Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet"

Átírás

1 Ngy Csütörtök Liturgi Jézus Krisztus kínszenvedései Ngy Péntek esti istentisztelet Ngy Szombt hjnli istentisztelet A Mgyr Ortodox Egyházmegye tuljdon

2 A Szent Liturgián A Te titkos vcsorádnk β 8. hng β A Te tit - kos v - cso-rád - nk ré - sze - sé - vé fo-gdj m en - gem Is - ten - nek Fi -, mert nem mon-dom el el - len - sé - ge - id - nek tit - kot, sem csó kot nem - dok né - ked, mint Jú dás, h - nem, mint - m l - tor vl - lom Te - né - ked, em - lé - kezz-meg ró - lm, U - rm, Te Or - szá - god bn. 6

3 Mi-dőn vi - lá - go - kín - já - tól ged, z i - me - se zt, lel - ket, Min-den - ki - hez di-cső-sé-ges sod - tk, el - v-kult, gz - sá - - ki e - zért - ki i-lyent t - nít - vá - k - kor go-nosz-sá-gos és z i - gz - t - ln bí - gos bí - kö - tél - lel l - me - ré - jó - sá - gos Jézus Krisztus kínszenvedéseinek emlékezete Tropárion z llilui után rót. kolt! szelt U - rm, di - cső - 7 ten - ni Jú - dás rák - nk el - Lásd te, Ke - rüld t - ní - ség Né - nyok v - cso - r tisz-tál-ko -dá-sá-bn meg pénz-éh-ség á - rult Té - pénz-nek sze-rel - tel - he - tet-len tó - vl. ked. 8. hng

4 15. ntifon Szimeron hngfelvételről (Petrosz Getnosz) Szi - me - ron kre - má - te e pik - szi - 7 Ι lu, szász, Σ o en i Szte-fá-non ex dá - á kán-thon Σ szi, tin jin kre - µ pe-ri - ti - the - má - te o ton án ge - lon te, vá - szi - ne o per - i lefs. vá - µ fe - lesz, Pszev - di por - ti - lon, rá-piz-má ká - 8 µ Ι Ι rán Ι ton u - rá-non te - de - xá - to pe - ri en vá - le - µ o en i jor - dá -

5 37 Σ Σ ni e - thi o nim - Log - hi lef-the - ro - fi e -kn -ti - Prosz-ki-nu - men - osz szász tisz ton thi o i szu tá Á - dám. ek - li - josz tisz pá I - lisz szi - pár - the - thi Hrisz - pro-szi - lo - ász. - ni. te. Prosz-ki-nu - men szu tá pá thi Hrisz - te. Di - 67 µ Ι xon i - mi i i in, ke tin en-do 73 xon szu á - ná sztá szin. 9

6 β β Meg - vál - tot - tál Kthizm 15. ntifon után ( 6. evngélium előtt ) min - ket drá - g vé - red - del tör - vény 4. hng át - ká - tól, ke - reszt - re sze - gez - tet - vén, és lán - dzsá - vl át - szú - rt - ván z em - be - rek - nek hl - h - tt - ln - ság for - rá - sát f - ksz - tot - td, Üd - vö - zí - tőnk, di-cső-ség Né - ked. A szolgált végén ismét ezt kthizmát énekeljük. 10

7 Kondákion 8. evngélium után, z 5. ód után 8. hng A - kit é - ret - tünk ke - reszt - re fe - szí - tet - tek, jer - tek, hó - dol - junk mind - nyá - jn mert őt lát - ván ke - reszt - fán Má - ri - így szó - lott: bár ke - resz - tet szen - ve - ded, Te vgy z én Fi - m és Is - te - nem. 11

8 Ngy Péntek esti istentisztelet β Előverses sztichir 2. hng β A - mi-kor ke-reszt-ről z A - ri - m - ti - - i hol- tn vett le Té - ged, Krisz - tus, min - de-nek é - le - tét, mir - há - vl és gyol - csok-kl vel és j - ká - Mé - gis t - krt vl meg-csó - fé - le - dez - ve így - ki - be, vágy-v kol - j tisz-t - lem - től ál - tott Hoz - vá - gyott pe - sá - gos tes - visz-sz - trt - zád: Di - cső - dig,hogy szí - vé - te - det. v ör - ven - Ι ség le - e - resz - ke - dé - sed - nek, óh, Em - ber - sze - re - tő. 12

9 β Tropárionok 2. hng β A ne-mes - lel - kű Jó - zsef le - vé - ve ke-reszt - fá - ról szep-lő - te - len tes - te - det, tisz - t gyolcs - csl, és il - l - tok-kl be - bo - rít - ván Azt, és el - te - met - vén új sír - b he - lyez - te el. Dicsőség z Atyánk és Fiúnk és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin. 2. hng A ke - net - vi - vő sz-szo-nyok-hoz így szó - lott sír-hoz szál-lott n - gyl: H-lot - tk - nk v - lók ke - ne - tek, Krisz-tus pe- dig z e nyé - szet - től i - de - gen - nek bi - zo - nyult. 13

10 Ngy Szombt hjnli istentisztelet β Tropárionok 2. hng β A ne-mes - lel - kű Jó - zsef le - vé - ve ke-reszt - fá - ról szep-lő - te - len tes - te - det, tisz - t gyolcs - csl, és il - l - tok-kl be - bo - rít - ván Azt, és el - te - met - vén új sír - b he - lyez - te el. Mi-dőn le-szál - lot - tál h - lál - b, Dicsőség z Atyánk és Fiúnk és Szent Léleknek. hl-h - tt-ln É - let, 2. hng meg-öl - ted pok - lot z is - ten-ség vil - lá - má - vl, mi - dőn pe -dig h - lot - t - kt föld mé-lyé - ből fel - tá - msz - tot - td, min-den Meny -nye - i H - tl-mk 14

11 így-ki - ál - tot - tk: É - le - tet - -dó Krisz-tus Is - te-nünk, di-cső-ség Né - ked. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin. 2. hng A ke - net - vi - vő sz-szo-nyok-hoz így szó - lott sír-hoz szál-lott n - gyl: H-lot - tk - nk v - lók ke - ne - tek, Krisz-tus pe- dig z e nyé - szet - től i - de - gen - nek bi - zo - nyult. 15

12 Előversek Hymnologion II oldlán 1. stáció Tropárion: ( Iszon szöveg nélkül, z előversek ltt is megszkítás nélkül. ) É - let - ként sír - b µ he - lyez - tet tél, Krisz - tus, és z n - gy - li se - re-gek el - á - mul-tk Elővers: Sóvárgott z én lelkem Te ítéleteidnek óhjtásábn minden időben. di-cső-ít- ve le - e-resz-ke-dé - se - det. Meny-nye - i H - tl - mk so - k - sá g se - gít µ Jó-zsef-nek és Ni - ko - di-mosz-nk te - met-ni, Elővers: Elernyedt z én lelkem szomorúságtól, erősíts meg Te igéiddel. Té-ged H-tl-mst ki - csiny sír - b. Köny-nyes gyá - szo - lás - sl µ tisz - t - sá - gos A - nyád, fel - ki - ál-tott Hoz - zád Jé-zus, zo-kog-v: ho-gyn te - mes - se-lek el Elővers: Hjtsd z én szívemet Te bizonyságidhoz, ne pedig telhetetlenségre. én Gyer-me-kem? An - gy - lok - nk ö - rö - me vol - tál Üd - vö - zí - tő, µ most meg bá - n-tunk-nk let - tél o - ko - zó - já - vá, 16 lé - vén tes - ti-leg é - let-te-len h - lott.

13 Elővers: Csüggedés vett rjtm erőt bűnösök mitt, kik elhgyták Te törvényedet. Üd - vö - zí - tőnk, ön - ként szál- lot-tál föld - lá, µ és fel - é -lesz-tet-ted z el - hunyt h-ln - dó-kt, Elővers: Dicsőség z Atyánk és Fiúnk és Szent Léleknek. és fel-hoz-td ő-ket di-cső-sé - ged - ben. Dí - csé - rünk, óh I - ge, min-de - nek Is - te - nét, µ z A-tyá-vl és te Szent-sé-ges Lel-ked-del, Elővers: Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin. és di-cső-ít-jük sír-b - té - te - le-det. M - gsz - t - lunk Té - ged, tisz - t Is ten - szü - lő, µ és tisz-tel-jük Fi- d-nk és Üd-vö - zí-tőnk-nek É - let - ként sír - b µ há-rom n-pig tr - tó el - hn-to - lá - sát. he - lyez - tet tél, Krisz - tus, és z n - gy-li se - re-gek el - á-mul-tk 17 di-cső - ít - ve le - e-resz-ke -dé - se - det.

14 Előversek Hymnologion II oldlán Mél - tó dí - csér - ni µ 2. stáció Té - ged z é - le - tet dót, - ki ke-resz-ten ke -ze - i - det ki - tár-td, Mél - tó dí - csér - ni µ ösz-sze-zúz-v z el- len ség h - tl - mát. Té - ged min - de - nek Al - ko - tó - ját, mert szen-ve - dé - se - id-del el - nyer - ted El - te - met-tet-vén, Krisz - tus, µ h-lá-lod-dl pe-dig meg-ö-löd h - lált, É - des sze. me - det, µ z e-nyé-szet-től v - ló sz-b - du - lást. meg - tö - röd z l - vi - lág h - tl - mát, és föl-di- e-ket meg-men-ted z e-nyé - szet - től. s j - k - i - dt hogy zár - jm le, I ge, és ho-gyn te-mes-se-lek el, mint h-lot-tt, 18 ki - ál-tot-t meg-bor-zd-v Jó - zsef.

15 Él - te - tő I - ge, µ mi - dőn ke - reszt - fá - r sze - gez - tet - tél, zsi-dó-kt h-lál-nk még-sem d-td át, Ho - gyn szem - lél - tek µ ru-hát-l-nul meg-gy-láz-v és meg-í-tél-ve, Ö - rök Is - te - nünk, µ e - rő-sítsd - meg É - let Szü - lő - je, µ h-nem fel- tá-msz-tot-td h-lot- t - i - kt. meny-nye - i Fő - ve - zé - rek Té - - ged, i - gz-hi - tű né-pe-det, és tűr-ték meg-fe-szí-tő - id vk-me-rő-sé-gét. e - gyütt ö - rök I - ge és Szent Lé - lek, tá-m-dók el - len, mint Jó - sá - gos. fedd-he - tet - len és tisz - t - sá - gos Szűz, szün-tesd meg z Egy-ház z - vr - gá-s - it, 19 és ju -tl-mzd bé-ké-vel, mint Jó - sá - gos. Megismételjük: Méltó dícsérni...

16 Előversek Hymnologion II oldlán Min-den nem-ze - dé - kek Elővers: Ke-reszt-ről le - vé - ve z A Meg-vál-tót el - d - ván Asz-szo-nyok ke -net - tel Á-dá-mot és Drá - g il - l - É - vát, to - kt Bé-két z Egy-ház - nk, him-nuszt zen-ge-dez - nek A - ri-m-thi - - i, ö - rök rb-ság - r ju - tott el-jöt-tek meg-ken - ni hogy fel-old-jm hin - tet-tek A - nyám, sír - r né-ped-nek üd-vös - sé - get 3. stáció 20 te-me-té-sed - nek, sír-b te - met el gy lá-z - tos Krisz-tus Is -ten -zért szen-ved - tem, Krisz - tus. Té - ged. Jú - dás. Ke - net - jét. ne sírj. ko-rán jö-vő sz - szo - nyok. hoz-zon fel-tá - m - dá - sod.

17 Há-rom-sá-gos Is - ten, A - ty, Fi-ú, és Lé-lek, ir-gl-mzz vi - lág - nk. Fi - d fel-tá - m - dá - sát, lát-ni mél-tss óh, Szűz, min-ket szol - gá - i - dt. Min-den nem-ze - dé - kek him-nuszt zen-ge-dez - nek te-me-té-sed - nek, Krisz - tus. 21

18 > ς ς ς ς Feltámdási áldásénekek ς ς ς ς ς ς ς 5. hng 4 > ς ς ς Áldott vgy, Urm,/ tníts meg engem Te igzságidr./ Az ngylok gyülekezete elámult,/ midőn meglátott Téged, hogy hlottkhoz trtozol, Üdvözítő./A hlál htlmát pedig megsemmisítetted,/ és mgddl együtt Ádámot is feltámsztottd,// és mindeneket kiszbdítottál pokolból. Áldott vgy, Urm,/ tníts meg engem Te igzságidr./ Miért oldjátok részvét könnyeivel z illtszereket, ti sszonytnítványok?/ A sírbn tündöklő ngyl így szólott kenetvivő sszonyokhoz:/ Lássátok sírt és tudjátok meg,// hogy z Üdvözítő feltámdt sírból. Áldott vgy, Urm,/ tníts meg engem Te igzságidr./ Korán reggel sírv futottk kenethozó sszonyok,/ de eléjük állt z ngyl és így szólott:/ vége már sírás idejének./ Ne sírjtok!// Hnem vigyétek hírül z postoloknk feltámdást. Áldott vgy, Urm,/ tníts meg engem Te igzságidr./ A kenethozó sszonyok eljövén z illtszerekkel Te sírodhoz, Üdvözítő, zokogtk,/az ngyl pedig így szólott hozzájuk:/ Miért keresitek hlottk között z Élőt?// Hiszen mint Isten, feltámdt sírból. Dicsőség z Atyánk és Fiúnk és Szent Léleknek./ Hódolunk z Atyánk és Fiúnk és Szent Léleknek,/ Szent Háromságnk egy lényegben,/ Szeráfokkl együtt kiáltv:// Szent, Szent, Szent vgy Urunk. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin./ Az Életetdót szülvén, óh Szűz,/ megváltottd Ádámot bűntől,/ nékünk pedig örömet jándékoztál,/ Az élettől elesettet visszvezette bb,// Tőled megtestesült Isten és ember. Allilui, llilui, llilui, dicsőség Néked, Urm. 22

19 Kánon β 1. irmosz 6. hng β Ki ten-ger hul-lá-m - i - vl be-bo - rí - tot-t egy - kor z ül - dö-ző zsr-no-kot, zt föld - del zek, é - ne - bo-rít-ják be kel - jünk z meg-men - tet-tek Úr - nk, fi - - i, mert di-cső - sé - mi pe-dig,mint ge-sen meg - di-cső-ít - -m szű - te - tett. 3. irmosz Mi-dőn te - rem - tés meg - lá - tott Gol-go-tán füg - ge-ni Té - ged, ki z e-gész föl - det füg-gesz-tet-te szi-lár - dn vi-zek fö - lé, ngy ré - mü-let száll-t meg, és így ki - Is - te - ni ál - tott: Nincs szent Te - ke-reszt-h-lá - lo-dt e - 4. irmosz lő -re lát-v rj-td kí - H-b-kum, vül, U - rm. meg-bor-zd-v ki - ál-tott 23

20 fel: Te meg - tör - ted zsr - no-kok h - tl-mát, óh Jó - sá - gos, mi-dőn po-kol-bn lé - vők - höz szó-lot - tál, mint Min - den - h - tó. 5. irmosz Meg-lát-ván É - zs-i - ás köz-tünk v-ló is - te - ni meg - je - le - né - sed be-nem l-ko-nyo-dó vi-lá - gos-sá - gát, óh Krisz - tus, éj-sz - ká-ból fel-ser-ken-ve így ki- ál - tott: Fel - tá -md - nk hol - tk, és föl - kel - nek sír - bn lé - vők, és mind - -zok, kik föld - ben vn - nk, ör - ven - dez - nek. 6. irmosz El-fo-g-tott, ám-de el nem e-mész-te-tett Jó - nás, cet-hl-nk bel-se - jé - ben, mert 24

21 Te jel- ké - pe-det vi-sel vén, ki szen- ved - tél, s te-me-tést el-fo-gd - td, mint szo- bá - ból lé-pett ki, vd-ál-lt ból, és így szó - lott z őr - ség - hez: Kikhív-sá-gos és h-zug dol- go-kt ő-riz-tek, z ir - gl-mt el - h-ny- gol - já - tok. Kondákion H-lott-nk gyolcs-csl bo - lát - juk Azt, rít - v ki mély - sé -get le - zár - sír-b he-lye-zik, mint h-ln- dót t, és Hl - h - mir-há - vl és tt - lnt. Az sz-szo-nyok il-l-tok-kl jöt - tek meg- ken-ni Őt, ke-ser-ve-sen sír-v és fel - zo-kog-v. Ez szom-bt fö-löt-tébb ál - dott, melybenkrisztus fel-éb-red - vén,hr-md- n-pon fel - tá - mdt. 25

22 7. irmosz Óh, ki-mond-h - t lán - tt - ln cso - gok - ból, d, ki hol - tn és ke-men-cé - é - let - te - ben szent le-nül he-lye if - j-kt ki zik Őt sír - sz-b-dí-tot b, mi üd-vös-sé - gün - kért, kik így é - ne-ke-lünk: Meg - vál - tó Is - ten ál - dott vgy. 8. irmosz Há-bo-rodj meg-bor-zd-v, óh ég-bolt. és ren-dül - je-nekmeg föld -nek - lp-j - i, mert í - me h-lot tk-kö-zé tr - to-zik Az, - ki m-gs-ság-bn l - ko-zik, és ki-csiny sír-bolt nyújt né - ki hj - lé - kot, kit is if -jk áld-j tok, p - pok di-cső-ít-se tek, né-pek m-gsz tl-j-tok mind-ö-rök-kön ö - rök - ké. 26

23 9. irmosz Ne si-rss en - gem, A - nyám, Is - ten di-cső-ség - ben fel - e - sír - bn mert fel- tá - me-lem -zo lát - ván m-dok és kt, kik Fi - - kit mé-hed-ben mg nél-kül fo-gn - tál, meg-di-cső-ü hit - tel és dt, lök, és mint sze-re - tet - tel, szün - te - le - nül m - gsz - tl - nk Té ged. Kis ekténi. Szent mi Urunk, Istenünk. Dícséreti sztichirák. Ngy doxológi. KÖRMENET 27

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben