FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:"

Átírás

1 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

2 2 Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet (7623 Pécs Köztársaság tér 2. cégjegyzékszám: ) 2012 évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31 i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és a források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, a saját tőke összege e Ft -, és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok különösen a számviteli törvény és a 250/2000 (XII. 24.) kormányrendelet, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból akár hibából eredő lényeges, hibás állításai kockázatainak felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható, valós képet ad a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet december 31 én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

3 3 Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésnek a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi üzleti jelentése az Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Szekszárd, május 13. Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló ügyvezető PAGATOR KFT Szekszárd, Táncsics u

4 4 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: KIEGÉSZÍTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

5 5 I. BEVEZETŐ Mint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet megválasztott könyvvizsgálója az ügyvezetés által elkészített december 31.-i mérleg, a december 31. nappal végződő évre vonatkozó eredménykimutatás és kiegészítő melléklet (együtt pénzügyi kimutatások) vizsgálatát elvégeztem. A pénzügyi kimutatásokat a Hitelszövetkezet évi éves beszámolója tartalmazza. I/1. A megbízás és teljesítése A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet közgyűlése május 30.-án választott a Hitelszövetkezet könyvvizsgálójává, mint a PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató KFT képviseletében eljáró természetes személy könyvvizsgálót. Az előző üzleti évről készült beszámolót a Bayer Éva számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló a május 30. napján kiadott jelentésében hitelesítő záradékkal látta el. A közzétételre kerülő éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közzétételre kerülő beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálat célja a számviteli törvény és a pénzintézetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló rendelet alapján a hitelszövetkezetnél a könyvvezetési, beszámoló készítési és értékelési elvek betartásának, a mérleg és az eredménykimutatás valódiságának, teljességének és világosságának ellenőrzése. A könyvvizsgálat során a mérleg és az eredménykimutatás vizsgálatakor a pénzintézet által elkészített számviteli politikával összhangban az értékelési elvek állandóságának és következetességének betartását, a mérlegtételek valódiságának alátámasztását, a kiegészítő melléklet valóságnak megfelelő tartalmát vizsgáltam. A könyvvizsgálat során alapvetően rendszer jellegű ellenőrzést végeztem. Ennek során vizsgáltam a hitelszövetkezet által a tevékenység speciális vonatkozásait figyelembe vevő belső szabályozás SZMSZ, számviteli politika, egyéb jogszabály által előírt és önálló szabályzatok meglétét, azokban rögzítettek jogszabályi megfelelését, továbbá azok betartását. Megállapítottam, hogy az előírt kötelező szabályzatokat a hitelszövetkezet elkészítette, döntően a mintaszabályzatok felhasználásával, folyamatosan aktualizálva a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A könyvvizsgálat során egyes területeken a tételes vizsgálat módszerét alkalmaztam, más esetekben a szúrópróbaszerű vizsgálat alapján történt. Tételesen vizsgáltam az év végi betét és hitelállomány leltárát, az állammal szembeni tartozások és követelések bevallásokkal illetve folyószámla kivonattal való egyezőségét, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyezőségét és a mérlegtételek bizonylati alátámasztását. Szúrópróbaszerűen vizsgáltam a költségelszámolások helyességét, az ügyfelekkel szembeni követelések minősítését. Az ellenőrzést a szövetkezet székhelyén végeztem. Dokumentumként rendelkezésemre állt: - az időszak gazdasági eseményeinek alapbizonylatai - a belőlük készült analitikus és főkönyvi nyilvántartások és kimutatások - a különböző szabályzatok - a december 31.-i főkönyvi kivonat, valamint az ebből összeállított

6 6 mérlegbeszámoló - a évi vagyonmérlegben szereplő eszközök és források december 31.-i időpontra vonatkozó leltárai - a számviteli politika - a számlatükör, számlarend A könyvvizsgálatot a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó hatályos törvények és jogszabályok, továbbá számvitelről szóló évi C. Tv. 155 (2) (3) (5) bekezdésének a 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, és az azt módosító Kormányrendeletek (figyelemmel a 196/2007. és a 200/2007. Kormányrendelet előírásaira is), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII.Tv a alapján végeztem. A hitelszövetkezet megbízott könyvvizsgálójaként a évi pénzintézeti tevékenység számviteli elszámolását, a gazdasági események bizonylatolását, minősítését, valamint a mérleg fordulónapján meglévő vagyon számbavételének jogszerűségét, az elkészített beszámoló valódiságát vizsgáltam. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves beszámoló elkészítésekor törvényi rendelkezéseket betartották e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad e a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Az ügyvezetés a december 31. re vonatkozó teljességi nyilatkozatot aláírta, elismerve ezzel, hogy a fenti fordulónappal készített mérlegben valamennyi eszköz és forrás, vagyonrész és tartozás hiánytalanul szerepel. A könyvvizsgálat a társasági adóalap kivételével nem terjed ki a költségvetési kapcsolatok tételes vizsgálatára. I/2. A hitelszövetkezet és a vizsgált üzleti év bemutatása A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet április 25. napján alakult. A szövetkezet székhelye 7623 Pécs Köztársaság tér 2, cégjegyzékszáma: A hitelszövetkezet tevékenysége 10 településre terjed ki, melyeket a székhely és 9 betétgyűjtő pénztár. szolgál ki. Ezek a következő településeken találhatók: Pécs Geresdlak Felsőnána Palotabozsok Tass Borota Lippó Belvárdgyula Sükösd Nemesnádudvar A cégbíróságon december 31. napján bejegyzett tőke összege e Ft, a Cégbírósági végzés kelte A hitelszövetkezet tulajdonosainak száma fő, melyből fő természetes személy, 11 fő egyéni vállalkozó, 153 jogi személyiségű társaság, 1 önkormányzat, 15 betéti társaság, 3 hitelintézet. A Hitelszövetkezet napján megtartott küldöttgyűlése döntött arról, hogy a Hitelszövetkezet kezdeményezze a cégbíróságnál a jegyzett tőke e Ft összegben történő bejegyzését. A bejegyzésre a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor. A hitelszövetkezet az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: betétgyűjtés, hitelfolyósítás, számlavezetés.. A hitelszövetkezet az üzleti évben végrehajtotta fő célkitűzéseit, amely - a források és a betétek összegének növelésében

7 7 - a biztonságos forráskihelyezésben - szolgáltatások színvonalának emelésében - a pénzintézet működése tárgyi feltételeinek javításában - a belső ügyviteli rendszer folyamatos korszerűsítésében nyilvánult meg. Azonban a tervezett 0 mérleg szerinti eredménnyel szemben jelentős ( e Ft) mérleg szerinti veszteséget realizált, a saját tőke 23,58 % - os mérséklődése mellet. Az üzleti évben a pénzintézet a minősített hitel állományának aránya - az előző évi 48,0 %-os szinthez képest nőtt - az összes hitelállományon belül 54,9 %. A minősített hitelállomány 81,1 % - a külön figyelendő kategóriába tartozik. I/3. A gazdasági tevékenység szabályozottsága, általános információk a számvitelről A pénzintézet rendelkezik a megalakulásának és működésének feltételeit tartalmazó alapszabállyal és általános üzleti szabályzattal. Elkészítették, a jogszabályváltozás miatt szükséges módosításokat A Hitelszövetkezet informatikai tervében megfogalmazott célok közül a legfontosabb feladat a Hpt 13/C pontjában megfogalmazott követelményeknek való megfelelés. A Hitelszövetkezet ennek érdekében törekedett a szükséges intézkedések megtételére. A könyvelési és nyilvántartási feladatok domináns részét számítógépen végzik. Informatikai rendszerük az EUROBANK Kisbanki szoftver. A szoftver az ügyviteli munka és a hitel, betét kezelés csaknem teljes keresztmetszetét átfogja. Számítógépen történik a hitel- és betétállomány nyilvántartása, a főkönyvi könyvelés, a folyószámla vezetés, valamint a tagnyilvántartás. Különálló szoftverrel történik a bérszámfejtés, a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és értékcsökkenésének elszámolása kézi módszerrel történik. A kisbanki rendszeren kívül előállított tételek feladás alapján kerülnek a főkönyvi könyvelésbe. A főkönyvi számlák adatait analitikus nyilvántartás támasztja alá, az adatok egyeztetése és ellenőrzése biztosított. A szövetkezet rendelkezik számviteli politikával, és számlarenddel. A számviteli politikában bemutatja az üzleti tevékenységgel összhangban az Éves Beszámoló és a könyvvezetés, kiemelten a mérlegkészítés, a főkönyvi zárlat időpontját, a számlarend, a számlatükör és az analitikus nyilvántartások összefüggéseit. Rögzíti a mérleg és az eredménykimutatás tételeinek kapcsolatát, a főkönyvhöz és a részletező számlákhoz. A könyvvezetés során alkalmazott számlák, megnevezésük, tartalmuk biztosítják a számviteli törvény összemérés és világosság elvének betartását. A számviteli politika bemutatja a mérlegtételek választott értékelési módjait, rendelkezik az amortizáció elszámolásának szabályairól, a rendkívüli bevételek és ráfordítások elkülönítéséről. A hitelszövetkezetnél a számviteli bizonylatok a valós gazdasági események alapján készülnek, alakilag és tartalmilag általában megfelelnek az előírt követelményeknek. A mérlegkészítés időpontja február 28, a mérlegforduló napja december 31. A leltározást, az értékelést, a zárlati munkákat a számviteli törvény és a pénzintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásainak

8 8 megfelelően végezték. A mérleget és az eredménykimutatást a számviteli alapelveknek és a pénzintézeti beszámolónak megfelelő tartalommal és sémában készítették el. A hitelszövetkezet 2012 novemberétől teljes munkaidőben foglalkoztat 1 fő belső ellenőrt, aki rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel. Ezt megelőzően részmunkaidőben foglalkoztattak 1 főt, akinek munkatervében szerepelt a hitelszövetkezet legkockázatosabb területei többségének vizsgálata. Azonban ezt nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. Vizsgálatai kiterjednek a központi pénztár és a betétgyűjtő pénztárak többségére, a hitelfolyósítás, a zárlati tevékenység ellenőrzésére, a PSZÁF jelentések figyelemmel kísérésére. Vizsgálatait dokumentálja, tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak beszámol. I/1.4. A vállalkozás továbbfolytatása elvének könyvvizsgálói megítélése A Számviteli törvény szerinti éves beszámoló hitelesítésének alapfeltétele a vállalkozás továbbfolytatása elvének érvényesülése. Ennek megfelelően a vizsgálat tárgyát képezte annak megítélése, hogy a beszámoló készítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hitelszövetkezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. A vállalkozás folytatása elvének ellentmondó tényt (likviditási problémák, nagymértékű eladósodás) nem állapítottunk meg. Így a legfontosabb számviteli alapelvre épülő éves beszámoló elkészítésének törvényi akadálya nincs. II. A SZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETE DECEMBER 31.- I FORDULÓNAPRA II/1 A vagyoni és pénzügyi helyzet (mérleg) AKTÍVÁK Megnevezés Előző év (e Ft Tárgy év (e Ft) Változás / e Ft 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelint. szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Hitelviszonyt megt. Értékpapírok Részesedések és más értékpapírok Részesedések befektetési célra Részesedédek kapcs. Vállalk. ban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Ebből: Forgóeszközök Befektetett eszközök ,

9 9 II/1.1 Pénzeszközök A pénzeszközök záró állománya a forintpénztárak december 31.- i pénztárjelentéssel egyező záróállományát, valamint a bankszámlák december 31.- i kivonatokkal egyező összegeit tartalmazzák az alábbi bontásban: Pénztárak Elszámolási betét számlák Úton levő pénzeszköz Összes pénzeszköz Ft Ft Ft Ft II/1.2. Állampapírok Az állampapírok között szereplő forgatási cé1ú papírok e Ft - os összegét kincstárjegyek és jegybankképes értékpapírok alkotják az alábbiak szerint: Diszkont kincstárjegy Ft Összes forgatási célú értékpapír Ft Az értékpapírokról a hitelszövetkezet megfelelő - a december 31.- i állapotról egyeztetéssel készült - leltárral rendelkezik. Az értékpapírok hozamait a futamidő évek közötti aránya szerint megosztották, a már elfeküdt időre eső hozamokat aktív időbeli elhatárolásként elszámolták. II/1.3. A hitelintézetekkel szembeni követelések A hitelintézetekkel szembeni követelések között 497 e Ft látra szóló, e Ft éven belüli lejáratú követelések szerepelnek az alábbiak szerint. A látra szóló követelések: Devizaszámla (CHF) Raiffeisen bank 91 e Ft Devizaszámla (JPY) Raiffeisen bank 59 e Ft Forintszámla Raiffeisen bank 266 e Ft Forint számla Volksbank 34 e Ft Forintszámla UniCredit bank 47 e Ft Összes látra szóló számla 497 e Ft Az éven belüli követelések: MNB nél lekötött betét Raiffeisen Banknál lekötött betét Volksbanknál lekötött betét UniCredit Banknál lekötött betét Összes éven belüli követelés e Ft e Ft e Ft e Ft Ft A mérlegben szereplő tételek leltárral alátámasztottak. A hitelintézetekkel szembeni követelések állománya %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú követelések körében történt.

10 10 II/1.4. Az ügyfelekkel szembeni követelések A mérlegtétel az éven belüli lejáratú ( e Ft) valamint éven túli lejáratú ( e Ft) követelések értékvesztéssel csökkentett összegeit tartalmazza. Az ügyfelekkel szembeni követelések állománya 0,4 %-kal marad el az előző évi mérlegértékhez képest. A hitelszövetkezet rendelkezik hitel típusonként név szerinti számítógépes analitikus nyilvántartással, amely megegyezik a főkönyvi számlák december 31.- i egyenlegeivel. Az ügyfelekkel szembeni követelések záró állománya a tőke összegét tartalmazza. A mérlegben szereplő érték egyeztetéssel készült leltárral alátámasztott. A hitelszövetkezet a kintlévőségeit a vonatkozó előírásoknak megfelelően készített minősítési szabályzat alapján minősítette, és az Eszközminősítési és értékelési szabályzatban meghatározott mértékű értékvesztést képzett utánuk. Az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés összege a tárgyévben e Ft, amely az összes (bruttó) hitel 3,78 %-a. Az előző évben elszámolt értékvesztés e Ft volt, amely az összes hitelállományra 2,68 %-os lefedettséget jelentett. Az elszámolt értékvesztés e Ft-tal haladja meg az előző évi összegét, amely az összes hitelállományra vetített lefedettség tekintetében 1,59 %-os növekedést eredményezett. II/1.5. Részvények, részesedések befektetési célra A mérlegtétel év végi értéke az alábbi tételeket tartalmazza: Részvények hitelintézetben Részesedésekre elszámolt értékvesztés Részvények egyéb vállalkozásban Részesedések értékvesztése Részesedések összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A befektetési célra szolgáló részvények és részesedések között a legnagyobb a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, valamint a Szentesi Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, további 60 e Ft összegű részjegy az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege. A részvények egyéb vállalkozásban e Ft értékű Hitelgarancia Zrt-ben levő részvényt foglal magában. A pénzügyi befektetéseket a hitelszövetkezet a befektetések minősítési szabályzata szerint egyedileg értékelte a rendelkezésre álló információk alapján. Értékvesztés elszámolására már az üzleti évet megelőzően sor került az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben jegyzett részjegyek után 100 %-os mértékben. Az üzleti évben figyelemmel a PSZÁF vizsgálat megállapításaira a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek után 65 % (6.425 e Ft) a Hitelgarancia ZRT 71 % (710 e Ft) értékvesztést számoltak el. II/1.6. Immateriális javak Az immateriális javak állománya a pénzügyi és számviteli valamint banküzemi nyilvántartásokhoz használt szoftverek nettó értékét tartalmazza e Ft összegben. A mérlegérték 8,4 %-kal marad el az előző évi összegtől.

11 11 II/1.7. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a pénzintézeti tevékenységet szolgáló 100 e Ft-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű, egy éven túl elhasználódó ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek szerepelnek. A tárgyi eszközök mérlegértéke az alábbi tételekből tevődik össze: Ingatlanok (bérelt) Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések Összes tárgyi eszköz 123 e Ft e Ft e Ft II/1.8. Egyéb eszközök Az egyéb eszközök a készletek e Ft-os, valamint az egyéb követelések e Ft-os értékét tartalmazza. A készletek között e Ft értékű követelés fejében átvett eszközök leltárral alátámasztott összege szerepel. A követelés fejében átvett eszközök ingatlanok, melyek után összesen e Ft összegű értékvesztést számoltak el, ebből e Ft-ot az üzleti évben. A követelések között szereplő átvett eszközök értéke értékbecsléssel alátámasztott. Az egyéb követelések a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó számviteli dokumentációk alapján készített egyeztetésekkel, leltárakkal alátámasztottak. A legfontosabb tételek e Ft a központi költségvetéssel szembeni követelés adótúlfizetés miatt (társasági adó), 92 e Ft iparűzési adó túlfizetés, e Ft a kilépett tagokkal szembeni követelés, 123 e Ft vevőkkel szembeni követelés, végrehajtási díjak miatti követelés 964 e Ft, 10 e Ft adott kaució. II/1.9. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérleg értéke e Ft, amelyet a számviteli törvény és a pénzintézetek mérlegkészítési sajátosságait tartalmazó kormányrendelet szerint számoltak el. A tétel bevételek (kamat bevételek és hozamok), időbeli elhatárolását tartalmazza. Lekötött betét kamata Diszkont kincstárjegy kamata Hitelkamat / 1-2 min kat / Hitelintézettől Kötelező tartalék kamata Kamatjellegű bevétel Bevételek összesen: 512 e Ft e Ft e Ft 84 e Ft 167 e Ft 30 e Ft e Ft Az aktív időbeli elhatárolások a számviteli törvény egyedi értékelés elvének megfelelően ügyletenként számításokkal, számviteli dokumentációkkal alátámasztott. PASSZÍVÁK Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás e Ft 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocs. értékpapírok miatti kötelezettség - - -

12 12 4. Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Források összesen Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke II/1.10. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között e Ft összegű refinanszírozási hitelek ( e Ft JPY-ben, e Ft CHF-ben felvett hitel) miatti kötelezettség szerepel. II/1.11. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek 84,4 %-a takarékbetétből (látra szóló, illetve éven belüli), 15,6 %-a egyéb pénzügyi szolgáltatásból keletkezett. Az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökről betétesenként analitikus nyilvántartást vezetnek. A mérleg fordulónapjával készített betét leltárak tartalmazzák a tőkésített kamatok összegét. Az analitikus nyilvántartások, a leltárak és a főkönyvi könyvelés adatai egyezők. A mérlegtétel az alábbi tételeket tartalmazza: Takarékbetétek Ebből: látra szóló könyves betét éven belüli lej lakossági. könyves betét Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból Ebből: látra szóló éven belüli lejáratú éven túli lejáratú e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A szövetkezet forrásállományában jelentős (79,9,%) az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, a mérlegérték 4,2 %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú takarékbetétek és számlabetétek állományában jelentkezett.

13 13 II/1.12. Egyéb kötelezettségek Az egyéb kötelezettségek e Ft összege éven belüli tételekből áll. A jelentősebb tételek: Szállítók Adók (SZJA, kamatadó, TB, cégautó adó, szakk.hj) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Kapott kaució PSZÁF díj HBA díj Még be nem jegyzett részjegyek értéke Osztalék(fizetendő) Korábbi évek utáni fel nem vett osztalék Egyéb kötelezettségek éven belül MVZRT felé fennálló kötelezettség éven túl Egyéb kötelezettségek összesen 979 e Ft e Ft e Ft 118 e Ft 238 e Ft e Ft e Ft 42 e Ft 690 e Ft e Ft e Ft e Ft II/1.13 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke e Ft, amelynek meghatározó része (2.119 e Ft) a betétek után járó a tárgyidőszakot terhelő kamat, 618 e Ft az üzleti évet terhelő, de csak a következő évben kifizetett igénybevett szolgáltatás díja., 324 e Ft kapott az üzleti évben megkapott, de évre esedékes bevétel összegét tartalmazza nevezetesen: Lakossági betétek kamata 821 e Ft Társaságok betét kamatai 941 e Ft Hitelintézettel szembeni kamatok 150 e Ft Egyéb szektor betét kamatai 207 e Ft Igénybe vett szolgáltatások díja 628.e Ft Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása e Ft Bevételek (garancia díj) elhatárolása 325 e Ft Összes átmenő passzíva e Ft II/1.14. Céltartalékok E mérlegtétel a függő kötelezettségek után képzett céltartalék összeget tartalmazza. A ki nem használt folyószámlahitelek után 99 e Ft céltartalékot képeztek az adós minősítésének megfelelően, 1 % mértékkel, összesen 99 e Ft került elszámolásra. II/1.15. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek között e Ft a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapból (HBA) kapott kölcsön összegét tartalmazza, amely január 5. napján fizetendő vissza.

14 14 II/1.16. Saját tőke A saját tőke december 31.- i értéke e Ft, amely az előző évhez képest a következő eltérést mutatja: Megnevezés Előző év / e Ft/ Tárgy év / e Ft / Változás / e Ft/ Jegyzett tőke Tőke tartalék Általános tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összeget tartalmazza. Tőke tartalékkal nem rendelkezik a hitelszövetkezet. Az általános tartalék december 31-ig képzett e Ft os összegét a HPT 75 (5) bekezdése szerint az üzleti évben képződött veszteség részbeni rendezésére használták fel. Az eredménytartalék összege az előző évhez viszonyítva e Ft-tal növekedett, amely az előző évi mérlegszerinti eredmény és veszteségmérséklésre korábban kapott és az üzleti évben felhasznált a lekötött tartalék összege. A lekötött tartalék összege nullára csökkent, miután a fentiek szerint felhasználásra került az egy tagtól ben végleges vagyoni hozzájárulásként kapott összeget A mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, amely egyező az eredmény kimutatásban szereplő összeggel. II./2. A jövedelmi helyzet (eredménykimutatás) A hitelszövetkezet eredménykimutatását a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 2. számú melléklet I. változata szerint készítette el. A hitelszövetkezet ben pénzintézeti és egyéb tevékenysége körében e Ft veszteséget realizált, amelynek főbb összetevői az eredménykimutatás alapján az alábbiak: Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás Ft Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel Fizetett kamatok és kamat jell. ráfordítás Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból (osztalék) - - Jutalék és díj bevétel.- ráford. különbözete Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevét. és ráfordítások különbsége Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Értékvesztés és célt. képzés Értékvesztés visszaírás és célt felhasználás Ált kockázati CT. képzés - - -

15 15 Értékvesztés részesedések után Szokásos (vállalkozási) eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény december 31.-i összegét a következő eredményre ható tényezők határozták meg: - a pénzintézeti tevékenységből származó kamatkülönbözet e Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze: Bevételek: Pénzintézeti betét után kapott kamat bevételek Éven belüli lejáratú hitelek kamatbevételei Ft Éven túli lejáratú hitelek kamatbevételei Kamatjellegű jutalék és díjbevételek Kincstárjegy, jegybankképes értékpapír kamata Összesen Ráfordítások: Hitelintézetnek fizetett kamat Éven belüli lejáratú számlák kamata Éven túl lekötött betétek kamata Egyéb fizetett kamat (HBA) Összesen e Ft e e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 881 e Ft e Ft - jutalék és díjbevétel és ráfordítás különbözete e Ft nyereség, amely az alábbi tételekből keletkezett: Bevételek: Számlavezetési díjak Készpénzforgalom bevételei Electra díjak (előfizetés, sms) Bankgarancia díjbevétele Egyéb díjbevételek Összesen: Ráfordítások: Számlavezetési díj (MNB) Összesen e Ft 147 e Ft 144 e Ft 390 e Ft 22 e Ft e Ft e Ft e Ft

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben