PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A koncepció jogszabályi alapja A koncepció célja A koncepció előzménye ELVI ALAPOK Jövőkép meghatározása Alapelvek, értékek HELYZETELEMZÉS Pusztaszabolcs bemutatása Demográfiai adatok Lakosságszám alakulása Korösszetétel Nemek megoszlása, családszerkezet A szociális szolgáltatások célcsoportjai Az önkormányzat szociális feladatellátása Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata Az intézmény bemutatása Szociális szolgáltatások Az önkormányzat szociális stratégiája Prognózis A település gazdasági fejlesztésének várható iránya Az önkormányzat anyagi kondícióinak várató alakulása A szociálisan rászorulók számának várható alakulása Az adonyi kistérséggel való együttműködés Társulás A fejlesztés iránya 25

3 3 Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 1. BEVEZETÉS 1.1. A koncepció jogszabályi alapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociális rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepciónak tartalmaznia kell, a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról. a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, önkormányzat által készített koncepcióhoz,

4 4 illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetővel, a kisebbségi önkormányzattal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi A koncepció célja: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70/E. (1) bekezdése rögzíti, hogy A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. A szolgáltatástervezési koncepció a rászorultak részére a szociális biztonság megteremtését, a szociális szolgáltatások, az otthoni környezetben való gondozást segíti. A koncepció 6 évre szól, a szociális intézmény működése szempontjából lényeges döntéseket foglalja magába közötti időtartamra vonatkozóan. A törvényi kötelezettségen túl az önkormányzat célja, hogy Pusztaszabolcs lakossága számára elérhetőek legyenek a szociális biztonságot jelentő ellátási formák, az intézmény megfeleljen a szakmai elvárásoknak, minőségi és hatékony formában nyújtsa szolgáltatásait A koncepció előzménye: A törvényi felhatalmazás alapján, kötelezettségének eleget téve Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatástervezési koncepciót közötti időszakra vonatkozóan a 351/2004.(X.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá véglegesen.

5 5 2. ELVI ALAPOK 2.1. Jövőkép meghatározása A jövőkép a fejlesztések kiindulópontja, amely egyúttal meghatározza, hova szeretnénk eljutni. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének egyszerűen meghatározott átfogó jövőképe: a tradicionális értékek megőrzésével a településen élők számára az életminőség javításának biztosítása. Pusztaszabolcs a környezetével harmóniában élő, fejlődő gazdasággal rendelkező település. Legfontosabb célkitűzés, településünk elnyerje a városi címet, s a városi infrastruktúra adta lehetőségeket, annak megfelelő közszolgáltatásokat kívánja az önkormányzat biztosítani a településen élők számára. Az önkormányzat a 390/2007. (X.25.)Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti épületrészben ( a mentőállomás mellett) egészségügyi centrumot kíván kialakítani. Itt kerülne elhelyezésre 2 háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat és esetleg egy ügyeleti központ. A centrumban egészségügyi szűrővizsgálatokra is sor kerülhetne A lakosság egészségügyi állapotának felméréséhez, különböző szűrővizsgálatok szervezéséhez az önkormányzat mindig is pozitívan állt hozzá, s a továbbiakban is ezt a gyakorlatot kívánja folytatni. A Pusztaszabolcs Adonyi út 51. szám alatti épületben, a megüresedő háziorvosi rendelő és a lakás átalakítását követően kívánja az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményét elhelyezni, ahol megfelelő tárgyi feltételeket biztosítana a szolgálat rendelkezésére. Fontos a középtávú célkitűzés, mivel a demográfiai adatok alapján a következő 10 évben várható a jelenleg éves korosztályhoz tartozó személyek idősödésével az idős, egyedül élők számának növekedése (férfiak és nők egyaránt) és fokozottabb igénye a szociális ellátások iránt Alapelvek, értékek A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani az alábbiakra: biztosítani a településen a szociális jogok érvényesítésének a lehetőségét, középpontban az ember, az egyének és a családok álljanak, mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása,

6 6 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény támogató szerepének hangsúlyozása, az egyén, a családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése, szociális biztonság megteremtése, ne fordulhasson elő a településen, hogy a rászorulók ellátás nélkül maradjanak, az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a hozzáférés mindenki számára egyenlően biztosított legyen A település lakosainak jobb, magasabb színvonalú ellátása érdekében Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzata megállapodást kötött július 1. napjától szociális szakellátási feladatok ellátására az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmények körébe tartozó időskorúak gondozóháza, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények körébe tartozó idősek otthona iránt jelentkező igények kielégítéséről. A településen működő, mikrotérségi szinten (Iváncsa és Adony településeken) a szociális szolgáltatási feladatokat ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magas szakmai színvonalon biztosítsa a szolgáltatásait, az ellátást igénybevevők számára. A jogszabályi változásoknak és az elvárásoknak megfelelően szükséges az egyes szolgáltatások biztosítása, fejlesztése. A lakosság változó igényeinek, szociális szükségleteinek figyelembe vételével kell kialakítani, átalakítani a szolgáltatásokat. 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Pusztaszabolcs bemutatása A település a Dunántúl keleti részén, Fejér megyében, a Pécs-Budapest fő vasútvonal mentén található- a Dunától 10 km-re- a Mezőföld területén. A Velencei tó 10 km-re fekszik a településtől. Pusztaszabolcs vasúti csomópont, ahonnan Budapest, Baja, Pécs irányába villamosított vasútvonalon lehet eljutni. Budapest 50, Székesfehérvár 35, Dunaújváros 30km-re fekszik a

7 7 településtől. Vasúti pályaudvara a Budapesthez kapcsolódó elővárosi személyszállító vasúthálózat egyik végállomása, teherforgalmi és rendezőállomás. Egészségügy Három felnőtt háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi, három védőnői körzet és egy gyógyszertár működik a településen november 23-án kezdte meg működését a pusztaszabolcsi mentőállomás, amelynek ellátási körzetébe tartozik Pusztaszabolcson kívül Besnyő, Beloiannisz, Adony, Iváncsa. Oktatás A település alapellátását 2 óvoda és egy általános iskola biztosítja. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2007. (X.25.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású 2 óvoda és az általános iskola összevonásával július 1-től egy közös igazgatású intézményt hoz létre. Térségi szerepet tölt be a településen működő Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Az oktatást színesíti a településen telephellyel rendelkező Violin művészeti iskola, valamint a gimnázium és egyéb felnőttképzést folytató vállalkozások által szervezett szakképzést nyújtó tanfolyamok sora. Az alap és a szakmai képzések mellett az oktatás fontos tényezőjévé vált az Artemisz Nyelviskola, mely a kistérség egyetlen nyelviskolája. Közművesítés és kommunális ellátás A település közművekkel teljes mértékben ellátott, a szennyvízcsatorna hálózat 2002-re megépült, a közúthálózat és a burkolat felújítása, építése folyamatos. A szilárd hulladék elszállítása az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően működik. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2.182, a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma: (2006. évi KSH adatok alapján) Közbiztonság, tűzvédelem A településen két állandó körzeti megbízott vigyáz a közbiztonságra, munkájukat a megyeileg is elismert Polgárőrség segíti. A település lakosságának biztonságérzetét hivatott szolgálni a Tűzoltó Egyesület, amely térségi szerepet tölt be.

8 8 Ipar Pusztaszabolcson található Közép-Kelet-Európa legnagyobb élfurnér gyára. A Heitz Élfurnér Művek egy négy országra kiterjedő Kft. egyik telephelye. Budapest dél-délnyugat-nyugati irányú elővárosi vasútjainak Stadler karbantartóbázisa a településen működik. Gazdaság Pusztaszabolcs gazdasága stabil, a munkanélküliségi ráta alacsony. A történelmi sajátosságokból eredően napjainkban is fejlett az agrárgazdaság, az ipar folyamatos fejlődését segíti a jó közlekedési helyzet és az infrastruktúra. Népsűrűség Pusztaszabolcs Nagyközség területe és népsűrűsége megnevezés Terület km 2 lakosság száma népsűrűség fő/km 2 belterület 3, ,1 külterület 48, ,21 összesen 51, ,23 Pusztaszabolcs kedvező helyzetűnek tekinthető a lakónépesség 1 km 2 -ére eső átlagos népsűrűsége 124,23 fő, ami meghaladja a évi országos átlagot (108 fő/km 2. A település külterületi lakossága zömében (70%) komfortos lakóingatlanokban él, 10% az összkomfortos lakóegységek aránya és mindössze 20% a komfortnélküli lakásban élők aránya.

9 9 lakáshelyzet-közműellátás adatai 2006.(KSH adatok) Megnevezés Lakásállomány háztartási villamos-energiafogyasztók Száma háztartási gázfogyasztók száma gázzal fűtött lakások száma közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont Száma egyéni távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal) kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 973 Tömegközlekedés A település vasúti csomóponttal rendelkezik. A személy és gyorsvonatok a településen megállnak. Az autóbuszos közlekedést a helyi és helyközi utazásokra veszik igénybe a vasúttól távolabbi településrészek lakói. Naponta 4 pár buszjárat közlekedik Pusztaszabolcs és Székesfehérvár viszonylatban, és a településen áthalad Csákvár-Dunaújváros buszjárat naponta 1 pár járattal. Pusztaszabolcs területén 6 buszmegálló biztosítja a lakosság részére az igénybevétel lehetőségét Demográfiai adatok Lakosságszám alakulása A szociális ellátás megszervezése szempontjából meghatározó a demográfiai helyzet alakulása. A település lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal központi személyi adat- és lakcímnyilvántartása alapján ben fő, majd folyamatos emelkedés tapasztalható 2005-ig, amikor a legmagasabb az állandó lakosok

10 lakosságszám 10 száma: fő, 2006-ban csakúgy, mint az ország népessége csökkent, főre. Ezt követően 2007-ben a település népessége kismértékben emelkedett: főre. lakosság számának alakulása év Pusztaszabolcs lélekszámáról az országos tendenciához viszonyítva szerencsére nem mondható el, hogy folyamatosan csökken. Ez valószínű köszönhető a kedvező földrajzi fekvésnek, a közlekedési hálózat utóbbi években tapasztalt fejlesztésének, valamint az, hogy a település közművekkel teljes mértékben ellátott lakosság számának alakulása között Év Lakosságszám(fő) Korösszetétel település lakosságszáma és összetétele Korcsoport Fő 0-14 éves éves éves éves év feletti Összesen: fő

11 11 A születések és a halálesetek számának alakulását az alábbi tábla mutatja be: születések és halálesetek számának alakulása között Év született gyermekek száma halálesetek száma Országos tendenciaként az élve születések száma, a népesség gazdasági aktivitása csökken, az inaktív korúak aránya nő, a lakosság fokozatosan öregszik. Pusztaszabolcson a lakosság száma 5 évvel ezelőtt, 2002-ben fő volt, ezen belül a 18 éven aluliak száma fő, arányuk 23,5%. A 60 évesnél idősebbek száma 1204 fő, az arányuk pedig 18,7% ben a 18 éven aluliak száma fő, arányuk 22,4%-ra csökkent, ami 1,1%-os csökkenést jelent az 5 évvel ezelőtti adathoz viszonyítva. A 60 évesnél idősebb lakosság száma főre, arányuk 18%-ra csökkent. Országos viszonylatban növekedés tapasztalható az időskorúak számánál, Pusztaszabolcson 0,7%-kal csökkent az arányuk ban magas volt országosan és az anyakönyvi bejegyzések alapján Pusztaszabolcson is a halálesetek száma. Közülük sok idős korú ember halt meg, ez is a magyarázata lehet a csökkenésnek. A fenti táblázatból látható, hogy a középkorúak száma fő, amely a lakosság 27%-a, és a jövőre vonatkozóan várható a 60 év felettiek számának a növekedése. A fejlett világot jellemző öregedési folyamat jelenleg Pusztaszabolcson nem érvényesül, nem állapítható meg, hogy öregszik a lakosság. A 60 év felettiek száma 1154 fő, a lakosság 18%-a Nemek megoszlása, családszerkezet A nemek szerinti összetétel a nők javára tolódik el. Az idős korú, egyedülálló nők száma folyamatosan nő.

12 12 lakosság nemek szerinti megoszlása Korcsoport Férfi Nő Összesen fő % fő % fő % -14 éves , , , éves 173 2, , , éves , , , éves , , ,0 61 évestől 461 7, , ,0 Összesen , , Az életkor mellett a másik fontos demográfiai tényező a családi állapot. Szembetűnő változás az idős, özvegy egyedülálló nők számának a növekedése. A népesség-nyilvántartás adatai szerint 95 férfi és 414 nő özvegy családi állapotú személy él a településen. anyakönyvi-népességi adatok megnevezés házasságkötések száma válások száma születések száma halálesetek száma: ebből helyben elhunytak - holtnak nyilvánítás A házasságkötések számának csökkenésével és az első házasságkötési kor kitolódásának figyelembevételével Pusztaszabolcson a lakosság 39%-a él házasságban. A válások számával nő az egyszülős családok száma.

13 13 családi állapot szerinti megoszlás megnevezés nőtlen, házas özvegy elvált nem ismert hajadon Férfi Nő Összesen mindösszesen: fő Foglalkoztatottság Az aktív keresők 46%-a az iparban, 22 %-a a mezőgazdaságban, 20%-a a szállítás területén, 7%-a kereskedelemben és 5%-a egyéb területen alkalmazott kereső. Az ipari foglalkoztatottak 80%-a bejáró. A helyben dolgozók száma kb. 800 főre, az eljáró ingázók száma főre tehető. (2001. évi népszámlálási adatok) A munkanélküli ráta kedvezőnek mondható, decemberében 224 regisztrált munkanélküli volt a településen, a lakosság 3,5%-a. Iskolázottság A népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb arányban általános iskolát végzett. Az összlakosságon belül az analfabéták száma elhanyagolható. A 18 évesnél idősebb lakosságon belül a középiskolát végzettek aránya 2001-ben a lakosság 24,1% volt. A 25 éves és idősebb lakosságon belül a felsőfokú végzettségűek aránya 4,8% volt. (2001. évi népszámlálási adatok) 3.3. A szociális szolgáltatások célcsoportjai A nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma. Nagy részét az alacsony jövedelemmel rendelkező özvegy, elvált nők alkotják, a rokkantnyugdíjasok aránya is jelentős. Az időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók, fogyatékos személyek, egyszülős háztartások, krízishelyzetben levő anyák jelentik a célcsoportot, akik valamilyen formában segítségre szorulnak.

14 14 E népességcsoportoknál a szegénység is fontos kockázati tényező A lakosság közel fele valamilyen nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül. A várható közüzemi (villany, gáz) szolgáltatások árának emelkedését követően még nehezebb anyagi helyzetbe kerülhetnek e célcsoportok, s a helyzetüket negatívan érintheti még a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota. Elképzelhető, hogy szükségleteik sok esetben csak intézményi ellátási formákkal lesz biztosítató, amely jelentős kihívás elé állíthatja a településen a szociális ellátórendszert. Nyugdíjban részesülők 2006 (KSH adatok alapján) Megnevezés Férfi nő összesen öregségi nyugdíjban részesülők száma rokkantsági nyugdíjban részesülők száma hozzátartozói nyugdíjban részesülők száma megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők száma nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma Mindösszesen A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális térképpel rendelkezik a településre vonatkozóan. Folyamatosan frissítik a térképet, hogy információkkal rendelkezzenek a rászorulókra vonatkozóan. A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy sok az egyszemélyes háztartás. Esetükben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt fokozott igénybevétel várható. 4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADAT-ELLÁTÁSA 4.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése határozza meg: E szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni: a szociális alapellátásról.

15 15 Az önkormányzat az évi III. törvény végrehajtására alkotott 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelete alapján az alábbi ellátási formákat biztosítja a településen élők számára: Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás ápolási díj átmeneti segély temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások köztemetés közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság :2007. április 1-jétől adósságkezelési szolgáltatás: új szolgáltatásként november 1-jétől vezette be az önkormányzat. szociális ellátások alakulása megnevezés időskorúak járadéka rendszeres szoc. segély lakásfenntartási támogatás ápolási díj ebből -alanyi méltányossági átmeneti segély temetési segély köztemetés közgyógyellátás ebből-alanyi méltányossági normatív

16 16 Egészségügyi szolgáltatásra 16 fő volt jogosult, adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó kérelmét még nem nyújtotta be. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a település nagysága szerint határozza meg az egyes önkormányzatok feladatait a szociális szolgáltatások terén. A hatályos törvény szerint Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata, mint főnél több állandó lakosú település, az alábbi szociális szolgáltatásokat köteles biztosítani: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, az idősek nappali ellátását. A feladat-ellátási kötelezettség során az önkormányzatnak a szociális ellátások, és szolgáltatások feltételeit biztosítania kell, amely történhet intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján. A települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően-, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata kötelező szociális szolgáltatási feladatait az alábbiak szerint látja el: az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megbízási szerződést kötött Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületével a szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok január 1-jétől történő ellátására Pusztaszabolcs, Adony, Iváncsa településekre vonatkozóan. A fenntartói jogokat Pusztaszabolcs önkormányzata gyakorolja. A társulás neve: Pusztaszabolcs Nagyközség, Adony Város, Iváncsa Község Önkormányzatok Szociális Intézményi Társulása. A társulás székhelye Pusztaszabolcs, Magyar utca 6.

17 17 Telephelyei: Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. Adony, Kossuth Lajos u. 11. Iváncsa, Fő u. 61/b. A kötelező feladatellátás szakmailag önálló intézményben történik. Az intézmény érvényes, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal, és a törvény által előírt egyéb szabályzatokkal rendelkezik. Gazdálkodás szempontjából: Az intézmény előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek pénzügyi feladatait Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal látja el Az intézmény bemutatása márciusában nyitotta meg kapuit a 20 férőhelyes Öregek Napközi Otthona. A nyitáskor 12 fő vette igénybe az ellátást. 4 fő szociális gondozónő 17 idős embert részesített házi gondozásban. A szociális étkeztetést igénylők kiszolgálása is itt történt február 1.-jével hozta létre a nagyközség a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezzel két új ellátási formát biztosított a településen élők számára a törvényi előírásoknak megfelelően: a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatnál a szakdolgozói létszámemelés (1-ről 3 főre) szűkössé tette a meglévő helyiségeket, ezért év végén a gyermekjóléti szolgálat új telephelyre, Adonyi út 42. szám alá költözött júliustól pedig a törvényi előírásoknak megfelelően a családsegítő szakfeladaton egy főállású, 8 órás családgondozói álláshely került kialakításra, így lett a létszám 1,5 fő. A 2006-ban létrejött intézményi társulásnak köszönhetően a tárgyi feltételek (számítógép, fénymásoló) jelentősen javultak. A demográfiai adatok változása, a gyermeklétszám drasztikus csökkenése indokolttá tette a gyermekjóléti családgondozói létszám 1 fővel való csökkentését június 1.-jével.

18 18 alkalmazotti létszám alakulása megnevezés Fő intézményvezető 0,5 0,5 0,5 családgondozó (gyerm. jóléti) családgondozó (családsegítő) 0,5 1,5 1,5 Szociális gondozó adminisztrátor technikai dolgoz Összesen A kezdeti, havi kétszer 5 órában foglalkoztatott pszichológus 2005-től heti 5 órában látja el a feladatát. Az óraszám emelését nagymértékben indokolta problémás gyermekek és felnőttek számának emelkedése. A napi egyszeri meleg ebédet az arra rászorulóknak, ill. igénylőknek napi két órában megbízási szerződéssel foglalkozatott 3 fő viszi házhoz az ebédet. Szociális szolgáltatások Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a településen élő, szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémáik megoldásában. Étkeztetés Napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása munkanapokon, azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudják biztosítani. Ezt a

19 19 szolgáltatást úgy szervezi meg az önkormányzat, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében vehető át, ill. fogyasztható az ebéd. Házi segítségnyújtást A szolgáltatási igénybevevő személyeknek saját lakókörnyezetükben kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Az ellátás formáját, gyakoriságát az egyéni szükségletek határozzák meg. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az utóbbi években a házi segítségnyújtás keretében országosan megkezdődött a jelzőrendszeres szolgálat kiépítése. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. Az igényt a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél lehet előterjeszteni december 22.-től működik a szolgáltatás a kistérség 7 településén (Pusztaszabolcs, Adony, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Perkáta, Szabadegyháza). Az alapszolgáltatást a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht.) Iváncsa, Fő út 28.) biztosítja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. Ez a szolgáltatás napi 24 órán keresztül lehetőséget ad arra, hogy az egyedül élő idős emberek biztonságban érezhessék magukat. Családsegítés A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, valamint családok számára nyújtott szolgáltatás. A legtöbben anyagi problémák felmerülése végett, ügyintézéssel kapcsolatos, lelki-, mentális-, életviteli-, gyermeknevelési-, családi-kapcsolati problémák miatt keresték meg a szolgálatot. A családsegítésnél a legégetőbb problémák: anyagi-, megélhetési gondok, gazdálkodási problémák az egyre nehezedő gazdasági helyzetben teherbírást meghaladó, meggondolatlan hitelfelvételek (nem gondolnak arra, hogy a kölcsönt vissza is kell fizetni) életviteli nehézségek

20 20 a tradicionális család, mint olyan megszűnt, ebből kifolyólag a család nem tölti be (nem megfelelően tölti be) a tőle elvárt szerepet Az információhiány is sok esetben gondot okoz a családoknak A szolgálatnál évek óta foglalkoznak adományok gyűjtésével (főleg ruhanemű) és a hét minden szerdáján szétosztják a rászorulók között. A helyi Karitásszal jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben rajtuk keresztül az Élelmiszerbank által adományozott élelmiszerek szétosztásában részt vettek. Az önkormányzat lehetővé tette a családsegítő családgondozójának adósságkezelési tanácsadóvá való képzését. Ezzel egy új szolgáltatást tudott nyújtani a település lakosai részére ben 12 fő kereste fel a szolgálatot adósságkezelés miatt, de csak ketten jutottak el az előzetes együttműködési megállapodás megkötéséig. Többen voltak, akik nem vállalták az együttműködést, vagy nem feleltek meg a feltételeknek. Néhányan azt gondolták, majd kifizetik helyettük az adósságot. Idősek nappali ellátása A saját otthonukban élők részére biztosítja a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nyilvántartott várakozó nincs, minden igényt ki tudtak elégíteni. A következő táblázatból kitűnik, hogy az étkeztetés biztosításával egyre több rászoruló jut napi meleg ételhez, valamint a családsegítés iránti igénybevétel látványos megnövekedése bizonyítja ezen szolgáltatások fontosságát, létszükségletét. A szociális szolgáltatásban részesülők számának alakulását az alábbi táblázat mutatja:-

21 21 szociális szolgáltatásokban részesülők száma Megnevezés Étkeztetés házi segítségnyújtás csak étkeztetésben részesül ebből: -helyben fogyasztva lakásra szállítva csak házi segítségnyújtásban részesül étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesül fő Családsegítés éves forgalom időskorúak klubja(szakosított ellátás) időskorúak klubja (nappali ellátás, alapszolgáltatás) Jelzőrendszeres házi s. nyújtás Az önkormányzat szociális stratégiája Az önkormányzat, mint fenntartó felismerve a szociális ellátórendszer szerepét, fontosnak tartja, hogy ezen szolgáltatások biztosítását Pusztaszabolcs lakói számára jó körülmények között, megfelelő eszközökkel biztosítsa. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a legmegfelelőbb ellátórendszert biztosítsa, a településen egyetlen rászoruló se maradjon ellátás nélkül. Ezen célok megvalósítása érdekében született a képviselőtestület határozata, melynek értelmében, a jövőben sor kerül Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésére, az átépítésre kerülő, Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti önkormányzati ingatlanba. A szakmai munka szempontjából, valamint költségtakarékossági szempontból megvalósulhat újra a szakmai egységek egy helyen való működtetése. Minden rászoruló lakos részére lehetőséghez mérten biztosítani a számára legmegfelelőbb szociális ellátást, minden idős ember minél tovább maradhasson saját otthonában,

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Szanda Községi Önkormányzat

Szanda Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Szanda Községi Önkormányzat 2013. december 17. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben