Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest (Újraakkreditálva: 2009)

2 I. Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak 1. A szak létesítésénak ill. indításának szakmai indoklása A területfejlesztés, a regionális politika, valamint a környezetvédelem és -fejlesztés kérdései a közelmúltban a korábbiaknál lényegesen nagyobb jelentőséget kaptak. Ezt a folyamatot különböző tényezők motiválták: 1) Elsősorban a gazdasági növekedés orientáltságú piaci erők érvényesülése következtében a jelenkorra nyomasztóvá váltak a globális/regionális/helyi érintettségű környezeti problémák, ugyanakkor a térségek, települések közötti fejlettségi különbségek sem csökkentek, helyenként növekedtek. Ezek a tendenciák egyre inkább komoly társadalmi-gazdasági, környezeti és politikai feszültségeket okoznak, fokozottan megkövetelik egyrészt a kormányzati beavatkozást, másrészt pedig a civil szféra által megfogalmazott elképzelések nyomatékosabb figyelembe vételét. Erre mintegy válaszként párhuzamosan kiépülnek a környezet- és területfejlesztés intézményei, struktúrálódik a szakterületek szabályozása 2) Magyarország május 1-ével az Európai Unió tagjává vált. Az Európai Unióban a pénzügyi támogatási mechanizmusok (pl. Strukturális Alapok, Kohéziós Alap) által biztosított támogatásokat nem országok, hanem országokon belüli ill. határokon átnyúló régiók kapják. Ezekhez az alapokhoz való hozzáférés megköveteli, hogy az egyes régiókban olyan elemző, tervező, programozó és irányító-megvalósító intézmények, szakmai bázisok alakuljanak ki, amelyek képesek ezeket a támogatásokat szakszerűen, hatékonyan, az Unió minden szabályát betartva, ugyanakkor a térségi/helyi információk birtokában kezelni, felhasználni. Ennek az intézményrendszernek, s az azt hatékonyan működtető szakmai háttérnek a megteremtése folyamatos és színvonalas oktatási-képzési feladatokat jelent. 3) Az elmúlt egy évtized tapasztalatai alapján egyértelműsíthető, hogy a környezeti és regionális fejlesztések egymás kölcsönös figyelembe vételét igénylik. Ezt felismerve hirdette meg az Európai Unió a környezetpolitika integráció folyamatát, az ún. Cardiff-i folyamatot (1998. Cardiff), s az eredeti alapokmány módosításaként a fenntartható fejlődést a Közösség általános céljaként -azaz minden szakpolitika által követendő célként- határozta meg (1997. Amszterdam). Napjainkban erre legjobb példa a közösségi regionális- és környezeti politika kölcsönös feltételezettsége. Az Unió által számunkra is megfogalmazott kihívás a Nemzeti Fejlesztési Terv/Új Magyarország Fejlesztési Terv szakterületi programjainak (ROP és KIOP/KEOP) hatékony szervezése és működtetése igényeként jelenik meg. 4) Az előzőekben vázolt általános tendenciák mellett a decentralizáció és az önkormányzatiság kibontakozása is azzal jár, hogy a régiókban, megyékben, kistérségekben és a településekben nagyszámú hozzáértő embernek kell programokat, projekteket, pályázatokat szakszerűen kidolgoznia és azokat megvalósítania. Az ilyen irányú ismereteket igénylő munkakörök, funkciók száma folyamatosan nő. 2. A szak létesítésének ill. indításának előnyei a BME szempontjából A kilencvenes évek eleje óta számos felsőfokú oktatási intézményben (9 egyetemen és 7 főiskolán) indult be szakirányú képzés (graduális, posztgraduális és doktori iskola formában) a környezet- és területfejlesztési szakterületen. A verseny napjainkban is meglehetősen erős. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek e versenyben olyan potenciális előnye van, hogy az ilyen interdiszciplináris szemléletet és képzési hátteret igénylő szakmák 1

3 szinte valamennyi területén (közgazdasági, műszaki-infrastruktúrális, környezeti) képes magas szintű képzést nyújtani. A szakirányú továbbképzési szak közvetlen képzési előzményének tekintjük a Környezetgazdaságtan Tanszék szervezésében 2002 óta folyó Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szakértő és a Terület- és településfejlesztési szakértő felsőfokú szakirányú továbbképzési (TIR) akkreditált szakokat. Jelen szak lényegében ezeknek az akkreditált szakoknak az összevonásából jött létre, azok szerves folytatásának tekinthető. Ebből következik, hogy az akkreditációs anyag összeállításánál messzemenően figyelembe vettük a KIR és a TIR képzés során szerzett oktatói és hallgatói véleményeket egyaránt. 3. A szakon végzők iránti foglalkoztatási igény prognosztizálása Az eddigi szakirányú továbbképzési szakok (KIR és TIR) szervezése során szerzett tapasztalataink -elsősorban az a tény, hogy képzéseinkre az ország egész területéről jelentkeztek- és szakmai körökből szerzett információink szerint a képzés iránt az államigazgatás -szakmai minisztériumok és hatóságaik (Felügyelőségek), környezet- és területfejlesztésben illetékes hivatalok, önkormányzatok (elsősorban a környezetvédelmi- és a regionális, helyi programok (pl. környezetvédelmi szakmai programok, Local Agenda 21, LEADER) készítésével összefüggésben-, továbbá a vállalati szféra részéről egyaránt mutatkozhat számottevő érdeklődés. Ez az igény az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal jelentősebbé vált nemzetgazdasági szintű környezet- és regionális fejlesztési, valamint a vállalati-intézményi-önkormányzati hatásköröket érintő környezetmenedzsment (környezeti hatásvizsgálat, környezeti audit, környezeti jelentéskészítés, környezeti kockázatelemzés, projektmenedzsment, továbbá a környezeti hatásokkal rendelkező projektek elbírálása, döntések környezeti megalapozása stb.) jellegű feladatokkal összefüggésben jelentkezik. Folyamatos az igény a környezetvédelmi tanácsadói tevékenységet végző szakemberek részéről is a korszerű ismeretanyag megszerzése iránt. Kimondottan és célzottan szakmai területekről fogalmazodott meg a kistérségi/helyi színtű energetikai, klímavédelmi szakemberek képzése iránti igény. Lényegi elvárás, hogy a megszerezhető szakismereteken túl, az azokat igazoló -és a piac által elismert- szakképesítés dokumentált legyen. A képzés és a képzés eredményeképpen igazolt szakképesítés alapvetően hiánypótló és a gyakorlat elvárásainak teljes mértékben megfelel. Mindezen információk ismeretében reálisnak tartjuk az évenkénti fős jelentkezési létszámot. /Előzetes felméréseink szerint a potenciális érdeklődők köre feltételezhetően az alábbiakból áll: helyi önkormányzatok terület-és településfejlesztéssel foglalkozó munkatársai (ez önmagában több ezer fő), kistérségi megbízottak, ill. kistérségi irodák munkatársai, a minisztériumok ill. a központi alárendeltségű területi (ún. decentralizált) szervek részben, vagy egészben ilyen kérdésekkel foglalkozó munkatársai, megyei és regionális fejlesztési ügynökségek munkatársai, nem-kormányzati és civil szervezetek képviselői, területi, települési tervező, fejlesztő, ill. tanácsadó vállalkozások munkatársai, illetve mindazok, akik ilyen, vagy hasonló munkaköröket szeretnének a jövőben betölteni./. 4. A képzés költségei A képzés (ön)költségtérítéses finanszírozás keretében történik (2011-ben Ft./szemeszter/). 2

4 II. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Környezet- és területfejlesztési menedzser 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 4. A felvétel feltételei: Legalább főiskolai, vagy alapképzési (BSc/BA) szinten szerzett végzettség, bármely képzési területen. 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a. A képzés olyan szakemberek felkészítésére irányul, akik korszerű elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a térségi és környezeti folyamatok azonosítására, hatásmechanizmusuk és a közöttük lévő összefüggések felismerésére és elemzésére, regionális és környezeti, valamint klímavédelmi politikák-stratégiákprogramok kidolgozásában való alkotó közreműködésre, alternatívákban való gondolkodásra, tudatosan vállalt döntéshozatalra, a fenntarthatóság eszmerendszerének, társadalmi-gazdasági-környezeti dimenzióinak következetes képviseletére regionális és helyi színten egyaránt. b. A szakon végzettek birtokában vannak az alapvető közgazdasági, regionális-, település-, valamint környezetgazdaságtani és menedzsment, továbbá klímavédelmi ismereteknek. Az alkalmazás szintjén képesik kezelni a szakterületük műveléséhez szükséges jogharmonizációs és hazai szabályozási hátteret, intézményrendszert, a munkájuk gyakorlásához szakmai magabiztosságot adó, a minőségbiztosítást támogató és problémakezelő technikákat, eljárásokat. 3

5 c. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakon végzettek alkalmasak a különböző szakmai ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások szintjén jelentkező területés környezetfejlesztési, valamint a települési-regionális hatókörű klímavédelmi feladatok megoldására. Önállóan képesek irányítani a települési- és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítését, a szükséges információk beszerzését és elemzését, a tervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok megoldását. Alkotó résztvevői lehetnek szakmai elemzések, jelentések, felmérések összeállításának, a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magánszervezeteknél és közintézményeknél felmerülő szakmai feladatok hatékony koordinálásának. d. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: Elemző és szintetizáló készség; információ feldolgozási képesség; társadalmi és természeti környezettel szembeni érzékenység; igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre; kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség; alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; felkészültség kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására; társadalmi kérdések iránti érzékenység. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: Az alapozó ismeretkör /18-24 kredit/ tárgyai a szakképzettség szempontjából általánosan elvárható, korszerű, rendszerezett, integráló elméleti ismeretanyagot közvetítik: Köz-, környezet- és regionális gazdaságtani ismeretek területfejlesztési ismeretek környezet- és térségfejlesztés információs háttere. A szakmai törzsanyag /44-50 kredit/ tantárgyköre a környezet- és területfejlesztési feladatok szakmai jellegét meghatározó, korszerű, térségbeli szemléletét megalapozó ismeretanyagot tartalmazza: Gazdasági és társadalmi folyamatok térbelisége - kistérségi fenntartható fejlesztés és gazdálkodás az EU környezet- és területfejlesztési politikája és joggyakorlata térségi projektek menedzselése környezet- és városszociológia. A differenciált szakmai ismeretek /38-46 kredit/ a környezet- és területfejlesztés szakmai specifikumaihoz közvetlenül köthető, azok igényeinek megfelelő, gyakorlatés problémaorientált ismeretanyagot és módszereket, lehetséges szakmaspecifikus eljárásokat tartalmaznak, melynek keretét a fenntarhatósági elemzéseken alapuló projektmunka, valamint gyakorlatorientált esettanulmányok készítése/értékelése képezi: Vállalati környezetmenedzsment rendszerek környezeti hatásvizsgálat és auditálás - integrált településtervezés településmarketing - regionalizmus Európában és Magyarországon települési klímavédelem és -politika az éghajlatváltozás kezelésének térségi stratégiái. 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 4

6 III. A szakirányú továbbképzési szak tanterve. A szakképzés meghatározó ismeretkörei. A szakirányú továbbképzési szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó óra- és vizsgaterv. A táblázatban alkalmazott jelölések A kontaktórára utaló jellemzők: Előadás óraszáma/gyakorlat óraszáma/számonkérés módja/kreditszám. /Például: 2/2/6v/5/. Számonkérés módja: v = vizsga f = félévközi jegy a = aláírás Tantárgy típusa: K = kötelező tárgy KV = kötelezően választható tárgy Tantárgy jellege (a KKK szerint): A = alapozó ismeretköri tárgy SZT = szakmai törzsanyag tárgya DSZI = differenciált szakmai ismereti tárgy 5

7 Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak TANTERVI ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Tantárgyak megnevezése Típus Jelleg 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Közösségi gazdaságtan K A 20+0 v (5) Regionális gazdaságtan K A 16+0 v (4) Információmenedzsment a K A f (6) környezet- és területfejlesztésben A környezetvédelem alapjai K A v (3) Az EU környezet- és regionális K SZT 24+0 v (6) politikája Fenntartható környezet- és K SZT 24+0 f (6) erőforrás-gazdálkodás I. Fenntartható környezet- és K SZT 16+0 v (4) erőforrásgazdálkodás II. Infrastruktúra- és területfejlesztés az K SZT 12+4 f (4) EU-ban Kistérségi fenntartható fejlesztés K SZT 12+12v (6) Környezet- és természetvédelmi K A 16+0 f (4) ismeretek Önkormányzati gazdálkodás, helyi K SZT 24+0 v (6) fejlesztés * Az EU környezet- és K SZT 24+0 f (6) területfejlesztési joggyakorlata Térségi projektek menedzselése K SZT f (6) (pályázatkészítés) Környezet- és városszociológia K SZT 24+0 f (6) Záródolgozat KV DSZI (10)a 1. Környezetmenedzsment specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Környezetmenedzsment rendszerek KV DSZI 24+0 v (6) Környezeti hatásvizsgálat KV DSZI 12+12v (6) Környezeti auditálás KV DSZI 12+12f (6) Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)f,a 2. Területfejlesztés specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Integrált településtervezés KV DSZI 24+0 v (6) Régió- és településmarketing KV DSZI 12+12f (6) Regionalizmus Európában és KV DSZI 12+12v (6) Magyarországon Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)f,a 6

8 Tantárgyak megnevezése Típus Jelleg 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 3. Települési klímavédelem specializáció: Fenntarthatósági elemzések KV DSZI 0+12 f (3) /Projektmunka/ Integrált településtervezés KV DSZI 24+0v (6) Települési klímavédelem, KV DSZI 12+12f (6) klímapolitika Az éghajlatváltozási alkalmazkodás KV DSZI 12+12v (6) térségi stratégiái Esettanulmányok KV DSZI (9)f Szakkonzultáció KV DSZI (8)a 3. félév specializáción összesen 4. félév specializáción összesen (21) (27)a Összes heti óraszám Összes kreditszám (30) (30) (33) (27) Vizsgaszám 4v + 2f 3v + 3f 2v + 4f f+2a+zv Megjegyzés: A specializációk csak kellő létszám esetén (6 fő/specializáció) indulnak! Ellenkező esetben egységes tantárgyi struktúrában történik az oktatás a 3-4. szemeszterben. Záróvizsga tárgyai: Környezetmenedzsment specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás Környezetmenedzsment rendszerek Környezeti auditálás Területfejlesztés specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás Integrált településtervezés Regionalizmus Európában és Magyarországon Települési klímavédelem specializáció: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás Integrált településtervezés Az éghajlatváltozási alkalmazkodás térségi stratégiái A szakképzés meghatározó ismeretkörei /a KKK 8. pontja alapján/: A szakképzés meghatározó ismeretkörei és a hozzájuk rendelt kredirérték /a KKK 8. pontja szerint/ A - Alapozó ismeretkörhöz rendelhető kreditek száma 22 kredit SZT -Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditszám 47 kredit DSZI -Differenciált szakismeretekhez rendelhető kreditszám 41 kredit Diplomamunkához rendelt kreditérték 10 kredit Gyakorlati ismeretek aránya 40% A képzés munkarendje: részidős, levelező képzés. Szakfelelős: Dr. Valkó László egyetemi docens, tanszékvezető. 7

9 A képzés személyi feltételei Tantárgy Tárgyfelelős További előadók Közösségi gazdaságtan Kurtán Lajosné Regionális gazdaságtan Illés Iván Információmenedzsment Dr. Jeney László Für Attila A környezetvédelem alapjai Valkó László Pálmai György Tud. fok. Munkahely Fogl. típusa CSc Közgazd. Tsz. DSc PhD MSc CSc CSc Bp-i Corvinus Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz. Őrségi Nemzeti Park Környezetgazd. Tsz megbízás részfogl. Környezet- és természetv-i Valkó László CSc ismeretek Márkus Ferenc CSc megbízás Az EU környezet- és regionális Valkó László CSc politikája Illés Iván DSc Fenntartható környezet- és Kósi Kálmán CSc erőforrás-gazdálkodás I-II. Valkó László CSc Infrastruktúra és területfejl. az Illés Iván DSc Európai Unió-ban Csete Mária PhD Kistérségi fenntartható fejl. Füle Miklós CSc Csete Mária PhD Önkormányzati gazdálkodás Sivák József CSc Bp-i Gazdasági Főiskola megbízás helyi fejlesztés Az EU környezet- és terfejl-i Bándi Gyula DSc joggyakorlata Térségi proj. menedzselése - Rédei Mária DSc ELTE TTK megbízás pályázatkészítés Kiss András PhD KVVM Fejl. Igazg. megbízás Környezet és városszociológia Kocsis J. Balázs PhD Szoc. és Komm. Tsz. Fenntarthatósági elemzések Kósi Kálmán /Projektmunka/ Pálvölgyi Tamás CSc CSc DSc CSc CSc PhD PhD dr.univ. PhD Környezetgazd. Tsz Szoc. és Komm. Tsz. Önkorm. és Terfejl. Min. Széchenyi I. Egyetem megbízás megbízás Illés Iván + Valkó László Füle Miklós Esettanulmányok Kocsis J. Balázs Csete Mária + Szaló Péter Torma András Záródolgozat Környezetmenedzsment rendsz. Kósi Kálmán CSc Környezeti hatásvizsgálat Kósi Kálmán Tombácz Endre Magyar Emőke CSc dr. univ. dr. univ. ÖKO Rt. ÖKO Rt. megbízás megbízás Környezeti auditálás Kósi Kálmán CSc Torma András PhD Széchenyi I. Egyetem megbízás Integrált településtervezés Illés Iván DSc Szaló Péter dr.univ. Önkorm. és Terfejl. Min. megbízás Régió- és településmarketing Valkó László CSc Ongjerth Richárd PhD megbízás Regionalizmus Európában és Illés Iván DSc Települési klímavédelem, Pálvölgyi Tamás CSc Csete Mária PhD Környezetgazd Tsz. 8

10 IV. TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN /20+0 v (5)/ 1. Alapozó ismeretkörök tárgyai A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kurtán Lajosné egyetemi docens Közgazdaságtani döntések és elemzési módszerek, döntési viselkedés. Az állami beavatkozás szükségessége, piaci kudarcok. Közjavak és állami szerepvállalás. Az állami beavatkozás és döntéshozatal főbb területei, intézményrendszere (költségvetés, adózás, ÁH, Országgyűlés, politikai pártok). A közösségi döntések szintjei, a politikai pártok szerepe: politikai piac és magánpiac. A kormányzati működés és ellenőrzése Magyarországon. Napjaink főbb (világ)gazdasági folyamatainak hatása a kormányzati döntésekre (globalizáció, jóléti állam intézményrendszere). 1. David B. Johnson: Közösségi döntések elmélete Bevezetés az új politikai gazdaságtanba. Osiris Kiadó, Budapest, Josefh E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK. Kerszöv. Bp Csaba Iván Tóth István György (szerk): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris Bp REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN /16+0 v (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár A tér helye a társadalomtudományokban. A gazdaság térbelisége. A regionális gazdaságtan kialakulása és elmélettörténete. Az optimális telephely meghatározása, a telephelyválasztás tényezői. A gravitációs és potenciál modellek és alkalmazásuk. A térbeli hálózatok kialakításának modelljei. A területi munkamegosztás elméletei (Ricardo, Heckscher-Ohlin). A területi gazdasági növekedés egyensúlyi elmélete. A területi gazdasági növekedés nemegyensúlyi (pólus) elméletei. A térbeli kiegyenlítődés problémái. 1. Illés Iván: Regionális gazdaságtan-területfejlesztés. BME GTK. TYPOTEX Kiadó. Budapest, Lengyel Imre-Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Területi és települési kutatások 26. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs,

11 INFORMÁCIÓMENEDZSMENT A KÖRNYEZET- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSBEN /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Jeney László egy. adjunktus Für Attila tud. munkatárs Tekintettel a modern szervezetekben használatos korszerű információfolyamat modellezési és szimulációs eljárásokra. A környezet- és területfejlesztésben alkalmazott rendszerek, és az alkalmazás gyakorlati tapasztalatai. Az információmenedzsment fejlődésének várható trendjei. Dokumentummenedzsment, kőtábla probléma. 1. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest, Kiss Imre: Az üzleti informatika elmélete a gyakorlatban. Intelligens üzletvitel sorozat. Információs Társadalomért Alapítvány. Budapest, október. 3. Dobay Péter: Vállalati információmenedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, A KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI /12+0v (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Pálmai György egyetemi docens A környezettudomány építkezése, vizsgálati alapelvei. A jelenkori környezeti problémák sajátosságai, komplexitásuk értelmezése. A környezeti problémák kezelésének lehetséges eszközei. A legfontosabb légszennyezők és forrásaik. Nemzetközi egyezmények és hazai szabályozás. A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei, az emissziócsökkentés aktív és passzív módszerei. Vízigények és vízgazdálkodás, a vízforrások jellemzői. A vizek minősége és a hazai helyzet. Vízvédelmi szabályozás. A vízszennyezés elleni védekezés lehetőségei. A talaj legfontosabb jellemzői. A talajok káros minőségi és mennyiségi változásai, valamint szennyeződése. A talaj és talajvíz szennyezési károk elhárítása. Hulladékok fajtái és kezelésük. Hulladékkeletkezés csökkentése hasznosítás ártalmatlanítás. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hazai szabályozás. Zaj- és rezgésártalmak. Zajforrások. Zajártalmak elleni védekezés, a hazai szabályozás. Az elektromágneses sugárzás környezeti hatásai. A környezetvédelem humán feltételrendszere. Környezettudat környezetszemlélet Magyarországon (környezettudatos vállalati intézményi tevékenység, a lakosság környezetszemlélete esettanulmányi feldolgozása). Környezeti oktatás képzés. 1. Moser Miklós-Pálmai György: A környezetvédelem alapjai. Egyetemi tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, Kerényi Attila (szerk.): Környezettan. Tankönyv. Mezőgazda Kiadó. Budapest, Bulla Miklós (szerk.): Környezetvédelem. Tankönyv. Széchenyi István Egyetem. Győr, Bartus Gábor: A hulladékgazdálkodás alapjai. Tanári Kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet. Budapest,

12 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ISMERETEK /16+0 f (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Márkus Ferenc A magyarországi természetvédelem története. A természetvédelem intézményesülésének folyamata, jelenkori szervezete. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv: a természeti értékek és területek állapota, veszélyeztető tényezők és folyamatok. Védett természeti értékek és területek megóvásának hosszú és középtávú szempontjai. Természetvédelmi monitoring, nemzetközi kötelezettségek. Az évi LIII. törvény a természet védelméről. Természetvédelmi programok (NATURA 2000-program). 1. Rakonczay Zoltán: Természetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek (szerk.: Marjainé Szerényi Zsuzsanna). A KVVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötete. Budapest, Szakmai törzsanyag tárgyai AZ EU KÖRNYEZET- ÉS REGIONÁLIS POLITIKÁJA /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Illés Iván egyetemi tanár A kisregionális környezeti krízismenedzsment lényege. A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés erővonalai a XXI. század elején. Az Európai Unió környezetpolitikája fejlődésének kronológiája. A közösségi környezetpolitika reaktív szakasza / /. Az Egységes Európai Okmány (1987) szerepe a közösségi környezetpolitika legitimitásában, a környezetpolitika proaktívvá válása. Az un. implementációs deficit és szufficit kezelése. Az EU VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja / / stratégiai elemzése célok, célterületek, eszközök. Az integratív környezetvédelem megközelítés, az ún. Cardiff-i folyamat. A környezeti szabályozás rendszere az EU-ban, összevetése a hazai gyakorlattal. A regionális politika és egyéb szakpolitikák érintkezési pontjai. A regionális politika kialakulása és alapelvei. A célterületek és a támogatások regionalizálása. A Strukturális Alapok, alkotórészeik és felhasználásuk szabályozása. A különböző célú támogatásokra való jogosultság problémái. Az abszorpciós képesség. Az elmúlt 15 évben folytatott strukturális és kohéziós politika tapasztalatai. Az EU és a nemzeti prioritások összefüggései. A regionalizáció és a regionális intézményrendszer kiépítése és felkészültsége. A kohéziós politika jövője és az erről folytatott viták, elképzelések. 1. Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. KJK Kerszöv. Budapest, Illés Iván: Regionális gazdaságtan-területfejlesztés. BME GTK. TYPOTEX Kiadó. Budapest, Kerekes Sándor-Kiss Károly (szerk): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest,

13 FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET- ÉS ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS I-II. /40+0 fv (10)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Valkó László egyetemi docens A természeti és gazdasági rendszerek sajátos mozgásformája, a gazdaság nyitott láncai és azok zárásának lehetőségei. Környezet és gazdaság kapcsolatának jelenkori sajátosságai. A fenntartható fejlődés fogalma, szintjei, dimenziói és indikátorai. A hagyományos makrogazdasági mutatók környezetgazdaságtani kritikája, a GDP-típusú mutatók hiányosságai. Az újtípusú makrogazdasági mutatók bemutatása és kritikai elemzése. A környezet gazdasági értékelésének lehetséges módszerei, környezeti szempontú technológiaés termékértékelés. A mérőszámok (indikátorok) csoportosítása, a PSR- és a DPSIR-modellek. Az externáliák fogalmának értelmezése a környezetgazdaságtanban. A Pareto-féle optimum, az externáliák optimális szintje. A környezetszabályozás szükségessége /externáliák internalizálása/ és annak megjelenése a közgazdasági elméletekben /Pigou-adó ill. támogatás, Coase-tétel szemléltetése, hiányosságai/. A környezetszabályozás célja, rendszere és fontosabb eszközei, különös tekintettel a közgazdasági, a direkt és a menedzsment típusú szabályozás összefüggéseire. A környezetszabályozás jelenkori hazai és nemzetközi -elsősorban európai uniós- gyakorlata. 1. Szlávik János: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. KJK-Kerszöv Kiadó, Bp Kósi Kálmán-Valkó László: Környezetmenedzsment. BME GTK Tankönyvek. Typotex Kiadó, Bp Bulla Miklós-Tamás Pál (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon (Jövőképek és forgatókönyvek). Stratégiai kuzazások-magyarország Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS AZ EU-BAN /12+4 f (4)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár Dr. Csete Mária egy. adjunktus Az infrastruktúra fogalma. Infrastruktúra tercier szektor. Infrastruktúra szolgáltatások. Az infrastruktúra osztályozása: anyagi, humán és intézményi infrastruktúra. Termelői és fogyasztói infrastruktúra. Helyi, regionális, országos, kontinentális és világméretű infrastruktúra. Az infrastruktúra funkciói. A közjavak elmélete. Az oszthatatlanság és a kizárhatatlanság elve. A költségek és hasznok eltérő megoszlása. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági fejlődés elméletében. Tőkeigényesség és infrastruktúra. Állami szerepvállalás és infrastruktúra. A gazdasági fejlődés küszöbei és az infrastruktúra. A. O. Hirschman elmélete a gazdasági fejlődés stratégiájáról és az infrastruktúra szerepéről. Az infrastruktúra szerepe a térség- és területfejlesztésben. Elméletek az infrastruktúra gazdaságosságának és hatékonyságának méréséről. Infrastrukturális szempontio az EU regionális politikájában. A cost-benefit elemzés és annak módszerei. A közigazgatás rendszerének gazdasági vonatkozásai. Gazdaságosság és eredményesség a közigazgatásban és annak mérési lehetőségei. A public management gazdaságtana. 12

14 1. Illés Iván: Regionális gazdaságtan területfejlesztés. BME GTK Tankönyvek. TYPOTEX Kiadó, Budapest, Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, KISTÉRSÉGI FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Füle Miklós egyetemi docens Dr. Csete Mária egy. adjunktus A fenntartható fejlődés globális szintje mellett a lokális megközelítés előtérbe kerülése, a lokális programok elterjedésének indokoltsága. A Local Agenda 21 típusú program célkitűzései, szerkezete. A LA21 programok különbözősége a hagyományos környezetvédelmi, illetve fejlesztési programoktól. A CSR (Corporate Social Responsibility) típusú együttműködés feltételei a vállalati-, a civil- és az önkormányzati szektor között. A CSR és a lokális fejlesztési programok közötti kapcsolat értelmezése. A LA21 program elkészítésének technikája, a résztvevő csoportok lehatárolása, a célterület állapotfelmérésének módszerei. A fejlesztési programban alkalmazható indikátorok típusai, a konkrét mutatók kiválasztásának szempontjai. Mintaprojekt készítéséhez célterület kiválasztása és lehatárolása. A célterület SWOT analízise. 1. Útmutató a fenntartható fejlődés helyi programjai elkészítéséhez (szerk.: Füle Miklós- Szlávik János-Turchany Gyula). BME Környezetgazdaságtan Tanszék. BM Önkormányzati Tájékoztató különszám LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a biodiverzitás megőrzéséért (CEEWEB). Budapest, ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS, HELYI FEJLESZTÉS /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Sivák József c. egyetemi docens Az önkormányzati gazdasági alapok fő elemeivel kapcsolatos jelenlegi problémák (helyi adók, költségvetési transzferek, vagyongazdálkodás stb.). A helyi közszolgáltatások fő csoportjainak bemutatása (településüzemeltetés, humán közszolgáltatások, gazdasági szolgáltatások). E témakörök kapcsán is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy bemutassuk: milyen fő irányai vannak a közszolgáltatások színvonala emelésének, hogyan érvényesülnek a hatékonysági szempontok az államháztartás eme alrendszerében. A helyi gazdaságfejlesztés kérdéskörében a fő hangsúlyt a közösségi és magánszféra együttműködésével megvalósítható fejlesztési formák (Public Private Partnership) bemutatására, a fejlesztések tőkepiaci feltételeinek valamint az egyre bővülő EU forrásbevonási lehetőségek közgazdasági kérdéseire helyezzük. 1. Cullis, J. - Jones Ph. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula Kiadó. Budpest. 2. Horváth M. Tamás (2005): Közmenedzsment. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 3. Pálné Kovács Ilona (2008): Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 13

15 4. Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. AZ EU KÖRNYEZET- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI JOGGYAKORLATA /24+0 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár A környezetjog elméleti alapjai, illeszkedése a jogrendszerbe, alapelvei. A gazdasági szabályozás és az önszabályozás mechanizmusa, eszközei. Polgári és büntetőjogi felelősség a környezet- és területhasználattal kapcsolatosan. Környezetjogi szabályozás Magyarországon, az Európai Unió környezetjogi szabályozása. A területfejlesztés szabályozási környezete az Európai Unióban és Magyarországon. Esettanulmányok a környezet- és a területfejlesztési joggyakorlatból. 1. Bándi Gyula: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. KJK Kerszöv Kiadó. Budapest, The Environmental Jurisprudence of the European Court of Justice (Ed. by: Bándi Gyula). The book has been published by the Szent István Társulat, Budapest, (Angolul és magyarul). 3. Környezetvédelem c. szaklap Zöldhatósági közlemények rovata/melléklete. TÉRSÉGI PROJEKTEK MENEDZSELÉSE (PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS) /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rédei Mária egyetemi tanár Kiss András főosztályvezető-h. (KVVM Fejl. Ig.) A félév során a hallgatók megismerkednek a források és pályázatok elkészítésével, és a megnyert projektek megvalósítása során szükséges munkával. Gyakorlatokkal kívánjuk elérni, hogy a tanultakat készségi szinten is eljussanak. Jelen tárgy is hozzájárulást jelent ahhoz, hogy alkalmasak legyenek a közszféra és a magánszféra területén a terület- és településfejlesztés kérdéseinek elemzésére, az összefüggések feltárására, a döntések előkészítésére és meghozatalára, a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére, valamint az érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére. Az elkövetkező időszakban a források, támogatások jelentős része területi forrásokból kerül meghirdetésre, és a megvalósítás is területi szereplőkkel történik. A regionális ügymenet, a térségi kapcsolatok partneri formálása, a területi kommunikáció helyzeteinek megismerése ehhez nyújt segítséget. 1. Nemes Nagy J. Szabó P.: Regionális folyamatok, regionális fejlődés. In: Beluszky P. Kovács Z. Olessák D. (szerk.): A terület- és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Budapest, Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Ember Település Régió sorozat, Budapest, Nemes Nagy József (szerk.) 2005: Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. ELTE. 4. ManagEUr tananyaga. Leonardo da Vinci projekt (kézirat) 14

16 KÖRNYEZET- ÉS VÁROSSZOCIOLÓGIA /24+0 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kocsis János Balázs egyetemi adjunktus A környezeti problémák társadalmi konstrukciója. Népesedés és természeti erőforrások. Fogyasztói társadalom és környezet. Népesedés és környezet. Városfejlődési tendenciák és a környezeti probléma. Városszociológia alapjai, város és falu értelmezései, premodern és modern települések. Urbanizáció, városok evolúciója, urbanizációs elméletek. Klasszikus városszociológia, Chicagói Iskola és kritikájuk; gazdasági térelméletek. Város és városi problémák a XIX. század végén és a XX. század első felében. Megoldások és a város újraértelmezése a II. világháború után. Szuburbanizáció, dzsentrifikáció és reurbanizáció: koncentráció és szétterülés. Szegregációs folyamatok és a városok térbeli struktúrája; lakótelepek, slumosodás. Városok megújításának társadalmi-gazdasági környezete, és hatásai. Participáció: társadalmi mozgalmak, környezet, város. Globalizáció, környezeti problémák, újabb városfejlődési folyamatok. 1. Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény. Gondolat Kiadó, Budapest, Csizmady Adrienne Kocsis János Balázs: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Budapest: Typotex, Differenciált szakmai ismereti (specializációs) tárgyak 3.1. Környezetmenedzsment specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK/ PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Torma András egyetemi adjunktus A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=környezetmenedzsment/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 1.A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. 2. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest,

17 KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZEREK /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Az ipari ökológia. Önszabályozás és környezetmenedzsment. Önszabályozási döntések. Az Európai Unió EMAS rendszere. Vállalati környezetmenedzsment rendszer kiépítése az Európai Unió gyakorlatában (761/2001/EGK rendelet). A 761/2001 rendelet (EMAS II.) tartalma, követelményei. Az EMAS III. Szabványosítási háttér. Az ISO szabványcsalád. Az ISO szabvány szerinti rendszerépítés vállalati célja. A rendszer működtetésétől várt (várható) előnyök. A környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási) rendszer alapelemei. Az öko-controlling, mint a folyamatos fejlesztés biztosításának, a vállalati környezeti teljesítmény javításának eszköze. A vállalati controlling és a stratégiai mutatószámrendszer (Balance ScoreCard, BSC) környezeti szempontú támogatása. Életciklus-értékelés, az életciklus fázisainak elemzése. Az életciklus-értékelés szakaszai. Az életciklus leltárelemzése. Az életciklus hatásértékelése. Életciklus javítás. A környezeti teljesítmény értékelésének módszerei, az egyes módszerek alkalmazhatósága. A környezeti teljesítmény értékelésének folyamata az ISO szabvány szerint. A környezeti indikátorok fogalma, típusai. A környezeti indikátorok kiválasztásának és alkalmazásának szempontjai. A környezeti indikátorok szerepe, jelentősége a teljesítményértékelésben. Környezeti kommunikáció, a környezeti jelentés, mint menedzsment eszköz. 1. Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2006.). ISBN Valkó László - Kósi Kálmán Herczeg Márton: Környezetmenedzsment. (Tanári kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest ISBN ). KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tombácz Endre igazgató (ÖKO Rt.) Dr. Magyar Emőke igazgató (ÖKO Rt.) A környezeti hatásvizsgálat (KHV) során alkalmazott legfontosabb fogalmak. A módszer sajátosságai és szükségességének indokai. A környezeti hatásvizsgálatok rövid története. A környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikája. A környezeti hatásvizsgálati eljárás. A környezeti hatástanulmány készítése. A környezeti hatásvizsgálatok egyéb alkalmazási területei. Gyakorlati KHV-k értékelése, elemzése. 1. Tombácz Endre-Magyar Emőke: Környezeti hatásvizsgálatok. ÖKO Rt. Budapest,

18 KÖRNYEZETI AUDITÁLÁS f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens Dr. Torma András egyetemi adjunktus A környezeti audit- és teljesítményértékelés helye, szerepe a vállalati szabályozás folyamatában. Alapvetések: az audit fogalma, az auditok típusai, formái, elvei. Az auditálással kapcsolatos további fogalmak. Az auditáláshoz kapcsolódó jogszabályok, szabványok, piaci önszabályozás eredményeként kialakult módszerek. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) és az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD) ajánlásai a környezeti állapotfelmérés (audit) folyamatára és a felmérésről készült jelentés tartalma. A környezetvédelmi felülvizsgálat tartalma, szerepe a magyar környezetvédelmi gyakorlatban (az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás), hatása a vállalati gazdálkodásra. A környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási) rendszer auditálása. Az auditprogram céljai és terjedelme. Az auditprogram végrehajtásának irányítása. Az auditprogrammal kapcsolatos felelősségi körök, erőforrások és eljárások. Az auditprogram megvalósítása. Az auditprogram figyelemmel kísérése és átvizsgálása. Az audit tevékenységei: az audit kezdeményezése, a dokumentumok átvizsgálásának levezetése, előkészületek a helyszíni audit tevékenységeihez, a helyszíni audittevékenységek levezetése, az auditjelentés elkészítése, az audit befejezése, az auditból folyó teendők elvégzése. Auditorok felkészültsége és kiértékelése: személyi tulajdonságok, ismeretek és készségek, képzettség, munkatapasztalat, auditori képzettség és auditori gyakorlat, a felkészültség szintentartása és fejlesztése. 1. Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2006.). ISBN Valkó László - Kósi Kálmán Herczeg Márton: Környezetmenedzsment. (Tanári kézikönyv. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest ISBN ) Területfejlesztés specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK/ PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Dr. Illés Iván egyetemi tanár Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Szaló Péter tud. főmunkatárs, szakállamtitkár Dr. Kocsis János Balázs egyetemi adjunktus A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=területfejlesztés/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 17

19 1. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest, A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSTERVEZÉS /24+0 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szaló Péter tud. főmunkatárs, szakállamtitkár Dr. Illés Iván egyetemi tanár A területi tervezés intézményi hierarchiája, szabályozási háttere. A környezeti és fenntarthatósági szempontok integrálásának lehetőségei, módszerei a településtervezés folyamatába. A településfejlesztési tervek és tervezés - a településfejlesztési tervek rendszere és tartalma, a településfejlesztési tervezés főbb módszerei, folyamata, a fejlesztési tervezés és az önkormányzati gazdasági program összefüggései. Az integrált településtervezés gyakorlata, megvalósulásának példái: a helyi fenntarthatósági programok (LA-21) és a településtervezés kapcsolatának nemzetközi és hazai gyakorlata. Önkormányzati szintű szektorális programok (pl. energiatakarékossági, közlekedési, ingatlanfejleszési stb.) integrálási lehetőségei a településtervezés folyamatába. Városgazdálkodási, városi erőforrás-gazdálkodási rendszerek. Projektmunka, tervezési gyakorlat. 1. Nagy Imre: Város ökológia. Dialog Campus Kiadó, Terület-és településfejlesztési ismeretek (szerk. Szigeti Ernő). Tananyag a köztisztviselők továbbképzéséhez. Magyar Közigazgatási Intézet. Budapest, Tóth Zoltán: Településtervezés 1-2. Ponte Press Kiadó, Konkolyné Gyuró Éva: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó. Budapest, RÉGIÓ- ÉS TELEPÜLÉSMARKETING /12+12 f (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Valkó László egyetemi docens Dr. Ongjerth Richárd tud. munkatárs, igazgató A tárgy bemutatja a környezethez való alkalmazkodás kritériumait, kiemelve a település- és városmarketing fő irányelveit, dimenzióit, kiegészítve a szolgáltatásmarketing legfőbb irányzataival és a társadalmi orientáció szükségszerű megvalósításához elengedhetetlen ismeretekkel. A Régió- és városmarketing tárgy egyfelől elméleti, másfelől -részben saját kutatásokból származó- gyakorlati tapasztalatokból következtetett ismeretanyagra épül. Felkészíti a hallgatókat a tárgy keretében elsajátítottak gyakorlati alkalmazására. A klasszikusnak számító marketing területek (pl: marketingstratégia, marketingkommunikáció, marketingkutatás stb.) olyan megközelítéseiről van szó, amelyek jól alkalmazhatóak a szolgáltatásmarketing, és ezen belül a város- és településmarketing feladatok végzése során. Az előadások főként elméleti oldalról segítik a tárgyi ismeretek elsajátítását, a gyakorlati rész pedig alkalom arra, hogy projektfeladatok elvégzésével az alkalmazás is megalapozott legyen. 1. Piskóti Dankó Schupler (2002): Régió- és településmarketing. KJK-Kerszöv Kiadó. Budapest. 2. Vasné Egri Magdolna (2005): Marketingdöntések a fejlett gazdaságokban. Aula Kiadó. Budapest. 3. Vágási Mária (szerk) (2007): Marketingstratégia és menedzsment. Alinea Kiadó

20 REGIONALIZMUS EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON /12+12 v (6)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Illés Iván egyetemi tanár A tantárgy célja áttekintést adni, hogyan alakultak a regionalizmus folyamatai Európában, mely országok alakítottak ki autonóm régiókat, decentralizálták a kormányzás bizonyos elemeit és milyen tapasztalatokhoz jutottak ez úton. A tananyag foglalkozik az Európai Unió hatásával is a regionalizmus helyzetére. Áttekinti a határon átnyúló regionális együttműködéseket, valamint a költségvetési bevételek és kiadások megoszlását a központi kormányok és a régiók között az egyes országokban. A régiók fogalma és fajtái. Regionalizálás és regionalizmus. Decentralizáció, dekoncentráció, delegáció. Szimmetrikus és aszimmetrikus föderalizáció. Regionalizmus Németországban és AusztriábanRegionalizmus Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban. Regionalizmus Belgiumban és Nagy Britanniában. Regionalizmus Oroszországban és Ukrajnában. Regionalizálódás Magyarországon. A régiók nemzetközi együttműködése és para-külpolitikája. Fiskális föderalizmus: a bevételek, kiadások és funkciók megosztása szintek között. 1. Illés I. (2008- kiadás alatt): Regionalizmusok a modern Európában. 2. Wagstaff, P. (1998): Regionalism in the European Union. Intellect, Exeter (England) Portland (USA) Települési klímavédelem specializáció FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK /PROJEKTMUNKA /0+12 f (3)/ A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Dr. Csete Mária egy. docens A kurzus keretében projektmunka jelleggel elemzésre kerülnek a specializáció /=települési klímavédelem/ tekintetében mérvadó EU-s és hazai szakágazati koncepciók, pogramok, stratégiák. Az elemzés alapvető szempontjai: stratégiai elemzés (célok célterületek eszközök kongruenciája) és fenntarthatósági kritériumok (társadalmi gazdasági környezeti dimenziók megjelenése és kapcsolata). 1. A specializáció szempontjából mérvadó szakterületek aktuális stratégiai dokumentumai, tanulmányai. 2. Regionális elemzési módszerek (szerk.: Nemes Nagy József). Regionális Tudományi Tanulmányok 11. MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Budapest,

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

Dr. Valkó László ökocímkézés a nemzetközi (EU) és hazai gyakorlatban (konkrét termékcsoport

Dr. Valkó László ökocímkézés a nemzetközi (EU) és hazai gyakorlatban (konkrét termékcsoport Projektfeladat (környezetmérnököknek Egyéni feladat néven), modulfeladat, szakdolgozat, és diplomamunka témák (BME Környezetgazdaságtan Tanszék, 2014 február) VL1 VL2 Általános témaleírás Fenntartható

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szabadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2016. tavasz Környezeti jog 2. Tantárgy kód Szemeszter

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pályázatkészítés Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A

Előfeltétel. lh2n1005 Új irányzatok a természetföldrajzi kutatásokban TEF - 2 1ea 1 A A A A Geográfus MSc tantervi háló A táblázat tartalma: Kód: a tantervi egység azonosítója Tanulmányi egység: a tantervi kurzus v. tanulmányi egység elnevezése : a tantervi kurzus felvételét megelőzően teljesítendő

Részletesebben