Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest (Újraakkreditálva: 2009)

2 I. Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak 1. A szak létesítésénak ill. indításának szakmai indoklása A területfejlesztés, a regionális politika, valamint a környezetvédelem és -fejlesztés kérdései a közelmúltban a korábbiaknál lényegesen nagyobb jelentőséget kaptak. Ezt a folyamatot különböző tényezők motiválták: 1) Elsősorban a gazdasági növekedés orientáltságú piaci erők érvényesülése következtében a jelenkorra nyomasztóvá váltak a globális/regionális/helyi érintettségű környezeti problémák, ugyanakkor a térségek, települések közötti fejlettségi különbségek sem csökkentek, helyenként növekedtek. Ezek a tendenciák egyre inkább komoly társadalmi-gazdasági, környezeti és politikai feszültségeket okoznak, fokozottan megkövetelik egyrészt a kormányzati beavatkozást, másrészt pedig a civil szféra által megfogalmazott elképzelések nyomatékosabb figyelembe vételét. Erre mintegy válaszként párhuzamosan kiépülnek a környezet- és területfejlesztés intézményei, struktúrálódik a szakterületek szabályozása 2) Magyarország május 1-ével az Európai Unió tagjává vált. Az Európai Unióban a pénzügyi támogatási mechanizmusok (pl. Strukturális Alapok, Kohéziós Alap) által biztosított támogatásokat nem országok, hanem országokon belüli ill. határokon átnyúló régiók kapják. Ezekhez az alapokhoz való hozzáférés megköveteli, hogy az egyes régiókban olyan elemző, tervező, programozó és irányító-megvalósító intézmények, szakmai bázisok alakuljanak ki, amelyek képesek ezeket a támogatásokat szakszerűen, hatékonyan, az Unió minden szabályát betartva, ugyanakkor a térségi/helyi információk birtokában kezelni, felhasználni. Ennek az intézményrendszernek, s az azt hatékonyan működtető szakmai háttérnek a megteremtése folyamatos és színvonalas oktatási-képzési feladatokat jelent. 3) Az elmúlt egy évtized tapasztalatai alapján egyértelműsíthető, hogy a környezeti és regionális fejlesztések egymás kölcsönös figyelembe vételét igénylik. Ezt felismerve hirdette meg az Európai Unió a környezetpolitika integráció folyamatát, az ún. Cardiff-i folyamatot (1998. Cardiff), s az eredeti alapokmány módosításaként a fenntartható fejlődést a Közösség általános céljaként -azaz minden szakpolitika által követendő célként- határozta meg (1997. Amszterdam). Napjainkban erre legjobb példa a közösségi regionális- és környezeti politika kölcsönös feltételezettsége. Az Unió által számunkra is megfogalmazott kihívás a Nemzeti Fejlesztési Terv/Új Magyarország Fejlesztési Terv szakterületi programjainak (ROP és KIOP/KEOP) hatékony szervezése és működtetése igényeként jelenik meg. 4) Az előzőekben vázolt általános tendenciák mellett a decentralizáció és az önkormányzatiság kibontakozása is azzal jár, hogy a régiókban, megyékben, kistérségekben és a településekben nagyszámú hozzáértő embernek kell programokat, projekteket, pályázatokat szakszerűen kidolgoznia és azokat megvalósítania. Az ilyen irányú ismereteket igénylő munkakörök, funkciók száma folyamatosan nő. 2. A szak létesítésének ill. indításának előnyei a BME szempontjából A kilencvenes évek eleje óta számos felsőfokú oktatási intézményben (9 egyetemen és 7 főiskolán) indult be szakirányú képzés (graduális, posztgraduális és doktori iskola formában) a környezet- és területfejlesztési szakterületen. A verseny napjainkban is meglehetősen erős. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek e versenyben olyan potenciális előnye van, hogy az ilyen interdiszciplináris szemléletet és képzési hátteret igénylő szakmák 1

3 szinte valamennyi területén (közgazdasági, műszaki-infrastruktúrális, környezeti) képes magas szintű képzést nyújtani. A szakirányú továbbképzési szak közvetlen képzési előzményének tekintjük a Környezetgazdaságtan Tanszék szervezésében 2002 óta folyó Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szakértő és a Terület- és településfejlesztési szakértő felsőfokú szakirányú továbbképzési (TIR) akkreditált szakokat. Jelen szak lényegében ezeknek az akkreditált szakoknak az összevonásából jött létre, azok szerves folytatásának tekinthető. Ebből következik, hogy az akkreditációs anyag összeállításánál messzemenően figyelembe vettük a KIR és a TIR képzés során szerzett oktatói és hallgatói véleményeket egyaránt. 3. A szakon végzők iránti foglalkoztatási igény prognosztizálása Az eddigi szakirányú továbbképzési szakok (KIR és TIR) szervezése során szerzett tapasztalataink -elsősorban az a tény, hogy képzéseinkre az ország egész területéről jelentkeztek- és szakmai körökből szerzett információink szerint a képzés iránt az államigazgatás -szakmai minisztériumok és hatóságaik (Felügyelőségek), környezet- és területfejlesztésben illetékes hivatalok, önkormányzatok (elsősorban a környezetvédelmi- és a regionális, helyi programok (pl. környezetvédelmi szakmai programok, Local Agenda 21, LEADER) készítésével összefüggésben-, továbbá a vállalati szféra részéről egyaránt mutatkozhat számottevő érdeklődés. Ez az igény az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal jelentősebbé vált nemzetgazdasági szintű környezet- és regionális fejlesztési, valamint a vállalati-intézményi-önkormányzati hatásköröket érintő környezetmenedzsment (környezeti hatásvizsgálat, környezeti audit, környezeti jelentéskészítés, környezeti kockázatelemzés, projektmenedzsment, továbbá a környezeti hatásokkal rendelkező projektek elbírálása, döntések környezeti megalapozása stb.) jellegű feladatokkal összefüggésben jelentkezik. Folyamatos az igény a környezetvédelmi tanácsadói tevékenységet végző szakemberek részéről is a korszerű ismeretanyag megszerzése iránt. Kimondottan és célzottan szakmai területekről fogalmazodott meg a kistérségi/helyi színtű energetikai, klímavédelmi szakemberek képzése iránti igény. Lényegi elvárás, hogy a megszerezhető szakismereteken túl, az azokat igazoló -és a piac által elismert- szakképesítés dokumentált legyen. A képzés és a képzés eredményeképpen igazolt szakképesítés alapvetően hiánypótló és a gyakorlat elvárásainak teljes mértékben megfelel. Mindezen információk ismeretében reálisnak tartjuk az évenkénti fős jelentkezési létszámot. /Előzetes felméréseink szerint a potenciális érdeklődők köre feltételezhetően az alábbiakból áll: helyi önkormányzatok terület-és településfejlesztéssel foglalkozó munkatársai (ez önmagában több ezer fő), kistérségi megbízottak, ill. kistérségi irodák munkatársai, a minisztériumok ill. a központi alárendeltségű területi (ún. decentralizált) szervek részben, vagy egészben ilyen kérdésekkel foglalkozó munkatársai, megyei és regionális fejlesztési ügynökségek munkatársai, nem-kormányzati és civil szervezetek képviselői, területi, települési tervező, fejlesztő, ill. tanácsadó vállalkozások munkatársai, illetve mindazok, akik ilyen, vagy hasonló munkaköröket szeretnének a jövőben betölteni./. 4. A képzés költségei A képzés (ön)költségtérítéses finanszírozás keretében történik (2011-ben Ft./szemeszter/). 2

4 II. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Környezet- és területfejlesztési menedzser 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 4. A felvétel feltételei: Legalább főiskolai, vagy alapképzési (BSc/BA) szinten szerzett végzettség, bármely képzési területen. 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a. A képzés olyan szakemberek felkészítésére irányul, akik korszerű elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a térségi és környezeti folyamatok azonosítására, hatásmechanizmusuk és a közöttük lévő összefüggések felismerésére és elemzésére, regionális és környezeti, valamint klímavédelmi politikák-stratégiákprogramok kidolgozásában való alkotó közreműködésre, alternatívákban való gondolkodásra, tudatosan vállalt döntéshozatalra, a fenntarthatóság eszmerendszerének, társadalmi-gazdasági-környezeti dimenzióinak következetes képviseletére regionális és helyi színten egyaránt. b. A szakon végzettek birtokában vannak az alapvető közgazdasági, regionális-, település-, valamint környezetgazdaságtani és menedzsment, továbbá klímavédelmi ismereteknek. Az alkalmazás szintjén képesik kezelni a szakterületük műveléséhez szükséges jogharmonizációs és hazai szabályozási hátteret, intézményrendszert, a munkájuk gyakorlásához szakmai magabiztosságot adó, a minőségbiztosítást támogató és problémakezelő technikákat, eljárásokat. 3

5 c. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakon végzettek alkalmasak a különböző szakmai ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások szintjén jelentkező területés környezetfejlesztési, valamint a települési-regionális hatókörű klímavédelmi feladatok megoldására. Önállóan képesek irányítani a települési- és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítését, a szükséges információk beszerzését és elemzését, a tervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok megoldását. Alkotó résztvevői lehetnek szakmai elemzések, jelentések, felmérések összeállításának, a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magánszervezeteknél és közintézményeknél felmerülő szakmai feladatok hatékony koordinálásának. d. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: Elemző és szintetizáló készség; információ feldolgozási képesség; társadalmi és természeti környezettel szembeni érzékenység; igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre; kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség; alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; felkészültség kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására; társadalmi kérdések iránti érzékenység. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Az alapozó ismeretkör /18-24 kredit/ tárgyai a szakképzettség szempontjából általánosan elvárható, korszerű, rendszerezett, integráló elméleti ismeretanyagot közvetítik: Köz-, környezet- és regionális gazdaságtani ismeretek területfejlesztési ismeretek környezet- és térségfejlesztés információs háttere. A szakmai törzsanyag /44-50 kredit/ tantárgyköre a környezet- és területfejlesztési feladatok szakmai jellegét meghatározó, korszerű, térségbeli szemléletét megalapozó ismeretanyagot tartalmazza: Gazdasági és társadalmi folyamatok térbelisége - kistérségi fenntartható fejlesztés és gazdálkodás az EU környezet- és területfejlesztési politikája és joggyakorlata térségi projektek menedzselése környezet- és városszociológia. A differenciált szakmai ismeretek /38-46 kredit/ a környezet- és területfejlesztés szakmai specifikumaihoz közvetlenül köthető, azok igényeinek megfelelő, gyakorlatés problémaorientált ismeretanyagot és módszereket, lehetséges szakmaspecifikus eljárásokat tartalmaznak, melynek keretét a fenntarhatósági elemzéseken alapuló projektmunka, valamint gyakorlatorientált esettanulmányok készítése/értékelése képezi: Vállalati környezetmenedzsment rendszerek környezeti hatásvizsgálat és auditálás - integrált településtervezés településmarketing - regionalizmus Európában és Magyarországon települési klímavédelem és -politika az éghajlatváltozás kezelésének térségi stratégiái. 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 4

6 III. A szakirányú továbbképzési szak tanterve. A szakképzés meghatározó ismeretkörei. A szakirányú továbbképzési szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó óra- és vizsgaterv. A táblázatban alkalmazott jelölések A kontaktórára utaló jellemzők: Előadás óraszáma/gyakorlat óraszáma/számonkérés módja/kreditszám. /Például: 2/2/6v/5/. Számonkérés módja: v = vizsga f = félévközi jegy a = aláírás Tantárgy típusa: K = kötelező tárgy KV = kötelezően választható tárgy Tantárgy jellege (a KKK szerint): A = alapozó ismeretköri tárgy SZT = szakmai törzsanyag tárgya DSZI = differenciált szakmai ismereti tárgy 5

7 Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak TANTERVI ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Tantárgyak megnevezése Típus Jelleg 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közösségi gazdaságtan K A 20+0 v (5) Regionális gazdaságtan K A 16+0 v (4) Információmenedzsment a K A f (6) környezet- és területfejlesztésben A környezetvédelem alapjai K A v (3) Az EU környezet- és regionális K SZT 24+0 v (6) politikája Fenntartható környezet- és K SZT 24+0 f (6) erőforrás-gazdálkodás I. Fenntartható környezet- és K SZT 16+0 v (4) erőforrásgazdálkodás II. Infrastruktúra- és területfejlesztés az K SZT 12+4 f (4) EU-ban Kistérségi fenntartható fejlesztés K SZT 12+12v (6) Környezet- és természetvédelmi K A 16+0 f (4) ismeretek Önkormányzati gazdálkodás, helyi K SZT 24+0 v (6) fejlesztés * Az EU környezet- és K SZT 24+0 f (6) területfejlesztési joggyakorlata Térségi projektek menedzselése K SZT f (6) (pályázatkészítés) Környezet- és városszociológia K SZT 24+0 f (6) Záródolgozat KV DSZI (10)a 1. Környezetmenedzsment specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Környezetmenedzsment rendszerek KV DSZI 24+0 v (6) Környezeti hatásvizsgálat KV DSZI 12+12v (6) Környezeti auditálás KV DSZI 12+12f (6) Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)f,a 2. Területfejlesztés specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Integrált településtervezés KV DSZI 24+0 v (6) Régió- és településmarketing KV DSZI 12+12f (6) Regionalizmus Európában és KV DSZI 12+12v (6) Magyarországon Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)f,a 6

8 Tantárgyak megnevezése Típus Jelleg 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 3. Települési klímavédelem specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Integrált településtervezés KV DSZI 24+0v (6) Települési klímavédelem, KV DSZI 12+12f (6) klímapolitika Az éghajlatváltozási alkalmazkodás KV DSZI 12+12v (6) térségi stratégiái Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)a Összes heti óraszám Összes kreditszám (30) (30) (33) (27) Vizsgaszám 4v + 2f 3v + 3f 2v + 4f f+2a+zv Megjegyzés: A specializációk csak kellő létszám esetén (6 fő/specializáció) indulnak! Ellenkező esetben egységes tantárgyi struktúrában történik az oktatás a 3-4. szemeszterben. Záróvizsga tárgyai: Környezetmenedzsment specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás Környezetmenedzsment rendszerek Környezeti auditálás Területfejlesztés specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás Integrált településtervezés Regionalizmus Európában és Magyarországon Települési klímavédelem specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás Integrált településtervezés Az éghajlatváltozási alkalmazkodás térségi stratégiái A szakképzés meghatározó ismeretkörei /a KKK 8. pontja alapján/: A szakképzés meghatározó ismeretkörei és a hozzájuk rendelt kredirérték /a KKK 8. pontja szerint/ A - Alapozó ismeretkörhöz rendelhető kreditek száma 22 kredit SZT -Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditszám 47 kredit DSZI -Differenciált szakismeretekhez rendelhető kreditszám 41 kredit Diplomamunkához rendelt kreditérték 10 kredit Gyakorlati ismeretek aránya 40% A képzés munkarendje: részidős, levelező képzés. Szakfelelős: Dr. Valkó László egyetemi docens, tanszékvezető. 7

9 A képzés személyi feltételei Tantárgy Tárgyfelelős További előadók Közösségi gazdaságtan Kurtán Lajosné Regionális gazdaságtan Illés Iván Információmenedzsment Dr. Jeney László Für Attila A környezetvédelem alapjai Valkó László Pálmai György Tud. fok. Munkahely Fogl. típusa CSc Közgazd. Tsz. DSc PhD MSc CSc CSc Bp-i Corvinus Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz. Őrségi Nemzeti Park Környezetgazd. Tsz megbízás részfogl. Környezet- és természetv-i Valkó László CSc ismeretek Márkus Ferenc CSc megbízás Az EU környezet- és regionális Valkó László CSc politikája Illés Iván DSc Fenntartható környezet- és Kósi Kálmán CSc erőforrás-gazdálkodás I-II. Valkó László CSc Infrastruktúra és területfejl. az Illés Iván DSc Európai Unió-ban Csete Mária PhD Kistérségi fenntartható fejl. Füle Miklós CSc Csete Mária PhD Önkormányzati gazdálkodás Sivák József CSc Bp-i Gazdasági Főiskola megbízás helyi fejlesztés Az EU környezet- és terfejl-i Bándi Gyula DSc joggyakorlata Térségi proj. menedzselése - Rédei Mária DSc ELTE TTK megbízás pályázatkészítés Kiss András PhD KVVM Fejl. Igazg. megbízás Környezet és városszociológia Kocsis J. Balázs PhD Szoc. és Komm. Tsz. Fenntarthatósági elemzések Kósi Kálmán /Projektmunka/ Pálvölgyi Tamás CSc CSc DSc CSc CSc PhD PhD dr.univ. PhD Környezetgazd. Tsz Szoc. és Komm. Tsz. Önkorm. és Terfejl. Min. Széchenyi I. Egyetem megbízás megbízás Illés Iván + Valkó László Füle Miklós Esettanulmányok Kocsis J. Balázs Csete Mária + Szaló Péter Torma András Záródolgozat Környezetmenedzsment rendsz. Kósi Kálmán CSc Környezeti hatásvizsgálat Kósi Kálmán Tombácz Endre Magyar Emőke CSc dr. univ. dr. univ. ÖKO Rt. ÖKO Rt. megbízás megbízás Környezeti auditálás Kósi Kálmán CSc Torma András PhD Széchenyi I. Egyetem megbízás Integrált településtervezés Illés Iván DSc Szaló Péter dr.univ. Önkorm. és Terfejl. Min. megbízás Régió- és településmarketing Valkó László CSc Ongjerth Richárd PhD megbízás Regionalizmus Európában és Illés Iván DSc Települési klímavédelem, Pálvölgyi Tamás CSc Csete Mária PhD Környezetgazd Tsz. 8

10 IV. TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN /20+0 v (5)/ 1. Alapozó ismeretkörök tárgyai A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kurtán Lajosné egyetemi docens Közgazdaságtani döntések és elemzési módszerek, döntési viselkedés. Az állami beavatkozás szükségessége, piaci kudarcok. Közjavak és állami szerepvállalás. Az állami beavatkozás és döntéshozatal főbb területei, intézményrendszere (költségvetés, adózás, ÁH, Országgyűlés, politikai pártok). A közösségi döntések szintjei, a politikai pártok szerepe: politikai piac és magánpiac. A kormányzati működés és ellenőrzése Magyarországon. Napjaink főbb (világ)gazdasági folyamatainak hatása a kormányzati döntésekre (globalizáció, jóléti állam intézményrendszere). 1. David B. Johnson: Közösségi döntések elmélete Bevezetés az új politikai gazdaságtanba. Osiris Kiadó, Budapest, Josefh E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK. Kerszöv. Bp Csaba Iván Tóth István György (szerk): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris Bp REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN /16+0 v (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár A tér helye a társadalomtudományokban. A gazdaság térbelisége. A regionális gazdaságtan kialakulása és elmélettörténete. Az optimális telephely meghatározása, a telephelyválasztás tényezői. A gravitációs és potenciál modellek és alkalmazásuk. A térbeli hálózatok kialakításának modelljei. A területi munkamegosztás elméletei (Ricardo, Heckscher-Ohlin). A területi gazdasági növekedés egyensúlyi elmélete. A területi gazdasági növekedés nemegyensúlyi (pólus) elméletei. A térbeli kiegyenlítődés problémái. 1. Illés Iván: Regionális gazdaságtan-területfejlesztés. BME GTK. TYPOTEX Kiadó. Budapest, Lengyel Imre-Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Területi és települési kutatások 26. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs,

11 INFORMÁCIÓMENEDZSMENT A KÖRNYEZET- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSBEN /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Jeney László egy. adjunktus Für Attila tud. munkatárs Tekintettel a modern szervezetekben használatos korszerű információfolyamat modellezési és szimulációs eljárásokra. A környezet- és területfejlesztésben alkalmazott rendszerek, és az alkalmazás gyakorlati tapasztalatai. Az információmenedzsment fejlődésének várható trendjei. Dokumentummenedzsment, kőtábla probléma. 1. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest, Kiss Imre: Az üzleti informatika elmélete a gyakorlatban. Intelligens üzletvitel sorozat. Információs Társadalomért Alapítvány. Budapest, október. 3. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, A KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI /12+0v (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Pálmai György egyetemi docens A környezettudomány építkezése, vizsgálati alapelvei. A jelenkori környezeti problémák sajátosságai, komplexitásuk értelmezése. A környezeti problémák kezelésének lehetséges eszközei. A legfontosabb légszennyezők és forrásaik. Nemzetközi egyezmények és hazai szabályozás. A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei, az emissziócsökkentés aktív és passzív módszerei. Vízigények és vízgazdálkodás, a vízforrások jellemzői. A vizek minősége és a hazai helyzet. Vízvédelmi szabályozás. A vízszennyezés elleni védekezés lehetőségei. A talaj legfontosabb jellemzői. A talajok káros minőségi és mennyiségi változásai, valamint szennyeződése. A talaj és talajvíz szennyezési károk elhárítása. Hulladékok fajtái és kezelésük. Hulladékkeletkezés csökkentése hasznosítás ártalmatlanítás. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hazai szabályozás. Zaj- és rezgésártalmak. Zajforrások. Zajártalmak elleni védekezés, a hazai szabályozás. Az elektromágneses sugárzás környezeti hatásai. A környezetvédelem humán feltételrendszere. Környezettudat környezetszemlélet Magyarországon (környezettudatos vállalati intézményi tevékenység, a lakosság környezetszemlélete esettanulmányi feldolgozása). Környezeti oktatás képzés. 1. Moser Miklós-Pálmai György: A környezetvédelem alapjai. Egyetemi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Kerényi Attila (szerk.): Környezettan. Tankönyv. Mezőgazda Kiadó. Budapest, Bulla Miklós (szerk.): Környezetvédelem. Tankönyv. Széchenyi István Egyetem. Győr, Bartus Gábor: A hulladékgazdálkodás alapjai. Tanári Kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet. Budapest,

12 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ISMERETEK /16+0 f (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Márkus Ferenc A magyarországi természetvédelem története. A természetvédelem intézményesülésének folyamata, jelenkori szervezete. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv: a természeti értékek és területek állapota, veszélyeztető tényezők és folyamatok. Védett természeti értékek és területek megóvásának hosszú és középtávú szempontjai. Természetvédelmi monitoring, nemzetközi kötelezettségek. Az évi LIII. törvény a természet védelméről. Természetvédelmi programok (NATURA 2000-program). 1. Rakonczay Zoltán: Természetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek (szerk.: Marjainé Szerényi Zsuzsanna). A KVVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötete. Budapest, Szakmai törzsanyag tárgyai AZ EU KÖRNYEZET- ÉS REGIONÁLIS POLITIKÁJA /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Illés Iván egyetemi tanár A kisregionális környezeti krízismenedzsment lényege. A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés erővonalai a XXI. század elején. Az Európai Unió környezetpolitikája fejlődésének kronológiája. A közösségi környezetpolitika reaktív szakasza / /. Az Egységes Európai Okmány (1987) szerepe a közösségi környezetpolitika legitimitásában, a környezetpolitika proaktívvá válása. Az un. implementációs deficit és szufficit kezelése. Az EU VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja / / stratégiai elemzése célok, célterületek, eszközök. Az integratív környezetvédelem megközelítés, az ún. Cardiff-i folyamat. A környezeti szabályozás rendszere az EU-ban, összevetése a hazai gyakorlattal. A regionális politika és egyéb szakpolitikák érintkezési pontjai. A regionális politika kialakulása és alapelvei. A célterületek és a támogatások regionalizálása. A Strukturális Alapok, alkotórészeik és felhasználásuk szabályozása. A különböző célú támogatásokra való jogosultság problémái. Az abszorpciós képesség. Az elmúlt 15 évben folytatott strukturális és kohéziós politika tapasztalatai. Az EU és a nemzeti prioritások összefüggései. A regionalizáció és a regionális intézményrendszer kiépítése és felkészültsége. A kohéziós politika jövője és az erről folytatott viták, elképzelések. 1. Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. KJK Kerszöv. Budapest, Illés Iván: Regionális gazdaságtan-területfejlesztés. BME GTK. TYPOTEX Kiadó. Budapest, Kerekes Sándor-Kiss Károly (szerk): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest,

13 FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET- ÉS ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS I-II. /40+0 fv (10)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Valkó László egyetemi docens A természeti és gazdasági rendszerek sajátos mozgásformája, a gazdaság nyitott láncai és azok zárásának lehetőségei. Környezet és gazdaság kapcsolatának jelenkori sajátosságai. A fenntartható fejlődés fogalma, szintjei, dimenziói és indikátorai. A hagyományos makrogazdasági mutatók környezetgazdaságtani kritikája, a GDP-típusú mutatók hiányosságai. Az újtípusú makrogazdasági mutatók bemutatása és kritikai elemzése. A környezet gazdasági értékelésének lehetséges módszerei, környezeti szempontú technológiaés termékértékelés. A mérőszámok (indikátorok) csoportosítása, a PSR- és a DPSIR-modellek. Az externáliák fogalmának értelmezése a környezetgazdaságtanban. A Pareto-féle optimum, az externáliák optimális szintje. A környezetszabályozás szükségessége /externáliák internalizálása/ és annak megjelenése a közgazdasági elméletekben /Pigou-adó ill. támogatás, Coase-tétel szemléltetése, hiányosságai/. A környezetszabályozás célja, rendszere és fontosabb eszközei, különös tekintettel a közgazdasági, a direkt és a menedzsment típusú szabályozás összefüggéseire. A környezetszabályozás jelenkori hazai és nemzetközi -elsősorban európai uniós- gyakorlata. 1. Szlávik János: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. KJK-Kerszöv Kiadó, Bp Kósi Kálmán-Valkó László: Környezetmenedzsment. BME GTK Tankönyvek. Typotex Kiadó, Bp Bulla Miklós-Tamás Pál (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon (Jövőképek és forgatókönyvek). Stratégiai kuzazások-magyarország Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS AZ EU-BAN /12+4 f (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár Dr. Csete Mária egy. adjunktus Az infrastruktúra fogalma. Infrastruktúra tercier szektor. Infrastruktúra szolgáltatások. Az infrastruktúra osztályozása: anyagi, humán és intézményi infrastruktúra. Termelői és fogyasztói infrastruktúra. Helyi, regionális, országos, kontinentális és világméretű infrastruktúra. Az infrastruktúra funkciói. A közjavak elmélete. Az oszthatatlanság és a kizárhatatlanság elve. A költségek és hasznok eltérő megoszlása. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági fejlődés elméletében. Tőkeigényesség és infrastruktúra. Állami szerepvállalás és infrastruktúra. A gazdasági fejlődés küszöbei és az infrastruktúra. A. O. Hirschman elmélete a gazdasági fejlődés stratégiájáról és az infrastruktúra szerepéről. Az infrastruktúra szerepe a térség- és területfejlesztésben. Elméletek az infrastruktúra gazdaságosságának és hatékonyságának méréséről. Infrastrukturális szempontio az EU regionális politikájában. A cost-benefit elemzés és annak módszerei. A közigazgatás rendszerének gazdasági vonatkozásai. Gazdaságosság és eredményesség a közigazgatásban és annak mérési lehetőségei. A public management gazdaságtana. 12

14 1. Illés Iván: Regionális gazdaságtan területfejlesztés. BME GTK Tankönyvek. TYPOTEX Kiadó, Budapest, Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, KISTÉRSÉGI FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Füle Miklós egyetemi docens Dr. Csete Mária egy. adjunktus A fenntartható fejlődés globális szintje mellett a lokális megközelítés előtérbe kerülése, a lokális programok elterjedésének indokoltsága. A Local Agenda 21 típusú program célkitűzései, szerkezete. A LA21 programok különbözősége a hagyományos környezetvédelmi, illetve fejlesztési programoktól. A CSR (Corporate Social Responsibility) típusú együttműködés feltételei a vállalati-, a civil- és az önkormányzati szektor között. A CSR és a lokális fejlesztési programok közötti kapcsolat értelmezése. A LA21 program elkészítésének technikája, a résztvevő csoportok lehatárolása, a célterület állapotfelmérésének módszerei. A fejlesztési programban alkalmazható indikátorok típusai, a konkrét mutatók kiválasztásának szempontjai. Mintaprojekt készítéséhez célterület kiválasztása és lehatárolása. A célterület SWOT analízise. 1. Útmutató a fenntartható fejlődés helyi programjai elkészítéséhez (szerk.: Füle Miklós- Szlávik János-Turchany Gyula). BME Környezetgazdaságtan Tanszék. BM Önkormányzati Tájékoztató különszám LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a biodiverzitás megőrzéséért (CEEWEB). Budapest, ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS, HELYI FEJLESZTÉS /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Sivák József c. egyetemi docens Az önkormányzati gazdasági alapok fő elemeivel kapcsolatos jelenlegi problémák (helyi adók, költségvetési transzferek, vagyongazdálkodás stb.). A helyi közszolgáltatások fő csoportjainak bemutatása (településüzemeltetés, humán közszolgáltatások, gazdasági szolgáltatások). E témakörök kapcsán is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy bemutassuk: milyen fő irányai vannak a közszolgáltatások színvonala emelésének, hogyan érvényesülnek a hatékonysági szempontok az államháztartás eme alrendszerében. A helyi gazdaságfejlesztés kérdéskörében a fő hangsúlyt a közösségi és magánszféra együttműködésével megvalósítható fejlesztési formák (Public Private Partnership) bemutatására, a fejlesztések tőkepiaci feltételeinek valamint az egyre bővülő EU forrásbevonási lehetőségek közgazdasági kérdéseire helyezzük. 1. Cullis, J. - Jones Ph. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula Kiadó. Budpest. 2. Horváth M. Tamás (2005): Közmenedzsment. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 3. Pálné Kovács Ilona (2008): Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 13

15 4. Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. AZ EU KÖRNYEZET- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI JOGGYAKORLATA /24+0 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár A környezetjog elméleti alapjai, illeszkedése a jogrendszerbe, alapelvei. A gazdasági szabályozás és az önszabályozás mechanizmusa, eszközei. Polgári és büntetőjogi felelősség a környezet- és területhasználattal kapcsolatosan. Környezetjogi szabályozás Magyarországon, az Európai Unió környezetjogi szabályozása. A területfejlesztés szabályozási környezete az Európai Unióban és Magyarországon. Esettanulmányok a környezet- és a területfejlesztési joggyakorlatból. 1. Bándi Gyula: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. KJK Kerszöv Kiadó. Budapest, The Environmental Jurisprudence of the European Court of Justice (Ed. by: Bándi Gyula). The book has been published by the Szent István Társulat, Budapest, (Angolul és magyarul). 3. Környezetvédelem c. szaklap Zöldhatósági közlemények rovata/melléklete. TÉRSÉGI PROJEKTEK MENEDZSELÉSE (PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS) /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rédei Mária egyetemi tanár Kiss András főosztályvezető-h. (KVVM Fejl. Ig.) A félév során a hallgatók megismerkednek a források és pályázatok elkészítésével, és a megnyert projektek megvalósítása során szükséges munkával. Gyakorlatokkal kívánjuk elérni, hogy a tanultakat készségi szinten is eljussanak. Jelen tárgy is hozzájárulást jelent ahhoz, hogy alkalmasak legyenek a közszféra és a magánszféra területén a terület- és településfejlesztés kérdéseinek elemzésére, az összefüggések feltárására, a döntések előkészítésére és meghozatalára, a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére, valamint az érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére. Az elkövetkező időszakban a források, támogatások jelentős része területi forrásokból kerül meghirdetésre, és a megvalósítás is területi szereplőkkel történik. A regionális ügymenet, a térségi kapcsolatok partneri formálása, a területi kommunikáció helyzeteinek megismerése ehhez nyújt segítséget. 1. Nemes Nagy J. Szabó P.: Regionális folyamatok, regionális fejlődés. In: Beluszky P. Kovács Z. Olessák D. (szerk.): A terület- és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Budapest, Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Ember Település Régió sorozat, Budapest, Nemes Nagy József (szerk.) 2005: Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. ELTE. 4. ManagEUr tananyaga. Leonardo da Vinci projekt (kézirat) 14

16 KÖRNYEZET- ÉS VÁROSSZOCIOLÓGIA /24+0 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kocsis János Balázs egyetemi adjunktus A környezeti problémák társadalmi konstrukciója. Népesedés és természeti erőforrások. Fogyasztói társadalom és környezet. Népesedés és környezet. Városfejlődési tendenciák és a környezeti probléma. Városszociológia alapjai, város és falu értelmezései, premodern és modern települések. Urbanizáció, városok evolúciója, urbanizációs elméletek. Klasszikus városszociológia, Chicagói Iskola és kritikájuk; gazdasági térelméletek. Város és városi problémák a XIX. század végén és a XX. század első felében. Megoldások és a város újraértelmezése a II. világháború után. Szuburbanizáció, dzsentrifikáció és reurbanizáció: koncentráció és szétterülés. Szegregációs folyamatok és a városok térbeli struktúrája; lakótelepek, slumosodás. Városok megújításának társadalmi-gazdasági környezete, és hatásai. Participáció: társadalmi mozgalmak, környezet, város. Globalizáció, környezeti problémák, újabb városfejlődési folyamatok. 1. Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény. Gondolat Kiadó, Budapest, Csizmady Adrienne Kocsis János Balázs: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Budapest: Typotex, Differenciált szakmai ismereti (specializációs) tárgyak 3.1. Környezetmenedzsment specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK/ PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Torma András egyetemi adjunktus A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=környezetmenedzsment/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 1.A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. 2. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest,

17 KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZEREK /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Az ipari ökológia. Önszabályozás és környezetmenedzsment. Önszabályozási döntések. Az Európai Unió EMAS rendszere. Vállalati környezetmenedzsment rendszer kiépítése az Európai Unió gyakorlatában (761/2001/EGK rendelet). A 761/2001 rendelet (EMAS II.) tartalma, követelményei. Az EMAS III. Szabványosítási háttér. Az ISO szabványcsalád. Az ISO szabvány szerinti rendszerépítés vállalati célja. A rendszer működtetésétől várt (várható) előnyök. A környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási) rendszer alapelemei. Az öko-controlling, mint a folyamatos fejlesztés biztosításának, a vállalati környezeti teljesítmény javításának eszköze. A vállalati controlling és a stratégiai mutatószámrendszer (Balance ScoreCard, BSC) környezeti szempontú támogatása. Életciklus-értékelés, az életciklus fázisainak elemzése. Az életciklus-értékelés szakaszai. Az életciklus leltárelemzése. Az életciklus hatásértékelése. Életciklus javítás. A környezeti teljesítmény értékelésének módszerei, az egyes módszerek alkalmazhatósága. A környezeti teljesítmény értékelésének folyamata az ISO szabvány szerint. A környezeti indikátorok fogalma, típusai. A környezeti indikátorok kiválasztásának és alkalmazásának szempontjai. A környezeti indikátorok szerepe, jelentősége a teljesítményértékelésben. Környezeti kommunikáció, a környezeti jelentés, mint menedzsment eszköz. 1. Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2006.). ISBN Valkó László - Kósi Kálmán Herczeg Márton: Környezetmenedzsment. (Tanári kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest ISBN ). KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tombácz Endre igazgató (ÖKO Rt.) Dr. Magyar Emőke igazgató (ÖKO Rt.) A környezeti hatásvizsgálat (KHV) során alkalmazott legfontosabb fogalmak. A módszer sajátosságai és szükségességének indokai. A környezeti hatásvizsgálatok rövid története. A környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikája. A környezeti hatásvizsgálati eljárás. A környezeti hatástanulmány készítése. A környezeti hatásvizsgálatok egyéb alkalmazási területei. Gyakorlati KHV-k értékelése, elemzése. 1. Tombácz Endre-Magyar Emőke: Környezeti hatásvizsgálatok. ÖKO Rt. Budapest,

18 KÖRNYEZETI AUDITÁLÁS f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Torma András egyetemi adjunktus A környezeti audit- és teljesítményértékelés helye, szerepe a vállalati szabályozás folyamatában. Alapvetések: az audit fogalma, az auditok típusai, formái, elvei. Az auditálással kapcsolatos további fogalmak. Az auditáláshoz kapcsolódó jogszabályok, szabványok, piaci önszabályozás eredményeként kialakult módszerek. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) és az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD) ajánlásai a környezeti állapotfelmérés (audit) folyamatára és a felmérésről készült jelentés tartalma. A környezetvédelmi felülvizsgálat tartalma, szerepe a magyar környezetvédelmi gyakorlatban (az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás), hatása a vállalati gazdálkodásra. A környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási) rendszer auditálása. Az auditprogram céljai és terjedelme. Az auditprogram végrehajtásának irányítása. Az auditprogrammal kapcsolatos felelősségi körök, erőforrások és eljárások. Az auditprogram megvalósítása. Az auditprogram figyelemmel kísérése és átvizsgálása. Az audit tevékenységei: az audit kezdeményezése, a dokumentumok átvizsgálásának levezetése, előkészületek a helyszíni audit tevékenységeihez, a helyszíni audittevékenységek levezetése, az auditjelentés elkészítése, az audit befejezése, az auditból folyó teendők elvégzése. Auditorok felkészültsége és kiértékelése: személyi tulajdonságok, ismeretek és készségek, képzettség, munkatapasztalat, auditori képzettség és auditori gyakorlat, a felkészültség szintentartása és fejlesztése. 1. Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2006.). ISBN Valkó László - Kósi Kálmán Herczeg Márton: Környezetmenedzsment. (Tanári kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest ISBN ) Területfejlesztés specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK/ PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Dr. Illés Iván egyetemi tanár Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Szaló Péter tud. főmunkatárs, szakállamtitkár Dr. Kocsis János Balázs egyetemi adjunktus A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=területfejlesztés/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 17

19 1. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest, A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSTERVEZÉS /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szaló Péter tud. főmunkatárs, szakállamtitkár Dr. Illés Iván egyetemi tanár A területi tervezés intézményi hierarchiája, szabályozási háttere. A környezeti és fenntarthatósági szempontok integrálásának lehetőségei, módszerei a településtervezés folyamatába. A településfejlesztési tervek és tervezés - a településfejlesztési tervek rendszere és tartalma, a településfejlesztési tervezés főbb módszerei, folyamata, a fejlesztési tervezés és az önkormányzati gazdasági program összefüggései. Az integrált településtervezés gyakorlata, megvalósulásának példái: a helyi fenntarthatósági programok (LA-21) és a településtervezés kapcsolatának nemzetközi és hazai gyakorlata. Önkormányzati szintű szektorális programok (pl. energiatakarékossági, közlekedési, ingatlanfejleszési stb.) integrálási lehetőségei a településtervezés folyamatába. Városgazdálkodási, városi erőforrás-gazdálkodási rendszerek. Projektmunka, tervezési gyakorlat. 1. Nagy Imre: Város ökológia. Dialog Campus Kiadó, Terület-és településfejlesztési ismeretek (szerk. Szigeti Ernő). Tananyag a köztisztviselők továbbképzéséhez. Magyar Közigazgatási Intézet. Budapest, Tóth Zoltán: Településtervezés 1-2. Ponte Press Kiadó, Konkolyné Gyuró Éva: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó. Budapest, RÉGIÓ- ÉS TELEPÜLÉSMARKETING /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Ongjerth Richárd tud. munkatárs, igazgató A tárgy bemutatja a környezethez való alkalmazkodás kritériumait, kiemelve a település- és városmarketing fő irányelveit, dimenzióit, kiegészítve a szolgáltatásmarketing legfőbb irányzataival és a társadalmi orientáció szükségszerű megvalósításához elengedhetetlen ismeretekkel. A Régió- és városmarketing tárgy egyfelől elméleti, másfelől -részben saját kutatásokból származó- gyakorlati tapasztalatokból következtetett ismeretanyagra épül. Felkészíti a hallgatókat a tárgy keretében elsajátítottak gyakorlati alkalmazására. A klasszikusnak számító marketing területek (pl: marketingstratégia, marketingkommunikáció, marketingkutatás stb.) olyan megközelítéseiről van szó, amelyek jól alkalmazhatóak a szolgáltatásmarketing, és ezen belül a város- és településmarketing feladatok végzése során. Az előadások főként elméleti oldalról segítik a tárgyi ismeretek elsajátítását, a gyakorlati rész pedig alkalom arra, hogy projektfeladatok elvégzésével az alkalmazás is megalapozott legyen. 1. Piskóti Dankó Schupler (2002): Régió- és településmarketing. KJK-Kerszöv Kiadó. Budapest. 2. Vasné Egri Magdolna (2005): Marketingdöntések a fejlett gazdaságokban. Aula Kiadó. Budapest. 3. Vágási Mária (szerk) (2007): Marketingstratégia és menedzsment. Alinea Kiadó

20 REGIONALIZMUS EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár A tantárgy célja áttekintést adni, hogyan alakultak a regionalizmus folyamatai Európában, mely országok alakítottak ki autonóm régiókat, decentralizálták a kormányzás bizonyos elemeit és milyen tapasztalatokhoz jutottak ez úton. A tananyag foglalkozik az Európai Unió hatásával is a regionalizmus helyzetére. Áttekinti a határon átnyúló regionális együttműködéseket, valamint a költségvetési bevételek és kiadások megoszlását a központi kormányok és a régiók között az egyes országokban. A régiók fogalma és fajtái. Regionalizálás és regionalizmus. Decentralizáció, dekoncentráció, delegáció. Szimmetrikus és aszimmetrikus föderalizáció. Regionalizmus Németországban és AusztriábanRegionalizmus Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban. Regionalizmus Belgiumban és Nagy Britanniában. Regionalizmus Oroszországban és Ukrajnában. Regionalizálódás Magyarországon. A régiók nemzetközi együttműködése és para-külpolitikája. Fiskális föderalizmus: a bevételek, kiadások és funkciók megosztása szintek között. 1. Illés I. (2008- kiadás alatt): Regionalizmusok a modern Európában. 2. Wagstaff, P. (1998): Regionalism in the European Union. Intellect, Exeter (England) Portland (USA) Települési klímavédelem specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK /PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Dr. Csete Mária egy. docens A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=települési klímavédelem/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 1. A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. 2. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest,

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon 467 A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, átmenet a fenntarthatóság felé, társadalmi és gazdasági feltételrendszer,

Részletesebben