Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében, ában, 46. (3) bekezdésében, 48. (2) - (4) bekezdésében, 49. (2) bekezdésében, ában, 51. (2) bekezdésben, 52. (1) bekezdés n) pontjában, 53. (1) - (3) bekezdésében, 57. (1) - (2) bekezdésében, 59. (2) bekezdésében, 68. (2) - (3) bekezdésében, 82. (3) bekezdésében, 84. (2) bekezdésében, 143. (4) bekezdés a) pontjában, a tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. Törvény 10/A (3) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezését követően a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Jászszentlászló Község Önkormányzata. (2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. (3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. (4) A polgármesteri hivatal feladatkörét a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) látja el. (5) Az önkormányzat illetékességi területe: Jászszentlászló község közigazgatási területe. 2. (1) Az önkormányzat jelképei: zászló, címer, pecsét. (2) Az önkormányzat zászlaja: arany szegéllyel körülvett világoskék színű lobogó, közepén a község címerével. (3) A község címere: Szent-Lászlónak a sziklából vizet fakasztó jelenetét ábrázoló pajzs. Szent-László alakja: ruhájának színe kék, palástja vörös, haja fekete, koronája és a dicsfény arany, a szikla és a lándzsa ezüst, vízfakasztás helye fekete, a kiömlő víz és az égbolt kék, a domb zöld, a pajzs mérete 3 : 4. A pajzsot jobbról zöld színű szőlőlevelek és arany színű szőlőfürtök, balról zöld akáclevelek és ezüst akácvirág díszítés veszi körül.a pajzs alatt aranyszínű szalagban a község alapításának éve két részre osztva 18 Jászszentlászló 73 felirattal. (4) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, közepén a község címere Jászszentlászló Község Önkormányzata 1873 körirattal. (5) A jelképek használatát a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. 1

2 3. Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot. 4. Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 1. számú melléklet tartalmazza. 5. Jászszentlászló község testvérvárosai: Gyergyószárhegy (Románia), Eggolsheim (Németország), Tótfalu (Szerbia), Cavedine (Olaszország). Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 6. (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatait az 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat vállalkozási, illetve egyéb feladataival kapcsolatban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: a) a vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban való részvételének részletes alaptevékenységtől elhatárolt felsorolását, b) az egyes feladatok, tevékenységek forrását, c) a tevékenység feladatmutatóinak megnevezését. 7. A képviselő-testület és a bizottságok ülésein e rendelet 4. számú melléklete szerinti önszerveződő közösség képviselőit illeti meg a tanácskozási jog az őket érintő kérdésekben. A képviselő-testület működése 8. (1) A képviselő-testület tagjainak létszáma: 7 fő. (2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül 4 fő jelen van. (3) Ha az ülés határozatképtelen, akkor az ülést változatlan napirend pontokkal 8 napon belül újra össze kell hívni. 9. A képviselő-testület: a) alakuló ülést, b) rendes ülést és c) rendkívüli ülést tarthat. (2) A Képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülésezik, figyelemmel az éves munkatervében meghatározottakra, valamint szükség esetén rendkívüli ülést tart. 10. A képviselők és a polgármester esküjét a Helyi Választási Bizottság elnöke veszi ki. Az alpolgármestertől az esküt a polgármester veszi ki. 11. (1) A rendes ülések ütemezését az éves munkaterv tartalmazza, melyet a polgármester előterjesztésére a következő évre vonatkozóan a decemberi testületi ülésen fogad el a Képviselő-testület. (2) A munkaterv tartalmazza: a) az ülések várható időpontját, b) napirendjét, 2

3 c) a napirendek előterjesztőit. Rendkívüli ülés 12. A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 44. -ában foglalt esetekben. A Képviselő-testület ülése összehívása, meghívója 13. (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testület ülését. (2) A képviselő-testület ülését - főszabályként - az önkormányzat székhelyére kell összehívni. (3) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. 14. (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. (2) A meghívónak tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, b) az ülés időpontját, c) a tervezett napirendeket, d) a napirendek előadóit. (3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. (4) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni. (5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni: a) képviselőknek, b) jegyzőnek, c) országgyűlési képviselőnek, d) járási hivatal vezetőjének, e) nem állandó meghívottaknak: a napirendek előadóinak vagy akiket az ülés összehívója megjelöl. (6) Az intézmények vezetőit, illetve a bizottságok nem képviselő tagjait akkor kell az ülésre meghívni, ha van olyan napirend pont, amely intézményét illetve bizottságát érinti. (7) A 4. számú mellékletben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit akkor kell az ülésre meghívni, ha van olyan napirendi pont, amely közösségüket érinti. 15. (1) Előterjesztést benyújthat: a) polgármester, b) képviselő, c) bizottság, d) jegyző. 3

4 (2) Az előterjesztés lehet írásbeli vagy szóbeli. (3) Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés az alábbi esetekben: a) rendeletalkotás, rendeletmódosítás, b) intézményalapítás, átszervezés, megszűntetés, c) pályázat kiírása, d) helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása. (4) Az előterjesztésnek alkalmasnak kell lenni a tárgykör bemutatására, megfelelő következtetések levonására. Az első részében ki kell térni a jogszabályi háttérre, a kérdéssel kapcsolatos korábbi testületi döntésre, a döntés várható hatásaira. A második részben határozati javaslatot kell megfogalmazni. (5) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. (6) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról. (7) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 gépelt oldalra korlátozhatja. (8) A zárt ülések előterjesztéseit az érintettek kötelesek úgy kezelni, hogy azok tartalmáról illetéktelenek ne szerezzenek tudomást, más ne tekinthesse meg. (9) A zárt ülések előterjesztéseit az ülés végén a jegyzőnek át kell adni. 16. (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet. (2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására: a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, b) egyéb szóbeli meghívással. (3) A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatatását. 17. (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. (2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: a) jegyzőt, b) az országgyűlési képviselőt. (3) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg: a) az intézményvezetőt, b) a bizottság nem képviselő tagját, c) akit egy-egy napirendi pontjához meghívtak, d) a 4. számú mellékletben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit. 18. A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formája meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára. 4

5 Az ülés rendje 19. A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, b) napirend előterjesztése, elfogadtatása, c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése, d) napirendenként: da) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, db) a vita összefoglalása, dc) az indítványok szavazásra való feltevése, dd) határozati javaslatok szavaztatása, de) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, e) a rend fenntartása, f) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének kihirdetése, g) időszerű kérdésekről tájékoztatás, h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről, i) az ülés bezárása, j) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről. 20. (1) Az ülés vezetője a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében: a) figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása, b) rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. (2) Ha testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a képviselő-testület a polgármester javaslatára dönthet az ülés meghatározott időre történő félbeszakításáról. 21. (1) A polgármester előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére. (2) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt. 22. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (2) A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv ában meghatározottak szerint. (2a) Zárt ülésre az ülésen részvevők adathordozót, adatrögzítő eszközt - kivételt képez az ülés hanganyagának rögzítésére szolgáló 1 darab diktafon valamint mobiltelefont nem vihetnek be. 1 (3) Amennyiben a zárt ülés tartása az érintett beleegyezésétől függ, lehetőség szerint az ülést megelőzően be kell szerezni írásbeli nyilatkozatát. Ha ez nem lehetséges, akkor az érintett szóbeli nyilatkozatát a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe kell rögzíteni. 1 Módosította a20/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos:2013. szeptember 25. 5

6 (4) A képviselő-testület egyedi döntéssel egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. (5) Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. 23. (1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő jogosult. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 24. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek. (2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. 25. Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. 26. A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. Személyes érintettség 27. (1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása előtt hozzátartozójára is kiterjedően bejelenteni személyes érintettségét. (2) A személyes érintettség bejelentését elmulasztó képviselővel szemben etikai vizsgálat indítható. (3) A Képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra a Mötv-ben meghatározottak az irányadók. (4) Nem kell a kizárásról dönteni, ha az érintett képviselő bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban. Döntéshozatal 28. (1) A képviselő-testület döntéseit főszabályként nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. (2) A képviselő-testület a Mötv a alapján név szerinti szavazást rendel el. (3) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők, igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A jegyző a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 29. (1) A titkos szavazásról a képviselő-testület esetenként dönt. (2) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi Bizottság gondoskodik. A képviselők 6

7 borítékba helyezett szavazólappal döntenek, melyeket az Ügyrendi Bizottság összesít. (3) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. A felvilágosítás-kérés szabályai 30. (1) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével. (2) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél lehetőleg az ülés előtt kell bejelenteni. (3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a testület a soron következő ülésén dönt. (4) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 31. (1) A képviselő-testület döntései: A képviselő-testület döntései a) határozat, b) rendelet. (2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: a) a napirend meghatározásáról, b) az ügyrendi kérdésekről, c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról, d) névszerinti szavazás elrendeléséről. 32. A képviselő-testület zárt ülésén hozott döntésének nyilvános adatait a zárt ülést követő nyilvános ülésen ismerteti a polgármester. 33. (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. (2) A képviselő-testület hatósági határozataira a Mötv-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 34. A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját év, hónap, nap megjelöléssel. 35. A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. 7

8 A határozat-nyilvántartás formái: a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint, b) határozatok betűrendes nyilvántartása. 36. (1) Rendelet alkotását a polgármester, a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző kezdeményezheti. A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani. (2) A rendelet szakmai előkészítésének feladatait a jegyző végzi, majd a tervezetet polgármester a testület elé terjeszti. (3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt. (4) A rendeletet a közös hivatal hirdetőtáblájára való kihelyezéssel kell kihirdetni. A jegyző köteles a rendeletet 15 napra kifüggeszteni. (5) A kihirdetett rendeletet meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján. 37. (1) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját év, hónap, nap megjelöléssel. (2) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. A rendelet-nyilvántartás formái: a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, b) rendeletek betűrendes nyilvántartása. (3) A képviselő-testület kétévenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát. (4) A jegyző gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról. A jegyzőkönyv 38. (1) A képviselő-testület üléséről írásbeli jegyzőkönyv készül 3 példányban. Az ülés teljes hanganyaga számítógépen kerül rögzítésre, melynek anyagát CDlemezen vagy DVD- lemezen kell tárolni. A hanganyag nem selejtezhető. (2) A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyzőkönyvvezető köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. (3) A képviselő-testület a döntéseit a polgármester által megfogalmazott javaslatról való szavazással hozza. (4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: a) a meghívót, b) a jelenléti ívet, c) az írásos előterjesztéseket, d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, e) az írásban benyújtott hozzászólásokat, f) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya, g) jegyző törvényességi észrevétele, h) név szerinti szavazásról készült névsor. (5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 39. (1) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvébe és mellékleteibe. (2) A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek 8

9 anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni. (3) A jegyzőkönyv másolatáért az önkormányzat térítési díjat kérhet. (4) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről, valamint a hangfelvétel elkészítéséről és tárolásáról a jegyző gondoskodik. (5) Zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak. A települési képviselő 40. A települési képviselők névsorát az 1. számú függelék tartalmazza. 41. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit a helyi önkormányzatokról szóló törvény határozza meg. Ezen felül a képviselő kötelessége: a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában; b) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről; c) lehetőség szerint előre, az ülés előtt bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni. Ez a bejelentés a távollét igazolását szolgálja. d) a képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni; e) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni. 42. A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg. A képviselő-testület bizottságai 43. A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes bizottságot hozhat létre. 44. (1) A bizottsági üléseket az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülésének szabályaira vonatkozóan a Mötv ban foglaltak irányadóak. (2) A bizottságuk saját működésüknek szabályairól ügyrendet fogadnak el. (3) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 45. A bizottság a következő feladatokat látja el: a) feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, b) szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, c) előterjesztéseket nyújthat be, d) az előterjesztésekhez állásfoglalást készíthet, e) gyakorolja a testület által rá átruházott hatósági hatáskört. 46. (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a) Ügyrendi Bizottság, b) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 9

10 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt bizottságok létszámát, a bizottságok feladatait, hatáskörét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 47. (1) A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre vagy meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre. (2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor: a) dönt a bizottság elnevezéséről, b) rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról, c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez, d) meghatározza a bizottságok feladat- és hatáskörét. Vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó szabályok 48. (1) A vagyonnyilatkozatok kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja el. (2) A vagyonnyilatkozat tételre köteles polgármester és települési képviselő /továbbiakban képviselő/ nyilatkozat kitöltésével jelzi az Ügyrendi Bizottságnak, hogy hány vele közös háztartásban élő személyt érint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. (3) A nyilatkozatot a képviselő 8 napon belül visszajuttatja a Közös Hivatalnak,aki az Ügyrendi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján átveszi a képviselői nyilatkozatokat, és ezzel egyidejűleg átadja a képviselő számára a megfelelő számú vagyonnyilatkozat kitöltésére alkalmas nyomtatványt. (4) A két példányban kitöltött vagyonnyilatkozat egyik példányát a képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi. XCVI. tv-ben meghatározott határidőn belül átadja a Közös Hivatalnak, aki az Ügyrendi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján a vagyonnyilatkozatok átvételét külön nyomtatványon írásban igazolja a képviselő számára, továbbá a képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékot a Közös Hivatal pecsétjével látja el, oly módon, hogy annak megsérülése nélkül az ne legyen felnyitható. A kitöltött vagyonnyilatkozatok második példányát a képviselő, illetve hozzátartozója magánál tartja. (4) A vagyonnyilatkozat utolsó oldalát, a vagyonnyilatkozatot adó képviselő, a hozzátartozója, illetve a hozzátartozó törvényes képviselője írja alá és ellátja a nyilatkozat megtételének dátumával. (5) A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, amelyekbe bárki betekinthet, ha a betekintést írásban kéri a jegyzőnél. A kérelem alapján a jegyző köteles 8 napon belül lehetőséget biztosítani a betekintésre a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. A betekintést kérőn kívül, legalább két személynek jelen kell lennie a betekintéskor, akik közül az egyik minden esetben az Ügyrendi Bizottság elnöke a másik pedig a jegyző, vagy a Közös Hivatal egyik köztisztviselője. 49. (1) A képviselők vagyonnyilatkozatáról és az azokba történő betekintésekről, a Közös Hivatal nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozatokról kézzel írott nyilvántartás készül, amely a következő adatokat tartalmazza: nyilvántartás sorszáma, a nyilatkozatot adó képviselő, illetve hozzátartozó neve, a nyilatkozattétel, valamint annak átadásának időpontja. (2) Az átadott vagyonnyilatkozatok és az azokról vezetett nyilvántartás biztonságos őrzéséről az Ügyrendi Bizottság gondoskodik, a Közös Hivatalban elhelyezett tűzbiztos lemezszekrényben. 10

11 (3) A Képviselő-testület alakuló ülését követően a megszűnt mandátumú képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát a Közös Hivatal a képviselő kérelmére az Ügyrendi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján visszaadja a vagyonnyilatkozat tételre köteles képviselő részére az átvételt rögzítő igazolás ellenében. Azon megszűnt mandátumú képviselők vagyonnyilatkozatainak biztonságos őrzéséről, amelyeket az arra jogosultak nem vesznek át továbbra is az Ügyrendi Bizottság gondoskodik a (2) bekezdésben megjelölt módon mindaddig, amíg az arra jogosultak át nem veszik saját, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályai 50. (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, az Ügyrendi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, az Ügyrendi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. (2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést az Ügyrendi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. (3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban nem vehet részt az Ügyrendi Bizottság azon tagja, akivel szemben, illetve a hozzátartozójával szemben az eljárást kezdeményezték. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 51. A polgármester: főállású tisztségviselő. Polgármester 52. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között, az Ügyrendi Bizottság javaslatára határozza meg a testület. 53. A polgármester összeférhetetlenségére az a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 54. A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a 6. számú melléklet tartalmazza. 55. (1) A polgármester fogadó órát tart minden csütörtök 8 és 9 óra között. (2) A polgármester esetében tartós távollétnek minősül az 1 hónapot meghaladó távollét. Ebben az esetben az alpolgármester a polgármester megbízása nélkül is jogosult eljárni. Alpolgármester 56. (1) Az alpolgármester társadalmi megbízatású. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. (3) Az alpolgármester fogadóórát tart minden hétfő 15 és 16 óra között. 11

12 Jegyző 57. (1) A jegyző vezeti a Közös Hivatalt. (2) A jegyző a Mötv-ben meghatározott feladatain kívül: a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról, b) tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről, c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről, d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való megismertetését. (3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. Közös Hivatal 58. (1) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok az igazgatási feladatok ellátására Közös Hivatalt tartanak fenn. A fenntartás költségeihez az érdekelt képviselőtestületek településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. (2) A Közös Hivatalhoz tartozó települések együttes ülését Jászszentlászló és Móricgát községek polgármesterei együttes meghívóban hívják össze a testületi ülések összehívására vonatkozó általános szabályok szerint. Az együttes testületi üléseket a székhely településre kell összehívni, de indokolt esetben lehet kihelyezett ülést is tartani. 59. (1) A jegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. (2) A jegyző évente május 31-ig beszámol minden képviselő-testületnek a közös hivatal munkájáról. (3) A jegyző vagy megbízottja Jászszentlászlón minden hétfőn, Móricgáton minden pénteken ügyfélfogadást tart. (4) A közös hivatal működésének ellenőrzését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végzik. 60. A közös hivatal a jegyző által készített Ügyrend szerint működik, mely részletezi a közös hivatal feladatait és belső munkamegosztását. 12

13 A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok, a közmeghallgatás 61. (1) A képviselő-testület évente legalább egyszer a közmeghallgatást tart. (2) Közmeghallgatást kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi tárgykörökben, kérdésekben: a) helyi adó bevezetése, b) Képviselő-testület által meghatározott, a település egészét érintő kérelmek tárgyában. 62. (1) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. (2) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. (3) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülése összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 63. A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek. 64. A közmeghallgatást a polgármester vezeti. 65. (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonására évente legalább egyszer falugyűlést tart. (2) A falugyűlés állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Az önkormányzati gazdálkodás 66. A képviselő-testület (a vonatkozó jogszabályok alapján) rendeletet alkot: a) az önkormányzat költségvetéséről, b) a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolóról, zárszámadásról, c) az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására. Záró rendelkezések 67. Ezen rendelet június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Jászszentlászló Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 25.) számú rendelet. Jászszentlászló, május Nagy András polgármester Valentovics Beáta jegyző 13

14 Ezen Képviselő-testületi rendelet május 23. kihirdetve. Valentovics Beáta jegyző 14

15 Mellékletek: 1. számú melléklet: Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok 2. számú melléklet: A képviselő-testület önként vállalt feladatai 3. számú melléklet: A vállalkozási, illetve egyéb feladatokkal kapcsolatos melléklet 4. számú melléklet: Helyi önszerveződő közösségek felsorolása 5. számú melléklet: Az állandó bizottságok létszámai, a bizottságok feladata és hatásköre 6. számú melléklet: Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei 7. számú melléklet: Munkáltatói jogkör polgármester által ellátott Függelék: 1. számú függelék: Képviselők névsora 2. számú függelék Jászszentlászló Községi Önkormányzat által alkalmazott szakfeladatok 15

16 1. számú melléklet: Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok A hivatalos lap neve: SZENTLÁSZLÓI HÍRMONDÓ A hivatalos lap megjelenésének gyakorisága: eseti. A lap formátuma, terjedelme: A/4 formátumú, 12-es betűméret, 5 lap, 1100 példány A lap nyomdai kivitelezője: MH Kft, Kiskunfélegyháza Felelős szerkesztő: Szabó Jenő Szerkesztő:Bakodiné Tábori Leonóra A lap terjesztésének módja: közvetlen személyes kézbesítés. A lap ára, vagy térítésmentessége: térítésmentes Egyéb: Engedély száma: 2.2.4/236/2004.NKÖM 16

17 2. számú melléklet: A képviselő-testület önként vállalt feladatai 1. Mezőőri tevékenység 2. Bölcsődei csoport fenntartása 3. Idősek otthona 5. Idősek nappali ellátása 17

18 3. számú melléklet. A vállalkozási illetve egyéb feladatokkal kapcsolatos melléklet A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban való részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenységek 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 2. Közhasznú társaságban való részvétel 2.1. A szerv közhasznú társaságnak nem tagja. 3. Gazdasági társaságban való részvétel 3.1. A) A szerv az alábbi gazdasági társaság(ok)nak tagja. A gazdasági társaság megnevezése, Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kft Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt. KÖZMŰ Kft. Kiskunmajsai Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. A gazdasági társaság által ellátott főbb tevékenységi körök Kéményvizsgálat, kéményseprés Szilárdhulladék kezelés ivóvízellátás szennyvízkezelés Egészségügyi ellátás 18

19 4. számú melléklet: Helyi önszerveződő közösségek felsorolása 1. Jászszentlászlói Nagycsaládosok Egyesülete 2. Jászszentlászlói Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete 3. Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 4. Nyugdíjas Klub 5. Hangász Egyesület 6. Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 7. Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 8. Jászszentlászlói Sportegyesület 9. Korszerű Iskoláért Alapítvány 10. Tanári Kanári Együttes 11. Jászszentlászlói Ifjúsági Közösség 12. Jászszentlászlóért Egyesület 13. Jászszentlászlói Motorosok 19

20 5. számú melléklet: Az állandó bizottságok létszámai, a bizottságok feladata, hatásköre Az ügyrendi bizottság létszáma 3 fő. A/ Az ügyrendi bizottság Az ügyrendi bizottság feladat- és hatásköre: - megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának törvényességét, - közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának alakuló ülést követő átfogó felülvizsgálatában, - vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását, - a képviselő-testületi üléseken a titkos szavazás lebonyolítása - összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás - képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, - a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül, - a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: - a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére, - a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése, - a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás. A bizottság saját maga állapítja meg működése részletes szabályait. B/ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A pénzügyi és gazdasági bizottság létszáma 3 fő. A bizottság feladat- és hatásköre: - véleményezi az éves költségvetési koncepciót és költségvetési javaslatot, - véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló előterjesztésről, - az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezet véleményezése - észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására, - ellenőrzi az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást, - javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására, - részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben, - ellenőrzi a beruházások végrehajtását, - ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét, - az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában javaslatokat tehet 20

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Jászszentlászló Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. július 2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Móricgát Község Önkormányzata

Móricgát Község Önkormányzata Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. /III. 27./ önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonkeresztúr község közigazgatási területe.

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonkeresztúr község közigazgatási területe. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása.

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartott alakuló

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonmáriafürdő község közigazgatási területe.

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonmáriafürdő község közigazgatási területe. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Héhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.12.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014 (XI.18) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonberény község közigazgatási területe.

I. Fejezet Általános rendelkezések. (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonberény község közigazgatási területe. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Vámosmikola Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben