PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A koncepció jogszabályi alapja A koncepció célja A koncepció előzménye ELVI ALAPOK Jövőkép meghatározása Alapelvek, értékek HELYZETELEMZÉS Pusztaszabolcs bemutatása Demográfiai adatok Lakosságszám alakulása Korösszetétel Nemek megoszlása, családszerkezet A szociális szolgáltatások célcsoportjai Az önkormányzat szociális feladatellátása Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata Az intézmény bemutatása Szociális szolgáltatások Az önkormányzat szociális stratégiája Prognózis A település gazdasági fejlesztésének várható iránya Az önkormányzat anyagi kondícióinak várató alakulása A szociálisan rászorulók számának várható alakulása Az adonyi kistérséggel való együttműködés Társulás A fejlesztés iránya 25

3 3 Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója 1. BEVEZETÉS 1.1. A koncepció jogszabályi alapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociális rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepciónak tartalmaznia kell, a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról. a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, önkormányzat által készített koncepcióhoz,

4 4 illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetővel, a kisebbségi önkormányzattal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei önkormányzat előzetesen véleményezi A koncepció célja: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70/E. (1) bekezdése rögzíti, hogy A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. A szolgáltatástervezési koncepció a rászorultak részére a szociális biztonság megteremtését, a szociális szolgáltatások, az otthoni környezetben való gondozást segíti. A koncepció 6 évre szól, a szociális intézmény működése szempontjából lényeges döntéseket foglalja magába közötti időtartamra vonatkozóan. A törvényi kötelezettségen túl az önkormányzat célja, hogy Pusztaszabolcs lakossága számára elérhetőek legyenek a szociális biztonságot jelentő ellátási formák, az intézmény megfeleljen a szakmai elvárásoknak, minőségi és hatékony formában nyújtsa szolgáltatásait A koncepció előzménye: A törvényi felhatalmazás alapján, kötelezettségének eleget téve Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatástervezési koncepciót közötti időszakra vonatkozóan a 351/2004.(X.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá véglegesen.

5 5 2. ELVI ALAPOK 2.1. Jövőkép meghatározása A jövőkép a fejlesztések kiindulópontja, amely egyúttal meghatározza, hova szeretnénk eljutni. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének egyszerűen meghatározott átfogó jövőképe: a tradicionális értékek megőrzésével a településen élők számára az életminőség javításának biztosítása. Pusztaszabolcs a környezetével harmóniában élő, fejlődő gazdasággal rendelkező település. Legfontosabb célkitűzés, településünk elnyerje a városi címet, s a városi infrastruktúra adta lehetőségeket, annak megfelelő közszolgáltatásokat kívánja az önkormányzat biztosítani a településen élők számára. Az önkormányzat a 390/2007. (X.25.)Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti épületrészben ( a mentőállomás mellett) egészségügyi centrumot kíván kialakítani. Itt kerülne elhelyezésre 2 háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat és esetleg egy ügyeleti központ. A centrumban egészségügyi szűrővizsgálatokra is sor kerülhetne A lakosság egészségügyi állapotának felméréséhez, különböző szűrővizsgálatok szervezéséhez az önkormányzat mindig is pozitívan állt hozzá, s a továbbiakban is ezt a gyakorlatot kívánja folytatni. A Pusztaszabolcs Adonyi út 51. szám alatti épületben, a megüresedő háziorvosi rendelő és a lakás átalakítását követően kívánja az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményét elhelyezni, ahol megfelelő tárgyi feltételeket biztosítana a szolgálat rendelkezésére. Fontos a középtávú célkitűzés, mivel a demográfiai adatok alapján a következő 10 évben várható a jelenleg éves korosztályhoz tartozó személyek idősödésével az idős, egyedül élők számának növekedése (férfiak és nők egyaránt) és fokozottabb igénye a szociális ellátások iránt Alapelvek, értékek A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani az alábbiakra: biztosítani a településen a szociális jogok érvényesítésének a lehetőségét, középpontban az ember, az egyének és a családok álljanak, mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása,

6 6 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény támogató szerepének hangsúlyozása, az egyén, a családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése, szociális biztonság megteremtése, ne fordulhasson elő a településen, hogy a rászorulók ellátás nélkül maradjanak, az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a hozzáférés mindenki számára egyenlően biztosított legyen A település lakosainak jobb, magasabb színvonalú ellátása érdekében Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzata megállapodást kötött július 1. napjától szociális szakellátási feladatok ellátására az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmények körébe tartozó időskorúak gondozóháza, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények körébe tartozó idősek otthona iránt jelentkező igények kielégítéséről. A településen működő, mikrotérségi szinten (Iváncsa és Adony településeken) a szociális szolgáltatási feladatokat ellátó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magas szakmai színvonalon biztosítsa a szolgáltatásait, az ellátást igénybevevők számára. A jogszabályi változásoknak és az elvárásoknak megfelelően szükséges az egyes szolgáltatások biztosítása, fejlesztése. A lakosság változó igényeinek, szociális szükségleteinek figyelembe vételével kell kialakítani, átalakítani a szolgáltatásokat. 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Pusztaszabolcs bemutatása A település a Dunántúl keleti részén, Fejér megyében, a Pécs-Budapest fő vasútvonal mentén található- a Dunától 10 km-re- a Mezőföld területén. A Velencei tó 10 km-re fekszik a településtől. Pusztaszabolcs vasúti csomópont, ahonnan Budapest, Baja, Pécs irányába villamosított vasútvonalon lehet eljutni. Budapest 50, Székesfehérvár 35, Dunaújváros 30km-re fekszik a

7 7 településtől. Vasúti pályaudvara a Budapesthez kapcsolódó elővárosi személyszállító vasúthálózat egyik végállomása, teherforgalmi és rendezőállomás. Egészségügy Három felnőtt háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi, három védőnői körzet és egy gyógyszertár működik a településen november 23-án kezdte meg működését a pusztaszabolcsi mentőállomás, amelynek ellátási körzetébe tartozik Pusztaszabolcson kívül Besnyő, Beloiannisz, Adony, Iváncsa. Oktatás A település alapellátását 2 óvoda és egy általános iskola biztosítja. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2007. (X.25.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati fenntartású 2 óvoda és az általános iskola összevonásával július 1-től egy közös igazgatású intézményt hoz létre. Térségi szerepet tölt be a településen működő Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Az oktatást színesíti a településen telephellyel rendelkező Violin művészeti iskola, valamint a gimnázium és egyéb felnőttképzést folytató vállalkozások által szervezett szakképzést nyújtó tanfolyamok sora. Az alap és a szakmai képzések mellett az oktatás fontos tényezőjévé vált az Artemisz Nyelviskola, mely a kistérség egyetlen nyelviskolája. Közművesítés és kommunális ellátás A település közművekkel teljes mértékben ellátott, a szennyvízcsatorna hálózat 2002-re megépült, a közúthálózat és a burkolat felújítása, építése folyamatos. A szilárd hulladék elszállítása az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően működik. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2.182, a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma: (2006. évi KSH adatok alapján) Közbiztonság, tűzvédelem A településen két állandó körzeti megbízott vigyáz a közbiztonságra, munkájukat a megyeileg is elismert Polgárőrség segíti. A település lakosságának biztonságérzetét hivatott szolgálni a Tűzoltó Egyesület, amely térségi szerepet tölt be.

8 8 Ipar Pusztaszabolcson található Közép-Kelet-Európa legnagyobb élfurnér gyára. A Heitz Élfurnér Művek egy négy országra kiterjedő Kft. egyik telephelye. Budapest dél-délnyugat-nyugati irányú elővárosi vasútjainak Stadler karbantartóbázisa a településen működik. Gazdaság Pusztaszabolcs gazdasága stabil, a munkanélküliségi ráta alacsony. A történelmi sajátosságokból eredően napjainkban is fejlett az agrárgazdaság, az ipar folyamatos fejlődését segíti a jó közlekedési helyzet és az infrastruktúra. Népsűrűség Pusztaszabolcs Nagyközség területe és népsűrűsége megnevezés Terület km 2 lakosság száma népsűrűség fő/km 2 belterület 3, ,1 külterület 48, ,21 összesen 51, ,23 Pusztaszabolcs kedvező helyzetűnek tekinthető a lakónépesség 1 km 2 -ére eső átlagos népsűrűsége 124,23 fő, ami meghaladja a évi országos átlagot (108 fő/km 2. A település külterületi lakossága zömében (70%) komfortos lakóingatlanokban él, 10% az összkomfortos lakóegységek aránya és mindössze 20% a komfortnélküli lakásban élők aránya.

9 9 lakáshelyzet-közműellátás adatai 2006.(KSH adatok) Megnevezés Lakásállomány háztartási villamos-energiafogyasztók Száma háztartási gázfogyasztók száma gázzal fűtött lakások száma közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont Száma egyéni távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal) kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 973 Tömegközlekedés A település vasúti csomóponttal rendelkezik. A személy és gyorsvonatok a településen megállnak. Az autóbuszos közlekedést a helyi és helyközi utazásokra veszik igénybe a vasúttól távolabbi településrészek lakói. Naponta 4 pár buszjárat közlekedik Pusztaszabolcs és Székesfehérvár viszonylatban, és a településen áthalad Csákvár-Dunaújváros buszjárat naponta 1 pár járattal. Pusztaszabolcs területén 6 buszmegálló biztosítja a lakosság részére az igénybevétel lehetőségét Demográfiai adatok Lakosságszám alakulása A szociális ellátás megszervezése szempontjából meghatározó a demográfiai helyzet alakulása. A település lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal központi személyi adat- és lakcímnyilvántartása alapján ben fő, majd folyamatos emelkedés tapasztalható 2005-ig, amikor a legmagasabb az állandó lakosok

10 lakosságszám 10 száma: fő, 2006-ban csakúgy, mint az ország népessége csökkent, főre. Ezt követően 2007-ben a település népessége kismértékben emelkedett: főre. lakosság számának alakulása év Pusztaszabolcs lélekszámáról az országos tendenciához viszonyítva szerencsére nem mondható el, hogy folyamatosan csökken. Ez valószínű köszönhető a kedvező földrajzi fekvésnek, a közlekedési hálózat utóbbi években tapasztalt fejlesztésének, valamint az, hogy a település közművekkel teljes mértékben ellátott lakosság számának alakulása között Év Lakosságszám(fő) Korösszetétel település lakosságszáma és összetétele Korcsoport Fő 0-14 éves éves éves éves év feletti Összesen: fő

11 11 A születések és a halálesetek számának alakulását az alábbi tábla mutatja be: születések és halálesetek számának alakulása között Év született gyermekek száma halálesetek száma Országos tendenciaként az élve születések száma, a népesség gazdasági aktivitása csökken, az inaktív korúak aránya nő, a lakosság fokozatosan öregszik. Pusztaszabolcson a lakosság száma 5 évvel ezelőtt, 2002-ben fő volt, ezen belül a 18 éven aluliak száma fő, arányuk 23,5%. A 60 évesnél idősebbek száma 1204 fő, az arányuk pedig 18,7% ben a 18 éven aluliak száma fő, arányuk 22,4%-ra csökkent, ami 1,1%-os csökkenést jelent az 5 évvel ezelőtti adathoz viszonyítva. A 60 évesnél idősebb lakosság száma főre, arányuk 18%-ra csökkent. Országos viszonylatban növekedés tapasztalható az időskorúak számánál, Pusztaszabolcson 0,7%-kal csökkent az arányuk ban magas volt országosan és az anyakönyvi bejegyzések alapján Pusztaszabolcson is a halálesetek száma. Közülük sok idős korú ember halt meg, ez is a magyarázata lehet a csökkenésnek. A fenti táblázatból látható, hogy a középkorúak száma fő, amely a lakosság 27%-a, és a jövőre vonatkozóan várható a 60 év felettiek számának a növekedése. A fejlett világot jellemző öregedési folyamat jelenleg Pusztaszabolcson nem érvényesül, nem állapítható meg, hogy öregszik a lakosság. A 60 év felettiek száma 1154 fő, a lakosság 18%-a Nemek megoszlása, családszerkezet A nemek szerinti összetétel a nők javára tolódik el. Az idős korú, egyedülálló nők száma folyamatosan nő.

12 12 lakosság nemek szerinti megoszlása Korcsoport Férfi Nő Összesen fő % fő % fő % -14 éves , , , éves 173 2, , , éves , , , éves , , ,0 61 évestől 461 7, , ,0 Összesen , , Az életkor mellett a másik fontos demográfiai tényező a családi állapot. Szembetűnő változás az idős, özvegy egyedülálló nők számának a növekedése. A népesség-nyilvántartás adatai szerint 95 férfi és 414 nő özvegy családi állapotú személy él a településen. anyakönyvi-népességi adatok megnevezés házasságkötések száma válások száma születések száma halálesetek száma: ebből helyben elhunytak - holtnak nyilvánítás A házasságkötések számának csökkenésével és az első házasságkötési kor kitolódásának figyelembevételével Pusztaszabolcson a lakosság 39%-a él házasságban. A válások számával nő az egyszülős családok száma.

13 13 családi állapot szerinti megoszlás megnevezés nőtlen, házas özvegy elvált nem ismert hajadon Férfi Nő Összesen mindösszesen: fő Foglalkoztatottság Az aktív keresők 46%-a az iparban, 22 %-a a mezőgazdaságban, 20%-a a szállítás területén, 7%-a kereskedelemben és 5%-a egyéb területen alkalmazott kereső. Az ipari foglalkoztatottak 80%-a bejáró. A helyben dolgozók száma kb. 800 főre, az eljáró ingázók száma főre tehető. (2001. évi népszámlálási adatok) A munkanélküli ráta kedvezőnek mondható, decemberében 224 regisztrált munkanélküli volt a településen, a lakosság 3,5%-a. Iskolázottság A népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb arányban általános iskolát végzett. Az összlakosságon belül az analfabéták száma elhanyagolható. A 18 évesnél idősebb lakosságon belül a középiskolát végzettek aránya 2001-ben a lakosság 24,1% volt. A 25 éves és idősebb lakosságon belül a felsőfokú végzettségűek aránya 4,8% volt. (2001. évi népszámlálási adatok) 3.3. A szociális szolgáltatások célcsoportjai A nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma. Nagy részét az alacsony jövedelemmel rendelkező özvegy, elvált nők alkotják, a rokkantnyugdíjasok aránya is jelentős. Az időskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók, fogyatékos személyek, egyszülős háztartások, krízishelyzetben levő anyák jelentik a célcsoportot, akik valamilyen formában segítségre szorulnak.

14 14 E népességcsoportoknál a szegénység is fontos kockázati tényező A lakosság közel fele valamilyen nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül. A várható közüzemi (villany, gáz) szolgáltatások árának emelkedését követően még nehezebb anyagi helyzetbe kerülhetnek e célcsoportok, s a helyzetüket negatívan érintheti még a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota. Elképzelhető, hogy szükségleteik sok esetben csak intézményi ellátási formákkal lesz biztosítató, amely jelentős kihívás elé állíthatja a településen a szociális ellátórendszert. Nyugdíjban részesülők 2006 (KSH adatok alapján) Megnevezés Férfi nő összesen öregségi nyugdíjban részesülők száma rokkantsági nyugdíjban részesülők száma hozzátartozói nyugdíjban részesülők száma megváltozott munkaképességűek járadékában részesülők száma nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma Mindösszesen A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális térképpel rendelkezik a településre vonatkozóan. Folyamatosan frissítik a térképet, hogy információkkal rendelkezzenek a rászorulókra vonatkozóan. A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy sok az egyszemélyes háztartás. Esetükben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt fokozott igénybevétel várható. 4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FELADAT-ELLÁTÁSA 4.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése határozza meg: E szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni: a szociális alapellátásról.

15 15 Az önkormányzat az évi III. törvény végrehajtására alkotott 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelete alapján az alábbi ellátási formákat biztosítja a településen élők számára: Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka rendszeres szociális segély lakásfenntartási támogatás ápolási díj átmeneti segély temetési segély Természetben nyújtott szociális ellátások köztemetés közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság :2007. április 1-jétől adósságkezelési szolgáltatás: új szolgáltatásként november 1-jétől vezette be az önkormányzat. szociális ellátások alakulása megnevezés időskorúak járadéka rendszeres szoc. segély lakásfenntartási támogatás ápolási díj ebből -alanyi méltányossági átmeneti segély temetési segély köztemetés közgyógyellátás ebből-alanyi méltányossági normatív

16 16 Egészségügyi szolgáltatásra 16 fő volt jogosult, adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó kérelmét még nem nyújtotta be. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a település nagysága szerint határozza meg az egyes önkormányzatok feladatait a szociális szolgáltatások terén. A hatályos törvény szerint Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata, mint főnél több állandó lakosú település, az alábbi szociális szolgáltatásokat köteles biztosítani: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, az idősek nappali ellátását. A feladat-ellátási kötelezettség során az önkormányzatnak a szociális ellátások, és szolgáltatások feltételeit biztosítania kell, amely történhet intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján. A települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően-, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata kötelező szociális szolgáltatási feladatait az alábbiak szerint látja el: az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megbízási szerződést kötött Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületével a szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok január 1-jétől történő ellátására Pusztaszabolcs, Adony, Iváncsa településekre vonatkozóan. A fenntartói jogokat Pusztaszabolcs önkormányzata gyakorolja. A társulás neve: Pusztaszabolcs Nagyközség, Adony Város, Iváncsa Község Önkormányzatok Szociális Intézményi Társulása. A társulás székhelye Pusztaszabolcs, Magyar utca 6.

17 17 Telephelyei: Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. Adony, Kossuth Lajos u. 11. Iváncsa, Fő u. 61/b. A kötelező feladatellátás szakmailag önálló intézményben történik. Az intézmény érvényes, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal, és a törvény által előírt egyéb szabályzatokkal rendelkezik. Gazdálkodás szempontjából: Az intézmény előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek pénzügyi feladatait Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal látja el Az intézmény bemutatása márciusában nyitotta meg kapuit a 20 férőhelyes Öregek Napközi Otthona. A nyitáskor 12 fő vette igénybe az ellátást. 4 fő szociális gondozónő 17 idős embert részesített házi gondozásban. A szociális étkeztetést igénylők kiszolgálása is itt történt február 1.-jével hozta létre a nagyközség a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezzel két új ellátási formát biztosított a településen élők számára a törvényi előírásoknak megfelelően: a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatnál a szakdolgozói létszámemelés (1-ről 3 főre) szűkössé tette a meglévő helyiségeket, ezért év végén a gyermekjóléti szolgálat új telephelyre, Adonyi út 42. szám alá költözött júliustól pedig a törvényi előírásoknak megfelelően a családsegítő szakfeladaton egy főállású, 8 órás családgondozói álláshely került kialakításra, így lett a létszám 1,5 fő. A 2006-ban létrejött intézményi társulásnak köszönhetően a tárgyi feltételek (számítógép, fénymásoló) jelentősen javultak. A demográfiai adatok változása, a gyermeklétszám drasztikus csökkenése indokolttá tette a gyermekjóléti családgondozói létszám 1 fővel való csökkentését június 1.-jével.

18 18 alkalmazotti létszám alakulása megnevezés Fő intézményvezető 0,5 0,5 0,5 családgondozó (gyerm. jóléti) családgondozó (családsegítő) 0,5 1,5 1,5 Szociális gondozó adminisztrátor technikai dolgoz Összesen A kezdeti, havi kétszer 5 órában foglalkoztatott pszichológus 2005-től heti 5 órában látja el a feladatát. Az óraszám emelését nagymértékben indokolta problémás gyermekek és felnőttek számának emelkedése. A napi egyszeri meleg ebédet az arra rászorulóknak, ill. igénylőknek napi két órában megbízási szerződéssel foglalkozatott 3 fő viszi házhoz az ebédet. Szociális szolgáltatások Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a településen élő, szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémáik megoldásában. Étkeztetés Napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása munkanapokon, azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudják biztosítani. Ezt a

19 19 szolgáltatást úgy szervezi meg az önkormányzat, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében vehető át, ill. fogyasztható az ebéd. Házi segítségnyújtást A szolgáltatási igénybevevő személyeknek saját lakókörnyezetükben kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Az ellátás formáját, gyakoriságát az egyéni szükségletek határozzák meg. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az utóbbi években a házi segítségnyújtás keretében országosan megkezdődött a jelzőrendszeres szolgálat kiépítése. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. Az igényt a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél lehet előterjeszteni december 22.-től működik a szolgáltatás a kistérség 7 településén (Pusztaszabolcs, Adony, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Perkáta, Szabadegyháza). Az alapszolgáltatást a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht.) Iváncsa, Fő út 28.) biztosítja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. Ez a szolgáltatás napi 24 órán keresztül lehetőséget ad arra, hogy az egyedül élő idős emberek biztonságban érezhessék magukat. Családsegítés A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, valamint családok számára nyújtott szolgáltatás. A legtöbben anyagi problémák felmerülése végett, ügyintézéssel kapcsolatos, lelki-, mentális-, életviteli-, gyermeknevelési-, családi-kapcsolati problémák miatt keresték meg a szolgálatot. A családsegítésnél a legégetőbb problémák: anyagi-, megélhetési gondok, gazdálkodási problémák az egyre nehezedő gazdasági helyzetben teherbírást meghaladó, meggondolatlan hitelfelvételek (nem gondolnak arra, hogy a kölcsönt vissza is kell fizetni) életviteli nehézségek

20 20 a tradicionális család, mint olyan megszűnt, ebből kifolyólag a család nem tölti be (nem megfelelően tölti be) a tőle elvárt szerepet Az információhiány is sok esetben gondot okoz a családoknak A szolgálatnál évek óta foglalkoznak adományok gyűjtésével (főleg ruhanemű) és a hét minden szerdáján szétosztják a rászorulók között. A helyi Karitásszal jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben rajtuk keresztül az Élelmiszerbank által adományozott élelmiszerek szétosztásában részt vettek. Az önkormányzat lehetővé tette a családsegítő családgondozójának adósságkezelési tanácsadóvá való képzését. Ezzel egy új szolgáltatást tudott nyújtani a település lakosai részére ben 12 fő kereste fel a szolgálatot adósságkezelés miatt, de csak ketten jutottak el az előzetes együttműködési megállapodás megkötéséig. Többen voltak, akik nem vállalták az együttműködést, vagy nem feleltek meg a feltételeknek. Néhányan azt gondolták, majd kifizetik helyettük az adósságot. Idősek nappali ellátása A saját otthonukban élők részére biztosítja a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nyilvántartott várakozó nincs, minden igényt ki tudtak elégíteni. A következő táblázatból kitűnik, hogy az étkeztetés biztosításával egyre több rászoruló jut napi meleg ételhez, valamint a családsegítés iránti igénybevétel látványos megnövekedése bizonyítja ezen szolgáltatások fontosságát, létszükségletét. A szociális szolgáltatásban részesülők számának alakulását az alábbi táblázat mutatja:-

21 21 szociális szolgáltatásokban részesülők száma Megnevezés Étkeztetés házi segítségnyújtás csak étkeztetésben részesül ebből: -helyben fogyasztva lakásra szállítva csak házi segítségnyújtásban részesül étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesül fő Családsegítés éves forgalom időskorúak klubja(szakosított ellátás) időskorúak klubja (nappali ellátás, alapszolgáltatás) Jelzőrendszeres házi s. nyújtás Az önkormányzat szociális stratégiája Az önkormányzat, mint fenntartó felismerve a szociális ellátórendszer szerepét, fontosnak tartja, hogy ezen szolgáltatások biztosítását Pusztaszabolcs lakói számára jó körülmények között, megfelelő eszközökkel biztosítsa. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a legmegfelelőbb ellátórendszert biztosítsa, a településen egyetlen rászoruló se maradjon ellátás nélkül. Ezen célok megvalósítása érdekében született a képviselőtestület határozata, melynek értelmében, a jövőben sor kerül Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésére, az átépítésre kerülő, Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti önkormányzati ingatlanba. A szakmai munka szempontjából, valamint költségtakarékossági szempontból megvalósulhat újra a szakmai egységek egy helyen való működtetése. Minden rászoruló lakos részére lehetőséghez mérten biztosítani a számára legmegfelelőbb szociális ellátást, minden idős ember minél tovább maradhasson saját otthonában,

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben