AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT? AZ ISTEN TENYERÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT? AZ ISTEN TENYERÉBEN!"

Átírás

1 Komlóska AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT? AZ ISTEN TENYERÉBEN! Esettanulmány Készítették: Jacsó Annamária Kispataki Csaba Vizkeleti Anna MSc hallgatók Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Miskolc, április 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1 1. A helyi gazdaságfejlesztés 2 2. Helyzetelemzés Történelme Társadalmi környezet Természeti környezet A terület földrajzi helyzete Vízrajz, vízkészlet Növényszerkezet, művelési ágak Állatállomány Levegőtisztaság, környezeti ártalmak Turisztikai adottságok 8 3. Komlóska SWOT mátrixa 8 4. Fejlesztési lehetőségek Munkahelyteremtés Fejlesztési elképzelések Gazdasági környezet, finanszírozás Településmarketing 17 Összegzés 18 Felhasznált szakirodalom 20

3 ÁBRAJEGYZÉK 1. Helyi gazdaságfejlesztés folyamata 3 2. Helyi gazdaságfejlesztési eszközök 4 3. Komlóska elhelyezkedése 4 4. Komlóska népességének alakulása 6 5. Komlóska fejlesztésének célpiramisa A Zempléni Mintaprogram térsége Az adóparadicsom gazdasági előnyei Komlóskán Komlóska marketing célrendszere 17 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. Komlóska népességének alakulása 5 2. Erdő ill. mezőgazdasági területi adatok 7 3. Állatállomány alakulása (db) 8 4. Stratégiai mátrix 12

4 Az ember mindaddig nem tesz erőfeszítést, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy ő is befolyásolhatja a fejlődést. Így megtanultam, hogy együtt kell működni az emberekkel, hogy ők maguk is láthassák: a dolgok megváltoztathatók. (Danilo Dolce) Forrás: Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya BEVEZETÉS Dolgozatunkban Komlóskát, az önfenntartó ökofalut mutatjuk be, amely mintapéldája a kistelepülések megmaradásának, élni akarásának. Az a település, amelynek az állami költségvetésből visszajuttatott forrásai fokozatosan kiapadtak, állami dotáció híján saját lábukra kellett állni. Óriási összefogással, akarattal, leleménnyel, a lakóhelyükhöz való ragaszkodással sikerült a helyi gazdaságfejlesztést végrehajtaniuk. Nem véletlenül választottuk a fenti idézetet dolgozatunk mottójául. A település intézményrendszere, infrastrukturális hálózata, szociális ellátórendszere, természeti szépsége, és a vállalkozóbarát gazdasági környezete példa értékű. Mindez a közösség összetartó erejének, az egy célért tenni akaró szorgos embereknek és a település vezetőjének, illetve vezetőinek köszönhető. Terepgyakorlatunk során volt lehetőségünk személyesen is találkozni a település polgármesterével. Ekkor tájékozódhattunk a kezdeti nehézségekről, a helyi gazdaságfejlesztés megvalósításáról, az elért eredményekről, a sikerekről. Munkánk során megtapasztalhattuk az ott lakó közösség összefogását, erejét, amely képes volt megváltoztatni mindennapjaikat. Ez számunkra is új lendületet adott. Hitet, hogy területfejlesztőként kikerülve az egyetemről, ugyanilyen elszántsággal szakmai sikereket tudunk majd munkánkban elérni. Dolgozatunk megírásához a KSH adatait, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkat, lezárult pályázatok, a jelenleg futó pályázatok anyagait használtuk fel. A kiegészítő dokumentációkból képet kaphattunk a hosszú távú fejlesztési elképzelésekről, a konkrét fejlesztési célokról. Az első fejezetben röviden összefoglaljuk a helyi gazdaságfejlesztés lényegét. A második fejezetben bemutatjuk Komlóska történelmét, társadalmi, gazdasági helyzetét. A harmadik fejezetben a helyzetfelmérés alapján összeállítottuk a település SWOT analízisét, illetve az alkalmazható stratégiai mátrixot, melynek alapján körvonalazódtak a fejlesztési lehetőségek, melyet a negyedik fejezetben foglaltunk össze. Ebben részletesen kitértünk a munkahelyteremtés lehetőségeire, a finanszírozás kérdésére, valamint az alkalmazható településmarketingre. Végül pedig összegeztük tapasztalatainkat. Célunk az, hogy Komlóska példája ösztönző lehet mindazon falvak részére, amelyek nagy nehézségek közepette élik meg a gazdasági válság kihívásait, településük forrásainak jelentős lecsökkenését. 1

5 1.A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A hazai területfejlesztési gyakorlatban többnyire a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések kerültek előtérbe. Mára bebizonyosodott, hogy a létező problémákra gyakran nem lehet tartós, fenntartható megoldást találni tisztán külső erőforrások felhasználásával. A külső gazdasági, információs erőforrásokról szóló döntések a térségek közösségein kívül születnek meg, így nem mindig tudják reálisan felmérni és figyelembe venni a helyi közösség érdekeit, és a helyi közösségek a kitűzött célok melletti elköteleződését is alááshatják a térségükön kívül, (a bevonásuk nélkül) meghozott döntések. (Területfejlesztési füzetek o.) A helyi gazdaság az idevonatkozó szakirodalom szerint egy település, mikro-, vagy kistérség saját adottságai által motivált, ezeket az adottságokat fenntartható módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások összessége. A helyi gazdaságfejlesztés (HGf) tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében. (Lengyel Imre Regionális gazdaságfejlesztés 2010.) A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői: helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre; helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat, vállalkozások, civil szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg; elsősorban helyi eszközökre, belsőerőforrások felhasználására épít, a külsőeszközöknek és erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van; autonóm, egyedi, helyhez illőmegoldásokat keres; a helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg; a helyi piac szervezésére irányul; a fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak; a gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal; önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel. Hangsúlyozni kell, hogy a helyi gazdaságfejlesztés egy hosszú távú folyamat (1. ábra), amely az igények felismerésétől, az ötletek megfogalmazásától, majd a helyi gazdaságfejlesztési stratégiák közösségi részvétellel történő kidolgozásától kezdve, a programozáson és az egyes projektötletek generálásán keresztül a projektek megvalósításáig, valamint a tapasztalatok nyomon követéséig és azok visszacsatolásáig bezárólag számos szakaszból áll. Ideális esetben egy véget nem érő körfolyamatot alkot, amely a helyi szereplők számára egyben egy tanulási folyamat is. A keretében megvalósított akciók egymást kiegészítik, tovább építik, öngerjesztő módon segítve elő további fejlesztő akciók indítását. Ezáltal a helyi gazdaság folyamatosan bővül, alakul, a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő módon ágyazódik be környezetébe, alkalmazkodik a helyi és külső feltételekhez, mindeközben a helyi lakosság megélhetése, megfelelő életszínvonalának helyben való biztosítása hosszú távon (a környezettel összhangban, társadalmi konszenzussal, területi és pénzügyi szempontokat figyelembe véve) fenntartható módon történik. 2

6 Közösségfejlesztés Igények felismerése Ötlet megfogalmazása Stratégia kidolgozása Programozás Projektötlet generálása Projekt megvalósítása Tapasztalatok nyomon követése 1.ábra Helyi gazdaságfejlesztés folyamata Forrás: Saját szerkesztés A helyi fejlesztéssel kapcsolatos értelmezésekben három közös alapelem van (G.Fekete Éva 2005): a helyi szereplők bevonása, a helyi erőforrások befektetése, a helyi kontroll gyakorlása. A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások lehetnek kézzelfogható, fizikailag megjelenő beruházások, fejlesztések, valamint fizikai formában meg nem jelenő, szellemi beruházások is, például szemléletformálás, tudatosság növelése. Mindkét csoport szerves részét képezi a helyi gazdaság fejlesztésének, más-más tekintetben, de egyaránt szükségesek ahhoz, hogy az adott térség önmaga hozzájáruljon gazdasági lehetőségeinek megteremtéséhez, kiaknázásához, ezzel javuljon a helyi közösség társadalmi kohéziója, életszínvonala. Ideális esetben a fizikai és szellemi beruházások/fejlesztések optimális aránya valósul meg, nem pedig szűk keresztmetszetek keletkeznek. Nem elég például jó minőségű helyi termékeket előállítani és ezeknek értékesítési helyszíneket biztosítani, hanem szükség van e termékek helyi keresletének megteremtésére is. A tudatos fogyasztásra ösztönözve nem hagyható el a helyi lakosok szemléletének formálása sem (2. ábra). A helyi gazdaságfejlesztésnek számos pozitív hatása van, amelyek területfejlesztési és vidékfejlesztési jelentőséggel bírnak: helyi vállalkozói tevékenységet generál; munkahelymegőrző és teremtő szerepe van; mozgósítja a helyi közösséget, bővíti a helyi együttműködési hálót; a helyi erőforrások fenntartható használatához vezet; erősíti a helyi identitást és lokálpatriotizmust; 3

7 a település népesség-megtartó erejét növeli, élhetőségét javítja; megújítja a város-vidék kapcsolatokat. Helyi termék fejlesztés Helyi közösség fejlesztés Gazdasági együttműködések Szemléletformálás Helyi gazdaság Önkormányzat gazd. tevékenysége Helyi termékek promóció Pénzügyi jellegű intézkedések Helyi vállalkozás fejlesztés Szociális gazdaság kiépítése 2.ábra Helyi gazdaságfejlesztési eszközök Forrás: Saját szerkesztés Településfejlesztési füzetek o. alapján 2. HELYZETELEMZÉS 3. ábra Komlóska elhelyezkedése Forrás: tisztavizunk.hu 4

8 Komlóska a Történelmi Tokaji Borvidék északi határa és a Zempléni Tájvédelmi Körzet déli határa között helyezkedik el. Egy zárt természeti környezet, hegyekkel ölelt völgy, 3000 ha nagyságú a közigazgatási területe, rajta többségében erdők, szántóterületek, gyepterületek és gyümölcsösök találhatók. A település határában 59 forrás található, melyek a falun áthaladó patakot táplálják. Nincs átmenő forgalom, 50 kilométeres körzetben nincs vegyi üzem, egy teljesen steril öko gazdálkodásra kiválóan alkalmas terület. Jelenleg 312 fő lakja a települést Történelme II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban a gens fidelissima azaz a leghűségesebb nép jelzővel illeti a település lakosságát. Komlóska első írásos említése Már akkor a település határában állott Solymos vára, a birtokhoz tartozott a premontrei szerzetesrend temploma, a darnói apátság és már akkor aranyat bányásztak a településen. A vár ásatása során 5000 éves leleteket is találtak. A település irtvány település, az egybefüggő erdőterületeket vágták le és a növénytermesztésre és állattenyésztésre alkalmas területeket művelésbe vonták a szántóterületekel és gyepterületekkel. Az 1900-as évek első felében közel 500 szürke marha legelt a határban és minden termő területet a helyi lakosság megművelt. Komlóska erdőbirtokossága a II. világháború után mintagazdaságként működött. Erdőszövetkezeti formára változtatták, mely továbbra is példás összefogásról tanúskodott. Sajnos 1948 után a községet felszámolásra ítélték, a lakosság jelentős részét kitelepítették, megszüntették a helyben lévő munkahelyeket, felszámolták a Tsz-t. Nem lehetett saját vezetése és gazdálkodása a községnek, nem lehetett új telkeket kialakítani, az 1000 lelkes lakosság így a rendszerváltozásra 500 fő alá csökkent Társadalmi környezet A rendszerváltozás időszakában, a térségben is megszűntek azok a munkahelyek, melyekbe autóbuszokkal szállították a komlóskaiakat, és így óriási méretű lett a munkanélküliség és tovább nőtt az elvándorlás. A lakosság számának alakulását az 1. táblázat, valamint a 4. ábra mutatja. Komlóska népességének alakulása 1. táblázat Év Fő Év Fő Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 5

9 A lakosság elöregedett, a munkaképes lakosság nagy része munkanélküli lett, az egy főre jutó átlagjövedelem nem érte el az ,- Ft-ot. Az elmúlt évtizedekben a község legnagyobb eredménye a rendszerváltozáskor kivívott önrendelkezési jog, melynek eredménye, hogy Komlóska Község Önkormányzata megalakulhatott, ezáltal saját vezetése, polgármestere, képviselő-testülete és saját gazdálkodása lett től önálló Önkormányzata lett Komlóskának. Ez nagyon fontos volt a település számára, mert a rendszerváltás előtt, csak társközsége volt az Erdőhorváti és Háromhutai közös tanácsnak, helyi vezetése nem volt a településnek. A VB. Erdőhorvátiban működött. Nem jutott fejlesztésre a településen, elmaradtak a legszükségesebb beruházások is, leépítették a jól működő helyi szakcsoportot is. Az újonnan alakult önkormányzat vezetőinek, meg kellett teremtenie a működési feltételeket, újraéleszteni a települést. 4.ábra Komlóska népességének alakulása Forrás: 2.3. Természeti környezet A terület földrajzi helyzete A komlóskai medence a Kárpátok belső-vulkáni vonulatához tartozó Tokaj-Zemplénihegyvidék középtáj Háromhutai hegycsoport kistájcsoportjának önálló kistája. A medence átlagos tengerszint feletti magassága méter. A medencét keretező hegyek: északon a Barlang-hegy, a Tölgyes-bérc és a Mogyorós-tető, keleten a Borz-hegy, a Nagy-Papaj, délen a Hollós-tető és a Pusztavár, nyugaton a Szkalka. A peremhegyek méterrel 6

10 emelkednek a medence fölé.(kiss G ) A zárt mélyedés egyetlen kijáratát a Komlóska patak völgye jelenti Vízrajz, vízkészlet A medence területén fakadó források vize általában sok ásványi anyagot tartalmaz. A vulkáni utóműködéshez kötődő ércesedés okozza a vizek magas mangán és vas tartalmát. A Terület mészkő alapzatával hozható kapcsolatba a Bánya-forrás vizének kalcium-karbonát (CaCO3) tartalma. A Büdös-forrás vize - mint ahogy a neve is utal rá - kénhidrogént tartalmaz (Kulcsár L. 1956). A medence felszíni vizeit a Komlóska patak vezeti le. A Komlóskai - medence gazdag vízkészlettel rendelkezik, 59 forrást találunk a határban. Többsége gondozatlan, az állattartásnál a legeltetésnél volt jelentőségük, ma már ritkán használják, így elhanyagolt állapotban vannak, néhány kivétellel csekély a vízhozamuk. Több mint 100 ásott kút van a faluban, melyeknek csak 1/3-a iható, de ezek állapota is romlik, amióta kiépült az ivóvízhálózat. A víz szintje 1-8m mélységben található. A település vízrendszerét egy 110 méteres fúrt kút táplálja. Felszíni víztárózó nincs Komlóska határában, pedig szükséges lenne a záporvizek és a tavaszi hóolvadás szabályozására. Egy záportározó tervezése folyamatban van, a vízkárok csökkentése érdekében. A Komlóska patak vezeti el a medence vízgyűjtő területéről a vizet, ez állandó élővízfolyás, de újabban az aszályos nyarakon elapad. Szárazárkok sokasága teszi változatossá a domborzatot, ezek alkalmi vízelvezetők, valamint ökológiai folyosók, a vadállomány mozgásterei. Az öntözésnek nincs hagyománya, eddig az átlagosnál több csapadék nem indokolta Növényszerkezet, művelési ágak Komlóska közigazgatási határa 2986 ha. A földterület 2/3-át 2057 hektárt erdők borítják. A település határában lévő réteket, legelőket jelenleg nem hasznosítják, így elindult egy természetes cserjésedés, beerdősülés. A szántóterületeknek csak a jobb talajadottságú, a településhez közel eső parcelláit művelik. Saját részre és az állatállomány etetésére termelnek. A település erdő, illetve mezőgazdasági adatait a 2. táblázat foglalja össze. Össz.terület (ha) Erdő (ha) Erdő ill. mezőgazdasági területi adatok Mezőgazd. terület (ha) Szántóterület átlagos Ak értéke Erdő aránya (%) 2. táblázat Mezőgazdasági terület aránya (%) ,7 68,89 26,89 Állami terület 75% 10% Magán terület 25% 90% Forrás: KSH Állatállomány Üzemi állattartás jelenleg nincs a községben. Napjainkra teljesen eltűntek az állatok a faluból. Sajnos megszűntek a felvásárló cégek, így nem volt jövedelmező a szarvasmarha-tartás. Az állatállomány alakulását a 3. táblázat foglalja össze. 7

11 Állatállomány alakulása (db) 3. táblázat Szarvas marha Sertés Juh Ló n.a n.a n.a Forrás: KSH Levegőtisztaság, környezeti ártalmak A település egyik legnagyobb kincse az érintetlen környezet a friss, tiszta levegő és az ásványvíz minőségű vízkészlet. Komlóskán nem működik káros anyagot kibocsátó üzem, de 30 kilométeres körzeten belül sem. A szilárd hulladékot a szomszédos Erdőhorvátiban lévő lerakóra szállítják. Szintén ide ürítik a szippantott szennyvizet is. Folyamatban van a szennyvízhálózat megépítése Turisztikai adottságok A Zempléni táj csodálatos szépsége a természet érintetlensége, jelentős vonzerő, főleg az alföldi, városi emberek számára. A hegyek, a friss levegő, a tiszta környezet jelentős értéket képviselnek. A Komlóskai - medence változatossága, sokszínűsége gazdag növényzete, állatvilága mellett a műemlékei is gazdagítják a községet. A Darnói - apátság romjai (Premontrei szerzetesrend XIV. sz.), A Pusztavár romjai, az ország egyetlen ruszin tájháza, a gazdagon díszített Görögkatolikus templom. 3. KOMLÓSKA SWOT MÁTRIXA A helyzetelemzés alapján összeállításra került a település SWOT mátrixa, melyet a következő táblázat foglal össze. 8

12 ERŐSSÉG - Komlóska turisztikai adottságai - Alacsony ingatlanárak, olcsó munkaerő - Művelési ágak változása, erdőtelepítés - Erdőtelepítésre jól felkészült szakemberek - Üde gyepterületek - A medence élőhelyi változatossága - Egyedi épített környezet, máshol fel nem lelhető sajátosságokkal - Élő hagyományok, népszokások - Aktív lakosság - Hasznosítható ingatlanok, telkek - Koncepció, stratégiai célok megléte - Jelentős helyi adó kedvezmények - Rendkívül jó közbiztonság, erkölcsi morál - Biotermelésre alkalmas területek GYENGESÉG - Tőke hiánya - Talaj alacsony termőképessége - Kedvezőtlen lejtési viszonyok - Legelőterületek elhanyagoltsága - A termékek feldolgozottsági szintje alacsony - Elaprózódott földterületek, birtokok - Rendezetlen tulajdonviszonyok - A vállalkozások termékfejlesztési, értékesítési, kereskedelmi tevékenysége gyenge - Infrastruktúra hiányosságai (közút, gáz) - Megközelíthetőség - Munkanélküliség - Szakképzetlen munkaerő LEHETŐSÉG - Erdősítés növelése - Gyepterületek növekedése, ezek gondozása - Növénytermesztés fejlesztése (Gyógynövények, Vetőmag term.) - Állattenyésztés (szarvasmarha, kecske) - Gyümölcstermesztés ( dió, szilva, szeder) - Tájjellegű termékek előállítása - Turizmus fejlesztése (Falusi, Vadász, Rekreációs) és a kiszolgáló létesítmények megépítése - Családi vállalkozások beindítása az építőiparban és a falusi turizmusban - Gazdasági együttműködések erősítés - Határon átnyúló együttműködések - Agrár életpálya modell ERŐSSÉG-LEHETŐSÉG - Turisztikai termékkínálat bővítése - Önfenntartó mezőgazdálkodás megteremtése - Helyi vállalkozások beindítása - Kormányzati Üdülőnegyed kialakítása - Szabad, üres, kihasználatlan telkek, ingatlanok értékesítése, bérbeadása, gazdasági folyamatokba bevonása GYENGESÉG-LEHETŐSÉG - Tőkevonzás, vállalatok betelepítése - Mezőgazdasági termelésre nehezen alkalmazható területek alternatív hasznosítása - Képzési programok a lakosság számára - Vállalkozások tevékenységének erősítése VESZÉLYEK - A gazdátlan parlag területek növekedése - A mezőgazdaság eltartó és foglalkoztató képességének tovább csökkenése - Munkanélküliség tartósulása - Anyagi, finanszírozási gondok miatt elhúzódó fejlesztések - Közlekedés állapotának további romlása - A gazdasági válság további elhúzódása - Az állami adószabályozás módosulása - A letelepült vállalatok telephelyváltása ERŐSSÉG-VESZÉLY - Foglalkoztatási gondok enyhítése a mezőgazdaságban, valamint a betelepülő vállalkozások segítségével - Sárospatak felé aszfaltozott út kiépítése - Adókedvezményeken felül további segítségnyújtás, szolgáltatáskínálat a vállalkozások számára - Birtokviszonyok rendezése - Infrastruktúrafejlesztés GYENGESÉG-VESZÉLY 9

13 A táblázatok alapján a következő megállapítások tehetők: Erősségek: A település egyedi épített környezettel, máshol nem fellelhető sajátosságokkal rendelkezik. Aktív lakossága van, mely őrzi népszokásait, hagyományait. Komlóskán rendkívül jó erkölcsi morál, jó közbiztonság uralkodik. Olcsó munkaerővel, alacsony ingatlanárakkal, hasznosítható ingatlanokkal, telkekkel rendelkezik. Az önkormányzat vállalkozásbarát politikát valósított meg, jelentős helyi adókedvezményekkel támogatja a betelepülő vállalkozásokat. Erdőtelepítéshez értő szakemberei, valamint biotermelésre alkalmas területei vannak a településnek. Mindezeket a lehetőségekkel párosítva kapunk néhány olyan alternatívát, melyekre esetleg érdemes lenne Komlóskának fókuszálnia. A rendkívüli természetközelség, egészséges, tiszta levegő a kirándulni, valódi pihenésre vágyó turisták számára teljesen ideális, ám elzártsága miatt nem feltétlen magas számban keresik fel a kistelepülést a pihenni vágyók. Úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatáskínálat bővítésével, egy kicsit élményorientáltabb megközelítéssel akár több turistát is fogadhatnának Komlóskán, mint jelenleg. A mezőgazdasági területek megvásárlásával és hasznosításával munkát kaptak azok is, akik korábban nem tudtak dolgozni, egyelőre az önfenntartástól azonban még messze áll a falu, hiszen megtermelt jövedelme elenyésző, fő forrása a külső forrásokból származó adóbevétel, amire hosszú távon nem lehet építeni, mivel bizonytalan mind az állami adókörnyezet stabilitása, mint a vállalkozók helybenmaradási hajlandósága is. Ezekkel is kalkulálva, ám ettől valamilyen módon független gazdasági modell kialakítása célravezető lehetne. Nagy lehetőség lehetne még a megtelepedő vállalkozások mellé helyi vállalkozások létesítése, amelyek akár a betelepülőkkel együtt is működhetnének, segíthetnék őket olyan termékekkel, szolgáltatásokkal, amelyre igény van, ez egyben a helyi gazdaságot is fellendíthetné. A kormányzati üdülőkörzet kialakítása marketingfogás lenne az állam felé, amellyel a mostanában nem túl baráti viszonyt az állam és Komlóska között javítani lehetne. Az erősségekre támaszkodva lehetne oldani a zsáktelepülés-jelleget, tervbe is van véve a faluban a Sárospatak felé vezető aszfaltozott út megépítése. A helyi mezőgazdaságban való foglalkoztatás pedig a munkanélküliség oldásában képes segítséget nyújtani. Gyengeségek Az elaprózódott földterületek, rendezetlen birtokviszonyok a termelés további fejlesztésében gátló tényezőként jelennek meg. A kedvezőtlen domborzati viszonyok, valamint az alacsony termőképességű talaj a termelhető mezőgazdasági termékek körét leszűkíti. A termékek feldolgozottsági szintje 10

14 alacsony, a vállalkozások termékfejlesztési, értékesítési, kereskedelmi tevékenysége gyenge. A település hiányos infrastruktúrával rendelkezik, nehezen megközelíthető, a rendelkezésre álló munkaerő szakképzetlen. Ennek megfelelően a piaci vagy a helyi igényeknek megfelelően képzéseket kell biztosítani a lakosság azon része számára, mely igényli azt, például mezőgazdálkodási, gazdasági ismereteket is lehetne átadni az emberek számára. Az infrastruktúrafejlesztést illetően friss hír az internet és a térerőhálózat kiépítése, amely óriási pozitívum és előrelépés a település életében, ez a kettő elengedhetetlen ahhoz, hogy egy település a modern világban integrálódni tudjon, Lehetőségek Veszélyek Új növénytermesztési fajták bevezetése, az állattenyésztés (szarvasmarha, kecske) fejlesztése. Termékfeldolgozók létesítése, mellyel tájjellegű termékeket lehet előállítani. A vállalkozások együttműködésének, a határon átnyúló együttműködések fejlesztése, valamint családi vállalkozások beindítása az építőiparban és a falusi turizmusban. A gazdasági válság további elhúzódása, amely anyagi, finanszírozási gondok miatt elhúzódó fejlesztéseket eredményezhet. Tartósulhat a munkanélküliség, amely a fogyasztás beszűküléséhez vezethet. A közlekedés állapotának további romlása hátrányosan érinti a települést. Röviden összefoglalva a település 2010 előtti állapotát: Alulfinanszírozott Önkormányzati rendszer: 6,5 millió Ft/év nettó finanszírozás, Kizárták a települést a pályázati támogatásokból (ÖNHIKI), Nem kaptak hitelt, Nem nyertek a pályázataik, Egy szarvasmarha sincs a községben, A szántó területeknek 5%-a művelt, A gyepterületeik teljesen elgazosodtak, A gyümölcsösök és szőlő ültetvények teljesen lepusztultak, A lakosság elöregedett, a munkaképes lakosság nagy része munkanélküli, Az egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el az ,- Ft-ot. A falvaknak, köztük Komlóskának is jelenleg az a legnagyobb problémája, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, legnagyobb részt az alacsonyan iskolázottak számára nincs elegendő értékteremtő munkalehetőség. A SWOT mátrix alapján négyfajta stratégia határozható meg, melyet a 4. táblázat foglal össze. 11

15 Veszélyek Lehetőségek Erősségek Stratégiai mátrix 4. táblázat Gyengeségek Támadó (offenzív) Változásorientált Diverzifikált Védekező(defenzív) Forrás: Saját szerkesztés Védekező stratégia: egy részterület gyengeségeit vizsgálja úgy, hogy elemzi a problémahalmazt tovább súlyosbító várható tendenciákat (veszélyek). A gyengeségekből és veszélyekből áll össze az a megoldandó problémahalmaz, aminek megváltoztatását célozza a védekező stratégia. Támadó stratégia: az erősségeket veszi számba, és épít az ezek kiaknázását segítő esélyekre. Változásorientált stratégia: a kedvező külső lehetőségek és a gyengeségek által bezárt negyedbe sorolható változásorientált célokkal, stratégiákkal már óvatosabban kell bánni, csakis jól meghatározott preferencia-sorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a kedvező külső trendeket meglovagolva, a meghatározó gyengeségek teljes vagy részleges felszámolását követően. Diverzifikált stratégia: a veszélyek és erősségek közös területére eső diverzifikált fejlesztések kockázatosak, a fejlesztés nagy körültekintést igényel. Főleg akkor van értelme ezekkel a területekkel foglalkozni, ha az első negyedbe tartozó offenzív stratégiát igénylő területek nem nagyon léteznek. A helyzetelemzésből és a SWOT analízisből adódóan a támadó stratégia a célravezető. Ezt igazolja a település polgármesterének ezzel kapcsolatos megfogalmazása: Ha minden központi utasítást végrehajtottak volna, akkor ma már nem lenne Komlóska. Ezért minden központi leépítési szándékra fejlesztéssel válaszolunk." 4. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A település fejlesztésének a célpiramisát az 5. ábra foglalja össze. A fejlesztés általános stratégiai célja a lakosság életszínvonalának emelése. Ez munkahelyteremtéssel, a település fejlesztésével, a szolgáltatások körének bővítésével valósítható meg. 12

16 Általános stratégiai cél Életszínvonal emelése Részstratégiák Munkahely teremtés Település fejlesztés Szolgáltatás bővítése Részstratégiák fő céljai Közmunkaprogram Úthálózat Szennyvíz Földprogram Öko-ipari park Mobilhálózat Termékfeldolgozás Kormányzati falu Internet Turizmus Közlekedés Falusi turizmus 4.1. Munkahelyteremtés 5. ábra Komlóska fejlesztésének célpiramisa Forrás: Saját szerkesztés A legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, mely a mezőgazdaság, az ipar és a turizmus területén valósítható meg. Csak azok a munkahelyek jöttek létre, melyeket a település lakói saját maguknak teremtettek, így több mint 200 ember visszakapott erdejére erdőszövetkezetet hoztak létre, mely újra mintagazdaságként működik. Számos helyi vállalkozó igyekszik megélhetést biztosítani az itt élőknek elsősorban erdőművelés, fafeldolgozás és turizmus területén. A mai napig a legnagyobb munkaadó az önkormányzat, mely intézményeket tart fent (bölcsőde-óvoda, iskola, házi szociális gondozó, falugondnok) közmunka programokkal próbál megélhetést biztosítani az itt élő családoknak. A munkavégzést segítik az önkormányzat birtokában lévő ipartelepek, volt Tsz. területek, illetve az önkormányzat által működtetett traktorok és munkaeszközök melyekkel a lakossági területeket szántják és művelik, valamint egyéb feladatokat is ellátnak. Az önkormányzat régóta önellátásra törekszik, közmunka program keretében igyekeznek megtermelni az alapvető zöldségeket és gyümölcsöket, melyet a közétkeztetésben használnak fel. Az intézményeket fával fűtik, melyhez a tüzelőt a dolgozók gyűjtik össze, így jelentős pénzeket takarítanak meg. Az önkormányzat elindít egy földprogramot, melynek lényege, hogy megvásárolja, bérbe veszi azokat a területeket, melyeket az önkormányzatnak átadnak, ezeken megteremtik a mezőgazdasági gazdálkodás feltételeit. Jelenleg több mint 100 ha megvásárlása van folyamatban, melyhez további területeket ajánlanak fel a tulajdonosok bérlemény címen. Jelentős probléma az osztatlan közös tulajdon kezelhetetlensége, ezért szorgalmazzák a vételt vagy a bérleményt. A művelésbe vont területek megtisztítása során 13

17 tüzelőt termelnek az intézményekhez. A visszaállított gyepterületek kiváló gyógynövénytermő helyek, illetve állattartásra alkalmas területek. A csekély termőképességű szántóterületek előnye pedig a teljesen steril bio, öko termesztésre kiválóan alkalmas területek, melyek könnyen locsolhatóak. Növénytermesztés terén: A lakosság számára vetőmagot biztosítanak és az ültetéshez segítséget nyújtanak munkagépekkel a talaj előkészítésben és így a megtermelt élelmiszer biztosított a családok számára. Az önkormányzat is művelésbe vont területeket, mely területeken az itt jól termő növényeket termesztene, mint burgonya, zöldségek, cékla, bab stb. Az általános iskola gyakorlókertjében már a legkisebbek is tanulják a növénytermesztési munkálatokat. Az itt megtermelt alapanyag is a konyhát gyarapítja. A gyógynövények hasznosítását a mai napig nagyon jól ismerik a helyiek, ennek nagy hagyománya van, így például gyógynövény-szentelést is tartanak a templomban. Az itt termesztett herbák nagyon jó hatóanyag tartalmúak. Állattartás terén: Szárnyas állatok kihelyezését tervezik, melynek lényege, felmérve a lakossági szándékot, csirkét, kacsát, pulykát helyeznek ki 50, 100, 200 db-ot igény szerint, melyhez biztosítják a takarmányt és a tenyészidő végén a kihelyezett állomány 50%-át várják el a termelőtől. Az itt jelentkező többlet felhasználásra kerül a Magyar Piac Szövetkezet értékesítési rendszerén belül az intézményi közétkeztetésben, valamint a későbbiek során a helyi boltban, valamint az internetes web áruházon keresztül is. A nagyobb állatok kihelyezésére is lenne igény, mint sertés, kecske, szarvasmarha. Gyümölcstermesztés terén: Komlóska határa bővelkedik őshonos gyümölcsfajtákkal, melyek nagyon jó feltételekkel termeszthetőek vegyszerezés és jelentősebb munkavégzés nélkül. Az itt megtermelt gyümölcsöket két részre osztják: az egészségesebb alapanyagból lekvárt készítenek (közlekvár), melyet a közétkeztetésben használnak fel. Az erre nem alkalmas termésből pedig pálinkát főznek, ez a közpálinka Fejlesztési elképzelések Az önkormányzat kiemelt szerepet szán az önfenntartó rendszer kialakítására, melynek lényege, hogy olyan termelési folyamatok induljanak el, melynek értéke hasznosul az adott termelőnél, ezáltal biztosítja a mindennapi élelmiszert, a többlet pedig felhasználásra kerül a Magyar Piac Szövetkezet értékesítési rendszerén belül az intézményi közétkeztetésben, valamint a későbbiek során a többlet értékesítésre kerülne a helyi boltban, valamint az internetes web áruházon keresztül is. Komlóska Község Önkormányzata a Magyar Piac Szövetkezet tagjaként a Zemplén térség összefogását szorgalmazza, mely kereten belül Zemplén Vármegye területének termelőit és felhasználó egységeit kívánja összefogni a Magyar Piac Szövetkezet céljainak érdekében. A Magyar Piac Szövetkezet Zempléni mintaprogramban résztvevő települések 14

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Készítetették:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030)

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megbízásából a Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) 2014. július 31. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben