a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a határrend, a határırizeti helyzet, a határforgalom alakulásáról Elıterjesztı: Cseri József hır.ezredes

2 TÁJÉKOZTATÓ a Gyıri Határır Igazgatóság határrendészeti tevékenységérıl Az igazgatóság évben is a Határırizetrıl és a Határırségrıl szóló évi XXXII. Tv. Alapján látta el rendeltetésébıl adódó feladatait. Illetékességi területe két megye (Gyır- Moson-Sopron és Komárom-Esztergom) közigazgatási területén az Ipoly-Duna torkolata (1708,182 fkm., Szob község) és Vas megye (B/81 határjel, Répcevis község) határa között helyezkedik el. Az összesen 329,1 km hosszú határszakasz az alábbiak szerint oszlik meg: - Ausztriával közös határszakasz hossza: 117,6 km * ebbıl vízi: 22,6 km * szárazföldi: 155 km - Szlovákiával közös határszakasz hossza: 151,5 km * ebbıl vízi: 144,5 km * szárazföldi: 7 km A szlovák viszonylatú vízi határszakaszból 78,3 km érinti Komárom-Esztergom megyét. A Gyıri Határır Igazgatóság a évi feladatait a Belügyminisztérium és a jogutód Igazságügyi és rendészeti Minisztérium, valamint a Határırség Országos Parancsnoksága által meghatározottak alapján maradéktalanul végrehajtotta. Az igazgatóság a likviditás megırzése mellett megtartotta az elmúlt évi eredményességét, felkészült az új határforgalom-ellenırzési technológia, valamint a kompenzációs intézkedések alkalmazására, folytatta a szervezet-átalakítással kapcsolatos feladatokat. Az igazgatóság tevékenységét alapvetıen befolyásolta az illetékességi területen jelentkezı nagy migrációs nyomás, a szőkös költségvetés, valamint a schengeni csatlakozásra történı felkészülés december 31-vel szervezet-korszerősítés került végrehajtásra. A szervezeti módosítások során a Határırség Országos Parancsnoka a Komáromi és az Esztergomi Határrendészeti Kirendeltségek összevonásával Esztergom székhellyel létrehozta az Esztergomi Határrendészeti Kirendeltséget, a Soproni, Fertıdi és Kópházi Határrendészeti Kirendeltségek összevonásával pedig létrehozta a Soproni Határrendészeti Kirendeltséget. A jogutód kirendeltségek területe megegyezik a jogelıd kirendeltségek területével. Az új szervezeti elemek mőködéséhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítottuk. A határrendészeti helyzet alakulása Jóllehet Magyarország Európai Unióhoz történı csatlakozásának következményeként az ırzött határszakasz belsı határrá vált, a határrendészeti tevékenység jelentısége nem csökkent, hiszen az illegális migráció nemzetközi irányai nem változtak, az országos I., és II. számú migrációs fı irány az igazgatóság illetékességi területének tengelyében van. Az illegális migrációt tekintve, továbbra is az osztrák viszonylat aktivitása, és a kifelé irányultság volt a meghatározó. A szlovák viszonylatban évek óta a csökkenı tendencia volt a jellemzı, de az év elején egy intenzív migrációs mozgás kezdıdött meg Rajka környezetében, amelyet a megfelelı intézkedések bevezetésével sikerült megfelelı szinten tartani, illetve megszüntetni. Új jelenség volt továbbá elsısorban Gyır-Vámosszabadi Határátkelıhelyen-, hogy Magyarország irányába, kamion rakterében elrejtızött, különbözı nemzetiségő, és

3 állampolgárságú személyeket kívántak átcsempészni. Példás együttmőködéssel, és a technikai eszközök hatékony alkalmazásával a fellépés eredményes volt. Az Osztrák-, valamint Szlovák Köztársasággal megkötött -a határátlépési pontokról szóló- Megállapodásokban foglalt feladatok végrehajtására valamennyi érintett szervezeti elem felkészült. A szlovák viszonylatban az összes megnyílt, az osztrák viszonylatban azonban ütemezetten történt a turista útvonalak mőködtetése (jelenleg három mőködik). A rendészeti tevékenység eredményessége továbbra is jó szinten alakult. A három megyét érintı illetékességi terület belsı határos jellege ellenére a migrációs cselekmények száma magas volt. A végrehajtó állomány fedte fel az országos szinten realizált embercsempészéses esetek 55%-át (összesen 319 eset), a közokirat-hamisítások 40%-át (összesen 1114 eset) a tiltott határátlépések 46 %-át (1465 fıvel szemben). A jogsértések többsége Hegyeshalmi határátkelıhelyre illetve közvetlen környezetére, kisebb részben pedig a soproni térségre összpontosult. Ezt a helyzetet az igazgatóság belsı átcsoportosításokkal, központi segítséggel, illetve a hazai együttmőködı szervekkel rendırség, vám-és pénzügyırség valamint az osztrák és szlovák határırizeti szervekkel (például közös járırözés) való szoros kooperációval tudta kezelni. A bőnügyek száma az elızı évi adatokhoz viszonyítva (3460 fı eljárás alá vont) jelentısen csökkent. Itt azonban meg kell említeni, hogy ezzel lényegében visszaállt az elızı években jellemzı szintre, hiszen tavaly a nyomozó szervek a megemelkedett ukrán migráció miatt az átlagosnál több bőnügyben jártak el. A büntetıügyek száma januártól júliusig fokozatosan csökkent, majd augusztustól újra emelkedett. A felfedett bőncselekmények jelentıs része a határátkelıhelyeken, elsısorban Hegyeshalom Határrendészeti Kirendeltség Közút - I. (autópálya) határátkelıhelyen következett be, ez volt az ügyek megközelítıleg 73 %-a. A hamis olasz tartózkodási engedély felhasználásával elkövetett közokirat-hamisítások száma február közepétıl (amikor a Soproni Bőnügyi és Felderítı Szolgálat eredményesen felszámolta a háttérben álló bőnszervezetet) jelentısen visszaesett, ennek ellenére az egyéb fényképcserés és személycserés okmányok használata továbbra is dominált. Az embercsempészek leggyakrabban az 1-3 fıs csoportok határátlépéséhez nyújtottak segítséget. Több alkalommal kamion illetve teherautó rakterében kíséreltek meg nagyobb számú külföldit az államhatáron átjuttatni (január hónapban 23 fı ukrán, április hónapban 22 fı szerb, július hónapban 64 fı ukrán, szeptember hónapban 52 fı ukrán). Az embercsempészéssel gyanúsított személyek többsége magyar-, ukrán-, román- és osztrák állampolgárságú volt. Közrendvédelmi bírságot az egyes kirendeltségek összesen 312 esetben 323,8 millió forint összegben szabtak ki olyan szállítókkal szemben, akik olyan külföldit szállítottak, aki a beilletve átutazás feltételeinek nem feleltek meg. A megfelelı okmányok elsısorban román, szerb, ukrán állampolgároknál hiányoztak. Az országos adatok szerint a határátkelıhelyeken összesen személy és jármő lépett át, ebbıl a Gyıri Határır Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó határátkelıkön személy és jármőmozgás realizálódott, ami azt jelenti, hogy a határátlépések 46 százaléka igazgatóságunkon történik. A határátkelıhelyek közül kiemelt fontosságú a Hegyeshalmi határátkelıhely, amely a Gyıri Határır Igazgatóságon történt határátlépések 34 százalékát bonyolította, és amely az országos

4 adat 15 %-nak felel meg. Csak ezen a kirendeltségen 2006 évben személy és jármő jelentkezett ki-vagy belépésre. Komárom-Esztergom megyében jelenleg 1 határrendészeti kirendeltség (Esztergom HRK) hajtja végre a határırizeti és határforgalom ellenırzési feladatokat, Esztergom és Komárom állomáshelyekkel. A bőnmegelızéssel, bőnfelderítéssel kapcsolatos hatásköri teendıket a Gyır Bőnügyi és Felderítı Szolgálat látja el. A 78,3 km-es vízi határszakaszon 1123 esemény következett be, 833 esetben történt jogsértés, és 227 esetben adtunk ki körözést. A jogsértı cselekményekben 532 esetben Esztergom HRK, 301 esetben Komárom HRK járt el. Esztergom HRK 100 %-os eredményességgel, Komárom HRK 97 %-os eredményességgel zárta az évet. A térségben hatáskörbe tartozó felderítetlen ügyrıl, vagy nagyobb látenciáról nincs tudomásunk. A zöldhatáron, az illegális migrációval kapcsolatos esemény nem következett be. A hatáskörbe utalt jogellenes cselekmények minısítés szerinti megoszlása: Tiltott határátlépés: 2 fı Embercsempészés: 2 fı Közokirat-hamisítás: 12 fı Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése: 3 fı Határrendészeti szabálysértés: 35 fı Külföldiek rendészetével kapcsolatos szab.sértés: 77 fı A megyében lévı 2 határátkelıhelyen 2006-ben összesen fı és db különbözı jármő lépte át az államhatárt. Ezek kirendeltségenkénti megoszlása: Esztergom HÁK: fı személy, db jármő Komárom HÁK: fı személy, db jármő A határforgalom ellenırzése során Esztergom HÁK 598 fıvel, Komárom HÁK 387 fıvel szemben kezdeményezett eljárást valamilyen jogsértı cselekmény miatt. Esztergom határátkelıhelyein (közúti és folyami) 39 fı, Komáromban 15 fı beléptetését tagadták meg beutazási tilalom, vagy a beutazás feltételeinek hiánya miatt. A bőnügyi és idegenrendészeti munka helyzete A bőnügyi állomány a büntetıeljárásról szóló évi XIX. törvény módosításából adódó feladatokra, az új nyomozati cselekmények alkalmazására felkészült, jó szinten alkalmazta. A nemzetközi szervezett embercsempész tevékenység felderítése, visszaszorítása érdekében az igazgatóság bőnügyi és felderítı szervei kiemelt hangsúlyt fektettek a nemzetközi együttmőködésre és az abból adódó feladatok maradéktalan teljesítésére. A Bőnügyi és Felderítı Szolgálatok jó együttmőködést alakítottak ki az illetékességi területükkel szemben lévı túloldali bőnügyi szervekkel, melynek során konkrét információkat is kicseréltek. A kölcsönösen átadott információk feldolgozását követı együttes fellépés hatására látványos csökkenés következett be a hatáskörbe utalt bőncselekmények számában. Az igazgatóság nyomozó szervei jó kapcsolatot alakítottak ki az illegális migráció útvonalába esı határır igazgatóságok bőnügyi és felderítı szerveivel, így többek között a Nyírbátori -, Balassagyarmati-, és a Szombathelyi Határır Igazgatóságokkal. Az együttmőködés eredményeként sikerült feltérképezni a jelzett igazgatóságok illetékességi területén mőködı embercsempész tevékenységre szakosodott szervezetek egy részét, közös intézkedésekkel visszaszorítani tevékenységüket. Az embercsempészéssel gyanúsított személyek többsége

5 magyar-, ukrán-, szerb-montenegrói állampolgárságú elkövetı volt, akik fıként az ukrán-, szerb-montenegrói-, moldáviai-, és török állampolgárokat próbáltak illegálisan átjuttatni az államhatáron. Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése vétségét 30 fı követett el. Határjelrongálás vétség tényállása 1 esetben valósult meg. Az értékelt idıszakban szolgálataink 151 fıt vettek ırizetbe (ebbıl 69 fıt saját bőnügyben, 82 fıt más szerv körözése alapján), és 24 fı elızetes letartóztatását kezdeményezték. A bőnügyi állomány a büntetıeljárásról szóló évi XIX. törvény módosításából adódó feladatokra, az új nyomozati cselekmények alkalmazására felkészült, jó szinten alkalmazta. Az idegenrendészeti és szabálysértési szakterület hatósági jogalkalmazó tevékenységét a hatályos jogszabályoknak és belsı rendelkezéseknek megfelelıen törvényesen és szakszerően teljesítette, mely tényeket, a törvényességi felügyeletet gyakorló Gyır-Moson-Sopron Megyei Fıügyészség által rendszeresen végrehajtott ellenırzések eredménye is megerısített. Az idegenrendészeti törvénybıl adódó felelısségi szabályok ellenırzését a kirendeltségek differenciáltan hajtották végre. A törvényességi felügyeletet gyakorló Gyır-Moson-Sopron Megyei Fıügyészség kezdeményezésére, beszabályoztuk a bíróság elé állított személyek Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elé állításának a rendjét január 1-el bıvült a határırség helyszíni bírságolási jogköre. Az ebbıl adódó feladatokat a szakterület bevonásával a határrendészeti kirendeltségeken feldolgozták. A felügyeleti ellenırzés megállapította, hogy a határrendészeti kirendeltségek bírságolási gyakorlata jó színvonalú és megalapozott volt. A közúti közlekedési feladatokból adódó határırségi ellenırzési feladatokat a kirendeltségek önállóan illetve a közlekedési felügyeletekkel közösen hajtották végre. A határrendészeti kirendeltségek a közúti közlekedésrıl szóló évi I. tv. végrehajtási rendeletének hiánya miatt 4 esetben alkalmazhattak a jogsértést elkövetıkkel szemben szankciót. A hatáskörbe utalt helyszíni bírságolási feladatokat a jogkörrel rendelkezı állomány a szabályzóknak megfelelıen hajtotta végre. A 20/2004. (BK.15.) számú Belügyminiszter Foglalkoztatási és Munkaügyi Miniszter Pénzügyminiszter Együttes Utasításában meghatározott mélységi migrációs háló müködtetése, a közös tevékenység koordinálása megfelelı volt. A 20/2004. (BK.15) BM- FMM-PM Együttes Utasítás alapján az Integrált Vezetési Központ operatív végrehajtó szervével az Integrált Vezetési Csoporttal a munkakapcsolat napi, élı, volt amely biztosította a komplex mélységi ellenırzési rendszer, a szolgálati és a hatósági tevékenység idıben, térben és módszereiben történı összehangolását, a rendelkezésre álló erık és eszközök gazdaságos felhasználását. A pályázaton nyert összegbıl május és szeptember között végrehajtott mélységi, migrációs, bőnmegelızési akciósorozat sikeres és eredményes volt. A szakmai tapasztalatok értékelését, a jövıbeni feladatok összehangolását jól szolgálta a fenti témakörben szervezett nemzetközi konferencia. A bevetési osztály tevékenységét az év során is a hármas feladatrendszer váratlan helyzetek kezelése, erı eszközösszpontosítás, mélységi migrációs háló mőködtetése - határozta meg. Az állomány részére árvízvédelmi és közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok miatt három esetben rendeltek el készenlétet. A napi együttmőködési feladatokon túl az országgyőlési képviselıi és az önkormányzati választások idıszakában áprilisban, szeptemberben és októberben rendszeres volt az illetékességi területen lévı rendırkapitányságokkal való közös szolgálatellátás. Az osztály az erıit-eszközeit alapvetıen, az I. számú migrációs fıirányban, ezen belül a Hegyeshalom Határrendészeti Kirendeltség megerısítésére, tehermentesítésére alkalmazta.

6 Az osztály állománya 107 esetben 290 fıvel szemben kezdeményezett eljárást (167 fı tiltott határátlépés kísérlete, 24 fı közokirat hamisítás, 76 fı külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés, 11 embercsempész, 12 fı egyéb jogsértés volt). A bőnüldözési részfeladatokban, országos és igazgatósági akciókban, a bőnügyi felderítı szolgálatok tevékenységének támogatása során a bevetési alosztály több körözött személy és embercsempész elfogásában közremőködött. Az alapfeladatok ellátása mellett a évben tovább kell folytatni a határırséget érintı szervezetkorszerősítési, valamint a tervezett rendırségi integrációhoz kapcsolódó feladatokat, valamint a schengeni csatlakozásból eredı azon feladatok ellátását, melyek elısegítik, hogy hazánk - az elmúlt években folytatott tervszerő felkészülés után ra alkalmassá válhasson arra, hogy a schengeni térség teljes jogú tagja legyen. Ennek érdekében a Igazgatóságunknak az alábbi feladatok ellátására kell felkészülni: 1, Mint leendı belsı határos igazgatóságnak, meg kell tervezni és elı kell készíteni a határforgalom ellenırzésének megszüntetését, valamint egy új, mobil alapú határrendészeti tevékenység kialakítását. 2, A schengeni csatlakozásból és a rendırségi integrációból adódó feladatok idıarányos végrehajtása. 3, Az illegális migrációt ellenırzı mélységi szőrırendszer kialakítása, illetve felkészülés a Schengeni információs rendszerhez (SIS II) történı csatlakozásra. 4, Fel kell készülni a feladatrendszer bıvülésébıl adódó új jogszabályi háttér kialakítására, a hatályosuló jogszabályok alkalmazására, az állomány felkészítésére. 5, A már megkezdett szervezetkorszerősítés keretében tovább kell folytatni a helyi szervek korszerősítését, a központi és területi vezetı-irányító szervek arányos csökkentését a hatékonyság növelése mellett. 6, Az együttmőködés erısítése a Rendırséggel, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal és más rendvédelmi szervekkel. G y ır, április 03. Cseri József sk. hır. ezredes határırségi fıtanácsos igazgató

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL

BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL BALOG GÁBOR AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM BŐNÜLDÖZÉSI ÉS BŐNMEGELİZÉSI VETÜLETEI A HATÁRİRSÉG SZEMSZÖGÉBİL A XXI. században megfeledkezünk arról, hogy még mindig léteznek olyan, emberi életeket

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

BORSA CSABA A HATÁRRENDÉSZET ÉRTELMEZÉSE A SCHENGENI BELSİ HATÁROKON

BORSA CSABA A HATÁRRENDÉSZET ÉRTELMEZÉSE A SCHENGENI BELSİ HATÁROKON BORSA CSABA A HATÁRRENDÉSZET ÉRTELMEZÉSE A SCHENGENI BELSİ HATÁROKON Nehéz feladatnak ígérkezik röpke hat hónap alapján megítélni a 2007. december 21-e (schengeni csatlakozás) és a 2008. január 1-jét (rendvédelmi

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE

REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG HELYZETKÉPE 2016. JANUÁR - SZEPTEMBER VI.1. Saját kezdeményezésű büntető feljelentés VI.2. Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések VI.3. Elfogások VI.4. Előállítások

Részletesebben

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje

Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje Hajdúszoboszlói Rendırkapitányság Vezetıje 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. sz. T-Com : (52) 361-601 / Fax: (52) 558-512 BM : (32) 56-00 / Fax: (32) 56-21 e-mail: galis@hajdu.police.hu Szám: 09050-5362/2013.

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR: A RENDÉSZET, HATÁRRENDÉSZET

KOVÁCS GÁBOR: A RENDÉSZET, HATÁRRENDÉSZET KOVÁCS GÁBOR: A RENDÉSZET, HATÁRRENDÉSZET ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGI CSAPATERİ FELADAT- ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERÉBEN Tisztelt Határrendészeti Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Elıadásom célja, hogy nyilvánosságra

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu Szám: 7861/2007. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Illegális migráció február 20-i letöltés

Illegális migráció február 20-i letöltés Lipics László r. őrnagy: A határrendészeti és a bűnügyi szolgálati ág együttműködésének megvalósulása az integrált határbiztonsági rendszerben, a belső határokon A Határőrség Rendőrségbe történt integrációja

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

NÉMETH JÓZSEF INTEGRÁLT HATÁRIGAZGATÁS SCHENGEN UTÁN

NÉMETH JÓZSEF INTEGRÁLT HATÁRIGAZGATÁS SCHENGEN UTÁN NÉMETH JÓZSEF INTEGRÁLT HATÁRIGAZGATÁS SCHENGEN UTÁN Az Európai Unió a sikeres gazdasági integráció után célul tőzte ki a szabadság, biztonság és a jog térségének létrehozását, amelyet elıször a Schengeni

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

BORSA CSABA IDEGENRENDÉSZETI AKTUÁLIS KÉRDÉSEK AZ INTEGRÁCIÓ TÜKRÉBEN

BORSA CSABA IDEGENRENDÉSZETI AKTUÁLIS KÉRDÉSEK AZ INTEGRÁCIÓ TÜKRÉBEN BORSA CSABA IDEGENRENDÉSZETI AKTUÁLIS KÉRDÉSEK AZ INTEGRÁCIÓ TÜKRÉBEN Jelen tanulmány kísérletet tesz arra, hogy pótolja az utóbbi idıszakban az idegenrendészeti szakterületrıl kialakult általános képet

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI

ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI ZSIGOVITS LÁSZLÓ A BŐNMEGELİZÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSI LEHETİSÉGEI Az illegális migráció megfelelı kezelése napjaink egyik, jelentıs biztonsági kihívása lett. Az illegális migráció akadályozása, visszaszorítása,

Részletesebben

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert) BALÁZS LÁSZLÓ A NEMZETKÖZI ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK ÉS A RENDİRSÉG IDEGENRENDÉSZETI SZAKTERÜLETÉNEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik. (Wass Albert)

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN

VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN VARGA NORBERT A HATÁRBIZTONSÁG REALITÁSAI SCHENGEN TÜKRÉBEN Munkám során nem egyszer szembesültem azzal, hogy az elméleti teóriák, tézisek és a tapasztalati úton megszerzett gyakorlat nem teljesen, illetve

Részletesebben

Vitézek, mi lehet az széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Balassi Bálint: A végek dícsérete)

Vitézek, mi lehet az széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Balassi Bálint: A végek dícsérete) HAUTZINGER ZOLTÁN PROLÓGUS HATÁRİRSÉG 100 ÉV A MINİSÉG JEGYÉBEN Vitézek, mi lehet az széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Balassi Bálint: A végek dícsérete) 1. Az elsı határır törvény Amikor a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl RENDİRKAPITÁNYSÁG Közrendvédelmi Osztály Kiszombor Rendırırs 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 6900 Makó Pf.1 Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 (62) 525-020 ugyelet.makork@csongrad.police.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

MICHAEL DREWES. 1. A Szövetségi Rendırség felépítése és legfontosabb feladatai

MICHAEL DREWES. 1. A Szövetségi Rendırség felépítése és legfontosabb feladatai MICHAEL DREWES SZEMÉLYES ADATOK GYŐJTÉSÉNEK, FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK JOGI KERETEI A NÉMET SZÖVETSÉGI RENDİRSÉGNÉL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG SZOMSZÉDOS ORSZÁGAIVAL FOLYTATOTT

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló együttmőködési csoportosulás

Részletesebben

NAGY JÓZSEF A PSZICHOLÓGIAI SZAKTERÜLETI MUNKA SAJÁTOSSÁGAI A MINİSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETÉN. 1. Bevezetés

NAGY JÓZSEF A PSZICHOLÓGIAI SZAKTERÜLETI MUNKA SAJÁTOSSÁGAI A MINİSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETÉN. 1. Bevezetés NAGY JÓZSEF A PSZICHOLÓGIAI SZAKTERÜLETI MUNKA SAJÁTOSSÁGAI A MINİSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETÉN 1. Bevezetés Számos sajátosság mellett különös figyelmet kell szentelni annak a kettısségnek, amely mint alapvetı

Részletesebben

Tájékoztató a Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság munkájáról

Tájékoztató a Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság munkájáról Vám- és Pénzügyırség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága Székesfehérvár E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Tájékoztató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıje. Iktatószám: 01/36021/ db határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıje. Iktatószám: 01/36021/ db határozati javaslat Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıje Iktatószám: 01/36021/2011. Az elıterjesztés tárgya: Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság Vízirendészeti Rendırırs Szeged 2010.

Részletesebben

SZABÓ JÓZSEF A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A TELJES JOGÚ SCHENGENI TAGSÁG TÜKRÉBEN

SZABÓ JÓZSEF A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A TELJES JOGÚ SCHENGENI TAGSÁG TÜKRÉBEN SZABÓ JÓZSEF A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A TELJES JOGÚ SCHENGENI TAGSÁG TÜKRÉBEN A Magyar Köztársaság Határırsége Európában majdhogynem egyedülálló szervezet, mivel a határırizetet és a határforgalom-ellenırzést

Részletesebben

A BUDAPESTI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A BUDAPESTI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A BUDAPESTI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1.) Fejezet: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2.) Azonosító adatok: Törzskönyvi nyilvántartási szám: 720388 - Megnevezés:

Részletesebben

KİHALMI ZSOLT A RENDİRSÉG ÉS A HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLİTÉREN

KİHALMI ZSOLT A RENDİRSÉG ÉS A HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLİTÉREN KİHALMI ZSOLT A RENDİRSÉG ÉS A HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJA A BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLİTÉREN A Budapesti Határır Igazgatóság (továbbiakban: BHI) a Határırség területi szerveként Budapest és Pest Megye

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés

HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. 1. Bevezetés HAVASI ZOLTÁN A RENDİRSÉG MEGVÁLTOZOTT FELADATAI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 1. Bevezetés A 2004. májusi EU tagság elıkészítı szakaszai több éven keresztül zajlottak. Át kellett gondolni, hogy mik lehetnek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére A KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-i ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat, a Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság

Részletesebben

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-12080- /2009. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-12080-

Részletesebben

LIPICS LÁSZLÓ MÉLYSÉGI ELLENİRZÉS MAGYARORSZÁGON

LIPICS LÁSZLÓ MÉLYSÉGI ELLENİRZÉS MAGYARORSZÁGON LIPICS LÁSZLÓ MÉLYSÉGI ELLENİRZÉS MAGYARORSZÁGON Rövid írásomban a fenti címen, interneten zajló kutatásom indítékairól, céljairól, hipotéziseimrıl és a kutatás jelenlegi állásáról számolok be. Jelenleg

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON Bevezetés Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (továbbiakban:

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

ÁLLAMHATÁRUNK BŰNÖZÉSFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OSZTRÁK ÉS A ROMÁN VISZONYLATRA

ÁLLAMHATÁRUNK BŰNÖZÉSFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OSZTRÁK ÉS A ROMÁN VISZONYLATRA ÁLLAMHATÁRUNK BŰNÖZÉSFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OSZTRÁK ÉS A ROMÁN VISZONYLATRA TÓTH ANTAL Fogalmak, témaválasztás indoklása, kutatási célkitűzés Magyarországon a rendszerváltás óta végbement

Részletesebben

FURJÁN ATTILA - ZSIGOVITS LÁSZLÓ A MÉLYSÉGI MIGRÁCIÓS HÁLÓ TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

FURJÁN ATTILA - ZSIGOVITS LÁSZLÓ A MÉLYSÉGI MIGRÁCIÓS HÁLÓ TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÁSA FURJÁN ATTILA - ZSIGOVITS LÁSZLÓ A MÉLYSÉGI MIGRÁCIÓS HÁLÓ TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A tavalyi konferencián már foglalkoztunk az illegális migrációs háló mélységi ellenırzésének néhány számítástechnikai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendırségrıl

1994. évi XXXIV. törvény. a Rendırségrıl Az Országgyőlés az Alaptörvénynek és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek, valamint a jogállamiság követelményeinek megfelelıen mőködı Rendırség kialakítása érdekében a következı törvényt alkotja:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A

E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 89/2013 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Partnerségi megállapodás a Gyır-Gönyő országos

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

RITECZ GYÖRGY: AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS AZ EU

RITECZ GYÖRGY: AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS AZ EU RITECZ GYÖRGY: AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ ÉS AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR HATÁRİRSÉGRE Az elmúlt közel másfél évtizedben a Határırség jelentıs változásokon ment keresztül, ennek motiváló és befolyásoló

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

HERKE CSONGOR: A HATÁRİRSÉG BÜNTETİ

HERKE CSONGOR: A HATÁRİRSÉG BÜNTETİ HERKE CSONGOR: A HATÁRİRSÉG BÜNTETİ ELJÁRÁSJOGI SZEREPE A 2002. ÉVI I. TÖRVÉNY TÜKRÉBEN I. A büntetı eljárásjog kodifikációjáról Hazánkban a büntetı eljárásjog területén eddig öt önálló büntetı eljárásjogi

Részletesebben

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, József A. u. 38. A közbiztonsági ellenőrzések, a mélységi migrációs háló működtetési tapasztalatai a

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rend TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján területén 2007. évben bekövetkezett, rendırségi hatáskörbe tartozó közterületi jogsértések alakulásáról, a kialakult helyzet értékelésérıl Elıterjesztı: Butkai Sándor r.alezredes

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.: 32/20-04 e-mail: dr.fekete.csaba@hajdu.police.hu A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE (Határozatok az ügyészségi nyomozásban) Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Miskolci Nyomozó Ügyészség BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE I. A büntetı határozatok fogalma

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-778; BM: 21/20-04 Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 1927/2011. ált. BESZÁMOLÓ A KÖZREND ÉS

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

BAKOS GYULA A VÁM- ÉS PÉNZÜGYİRSÉG RENDVÉDELMI SZEREPE 84

BAKOS GYULA A VÁM- ÉS PÉNZÜGYİRSÉG RENDVÉDELMI SZEREPE 84 BAKOS GYULA A VÁM- ÉS PÉNZÜGYİRSÉG RENDVÉDELMI SZEREPE 84 A Magyar Köztársaság Kormányának feladataira és hatásköreire vonatkozó törvényi szabályozás jellemzıje, hogy egyrészt hatásköri szabályokat állapít

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek:

Az ırs technikai helyzete 2011.évben: 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Gépjármő: 4 4 4 5 5 5 Rádió: 5 5 5 6 6 7. Gépjármővek: PEST MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Monori Rendırkapitányság V e z e t ı j e 2200 Monor, Kossuth L. u. 86. Pf. 5. Tel.: 06 /29/ 410-367 BM: 30-322 Szám: BESZÁMOLÓ Az Önkormányzatok felé a Vecsési Rendırırs

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG Vezetıje Gorgosilits Fábián r.dandártábornok rendırségi fıtanácsos 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Telefon.:34/517-703; IRM: 21/20-67 Fax: 34/517-768; IRM 21/22-77

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

BESZÁMOLÓ ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRİL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL DABASI RENDİRKAPITÁNYSÁG 2370 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM : 30-477 e-mail: dabasrk@pest.police.hu Szám: 13030-400/11/2013. ált. Elıadó: Bartuszek Csaba

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

81/2010. számú elıterjesztés

81/2010. számú elıterjesztés 81/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

KNUT PAUL A NÉMET SZÖVETSÉGI RENDİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK RENDİR HATÓSÁGÁVAL SCHENGENI TAPASZTALATOK. 1.

KNUT PAUL A NÉMET SZÖVETSÉGI RENDİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK RENDİR HATÓSÁGÁVAL SCHENGENI TAPASZTALATOK. 1. KNUT PAUL A NÉMET SZÖVETSÉGI RENDİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK RENDİR HATÓSÁGÁVAL SCHENGENI TAPASZTALATOK 1. Bevezetés Hogy a témát megközelíthessük, és helyesen értékelhessük, elıször a Szövetségi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére

Ikt. szám: /2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója évi prémiumfeladatai értékelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 13.184/2007. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ügyvezetı igazgatója 2006. évi prémiumfeladatai értékelésére Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben