JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének március 307. ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének. 1996. március 307. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a helyi önkonnányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzéséről március 307.

2 ÁLL\l\II SZÁMVEVÖSZÉK v -l / Tsz. 282 JELENTÉS a helyi önkormányzatok adóztatás i tevékenységének ellenőrzéséről A települési önkonnányzatok helyi közszolgáltatási feladatainak megoldásához szükséges források megteremtésének egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkonnányzatok alkotmányos alapjoga, hogy az évi C. törvény keretei között megállapítsák a helyi adók fajtáit és mértékét. A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező gépjárművek, pátkocsik adóztatásával kapcsolatos feladatokat is az önkonnányzati adóhatóságok látják el az 199 L évi LXXXII. tv. alapján. A helyi adókból és a gépjánnű adóból az önkonnányzatokat megillető hányad az önkormányzatok költségvetésében az évi 2,4%-ról évben 4,9%-ra nőtt, ezt követően stagnált. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény alapján az ÁSZ feladata a helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységének ellenőrzése. A vizsgálat céljának megfelelően áttekintettük és értékeltük a helyi adók és a gépjárműadó bevezetésének, funkcionálásának tapasztalatait, az önkonnányzatok pénzügyi szabályozásában betöltött szerepét, az adóztatás helyzetét Ezen belül megvizsgáltuk, hogy: - a helyi adókból szánnazó bevételek hogyan érintették az önkormányzatok gazdálkodását, a felhasználás céljai mennyiben segítették elő a bevezetett helyi adók elfogadtatását, - a helyi adópolitikában az önkonnányzatok milyen szempontokat mérlegeltek, a helyi adórendszert milyen tendenciák jellemzik. - a gépjánnű adóval kapcsolatos feladatok és a befolyt gépjármű adó összhangja, a gépjánnű adóból szánnazó bevételek mennyiben teszik lehetövé az adóztatás funkcióinak betöltését, - az önkonnányzatok az adóztatási feladatok ellátásához hogyan teremtették meg a feltételeket, az adóztatás törvényessége, szakszerüsége biztosított-e,

3 - az adóztaiást milyen hatékonysággal végezték (hátralékok alakulása, behajtási- végrehajtási tevékenység, adóellenőrzések eredményessége). A vizsgálat keretében helyszíni ellenőrzést végeztünk a Fővárosi, 3 kerületi, valamint 15 megyében összesen 104 (13 megyei jogú városi, 27 városi, 64 községi- nagyközségi) önkormányzati adóhatóságnál. A vizsgált önkormányzatok közigazgatási területén az orsz:íg lakosságának közel 40%-a él, az általuk beszedett helyi adó évben 23, l milliárd forint, az összes helyi adóbevétel 68%-a volt. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ' A helyi adórendszer kialakításának célja az önkormányzatok önálló gazdálkodás:ínak megalapozása, a gazdálkodás anyagi alapjainak erősítésével a központi költségvetéstől való itiggőségük csökkentése volt. A helyi adótörvény meghatározta a helyt döntési autonómiára épülő adórendszer keretfel tételeit. A vizsgálat tapasztalataiból megállapítható, hogy az önkormányzatok több mint fele élt az adóztatás lehetőségével, azonban a helyi adók csak az önkormányzatok egy részénél jelentettek folyamatos, pótlólagos bevételt, az általuk ellátott feladatok forrásainak kiegészítésére. Az önkormányzatok adóztatási képességében meglévő számottevő különbségek tovább növelték a meglévő területi feszültségeket, miközben a területi kiegyenlítődés eszközrendszere kialakulatlan és évente változó. A helyi adóval kapcsolatos önkormányzati döntéseket többnyire a költségvetés rövid távú bevételi szükséglete motiválta, ezért esetenként háttérbe szorultak a vállalkozások feltételeinekjavítására vonatkozó hosszabb távú érdekek. Az ellentmondást leginkább az iparűzési adó élezte ki. Az összes beszedett helyi adó 82 %-a a vállalkozásokat terhelő iparűzési adó, amely az infláció és adámérték emelése következtében dinamikusan nőtt. A magánszemélyeket terhelő adókat és azok mértékét a törvény adta keretek alsó határához közel határozták meg. A vizsgált időszakban a helyi lakosokat terhelő adók alacsonyan megállapított mértéke általában nem változott. A helyi adóbevételek növelésének korlátait elsősorban a lakosság teherviselő képessége jelentette. A keresetek reálértékének csökkenése, a növekvő megélhetési költségek, a magas munkanélküliség miatt az egyébként is hátrányos helyzetű térségekben a helyi adóztatás lehetőségei beszűkül tek. A helyi adórendszer, jogi és egyéb feltételeit illetően a bevezetést követő rövid időn belül olyan változásokon ment keresztül, mely a helyi adóbevételek nagyságát külön- 2

4 bözőképpen befolyásolta. Igy az egyes tevékenységeket preferáló kedvezmények körének bövítése az adóztatás lehetőségél csökkentette, ugyanakkor az iparüzési adó mértékének emelése ezzel ellentétes hatást váltott ki. A helyi adótörvény módusításának eddigi gyakorlata az önkormányzatok költségvetését megalapozó számítások elvégzését és a rendelet alkotás nehézségél fokozta, összességében a jogalkalmazást és a jogbiztonságot sem erősítette. A helyi adók miatti szakmai kihívásnak, és az adóztatás szempontjából alacsony hatékonyságú gépjármű adóztatással kapcsolatos adminisztratív feladatoknak az önkormányzati adóhatóságok eltérő színvonalon voltak képesek megfelelni. Adóztatással kapcsolatos feladatokat a gépjárműadó következtében azok az önkormányzatok is ellátnak, ahol helyi adót nem vezettek be. A gépjárműadó lényegében központi adó, mivel az önkormányzatoknak!996. január l-ig semmilyen ráhatásuk nem volt annak mértékére. Az önkormányzatokat a bevételek 50%-a, illette meg, viszont a költségek 100%-át viselték. Az adó beszedése indokolatlanul munkaigényes, néhány önkormányzatnál a bevétel a ráfordításokat sem fedezte ig a Gépjárműadó törvény az adókötelezettség szempontjából a január 1-i állapotot vette figyelembe, de az adóalanyok személyében (fizetési kötelezettségében) bekövetkező évközi változások korrekcióját havi rendszerességgel érvényesítette. Ez a gyakorlat az adóalanyoknak nem biztositott számottevő fizetési könnyítés!, az adóhatóságoknak víszont felesleges terhet és komoly költségtöbbletet jelentett - a gyakran éven belül is többszörös -tulajdonosváltás adminisztratív követése. Az adózás rendjéről szóló törvény a pénzügyminiszter feladataként írja elő az adóhatóságoknál az adóztatás irányításának és felügyeletének, törvényességének és szakszerűségének ellenőrzését. A Pénzügyminisztérium ellenőrzö szerepe az önkormányzatok adóztatási tevékenységében csak közvetett módon érvényesül (T ÁKISZ-ok szakmai munkájának befolyásolásán, az adók nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos jogszabály kiadásán, az információs rendszer működtetésén keresztül). A Pénzügyminisztérium az elmúlt években évente mintegy szakmai iránymutatást, jogértelmezést adott ki. Az erre vonatkozó igényt az önkormányzati adóhatóságok szakmai felkészültségének hiányosságai mellett az is növelte, hogy az 51. paragrafusból álló helyi adótörvényhez már 3 5 pontos értelmező rendelkezés tartozik, melyek még máig sem egyértelműek a jogalkalmazásban. A Belügyminisztérium felkérésére a másodfokú adóhatósági feladatokat ellátó Köztársasági Megbízotti Hivatalok tevékenységének felügyeleti ellenőrzése keretében a Pénzügyminisztérium illetékes főosztálya évben 5 KMB-nél vizsgálta a hatósági munkát. A rendelkezésre álló idö rövidsége miatt a vizsgálatok mélysége csak korlátozott Iehetett, ezen keresztül átfogó képet sem nyerhettek az önkormányzatoknál folyó adóztatás helyzetéről. 3

5 Másodfokú adóhatósági feladatokat ellátó közigazgatás.i hivatalok (korábban Köztársasági Megbizottak Hivatala) kezdetben egyáltalán nem. vállalkoztak az önkormányzati adóhatóságok tevékenységének ellenőrzésére. Néhány megyében ben elvégzett vizsgálat komoly segítséget jelentett az önkormányzati adóhatóságok számára a törvényes, szakszerű adóztatásban (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Pest megye). A helyi adók nyilvántartási, feldolgozási rendszere elsősorban központi információs igényt elégített ki, melyből a helyi adóhatóságok számára kevés a hasznosítható elem és az informatika fejlesztése a tömegesen jelentkező manuális feladatokat sem tudta ki váltam. A fizetöképesség csökkenése a lakosság és a vállalkozások körében is a hátralékok növekedéséhez vezetett. A helyi adók és a gépjármű adó beszedése az önkormányzatoknak nehézséget okozott. A behajtási, végrehajtási intézkedések törvényben biztosított eszközei vel nem vagy csak ritkán éltek. Az adókötelezettség teljesítésének, ellenőrzéséről az önkormányzatok főként a személyi feltételek, a megfelelően képzett szakemberek hiányában nem gondoskodtak. adózta Az önkormányzatok az adóztatásban is "önellátásra" törekedtek és a szakszerűbb tás! biztosító társulás lehetőségével nem éltek. Az Országgyűlés november 25-én módosította a helyi adókról és a gépj,írműadóról szóló törvényt. A módosítás jelentős mértékben emelte az alkalmazható adómértéket, szűkítette a kötelező mentességek körét, és önkormányzati hatáskörbe utalta a gépjárműadó tételének megállapítását. A helyi adók szerepének a növelése azonban továbbra is szükségessé teszi a központi és a helyi adók harmonizációját, az önkormányzati finanszírozási rendszer és a terii Jeti kiegyenlítés eszközrendszerének korszerűsítését. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az önkormányzatoknak döntően az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg: - A helyi adókról alkotott önkormányzati rendeleteket a törvénymódosítások miatt pontosítani sziikséges. - A képviselö-testületek az adóztatást - a jegyző meghatározott időszakonkénti beszámoltatása útján - ellenőrizzék - Az adóellenőrzések gyakoriságát határozzák meg a célszerűség és a költségkímélés figyelembevételével, illetve a feltételek megteremtésével - A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek felé fennálló követeléseket tartsák pontosan nyilván. 4

6 - Az érdekeilségi rendszer kialakításánál az ezt szolgáló rendeletalkotásnál előzetes hatásvizsgálatokat végezzenek, szüntessék meg a szabálytalan elszámolási gyakorlatot. A Pénzügyminisztérium részére javasoljuk a helyi adók és a gépjármű adóztatás korszerűsítése keretében: - A központi és a helyi adók összhangját javítani oly módon, hogy az önkormányzatok adóztatási mozgástere, a helyi adóknak a közfeladatok finanszírozásában betöltött szerepe növekedjen, az önkormányzati önállóság anyagi alapjának, a helyi adófizetők kontrolljának erősítése mellett. - Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének módosítását azáltal, hogy figyelembe veszi a területi kiegyenlítés! szolgáló támogatási rendszerben az adókapacitás mérés m ódszerét is. - A helyi adókat érintő törvényrnódosítások várható hatásának felmérését, valamint olyan időpontban történő hatályba léptetését, amely az önkormányzati rendeletek meghozatalához megfelelő időt biztosít és nem érinti az önkormányzatok már jóváhagyott költségvetését. - Az adóztatás irányításának és felügyeletének, az adóztatás törvényességének és szakszerűségének a másodfokon eljáró hatóságok jogalkalmazási gyakorlatának ellenőrzését és a felfuggesztett jogorvoslati eljárások lezárása érdekében megfelelő intézkedések megtételét - A helyi adótörvényben az adókötelezettségre, az adóalapra vonatkozó fogalom meghatározásokat a jogalkalmazás tapasztalatait is figyelembe véve pontosítani, ezáltal a jogalkalmazás feltételeit javítani. - Az önkormányzati adók nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos pénzügyminisztériumi rendeletben célszerű előírni az ellenőrzési kötelezettség, a behajtási, végrehajtási intézkedések nyilvántartását, megvizsgálva az információrendszer működésének célszerűségét, hatékonyságát és egyes elemeinek az államháztartási információs rendszer keretében történő működtetését. - Az adóztatási feladatok, az adóellenőrzések törvényes és szakszerű ellátása érdekében ösztönözni az önkormányzatok adóhatósági társulását. - A gépjármű adóztatásban a költségkímélő, kevésbé bürokratikus megoldások alkalmazásának lehetőségél megvizsgálni, a párhuzamos nyilvántartási rendszerek megszüntetése és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. - A gépjárműadó jelenlegi rendszerében a hátralékok növekedése, az adókötelezettség elmulasztása miatt a Belügyminisztérium felé kezdeményezzék a szükséges jogszabály módosítását: - a közúti gépjármű ellenőrzés során, illetve az időszakos műszaki felülvizsgálat alkalmával megkövetelhető legyen a gépjárműadó befizetését tanúsító bizonylat, 5

7 - a forgalmi engedély átírásának feltétele legyen a változásnak a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál történő egyidejű bejelentése. (Pl. a rendörhatósághoz benyújtott adatlap megfelelő példányán). RÉSZLETES MEGÁLLAPITÁSOK 1.1. Helyi adók bevezetésének főbb céljai és hatása A központilag szabályozott, döntően törvényeknél alacsonyabb szintű jogszabályokon alapuló, tartalmában elavult tanácsi adórendszert, adó jellegű kötelezettségeket felváltó helyi adóztatás több társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzés megvalósitását szolgálta - az önkormányzatok gazdasági önállóságának erősítése, központi költségvetéstől való fuggőségének csökkentése, - a közszolgáltatásokat nyújtó önkormányzatok és a településeken élő adótizetök között valós kapcsolat teremtése, a lakosság, a vállalkozások áldozatkészségén alapuló helyi érdekeltség növelése, - a keretjellegű szabályozás révén helyi adópolitika alakításának lehetövé tétele, mely a jövedelmi- vagyoni viszonyokhoz, a vállalt közfeladatokhoz igazodik, - az adóztatásban a szektorsemlegesség biztosítása. A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv) előkészítése során azzal számoltak, hogy az!988. évi adóreform folytatásaként a központi adórendszer és a helyi adó harmonizációjának feltételei megteremtődnek: a központi adók súlyának csökkentésével párhuzamosan megvalósítható a helyi adók jelentőségének, az önkormányzati bevételek között súlyának és ezen keresztül az önkormányzatok gazdasági önállóságának növelése. makroszintű számítá A Pénzügyminisztériumban a várható tendenciák előjelzésére sokat végeztek, s néhány önkormányzatnál modellezték a helyi adók bevezetésének hatását, összevetve a korábbi tanácsi adókkal. Miután a helyi adóztatási autonómia magában foglalja, hogy az önkormányzatok a törvényben meghatározott adónem bevezetéséről maguk döntenek, a helyi adók várható öszszegének, hatásának előre becslése csak sok bizonytalansággal lehetséges. A becsléseket arra alapozták, hogy a helyi adók bevezetése az állampolgárok és az adótárgyak széles körét érinti, az adámértéket átlagosan a törvényi maximum 50%-ában határozzák meg (kivéve a lakástulajdont, melynél 25%-ban), a törvényben foglalt kötelező mentességek, kedvezmények körét nem bővitik. A számítások alapján magánszemélyektől miiliárd forint, a vállalkozási szférától további 40 milliárd forint adóbevételt jeleztek, ami a tanácsi adókhoz képest a lakosság körében hatszoros, a gazdálkodó szerveknél 13-szoros adónövekedést jelentett volna. 6

8 Az előzetes számítások és a tényleges befizetések közötti különbség jelentős, amely fáként abból adódik, hogy a modellszámításokat pontatlanul, sok hibával készítették el, esetenként azonos adótárgynál tiltott adótöbbszörözéssei is számoltak Adatok milliárd Ft-ban Megnevezés Előzetes Zárási össz. ténylegcsen cisz számítás Építményadó 32,3-33,0 2,1 2,3 2,9 4,4 Telekadó 6,5 0,4 0,5 0,7 1,0 Magánsz.komm.adója 5,3 1,5 0,6 0,6 0,7 Vállalk.komm.adója 4,5 0,8 1, ,0 l ldcgenforg.adó 0,6-0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 IQarűzéSi adó , ,7 o.. zescn: 62,9-63,4 16,4 27,1 33,8 45,8 Az előrejelzésben a helyi adók 21 %-át (13,5 milliárd forintot) várták iparüzési adóból, a ténylegesen befolyt évi 82,2%-kal szemben. Összességében a 7 milliárd nagyságrendet képviselö tanácsi adó és egyéb adójellegű (pl. telekhasználati díj) bevételekkel szem ben a 63 milliárd forint helyi adóbevétel prognosztizálása az adórendszer egészének (központi és helyi) harmonizációja, illetve a teherviselö képesség szempontjából sem volt reális. A helyi adók ilyen előrejelzése csak a központi adók csökkentése vagy jelentős gazdasági növekedés esetén teljesül hetett volna. A gazdaság teljesítményének csökkenése, a költségvetésre nehezedő bevételi kényszer és a helyi adózás változó szabályai miatt sem valósult meg az adóharmonizáció. A befizetett helyi adók a központi adókból nem voltak levonhatók, azonban a vállalkozások költségként elszámolhatták, így a társasági adóalapot szűkítette. Veszteséges gazdálkodás esetén a fizetendő helyi adó a gazdasági teljesítményeket torzította, adófizető képesség hiányában a hátralékok növekedéséhez vezetett. A vállalkozások egy részénél az iparüzési adó hozzáadott érték típusú adóvá vált (korrigált nettó árbevétel utáni adófizetés), a termelő, szaigáitató tevékenységek esetében az átlagostól magasabb adóterhet jelentett. Magánszemélyek év végéig a személyi jövedelemadóban összjövedelme! csökkentő kedvezményként vehették figyelembe a befizetett helyi adót. (Ez a sávos adóztatás miatt eltérő adókedvezményt biztosított.) évben a befizetett helyi adó 20%-a volt egységesen az igénybevehető adókedvezmény, évtől ez is megszűnt, miközben a lakosság fokozottabb helyi adóztatásával számolnak. A helyi adóztatás joga az önkormányzatoknak csak egy részét juttatta olyan forráshoz, melyböl helyi érdekejtségen alapuló, önként vállalt feladatokat finanszíroztak, 7

9 így a távlati célokkal ellentétben netn alakult ki a helyi adózás és az ii'lfrastruktúra fejlesztés közötti kapcsolat december 31-i állapot szerint a városok Q4%-a, a nagyközségek 69%-a, a községek 45%-a vezetett be helyi adót A helyi adók 90,2%-a városokban, 5,0%-a nagyközségekben, míg a községekben csupán 4,8%-a realizálódott. A helyi adókból várható bevételek nagyságát, az önkormányzatok bevételi szabályozásában elfoglalt szerepét, gazdálkodásukra gyakorolt hatását a modellszámítások nem voltak képesek megfelelően előre jelezni. Az önkormányzatok információi alapján az államháztartási mérlegben már mérsékeltebb adóbevétellel számoltak, mint a Htv előkészítése során. Az önkormányzatok által elfogadott előirányzatok és a tényleges adóbevételek azonban ettől is rendre eltértek. A helyi adót bevezető önkormányzatok száma, a befolyt helyi adó összege évről évre nőtt, azonban a kialakult helyi adórendszer a területi, allokációs feszültségeket tovább növelte, s nem csökkentette a központi költségvetés felé irányuló helyi igényeket. A települések eltérő jövedelmi helyzetét figyelembe vevő támogatások (SZJA kiegészítés, önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása) növekedtek ugyan, de évről évre a költségvetés helyzetétől függő kiszámíthatatlanságuk és az elosztási módszereik kialakulatlansága a leginkább vitatott része az önkormányzati finanszírozásnak A települések egy jelentős részében az adóztatási képesség minimális és igen különböző az adókapacitás kihasználtsága. Ez utóbbi mérésének módszerei nem alakultak ki, így a területi különbségek mérésének, az esélyegyenlőség megteremtésének a kiinduló feltételei sem állnak rendelkezésre. Néhány megyében a demográfiai, foglalkoztatoltsági helyzet, a lakosság jövedelme, életkörülményei alapján hátrányos helyzetű települések aránya meghaladja az 50%-ot. (70%-ot meghaladó mértékű Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében). Az eltérő területi fejlettség, foglalkoztatási helyzet miatt igen külőnböző a személyi jövedelemadót fizetök aránya, jelentős az SZJA átlagának településenkénti szóródása is. Az egy fóre jutó SZJA alacsony összege miatt az önkormányzatok többsége kiegészítésben részesül (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 99%-a, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 90%-a). Ennek összege évben 6,5 milliárd forint volt, amely az önkormányzatok összes bevételének az 1 %-át sem érte el. A vizsgált önkormányzatoknál az összes bevételen belül a helyi adó aránya O - 42,5% között szóródott, döntően az eltérő adóztatási képesség miatt. 8

10 Heves megyében Halmajugra községben az iparűzési adóbevétel meghaladta a 30 millió forintot, miután a közigazgatási területén jelentős gazdasági egységek működnek. Hajdú-Bihar megyében a helyi adóbevétel aránya az összes bevételen belül Debrecen városban közölt 4o/o-ról 3,6o/.-ra csökkeni, Tégláson 5%-ról IDo/o-ra nőtt, a többi vizsgált önkormányzatnál 0,3-0,9% közölt volt. Tégláson a helyi adó 90o/o-át egy helybeli üzem fizette be. A helyi adót bevezető önkormányzatok jelentős részénél (Veszprém mcgyében l 8o/o-nál, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 33o/o-nál) a helyi adó bevétel évben nem érte el éves szinten a 100 ezer forintot. A helyi adó és a beszedett gépjármű adó önkormányzatokat megillető része településtípusonként eltérő mértékben befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi pozícióját, s az adóbevételek nominális növekedése ellenére csökkenő az önkormányzati feladatok finanszírozásában betöltött szerepe. Ezt támasztja alá, hogy és évekre a beszámoló jelentések alapján az adóbevétel aránya az önkormányzatok folyó igazgatási kiadásaihoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult: :\ legnevezés!992. év év Helyi és Igazg. folyó Adó bev. Helyi és Igazg. folyó Adó bev. gépjmű adó kiad. aránya gépjmű adó kiad. aránya MFt 1\1 Ft %!\1Ft 1\1 Ft % Főváros és ker !34! lll Megyei j.városok Egyéb városok Nagyközségek! Községek Összesen: Csak a fávárosban és a megyeszékhely, megyei jogú városokban haladta meg a beszedett adó az igazgatási költségeket (bár az arányok romlottak), az elaprózott községi közigazgatásban csak 15%-ban fedezték évben. (Ez más megközelítésben az adóztatás alacsony hatékonyságát jelzi). A lakosság jövedelmi-vagyoni viszonyaihoz, közteherviselő képességéhez igazodó helyi adók nyilvánvalóvá teszik az adófizetés és a vállalt közfeladatok közötti összefüggést és a közpénzek felhasználásában az adófizetök kontrollját. Ennek feltétele, hogy a helyi adók bevezetésének célját meghatározzák, ezzel az adófizetők többsége azonosuljon, valamint a beszedett helyi adókról és azok felhasználásáról tájékoztatást kapjon. A Htv nem teszi kötelezövé felhasználási célok meghatározását, csak arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy a költségvetési beszámoló részeként a beszedett adó összegéről évenként tájékoztassák a település lakosságát. A Htv egyedül a kommunális jellegű adók bevezetésének célját jelölte meg az infrastruktúra fejlesztésében, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásában, de a törvény módosítá- 9

11 sa során!993. évtől a kommunális jellegű adók bevezetésének céljára vonatkozó meghatározást hatilyan kívül helyezték. Az önkormányzatok a helyi adók bevezetésének célját általában a költségvetés bevételi szükségleteivel indokolták, így konkrét célok hiányában az adóbevételek felhasználási területe sem állapítható meg. N éh án y esetben már tapasztalható kezdeményezés az adózók elképzelésének figyelembevételére. Székesfehérvár város közgyűlése az iparűzési adó évi bevezetésekor lehetöséget biztosított az l millió forint feletti adót fizető adózóknak az adó 20%-ának felhasználásában közérdekü célok megjelölésére (városüzemeltetési, felújítási munkák, kommunális beruházások, közbiztonsági, szakképzési feladatokra) A helyi adók bevezetése, az önkormányzatok rendelet alkotása Az december 30-án kihirdetett!990. évi C. törvény január l-től hatalmazta fel a települési önkormányzatokat a helyi adóztatási jog gyakorlásával lényegében az átmenet éve volt, mivel még éltek a folyamatosságat jelentő tanácsi adók, adójellegű fizetési kötelezettségek, és az önkormányzatok felkészülhettek a helyi adók bevezetésére. Az országban 1991-ben 308 önkormányzat (10%) vezetett be helyi adót, a hatályban maradt befizetési kötelezettségekből 5,5 milliárd forint, helyi adókból 4 milliárd forint folyt be. Tapasztalatunk szerint!991. évi bevezetést azok az önkormányzatok kezdeményezték, amelyek az SZJA részesedés 50%-os csökkentése miatt a pótlólagos forrás lehetőségél látták a helyi adóztatásban. Jellemzően - fóleg a megyei jogú városokban, s a nagyobb városokban - az iparűzési adót, a vállalkozók kommunális adóját, és az idegenforgalmi adót vezették be. A fokozatosság jegyében a vagyoni típusú, továbbá a magánszemélyek kommunális adójának a bevezetéséről a későbbiekben - a tanácsi adók megszűnése után - döntöttek. A fővárosi közgyűlés a főváros területén bevezethető helyi adókról a H tv alapján már 1991 febmátjában rendeletet alkotott. (A H tv szerint a iliváros jogosult rendelkezni arról, hogy a kerületi önkormányzatok me ly adókat vezethetik be.) A közgyűlés rendelete szerint az iparűzési adó fővárosi szinten, mig az építmény, telek adó, magán személyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó a kerűletek által vezethető be. Az iparűzési adó bevezetését elsősorban az sürgette, hogy az SZJA részesedés 50o/.-os csökkenését a normatív állami hozzájárulás növekedése nem ellensúlyozta, ezért 6,2 milliárd forint forráshiánnyal számoltak. Az adóztatásra azonban a jogszabályi háttér hiányában (fővárosi törvény júniusi kihirdetése) csak!991. szeptember 5-től kerűlhetett sor, így az évi adóelőleg be fizetés - az adóalanyok nem teljes körű bejelentkezése, és a tört évi adókötelezettség miatt- csak l, l milliárd forint (a forrásmegosztás szerint ebből 48, l% a kerülcteket illette), viszont az évben befolyt iparüzési adó már 7 milliárd forint volt.!o

12 A kerületi önkormányzatok kö~ül!99 i. évben ll,!994. évben már 17 vezetett be valamilyen helyi adót. A rendelkezésre álló országos adatok szerint helyi adót 1992 áprilisában az önkormányzatok 40%-a, 1993 márciusában 48,5%-a,!995. január l-jén 52, l %-a vezetett be. A megyénkénti szóródásra jellemző, hogy!995. évben az arány a gazdaságilag fejlettebb régiókban (Pest, Fejér, Komárom) 70% feletti, a válsággal küzdő, jellemzőerr aprófalvas térségekben (Baranya, Vas, Borsod, Szabolcs) csak 40% körüli. Az önkormányzatok többsége ban hozta meg döntését, évben a kör számottevőerr nem bővült. Az 1994-es választásokat követően számos - eddig helyi adót nem alkalmazó - önkormányzat is a bevezetés mellett döntött, a ciklus első évében az új képviselö-testületek bátrabban éltek a lehetöséggel. A helyi adóbevételről azok az önkormányzatok sem tudtak lemondani, ahol ennek volumene, aránya csekély, tekintve, hogy ez forráshiány mérséklését és nem plusz feladat megoldását szolgálta. Több önkormányzat!995. évben a helyi adót csak formálisan vezette be, mivel a tárgyévi költségvetési törvény az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének feltételéül szabta a helyi adó bevezetéséről történő döntést. Hajdú-Bihar megyében évben 20 önkonnányzat vezetett be helyi adót, mclyek közüi 17 adott be pályázatot kiegészítő támogatás elnyerésére. A kiegészítő támogatás az elérhető adóbevétellel szemben lényegesen jelentősebb hatást gyakorolt az érintett önkormányzatok költségvetésére. Bocskaikert helyi adóból évben 242 ezer forint bevételt ért cl. A kimutatott forráshiányára tekintettel évben 4305 ezer forint, évben 3000 ezer lorint kiegészítő támogatásban részesült. Az önkormányzatoknak a helyi adó bevezetését előkészítő munka szakaszában, maj d a müködtetés tapasztalatai alapján, számos szempontot kellett mérlegelniük évet követően kezdödött meg számos településen a lakosságot közvetlenül érintő infrastrukturális fejlesztés (gáz-, víz-, szennyvíz-, telefonhálózat, kábel-televízió stb.). A központi támogatásokon túl, a lakosság önkéntes áldozatvállalása nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg. Az önkormányzatok egy része mérlegelve a lakosság széles rétegét érintő terheket, azokat a helyi adókat, amelyek a magánszemélyeket terhelik, nem vezették be vagy elhalasztották annak bevezetését. A helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati döntések lokális jellege ellenére jellemző, hogy az iparilag fejlettebb településeken a vállalkozások adóztatását helyezték előtérll

13 be, idegenforgalom szempontjából frekventált teriilete"en elsősorban a. nem helyi lakosokat terhelő adókat vezették be, illetve ahol a helyi lakosság volt elsősorban fizetésre kötelezhetö, ott az adó mértékét alacsonyan állapították meg. A helyi adó bevezetése elutasításának okai általában: a vállalkozások csekély száma, a lakosság alacsony jövedelme, a munkanélküliek magas száma, a kommunális beruházások (víz, csatorna, gáz, telefon) adókedvezménye. Dabas város képviselő-testülete évben tárgyalta az ügyrendi bizottság el ö tcrjcsztését a helyi adókról E szerint a lakosság széles rétegei tovább már nem terhclhetök helyi adókkal, valamint a takarékosabb életvitel miatt vagyontárgyaikat nem célszerű adóztatni (pl nagy ház, telek). A bizottság az iparűzési adót javasolta be, ezctni, rnert annak meghatározó hányadát nagyobb vállalatok, társas vállalkozilsok fizetnék, a magánvállalkozókat csak szerényebb mértékben érintené. A testület többségi véleménnyel a helyi adó bevezetése ellen foglalt állást A testületek a helyi adók bevezetését, az adónemek bővítését általában több fordulóban tárgyalták, esetenként bevonva az érdekképviseleti szerveket, bizottságokat (A gazdasági kamarákról szóló!994. évi XVI. törvény a gazdasági előterjesztésnek a képviselötestülethez való benyújtása előtt a helyi önkormányzat területén működö gazdasági érdekképviseleti szervek véleményének megkérését márciusától teszi kötelezővé.) Pécsett évben a helyi adó rendelct-tervezeteket megismerték és, éleménvezték a vállalkozók érdekképviseleti szcrvei is, akik a város gazdasági helyzctéböl eredően 2 millió forint nettó árbevétel felett O, l% iparűzési adó bevezetését tartották elfogadhatónak. A közgyűlés döntése ettől eltérőcn 20 millió nettó árbevétel fclett 3 ezrelék adórnértékkel állapított meg adókötelezettséget Az önkormányzatok azt adótárgyakról, az adóalanyok lehetséges köréről az előkészítő munka során általában kevés vagy hiányos információkkal rendelkeztek. Nagyobb városok az APEH-tól kértek adatokat, melyek viszont a helyi adóztatásnál fontos telephelyi részletezést nem tartalmazták. A vagyoni típusú adóknak (építmény, házadó, telekadó) a vállalkozások korábban nem voltak alanyai, így ezek kivetési összesítői, az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások nem biztosították a teljes információs igény kielégítését Eger városban az iparűzési adó bevezetésének előkészítése során az APEH-tól szcrezték be az adózók listáját, mely segítette az adóalanyi kör kialakítását, de mind az adózók számában, mind az elért árbevétclbcn fellelhetök voltak pontatlanságok. Jogalkotási tapasztalatok, megfelelő információk és adójogi ismeretek hiányában nem minden esetben mérték fel az előkészítés során, hogy az adó bevezetése az adóalanyok számára milyen terhet jelent, illetve az adóalanyok, adótárgyak köre, az adóztatás várható költségei milyen mértékűek. Ezért az adóztatás tapasztalatai alapján utólag módosították az adórendeletet, vagy a helyi rendeletben foglalt adóztatási jog üresedett ki.!2

14 Nyíregyháza városban január l-től az évben bevezetett idegenforgalmi adót,!995. január l-től az!993. évben bevezetett telekadót szüntette meg a közgyűlés, mert számottevő bevételt nem eredményezett. Kálóz községben a növekvő munkanélküliség és a községben év óta tartó kommunális beruházás kezdettől megalapozatlanná tette az önkormányzat 95%-ban lakasságra alapuló adópolitikáját Ezért a képviselö-testület!995. január l-től felfoggesztette a helyi adóztatás!. A helyi adórendeletek módosításáról a helyszíni vizsgálatok eltérő tapasztalatokat szereztek Módosításra valamely adónem megszüntetése, a Htv módosulása, adómérték, adómentességek, kedvezmények körének, mértékének változása és a törvényességi ellenőrzések (Köztársasági Megbízottak és Ügyészség) észrevételei miatt kerül t sor. A lakosságot terhelő adónemeknél az önkormányzatok többsége az adámértéket nem vagy kis mértékben emelte, az a dómérték emelésével elsősorban a vállalkozásokat terhelő adóknál éltek. Az infláció következtében így a lakosságtól származó bevétel veszített reálértékéből. A vizsgált önkormányzatoknál a lakosságtól származó helyi adóbevétel aránya a helyi adón belü15%-ról1,3%-ra csökkent között. Az önkormányzatok rendeleteikben azok időbeli hatályát általában nem határozták meg. Előfordult, hogy az időbeli hatály! korlátozták, melynek módosításáról a testület nem rendelkezett, de az adóztatás szokásjog alapján, így törvénysértő módon folyt tovább. Anarcs községben a helyi adórendelet időbeli hatályát évekre vonatkozóan állapították meg, melyet a testület nem módosított, évben a korábbi gyakorlatnak megfelelöen folyt az adóztatás. Bakonysárkány községben ugyanakkor a testület által hozott helyi adórendelet alapján az adóztatás érdekében nem intézkedtek A testület!993. év végén rendeletet alkotott a lakossági kommunális adó!994. január 1-i bevezetéséről. Adóztatásra azonban csak január l-től került sor, a testület a rendelet végrehajtását nem kérte számon. Az önkormányzatokat több esetben nehéz helyzetbe hozta, hogy a helyi adótörvény módosítására az év utolsó napjaiban került sor. A Htv-t módosító!992. évi LXXVI. törvényt december 20-án hirdették ki, előírásai - köztük az iparűzési adó alapját és az adó mértékét érintő módosítás január l-től léptek hatályba. Az idő rövidsége miatt az önkormányzatok nagy részének nem volt lehetősége a helyi rendeletek módosítására. Debrecen város azadómértéket csak január l-től tudta a korábbi 2 ezrelékröl 5 ezreiékre felemelni. Téglás városban törvénysértő módon február l-jével hatályon kívül helyezték a korábbi iparűzési adórendeletet, és az új actömértéket tartalmazó rendeletet léptették hatályba. Miskolc város közgyűlése február 18-i ülésén szintén hatályon kívül helyezte korábbi iparüzési adórendeletét, s új rendeletet alkotott, melyben az actömértéket 8 ezrelékben állapította meg. A Köztársasági Megbízott törvényességi észrevételét 13

15 az adóteher év közbeni súlyosbításamiatt nem fogadta cl a közgyű lés, ezért l 'J93. októberében a KMB kérle az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az Alkotmány Biróságtól, amely nem döntött az ügyben. Az adóalanyok egy része az új adámérték ellen jogorvoslati kérelemmel élt, a másodfokon eljáró KMB az alkotmány bírósági döntésig felfliggesztette az eljárást (az így érintett adó közel 37 millió forint) Az adóalap számításánál az január l-től érvényesülő korrekció (eladott áruk beszerzési értéke és alvállalkozói teljesítmény) nettó árbevétel 44%-át tette ki, így az adámérték emelése nélkül jelentős adókieséssei kellett volna a költségvetésben számolni. Egyes önkormányzatok már a törvénytervezet ismeretében módosították rendelete1ket, vagy az év utolsó napjaiban vezették át az adámérték változását. Veszprém megyei jogú városban!992. december 18-i közgyűlés módosította az iparűzési adámértéket 8 ezreiékre (a Htv-t december 20-án hirdették ki), a kedvezményekre, mentességekre vonatkozó rendeletrészt hatályon kívül helyezték azzal, hogy a következő testületi ülésen szabályozzák. A H tv!995. július 1-i módosítása a pénzintézetek, biztosító intézetek, és a közszolg:íltató szervezetek adófizetési kötelezettségét jelentős mértékben csökkentette. Veszprém városban az érintett adózók nyilatkozata alapján a pénzintézeteknél 62,4'%-kal, biztosító intézeteknél 66,8%-kal, közszolgáltató szervczetcknél 46,6'Yo-kal csökken az iparüzési adó!995. évben, ami 40 millió forint adókicsest okoz. A Htv módosításának elmúlt években követett gyakorlata a bevételek tervezése és biztonsága mellett a rendelet módosítások előkészítése szempontjából is kedvezőtlen volt az önkormányzatok számára. Az Államháztartási törvény szerint a polgármester a költségvetési rendelettervezettel együtt terjeszti elő azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, ez azonban megvalósíthatatlan az adóteher évközi súlyosbításának tilalma miatt és abból eredően, hogy az önkormányzatok csak az év első hónapjaiban készítik el költségvetésüket. Eltérő gyakorlat alakult ki a kötelező mentességek helyi rendeletben történő átvételét illetően. Egyes önkormányzatok a Htv szövegét átvéve sorolják fel a kötelező mentességeket, ezért a törvény változását követő szövegpontosítások elmaradása miatt esetenként a helyi rendelet törvénysértővé vált. A törvényességi ellenőrzést végző Közigazgatási Hivatal (korábban Köztársasági Megbízott) a rendeletek törvényességél csak meghozatalukkor vizsgálta, így a rendelet módosítás elmulasztása miatti törvénysértéseket több esetben ügyészségi vizsgálatok, valamint az ÁSZ ellenőrzése tárta fel Az önkormányzatok egy része arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem bővíti a törvényben foglalt mentességeket, kedvezményeket. Kellő indok eselén méltányossági jogkörben mérsékelhető az adó. Az önkormányzati rendeletek azonban az adóhatóságat (jegyző!) vagy nem hatalmazták fel az adótartozás mérséklésére, elengedésére, vagy a feltételeket nem szabályozták 14.,

16 A fővárosi közgyűlés a helyi ipariízési adórendeletében felhatalmazta az adóhatóságot, hogy a lakosság ellátása szemponuából kiemelten fontos tevékenység iparüzési adóját - a kerületi önkormányzatok javaslatára - 50o/o-kal mérsékelje. A zugtói képviselö-testület 1993 augusztusában néhány szolgáltatás-csoportot kiemelkedően fontosnak ítélt a kerület lakossági ellátása szempontjából, ezért kérte a fávárosi adóhatóságot, hogy e tevékenységekre 50 o/o-kal mérsékelje az adót. Az adóhatóság álláspontja szerint csak egyedi esetekben adható kedvezmény, s az is csak a kerületet illető megosztott adó terhére. Ezt az Ipartestületek Budapesti Szövetsége kifogásolta, mivel a rendelet nem rögzíti a kedvezmény adás feltételeit. Amennyiben a kerület csak a saját adórésze rovására javasolhat a kedvezmén~t, nincs szükség a fővárosi adóhatóság döntésére. A képviselö-testületek adóztatással kapcsolatos feladata, hogy a jegyző beszámoltatása útján ellenőrizzék az adóztatás!. Ennek gyakoriságát, a beszámolás módját, tartalmát sem a H tv, sem az önkormányzati SZMSZ-ek nem szabályozzák, e hatáskör gyakorlásának módja nem kapott különösebb figyelmet. Esetenként a polgármesteri hivatal munkájáról évente rutinszerűen készített beszámoló érintette az adóztatással foglalkozó szervezeti egység munkáját A helyi adók rendszere A helyi adópolitika kialakítása keretében!991. évtől három típusú adó (vagyoni, kommunális, iparüzési), ezen belül hat féle adónem (építmény adó, telekadó, lakossági- és vállalkozói kommunális adó, idegenforgalmi adó és helyi iparüzési adó) bevezetésével élhettek az önkormányzatok Vagyoni típusú adók Vagyoni típusú adókat (építmény adó és telekadó) a helyi adót bevezető önkormányzatok mintegy egyharmada alkalmaz. Építmény adón belül az!995. évi kivetési összesítő szerint 14% volt a lakás és üdülő után megállapitott adó, az adó jelentős hányada a vállalkozások üzemi célú építményeit terhelte. A lakások adóziatását egyfelől a Htv kötelező mentességi szabályai korlátozz:ík, másfelől az építményadót lakásokra is kiterjesztő önkormányzatok a helyi lakosságot számos módon kedvezményezték, vagy teljes adómentességet biztosítottak az állandó lakosoknak. A tömeges, telepszern lakásépítés megszünését követően a lakásvagyon elsősorban látványos, nagy alapterületű, nagy értékű ingatlanokkal gyarapodott, ezek adóziatását sem szorgalmazták az önkormányzatok. (Pl. a fővárosban mindössze 3 kerületében vezettek be építményadót lakás után - XIV, XVI. és XXII. kerület - a nagyobb értékű lakásvagyonnal rendelkező budai kerületekben nem.) ls

17 Tapasztalataink szerint nem megoldott az ingatlanok értékalapú, hatékony és iga7. ságos adóztatása, tisztázásra várnak a központi és a helyi adók nemzeti adórendszerbeli helyével, az önkormányzati finanszírozásban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések. A Htv a vagyoni típusú adóknál választási lehetőséget biztosít az adó megállapítására az ún. korrigált forgalmi érték vagy alapterület alapján. Forgalmi érték utáni adóztatással az önkormányzatok csak elvélve éltek, mivel annak előnyei nem álltak arányban az alkalmazáshoz szükséges előkészítő munkával. Az ingatlan értékeléshez értö szakemberek igénybevétele, valamint az értékbecsléssel kapcsolatos jogviták az adóztatás költségeit jelentős mértékben növelték volna. Nyíregyházán az január 1-töl bevezeten vagyoni típusú adóknál az adót a korrigált forgalmi érték l o/o-ában határozták meg. Nincs megnyugtatóan szabályozva az infláció okozta értékváltozás elismerése, alkalmazása januárjában az adóhatóság kérte az adózókat, hogy a bevallásban a forgalmi értéket l 0%-kal növelten szerepeltessék. Tekintve, hogy az adóhatóság tájékoztatása az adómegállapítást jogilag nem alapozza meg, az adóalanyok teljcskörüen nem is tellek eleget a felhívásnak. A forgalmi érték alapján történö adóztatás! elősegiletle, hogy az adókötelezettség a lakosságra és az l millió forint forgalmi érték alatti ingatlanokra nem terjed ki. Az adókötelezettséget a lakás és egyéb épületek után eltérő adómértékkel állapitották meg az önkormányzatok. Az évi kivetési összesítő alapján: - Lakás és üdülő esetében az átlagos adámérték 137 Ft/m2, azaz a Htv szerinti adómaximum 45%-a. Komárom-Esztergom megyében a lakások után megállapított adómérték Ft/m2 közölt van. 100 forintos adómértéket megállapító Dömös az állandó lakosoknak 70o/...os kedvezményt biztosított. Tatabányán 1992-ben a lakások után az adámértéket 30 Ft/m2-ben állapították meg, amely azóta nem változott. - Műhely, üzlethelyiség, raktár, garázs képezi az adóalap jelentős hányadát, az átlagos adámérték az adómaximumhoz viszonyítva átlagosan csupán 33%. ditfe A nem lakás céljára szolgáló épületek adámértékének megállapításánál erőteljesebb renciálás tapasztalható az alapterület, az ingatlan jellege, illetve a tulajdonos szerint. Az adámérték emelésének az adózók adófizetési képessége is korlátokat szabott, amennytben ezt nem vették figyelembe, csak a hátralékok növekedtek. Salgótarjánban az építményadó mértékét!994. évben 300 forintra, a tör>ényi maximumra emelték. Az igy keletkező adófizetési kötelezettségnek a nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások annak ellenére sem tettek eleget, hogy 16

18 méltányossági jogkörben az adóhatóság a hátralék 30%-át több adóalanynál elengcdte. Miskolc városban az 5 ezer m2 összevont hasznos alapterület feleni egyéb adókötcles építmény után 50o/...os kedvezményt biztosítottak (80 FUm2 adámérték mellcn). A válságban lévő nagyüzemek azonban ezt sem voltak képesek megfizetni. A felszámolás alan lévő két diósgyöri nagyüzem!995. évi nyitó hátraléka építményadóból 35 millió forint volt. Az épületrész (épületen belüllévő üzlet, garázs stb.) adókötelezettségét csak a H tv 1993 januárjától hatályba lépő szövegpontosítása tette lehetövé. Ennek eredményeként építményadóban az adóalanyok száma jelentősen megnőtt. Miskolc városban a törvény és a helyi rendelet módositása eredményeként a lakóépületen belül lévő nem lakás céljára szolgáló épületrészek utáni adókötelezettség 3 ezer adóalanyt érintett, az előirt adó 2,5 millió forint volt. Ugyanakkor a Htv módosítása mian a döntően mezögazdasági jellegű településeken az állattartást szolgáló és a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépületek, továbbá a közszolgáltató szervezetek építményadó mentessége!993-tól szűkítette az adóztatás lehetőségét. Mocsa községben az adórendelet a mezögazdasági rendeltetésű ingatlanok esetében 100 m2-ig adómentességet biztosíton!992. évben 1126 m2-t adóztattak. A Htv adókedvezményt bővítő módositása mian évben az adózon építmények alapterülete 150 m -re csökkent. A mezőgazdaságí rendeltetésű építmények kötelező építményadó mentessége nem volt összhangban a helyi adók bevezetésekor megfogalmazott céllal, mely szerint a központi és a helyi adók közötti harmonizáció! az is szolgálja, hogy a törvény azokon a területeken teremt az önkormányzatok számára forrás lehetőségeket, melyeket a központi adók direkt módon nem kezelnek. (Pl. a helyi adók tárgyát képezhetik az SZJA-ban mentességet élvező mezögazdasági kistermelés jövedelméből megszerezhetö ingatlanok.) A telekadót alkalmazó önkormányzatok 20%-os aránya mellett a helyi adókan belüli aránya csupán 2% volt!994. évben. A korábbi telekhasználati és telekigénybevételi díjhoz képest (2,9 milliárd forint) a telekadó bevétel!995. évben is csak l milliárd forint volt. A Htv a telekadóban mentességet biztosít az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletre, melynek megállapítása rendezési tervek hiányában, a különbözö gazdasági tevékenységet végzök esetében bonyolult. Megfelelő adójogi ismeretek hiányában törvénysértő módon is állapítottak meg telekadót Tiszasenda község helyi adórendeletében a belterületi földrészlet után 800 m2-ig l Ft/m adámértéket alkalmazva telekadót állapitott meg, és az e feleni részt minösitenék adómentesnek 17

19 Kommunális típusú adók Kommunális típusú adók keretében háromféle adó alkalmazható olyan adótárgyakra, amelyek egyrészt csak erre az adónemre jellemzőek (magánszemélyek kommunális adójában a lakásbérleti jogviszony, vállalkozói kommunális adóban az átlagos statisztikai létszám, idegenforgalmi adóban a nem állandó lakosként történő tartózkodás), másrészt a vagyoni típusú adók körében már különböző adókkal terhelhetők (pl. lakás, telek, üdülő tulajdon). Ez utóbbiak esetében tilos az adó többszörözés, csak egyféle adó alkalmazható rájuk. Az adótárgyak és az adónemek ilyen változatossága a kommunális jellegű adók alkalmazásában széles mozgásteret biztosított a helyi önkormányzatok számára, ezért ezt a típusú adót alkalmazták a leggyakrabban. Azon ban az ebből származó bevétel a helyi adók között különböző okok miatt nem volt jelentős: - A kötelező mentességek a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a kommunális fejlesztéseket megvalósító településeken az adóztatási jogot kiüresítették. - Az adámérték megállapítása során az önkormányzatok a helyi lakosokkal való konfliktus elkerülése érdekében mértéktartóak voltak, a vizsgált években az adámérték átlagos kihasználtsága szinte változatlanul 50-60% körüli volt. - A vállalkozások kommunális adójának széles körű alkalmazása az iparűzési adóval (többségében az adámérték felső határán) már adóztatott vállalkozások esetében túladóztatáshoz vezetett volna (bár az adótárgyak különbözősége miatt itt nem beszélhetünk adótöbbszörözésről) továbbá a munkanélküliség kialakulása is az adó alkalmazása ellen szólt. - Idegenforgalmi adót csak egyes térségekben célszerű alkalmazni, az üdülőtulajdonosok adóztatása sok esetben építményadóval történt. Az adámértéknek az üdülő forgalmi értékétől fuggetlen, az alapterület alapján az adámérték felső határához közelítő megállapítása az arányos és igazságos közteherviselés elvét sértette. - A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó az idegenforgalom visszaesése következtében a megszünt üdültetési támogatások miatt egyébként is sújtott lakosság belföldi üdültetését terhelte. A magánszemélyek kommunális adóját bevezető önkormányzatok aránya!994. évben 51,2%-os, ugyanakkor az ebből származó bevétel csupán l, 7%-a a helyi adóknak. Az alapadó az!995. évi kivetési összesítő szerint 647,5 millió forint, a kedvezmények miatti csökkentés (nagyobb részt a kommunális beruházások miatti kedvezmény) 220 millió forint. Az átlagos adámérték adótárgyanként (építmény, telek)!230 forint, az adómaximum 41 %-a, a kedvezmények átlagos mértéke adótárgyanként 340 forint. (28%). 18

20 A bevezetést követően leggyakrabban megszüntetett helyi adó is a magánszemélyek kommunális adója volt. Ennek oka: - a lakosság adófizetési képességének, készségének romlása miatt az. alacsony adóbevétellel szemben magas adóztatási költség áll, - a kötelező mentességek miatt az adó elvesztette funkcióját. A Htv január l-től a magánszemélyek által kommunális beruházásokra fordított befuelések helyi adóba történő beszámítási lehetőségél 5 évre (az!991 és!992. évi befizetésekre is) olyan időszakban terjesztette ki, amikor a településeken a víz, csatorna, gáz és telefonhálózat fejlesztésében a lakossági pénzeszközök szerepe megnőtt. Ezzel a helyi adóztatás mozgástere jelentősen lecsökkent. Adófizetésre azok voltak kötelezhetők, akik a közműfejlesztési hozzájárulást sem tudták megfizetni, ugyanakkor az állami pénzeszközökből is támogatott fejlesztések az adótárgyak (ingatlanok) értékét növelték. Heves megyében 16 önkormányzat helyezte hatályon kívül a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét kommunális beruházások indítása miatt. A Htv hatálybalépését követően a korábbi házadó mentességek alapján valamennyi helyi adóban adómentesség illette meg a magánszemélyeket (a Htv módositása során ezt az építményadó mentességre szűkítették). Több önkormányzat a kommunális adó bevezetésekor a korábbi házadó mentességeket figyelmen kívül hagyta (Dombóvár, Bátaszék városok), melyet a másodfok intézkedésére töröltek. Szabálytalanságokat állapítottunk meg helyenként a közműfejlesztés támogatásáról szóló kormányrendeletnek a helyi adóztatás szempontjából történő alkalmazása során. Jogszerűtlenül választás elé állították az állampolgárokat: a 15%-os mértékű közműtámogatást veszik igénybe, vagy a helyi adómentességet. A Htv a kötelező mentességek körében a közműfejlesztésre befizetett- támogatással csökkentett - hozzájárulás levonhatóságát biztosítja a magánszemélyek számára. Vaja nagyközségben a közrnűfejlesztésre beftzetett 15% visszaigénylése vagy a helyi adókedvezmény igénybevétele közölti választás elé állították az állampolgárokat. Vállalkozói kommunális adót a helyi adót alkalmazó önkormányzatok 37%-a vezetett be, a befolyt adó 2,9%-a származik ebből az adónemből Az alkalmazott adámérték az!994. évi bevallások összesítő je alapján az éves átlagos statisztikai létszámra vetítve!3 76 forint (69% az adómaximumhoz képest). A foglalkoztatoltsági helyzet romlása miatt az önkormányzatok széles körben biztosítottak kedvezményeket, vagy nem is alkalmazták ezt az adónemet (Az önkormányzatok által biztosított kedvezmények a számított adó 7%-át teszik ki). A kommunális adót több esetben az iparűzési adóval együtt alkalmaztak, amely a vállalkozások adóvisdési képességével nem minden esetben volt összhangban. 19

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról. 1. Általános rendelkezések

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról. 1. Általános rendelkezések Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-179/2013. Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

IKT. SZ: /2015./Sz.

IKT. SZ: /2015./Sz. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1024-4/2015./Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. Ikt.szám: V-3018-46/2010. L-1031 Tisztelt Országgyűlési Képviselő! Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

HELYI ADÓK RENDSZERE 2008 TÉMAKÖRÖK 1. A helyi adók fogalma 2. Az önkormányzatok adó-megállapítási jogai, korlátai 3. A helyi adók rendszere 4. Az egyes adónemek főbb szabályai 5. A számított érték (2009-től!)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendelet módosítása Tárgykört

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek.

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek. Tisztelt Bizottság! Az építményadóról szóló 38/2009.(XII.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Ér.) jelenleg hatályos előírása szerint mentes az adó alapjaként számított hasznos alapterületből adózónként

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére 5250-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az építményadóról Az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. rész. Általános rendelkezés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról I. rész Általános rendelkezés 1. A helyi gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan az önkormányzat

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Pénzügyi Bizottság előterjesztése. J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Pénzügyi Bizottság előterjesztése. J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.... napirendi pont Pénzügyi Bizottság előterjesztése J a v a s l a t a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Győr, 2013. november 14. Előterjesztő: Radnóti

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 3./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: A helyi adókról szóló 17/2003. (XII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete a helyi adókról (egységes szerkezetben a módosító 36/2007. (XII. 13.); 17/2009. (XI.26.), 27/2009. (XII.17.),

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1 napirend E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület 2011. november 25 -i ülésére. Tárgy : A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása. Előterjesztő : Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette :

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben