FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:"

Átírás

1 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

2 2 Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet (7623 Pécs Köztársaság tér 2. cégjegyzékszám: ) 2012 évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31 i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és a források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, a saját tőke összege e Ft -, és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok különösen a számviteli törvény és a 250/2000 (XII. 24.) kormányrendelet, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból akár hibából eredő lényeges, hibás állításai kockázatainak felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható, valós képet ad a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet december 31 én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

3 3 Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésnek a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi üzleti jelentése az Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Szekszárd, május 13. Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló ügyvezető PAGATOR KFT Szekszárd, Táncsics u

4 4 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: KIEGÉSZÍTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

5 5 I. BEVEZETŐ Mint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet megválasztott könyvvizsgálója az ügyvezetés által elkészített december 31.-i mérleg, a december 31. nappal végződő évre vonatkozó eredménykimutatás és kiegészítő melléklet (együtt pénzügyi kimutatások) vizsgálatát elvégeztem. A pénzügyi kimutatásokat a Hitelszövetkezet évi éves beszámolója tartalmazza. I/1. A megbízás és teljesítése A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet közgyűlése május 30.-án választott a Hitelszövetkezet könyvvizsgálójává, mint a PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató KFT képviseletében eljáró természetes személy könyvvizsgálót. Az előző üzleti évről készült beszámolót a Bayer Éva számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló a május 30. napján kiadott jelentésében hitelesítő záradékkal látta el. A közzétételre kerülő éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közzétételre kerülő beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálat célja a számviteli törvény és a pénzintézetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló rendelet alapján a hitelszövetkezetnél a könyvvezetési, beszámoló készítési és értékelési elvek betartásának, a mérleg és az eredménykimutatás valódiságának, teljességének és világosságának ellenőrzése. A könyvvizsgálat során a mérleg és az eredménykimutatás vizsgálatakor a pénzintézet által elkészített számviteli politikával összhangban az értékelési elvek állandóságának és következetességének betartását, a mérlegtételek valódiságának alátámasztását, a kiegészítő melléklet valóságnak megfelelő tartalmát vizsgáltam. A könyvvizsgálat során alapvetően rendszer jellegű ellenőrzést végeztem. Ennek során vizsgáltam a hitelszövetkezet által a tevékenység speciális vonatkozásait figyelembe vevő belső szabályozás SZMSZ, számviteli politika, egyéb jogszabály által előírt és önálló szabályzatok meglétét, azokban rögzítettek jogszabályi megfelelését, továbbá azok betartását. Megállapítottam, hogy az előírt kötelező szabályzatokat a hitelszövetkezet elkészítette, döntően a mintaszabályzatok felhasználásával, folyamatosan aktualizálva a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A könyvvizsgálat során egyes területeken a tételes vizsgálat módszerét alkalmaztam, más esetekben a szúrópróbaszerű vizsgálat alapján történt. Tételesen vizsgáltam az év végi betét és hitelállomány leltárát, az állammal szembeni tartozások és követelések bevallásokkal illetve folyószámla kivonattal való egyezőségét, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyezőségét és a mérlegtételek bizonylati alátámasztását. Szúrópróbaszerűen vizsgáltam a költségelszámolások helyességét, az ügyfelekkel szembeni követelések minősítését. Az ellenőrzést a szövetkezet székhelyén végeztem. Dokumentumként rendelkezésemre állt: - az időszak gazdasági eseményeinek alapbizonylatai - a belőlük készült analitikus és főkönyvi nyilvántartások és kimutatások - a különböző szabályzatok - a december 31.-i főkönyvi kivonat, valamint az ebből összeállított

6 6 mérlegbeszámoló - a évi vagyonmérlegben szereplő eszközök és források december 31.-i időpontra vonatkozó leltárai - a számviteli politika - a számlatükör, számlarend A könyvvizsgálatot a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó hatályos törvények és jogszabályok, továbbá számvitelről szóló évi C. Tv. 155 (2) (3) (5) bekezdésének a 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, és az azt módosító Kormányrendeletek (figyelemmel a 196/2007. és a 200/2007. Kormányrendelet előírásaira is), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII.Tv a alapján végeztem. A hitelszövetkezet megbízott könyvvizsgálójaként a évi pénzintézeti tevékenység számviteli elszámolását, a gazdasági események bizonylatolását, minősítését, valamint a mérleg fordulónapján meglévő vagyon számbavételének jogszerűségét, az elkészített beszámoló valódiságát vizsgáltam. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves beszámoló elkészítésekor törvényi rendelkezéseket betartották e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad e a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Az ügyvezetés a december 31. re vonatkozó teljességi nyilatkozatot aláírta, elismerve ezzel, hogy a fenti fordulónappal készített mérlegben valamennyi eszköz és forrás, vagyonrész és tartozás hiánytalanul szerepel. A könyvvizsgálat a társasági adóalap kivételével nem terjed ki a költségvetési kapcsolatok tételes vizsgálatára. I/2. A hitelszövetkezet és a vizsgált üzleti év bemutatása A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet április 25. napján alakult. A szövetkezet székhelye 7623 Pécs Köztársaság tér 2, cégjegyzékszáma: A hitelszövetkezet tevékenysége 10 településre terjed ki, melyeket a székhely és 9 betétgyűjtő pénztár. szolgál ki. Ezek a következő településeken találhatók: Pécs Geresdlak Felsőnána Palotabozsok Tass Borota Lippó Belvárdgyula Sükösd Nemesnádudvar A cégbíróságon december 31. napján bejegyzett tőke összege e Ft, a Cégbírósági végzés kelte A hitelszövetkezet tulajdonosainak száma fő, melyből fő természetes személy, 11 fő egyéni vállalkozó, 153 jogi személyiségű társaság, 1 önkormányzat, 15 betéti társaság, 3 hitelintézet. A Hitelszövetkezet napján megtartott küldöttgyűlése döntött arról, hogy a Hitelszövetkezet kezdeményezze a cégbíróságnál a jegyzett tőke e Ft összegben történő bejegyzését. A bejegyzésre a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor. A hitelszövetkezet az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: betétgyűjtés, hitelfolyósítás, számlavezetés.. A hitelszövetkezet az üzleti évben végrehajtotta fő célkitűzéseit, amely - a források és a betétek összegének növelésében

7 7 - a biztonságos forráskihelyezésben - szolgáltatások színvonalának emelésében - a pénzintézet működése tárgyi feltételeinek javításában - a belső ügyviteli rendszer folyamatos korszerűsítésében nyilvánult meg. Azonban a tervezett 0 mérleg szerinti eredménnyel szemben jelentős ( e Ft) mérleg szerinti veszteséget realizált, a saját tőke 23,58 % - os mérséklődése mellet. Az üzleti évben a pénzintézet a minősített hitel állományának aránya - az előző évi 48,0 %-os szinthez képest nőtt - az összes hitelállományon belül 54,9 %. A minősített hitelállomány 81,1 % - a külön figyelendő kategóriába tartozik. I/3. A gazdasági tevékenység szabályozottsága, általános információk a számvitelről A pénzintézet rendelkezik a megalakulásának és működésének feltételeit tartalmazó alapszabállyal és általános üzleti szabályzattal. Elkészítették, a jogszabályváltozás miatt szükséges módosításokat A Hitelszövetkezet informatikai tervében megfogalmazott célok közül a legfontosabb feladat a Hpt 13/C pontjában megfogalmazott követelményeknek való megfelelés. A Hitelszövetkezet ennek érdekében törekedett a szükséges intézkedések megtételére. A könyvelési és nyilvántartási feladatok domináns részét számítógépen végzik. Informatikai rendszerük az EUROBANK Kisbanki szoftver. A szoftver az ügyviteli munka és a hitel, betét kezelés csaknem teljes keresztmetszetét átfogja. Számítógépen történik a hitel- és betétállomány nyilvántartása, a főkönyvi könyvelés, a folyószámla vezetés, valamint a tagnyilvántartás. Különálló szoftverrel történik a bérszámfejtés, a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és értékcsökkenésének elszámolása kézi módszerrel történik. A kisbanki rendszeren kívül előállított tételek feladás alapján kerülnek a főkönyvi könyvelésbe. A főkönyvi számlák adatait analitikus nyilvántartás támasztja alá, az adatok egyeztetése és ellenőrzése biztosított. A szövetkezet rendelkezik számviteli politikával, és számlarenddel. A számviteli politikában bemutatja az üzleti tevékenységgel összhangban az Éves Beszámoló és a könyvvezetés, kiemelten a mérlegkészítés, a főkönyvi zárlat időpontját, a számlarend, a számlatükör és az analitikus nyilvántartások összefüggéseit. Rögzíti a mérleg és az eredménykimutatás tételeinek kapcsolatát, a főkönyvhöz és a részletező számlákhoz. A könyvvezetés során alkalmazott számlák, megnevezésük, tartalmuk biztosítják a számviteli törvény összemérés és világosság elvének betartását. A számviteli politika bemutatja a mérlegtételek választott értékelési módjait, rendelkezik az amortizáció elszámolásának szabályairól, a rendkívüli bevételek és ráfordítások elkülönítéséről. A hitelszövetkezetnél a számviteli bizonylatok a valós gazdasági események alapján készülnek, alakilag és tartalmilag általában megfelelnek az előírt követelményeknek. A mérlegkészítés időpontja február 28, a mérlegforduló napja december 31. A leltározást, az értékelést, a zárlati munkákat a számviteli törvény és a pénzintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásainak

8 8 megfelelően végezték. A mérleget és az eredménykimutatást a számviteli alapelveknek és a pénzintézeti beszámolónak megfelelő tartalommal és sémában készítették el. A hitelszövetkezet 2012 novemberétől teljes munkaidőben foglalkoztat 1 fő belső ellenőrt, aki rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel. Ezt megelőzően részmunkaidőben foglalkoztattak 1 főt, akinek munkatervében szerepelt a hitelszövetkezet legkockázatosabb területei többségének vizsgálata. Azonban ezt nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. Vizsgálatai kiterjednek a központi pénztár és a betétgyűjtő pénztárak többségére, a hitelfolyósítás, a zárlati tevékenység ellenőrzésére, a PSZÁF jelentések figyelemmel kísérésére. Vizsgálatait dokumentálja, tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak beszámol. I/1.4. A vállalkozás továbbfolytatása elvének könyvvizsgálói megítélése A Számviteli törvény szerinti éves beszámoló hitelesítésének alapfeltétele a vállalkozás továbbfolytatása elvének érvényesülése. Ennek megfelelően a vizsgálat tárgyát képezte annak megítélése, hogy a beszámoló készítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hitelszövetkezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. A vállalkozás folytatása elvének ellentmondó tényt (likviditási problémák, nagymértékű eladósodás) nem állapítottunk meg. Így a legfontosabb számviteli alapelvre épülő éves beszámoló elkészítésének törvényi akadálya nincs. II. A SZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETE DECEMBER 31.- I FORDULÓNAPRA II/1 A vagyoni és pénzügyi helyzet (mérleg) AKTÍVÁK Megnevezés Előző év (e Ft Tárgy év (e Ft) Változás / e Ft 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelint. szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Hitelviszonyt megt. Értékpapírok Részesedések és más értékpapírok Részesedések befektetési célra Részesedédek kapcs. Vállalk. ban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Ebből: Forgóeszközök Befektetett eszközök ,

9 9 II/1.1 Pénzeszközök A pénzeszközök záró állománya a forintpénztárak december 31.- i pénztárjelentéssel egyező záróállományát, valamint a bankszámlák december 31.- i kivonatokkal egyező összegeit tartalmazzák az alábbi bontásban: Pénztárak Elszámolási betét számlák Úton levő pénzeszköz Összes pénzeszköz Ft Ft Ft Ft II/1.2. Állampapírok Az állampapírok között szereplő forgatási cé1ú papírok e Ft - os összegét kincstárjegyek és jegybankképes értékpapírok alkotják az alábbiak szerint: Diszkont kincstárjegy Ft Összes forgatási célú értékpapír Ft Az értékpapírokról a hitelszövetkezet megfelelő - a december 31.- i állapotról egyeztetéssel készült - leltárral rendelkezik. Az értékpapírok hozamait a futamidő évek közötti aránya szerint megosztották, a már elfeküdt időre eső hozamokat aktív időbeli elhatárolásként elszámolták. II/1.3. A hitelintézetekkel szembeni követelések A hitelintézetekkel szembeni követelések között 497 e Ft látra szóló, e Ft éven belüli lejáratú követelések szerepelnek az alábbiak szerint. A látra szóló követelések: Devizaszámla (CHF) Raiffeisen bank 91 e Ft Devizaszámla (JPY) Raiffeisen bank 59 e Ft Forintszámla Raiffeisen bank 266 e Ft Forint számla Volksbank 34 e Ft Forintszámla UniCredit bank 47 e Ft Összes látra szóló számla 497 e Ft Az éven belüli követelések: MNB nél lekötött betét Raiffeisen Banknál lekötött betét Volksbanknál lekötött betét UniCredit Banknál lekötött betét Összes éven belüli követelés e Ft e Ft e Ft e Ft Ft A mérlegben szereplő tételek leltárral alátámasztottak. A hitelintézetekkel szembeni követelések állománya %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú követelések körében történt.

10 10 II/1.4. Az ügyfelekkel szembeni követelések A mérlegtétel az éven belüli lejáratú ( e Ft) valamint éven túli lejáratú ( e Ft) követelések értékvesztéssel csökkentett összegeit tartalmazza. Az ügyfelekkel szembeni követelések állománya 0,4 %-kal marad el az előző évi mérlegértékhez képest. A hitelszövetkezet rendelkezik hitel típusonként név szerinti számítógépes analitikus nyilvántartással, amely megegyezik a főkönyvi számlák december 31.- i egyenlegeivel. Az ügyfelekkel szembeni követelések záró állománya a tőke összegét tartalmazza. A mérlegben szereplő érték egyeztetéssel készült leltárral alátámasztott. A hitelszövetkezet a kintlévőségeit a vonatkozó előírásoknak megfelelően készített minősítési szabályzat alapján minősítette, és az Eszközminősítési és értékelési szabályzatban meghatározott mértékű értékvesztést képzett utánuk. Az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés összege a tárgyévben e Ft, amely az összes (bruttó) hitel 3,78 %-a. Az előző évben elszámolt értékvesztés e Ft volt, amely az összes hitelállományra 2,68 %-os lefedettséget jelentett. Az elszámolt értékvesztés e Ft-tal haladja meg az előző évi összegét, amely az összes hitelállományra vetített lefedettség tekintetében 1,59 %-os növekedést eredményezett. II/1.5. Részvények, részesedések befektetési célra A mérlegtétel év végi értéke az alábbi tételeket tartalmazza: Részvények hitelintézetben Részesedésekre elszámolt értékvesztés Részvények egyéb vállalkozásban Részesedések értékvesztése Részesedések összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A befektetési célra szolgáló részvények és részesedések között a legnagyobb a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, valamint a Szentesi Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, további 60 e Ft összegű részjegy az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege. A részvények egyéb vállalkozásban e Ft értékű Hitelgarancia Zrt-ben levő részvényt foglal magában. A pénzügyi befektetéseket a hitelszövetkezet a befektetések minősítési szabályzata szerint egyedileg értékelte a rendelkezésre álló információk alapján. Értékvesztés elszámolására már az üzleti évet megelőzően sor került az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben jegyzett részjegyek után 100 %-os mértékben. Az üzleti évben figyelemmel a PSZÁF vizsgálat megállapításaira a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek után 65 % (6.425 e Ft) a Hitelgarancia ZRT 71 % (710 e Ft) értékvesztést számoltak el. II/1.6. Immateriális javak Az immateriális javak állománya a pénzügyi és számviteli valamint banküzemi nyilvántartásokhoz használt szoftverek nettó értékét tartalmazza e Ft összegben. A mérlegérték 8,4 %-kal marad el az előző évi összegtől.

11 11 II/1.7. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a pénzintézeti tevékenységet szolgáló 100 e Ft-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű, egy éven túl elhasználódó ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek szerepelnek. A tárgyi eszközök mérlegértéke az alábbi tételekből tevődik össze: Ingatlanok (bérelt) Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések Összes tárgyi eszköz 123 e Ft e Ft e Ft II/1.8. Egyéb eszközök Az egyéb eszközök a készletek e Ft-os, valamint az egyéb követelések e Ft-os értékét tartalmazza. A készletek között e Ft értékű követelés fejében átvett eszközök leltárral alátámasztott összege szerepel. A követelés fejében átvett eszközök ingatlanok, melyek után összesen e Ft összegű értékvesztést számoltak el, ebből e Ft-ot az üzleti évben. A követelések között szereplő átvett eszközök értéke értékbecsléssel alátámasztott. Az egyéb követelések a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó számviteli dokumentációk alapján készített egyeztetésekkel, leltárakkal alátámasztottak. A legfontosabb tételek e Ft a központi költségvetéssel szembeni követelés adótúlfizetés miatt (társasági adó), 92 e Ft iparűzési adó túlfizetés, e Ft a kilépett tagokkal szembeni követelés, 123 e Ft vevőkkel szembeni követelés, végrehajtási díjak miatti követelés 964 e Ft, 10 e Ft adott kaució. II/1.9. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérleg értéke e Ft, amelyet a számviteli törvény és a pénzintézetek mérlegkészítési sajátosságait tartalmazó kormányrendelet szerint számoltak el. A tétel bevételek (kamat bevételek és hozamok), időbeli elhatárolását tartalmazza. Lekötött betét kamata Diszkont kincstárjegy kamata Hitelkamat / 1-2 min kat / Hitelintézettől Kötelező tartalék kamata Kamatjellegű bevétel Bevételek összesen: 512 e Ft e Ft e Ft 84 e Ft 167 e Ft 30 e Ft e Ft Az aktív időbeli elhatárolások a számviteli törvény egyedi értékelés elvének megfelelően ügyletenként számításokkal, számviteli dokumentációkkal alátámasztott. PASSZÍVÁK Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás e Ft 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocs. értékpapírok miatti kötelezettség - - -

12 12 4. Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Források összesen Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke II/1.10. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között e Ft összegű refinanszírozási hitelek ( e Ft JPY-ben, e Ft CHF-ben felvett hitel) miatti kötelezettség szerepel. II/1.11. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek 84,4 %-a takarékbetétből (látra szóló, illetve éven belüli), 15,6 %-a egyéb pénzügyi szolgáltatásból keletkezett. Az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökről betétesenként analitikus nyilvántartást vezetnek. A mérleg fordulónapjával készített betét leltárak tartalmazzák a tőkésített kamatok összegét. Az analitikus nyilvántartások, a leltárak és a főkönyvi könyvelés adatai egyezők. A mérlegtétel az alábbi tételeket tartalmazza: Takarékbetétek Ebből: látra szóló könyves betét éven belüli lej lakossági. könyves betét Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból Ebből: látra szóló éven belüli lejáratú éven túli lejáratú e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A szövetkezet forrásállományában jelentős (79,9,%) az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, a mérlegérték 4,2 %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú takarékbetétek és számlabetétek állományában jelentkezett.

13 13 II/1.12. Egyéb kötelezettségek Az egyéb kötelezettségek e Ft összege éven belüli tételekből áll. A jelentősebb tételek: Szállítók Adók (SZJA, kamatadó, TB, cégautó adó, szakk.hj) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Kapott kaució PSZÁF díj HBA díj Még be nem jegyzett részjegyek értéke Osztalék(fizetendő) Korábbi évek utáni fel nem vett osztalék Egyéb kötelezettségek éven belül MVZRT felé fennálló kötelezettség éven túl Egyéb kötelezettségek összesen 979 e Ft e Ft e Ft 118 e Ft 238 e Ft e Ft e Ft 42 e Ft 690 e Ft e Ft e Ft e Ft II/1.13 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke e Ft, amelynek meghatározó része (2.119 e Ft) a betétek után járó a tárgyidőszakot terhelő kamat, 618 e Ft az üzleti évet terhelő, de csak a következő évben kifizetett igénybevett szolgáltatás díja., 324 e Ft kapott az üzleti évben megkapott, de évre esedékes bevétel összegét tartalmazza nevezetesen: Lakossági betétek kamata 821 e Ft Társaságok betét kamatai 941 e Ft Hitelintézettel szembeni kamatok 150 e Ft Egyéb szektor betét kamatai 207 e Ft Igénybe vett szolgáltatások díja 628.e Ft Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása e Ft Bevételek (garancia díj) elhatárolása 325 e Ft Összes átmenő passzíva e Ft II/1.14. Céltartalékok E mérlegtétel a függő kötelezettségek után képzett céltartalék összeget tartalmazza. A ki nem használt folyószámlahitelek után 99 e Ft céltartalékot képeztek az adós minősítésének megfelelően, 1 % mértékkel, összesen 99 e Ft került elszámolásra. II/1.15. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek között e Ft a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapból (HBA) kapott kölcsön összegét tartalmazza, amely január 5. napján fizetendő vissza.

14 14 II/1.16. Saját tőke A saját tőke december 31.- i értéke e Ft, amely az előző évhez képest a következő eltérést mutatja: Megnevezés Előző év / e Ft/ Tárgy év / e Ft / Változás / e Ft/ Jegyzett tőke Tőke tartalék Általános tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összeget tartalmazza. Tőke tartalékkal nem rendelkezik a hitelszövetkezet. Az általános tartalék december 31-ig képzett e Ft os összegét a HPT 75 (5) bekezdése szerint az üzleti évben képződött veszteség részbeni rendezésére használták fel. Az eredménytartalék összege az előző évhez viszonyítva e Ft-tal növekedett, amely az előző évi mérlegszerinti eredmény és veszteségmérséklésre korábban kapott és az üzleti évben felhasznált a lekötött tartalék összege. A lekötött tartalék összege nullára csökkent, miután a fentiek szerint felhasználásra került az egy tagtól ben végleges vagyoni hozzájárulásként kapott összeget A mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, amely egyező az eredmény kimutatásban szereplő összeggel. II./2. A jövedelmi helyzet (eredménykimutatás) A hitelszövetkezet eredménykimutatását a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 2. számú melléklet I. változata szerint készítette el. A hitelszövetkezet ben pénzintézeti és egyéb tevékenysége körében e Ft veszteséget realizált, amelynek főbb összetevői az eredménykimutatás alapján az alábbiak: Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás Ft Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel Fizetett kamatok és kamat jell. ráfordítás Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból (osztalék) - - Jutalék és díj bevétel.- ráford. különbözete Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevét. és ráfordítások különbsége Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Értékvesztés és célt. képzés Értékvesztés visszaírás és célt felhasználás Ált kockázati CT. képzés - - -

15 15 Értékvesztés részesedések után Szokásos (vállalkozási) eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény december 31.-i összegét a következő eredményre ható tényezők határozták meg: - a pénzintézeti tevékenységből származó kamatkülönbözet e Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze: Bevételek: Pénzintézeti betét után kapott kamat bevételek Éven belüli lejáratú hitelek kamatbevételei Ft Éven túli lejáratú hitelek kamatbevételei Kamatjellegű jutalék és díjbevételek Kincstárjegy, jegybankképes értékpapír kamata Összesen Ráfordítások: Hitelintézetnek fizetett kamat Éven belüli lejáratú számlák kamata Éven túl lekötött betétek kamata Egyéb fizetett kamat (HBA) Összesen e Ft e e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 881 e Ft e Ft - jutalék és díjbevétel és ráfordítás különbözete e Ft nyereség, amely az alábbi tételekből keletkezett: Bevételek: Számlavezetési díjak Készpénzforgalom bevételei Electra díjak (előfizetés, sms) Bankgarancia díjbevétele Egyéb díjbevételek Összesen: Ráfordítások: Számlavezetési díj (MNB) Összesen e Ft 147 e Ft 144 e Ft 390 e Ft 22 e Ft e Ft e Ft e Ft

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt KREDITJOG Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.01.01-2011.12.31 Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésre bocsátjuk a Kreditjog Corporation

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2012. XII. 31. számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA MÉRLEG 2012.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-8899 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben