J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011."

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február február) Előadó : Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest, október

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Általános helyzetleírás 5 1. A kisebbségi önkormányzatok választásának és működésének tapasztalatai A évi kisebbségi önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzatok m űködésének tapasztalatai A kisebbségeket érint ő jogalkotás helyzete Az anyagi támogatás rendszere, a többcsatornás finanszírozás forrásai A kisebbségi oktatás helyzete A kisebbségi közművel ődés, hagyomány őrzés, kisebbségi kultúra A kisebbségek anyanyelvi hitélete A kisebbségek anyanyelvi médiája A kisebbségek és a kisebbségvédelem nemzetközi kapcsolatrendszere 60 II. Az egyes kisebbségek helyzetének leírása A magyarországi bolgárokról A magyarországi cigányokról A magyarországi görögökrő l A magyarországi horvátokról A magyarországi lengyelekről A magyarországi németekr ő l A magyarországi örményekről A magyarországi románokról A magyarországi ruszinokról A magyarországi szerbekr ő l A magyarországi szlovákokról A magyarországi szlovénekről A magyarországi ukránokról 120 III. További kisebbségpolitikai feladatok 122 Mellékletek

3 3 BEVEZETÉ S A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) 60/M. a) pontja szerint a Kormány kétévente legalább egy alkalommal áttekinti a Magyar Köztársaság területén él ő kisebbségek helyzetét, és arról az Országgy űlésnek beszámol. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Kormány a február február közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakban számol be az Országgyűlésnek. A beszámolási időszak kisebbségpolitikai szempontból legjelent ősebb eseménye az országgyűlési és a kisebbségi önkormányzati választások megrendezése volt. A 2010 tavaszán megtartott országgyűlési választások alapvető változásokat hoztak Magyarország közéletében. E változások a magyar kisebbségpolitika alakítását is érintik. Az új Országgyűlés az első döntései között rendelkezett a kisebbségek parlamenti képviseleté t érintő kérdésekről. Az Országgyűlés május 20-ai ülésnapján módosította a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvényt. Az új jogszabály alapján az Alkotmány rögzíti, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére a 200 f őben meghatározott országgyűlési képvisel ői létszám felett további, legfeljebb tizenháro m képvisel ő választható. A kormányzat meg kívánja újítani a nemzet, illetve annak képviselete, az Országgyűlés és a Kormány, valamint a nemzetiségek, illetve képviseleteik, els ősorban az országos kisebbség i önkormányzatok közötti partneri viszonyt. Az együttműködés új kereteinek kialakításával e l kell érni a korábbi bizalmi viszony helyreállítását. Első lépésként a Kormány áttekinti a kisebbségi önkormányzati rendszer m űködését, illetve meg kívánja vizsgálni, hogy a z jelenlegi formájában képes-e megvalósítani azt a képviseleti feladatellátást, amelyet a kisebbségi törvény megalkotásával várt t őle az egész magyar társadalom. Társadalmi párbeszéd kezd ődött a kisebbségek kultúrájának, anyanyelvének meg őrzését és fejlesztését biztosító jogszabályi keretek továbbfejlesztése érdekében. A kisebbségpolitika jogszabályi hátterének felülvizsgálatával párhuzamosan sor kerül a terület finanszírozásának újragondolására. A stabil és kiszámítható finanszírozás olyan igénye a közösségeknek, amelyet a kormányzat tiszteletben kíván tartani. Az országgyűlési választások nyomán változott a kisebbségi testületek létszámát meghatároz ó rendelkezés, alapvetően átalakult a kisebbségpolitika kormányzati felügyeletének rendszere. A nemzetiségekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység központjává a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban : KIM) vált. A KIM keretében létrejött az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokér t Felel ős Allamtitkárság, amelynek hatáskörébe tartoznak a nemzetiségek ügyei, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Allamtitkárság, e szervezeti egység felel ősségi körébe tartozik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák társadalm i integrációjának koordinálása. A kisebbségi önkormányzati választások el őkészítése során megváltozott jogszabályi hátté r következtében néhány kivételt ől eltekintve lecsökkent a kisebbségi önkormányzat i választásokon megválasztható települési és területi, valamint az országos kisebbség i önkormányzati testületek tagjainak létszáma. A választások újra megerősítették, hogy maga a nemzetiségi önkormányzatiság megfelel a hazánkban élő nemzetiségi közösségek önszervez ődéssel kapcsolatos elképzeléseinek, ugyanakkor ismét nyilvánvalóvá váltak a

4 rendszer hiányosságait megerősítő visszaélések, és nagy hangsúlyt kapott az ún. etnobiznisz jelenség megszüntetésének igénye. Jelen beszámolónk a bevezető elején említett jogszabályi el őírásnak (Nek. tv. 60/M. ) megfelel ően átfogó képet kíván nyújtani mindarról, ami a hazai kisebbségpolitika területé n az elmúlt két év során történt. Összegezni kívánja a kormányzati kezdeményezések sorát, a kisebbségi közösségek aktivitásának irányait. Emellett természetesen kitér hazánk nemzetköz i dokumentumokból fakadó kötelezettségeinek végrehajtására, a kisebbségpolitika i együttműködés nemzetközi eseményeire is. A beszámoló összeállítása során részanyagokat kértünk valamennyi minisztériumtól, a kormányhivataloktól, a megyei közgy űlésekt ől, az országos kisebbségi önkormányzatoktól, valamint további szervezetektől, intézményektő l. Az egyes területekről érkezett ismertetők feldolgozását követően készült el a jelentés, amely reményeink szerint az elmúlt két é v nemzetiségpolitikai folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, a kultúrában és a médiában történtekr ől, valamint a kisebbségi önkormányzati szférában zajló folyamatokról részletes információkat és adatokat közvetít az Országgyűlés és a terület iránt érdeklődők számára.

5 5 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS HELYZETLEÍRÁ S 1. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÁLASZTÁSÁNAK ÉS M ŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATA I A évi települési kisebbségi önkormányzati választáso k A beszámolási id őszak legfontosabb kisebbségpolitikai eseményeként október 3-á n zajlottak le országszerte a települési kisebbségi önkormányzati választások. A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról rendelkez ő évi CXIV. törvény hatályba lépése óta a kisebbségi közösség tagjai másodszor választhatták meg a kisebbségek képviseletét ellátó testületeket. A területi és az országos kisebbség i önkormányzatok testületeinek megválasztására január 9-én került sor. Az év közben elfogadott törvénymódosítás szerint a évi választások során csökkent a kisebbségi testületekbe megválasztható önkormányzati képvisel ők száma. A csökkentésr e azzal a céllal került sor, hogy kisebbségi képvisel ők száma arányban álljon a hely i önkormányzatok képvisel őinek létszámával. Ötr ől négyre csökkent a települési és kilencr ő l hétre a területi kisebbségi önkormányzati testületek létszáma. Hasonló arányban csökkent a z országos kisebbségi önkormányzati testületek képviselői létszáma is. A hazai kisebbségi közösségek helyi képviselete terén január 1-jén országosan összesen 1954 települési kisebbségi önkormányzat m űködött. A működő települési kisebbség i önkormányzatok több mint 50 százaléka, összesen 1031 volt cigány kisebbségi önkormányzat. A október 3-án megtartott választásokat megelőzően a beszámolás i id őszakot érintően 59 települési kisebbségi önkormányzat sz űnt meg, ebb ől 2009-ben 34, és 2010 folyamán 25. A megszűnt kisebbségi önkormányzatok közül 58 volt cigány kisebbség i önkormányzat, míg 1 horvát kisebbségi önkormányzat. A megszűnések következtében a választásokat megelőzően a m űköd ő települési kisebbségi önkormányzatok száma 1895-re csökkent. A beszámoló id őszakára vonatkozóan a kisebbségi önkormányzatok számána k alakulását a számú mellékletek mutatják A kisebbségi választások eredményei A évi települési kisebbségi önkormányzati képvisel ők választási folyamata a kisebbség i választói jegyzékek összeállításával kezd ődött meg. A kisebbségi közösséghez tartozók, egyéni kérelemre július 15-ig kerülhettek fel a kisebbségi választói jegyzékekre. A megadott határid őre a 13 nemzeti és etnikai kisebbségi közösség kezdeményezésér e országosan 3202 választói jegyzék készült, a jegyzékeken szerepl ők száma elérte a főt hoz viszonyítva a névjegyzékek száma 269-cel, a névjegyzékre feliratkozotta k száma fővel (14,14 százalékkal) nőtt. A növekedés abból adódott, hogy jelent ősen nőtt a ruszin, a román, a cigány, az ukrán és a szerb választói névjegyzéken szereplők száma. Említést érdemel, hogy jelentősen csökkent a szlovákok választási hajlandósága, közel háromezerrel csökkent a névjegyzéken szerepl ők száma. (lásd a 2. számú mellékletet) A törvényi szabályozás szerint a települési kisebbségi önkormányzati választás kiírásána k feltétele, hogy a választói jegyzékeken minimálisan 30 választópolgár szerepeljen. E kritériumnak országosan 2343 jegyzék felelt meg (2006-ban 2077), azaz ennyi volt a választási szervek által kit űzött választások száma (lásd a 6. számú mellékletet).

6 A választási folyamat elkövetkez ő időszakában került sor a kisebbségi jelöl ő szervezetek regisztrálására, majd a jelöltállításra. A választási szervek összesen 204 kisebbségi civil jelöl ő szervezetet regisztráltak, míg a választáson támogatott jelöltek száma f ő volt. A jelöltek többsége ( fő) a kisebbségi szervezetek önálló jelöltjeként indult, míg 2303 f ő kisebbségi szervezetek közös jelöltje volt (lásd az 3. és a 4. számú mellékleteket). A legtöbb kisebbségi jelöltet állító jelöl ő szervezetek listáját a Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség 3986, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége Rom a Polgári Tömörülés Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 1287 és a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 1269 jelölttel vezette. A nemzetiségi szervezetek közül kiemelkedik a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 539 és a Magyarország i Horvátok Szövetsége 434 jelölttel. A megyei összesítés szerint legtöbb kisebbségi jelöl t Baranya megyében (2075 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1680 fő) és Budapesten (1420 fő) indult versenybe a mandátumokért. A október 3-án megtartott kisebbségi választásra 1604 településen volt lehet őség, a 1 3 kisebbségi közösség összesen 2321 testületre szavazhatott. A megtartott választásból volt eredményes. Az eredményes választások száma 13,2 százalékos növekedést jelent a 2006-ban megtartott kisebbségi választáshoz képest (lásd a 6. számú mellékletet). A választásokat követően a kisebbségi közösségek képviseletére 2304 kisebbségi önkormányzat alakult meg. Kisebbségenként áttekintve az adatokat megállapítható, hogy a szlové n kisebbséget kivéve minden közösség esetében n őtt a megalakult testületek száma. Kiugróan, 51,06 százalékkal nőtt a román és 44,23 százalékkal a ruszin önkormányzatok száma. Húsz százalékot meghaladó mértékben nőtt az örmény (25,71 százalék) és az ukrán (21,0 5 százalék) önkormányzatok száma. A legtöbb mandátumot elnyert jelölő szervezetek listáját a Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség 2289 és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége Roma Polgári Tömörülés Roma Polgárjogi Mozgalom B. - A.-Z. Megyei Szervezete 677 mandátummal. A nemzetiségi szervezetek közül kiemelkedik a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 451 és a Magyarországi Horvátok Szövetség e 357 mandátummal. A települési kisebbségi önkormányzati választások eredményét, a választásokat követ ően megalakult önkormányzatokat kisebbségi és megyei bontásban a 10. számú melléklet mutatja. A megalakult 2304 új kisebbségi önkormányzat több mint 50 százaléka összesen 1237 cigány kisebbségi önkormányzat. A évi választás eredményét alapul véve, az önkormányzatok száma 12,67 százalékkal, 259-cel nőtt. A területi és az országos kisebbségi önkormányzatok választását az Országos Választás i Bizottság január 9-ére tűzte ki. A választáson választójoggal csak a település i kisebbségi önkormányzatok megválasztott tagjai rendelkeztek. A területi és országos kisebbségi önkormányzati választáson csak azok a jelölő szervezetek állíthattak listát, melye k a választókerületben a megválasztott elektorok legalább 10 százalékát jelöltként állították a évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon. Az országos választáson 2 7 jelölő szervezet állított listát, melyeken 624 jelölt szerepelt. A területi választáson 103 jelölő szervezet listáján 947 jelölt indult. A cigány kisebbség a fővárosban és valamennyi megyében területi önkormányzatot alakíthatott, az ukrán és szlovén kisebbség azonban nem tudt a teljesíteni a területi választás kitűzésének törvényi feltételeit. A területi és országos kisebbségi választás a jogszabályban foglaltaknak megfelel ően zajlott. A választásra jogosult elektorok 98,36 százaléka szavazott (lásd az 11. számú mellékletet). A választások eredményeként 13, azaz valamennyi kisebbség megválasztotta az országos

7 7 önkormányzatát. Eredményesen zárult minden területi kisebbségi választás is, így a évi választások óta működő 57 önkormányzat helyett országosan 58 területi kisebbségi önkormányzat kezdhette meg m űködését. A választások során 2 új területi kisebbség i önkormányzat alakult (Pest megyei ruszin és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei német), ugyanakkor nem alakult újjá a Vas megyei német önkormányzat. Budapesten 11 kisebbség alakíthatott fővárosi kisebbségi önkormányzatot, 47 területi önkormányzat pedig megye i szinten alakult. A cigány kisebbség 20, a német 11, a horvát 7, a szlovák kisebbség 6 terület i kisebbségi önkormányzatot alakított (lásd a 12. számú mellékletet) A kisebbségi választások tapasztalatai A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról rendelkez ő évi CXIV. törvény számottev ő mértékben módosította a kisebbségi választójog i rendszert. A módosítás alapvető célja volt, hogy az új rendszer adta garanciákkal jöjjene k létre az újonnan megválasztott kisebbségi önkormányzatok, mégpedig kizárólag azokon a településeken, ahol az adott kisebbségi közösség megtalálható. Már az új szabályozással megtartott évi választások jelezték, hogy nem sikerült az alapvető célt elérni, mive l ismételten jelentkeztek személyek és csoportok, akik visszaéltek a kisebbségi közössége k számára biztosított külön jogokkal, és olyan településeken kezdeményeztek és alakította k kisebbségi önkormányzatokat, ahol a népszámlálási adatok szerint nem, esetleg igen ki s számban élt az adott kisebbség. A évi választások technikai előkészítése és lebonyolítása, továbbá a kisebbségi közösségek részvétele megfelelt az elvárt követelményeknek. A kisebbségi választó i jegyzékre feliratkozottak száma 12 százalékkal meghaladta a évi választás adatait. Ez a növekedés nem volt egységes a 13 nemzeti és etnikai kisebbség esetében. Tekintélyes növekedés volt tapasztalható a ruszin (54,93 százalék), az ukrán (26,01 százalék), a cigán y (25,56 százalék) és a román (19,82 százalék) kisebbség esetén. Jelentősen csökkent a szlová k (18,4 százalék), a görög (7,51 százalék), kis mértékben a bolgár, a lengyel és az örmén y választói jegyzékre feliratkozottak száma. Ugyanakkor már a választói jegyzék összeállítása idején nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazott választási rendszer 2010-ben sem tudta kiküszöbölni a választási visszaéléseket. Számos olyan településen sikerült 30 főt meghaladó kisebbségi választói jegyzéket állítani, ahol az adott kisebbség jelenlétéről addig semmilyen információ nem állt rendelkezésre. A nyilvánvaló visszásságok folytatódtak a jelöltállítással. Az alkalmazott választási rendszer bevezette a kisebbségi jelöl ő szervezetek kötelező jelölését. A jelöltállítás során a kisebbség képviseletére alakult társadalmi szervezetek feladata lenne az illetéktelen jelöltek kisz űrése, é s ez által meggátolni az indokolatlan kezdeményezések folyamatát, de ez csak nagyon kevé s esetben valósult meg. Sok helyen maguk a kisebbségi jelöl ő szervezetek álltak az indokolatlan kezdeményezések mögött, számos esetben a hiányzó választói bázist a tagjaik gyűjtötték össze, de nem az adott kisebbséghez tartozókból. Mivel a választói jegyzékre való felvételi kérelmet bárki kitölthette, és annak valóságtartalmát senki nem vizsgálhatta, továbbá a jegyzéken szerepl ők névsora nem volt nyilvános, a visszaéléseket semmi sem akadályozhatta meg. Emellett a visszaélésekkel szemben a törvényi előírások semmilyen jogorvoslati lehet őséget nem rögzítettek. A kisebbségi választásokon a választásra jogosultak kevesebb, mint kétharmada, 63,3 4 százaléka (2006-ban 63,95 százalék) vett részt (lásd a 7. számú mellékletet). A részvétel

8 8 aránya kisebbségenként eltérően alakult. Az átlagot meghaladó aktivitással vettek részt a szavazáson a szlovén (75,7 százalék), a német (72,3 százalék) és a horvát (67,3 százalék) közösség tagjai. A legkisebb részvételi arányban - 50 százalék alatt szavaztak a bolgár (43, 8 százalék) közösség tagjai. Őket az ukránok (51,3 százalék), az örmények (56,9 százalék) és a románok (58,9 százalék) követik. Az alacsony részvételi arány egyik oka lehet, hog y településenként egy választókörben lehetett leadni a szavazatokat. Ez főleg a fővárosban és a nagyobb településeken okozott problémát. Ugyanakkor szinte minden kisebbség esetén kiugróan alacsony szavazási részvételi arányok is megfigyelhet ők. Ez esetben a választói jegyzéken szerepl ő, a 30 főt meghaladó választó közül mindössze néhányan vettek részt a szavazáson, és így akár kettő-három szavazattal is kerültek képvisel ők a testületekbe. Összefoglalva: Valószínűsíthető volt, hogy a hatályos szabályozás fenntartásával a évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon ismételten számos visszaélés következi k be. Nem sikerült elérni, hogy csak ott jöjjenek létre a kisebbségi képviselet szervei, ahol a 3 0 fős jegyzéken lévő választópolgári körb ől és a választójoggal még nem rendelkez ő családtagokból létez ő kisebbségi kisközösség található. A kirívó visszaéléseket vizsgálv a megállapítható, hogy számos esetben a kisebbségi közösségek nevében eljáró civi l szervezetek kezdeményeztek megkérd őjelezhető választásokat és ennek nyomán jöttek létr e önkormányzatok számos olyan településen, ahol az adott kisebbségi közösségnek nem volt é s nincs hagyományos bázisa. Az észlelt negatív jelenségek visszaszorítása érdekében a 2010 májusában hivatalba lépett Kormánynak nem volt módja jelent ősebb változások érvényesítésére, mivel a kisebbségi önkormányzati választások folyamata a korábban megalkotott választási jogszabályok alapjá n már 2010 első felében megkezd ődött. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybírósá g választójogi kérdésekben megfogalmazott 22/2005. (VI. 17.) határozata figyelemmel az Európa Tanács Velencei Bizottságának 190/2002. számú véleményére alkotmányossági szempontból rendkívül aggályosnak min ősítette, ha a választásokat közvetlenül megel őző időszakban kerül sor törvénymódosításra A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának vizsgálati jelentés e A október 3-án megtartott települési kisebbségi önkormányzati választásokat követ ően az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból vizsgálatot indított, amelynek célj a volt, hogy a gyakorlati tapasztalatok birtokában, a vonatkozó jogi szabályozást elemezv e feltárja a választási visszaéléseket, és javaslatokat fogalmazzon meg azok orvoslása érdekében. A 475/2010. ügyszámú jelentés megtalálható az országgyűlési biztosok honlapján (http: //www.kisebbsegiombudsman.hu/data/feles/ pdf). A vizsgálat megállapításai az alábbiak szerint foglalhatók össze : a) A kisebbségi választói jegyzék összeállítása : A jelentés szerint a kisebbségi választói jegyzék nem egyszer űen a regisztráció eszköze, hanem a fő biztosítéka annak, hogy a kisebbségi közösségek érvényesíteni tudják a z Alkotmányban biztosított, önkormányzáshoz fűződ ő jogukat. A jegyzékbe vétel nem csak a választók nyilvántartására szolgál, hanem ez az aktus keletkezteti a kisebbségi választójogot.

9 A kisebbségi választói jegyzék összeállítása során jelentkez ő legsúlyosabb problém a egyértelműen az, hogy a kisebbségi közösségeknek semmilyen rálátásuk nincs a nyilvántartásban szereplő választópolgárokra. Ennek következménye az is, hogy számo s településen visszaélések történtek a kisebbségi választói jegyzék összeállításakor. A választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok közül bárki dönthetett úgy, hog y kisebbségi választópolgárként veteti magát nyilvántartásba. Azt becsülni sem lehet, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vett főből hányan tartoznak ténylegesen a 13 nemzet i vagy etnikai kisebbséghez. A jegyzék nem nyilvános voltából következően a kisebbségi választópolgárok láthatatlanok maradnak, így azt sem lehet tudni, hogy ténylegesen kik választják meg a kisebbség i önkormányzatokat. Így csak nyilvántartási szempontból beszélhetünk választói közösségr ő l, valójában a választópolgárok egymástól elszigetelve vehettek részt a választásokon. A törvényi szabályozás hiányosságai a választás további szakaszaiban is súlyos legitimáció s problémákat okoznak. A jelentés megállapítja, hogy a 13 nemzeti és etnikai kisebbség népszámlálási adatainak és a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számának az összevetésével a z alábbi megállapítások tehet ők: A évi választásokon összeállított legalább 30 fős kisebbségi választói jegyzékek közül 215 esetében kérdéses, hogy azt valóban az érintet t közösség tagjai hozták-e létre. A népszámlálás adatai szerint ugyanis e településeken az érintett kisebbséghez tartozók létszáma nem haladja meg a 3 f őt. E választói jegyzékek közül 116-ot olyan településen állítottak össze, ahol négy évvel korábban nem tudott megalakulni a kisebbségi önkormányzat. Nem pusztán feltételezés tehát, hanem adatokkal is alátámaszthat ó tényállítás, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vétel jelen formájában nem tudja betölteni a garanciális szerepét. Nem tudja biztosítani azt, hogy ténylegesen és kizárólagosan a kisebbségi közösségek tagjai vehessenek részt a kisebbségi önkormányzati választásokon. A tömeges visszaélések megakadályozása szükségessé teszi a kisebbségi választói jegyzékb e való felvétel törvényi szabályozásának módosítását. b) A kisebbségi választások kitűzése A kisebbségi önkormányzatok egy adott település kisebbségi közösségét képviselik. A választásokat ezért csak azokon a településeken indokolt megtartani, ahol a képviselni kíván t közösség tagjai ezt maguk is igénylik, és ezt kinyilvánítják a választói jegyzékbe való felvétel kérelmezésével. A jelentés szerint a választási visszaéléseket valószín űsíti az is, hogy egyes kisebbségek esetében népszámlálási adatokkal nem indokolható arányban n őtt a kitűzött önkormányzati választások száma. A kisebbségi biztos hivatala által elvégzett vizsgálat azt valószín űsítheti, hogy a kit űzött kisebbségi önkormányzati választás 9,1 százalékát olyan településen t űzték ki, ahol nem élnek az adott kisebbségi közösséghez tartozók. A kisebbségi választási folyamat e szakaszában a választási bizottságoknak nem volta k eszközeik még a nyilvánvaló visszaélések megakadályozására sem. A választás kitűzésekor kizárólag a jegyzékbe felvettek számát vehették figyelembe, így akkor sem hozhatta k elutasító döntést, ha tisztában voltak azzal, hogy a településen nincs olyan kisebbségi közösség, amelyet képviselni lehetne. A tömeges mértékű választási visszaélések gyanúj a miatt a törvényi szabályozás módosítása indokolt.

10 1 0 c) Jelöltállítás Az elmúlt években számos elképzelés született arra vonatkozóan, hogyan lehetne biztosítani a kisebbségi önkormányzatok közösségi legitimációját. A hatályos szabályozás úgy kívánj a kizárni a visszaélések lehet őségét, hogy egyrészt közbeiktatja a jelöl ő szervezeteket, másrész t pedig egy írásbeli nyilatkozat megtételét követeli meg a jelöltekt ől a nyilvántartásba véte l feltételeként. A választási bizottságok 84 országos, 33 területi és 94 helyi szervezetet vettek nyilvántartásba. A évi választásokhoz képest csökkent mind a jelöl ő szervezetek, mind a jelöltek száma. A évi választásokon jelöltet állító 211 szervezet közül 113 már ban is indított kisebbségi jelölteket. A 98 új jelöl ő szervezet többsége amint arra elnevezésük is utal eddig települési, esetleg megyei szinten végezte a tevékenységét. A törvényi szabályozás a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számára teszi lehetővé a választhatóság jogának a gyakorlását. A jelöltnek írásbeli nyilatkozatta l kérnie kell a nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól, illetve egy kisebbségi jelöl ő szervezet támogatását is bírnia kell. A választásokon történt visszaélések megerősítik tehát azt az előfeltételezést, hogy a törvényi rendelkezések nem nyújtanak védelmet a képviselni kívánt közösséghez nem tartozó jelöltek választási részvételével szemben. A választási szervek nem ellenőrizték a jelölti nyilatkozat valóságtartalmát, ám a nyilvántartásba vételét akkor sem tagadhatták volna meg, h a egyértelműen és bizonyíthatóan valótlan adatok bejelentését tapasztalták volna. A legfőbb ügyészség 2006-ban már úgy foglalt állást, hogy a kisebbségi önkormányzati választójogot megalapozó nyilatkozat megtételével kapcsolatban sem a magánokirat - hamisítás, sem a választás rendje elleni b űncselekmény nem valósítható meg. A legfőbb ügyészség 2010-ben is fenntartotta a 2006-ban kifejtett véleményét. d) Választási kampán y A választási eljárásról szóló törvény a kisebbségi önkormányzati választásokra vonatkozóa n nem írja el ő, hogy alkalmazni kellene a helyi önkormányzati választási kampány szabályait, külön rendelkezéseket pedig nem határoz meg. Indokolt volna, hogy a törvény a kisebbség i jelöltek számára a helyi önkormányzati jelöltekkel azonos módon biztosítsa a médiakampán y lehetőségét. A kisebbségi önkormányzati választásokon is alapvet ő követelmény, hogy a jelöltek népszerűsíthessék, bemutathassák programjukat, a választópolgárok pedig megismerhessék a felelős döntés meghozatalához szükséges információkat. A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános volta azonban ellehetetleníti az érdemi kampányt. e) A szavazás A helyi önkormányzati választásokon alapvet ő követelmény, hogy a szavazások során érvényesülnie kell a társadalmi kontrollnak. Ennek garanciája, hogy a választásokon jelöltet állító szervezetek, valamint a jelöltek mind a helyi választási bizottságokba, mind a szavazatszámláló bizottságokba tagot delegálhatnak.

11 1 1 A törvényi szabályozás azt kívánja biztosítani, hogy a kisebbségi választói jegyzékb e felvettek adatai minél szűkebb körben legyenek megismerhet ők. A kisebbségi választópolgárok személyes adatainak védelme fontos követelmény a választások során. E jog érvényesülése azonban nem adhat hivatkozási alapot arra, hogy a jogalkotó korlátozza a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításának az ellen őrzését. A vizsgálati jelentésben ismertetett ügyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kisebbségi önkormányzati választások szabályait nem minden településen tudták kell ő alapossággal elsajátítani a választási szervek. A jövőben ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi választási bizottságok tagjai, valamint a jegyzők felkészítésére. A évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon a szavazáson részt vette k aránya alig tér el a négy évvel ezel őtti választások részvételi arányától. A választói részvétel hasonló mértékét túlzott egyszerűsítés lenne stagnálásnak tekinteni, miután 2006-hoz képes t mintegy 12 százalékkal n őtt a kisebbségi választópolgárok száma. A kisebbségi önkormányzati választások esetében lényegesen nagyobb különbségek vannak az egyes településeken elért részvételi arányok között, mint ami a helyi önkormányzat i választásokon megszokott. A választást azonban sok településen nagyon alacsony választói létszámmal tartották meg. A megválasztott képvisel ők között olyanok is vannak, akik kett ő vagy akár egyetlen szavazattal szerezték meg a mandátumot. Valószínűsíthető az is, hogy a szavazástól nagy arányban maradtak távol azok, akik az érintett közösséghez nem tartozókén t kérték felvételüket a nem nyilvános választói jegyzékbe. A kisebbségi önkormányzati választáson megszerzett szavazatok adják a felhatalmazás t ahhoz, hogy a képviselők az adott területen egy egész kisebbségi közösség nevébe n járhassanak el. A hatályos szabályozás nem biztosítja, hogy csak olyan kisebbség i önkormányzatok alakulhassanak meg, amelyek rendelkeznek a szükséges közösség i legitimációval. Ennek következménye az is, hogy a hatályos választási rendszer nem tud védelmet nyújtani a visszaélésekkel szemben. f) Választási eredmények A települési kisebbségi önkormányzatok száma az elmúlt választások során folyamatosa n emelkedett. Egyre több olyan településen alakulnak kisebbségi önkormányzatok, ahol eddig semmi nem utalt az adott kisebbség jelenlétére. A szlovén közösség kivételével, a választá s eredményeként minden kisebbség több önkormányzatot hozott létre, mint négy évvel korábban. A jelentés rögzíti, hogy 2010-ben már 201 olyan kisebbségi önkormányzat alakulhatott me g úgy, hogy a népszámlás adatai alapján nem igazolható az állítólagosan képviselni kíván t közösség jelenléte. Ezek közül 116 kisebbségi önkormányzat új alapítású, vagyis olya n településen jött létre, ahol négy éve még nem választották meg a testületet. A népszámlálás adatai alapján tehát a megalakult kisebbségi önkormányzatok 8,6 százaléka esetében kérdéses, hogy a településen ténylegesen élnek-e az adott közösséghez tartozók. A választási eredmények áttekintését azzal a gondolattal lehet zárni, hogy egyértelm űen igazolódott a vizsgálat feltevése, mely szerint 2010-ben tovább fog n őni az álkisebbségi önkormányzatok száma. Azok a problémák, amelyek mind az el őző, mind a legutóbbi választások kapcsán felmerültek, csak törvényi szabályozás útján orvosolhatóak.

12 12 g) Javaslatok a kisebbségi választójogi rendszer újraszabályozásár a A jelentés leszögezi, hogy a vizsgálat során feltárt hiányosságok orvoslásához nem elégsége s néhány törvényi rendelkezést módosítani, hanem a szabályozás koncepcionális jelleg ű változtatására van szükség. Az önkéntes választói jegyzékek, amelyeket ideiglenes jellegge l az adott választásra, bizonyos kisebbséghez tartozó választópolgárok önkéntes nyilvántartásba vételi kérelmével hoznak létre, alapvet ően nem nyújtanak megfelel ő megoldást, a regisztrál t kisebbségi szavazók száma alulmúlja az el őzetes várakozásokat, továbbá a regisztráló k kisebbséghez való tartozása teljes mértékben ellen őrizhetetlen. Amennyiben a jogalkotó a szabad identitásvállalást helyezi előtérbe, a tényleges jogi garanciák hiányában lényegében a szabad identitásválasztás elve érvényesül, annak minde n hátulütőjével és negatív gyakorlati tapasztalatával. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjára tekintettel a kisebbségi biztos szerint, ha valamilyen el őny kapcsolódik a kisebbségi léthez, akkor a származásra vagy identitásra való rákérdezés, illetőleg a regisztráció egyéni szinten nem sérti sem az identitásvállalás szabadságát, sem az önrendelkezési jogot. A kisebbségi önkormányzati választások tapasztalatai szerint a z önkéntes megvallás önmagában nem elegend ő, a származás vagy identitás igazolására valamiféle többlet-feltétel, objektív kritériumok megfogalmazása is szükséges. A vizsgálati jelentéshez kapcsolódóan a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa jogalkotási javaslattal fordult a Kormányhoz, hogy a jogszabály-el őkészítés során olyan jogi garanciákat dolgozzanak ki, amelyek biztosítják, hogy a települési kisebbségi önkormányzatokat kizárólag az érintett közösségek tagja i választhassák meg ; a települési kisebbségi önkormányzat tagjai ténylegesen a képviselni kívánt kisebbséghe z tartozzanak, ahhoz nyelvi és kulturális értelemben köt ődjenek; kisebbségi önkormányzatok kizárólag azokon a településeken alakulhassanak meg, ahol a képviseletet az adott kisebbségi közösség igényli, és ez az elv egyaránt érvényesüljön a választás kitűzésekor és a választás eredményességének megállapításakor. Továbbá, a jogszabály-el őkészítés során a Kormány dolgozza ki azokat az anyagi és eljárás i szabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hog y a kisebbségi választójog a kisebbségi közösségek minden nagykorú, a hely i önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező tagját megillesse ; a kisebbségi választópolgár ne csak a jegyzékbe vételét, hanem a törlését is kérhesse ; a jegyzékbe való felvétel szabályai biztosítsák az eljárás átláthatóságát, a kérelme k nyomon követhetőségét ; a kisebbségi választói jegyzék lezárása és a választás kit űzése között csak annyi id ő teljen el, amennyi az esetleges jogorvoslat miatt indokolt; a kisebbségi önkormányzati választójog visszaélésszer ű gyakorlása különösen a valótlan tartalmú jelölti nyilatkozat jogi, sőt akár büntet őjogi következményeket vonjon maga után ; a kisebbségi jelöl ő szervezetek, illetve a jelöltek megismertethessék, illetv e népszerűsíthessék programjukat, a választópolgárok pedig hozzájuthassanak a felel ős választói döntéshez szükséges információkhoz ; a kisebbségi önkormányzati választásokon használt szavazólap iratmintája feleljen meg a megválasztható kisebbségi önkormányzati képvisel ők létszámának ; a kisebbségi önkormányzati választásokon is érvényesülhessen a társadalmi kontroll a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak közrem űködése révén.

13 1 3 A vizsgálati jelentéshez kapcsolódóan a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlés i biztosa által megfogalmazottakat a Kormány az új nemzetiségek jogairól szóló sarkalato s törvény megalkotása során kívánja figyelembe venni A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI A kormányhivatalok beszámolóinak és a differenciált működési támogatás tapasztalatainak összefoglalás a A kisebbségi önkormányzatok működési tapasztalatait a tárgyid őszakban két jellemző tény, körülmény befolyásolta. Els őként az a rendkívül súlyos probléma említend ő, hogy január 1. és augusztus 31. napja között nem működött a helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős állami szerv. A törvényességi ellenőrzés több mint másféléves hiánya miatt a kisebbségi önkormányzatok m űködésének alapvető dokumentumai, a testületi ülések jegyz őkönyvei vagy nem kerültek az állami ellenőrzés hatókörébe, vagy ha oda is kerültek, kizárólag szakmai együttm űködés, segítségnyújtás é s nem törvényességi ellenőrzés alapjául szolgálhattak a közigazgatási hivatalok és a jogutód kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok), illetőleg a kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszerében. Ugyanezen okból, a települési és területi szint esetében a kisebbségi önkormányzat működésének másodlagos forrásai, a helyi önkormányzatok képvisel ő-testületi jegyz őkönyvei melyek alapul szolgálhatnak a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködési mechanizmusainak (kezdeményezési, véleményezési, egyetértési jog, szószólói jogosítványok gyakorlása) vizsgálatához szintén nem álltak teljes körűen a beszámolási id őszak nagyobb részére nézve rendelkezésre, illetve törvényességi ellen őrzésükre nem kerülhetett sor. A vizsgált id őszak másik jellemzője, hogy a októberi és a januári kisebbségi önkormányzati választások okán, a választások miatt, mind a kisebbségi önkormányzat i testületi létszámok, mind pedig a testületek összetétele megváltozott, bár maga a z önkormányzati működés folyamatos maradt. A kisebbségi önkormányzati választásokat követ ő időszakban jellemz ően és szükségszerűen a kisebbségi önkormányzatoknak az önkormányzati m űködéshez szükséges döntése k meghozatalára kellett koncentrálniuk. A vizsgált id őszak végére a 2010 őszi és 2011 év elej i kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen kisebb testületi létszámú, személy i összetételükben megújult testületek álltak fel. Az új önkormányzatok működési idejük négy-öt hónapja (területi és országos szint esetében egy hónapról beszélhetünk) alatt els ősorban a megalakulással (tisztségvisel ők megválasztása, bizottsági struktúra kialakítása, az újonnan megalakult kisebbségi önkormányzat esetében a szervezeti működési szabályzat megalkotása, jogfolytonos kisebbségi önkormányzato k esetében a korábbi szervezeti és működési szabályzatok módosítása, költségvetési koncepció, költségvetési határozat el őkészítése, stb.) kapcsolatos feladatokat láttak el. Leírtakra tekintettel rögzíteni szükséges, hog y a kisebbségi önkormányzatok m űködésével. kapcsolatos adatok a kormányhivatalok részéről a teljesség igénye nélkül állnak rendelkezésre ;

14 1 4 a kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen felálló új képvisel ő-testületek, közgyűlések működésével kapcsolatos adatok a megalakulással kapcsolatos mutatókra korlátozódnak. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzato k működésével kapcsolatban jelent ős információs bázissal rendelkeznek a megyei közgyűlések, és ezen információs bázist (hasonlóan a kormányhivatalokhoz) rendelkezésre is bocsátották. Végül egy további adatforrás a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb ől nyújtott feladatarányos támogatásokról szóló január 1-jétől működ ő rendszere, mel y január 1. és március 31. között a támogatást igénylő kisebbségi önkormányzato k képvisel ő-testületi határozataira, április 1-jétől pedig a képviselő-testületi jegyz őkönyvekre biztosít rálátást, és teszi lehet ővé a kisebbségi önkormányzati működésse l kapcsolatos következtetések levonását. A kormányhivatalok beszámolói kivétel nélkül számot adnak arról, hogy bár a törvényesség i ellenőrzés jogintézménye húsz hónapig nem működött, a kormányhivatalok egyedi és szervezett konzultációkkal, beadványok, panaszok megválaszolásával, útmutatók, segédlete k (szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez, együttműködési megállapodás megkötéséhez) kiadásával, egy-egy jogértelmezési kérdésben állásfoglalás kibocsátásával, több esetben a megyei önkormányzatokkal közösen szervezett továbbképzésekkel segítették a kisebbségi önkormányzatokat szeptember 1-jétől pedig intenzív törvényességi ellenőrzés kezdődött, átfog ó vizsgálatok indítására került sor a szervezeti és m űködési szabályzatok (a Nek. tv. 30/C. (3 ) bekezdés értelmében az alakuló ülést követ ő három hónapon belül a szervezeti és működési szabályzatokat meg kell alkotni, illetve felül kell vizsgálni), az együttm űködési megállapodások (az államháztartás m űködési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. (5) bekezdése szerint január 15-ig kellett megkötni a helyi és a kisebbség i önkormányzat együttműködéséről szóló megállapodást), az alakuló ülések és a költségvetéssel kapcsolatos döntések témakörében. Jelezték a kormányhivatalok, hogy a szigorú törvényességi ellenőrzésre szükség van: a Zala Megyei Kormányhivatal például hangsúlyozta, hogy évhez képest a törvényességi észrevételek száma szeptember 1-jét ől növekedést mutat, és ez egyértelműen visszavezethető a törvényességi ellenőrzés hiányára. A felmerül ő törvényességi kérdések a következő témákban jellemzőek : Jegyzőkönyvek formai hiányosságai és késedelmes felterjesztése, a zárt ülések szabályainak be nem tartása, határid őhöz kötött határozatok nem, vagy késedelme s meghozatala (költségvetési és zárszámadási határozatok, fél- és háromnegyed éve s költségvetési beszámolók). A határozatok sok esetben nem alakszer űek, nem tartalmazzák a szavazati arányokat, a döntések egy részét nem foglalják alakszer ű határozatba. Jellemző hiba a költségvetésről szóló határozatok nem kellő részletezettsége (az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti kötelező tartalmi elemek hiánya), sok esetben törvénysért ő módon került sor a tiszteletdíjak, költségtérítések megállapítására, települési kisebbségi önkormányzat esetében sor kerül t egynél több elnökhelyettes megválasztására, a szószóló személyének törvénysért ő meghatározására (a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (7)

15 1 5 bekezdése értelmében a települési kisebbségi önkormányzat elnöke egyben az adot t kisebbség helyi szószólója, más személy erre a tisztségre nem választható). A jogszabályban el őírt évi négy kötelező ülés megtartására főszabályként sor került, azonban a közmeghallgatások megtartásának és dokumentálásának az aránya már lényegesen rosszabb. Gyakori hiba az államháztartás m űködési rendjére vonatkozó szabályok megsértése a kisebbségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatban. A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttm űködése körében az együttműködési megállapodás hiánya, vagy a megkötött együttműködési megállapodás be nem tartása elsősorban a kisebbségi önkormányzati testület működési feltételeinek a biztosítása körében számos vitához, az érintett helyi és kisebbségi önkormányzato k közti viszony megromlásához vezetett. A viták egy részének forrása mindenképpen a vonatkozó rendelkezések, a Nek. tv ának és az 59. (3) bekezdésének pontatlansága, illetőleg a két törvényhely közti koherenciazavar. Jellemző törvénysértés a hatáskör hiányában történő döntés, például segélyezési ügyekben. Az alakuló ülések megtartására törvényes határid őben sor került. Az alakuló ülésekről készített jegyzőkönyvek törvényességi ellen őrzését a kormányhivatalok főszabályként elvégezték. Az alakuló ülések jegyzőkönyvei kirívó jogszabálysértéseket nem tartalmaztak, a szóbeli, írásbeli törvényességi észrevételek alapján ezek orvoslása megtörtént. A megyei kisebbségi önkormányzatok els ősorban a megyében működő települési kisebbségi önkormányzatok együttm űködésének koordinálását végzik, együttműködnek más megye i kisebbségi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, továbbá pénzügyi támogatás t nyújtanak, els ősorban, de nem kizárólagosan kisebbségi szervezeteknek. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Cigány Kisebbség i Önkormányzat és a Baranya Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, a német kisebbségi önkormányzatok létrehozták a Német Kisebbség i Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetségét. Az elmúlt évben rendeződött a Vas Megye i Közgyűlés és a Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közti fedezet nélkül i kötelezettségvállalásokból adódó vita. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a megyében ben működő egyetlen területi kisebbségi önkormányzat a rendelkezésére álló költségvetés i források jelentős részét személyi juttatásra fordította. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal arról számolt be, hogy a megyében m űköd ő területi kisebbségi önkormányzatok képvisel ő-testületei többségében pénzügyi jellegű döntéseket hoztak (költségvetési koncepciójukról, költségvetésükr ől, beszámolóikról), valamint támogatásokról, melyek címzettjei a települési kisebbségi önkormányzatok és kisebbségi egyesületek voltak. A Vas Megyei Kormányhivatal az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló üléséne k előkészítéséhez szakmai segítséget nyújtott, annak törvényes lebonyolítását személye s részvételükkel segítették. A Békés Megyei Kormányhivatal is közvetlen segítséget nyújtott a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megalakulásához. Budapest F őváro s Kormányhivatala valamennyi fővárosi székhelyű országos kisebbségi önkormányzati alakul ó ülésen részt vett.

16 1 6 Összegzés : A kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen a települési és területi kisebbség i önkormányzatok főszabályként zökkenőmentesen alakultak meg, a kormányhivatalok álta l szóban, írásban jelzett törvénysértések orvoslásra kerültek, illetve az el őzetesen rendelkezésr e bocsátott útmutatók, a kormányhivatalok részvétele az alakuló ülésen eredményesen segített e az alakuló ülések megtartását. Néhány települési kisebbségi önkormányzat esetében az alakuló ülésen nem került sor az elnök megválasztására, de a megismételt üléseken erre so r került. A Nek. tv. 62. (1) bekezdése értelmében a Kormány, az e feladattal érintett miniszterek é s országos hatáskörű szervek bevonásával és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felel ős szerv közrem űködésével, a nemzeti és etnikai kisebbségekke l kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felel ős, kormányrendeletben kijelölt államigazgatás i szerv útján segíti a kisebbségek jogainak és sajátos érdekeinek érvényesülését, szervezi ezek feltételeinek biztosítását. A kormányhivatalok beszámolóiból levonható az a következtetés, hogy a beszámolás i időszakban a kisebbségi önkormányzatok összességükben törvényesen m űködtek : törvényesen megalakultak, rendelkeztek szervezeti és m űködési szabályzatokkal, a helyi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodással, a jogszabály által el őír t egyéb döntéseiket meghozták, továbbá levonható az a következtetés, hogy jellemz ően kifejtettek érdekképviseleti, valamint kulturális és hagyomány őrző szervezési, támogatási tevékenységet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Heves Megyei Kormányhivatal beszámolója szerin t kifejezetten jellemző a megyében, hogy a települési kisebbségi önkormányzatok által tárgyalt napirendek a kötelez ő, tehát a kisebbségi önkormányzati működésr ől szóló témákra szűkülnek le. A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a kisebbségi önkormányzatok döntéseinek tartalmát vizsgálva megállapíthatjuk, általában döntéseiknek csak kis hányada születik az alapfeladatuknak tekinthető érdekérvényesítés és kulturális azonosság témakörében, az egyes önkormányzatok m űködése közti különbségek alapja lehet az is, hogy az adott településen a lakosság mekkora része vallja magát egy adott kisebbséghez tartozónak, illetve mennyire alakította egy adott kisebbség a település életét. A Békés Megyei Kormányhivatal megállapítása szerint ritka a valódi aktivitást, szervezés t igénylő tevékenység (például nyelvtanfolyam, néptánccsoport szervezése), a kulturáli s autonómiához kötődő feladatok ellátása inkább a hagyomány őrz ő rendezvények szervezését jelenti. Szinte minden kisebbségi önkormányzat szervez olyan rendezvényeket, amelyek ne m kifejezetten a kisebbségi kultúrát szolgálják, több kisebbségi önkormányzat járt el a hatáskörébe nem tartozó, segélyezési ügyekben, illetve nyújtott támogatást nem kisebbségi szervezetek részére. Jelezték a kormányhivatalok továbbá az is, hogy egy-egy települési kisebbségi önkormányzat működésének színvonala nagymértékben függ a helyi önkormányzattal kialakított kapcsolat minőségét ő l. Azokban a nem ritka esetekben, amikor a kisebbségi önkormányzat felterjesztési, véleményezési joga sérül, illet őleg azokban az esetekben (ezek száma se m elenyész ő) amikor a kisebbségi önkormányzati m űködés törvényes feltételeit a helyi

17 1 7 önkormányzat nem biztosítja, a kisebbségi önkormányzat törvényes m űködésének színvonal a a működés minden területén romlik. Ennek oka az, hogy a települési kisebbség i önkormányzat nem rendelkezik saját hivatali apparátussal, a Nek. tv. 27. (2) bekezdés b ) pontja alapján a polgármesteri hivatal látja el az adminisztrációs feladatok egy részét, tovább á a 27. (3) bekezdése értelmében a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányza t gazdálkodásának a végrehajtó szerve. A fejezet bevezet őjében utalás történt arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok feladatarányo s működési támogatásának a rendszere a január 1-jétől a települési és területi kisebbség i önkormányzatok határozatain, január 1-jétől pedig a jegyz őkönyvein alapul ( a jegyzőkönyvek a vonatkozó szabályozás alapján április 1-jéig visszamen őleg rendelkezésre állnak). Tekintettel arra, hogy ben ezt a támogatási formát a kisebbségi önkormányzatok szinte száz százalékban igénybe vették, elmondható, hogy a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek rálátása van, több évre visszamenőleg a helyi kisebbségi önkormányzati szint döntéseire. A döntések tipizálása a kormányhivatalo k megállapításaihoz hasonló eredményre vezet : a települési és területi kisebbségi önkormányzatok egy része szinte egyáltalán nem lát el kisebbségi közfeladatot, egy része ellá t ugyan ilyen feladatot, azonban az nem a helyi kisebbségi közösségéhez kötődik, hanem az adott kisebbség másik települési, megyei, országos intézményének, rendezvényének a támogatásához, Ismeretes a kisebbségi közösségek, szervezetek által megfogalmazott nem kevés kritika, amely a kisebbségi önkormányzati választási rendszert éri azért, mert lehetővé teszi, hog y nem a kisebbségi közösséghez tartozó személyek kisebbségi önkormányzatokat hozzanak létre. A kisebbségi joganyag folyamatban lév ő felülvizsgálata, a kisebbségi önkormányzat i választási rendszer reformja ezt a problémát kezelni kívánja, azonban a hosszú távú problémakezelés hozadéka csak a következ ő általános kisebbségi önkormányzati választáso k után válik érzékelhet ővé. A Kormány a problémák rövid távú, finanszírozási oldalról történ ő kezelése érdekében a múlt év végén megújította a kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatásának rendszerét, és egy olyan támogatási konstrukciót vezetett be, amely érdemben csak a kisebbség i közfeladat ellátását támogatja. Erről a beszámoló I. 3. fejezete részletesen szól. A probléma rövid távú kezelésének másik eszköze a törvényességi ellen őrzés rendszerében rejlik. Az önkormányzati működés szintén nagyon fontos, alaki, formai mutatói, a döntéshozatali eljárás jogszer űsége mellett kiemelt figyelem fordítandó a kisebbség i önkormányzatiság lényegi elemeire, így az alábbiakra : a Nek. tv. meghatározza a kisebbségi közügy fogalmát (6/A. 1. a) alpont), a Nek. tv. 55. (1) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében foglaltak szerint az állam a kisebbségi közügyek ellátásához támogatást nyújt, amelynek feltételeit a 64. (5) bekezdés b) pontja szerinti kormányrendelet határozza meg, az állam működési célú támogatása a törvényes keretek között működő kisebbségi önkormányzat hatáskörének az ellátását szolgálja, következésképpen az a kisebbségi önkormányzat, amely kizárólag önműködik, továbbá az a kisebbségi önkormányzat, amely ellát ugyan közfeladatot, de az nem kisebbségi közfeladat, nem részesülhet állam i támogatásban, továbbá a törvényességi ellen őrzés eszközeivel el kell járni a m űködés törvényességének helyreállítása, illetve az Alkotmánnyal ellentétesen m űködő kisebbség i önkormányzat feloszlatása érdekében.

18 A megyei és a fővárosi közgy űlések által megküldött beszámolók összefoglalás a F ővárosi Önkormányzat Budapesten 204 helyi (kerületi), és 11 területi (fővárosi) kisebbségi önkormányzat működik. Támogatásukra a F ővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési terve szerint, illetve a pályázat i lehetőségeknek megfelel ően került sor. A kisebbségi önkormányzatok általános működési feltételeinek biztosítására 2009-ben és 2010-ben a költségvetésben megjelen ő teljes működési támogatás (155,5 millió Ft) 60 százalékát fordították. A fennmaradó 40 százalék önáll ó bizottsági keret céltartalékként jelent meg (62,183 millió Ft). A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok és évi támogatásait a 45. számú melléklet tartalmazza. A fővárosi önkormányzat költségvetési rendeletében tervezett esélyegyenl őségi, civil, egészségügyi és szociális célú bizottsági keret felhasználási jogkörével az illetékes bizottsá g rendelkezett. A pénzügyi keret célja volt többek között a kisebbségekhez kapcsolód ó célcsoportok, civil szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok kulturális, hagyományőrző és közösségfejleszt ő programjainak, önkéntes, kreatív és szociáli s tevékenységének, szolgáltatásainak támogatása. A bizottsági felhasználású költségvetés i keretb ől nyújtott támogatások pályázati úton, illetve egyedi támogatások formájában jutotta k el a kisebbségi önkormányzatokhoz, kisebbségi civil szervezetekhez (lásd a 46. számú mellékletet). Így kapott támogatást többek között a Romaversitas Alapítvány, a Rajk ó Oktatási és Művészeti Alapítvány, a nyári táborok és szünidős programok végrehajtására, sport célok felhasználására oktatási intézmények, a kulturális esélyegyenl őség céljából a Roma Rend őrök Országos Egyesülete, a Napház Khamorro Kisebbségi Intézmény Filmklub és más szervek. A F ővárosi Önkormányzat fenntartásában 4 nemzetiségi közoktatási intézmény működik : Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákottho n Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákottho n Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákottho n 2010-ben alapították meg a F ővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot (a továbbiakban : FROKK). A szerv új építménye Budapest VIII. Szentkirályi út 7. szám alatt egy volt oktatási célú épület alkalmassá tételével kerül kialakításra, amelynek 900 millió Ft-os beruházását a központi költségvetésb ől finanszírozzák, míg működésére évi 200 millió Ft-os központ i támogatást terveztek be. A FROKK, a jelenlegi telephelyein működik és több kisebbségi közművelődési feladatot is ellát, mint például felnőttképzési tevékenység folytatása, hátrányo s helyzetű cigánygyerekek üdültetése, néprajzi gy űjtőmunka szervezése, néprajzi kiadványo k készítése, sport és kulturális táborok, tanfolyamok szervezése, cigány fiatalo k tehetséggondozása, művel ődési rendezvények lebonyolítása stb. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában m űköd ő kisebbségi intézmények és évi támogatásait a 47. számú melléklet tartalmazza. A Budapest Portálon m űködtetett kisebbségi oldalon megtalálhatóak a kisebbség i önkormányzatok alapvető adatai, hírei, szervezeti és működési szabályzatai és további kisebbségekkel kapcsolatos oldalak. Szintén az F ővárosi Önkormányzat gondozásában egy online folyóirat is üzemel, ahol kisebbségekkel összefügg ő írások, kisebbségi származású

19 1 9 szerz ők munkái olvashatók. Létrejött egy kisebbségi adatbázis is. A honlap a nemzetiségi kultúra sokszínűségének megismerését és a kultúrák közötti párbeszéd érvényesülését segíti. Baranya Megyei Önkormányzat A Baranya Megyei Önkormányzat a területén alakult kisebbségi területi önkormányzato k részére dologi és pénzbeli támogatást is nyújtott, hogy így segítse működésüket. A természetbeni jutatatásokon felül évi 10 millió forintot biztosított a számukra. Ennek 40 százalékát pályázat útján juttatták el több száz kisebbségi szervezet számára ben került megalapításra a Baranyai Horvátságért Díj/Za Baranjske Hrvate é s elkészült a megyei horvát önkormányzat címere. A német kisebbség aktivitása kiemelkedő volt a megyében. Több német nyelvű kiadványt jelentetett meg és havonta két alkalomma l tartotta a Német Misék rendezvényt ben a Baranya Megyei Német Önkormányzat hozzájárult a magyarországi Német Néptánccsoportok VI. Országos Fesztiválján fellépők díjazásához. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat A Bács-Kiskun Megye Közgy űlése által létrehozott Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság, Nemzetiségi Központ és a Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi Alapítvány végzi a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat a megye területén. A Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány az elmúlt két évben is ezer Ft támogatást kapott a z önkormányzattól közhasznú feladatai megvalósításához, hatékonyabb m űködéséhez. A bizottság kétévenként rendezi meg a Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Hagyomány őrz ő Gyermek és Ifjúsági Fesztivált, többek között támogatta 2010-ben a Kisebbségek Napján megrendezésre kerülő rendezvényeket és a megyei nemzetiségi könyvtár állományána k fejlesztését. A Fesztiválra 2009-ben 3,5 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat. A megyei önkormányzat nemzetiségi célokra 2009-ben 5 millió Ft-ot, 2010-ben 3,3 millió Ft - ot biztosított ben a szakbizottság kezdeményezésére a. Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatot 300 ezer Ft,.a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzatot 350 ezer Ft, a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzatot 340 ezer Ft támogatásban részesítette. Békés Megyei Önkormányzat A Békés Megyei Közgy űlés támogatja és segíti a nemzeti és etnikai kisebbségek szellem i kultúrájának gyarapítását, a történelmi hagyományok ápolását, és a nyelvi kultúra megőrzését olyan programok keretében, mint az Anyanyelvi Kulturális Napok vagy a Megye i Kisebbségek Napja. A Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi, Vallásügyi, Ifjúsági Bizottsága a beszámolási id őszakban havi rendszerességgel tartotta kihelyezett üléseit. Az üléseken az aktuáli s feladatok megbeszélése mellett figyelemmel kísérte, véleményezte a törvényel őkészítő és módosító munkát, a kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi szervezetek, intézménye k tevékenységét. A Humán Ugyek Bizottsága a korábbi bizottsági struktúra átszervezésével október 15-én tartotta alakuló ülését, és többek között a kisebbségek tevékenységével kapcsolatos

20 20 önkormányzati feladatok ellátásának a megkönnyítése céljából jött létre és vált önáll ó bizottsággá. Döntésének megfelelően 2010-ben Ft támogatást nyújtott a Megye i Közgyűlés az eleki német kisebbségi önkormányzat által szervezett kulturális rendezvények szervezési költségeire. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányza t A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kisebbségi Bizottságának segítségéve l részt vállalt a megyében él ő kisebbségek integrálódási folyamataiban és az abban részt vev ők munkáinak koordinálásában. A Bizottság 2009-ben 31, 2010-ben 40 kisebbségi rendezvényt összesen 4-4 millió Ft-tal támogatott, köztük a XVII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált, a Roma Májusköszöntő Fesztivált illetve a Kisebbségi közéleti szakemberképzést. A kisebbségekhez tartozó gyermekek nevelését és oktatását a közoktatási intézményekben rom a és szlovák nyelvi szaktanácsadók segítették. A kisebbségekkel való kapcsolatépítés tekintetében például a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye i Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművel ődési Intézet és a Kassa Kerületi Művelődési Központ egy szlovák-magyar együttm űködési projekt keretében mutatták be a szlovák és magyar alkotóművészek tevékenységeit. A kisebbségi kultúra és értékek meg őrzése, és szélesebb körű ismertetése érdekében a Herman Ottó Múzeum Történeti Osztálya, valamint az 5 területi kisebbségi önkormányzat a kisebbségekre vonatkozó kulturális kutatást célzó kölcsönös együttm űködési megállapodást kötött. Ennek köszönhetően került például publikálásra a Nemzetiségek Sajószentpéteren című kötet (2009) és a Németek Miskolcon cím ű szintetizáló tanulmány (2010). Csongrád Megyei Önkormányzat A Csongrád Megyei Önkormányzat a Roma ösztöndíj program keretében a 2008/2009-e s tanévben 5 roma hallgatót 500 ezer Ft, a 2009/2010-es tanévben 8 roma fiatalt 800 ezer F t támogatásban részesített. Az önkormányzat különösen nagy hangsúlyt fektetett az olyan fórumok szervezésére, melyeken megtárgyalhatták a roma kisebbség aktuális problémáit ben Makón rendezték meg a Dél-Alföldi Roma Diplomások Egyesületének II. Országos Kongresszusát, amely a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásával valósult meg. A megyei önkormányzat által működtetett Roma Kisebbségi Alapból 2009 és 2010-ben pályázati úton összesen 3,5 millió Ft keretösszeggel támogatta a cigány kisebbség i önkormányzatokat programjaik és rendezvényeik megvalósításában. Fejér Megyei Önkormányza t A beszámolási id őszakban a megyében cigány és német területi kisebbségi önkormányzat működött. A megyei önkormányzat külön megállapodások megkötésével biztosította a ké t területi kisebbségi önkormányzat m űködésének feltételeit. A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Onkormányzat májusi ülésén döntött arról, hogy az Amaro Trajo Alapítvány számára 1,0 millió Ft-os támogatást biztosít. Az Alapítvány

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI

MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK Szalayné Sándor Erzsébet: A 2014. évi választások a magyarországi nemzetiségekért felelős biztoshelyettes szemszögéből 1. Bevezető gondolatok A 2014. év nagy jelentőséggel

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Lrkezett: 7n15 tla2 4 /t EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám: 14923/20 15/PARL Hiv. szám: K13742 Dr. Szél Bernadett é s lkotity István országgy űlési képvisel ők részére

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati DR. PÁLFFY ILONA ELNÖK NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Budapest, 2014. május

Budapest, 2014. május lro :nwny...z~~~a &,». :. 7014 dpr 3 0. Nemzeti Választási Irod a Elnö k A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képvisel ők választásával kapcsolatos

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Előterjesztés. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete. 2014. október 22-ej ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete. 2014. október 22-ej ülésének 5. napirendi pontjához 5310 Kisújszállás, Széchényi u. 6. e-mail: kisujsza11asirno?gxnail.com Tej/Fax: 591610-139 Kovács Józsefné Elnök Tej: 201275-14-92 Előterjesztés Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Dr. Szél Bernadett LMP

Dr. Szél Bernadett LMP otn ;»z 14 1ZgU Az Országgy űlés Ér!-;ez.«'.: 20 1.4 NOV 2 C..../2014 (...) OGY határozata a családbarát parlamenti m űködéshez szükséges intézkedésekr ől 1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat.

EGYSÉGES JA VASLA T. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte :, n 34 5, '''""C 'O/ Érívezett: 2011 DEC 1 5. EGYSÉGES JA VASLA T Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló T/5070. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2006 októberében az eddigiektől eltérően fogunk kisebbségi önkormányzatokat vá- lasztani: egyidő ben a helyhatósági választásokkal, de más szavazófülkében. Nem lesznek független jelöltek,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény i i n-dassz m:i A A rt, c. Érkezett : 2013..+ 3 0. 2 2013. évi... törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2012. évi... törvény. tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása É kozett: 202 DE 21. 2012. évi... törvény egyes törvényeknek, az.országgy űléssel, valamint az önkormányzatokkal összefügg ő módosításáról * 1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Irományrna. : ivfuj n

Irományrna. : ivfuj n Irományrna Az Országgyűlés r r ', Gazdasági és informatikai bizottsága : ivfuj n,. q,l: 2008 MAJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról

11/12136» számú. országgyűlési határozati javaslat. Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: H/43 11/12136» számú országgyűlési határozati javaslat Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatásáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben