi rendezvényekrıl egyeztettek, valamint a Duna Múzeumba látogattak, ahol a 2009-re tervezett közös kiállításról tárgyaltak. Találkoztak az esztergomi Német Kisebbségi Önkormányzattal is ban benyújtott pályázatok eredményei A normatív támogatás igénybevételét szolgáló pályázaton Esztergom Város Önkormányzata Ft Ft-os önrészt biztosított, a pályázaton Ft-ot nyertünk. 15

16 A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatainkon összesen Ft-ot nyertünk ugyanekkora önrész biztosításával. Ezen összegbıl 17 utca (Tompa Mihály, Regiomontanus, Julianus barát, Károlyi Mihály, Magyar, Irányi, Népkert, Kaán, Monteverdi, Aranyhegyi, Irinyi, Semmelweis, Arany János, IV. Béla, Malonyai, Angyal, Dobó István) burkolatának felújítása valósul meg. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kiírásán a 11. számú fıút (Rákóczi csomópont) és szelvény között kettıs körforgalmú csomópont kiépítésére nyertünk Ft-ot. A beruházás összköltsége: Ft a saját forrás: Ft. Az Önkormányzati Minisztérium pályázatán a Munkácsy kiállítás megszervezéséhez Ft-ot nyertünk. A Budapest-Közép-Dunavidéki Turisztikai Régióban megvalósuló turisztikai célt szolgáló pályázaton a Babits villa kiállításának berendezésére Ft-ot nyertünk. A Belügyminisztérium augusztus 17-én támogatási szerzıdést kötött Önkormányzatunkkal az Infrastrukturális fejlesztés az Esztergomi Ipari Parkban elnevezéső beruházás saját forrás kiegészítéséhez kapcsolódó vissza nem térítendı támogatás tárgyában, melynek keretén belül az Önkormányzat az Önerı visszaigénylését célzó pályázaton Ft-ot kapott vissza. A Bánomi áttörés II.: Kölcsey utca, Petıfi utca és Vörösmarty utca közötti útszakasz megépítése címet viselı pályázaton Ft-ot nyert. Államreform Operatív Program (ÁROP) keretén belül meghirdetett pályázaton Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel pályázatot nyújtottunk be, mellyel sikeresen Ft-ot nyertünk. Az Ipari parkok fejlesztése pályázaton sikeresen szerepeltünk. Kamion terminál kialakítására Ft-ot nyert Önkormányzatunk. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedés-fejlesztési Koordinációs Központja által kiírt pályázatra a Táti úti forgalomcsillapító sziget kialakítására Ft-ot nyertünk. A pályázatokon megnyert összeg összesen Ft volt. VI. 3. Gyámhivatal A gyámhivatal hatáskörébe kétféle pénzbeli ellátás megállapítása tartozik: Gyermektartásdíj megelılegezése: - gyermektartásdíj megelılegezése és - otthonteremtési támogatás megállapítása. Gyermektartásdíj megelılegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerıs határozatában már megállapította, a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, s a gyermeket 16

17 gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. További feltétel, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét december 31-én megelılegezésben részesültek száma: 34 fı év folyamán megelılegezésre kifizetett összeg: E Ft. A gyámhivatal által megelılegezett tartásdíjat az önkormányzat havonta utalványozza a jogosult részére, s a megelılegezett összegrıl a pénzügy a kifizetés hónapjának 10. napjáig értesíti a MÁK területileg illetékes igazgatóságát. A beérkezett igények alapján történik intézkedés minden hónap 18-ig a Magyar Államkincstár felé az igényelt támogatásoknak az önkormányzat részére történı átutalásáról. A gyermektartásdíj megelılegezése címén kifizetett összeg tehát nem jelent az önkormányzat számára tényleges kiadást, mivel azt teljes egészében fedezi a központi költségvetés, az önkormányzat által megelılegezett összeg a visszaigényléssel visszakerül. Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıttek lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elısegítse. A támogatást szintén az önkormányzat elılegezi meg, a pénzügy a gyámhivatal határozatának jogerıre emelkedését követı hónap utolsó napjáig intézkedik a támogatás összegének kifizetése iránt. A támogatás visszaigénylése havonta történik a fent leírtak szerint évben 4 fiatal felnıtt részesült otthonteremtési támogatásban, a támogatásként kifizetett összeg E Ft. volt. Eseti gondnoki munkadíjak és szakértıi költségek fedezésére évben éves szinten Ft-ot terveztünk be, mely nem fedezte a tényleges kiadásokat. A gyámhivatal eseti gondnokot rendel annak a személynek, akit körülményei ügyei vitelében akadályoznak, különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van. Ezen túl eseti gondnok rendelése szükséges akkor is, ha a korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen személy és törvényes képviselıje között érdekellentét áll fenn, vagy a törvényes képviselı más tényleges akadály miatt nem járhat el, továbbá, ha a törvényes képviselı a gyermeket nem képviselheti. Eseti gondnok kirendelésére van szükség akkor is, ha különleges szakértelmet igénylı ügyekben a gyám vagy a gondnok nem képes a törvényes képviselet ellátására. A különleges szakértelmet igénylı ügyekben a gyámhivatal szakértı közremőködését veheti igénybe, melynek költségét köteles viselni azokban az esetekben, melyekben a költségek nem háríthatók át az ügyfélre. Az átmeneti és tartós nevelt kiskorúak utáni gondozási díj fizetési kötelezettség minimális bevételt jelent az önkormányzat számára, mivel a befolyt gondozási díj 60 %-át át kell utalni a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére. Összességében megállapítható, hogy a gondozási díjak önkéntes befizetése a szülık részérıl kevés esetben történik meg, gyakran hátralékok halmozódnak fel, a behajtás sok esetben eredménytelen. 17

18 A gyámhivatal által ellátott egyéb feladat- és hatásköröket nem kívánom részletezni, mivel azoknak költségvetési kihatása nincs. Feladatainkat közel fı lélekszámú körzetre kiterjedıen látjuk el, illetékességi területünkhöz tartozik Esztergomon kívül Dömös, Pilismarót, Tát és Mogyorósbánya települések. VI. 4. Közjóléti Iroda I. Rendszeres pénzellátások : Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal: - Ápolási díj: 56 fı - Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye: 138 fı - Rendszeres szociális segély : 18 fı - Idıskorúak járadéka : 8 fı - Támogatott álláskeresık segélye: 135 fı részesült támogatásban összesen - Lakásfenntartási támogatás : 476 fı. II. eseti pénzellátások : Az eredeti elıirányzat felhasználásra került az alábbi ellátások tekintetében az alábbi támogatott létszámokkal - Átmeneti segély : eset - Temetési segély : 92 fı - Idısek napja : 5720 fı - Gyógyszertámogatás: 134 fı. - Közköltséges temetés : 18 fı. - Méltányos közgyógyellátás: 94 fı - Étkezési térítési díj : 2595 tanuló - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1362 kiskorú - Iskolakezdési támogatás : 3339 fı - Adósságkönnyítés: 91 fı - Kisgyermeket nevelık bérlettérítése : 57 fı - Nagycsaládosok üdülési hozzájárulása :. 112 kiskorú után - Nagycsaládosok parkolási kedvezménye :: 17 fı - Kedvezményes diákbérlet : 3750 Fı. - HPV vírus elleni védıoltás: 117 leánygyermek. Szent Miklós Alap évben 308 gyermek születésérıl értesültünk, ebbıl december 31-ig 172 családdal kötöttünk támogatási szerzıdést. Az éves Ft támogatások az elızı évek alapján az alábbiak szerint alakultak a szerzıdést kötött gyermekek esetében : 18

19 gyermek ebbıl 15 gyermek jogosultsága megszőnt (elköltözött, meghalt) gyermek ebbıl 7 gyermek jogosultsága megszőnt (elköltözött) gyermek VI. 5. Költségvetési és Adóügyi Iroda Az adózók, illetve adótárgyak számának alakulása: Adónem év év Adótárgyak/ adózók Adóbevétel (E Ft) Adótárgyak/ adózók Adóbevétel (E Ft) száma (fı száma (fı v.db) v.db) Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó: állandó ideiglenes Bírság, pótlék Gépjármőadó Talajterhelési díj Vállalkozók kommunális adója Telekadó Összesen: Építményadó: A nem lakás célú építmények utáni építményadó mértéke évben nem változott. Az adó évi mértéke 750 m 2 -ig 600 Ft/m 2, a 750 m 2 feletti részre 1042 Ft/m 2. Növekedett az adóztatott építmények száma, ami részben annak köszönhetı, hogy 2007-ben elkezdıdött a garázsok átfogó helyszíni felmérése. A felmérés eredménye alapján adóellenırzést folytatunk le azon építmények esetében, amelyeket tulajdonosuk eddig nem jelentett be adózás alá. Ebbıl adódóan 2008-ban összesen 2,6 millió Ft építményadó-hiány és bírság folyt be. Az adótárgyak számának növekedése következtében az építményadó-bevétel 4,5 %-kal növekedett 2007-hez képest. 19

20 Magánszemélyek kommunális adója: A Képviselı-testület január 1-jétıl hatályon kívül helyezte városunkban a magánszemélyek kommunális adóját. A korábbi évek hátralékainak behajtásából 2008-ban még 112 E Ft bevétel folyt be kommunális adó címén. Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó mértéke évben változott, vendégéjszakánként 360 Ft-ot kellett fizetniük a városunkban megszállt nem helybeli vendégeknek. Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadók száma az elızı évhez képest nem változott. Az idegenforgalmi adóbevétel alapjául szolgáló vendégéjszakák száma az elmúlt három évhez képest az alábbiak szerint alakult: Megnevezés (fı) (fı) (fı) Összes vendégéjszakák száma Adómentes vendégéjszakák: év alattiak, 70 év felettiek Szakképzés keretében tartózkodók Szolgálati kötelezettség teljesítése Munkavégzés miatt tartózk. össz: helybeli cégek dolgozói: nem helybeli cégek dolgozói: Adómentes v.éj. összesen: Adóköteles vendégéjszakák össz Adóköteles v.éjszakák aránya 24.9 % 27,4 % 34,5 % összeshez viszonyítva: Adó mértéke 335 Ft/v.éj 347 Ft/v.éj 360 Ft/v.éj Befolyt idegenforgalmi adó állami támogatás nélkül: EFt EFt EFt Az összes, bevallott vendégéjszakák száma évben csökkenést mutat. Az utóbbi években több olyan szálláshely került átadásra, amely helybeli nagyvállalatok dolgozóinak az elszállásolására szolgál. Az ezen és a többi okból adómentes vendégéjszakák számának jelentıs részét a helybeli cégek dolgozói által eltöltött éjszakák száma teszi ki. A ténylegesen is idegenforgalmi célú, és így adóköteles vendégéjszakák száma 2007-hez képest csökkent az adó mértékének emelkedése ellenére is. Korábbi években idegenforgalmi szezonban adóellenırzést folytattunk évben csak utóellenırzés történt. A fenti számokból látható, hogy folyamatos ellenırzésre van szükség ahhoz, hogy megállapítható legyen az, hogy vendégéjszakák számának csökkenése mibıl adódott. 20

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Esztergom Város Polgármestere /2008.04.17. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2008. április 17-ei ülésére Esztergom Város 2007. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2010. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 338/26.9.14. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 26. szeptember 14-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 26. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben