JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének március 307. ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzéséről március 307.

2 ÁLL\l\II SZÁMVEVÖSZÉK v -l / Tsz. 282 JELENTÉS a helyi önkormányzatok adóztatás i tevékenységének ellenőrzéséről A települési önkonnányzatok helyi közszolgáltatási feladatainak megoldásához szükséges források megteremtésének egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkonnányzatok alkotmányos alapjoga, hogy az évi C. törvény keretei között megállapítsák a helyi adók fajtáit és mértékét. A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező gépjárművek, pátkocsik adóztatásával kapcsolatos feladatokat is az önkonnányzati adóhatóságok látják el az 199 L évi LXXXII. tv. alapján. A helyi adókból és a gépjánnű adóból az önkonnányzatokat megillető hányad az önkormányzatok költségvetésében az évi 2,4%-ról évben 4,9%-ra nőtt, ezt követően stagnált. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény alapján az ÁSZ feladata a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzése. A vizsgálat céljának megfelelően áttekintettük és értékeltük a helyi adók és a gépjárműadó bevezetésének, funkcionálásának tapasztalatait, az önkonnányzatok pénzügyi szabályozásában betöltött szerepét, az adóztatás helyzetét Ezen belül megvizsgáltuk, hogy: - a helyi adókból szánnazó bevételek hogyan érintették az önkormányzatok gazdálkodását, a felhasználás céljai mennyiben segítették elő a bevezetett helyi adók elfogadtatását, - a helyi adópolitikában az önkonnányzatok milyen szempontokat mérlegeltek, a helyi adórendszert milyen tendenciák jellemzik. - a gépjánnű adóval kapcsolatos feladatok és a befolyt gépjármű adó összhangja, a gépjánnű adóból szánnazó bevételek mennyiben teszik lehetövé az adóztatás funkcióinak betöltését, - az önkonnányzatok az adóztatási feladatok ellátásához hogyan teremtették meg a feltételeket, az adóztatás törvényessége, szakszerüsége biztosított-e,

3 - az adóztaiást milyen hatékonysággal végezték (hátralékok alakulása, behajtási- végrehajtási tevékenység, adóellenőrzések eredményessége). A vizsgálat keretében helyszíni ellenőrzést végeztünk a Fővárosi, 3 kerületi, valamint 15 megyében összesen 104 (13 megyei jogú városi, 27 városi, 64 községi- nagyközségi) önkormányzati adóhatóságnál. A vizsgált önkormányzatok közigazgatási területén az orsz:íg lakosságának közel 40%-a él, az általuk beszedett helyi adó évben 23, l milliárd forint, az összes helyi adóbevétel 68%-a volt. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ' A helyi adórendszer kialakításának célja az önkormányzatok önálló gazdálkodás:ínak megalapozása, a gazdálkodás anyagi alapjainak erősítésével a központi költségvetéstől való itiggőségük csökkentése volt. A helyi adótörvény meghatározta a helyt döntési autonómiára épülő adórendszer keretfel tételeit. A vizsgálat tapasztalataiból megállapítható, hogy az önkormányzatok több mint fele élt az adóztatás lehetőségével, azonban a helyi adók csak az önkormányzatok egy részénél jelentettek folyamatos, pótlólagos bevételt, az általuk ellátott feladatok forrásainak kiegészítésére. Az önkormányzatok adóztatási képességében meglévő számottevő különbségek tovább növelték a meglévő területi feszültségeket, miközben a területi kiegyenlítődés eszközrendszere kialakulatlan és évente változó. A helyi adóval kapcsolatos önkormányzati döntéseket többnyire a költségvetés rövid távú bevételi szükséglete motiválta, ezért esetenként háttérbe szorultak a vállalkozások feltételeinekjavítására vonatkozó hosszabb távú érdekek. Az ellentmondást leginkább az iparűzési adó élezte ki. Az összes beszedett helyi adó 82 %-a a vállalkozásokat terhelő iparűzési adó, amely az infláció és adámérték emelése következtében dinamikusan nőtt. A magánszemélyeket terhelő adókat és azok mértékét a törvény adta keretek alsó határához közel határozták meg. A vizsgált időszakban a helyi lakosokat terhelő adók alacsonyan megállapított mértéke általában nem változott. A helyi adóbevételek növelésének korlátait elsősorban a lakosság teherviselő képessége jelentette. A keresetek reálértékének csökkenése, a növekvő megélhetési költségek, a magas munkanélküliség miatt az egyébként is hátrányos helyzetű térségekben a helyi adóztatás lehetőségei beszűkül tek. A helyi adórendszer, jogi és egyéb feltételeit illetően a bevezetést követő rövid időn belül olyan változásokon ment keresztül, mely a helyi adóbevételek nagyságát külön- 2

4 bözőképpen befolyásolta. Igy az egyes tevékenységeket preferáló kedvezmények körének bövítése az adóztatás lehetőségél csökkentette, ugyanakkor az iparüzési adó mértékének emelése ezzel ellentétes hatást váltott ki. A helyi adótörvény módusításának eddigi gyakorlata az önkormányzatok költségvetését megalapozó számítások elvégzését és a rendelet alkotás nehézségél fokozta, összességében a jogalkalmazást és a jogbiztonságot sem erősítette. A helyi adók miatti szakmai kihívásnak, és az adóztatás szempontjából alacsony hatékonyságú gépjármű adóztatással kapcsolatos adminisztratív feladatoknak az önkormányzati adóhatóságok eltérő színvonalon voltak képesek megfelelni. Adóztatással kapcsolatos feladatokat a gépjárműadó következtében azok az önkormányzatok is ellátnak, ahol helyi adót nem vezettek be. A gépjárműadó lényegében központi adó, mivel az önkormányzatoknak!996. január l-ig semmilyen ráhatásuk nem volt annak mértékére. Az önkormányzatokat a bevételek 50%-a, illette meg, viszont a költségek 100%-át viselték. Az adó beszedése indokolatlanul munkaigényes, néhány önkormányzatnál a bevétel a ráfordításokat sem fedezte ig a Gépjárműadó törvény az adókötelezettség szempontjából a január 1-i állapotot vette figyelembe, de az adóalanyok személyében (fizetési kötelezettségében) bekövetkező évközi változások korrekcióját havi rendszerességgel érvényesítette. Ez a gyakorlat az adóalanyoknak nem biztositott számottevő fizetési könnyítés!, az adóhatóságoknak víszont felesleges terhet és komoly költségtöbbletet jelentett - a gyakran éven belül is többszörös -tulajdonosváltás adminisztratív követése. Az adózás rendjéről szóló törvény a pénzügyminiszter feladataként írja elő az adóhatóságoknál az adóztatás irányításának és felügyeletének, törvényességének és szakszerűségének ellenőrzését. A Pénzügyminisztérium ellenőrzö szerepe az önkormányzatok adóztatási tevékenységében csak közvetett módon érvényesül (T ÁKISZ-ok szakmai munkájának befolyásolásán, az adók nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos jogszabály kiadásán, az információs rendszer működtetésén keresztül). A Pénzügyminisztérium az elmúlt években évente mintegy szakmai iránymutatást, jogértelmezést adott ki. Az erre vonatkozó igényt az önkormányzati adóhatóságok szakmai felkészültségének hiányosságai mellett az is növelte, hogy az 51. paragrafusból álló helyi adótörvényhez már 3 5 pontos értelmező rendelkezés tartozik, melyek még máig sem egyértelműek a jogalkalmazásban. A Belügyminisztérium felkérésére a másodfokú adóhatósági feladatokat ellátó Köztársasági Megbízotti Hivatalok tevékenységének felügyeleti ellenőrzése keretében a Pénzügyminisztérium illetékes főosztálya évben 5 KMB-nél vizsgálta a hatósági munkát. A rendelkezésre álló idö rövidsége miatt a vizsgálatok mélysége csak korlátozott Iehetett, ezen keresztül átfogó képet sem nyerhettek az önkormányzatoknál folyó adóztatás helyzetéről. 3

5 Másodfokú adóhatósági feladatokat ellátó közigazgatás.i hivatalok (korábban Köztársasági Megbizottak Hivatala) kezdetben egyáltalán nem. vállalkoztak az önkormányzati adóhatóságok tevékenységének ellenőrzésére. Néhány megyében ben elvégzett vizsgálat komoly segítséget jelentett az önkormányzati adóhatóságok számára a törvényes, szakszerű adóztatásban (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Pest megye). A helyi adók nyilvántartási, feldolgozási rendszere elsősorban központi információs igényt elégített ki, melyből a helyi adóhatóságok számára kevés a hasznosítható elem és az informatika fejlesztése a tömegesen jelentkező manuális feladatokat sem tudta ki váltam. A fizetöképesség csökkenése a lakosság és a vállalkozások körében is a hátralékok növekedéséhez vezetett. A helyi adók és a gépjármű adó beszedése az önkormányzatoknak nehézséget okozott. A behajtási, végrehajtási intézkedések törvényben biztosított eszközei vel nem vagy csak ritkán éltek. Az adókötelezettség teljesítésének, ellenőrzéséről az önkormányzatok főként a személyi feltételek, a megfelelően képzett szakemberek hiányában nem gondoskodtak. adózta Az önkormányzatok az adóztatásban is "önellátásra" törekedtek és a szakszerűbb tás! biztosító társulás lehetőségével nem éltek. Az Országgyűlés november 25-én módosította a helyi adókról és a gépj,írműadóról szóló törvényt. A módosítás jelentős mértékben emelte az alkalmazható adómértéket, szűkítette a kötelező mentességek körét, és önkormányzati hatáskörbe utalta a gépjárműadó tételének megállapítását. A helyi adók szerepének a növelése azonban továbbra is szükségessé teszi a központi és a helyi adók harmonizációját, az önkormányzati finanszírozási rendszer és a terii Jeti kiegyenlítés eszközrendszerének korszerűsítését. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az önkormányzatoknak döntően az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg: - A helyi adókról alkotott önkormányzati rendeleteket a törvénymódosítások miatt pontosítani sziikséges. - A képviselö-testületek az adóztatást - a jegyző meghatározott időszakonkénti beszámoltatása útján - ellenőrizzék - Az adóellenőrzések gyakoriságát határozzák meg a célszerűség és a költségkímélés figyelembevételével, illetve a feltételek megteremtésével - A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek felé fennálló követeléseket tartsák pontosan nyilván. 4

6 - Az érdekeilségi rendszer kialakításánál az ezt szolgáló rendeletalkotásnál előzetes hatásvizsgálatokat végezzenek, szüntessék meg a szabálytalan elszámolási gyakorlatot. A Pénzügyminisztérium részére javasoljuk a helyi adók és a gépjármű adóztatás korszerűsítése keretében: - A központi és a helyi adók összhangját javítani oly módon, hogy az önkormányzatok adóztatási mozgástere, a helyi adóknak a közfeladatok finanszírozásában betöltött szerepe növekedjen, az önkormányzati önállóság anyagi alapjának, a helyi adófizetők kontrolljának erősítése mellett. - Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének módosítását azáltal, hogy figyelembe veszi a területi kiegyenlítés! szolgáló támogatási rendszerben az adókapacitás mérés m ódszerét is. - A helyi adókat érintő törvényrnódosítások várható hatásának felmérését, valamint olyan időpontban történő hatályba léptetését, amely az önkormányzati rendeletek meghozatalához megfelelő időt biztosít és nem érinti az önkormányzatok már jóváhagyott költségvetését. - Az adóztatás irányításának és felügyeletének, az adóztatás törvényességének és szakszerűségének a másodfokon eljáró hatóságok jogalkalmazási gyakorlatának ellenőrzését és a felfuggesztett jogorvoslati eljárások lezárása érdekében megfelelő intézkedések megtételét - A helyi adótörvényben az adókötelezettségre, az adóalapra vonatkozó fogalom meghatározásokat a jogalkalmazás tapasztalatait is figyelembe véve pontosítani, ezáltal a jogalkalmazás feltételeit javítani. - Az önkormányzati adók nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos pénzügyminisztériumi rendeletben célszerű előírni az ellenőrzési kötelezettség, a behajtási, végrehajtási intézkedések nyilvántartását, megvizsgálva az információrendszer működésének célszerűségét, hatékonyságát és egyes elemeinek az államháztartási információs rendszer keretében történő működtetését. - Az adóztatási feladatok, az adóellenőrzések törvényes és szakszerű ellátása érdekében ösztönözni az önkormányzatok adóhatósági társulását. - A gépjármű adóztatásban a költségkímélő, kevésbé bürokratikus megoldások alkalmazásának lehetőségél megvizsgálni, a párhuzamos nyilvántartási rendszerek megszüntetése és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. - A gépjárműadó jelenlegi rendszerében a hátralékok növekedése, az adókötelezettség elmulasztása miatt a Belügyminisztérium felé kezdeményezzék a szükséges jogszabály módosítását: - a közúti gépjármű ellenőrzés során, illetve az időszakos műszaki felülvizsgálat alkalmával megkövetelhető legyen a gépjárműadó befizetését tanúsító bizonylat, 5

7 - a forgalmi engedély átírásának feltétele legyen a változásnak a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál történő egyidejű bejelentése. (Pl. a rendörhatósághoz benyújtott adatlap megfelelő példányán). RÉSZLETES MEGÁLLAPITÁSOK 1.1. Helyi adók bevezetésének főbb céljai és hatása A központilag szabályozott, döntően törvényeknél alacsonyabb szintű jogszabályokon alapuló, tartalmában elavult tanácsi adórendszert, adó jellegű kötelezettségeket felváltó helyi adóztatás több társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzés megvalósitását szolgálta - az önkormányzatok gazdasági önállóságának erősítése, központi költségvetéstől való fuggőségének csökkentése, - a közszolgáltatásokat nyújtó önkormányzatok és a településeken élő adótizetök között valós kapcsolat teremtése, a lakosság, a vállalkozások áldozatkészségén alapuló helyi érdekeltség növelése, - a keretjellegű szabályozás révén helyi adópolitika alakításának lehetövé tétele, mely a jövedelmi- vagyoni viszonyokhoz, a vállalt közfeladatokhoz igazodik, - az adóztatásban a szektorsemlegesség biztosítása. A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv) előkészítése során azzal számoltak, hogy az!988. évi adóreform folytatásaként a központi adórendszer és a helyi adó harmonizációjának feltételei megteremtődnek: a központi adók súlyának csökkentésével párhuzamosan megvalósítható a helyi adók jelentőségének, az önkormányzati bevételek között súlyának és ezen keresztül az önkormányzatok gazdasági önállóságának növelése. makroszintű számítá A Pénzügyminisztériumban a várható tendenciák előjelzésére sokat végeztek, s néhány önkormányzatnál modellezték a helyi adók bevezetésének hatását, összevetve a korábbi tanácsi adókkal. Miután a helyi adóztatási autonómia magában foglalja, hogy az önkormányzatok a törvényben meghatározott adónem bevezetéséről maguk döntenek, a helyi adók várható öszszegének, hatásának előre becslése csak sok bizonytalansággal lehetséges. A becsléseket arra alapozták, hogy a helyi adók bevezetése az állampolgárok és az adótárgyak széles körét érinti, az adámértéket átlagosan a törvényi maximum 50%-ában határozzák meg (kivéve a lakástulajdont, melynél 25%-ban), a törvényben foglalt kötelező mentességek, kedvezmények körét nem bővitik. A számítások alapján magánszemélyektől miiliárd forint, a vállalkozási szférától további 40 milliárd forint adóbevételt jeleztek, ami a tanácsi adókhoz képest a lakosság körében hatszoros, a gazdálkodó szerveknél 13-szoros adónövekedést jelentett volna. 6

8 Az előzetes számítások és a tényleges befizetések közötti különbség jelentős, amely fáként abból adódik, hogy a modellszámításokat pontatlanul, sok hibával készítették el, esetenként azonos adótárgynál tiltott adótöbbszörözéssei is számoltak Adatok milliárd Ft-ban Megnevezés Előzetes Zárási össz. ténylegcsen cisz számítás Építményadó 32,3-33,0 2,1 2,3 2,9 4,4 Telekadó 6,5 0,4 0,5 0,7 1,0 Magánsz.komm.adója 5,3 1,5 0,6 0,6 0,7 Vállalk.komm.adója 4,5 0,8 1, ,0 l ldcgenforg.adó 0,6-0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 IQarűzéSi adó , ,7 o.. zescn: 62,9-63,4 16,4 27,1 33,8 45,8 Az előrejelzésben a helyi adók 21 %-át (13,5 milliárd forintot) várták iparüzési adóból, a ténylegesen befolyt évi 82,2%-kal szemben. Összességében a 7 milliárd nagyságrendet képviselö tanácsi adó és egyéb adójellegű (pl. telekhasználati díj) bevételekkel szem ben a 63 milliárd forint helyi adóbevétel prognosztizálása az adórendszer egészének (központi és helyi) harmonizációja, illetve a teherviselö képesség szempontjából sem volt reális. A helyi adók ilyen előrejelzése csak a központi adók csökkentése vagy jelentős gazdasági növekedés esetén teljesül hetett volna. A gazdaság teljesítményének csökkenése, a költségvetésre nehezedő bevételi kényszer és a helyi adózás változó szabályai miatt sem valósult meg az adóharmonizáció. A befizetett helyi adók a központi adókból nem voltak levonhatók, azonban a vállalkozások költségként elszámolhatták, így a társasági adóalapot szűkítette. Veszteséges gazdálkodás esetén a fizetendő helyi adó a gazdasági teljesítményeket torzította, adófizető képesség hiányában a hátralékok növekedéséhez vezetett. A vállalkozások egy részénél az iparüzési adó hozzáadott érték típusú adóvá vált (korrigált nettó árbevétel utáni adófizetés), a termelő, szaigáitató tevékenységek esetében az átlagostól magasabb adóterhet jelentett. Magánszemélyek év végéig a személyi jövedelemadóban összjövedelme! csökkentő kedvezményként vehették figyelembe a befizetett helyi adót. (Ez a sávos adóztatás miatt eltérő adókedvezményt biztosított.) évben a befizetett helyi adó 20%-a volt egységesen az igénybevehető adókedvezmény, évtől ez is megszűnt, miközben a lakosság fokozottabb helyi adóztatásával számolnak. A helyi adóztatás joga az önkormányzatoknak csak egy részét juttatta olyan forráshoz, melyböl helyi érdekejtségen alapuló, önként vállalt feladatokat finanszíroztak, 7

9 így a távlati célokkal ellentétben netn alakult ki a helyi adózás és az ii'lfrastruktúra fejlesztés közötti kapcsolat december 31-i állapot szerint a városok Q4%-a, a nagyközségek 69%-a, a községek 45%-a vezetett be helyi adót A helyi adók 90,2%-a városokban, 5,0%-a nagyközségekben, míg a községekben csupán 4,8%-a realizálódott. A helyi adókból várható bevételek nagyságát, az önkormányzatok bevételi szabályozásában elfoglalt szerepét, gazdálkodásukra gyakorolt hatását a modellszámítások nem voltak képesek megfelelően előre jelezni. Az önkormányzatok információi alapján az államháztartási mérlegben már mérsékeltebb adóbevétellel számoltak, mint a Htv előkészítése során. Az önkormányzatok által elfogadott előirányzatok és a tényleges adóbevételek azonban ettől is rendre eltértek. A helyi adót bevezető önkormányzatok száma, a befolyt helyi adó összege évről évre nőtt, azonban a kialakult helyi adórendszer a területi, allokációs feszültségeket tovább növelte, s nem csökkentette a központi költségvetés felé irányuló helyi igényeket. A települések eltérő jövedelmi helyzetét figyelembe vevő támogatások (SZJA kiegészítés, önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása) növekedtek ugyan, de évről évre a költségvetés helyzetétől függő kiszámíthatatlanságuk és az elosztási módszereik kialakulatlansága a leginkább vitatott része az önkormányzati finanszírozásnak A települések egy jelentős részében az adóztatási képesség minimális és igen különböző az adókapacitás kihasználtsága. Ez utóbbi mérésének módszerei nem alakultak ki, így a területi különbségek mérésének, az esélyegyenlőség megteremtésének a kiinduló feltételei sem állnak rendelkezésre. Néhány megyében a demográfiai, foglalkoztatoltsági helyzet, a lakosság jövedelme, életkörülményei alapján hátrányos helyzetű települések aránya meghaladja az 50%-ot. (70%-ot meghaladó mértékű Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében). Az eltérő területi fejlettség, foglalkoztatási helyzet miatt igen külőnböző a személyi jövedelemadót fizetök aránya, jelentős az SZJA átlagának településenkénti szóródása is. Az egy fóre jutó SZJA alacsony összege miatt az önkormányzatok többsége kiegészítésben részesül (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 99%-a, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 90%-a). Ennek összege évben 6,5 milliárd forint volt, amely az önkormányzatok összes bevételének az 1 %-át sem érte el. A vizsgált önkormányzatoknál az összes bevételen belül a helyi adó aránya O - 42,5% között szóródott, döntően az eltérő adóztatási képesség miatt. 8

10 Heves megyében Halmajugra községben az iparűzési adóbevétel meghaladta a 30 millió forintot, miután a közigazgatási területén jelentős gazdasági egységek működnek. Hajdú-Bihar megyében a helyi adóbevétel aránya az összes bevételen belül Debrecen városban közölt 4o/o-ról 3,6o/.-ra csökkeni, Tégláson 5%-ról IDo/o-ra nőtt, a többi vizsgált önkormányzatnál 0,3-0,9% közölt volt. Tégláson a helyi adó 90o/o-át egy helybeli üzem fizette be. A helyi adót bevezető önkormányzatok jelentős részénél (Veszprém mcgyében l 8o/o-nál, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 33o/o-nál) a helyi adó bevétel évben nem érte el éves szinten a 100 ezer forintot. A helyi adó és a beszedett gépjármű adó önkormányzatokat megillető része településtípusonként eltérő mértékben befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi pozícióját, s az adóbevételek nominális növekedése ellenére csökkenő az önkormányzati feladatok finanszírozásában betöltött szerepe. Ezt támasztja alá, hogy és évekre a beszámoló jelentések alapján az adóbevétel aránya az önkormányzatok folyó igazgatási kiadásaihoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult: :\ legnevezés!992. év év Helyi és Igazg. folyó Adó bev. Helyi és Igazg. folyó Adó bev. gépjmű adó kiad. aránya gépjmű adó kiad. aránya MFt 1\1 Ft %!\1Ft 1\1 Ft % Főváros és ker !34! lll Megyei j.városok Egyéb városok Nagyközségek! Községek Összesen: Csak a fávárosban és a megyeszékhely, megyei jogú városokban haladta meg a beszedett adó az igazgatási költségeket (bár az arányok romlottak), az elaprózott községi közigazgatásban csak 15%-ban fedezték évben. (Ez más megközelítésben az adóztatás alacsony hatékonyságát jelzi). A lakosság jövedelmi-vagyoni viszonyaihoz, közteherviselő képességéhez igazodó helyi adók nyilvánvalóvá teszik az adófizetés és a vállalt közfeladatok közötti összefüggést és a közpénzek felhasználásában az adófizetök kontrollját. Ennek feltétele, hogy a helyi adók bevezetésének célját meghatározzák, ezzel az adófizetők többsége azonosuljon, valamint a beszedett helyi adókról és azok felhasználásáról tájékoztatást kapjon. A Htv nem teszi kötelezövé felhasználási célok meghatározását, csak arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy a költségvetési beszámoló részeként a beszedett adó összegéről évenként tájékoztassák a település lakosságát. A Htv egyedül a kommunális jellegű adók bevezetésének célját jelölte meg az infrastruktúra fejlesztésében, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásában, de a törvény módosítá- 9

11 sa során!993. évtől a kommunális jellegű adók bevezetésének céljára vonatkozó meghatározást hatilyan kívül helyezték. Az önkormányzatok a helyi adók bevezetésének célját általában a költségvetés bevételi szükségleteivel indokolták, így konkrét célok hiányában az adóbevételek felhasználási területe sem állapítható meg. N éh án y esetben már tapasztalható kezdeményezés az adózók elképzelésének figyelembevételére. Székesfehérvár város közgyűlése az iparűzési adó évi bevezetésekor lehetöséget biztosított az l millió forint feletti adót fizető adózóknak az adó 20%-ának felhasználásában közérdekü célok megjelölésére (városüzemeltetési, felújítási munkák, kommunális beruházások, közbiztonsági, szakképzési feladatokra) A helyi adók bevezetése, az önkormányzatok rendelet alkotása Az december 30-án kihirdetett!990. évi C. törvény január l-től hatalmazta fel a települési önkormányzatokat a helyi adóztatási jog gyakorlásával lényegében az átmenet éve volt, mivel még éltek a folyamatosságat jelentő tanácsi adók, adójellegű fizetési kötelezettségek, és az önkormányzatok felkészülhettek a helyi adók bevezetésére. Az országban 1991-ben 308 önkormányzat (10%) vezetett be helyi adót, a hatályban maradt befizetési kötelezettségekből 5,5 milliárd forint, helyi adókból 4 milliárd forint folyt be. Tapasztalatunk szerint!991. évi bevezetést azok az önkormányzatok kezdeményezték, amelyek az SZJA részesedés 50%-os csökkentése miatt a pótlólagos forrás lehetőségél látták a helyi adóztatásban. Jellemzően - fóleg a megyei jogú városokban, s a nagyobb városokban - az iparűzési adót, a vállalkozók kommunális adóját, és az idegenforgalmi adót vezették be. A fokozatosság jegyében a vagyoni típusú, továbbá a magánszemélyek kommunális adójának a bevezetéséről a későbbiekben - a tanácsi adók megszűnése után - döntöttek. A fővárosi közgyűlés a főváros területén bevezethető helyi adókról a H tv alapján már 1991 febmátjában rendeletet alkotott. (A H tv szerint a iliváros jogosult rendelkezni arról, hogy a kerületi önkormányzatok me ly adókat vezethetik be.) A közgyűlés rendelete szerint az iparűzési adó fővárosi szinten, mig az építmény, telek adó, magán személyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó a kerűletek által vezethető be. Az iparűzési adó bevezetését elsősorban az sürgette, hogy az SZJA részesedés 50o/.-os csökkenését a normatív állami hozzájárulás növekedése nem ellensúlyozta, ezért 6,2 milliárd forint forráshiánnyal számoltak. Az adóztatásra azonban a jogszabályi háttér hiányában (fővárosi törvény júniusi kihirdetése) csak!991. szeptember 5-től kerűlhetett sor, így az évi adóelőleg be fizetés - az adóalanyok nem teljes körű bejelentkezése, és a tört évi adókötelezettség miatt- csak l, l milliárd forint (a forrásmegosztás szerint ebből 48, l% a kerülcteket illette), viszont az évben befolyt iparüzési adó már 7 milliárd forint volt.!o

12 A kerületi önkormányzatok kö~ül!99 i. évben ll,!994. évben már 17 vezetett be valamilyen helyi adót. A rendelkezésre álló országos adatok szerint helyi adót 1992 áprilisában az önkormányzatok 40%-a, 1993 márciusában 48,5%-a,!995. január l-jén 52, l %-a vezetett be. A megyénkénti szóródásra jellemző, hogy!995. évben az arány a gazdaságilag fejlettebb régiókban (Pest, Fejér, Komárom) 70% feletti, a válsággal küzdő, jellemzőerr aprófalvas térségekben (Baranya, Vas, Borsod, Szabolcs) csak 40% körüli. Az önkormányzatok többsége ban hozta meg döntését, évben a kör számottevőerr nem bővült. Az 1994-es választásokat követően számos - eddig helyi adót nem alkalmazó - önkormányzat is a bevezetés mellett döntött, a ciklus első évében az új képviselö-testületek bátrabban éltek a lehetöséggel. A helyi adóbevételről azok az önkormányzatok sem tudtak lemondani, ahol ennek volumene, aránya csekély, tekintve, hogy ez forráshiány mérséklését és nem plusz feladat megoldását szolgálta. Több önkormányzat!995. évben a helyi adót csak formálisan vezette be, mivel a tárgyévi költségvetési törvény az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének feltételéül szabta a helyi adó bevezetéséről történő döntést. Hajdú-Bihar megyében évben 20 önkonnányzat vezetett be helyi adót, mclyek közüi 17 adott be pályázatot kiegészítő támogatás elnyerésére. A kiegészítő támogatás az elérhető adóbevétellel szemben lényegesen jelentősebb hatást gyakorolt az érintett önkormányzatok költségvetésére. Bocskaikert helyi adóból évben 242 ezer forint bevételt ért cl. A kimutatott forráshiányára tekintettel évben 4305 ezer forint, évben 3000 ezer lorint kiegészítő támogatásban részesült. Az önkormányzatoknak a helyi adó bevezetését előkészítő munka szakaszában, maj d a müködtetés tapasztalatai alapján, számos szempontot kellett mérlegelniük évet követően kezdödött meg számos településen a lakosságot közvetlenül érintő infrastrukturális fejlesztés (gáz-, víz-, szennyvíz-, telefonhálózat, kábel-televízió stb.). A központi támogatásokon túl, a lakosság önkéntes áldozatvállalása nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg. Az önkormányzatok egy része mérlegelve a lakosság széles rétegét érintő terheket, azokat a helyi adókat, amelyek a magánszemélyeket terhelik, nem vezették be vagy elhalasztották annak bevezetését. A helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati döntések lokális jellege ellenére jellemző, hogy az iparilag fejlettebb településeken a vállalkozások adóztatását helyezték előtérll

13 be, idegenforgalom szempontjából frekventált teriilete"en elsősorban a. nem helyi lakosokat terhelő adókat vezették be, illetve ahol a helyi lakosság volt elsősorban fizetésre kötelezhetö, ott az adó mértékét alacsonyan állapították meg. A helyi adó bevezetése elutasításának okai általában: a vállalkozások csekély száma, a lakosság alacsony jövedelme, a munkanélküliek magas száma, a kommunális beruházások (víz, csatorna, gáz, telefon) adókedvezménye. Dabas város képviselő-testülete évben tárgyalta az ügyrendi bizottság el ö tcrjcsztését a helyi adókról E szerint a lakosság széles rétegei tovább már nem terhclhetök helyi adókkal, valamint a takarékosabb életvitel miatt vagyontárgyaikat nem célszerű adóztatni (pl nagy ház, telek). A bizottság az iparűzési adót javasolta be, ezctni, rnert annak meghatározó hányadát nagyobb vállalatok, társas vállalkozilsok fizetnék, a magánvállalkozókat csak szerényebb mértékben érintené. A testület többségi véleménnyel a helyi adó bevezetése ellen foglalt állást A testületek a helyi adók bevezetését, az adónemek bővítését általában több fordulóban tárgyalták, esetenként bevonva az érdekképviseleti szerveket, bizottságokat (A gazdasági kamarákról szóló!994. évi XVI. törvény a gazdasági előterjesztésnek a képviselötestülethez való benyújtása előtt a helyi önkormányzat területén működö gazdasági érdekképviseleti szervek véleményének megkérését márciusától teszi kötelezővé.) Pécsett évben a helyi adó rendelct-tervezeteket megismerték és, éleménvezték a vállalkozók érdekképviseleti szcrvei is, akik a város gazdasági helyzctéböl eredően 2 millió forint nettó árbevétel felett O, l% iparűzési adó bevezetését tartották elfogadhatónak. A közgyűlés döntése ettől eltérőcn 20 millió nettó árbevétel fclett 3 ezrelék adórnértékkel állapított meg adókötelezettséget Az önkormányzatok azt adótárgyakról, az adóalanyok lehetséges köréről az előkészítő munka során általában kevés vagy hiányos információkkal rendelkeztek. Nagyobb városok az APEH-tól kértek adatokat, melyek viszont a helyi adóztatásnál fontos telephelyi részletezést nem tartalmazták. A vagyoni típusú adóknak (építmény, házadó, telekadó) a vállalkozások korábban nem voltak alanyai, így ezek kivetési összesítői, az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások nem biztosították a teljes információs igény kielégítését Eger városban az iparűzési adó bevezetésének előkészítése során az APEH-tól szcrezték be az adózók listáját, mely segítette az adóalanyi kör kialakítását, de mind az adózók számában, mind az elért árbevétclbcn fellelhetök voltak pontatlanságok. Jogalkotási tapasztalatok, megfelelő információk és adójogi ismeretek hiányában nem minden esetben mérték fel az előkészítés során, hogy az adó bevezetése az adóalanyok számára milyen terhet jelent, illetve az adóalanyok, adótárgyak köre, az adóztatás várható költségei milyen mértékűek. Ezért az adóztatás tapasztalatai alapján utólag módosították az adórendeletet, vagy a helyi rendeletben foglalt adóztatási jog üresedett ki.!2

14 Nyíregyháza városban január l-től az évben bevezetett idegenforgalmi adót,!995. január l-től az!993. évben bevezetett telekadót szüntette meg a közgyűlés, mert számottevő bevételt nem eredményezett. Kálóz községben a növekvő munkanélküliség és a községben év óta tartó kommunális beruházás kezdettől megalapozatlanná tette az önkormányzat 95%-ban lakasságra alapuló adópolitikáját Ezért a képviselö-testület!995. január l-től felfoggesztette a helyi adóztatás!. A helyi adórendeletek módosításáról a helyszíni vizsgálatok eltérő tapasztalatokat szereztek Módosításra valamely adónem megszüntetése, a Htv módosulása, adómérték, adómentességek, kedvezmények körének, mértékének változása és a törvényességi ellenőrzések (Köztársasági Megbízottak és Ügyészség) észrevételei miatt kerül t sor. A lakosságot terhelő adónemeknél az önkormányzatok többsége az adámértéket nem vagy kis mértékben emelte, az a dómérték emelésével elsősorban a vállalkozásokat terhelő adóknál éltek. Az infláció következtében így a lakosságtól származó bevétel veszített reálértékéből. A vizsgált önkormányzatoknál a lakosságtól származó helyi adóbevétel aránya a helyi adón belü15%-ról1,3%-ra csökkent között. Az önkormányzatok rendeleteikben azok időbeli hatályát általában nem határozták meg. Előfordult, hogy az időbeli hatály! korlátozták, melynek módosításáról a testület nem rendelkezett, de az adóztatás szokásjog alapján, így törvénysértő módon folyt tovább. Anarcs községben a helyi adórendelet időbeli hatályát évekre vonatkozóan állapították meg, melyet a testület nem módosított, évben a korábbi gyakorlatnak megfelelöen folyt az adóztatás. Bakonysárkány községben ugyanakkor a testület által hozott helyi adórendelet alapján az adóztatás érdekében nem intézkedtek A testület!993. év végén rendeletet alkotott a lakossági kommunális adó!994. január 1-i bevezetéséről. Adóztatásra azonban csak január l-től került sor, a testület a rendelet végrehajtását nem kérte számon. Az önkormányzatokat több esetben nehéz helyzetbe hozta, hogy a helyi adótörvény módosítására az év utolsó napjaiban került sor. A Htv-t módosító!992. évi LXXVI. törvényt december 20-án hirdették ki, előírásai - köztük az iparűzési adó alapját és az adó mértékét érintő módosítás január l-től léptek hatályba. Az idő rövidsége miatt az önkormányzatok nagy részének nem volt lehetősége a helyi rendeletek módosítására. Debrecen város azadómértéket csak január l-től tudta a korábbi 2 ezrelékröl 5 ezreiékre felemelni. Téglás városban törvénysértő módon február l-jével hatályon kívül helyezték a korábbi iparűzési adórendeletet, és az új actömértéket tartalmazó rendeletet léptették hatályba. Miskolc város közgyűlése február 18-i ülésén szintén hatályon kívül helyezte korábbi iparüzési adórendeletét, s új rendeletet alkotott, melyben az actömértéket 8 ezrelékben állapította meg. A Köztársasági Megbízott törvényességi észrevételét 13

15 az adóteher év közbeni súlyosbításamiatt nem fogadta cl a közgyű lés, ezért l 'J93. októberében a KMB kérle az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az Alkotmány Biróságtól, amely nem döntött az ügyben. Az adóalanyok egy része az új adámérték ellen jogorvoslati kérelemmel élt, a másodfokon eljáró KMB az alkotmány bírósági döntésig felfliggesztette az eljárást (az így érintett adó közel 37 millió forint) Az adóalap számításánál az január l-től érvényesülő korrekció (eladott áruk beszerzési értéke és alvállalkozói teljesítmény) nettó árbevétel 44%-át tette ki, így az adámérték emelése nélkül jelentős adókieséssei kellett volna a költségvetésben számolni. Egyes önkormányzatok már a törvénytervezet ismeretében módosították rendelete1ket, vagy az év utolsó napjaiban vezették át az adámérték változását. Veszprém megyei jogú városban!992. december 18-i közgyűlés módosította az iparűzési adámértéket 8 ezreiékre (a Htv-t december 20-án hirdették ki), a kedvezményekre, mentességekre vonatkozó rendeletrészt hatályon kívül helyezték azzal, hogy a következő testületi ülésen szabályozzák. A H tv!995. július 1-i módosítása a pénzintézetek, biztosító intézetek, és a közszolg:íltató szervezetek adófizetési kötelezettségét jelentős mértékben csökkentette. Veszprém városban az érintett adózók nyilatkozata alapján a pénzintézeteknél 62,4'%-kal, biztosító intézeteknél 66,8%-kal, közszolgáltató szervczetcknél 46,6'Yo-kal csökken az iparüzési adó!995. évben, ami 40 millió forint adókicsest okoz. A Htv módosításának elmúlt években követett gyakorlata a bevételek tervezése és biztonsága mellett a rendelet módosítások előkészítése szempontjából is kedvezőtlen volt az önkormányzatok számára. Az Államháztartási törvény szerint a polgármester a költségvetési rendelettervezettel együtt terjeszti elő azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, ez azonban megvalósíthatatlan az adóteher évközi súlyosbításának tilalma miatt és abból eredően, hogy az önkormányzatok csak az év első hónapjaiban készítik el költségvetésüket. Eltérő gyakorlat alakult ki a kötelező mentességek helyi rendeletben történő átvételét illetően. Egyes önkormányzatok a Htv szövegét átvéve sorolják fel a kötelező mentességeket, ezért a törvény változását követő szövegpontosítások elmaradása miatt esetenként a helyi rendelet törvénysértővé vált. A törvényességi ellenőrzést végző Közigazgatási Hivatal (korábban Köztársasági Megbízott) a rendeletek törvényességél csak meghozatalukkor vizsgálta, így a rendelet módosítás elmulasztása miatti törvénysértéseket több esetben ügyészségi vizsgálatok, valamint az ÁSZ ellenőrzése tárta fel Az önkormányzatok egy része arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem bővíti a törvényben foglalt mentességeket, kedvezményeket. Kellő indok eselén méltányossági jogkörben mérsékelhető az adó. Az önkormányzati rendeletek azonban az adóhatóságat (jegyző!) vagy nem hatalmazták fel az adótartozás mérséklésére, elengedésére, vagy a feltételeket nem szabályozták 14.,

16 A fővárosi közgyűlés a helyi ipariízési adórendeletében felhatalmazta az adóhatóságot, hogy a lakosság ellátása szemponuából kiemelten fontos tevékenység iparüzési adóját - a kerületi önkormányzatok javaslatára - 50o/o-kal mérsékelje. A zugtói képviselö-testület 1993 augusztusában néhány szolgáltatás-csoportot kiemelkedően fontosnak ítélt a kerület lakossági ellátása szempontjából, ezért kérte a fávárosi adóhatóságot, hogy e tevékenységekre 50 o/o-kal mérsékelje az adót. Az adóhatóság álláspontja szerint csak egyedi esetekben adható kedvezmény, s az is csak a kerületet illető megosztott adó terhére. Ezt az Ipartestületek Budapesti Szövetsége kifogásolta, mivel a rendelet nem rögzíti a kedvezmény adás feltételeit. Amennyiben a kerület csak a saját adórésze rovására javasolhat a kedvezmén~t, nincs szükség a fővárosi adóhatóság döntésére. A képviselö-testületek adóztatással kapcsolatos feladata, hogy a jegyző beszámoltatása útján ellenőrizzék az adóztatás!. Ennek gyakoriságát, a beszámolás módját, tartalmát sem a H tv, sem az önkormányzati SZMSZ-ek nem szabályozzák, e hatáskör gyakorlásának módja nem kapott különösebb figyelmet. Esetenként a polgármesteri hivatal munkájáról évente rutinszerűen készített beszámoló érintette az adóztatással foglalkozó szervezeti egység munkáját A helyi adók rendszere A helyi adópolitika kialakítása keretében!991. évtől három típusú adó (vagyoni, kommunális, iparüzési), ezen belül hat féle adónem (építmény adó, telekadó, lakossági- és vállalkozói kommunális adó, idegenforgalmi adó és helyi iparüzési adó) bevezetésével élhettek az önkormányzatok Vagyoni típusú adók Vagyoni típusú adókat (építmény adó és telekadó) a helyi adót bevezető önkormányzatok mintegy egyharmada alkalmaz. Építmény adón belül az!995. évi kivetési összesítő szerint 14% volt a lakás és üdülő után megállapitott adó, az adó jelentős hányada a vállalkozások üzemi célú építményeit terhelte. A lakások adóziatását egyfelől a Htv kötelező mentességi szabályai korlátozz:ík, másfelől az építményadót lakásokra is kiterjesztő önkormányzatok a helyi lakosságot számos módon kedvezményezték, vagy teljes adómentességet biztosítottak az állandó lakosoknak. A tömeges, telepszern lakásépítés megszünését követően a lakásvagyon elsősorban látványos, nagy alapterületű, nagy értékű ingatlanokkal gyarapodott, ezek adóziatását sem szorgalmazták az önkormányzatok. (Pl. a fővárosban mindössze 3 kerületében vezettek be építményadót lakás után - XIV, XVI. és XXII. kerület - a nagyobb értékű lakásvagyonnal rendelkező budai kerületekben nem.) ls

17 Tapasztalataink szerint nem megoldott az ingatlanok értékalapú, hatékony és iga7. ságos adóztatása, tisztázásra várnak a központi és a helyi adók nemzeti adórendszerbeli helyével, az önkormányzati finanszírozásban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések. A Htv a vagyoni típusú adóknál választási lehetőséget biztosít az adó megállapítására az ún. korrigált forgalmi érték vagy alapterület alapján. Forgalmi érték utáni adóztatással az önkormányzatok csak elvélve éltek, mivel annak előnyei nem álltak arányban az alkalmazáshoz szükséges előkészítő munkával. Az ingatlan értékeléshez értö szakemberek igénybevétele, valamint az értékbecsléssel kapcsolatos jogviták az adóztatás költségeit jelentős mértékben növelték volna. Nyíregyházán az január 1-töl bevezeten vagyoni típusú adóknál az adót a korrigált forgalmi érték l o/o-ában határozták meg. Nincs megnyugtatóan szabályozva az infláció okozta értékváltozás elismerése, alkalmazása januárjában az adóhatóság kérte az adózókat, hogy a bevallásban a forgalmi értéket l 0%-kal növelten szerepeltessék. Tekintve, hogy az adóhatóság tájékoztatása az adómegállapítást jogilag nem alapozza meg, az adóalanyok teljcskörüen nem is tellek eleget a felhívásnak. A forgalmi érték alapján történö adóztatás! elősegiletle, hogy az adókötelezettség a lakosságra és az l millió forint forgalmi érték alatti ingatlanokra nem terjed ki. Az adókötelezettséget a lakás és egyéb épületek után eltérő adómértékkel állapitották meg az önkormányzatok. Az évi kivetési összesítő alapján: - Lakás és üdülő esetében az átlagos adámérték 137 Ft/m2, azaz a Htv szerinti adómaximum 45%-a. Komárom-Esztergom megyében a lakások után megállapított adómérték Ft/m2 közölt van. 100 forintos adómértéket megállapító Dömös az állandó lakosoknak 70o/...os kedvezményt biztosított. Tatabányán 1992-ben a lakások után az adámértéket 30 Ft/m2-ben állapították meg, amely azóta nem változott. - Műhely, üzlethelyiség, raktár, garázs képezi az adóalap jelentős hányadát, az átlagos adámérték az adómaximumhoz viszonyítva átlagosan csupán 33%. ditfe A nem lakás céljára szolgáló épületek adámértékének megállapításánál erőteljesebb renciálás tapasztalható az alapterület, az ingatlan jellege, illetve a tulajdonos szerint. Az adámérték emelésének az adózók adófizetési képessége is korlátokat szabott, amennytben ezt nem vették figyelembe, csak a hátralékok növekedtek. Salgótarjánban az építményadó mértékét!994. évben 300 forintra, a tör>ényi maximumra emelték. Az igy keletkező adófizetési kötelezettségnek a nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások annak ellenére sem tettek eleget, hogy 16

18 méltányossági jogkörben az adóhatóság a hátralék 30%-át több adóalanynál elengcdte. Miskolc városban az 5 ezer m2 összevont hasznos alapterület feleni egyéb adókötcles építmény után 50o/...os kedvezményt biztosítottak (80 FUm2 adámérték mellcn). A válságban lévő nagyüzemek azonban ezt sem voltak képesek megfizetni. A felszámolás alan lévő két diósgyöri nagyüzem!995. évi nyitó hátraléka építményadóból 35 millió forint volt. Az épületrész (épületen belüllévő üzlet, garázs stb.) adókötelezettségét csak a H tv 1993 januárjától hatályba lépő szövegpontosítása tette lehetövé. Ennek eredményeként építményadóban az adóalanyok száma jelentősen megnőtt. Miskolc városban a törvény és a helyi rendelet módositása eredményeként a lakóépületen belül lévő nem lakás céljára szolgáló épületrészek utáni adókötelezettség 3 ezer adóalanyt érintett, az előirt adó 2,5 millió forint volt. Ugyanakkor a Htv módosítása mian a döntően mezögazdasági jellegű településeken az állattartást szolgáló és a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépületek, továbbá a közszolgáltató szervezetek építményadó mentessége!993-tól szűkítette az adóztatás lehetőségét. Mocsa községben az adórendelet a mezögazdasági rendeltetésű ingatlanok esetében 100 m2-ig adómentességet biztosíton!992. évben 1126 m2-t adóztattak. A Htv adókedvezményt bővítő módositása mian évben az adózon építmények alapterülete 150 m -re csökkent. A mezőgazdaságí rendeltetésű építmények kötelező építményadó mentessége nem volt összhangban a helyi adók bevezetésekor megfogalmazott céllal, mely szerint a központi és a helyi adók közötti harmonizáció! az is szolgálja, hogy a törvény azokon a területeken teremt az önkormányzatok számára forrás lehetőségeket, melyeket a központi adók direkt módon nem kezelnek. (Pl. a helyi adók tárgyát képezhetik az SZJA-ban mentességet élvező mezögazdasági kistermelés jövedelméből megszerezhetö ingatlanok.) A telekadót alkalmazó önkormányzatok 20%-os aránya mellett a helyi adókan belüli aránya csupán 2% volt!994. évben. A korábbi telekhasználati és telekigénybevételi díjhoz képest (2,9 milliárd forint) a telekadó bevétel!995. évben is csak l milliárd forint volt. A Htv a telekadóban mentességet biztosít az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletre, melynek megállapítása rendezési tervek hiányában, a különbözö gazdasági tevékenységet végzök esetében bonyolult. Megfelelő adójogi ismeretek hiányában törvénysértő módon is állapítottak meg telekadót Tiszasenda község helyi adórendeletében a belterületi földrészlet után 800 m2-ig l Ft/m adámértéket alkalmazva telekadót állapitott meg, és az e feleni részt minösitenék adómentesnek 17

19 Kommunális típusú adók Kommunális típusú adók keretében háromféle adó alkalmazható olyan adótárgyakra, amelyek egyrészt csak erre az adónemre jellemzőek (magánszemélyek kommunális adójában a lakásbérleti jogviszony, vállalkozói kommunális adóban az átlagos statisztikai létszám, idegenforgalmi adóban a nem állandó lakosként történő tartózkodás), másrészt a vagyoni típusú adók körében már különböző adókkal terhelhetők (pl. lakás, telek, üdülő tulajdon). Ez utóbbiak esetében tilos az adó többszörözés, csak egyféle adó alkalmazható rájuk. Az adótárgyak és az adónemek ilyen változatossága a kommunális jellegű adók alkalmazásában széles mozgásteret biztosított a helyi önkormányzatok számára, ezért ezt a típusú adót alkalmazták a leggyakrabban. Azon ban az ebből származó bevétel a helyi adók között különböző okok miatt nem volt jelentős: - A kötelező mentességek a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a kommunális fejlesztéseket megvalósító településeken az adóztatási jogot kiüresítették. - Az adámérték megállapítása során az önkormányzatok a helyi lakosokkal való konfliktus elkerülése érdekében mértéktartóak voltak, a vizsgált években az adámérték átlagos kihasználtsága szinte változatlanul 50-60% körüli volt. - A vállalkozások kommunális adójának széles körű alkalmazása az iparűzési adóval (többségében az adámérték felső határán) már adóztatott vállalkozások esetében túladóztatáshoz vezetett volna (bár az adótárgyak különbözősége miatt itt nem beszélhetünk adótöbbszörözésről) továbbá a munkanélküliség kialakulása is az adó alkalmazása ellen szólt. - Idegenforgalmi adót csak egyes térségekben célszerű alkalmazni, az üdülőtulajdonosok adóztatása sok esetben építményadóval történt. Az adámértéknek az üdülő forgalmi értékétől fuggetlen, az alapterület alapján az adámérték felső határához közelítő megállapítása az arányos és igazságos közteherviselés elvét sértette. - A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó az idegenforgalom visszaesése következtében a megszünt üdültetési támogatások miatt egyébként is sújtott lakosság belföldi üdültetését terhelte. A magánszemélyek kommunális adóját bevezető önkormányzatok aránya!994. évben 51,2%-os, ugyanakkor az ebből származó bevétel csupán l, 7%-a a helyi adóknak. Az alapadó az!995. évi kivetési összesítő szerint 647,5 millió forint, a kedvezmények miatti csökkentés (nagyobb részt a kommunális beruházások miatti kedvezmény) 220 millió forint. Az átlagos adámérték adótárgyanként (építmény, telek)!230 forint, az adómaximum 41 %-a, a kedvezmények átlagos mértéke adótárgyanként 340 forint. (28%). 18

20 A bevezetést követően leggyakrabban megszüntetett helyi adó is a magánszemélyek kommunális adója volt. Ennek oka: - a lakosság adófizetési képességének, készségének romlása miatt az. alacsony adóbevétellel szemben magas adóztatási költség áll, - a kötelező mentességek miatt az adó elvesztette funkcióját. A Htv január l-től a magánszemélyek által kommunális beruházásokra fordított befuelések helyi adóba történő beszámítási lehetőségél 5 évre (az!991 és!992. évi befizetésekre is) olyan időszakban terjesztette ki, amikor a településeken a víz, csatorna, gáz és telefonhálózat fejlesztésében a lakossági pénzeszközök szerepe megnőtt. Ezzel a helyi adóztatás mozgástere jelentősen lecsökkent. Adófizetésre azok voltak kötelezhetők, akik a közműfejlesztési hozzájárulást sem tudták megfizetni, ugyanakkor az állami pénzeszközökből is támogatott fejlesztések az adótárgyak (ingatlanok) értékét növelték. Heves megyében 16 önkormányzat helyezte hatályon kívül a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét kommunális beruházások indítása miatt. A Htv hatálybalépését követően a korábbi házadó mentességek alapján valamennyi helyi adóban adómentesség illette meg a magánszemélyeket (a Htv módositása során ezt az építményadó mentességre szűkítették). Több önkormányzat a kommunális adó bevezetésekor a korábbi házadó mentességeket figyelmen kívül hagyta (Dombóvár, Bátaszék városok), melyet a másodfok intézkedésére töröltek. Szabálytalanságokat állapítottunk meg helyenként a közműfejlesztés támogatásáról szóló kormányrendeletnek a helyi adóztatás szempontjából történő alkalmazása során. Jogszerűtlenül választás elé állították az állampolgárokat: a 15%-os mértékű közműtámogatást veszik igénybe, vagy a helyi adómentességet. A Htv a kötelező mentességek körében a közműfejlesztésre befizetett- támogatással csökkentett - hozzájárulás levonhatóságát biztosítja a magánszemélyek számára. Vaja nagyközségben a közrnűfejlesztésre beftzetett 15% visszaigénylése vagy a helyi adókedvezmény igénybevétele közölti választás elé állították az állampolgárokat. Vállalkozói kommunális adót a helyi adót alkalmazó önkormányzatok 37%-a vezetett be, a befolyt adó 2,9%-a származik ebből az adónemből Az alkalmazott adámérték az!994. évi bevallások összesítő je alapján az éves átlagos statisztikai létszámra vetítve!3 76 forint (69% az adómaximumhoz képest). A foglalkoztatoltsági helyzet romlása miatt az önkormányzatok széles körben biztosítottak kedvezményeket, vagy nem is alkalmazták ezt az adónemet (Az önkormányzatok által biztosított kedvezmények a számított adó 7%-át teszik ki). A kommunális adót több esetben az iparűzési adóval együtt alkalmaztak, amely a vállalkozások adóvisdési képességével nem minden esetben volt összhangban. 19

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyetlen, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről 0947 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit,

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben