J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011."

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február február) Előadó : Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest, október

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Általános helyzetleírás 5 1. A kisebbségi önkormányzatok választásának és működésének tapasztalatai A évi kisebbségi önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzatok m űködésének tapasztalatai A kisebbségeket érint ő jogalkotás helyzete Az anyagi támogatás rendszere, a többcsatornás finanszírozás forrásai A kisebbségi oktatás helyzete A kisebbségi közművel ődés, hagyomány őrzés, kisebbségi kultúra A kisebbségek anyanyelvi hitélete A kisebbségek anyanyelvi médiája A kisebbségek és a kisebbségvédelem nemzetközi kapcsolatrendszere 60 II. Az egyes kisebbségek helyzetének leírása A magyarországi bolgárokról A magyarországi cigányokról A magyarországi görögökrő l A magyarországi horvátokról A magyarországi lengyelekről A magyarországi németekr ő l A magyarországi örményekről A magyarországi románokról A magyarországi ruszinokról A magyarországi szerbekr ő l A magyarországi szlovákokról A magyarországi szlovénekről A magyarországi ukránokról 120 III. További kisebbségpolitikai feladatok 122 Mellékletek

3 3 BEVEZETÉ S A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban : Nek. tv.) 60/M. a) pontja szerint a Kormány kétévente legalább egy alkalommal áttekinti a Magyar Köztársaság területén él ő kisebbségek helyzetét, és arról az Országgy űlésnek beszámol. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Kormány a február február közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakban számol be az Országgyűlésnek. A beszámolási időszak kisebbségpolitikai szempontból legjelent ősebb eseménye az országgyűlési és a kisebbségi önkormányzati választások megrendezése volt. A 2010 tavaszán megtartott országgyűlési választások alapvető változásokat hoztak Magyarország közéletében. E változások a magyar kisebbségpolitika alakítását is érintik. Az új Országgyűlés az első döntései között rendelkezett a kisebbségek parlamenti képviseleté t érintő kérdésekről. Az Országgyűlés május 20-ai ülésnapján módosította a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvényt. Az új jogszabály alapján az Alkotmány rögzíti, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére a 200 f őben meghatározott országgyűlési képvisel ői létszám felett további, legfeljebb tizenháro m képvisel ő választható. A kormányzat meg kívánja újítani a nemzet, illetve annak képviselete, az Országgyűlés és a Kormány, valamint a nemzetiségek, illetve képviseleteik, els ősorban az országos kisebbség i önkormányzatok közötti partneri viszonyt. Az együttműködés új kereteinek kialakításával e l kell érni a korábbi bizalmi viszony helyreállítását. Első lépésként a Kormány áttekinti a kisebbségi önkormányzati rendszer m űködését, illetve meg kívánja vizsgálni, hogy a z jelenlegi formájában képes-e megvalósítani azt a képviseleti feladatellátást, amelyet a kisebbségi törvény megalkotásával várt t őle az egész magyar társadalom. Társadalmi párbeszéd kezd ődött a kisebbségek kultúrájának, anyanyelvének meg őrzését és fejlesztését biztosító jogszabályi keretek továbbfejlesztése érdekében. A kisebbségpolitika jogszabályi hátterének felülvizsgálatával párhuzamosan sor kerül a terület finanszírozásának újragondolására. A stabil és kiszámítható finanszírozás olyan igénye a közösségeknek, amelyet a kormányzat tiszteletben kíván tartani. Az országgyűlési választások nyomán változott a kisebbségi testületek létszámát meghatároz ó rendelkezés, alapvetően átalakult a kisebbségpolitika kormányzati felügyeletének rendszere. A nemzetiségekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység központjává a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban : KIM) vált. A KIM keretében létrejött az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokér t Felel ős Allamtitkárság, amelynek hatáskörébe tartoznak a nemzetiségek ügyei, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Allamtitkárság, e szervezeti egység felel ősségi körébe tartozik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák társadalm i integrációjának koordinálása. A kisebbségi önkormányzati választások el őkészítése során megváltozott jogszabályi hátté r következtében néhány kivételt ől eltekintve lecsökkent a kisebbségi önkormányzat i választásokon megválasztható települési és területi, valamint az országos kisebbség i önkormányzati testületek tagjainak létszáma. A választások újra megerősítették, hogy maga a nemzetiségi önkormányzatiság megfelel a hazánkban élő nemzetiségi közösségek önszervez ődéssel kapcsolatos elképzeléseinek, ugyanakkor ismét nyilvánvalóvá váltak a

4 rendszer hiányosságait megerősítő visszaélések, és nagy hangsúlyt kapott az ún. etnobiznisz jelenség megszüntetésének igénye. Jelen beszámolónk a bevezető elején említett jogszabályi el őírásnak (Nek. tv. 60/M. ) megfelel ően átfogó képet kíván nyújtani mindarról, ami a hazai kisebbségpolitika területé n az elmúlt két év során történt. Összegezni kívánja a kormányzati kezdeményezések sorát, a kisebbségi közösségek aktivitásának irányait. Emellett természetesen kitér hazánk nemzetköz i dokumentumokból fakadó kötelezettségeinek végrehajtására, a kisebbségpolitika i együttműködés nemzetközi eseményeire is. A beszámoló összeállítása során részanyagokat kértünk valamennyi minisztériumtól, a kormányhivataloktól, a megyei közgy űlésekt ől, az országos kisebbségi önkormányzatoktól, valamint további szervezetektől, intézményektő l. Az egyes területekről érkezett ismertetők feldolgozását követően készült el a jelentés, amely reményeink szerint az elmúlt két é v nemzetiségpolitikai folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, a kultúrában és a médiában történtekr ől, valamint a kisebbségi önkormányzati szférában zajló folyamatokról részletes információkat és adatokat közvetít az Országgyűlés és a terület iránt érdeklődők számára.

5 5 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS HELYZETLEÍRÁ S 1. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÁLASZTÁSÁNAK ÉS M ŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATA I A évi települési kisebbségi önkormányzati választáso k A beszámolási id őszak legfontosabb kisebbségpolitikai eseményeként október 3-á n zajlottak le országszerte a települési kisebbségi önkormányzati választások. A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról rendelkez ő évi CXIV. törvény hatályba lépése óta a kisebbségi közösség tagjai másodszor választhatták meg a kisebbségek képviseletét ellátó testületeket. A területi és az országos kisebbség i önkormányzatok testületeinek megválasztására január 9-én került sor. Az év közben elfogadott törvénymódosítás szerint a évi választások során csökkent a kisebbségi testületekbe megválasztható önkormányzati képvisel ők száma. A csökkentésr e azzal a céllal került sor, hogy kisebbségi képvisel ők száma arányban álljon a hely i önkormányzatok képvisel őinek létszámával. Ötr ől négyre csökkent a települési és kilencr ő l hétre a területi kisebbségi önkormányzati testületek létszáma. Hasonló arányban csökkent a z országos kisebbségi önkormányzati testületek képviselői létszáma is. A hazai kisebbségi közösségek helyi képviselete terén január 1-jén országosan összesen 1954 települési kisebbségi önkormányzat m űködött. A működő települési kisebbség i önkormányzatok több mint 50 százaléka, összesen 1031 volt cigány kisebbségi önkormányzat. A október 3-án megtartott választásokat megelőzően a beszámolás i id őszakot érintően 59 települési kisebbségi önkormányzat sz űnt meg, ebb ől 2009-ben 34, és 2010 folyamán 25. A megszűnt kisebbségi önkormányzatok közül 58 volt cigány kisebbség i önkormányzat, míg 1 horvát kisebbségi önkormányzat. A megszűnések következtében a választásokat megelőzően a m űköd ő települési kisebbségi önkormányzatok száma 1895-re csökkent. A beszámoló id őszakára vonatkozóan a kisebbségi önkormányzatok számána k alakulását a számú mellékletek mutatják A kisebbségi választások eredményei A évi települési kisebbségi önkormányzati képvisel ők választási folyamata a kisebbség i választói jegyzékek összeállításával kezd ődött meg. A kisebbségi közösséghez tartozók, egyéni kérelemre július 15-ig kerülhettek fel a kisebbségi választói jegyzékekre. A megadott határid őre a 13 nemzeti és etnikai kisebbségi közösség kezdeményezésér e országosan 3202 választói jegyzék készült, a jegyzékeken szerepl ők száma elérte a főt hoz viszonyítva a névjegyzékek száma 269-cel, a névjegyzékre feliratkozotta k száma fővel (14,14 százalékkal) nőtt. A növekedés abból adódott, hogy jelent ősen nőtt a ruszin, a román, a cigány, az ukrán és a szerb választói névjegyzéken szereplők száma. Említést érdemel, hogy jelentősen csökkent a szlovákok választási hajlandósága, közel háromezerrel csökkent a névjegyzéken szerepl ők száma. (lásd a 2. számú mellékletet) A törvényi szabályozás szerint a települési kisebbségi önkormányzati választás kiírásána k feltétele, hogy a választói jegyzékeken minimálisan 30 választópolgár szerepeljen. E kritériumnak országosan 2343 jegyzék felelt meg (2006-ban 2077), azaz ennyi volt a választási szervek által kit űzött választások száma (lásd a 6. számú mellékletet).

6 A választási folyamat elkövetkez ő időszakában került sor a kisebbségi jelöl ő szervezetek regisztrálására, majd a jelöltállításra. A választási szervek összesen 204 kisebbségi civil jelöl ő szervezetet regisztráltak, míg a választáson támogatott jelöltek száma f ő volt. A jelöltek többsége ( fő) a kisebbségi szervezetek önálló jelöltjeként indult, míg 2303 f ő kisebbségi szervezetek közös jelöltje volt (lásd az 3. és a 4. számú mellékleteket). A legtöbb kisebbségi jelöltet állító jelöl ő szervezetek listáját a Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség 3986, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége Rom a Polgári Tömörülés Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 1287 és a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 1269 jelölttel vezette. A nemzetiségi szervezetek közül kiemelkedik a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 539 és a Magyarország i Horvátok Szövetsége 434 jelölttel. A megyei összesítés szerint legtöbb kisebbségi jelöl t Baranya megyében (2075 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1680 fő) és Budapesten (1420 fő) indult versenybe a mandátumokért. A október 3-án megtartott kisebbségi választásra 1604 településen volt lehet őség, a 1 3 kisebbségi közösség összesen 2321 testületre szavazhatott. A megtartott választásból volt eredményes. Az eredményes választások száma 13,2 százalékos növekedést jelent a 2006-ban megtartott kisebbségi választáshoz képest (lásd a 6. számú mellékletet). A választásokat követően a kisebbségi közösségek képviseletére 2304 kisebbségi önkormányzat alakult meg. Kisebbségenként áttekintve az adatokat megállapítható, hogy a szlové n kisebbséget kivéve minden közösség esetében n őtt a megalakult testületek száma. Kiugróan, 51,06 százalékkal nőtt a román és 44,23 százalékkal a ruszin önkormányzatok száma. Húsz százalékot meghaladó mértékben nőtt az örmény (25,71 százalék) és az ukrán (21,0 5 százalék) önkormányzatok száma. A legtöbb mandátumot elnyert jelölő szervezetek listáját a Lungo Drom Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség 2289 és a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége Roma Polgári Tömörülés Roma Polgárjogi Mozgalom B. - A.-Z. Megyei Szervezete 677 mandátummal. A nemzetiségi szervezetek közül kiemelkedik a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 451 és a Magyarországi Horvátok Szövetség e 357 mandátummal. A települési kisebbségi önkormányzati választások eredményét, a választásokat követ ően megalakult önkormányzatokat kisebbségi és megyei bontásban a 10. számú melléklet mutatja. A megalakult 2304 új kisebbségi önkormányzat több mint 50 százaléka összesen 1237 cigány kisebbségi önkormányzat. A évi választás eredményét alapul véve, az önkormányzatok száma 12,67 százalékkal, 259-cel nőtt. A területi és az országos kisebbségi önkormányzatok választását az Országos Választás i Bizottság január 9-ére tűzte ki. A választáson választójoggal csak a település i kisebbségi önkormányzatok megválasztott tagjai rendelkeztek. A területi és országos kisebbségi önkormányzati választáson csak azok a jelölő szervezetek állíthattak listát, melye k a választókerületben a megválasztott elektorok legalább 10 százalékát jelöltként állították a évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon. Az országos választáson 2 7 jelölő szervezet állított listát, melyeken 624 jelölt szerepelt. A területi választáson 103 jelölő szervezet listáján 947 jelölt indult. A cigány kisebbség a fővárosban és valamennyi megyében területi önkormányzatot alakíthatott, az ukrán és szlovén kisebbség azonban nem tudt a teljesíteni a területi választás kitűzésének törvényi feltételeit. A területi és országos kisebbségi választás a jogszabályban foglaltaknak megfelel ően zajlott. A választásra jogosult elektorok 98,36 százaléka szavazott (lásd az 11. számú mellékletet). A választások eredményeként 13, azaz valamennyi kisebbség megválasztotta az országos

7 7 önkormányzatát. Eredményesen zárult minden területi kisebbségi választás is, így a évi választások óta működő 57 önkormányzat helyett országosan 58 területi kisebbségi önkormányzat kezdhette meg m űködését. A választások során 2 új területi kisebbség i önkormányzat alakult (Pest megyei ruszin és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei német), ugyanakkor nem alakult újjá a Vas megyei német önkormányzat. Budapesten 11 kisebbség alakíthatott fővárosi kisebbségi önkormányzatot, 47 területi önkormányzat pedig megye i szinten alakult. A cigány kisebbség 20, a német 11, a horvát 7, a szlovák kisebbség 6 terület i kisebbségi önkormányzatot alakított (lásd a 12. számú mellékletet) A kisebbségi választások tapasztalatai A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról rendelkez ő évi CXIV. törvény számottev ő mértékben módosította a kisebbségi választójog i rendszert. A módosítás alapvető célja volt, hogy az új rendszer adta garanciákkal jöjjene k létre az újonnan megválasztott kisebbségi önkormányzatok, mégpedig kizárólag azokon a településeken, ahol az adott kisebbségi közösség megtalálható. Már az új szabályozással megtartott évi választások jelezték, hogy nem sikerült az alapvető célt elérni, mive l ismételten jelentkeztek személyek és csoportok, akik visszaéltek a kisebbségi közössége k számára biztosított külön jogokkal, és olyan településeken kezdeményeztek és alakította k kisebbségi önkormányzatokat, ahol a népszámlálási adatok szerint nem, esetleg igen ki s számban élt az adott kisebbség. A évi választások technikai előkészítése és lebonyolítása, továbbá a kisebbségi közösségek részvétele megfelelt az elvárt követelményeknek. A kisebbségi választó i jegyzékre feliratkozottak száma 12 százalékkal meghaladta a évi választás adatait. Ez a növekedés nem volt egységes a 13 nemzeti és etnikai kisebbség esetében. Tekintélyes növekedés volt tapasztalható a ruszin (54,93 százalék), az ukrán (26,01 százalék), a cigán y (25,56 százalék) és a román (19,82 százalék) kisebbség esetén. Jelentősen csökkent a szlová k (18,4 százalék), a görög (7,51 százalék), kis mértékben a bolgár, a lengyel és az örmén y választói jegyzékre feliratkozottak száma. Ugyanakkor már a választói jegyzék összeállítása idején nyilvánvalóvá vált, hogy az alkalmazott választási rendszer 2010-ben sem tudta kiküszöbölni a választási visszaéléseket. Számos olyan településen sikerült 30 főt meghaladó kisebbségi választói jegyzéket állítani, ahol az adott kisebbség jelenlétéről addig semmilyen információ nem állt rendelkezésre. A nyilvánvaló visszásságok folytatódtak a jelöltállítással. Az alkalmazott választási rendszer bevezette a kisebbségi jelöl ő szervezetek kötelező jelölését. A jelöltállítás során a kisebbség képviseletére alakult társadalmi szervezetek feladata lenne az illetéktelen jelöltek kisz űrése, é s ez által meggátolni az indokolatlan kezdeményezések folyamatát, de ez csak nagyon kevé s esetben valósult meg. Sok helyen maguk a kisebbségi jelöl ő szervezetek álltak az indokolatlan kezdeményezések mögött, számos esetben a hiányzó választói bázist a tagjaik gyűjtötték össze, de nem az adott kisebbséghez tartozókból. Mivel a választói jegyzékre való felvételi kérelmet bárki kitölthette, és annak valóságtartalmát senki nem vizsgálhatta, továbbá a jegyzéken szerepl ők névsora nem volt nyilvános, a visszaéléseket semmi sem akadályozhatta meg. Emellett a visszaélésekkel szemben a törvényi előírások semmilyen jogorvoslati lehet őséget nem rögzítettek. A kisebbségi választásokon a választásra jogosultak kevesebb, mint kétharmada, 63,3 4 százaléka (2006-ban 63,95 százalék) vett részt (lásd a 7. számú mellékletet). A részvétel

8 8 aránya kisebbségenként eltérően alakult. Az átlagot meghaladó aktivitással vettek részt a szavazáson a szlovén (75,7 százalék), a német (72,3 százalék) és a horvát (67,3 százalék) közösség tagjai. A legkisebb részvételi arányban - 50 százalék alatt szavaztak a bolgár (43, 8 százalék) közösség tagjai. Őket az ukránok (51,3 százalék), az örmények (56,9 százalék) és a románok (58,9 százalék) követik. Az alacsony részvételi arány egyik oka lehet, hog y településenként egy választókörben lehetett leadni a szavazatokat. Ez főleg a fővárosban és a nagyobb településeken okozott problémát. Ugyanakkor szinte minden kisebbség esetén kiugróan alacsony szavazási részvételi arányok is megfigyelhet ők. Ez esetben a választói jegyzéken szerepl ő, a 30 főt meghaladó választó közül mindössze néhányan vettek részt a szavazáson, és így akár kettő-három szavazattal is kerültek képvisel ők a testületekbe. Összefoglalva: Valószínűsíthető volt, hogy a hatályos szabályozás fenntartásával a évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon ismételten számos visszaélés következi k be. Nem sikerült elérni, hogy csak ott jöjjenek létre a kisebbségi képviselet szervei, ahol a 3 0 fős jegyzéken lévő választópolgári körb ől és a választójoggal még nem rendelkez ő családtagokból létez ő kisebbségi kisközösség található. A kirívó visszaéléseket vizsgálv a megállapítható, hogy számos esetben a kisebbségi közösségek nevében eljáró civi l szervezetek kezdeményeztek megkérd őjelezhető választásokat és ennek nyomán jöttek létr e önkormányzatok számos olyan településen, ahol az adott kisebbségi közösségnek nem volt é s nincs hagyományos bázisa. Az észlelt negatív jelenségek visszaszorítása érdekében a 2010 májusában hivatalba lépett Kormánynak nem volt módja jelent ősebb változások érvényesítésére, mivel a kisebbségi önkormányzati választások folyamata a korábban megalkotott választási jogszabályok alapjá n már 2010 első felében megkezd ődött. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybírósá g választójogi kérdésekben megfogalmazott 22/2005. (VI. 17.) határozata figyelemmel az Európa Tanács Velencei Bizottságának 190/2002. számú véleményére alkotmányossági szempontból rendkívül aggályosnak min ősítette, ha a választásokat közvetlenül megel őző időszakban kerül sor törvénymódosításra A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának vizsgálati jelentés e A október 3-án megtartott települési kisebbségi önkormányzati választásokat követ ően az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból vizsgálatot indított, amelynek célj a volt, hogy a gyakorlati tapasztalatok birtokában, a vonatkozó jogi szabályozást elemezv e feltárja a választási visszaéléseket, és javaslatokat fogalmazzon meg azok orvoslása érdekében. A 475/2010. ügyszámú jelentés megtalálható az országgyűlési biztosok honlapján (http: //www.kisebbsegiombudsman.hu/data/feles/ pdf). A vizsgálat megállapításai az alábbiak szerint foglalhatók össze : a) A kisebbségi választói jegyzék összeállítása : A jelentés szerint a kisebbségi választói jegyzék nem egyszer űen a regisztráció eszköze, hanem a fő biztosítéka annak, hogy a kisebbségi közösségek érvényesíteni tudják a z Alkotmányban biztosított, önkormányzáshoz fűződ ő jogukat. A jegyzékbe vétel nem csak a választók nyilvántartására szolgál, hanem ez az aktus keletkezteti a kisebbségi választójogot.

9 A kisebbségi választói jegyzék összeállítása során jelentkez ő legsúlyosabb problém a egyértelműen az, hogy a kisebbségi közösségeknek semmilyen rálátásuk nincs a nyilvántartásban szereplő választópolgárokra. Ennek következménye az is, hogy számo s településen visszaélések történtek a kisebbségi választói jegyzék összeállításakor. A választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok közül bárki dönthetett úgy, hog y kisebbségi választópolgárként veteti magát nyilvántartásba. Azt becsülni sem lehet, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vett főből hányan tartoznak ténylegesen a 13 nemzet i vagy etnikai kisebbséghez. A jegyzék nem nyilvános voltából következően a kisebbségi választópolgárok láthatatlanok maradnak, így azt sem lehet tudni, hogy ténylegesen kik választják meg a kisebbség i önkormányzatokat. Így csak nyilvántartási szempontból beszélhetünk választói közösségr ő l, valójában a választópolgárok egymástól elszigetelve vehettek részt a választásokon. A törvényi szabályozás hiányosságai a választás további szakaszaiban is súlyos legitimáció s problémákat okoznak. A jelentés megállapítja, hogy a 13 nemzeti és etnikai kisebbség népszámlálási adatainak és a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számának az összevetésével a z alábbi megállapítások tehet ők: A évi választásokon összeállított legalább 30 fős kisebbségi választói jegyzékek közül 215 esetében kérdéses, hogy azt valóban az érintet t közösség tagjai hozták-e létre. A népszámlálás adatai szerint ugyanis e településeken az érintett kisebbséghez tartozók létszáma nem haladja meg a 3 f őt. E választói jegyzékek közül 116-ot olyan településen állítottak össze, ahol négy évvel korábban nem tudott megalakulni a kisebbségi önkormányzat. Nem pusztán feltételezés tehát, hanem adatokkal is alátámaszthat ó tényállítás, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vétel jelen formájában nem tudja betölteni a garanciális szerepét. Nem tudja biztosítani azt, hogy ténylegesen és kizárólagosan a kisebbségi közösségek tagjai vehessenek részt a kisebbségi önkormányzati választásokon. A tömeges visszaélések megakadályozása szükségessé teszi a kisebbségi választói jegyzékb e való felvétel törvényi szabályozásának módosítását. b) A kisebbségi választások kitűzése A kisebbségi önkormányzatok egy adott település kisebbségi közösségét képviselik. A választásokat ezért csak azokon a településeken indokolt megtartani, ahol a képviselni kíván t közösség tagjai ezt maguk is igénylik, és ezt kinyilvánítják a választói jegyzékbe való felvétel kérelmezésével. A jelentés szerint a választási visszaéléseket valószín űsíti az is, hogy egyes kisebbségek esetében népszámlálási adatokkal nem indokolható arányban n őtt a kitűzött önkormányzati választások száma. A kisebbségi biztos hivatala által elvégzett vizsgálat azt valószín űsítheti, hogy a kit űzött kisebbségi önkormányzati választás 9,1 százalékát olyan településen t űzték ki, ahol nem élnek az adott kisebbségi közösséghez tartozók. A kisebbségi választási folyamat e szakaszában a választási bizottságoknak nem volta k eszközeik még a nyilvánvaló visszaélések megakadályozására sem. A választás kitűzésekor kizárólag a jegyzékbe felvettek számát vehették figyelembe, így akkor sem hozhatta k elutasító döntést, ha tisztában voltak azzal, hogy a településen nincs olyan kisebbségi közösség, amelyet képviselni lehetne. A tömeges mértékű választási visszaélések gyanúj a miatt a törvényi szabályozás módosítása indokolt.

10 1 0 c) Jelöltállítás Az elmúlt években számos elképzelés született arra vonatkozóan, hogyan lehetne biztosítani a kisebbségi önkormányzatok közösségi legitimációját. A hatályos szabályozás úgy kívánj a kizárni a visszaélések lehet őségét, hogy egyrészt közbeiktatja a jelöl ő szervezeteket, másrész t pedig egy írásbeli nyilatkozat megtételét követeli meg a jelöltekt ől a nyilvántartásba véte l feltételeként. A választási bizottságok 84 országos, 33 területi és 94 helyi szervezetet vettek nyilvántartásba. A évi választásokhoz képest csökkent mind a jelöl ő szervezetek, mind a jelöltek száma. A évi választásokon jelöltet állító 211 szervezet közül 113 már ban is indított kisebbségi jelölteket. A 98 új jelöl ő szervezet többsége amint arra elnevezésük is utal eddig települési, esetleg megyei szinten végezte a tevékenységét. A törvényi szabályozás a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számára teszi lehetővé a választhatóság jogának a gyakorlását. A jelöltnek írásbeli nyilatkozatta l kérnie kell a nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól, illetve egy kisebbségi jelöl ő szervezet támogatását is bírnia kell. A választásokon történt visszaélések megerősítik tehát azt az előfeltételezést, hogy a törvényi rendelkezések nem nyújtanak védelmet a képviselni kívánt közösséghez nem tartozó jelöltek választási részvételével szemben. A választási szervek nem ellenőrizték a jelölti nyilatkozat valóságtartalmát, ám a nyilvántartásba vételét akkor sem tagadhatták volna meg, h a egyértelműen és bizonyíthatóan valótlan adatok bejelentését tapasztalták volna. A legfőbb ügyészség 2006-ban már úgy foglalt állást, hogy a kisebbségi önkormányzati választójogot megalapozó nyilatkozat megtételével kapcsolatban sem a magánokirat - hamisítás, sem a választás rendje elleni b űncselekmény nem valósítható meg. A legfőbb ügyészség 2010-ben is fenntartotta a 2006-ban kifejtett véleményét. d) Választási kampán y A választási eljárásról szóló törvény a kisebbségi önkormányzati választásokra vonatkozóa n nem írja el ő, hogy alkalmazni kellene a helyi önkormányzati választási kampány szabályait, külön rendelkezéseket pedig nem határoz meg. Indokolt volna, hogy a törvény a kisebbség i jelöltek számára a helyi önkormányzati jelöltekkel azonos módon biztosítsa a médiakampán y lehetőségét. A kisebbségi önkormányzati választásokon is alapvet ő követelmény, hogy a jelöltek népszerűsíthessék, bemutathassák programjukat, a választópolgárok pedig megismerhessék a felelős döntés meghozatalához szükséges információkat. A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános volta azonban ellehetetleníti az érdemi kampányt. e) A szavazás A helyi önkormányzati választásokon alapvet ő követelmény, hogy a szavazások során érvényesülnie kell a társadalmi kontrollnak. Ennek garanciája, hogy a választásokon jelöltet állító szervezetek, valamint a jelöltek mind a helyi választási bizottságokba, mind a szavazatszámláló bizottságokba tagot delegálhatnak.

11 1 1 A törvényi szabályozás azt kívánja biztosítani, hogy a kisebbségi választói jegyzékb e felvettek adatai minél szűkebb körben legyenek megismerhet ők. A kisebbségi választópolgárok személyes adatainak védelme fontos követelmény a választások során. E jog érvényesülése azonban nem adhat hivatkozási alapot arra, hogy a jogalkotó korlátozza a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításának az ellen őrzését. A vizsgálati jelentésben ismertetett ügyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kisebbségi önkormányzati választások szabályait nem minden településen tudták kell ő alapossággal elsajátítani a választási szervek. A jövőben ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi választási bizottságok tagjai, valamint a jegyzők felkészítésére. A évi települési kisebbségi önkormányzati választásokon a szavazáson részt vette k aránya alig tér el a négy évvel ezel őtti választások részvételi arányától. A választói részvétel hasonló mértékét túlzott egyszerűsítés lenne stagnálásnak tekinteni, miután 2006-hoz képes t mintegy 12 százalékkal n őtt a kisebbségi választópolgárok száma. A kisebbségi önkormányzati választások esetében lényegesen nagyobb különbségek vannak az egyes településeken elért részvételi arányok között, mint ami a helyi önkormányzat i választásokon megszokott. A választást azonban sok településen nagyon alacsony választói létszámmal tartották meg. A megválasztott képvisel ők között olyanok is vannak, akik kett ő vagy akár egyetlen szavazattal szerezték meg a mandátumot. Valószínűsíthető az is, hogy a szavazástól nagy arányban maradtak távol azok, akik az érintett közösséghez nem tartozókén t kérték felvételüket a nem nyilvános választói jegyzékbe. A kisebbségi önkormányzati választáson megszerzett szavazatok adják a felhatalmazás t ahhoz, hogy a képviselők az adott területen egy egész kisebbségi közösség nevébe n járhassanak el. A hatályos szabályozás nem biztosítja, hogy csak olyan kisebbség i önkormányzatok alakulhassanak meg, amelyek rendelkeznek a szükséges közösség i legitimációval. Ennek következménye az is, hogy a hatályos választási rendszer nem tud védelmet nyújtani a visszaélésekkel szemben. f) Választási eredmények A települési kisebbségi önkormányzatok száma az elmúlt választások során folyamatosa n emelkedett. Egyre több olyan településen alakulnak kisebbségi önkormányzatok, ahol eddig semmi nem utalt az adott kisebbség jelenlétére. A szlovén közösség kivételével, a választá s eredményeként minden kisebbség több önkormányzatot hozott létre, mint négy évvel korábban. A jelentés rögzíti, hogy 2010-ben már 201 olyan kisebbségi önkormányzat alakulhatott me g úgy, hogy a népszámlás adatai alapján nem igazolható az állítólagosan képviselni kíván t közösség jelenléte. Ezek közül 116 kisebbségi önkormányzat új alapítású, vagyis olya n településen jött létre, ahol négy éve még nem választották meg a testületet. A népszámlálás adatai alapján tehát a megalakult kisebbségi önkormányzatok 8,6 százaléka esetében kérdéses, hogy a településen ténylegesen élnek-e az adott közösséghez tartozók. A választási eredmények áttekintését azzal a gondolattal lehet zárni, hogy egyértelm űen igazolódott a vizsgálat feltevése, mely szerint 2010-ben tovább fog n őni az álkisebbségi önkormányzatok száma. Azok a problémák, amelyek mind az el őző, mind a legutóbbi választások kapcsán felmerültek, csak törvényi szabályozás útján orvosolhatóak.

12 12 g) Javaslatok a kisebbségi választójogi rendszer újraszabályozásár a A jelentés leszögezi, hogy a vizsgálat során feltárt hiányosságok orvoslásához nem elégsége s néhány törvényi rendelkezést módosítani, hanem a szabályozás koncepcionális jelleg ű változtatására van szükség. Az önkéntes választói jegyzékek, amelyeket ideiglenes jellegge l az adott választásra, bizonyos kisebbséghez tartozó választópolgárok önkéntes nyilvántartásba vételi kérelmével hoznak létre, alapvet ően nem nyújtanak megfelel ő megoldást, a regisztrál t kisebbségi szavazók száma alulmúlja az el őzetes várakozásokat, továbbá a regisztráló k kisebbséghez való tartozása teljes mértékben ellen őrizhetetlen. Amennyiben a jogalkotó a szabad identitásvállalást helyezi előtérbe, a tényleges jogi garanciák hiányában lényegében a szabad identitásválasztás elve érvényesül, annak minde n hátulütőjével és negatív gyakorlati tapasztalatával. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjára tekintettel a kisebbségi biztos szerint, ha valamilyen el őny kapcsolódik a kisebbségi léthez, akkor a származásra vagy identitásra való rákérdezés, illetőleg a regisztráció egyéni szinten nem sérti sem az identitásvállalás szabadságát, sem az önrendelkezési jogot. A kisebbségi önkormányzati választások tapasztalatai szerint a z önkéntes megvallás önmagában nem elegend ő, a származás vagy identitás igazolására valamiféle többlet-feltétel, objektív kritériumok megfogalmazása is szükséges. A vizsgálati jelentéshez kapcsolódóan a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa jogalkotási javaslattal fordult a Kormányhoz, hogy a jogszabály-el őkészítés során olyan jogi garanciákat dolgozzanak ki, amelyek biztosítják, hogy a települési kisebbségi önkormányzatokat kizárólag az érintett közösségek tagja i választhassák meg ; a települési kisebbségi önkormányzat tagjai ténylegesen a képviselni kívánt kisebbséghe z tartozzanak, ahhoz nyelvi és kulturális értelemben köt ődjenek; kisebbségi önkormányzatok kizárólag azokon a településeken alakulhassanak meg, ahol a képviseletet az adott kisebbségi közösség igényli, és ez az elv egyaránt érvényesüljön a választás kitűzésekor és a választás eredményességének megállapításakor. Továbbá, a jogszabály-el őkészítés során a Kormány dolgozza ki azokat az anyagi és eljárás i szabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hog y a kisebbségi választójog a kisebbségi közösségek minden nagykorú, a hely i önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező tagját megillesse ; a kisebbségi választópolgár ne csak a jegyzékbe vételét, hanem a törlését is kérhesse ; a jegyzékbe való felvétel szabályai biztosítsák az eljárás átláthatóságát, a kérelme k nyomon követhetőségét ; a kisebbségi választói jegyzék lezárása és a választás kit űzése között csak annyi id ő teljen el, amennyi az esetleges jogorvoslat miatt indokolt; a kisebbségi önkormányzati választójog visszaélésszer ű gyakorlása különösen a valótlan tartalmú jelölti nyilatkozat jogi, sőt akár büntet őjogi következményeket vonjon maga után ; a kisebbségi jelöl ő szervezetek, illetve a jelöltek megismertethessék, illetv e népszerűsíthessék programjukat, a választópolgárok pedig hozzájuthassanak a felel ős választói döntéshez szükséges információkhoz ; a kisebbségi önkormányzati választásokon használt szavazólap iratmintája feleljen meg a megválasztható kisebbségi önkormányzati képvisel ők létszámának ; a kisebbségi önkormányzati választásokon is érvényesülhessen a társadalmi kontroll a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak közrem űködése révén.

13 1 3 A vizsgálati jelentéshez kapcsolódóan a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlés i biztosa által megfogalmazottakat a Kormány az új nemzetiségek jogairól szóló sarkalato s törvény megalkotása során kívánja figyelembe venni A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI A kormányhivatalok beszámolóinak és a differenciált működési támogatás tapasztalatainak összefoglalás a A kisebbségi önkormányzatok működési tapasztalatait a tárgyid őszakban két jellemző tény, körülmény befolyásolta. Els őként az a rendkívül súlyos probléma említend ő, hogy január 1. és augusztus 31. napja között nem működött a helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős állami szerv. A törvényességi ellenőrzés több mint másféléves hiánya miatt a kisebbségi önkormányzatok m űködésének alapvető dokumentumai, a testületi ülések jegyz őkönyvei vagy nem kerültek az állami ellenőrzés hatókörébe, vagy ha oda is kerültek, kizárólag szakmai együttm űködés, segítségnyújtás é s nem törvényességi ellenőrzés alapjául szolgálhattak a közigazgatási hivatalok és a jogutód kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok), illetőleg a kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszerében. Ugyanezen okból, a települési és területi szint esetében a kisebbségi önkormányzat működésének másodlagos forrásai, a helyi önkormányzatok képvisel ő-testületi jegyz őkönyvei melyek alapul szolgálhatnak a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködési mechanizmusainak (kezdeményezési, véleményezési, egyetértési jog, szószólói jogosítványok gyakorlása) vizsgálatához szintén nem álltak teljes körűen a beszámolási id őszak nagyobb részére nézve rendelkezésre, illetve törvényességi ellen őrzésükre nem kerülhetett sor. A vizsgált id őszak másik jellemzője, hogy a októberi és a januári kisebbségi önkormányzati választások okán, a választások miatt, mind a kisebbségi önkormányzat i testületi létszámok, mind pedig a testületek összetétele megváltozott, bár maga a z önkormányzati működés folyamatos maradt. A kisebbségi önkormányzati választásokat követ ő időszakban jellemz ően és szükségszerűen a kisebbségi önkormányzatoknak az önkormányzati m űködéshez szükséges döntése k meghozatalára kellett koncentrálniuk. A vizsgált id őszak végére a 2010 őszi és 2011 év elej i kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen kisebb testületi létszámú, személy i összetételükben megújult testületek álltak fel. Az új önkormányzatok működési idejük négy-öt hónapja (területi és országos szint esetében egy hónapról beszélhetünk) alatt els ősorban a megalakulással (tisztségvisel ők megválasztása, bizottsági struktúra kialakítása, az újonnan megalakult kisebbségi önkormányzat esetében a szervezeti működési szabályzat megalkotása, jogfolytonos kisebbségi önkormányzato k esetében a korábbi szervezeti és működési szabályzatok módosítása, költségvetési koncepció, költségvetési határozat el őkészítése, stb.) kapcsolatos feladatokat láttak el. Leírtakra tekintettel rögzíteni szükséges, hog y a kisebbségi önkormányzatok m űködésével. kapcsolatos adatok a kormányhivatalok részéről a teljesség igénye nélkül állnak rendelkezésre ;

14 1 4 a kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen felálló új képvisel ő-testületek, közgyűlések működésével kapcsolatos adatok a megalakulással kapcsolatos mutatókra korlátozódnak. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzato k működésével kapcsolatban jelent ős információs bázissal rendelkeznek a megyei közgyűlések, és ezen információs bázist (hasonlóan a kormányhivatalokhoz) rendelkezésre is bocsátották. Végül egy további adatforrás a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb ől nyújtott feladatarányos támogatásokról szóló január 1-jétől működ ő rendszere, mel y január 1. és március 31. között a támogatást igénylő kisebbségi önkormányzato k képvisel ő-testületi határozataira, április 1-jétől pedig a képviselő-testületi jegyz őkönyvekre biztosít rálátást, és teszi lehet ővé a kisebbségi önkormányzati működésse l kapcsolatos következtetések levonását. A kormányhivatalok beszámolói kivétel nélkül számot adnak arról, hogy bár a törvényesség i ellenőrzés jogintézménye húsz hónapig nem működött, a kormányhivatalok egyedi és szervezett konzultációkkal, beadványok, panaszok megválaszolásával, útmutatók, segédlete k (szervezeti és működési szabályzat elkészítéséhez, együttműködési megállapodás megkötéséhez) kiadásával, egy-egy jogértelmezési kérdésben állásfoglalás kibocsátásával, több esetben a megyei önkormányzatokkal közösen szervezett továbbképzésekkel segítették a kisebbségi önkormányzatokat szeptember 1-jétől pedig intenzív törvényességi ellenőrzés kezdődött, átfog ó vizsgálatok indítására került sor a szervezeti és m űködési szabályzatok (a Nek. tv. 30/C. (3 ) bekezdés értelmében az alakuló ülést követ ő három hónapon belül a szervezeti és működési szabályzatokat meg kell alkotni, illetve felül kell vizsgálni), az együttm űködési megállapodások (az államháztartás m űködési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. (5) bekezdése szerint január 15-ig kellett megkötni a helyi és a kisebbség i önkormányzat együttműködéséről szóló megállapodást), az alakuló ülések és a költségvetéssel kapcsolatos döntések témakörében. Jelezték a kormányhivatalok, hogy a szigorú törvényességi ellenőrzésre szükség van: a Zala Megyei Kormányhivatal például hangsúlyozta, hogy évhez képest a törvényességi észrevételek száma szeptember 1-jét ől növekedést mutat, és ez egyértelműen visszavezethető a törvényességi ellenőrzés hiányára. A felmerül ő törvényességi kérdések a következő témákban jellemzőek : Jegyzőkönyvek formai hiányosságai és késedelmes felterjesztése, a zárt ülések szabályainak be nem tartása, határid őhöz kötött határozatok nem, vagy késedelme s meghozatala (költségvetési és zárszámadási határozatok, fél- és háromnegyed éve s költségvetési beszámolók). A határozatok sok esetben nem alakszer űek, nem tartalmazzák a szavazati arányokat, a döntések egy részét nem foglalják alakszer ű határozatba. Jellemző hiba a költségvetésről szóló határozatok nem kellő részletezettsége (az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti kötelező tartalmi elemek hiánya), sok esetben törvénysért ő módon került sor a tiszteletdíjak, költségtérítések megállapítására, települési kisebbségi önkormányzat esetében sor kerül t egynél több elnökhelyettes megválasztására, a szószóló személyének törvénysért ő meghatározására (a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (7)

15 1 5 bekezdése értelmében a települési kisebbségi önkormányzat elnöke egyben az adot t kisebbség helyi szószólója, más személy erre a tisztségre nem választható). A jogszabályban el őírt évi négy kötelező ülés megtartására főszabályként sor került, azonban a közmeghallgatások megtartásának és dokumentálásának az aránya már lényegesen rosszabb. Gyakori hiba az államháztartás m űködési rendjére vonatkozó szabályok megsértése a kisebbségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatban. A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttm űködése körében az együttműködési megállapodás hiánya, vagy a megkötött együttműködési megállapodás be nem tartása elsősorban a kisebbségi önkormányzati testület működési feltételeinek a biztosítása körében számos vitához, az érintett helyi és kisebbségi önkormányzato k közti viszony megromlásához vezetett. A viták egy részének forrása mindenképpen a vonatkozó rendelkezések, a Nek. tv ának és az 59. (3) bekezdésének pontatlansága, illetőleg a két törvényhely közti koherenciazavar. Jellemző törvénysértés a hatáskör hiányában történő döntés, például segélyezési ügyekben. Az alakuló ülések megtartására törvényes határid őben sor került. Az alakuló ülésekről készített jegyzőkönyvek törvényességi ellen őrzését a kormányhivatalok főszabályként elvégezték. Az alakuló ülések jegyzőkönyvei kirívó jogszabálysértéseket nem tartalmaztak, a szóbeli, írásbeli törvényességi észrevételek alapján ezek orvoslása megtörtént. A megyei kisebbségi önkormányzatok els ősorban a megyében működő települési kisebbségi önkormányzatok együttm űködésének koordinálását végzik, együttműködnek más megye i kisebbségi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, továbbá pénzügyi támogatás t nyújtanak, els ősorban, de nem kizárólagosan kisebbségi szervezeteknek. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Cigány Kisebbség i Önkormányzat és a Baranya Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, a német kisebbségi önkormányzatok létrehozták a Német Kisebbség i Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetségét. Az elmúlt évben rendeződött a Vas Megye i Közgyűlés és a Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közti fedezet nélkül i kötelezettségvállalásokból adódó vita. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a megyében ben működő egyetlen területi kisebbségi önkormányzat a rendelkezésére álló költségvetés i források jelentős részét személyi juttatásra fordította. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal arról számolt be, hogy a megyében m űköd ő területi kisebbségi önkormányzatok képvisel ő-testületei többségében pénzügyi jellegű döntéseket hoztak (költségvetési koncepciójukról, költségvetésükr ől, beszámolóikról), valamint támogatásokról, melyek címzettjei a települési kisebbségi önkormányzatok és kisebbségi egyesületek voltak. A Vas Megyei Kormányhivatal az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló üléséne k előkészítéséhez szakmai segítséget nyújtott, annak törvényes lebonyolítását személye s részvételükkel segítették. A Békés Megyei Kormányhivatal is közvetlen segítséget nyújtott a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata megalakulásához. Budapest F őváro s Kormányhivatala valamennyi fővárosi székhelyű országos kisebbségi önkormányzati alakul ó ülésen részt vett.

16 1 6 Összegzés : A kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen a települési és területi kisebbség i önkormányzatok főszabályként zökkenőmentesen alakultak meg, a kormányhivatalok álta l szóban, írásban jelzett törvénysértések orvoslásra kerültek, illetve az el őzetesen rendelkezésr e bocsátott útmutatók, a kormányhivatalok részvétele az alakuló ülésen eredményesen segített e az alakuló ülések megtartását. Néhány települési kisebbségi önkormányzat esetében az alakuló ülésen nem került sor az elnök megválasztására, de a megismételt üléseken erre so r került. A Nek. tv. 62. (1) bekezdése értelmében a Kormány, az e feladattal érintett miniszterek é s országos hatáskörű szervek bevonásával és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felel ős szerv közrem űködésével, a nemzeti és etnikai kisebbségekke l kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felel ős, kormányrendeletben kijelölt államigazgatás i szerv útján segíti a kisebbségek jogainak és sajátos érdekeinek érvényesülését, szervezi ezek feltételeinek biztosítását. A kormányhivatalok beszámolóiból levonható az a következtetés, hogy a beszámolás i időszakban a kisebbségi önkormányzatok összességükben törvényesen m űködtek : törvényesen megalakultak, rendelkeztek szervezeti és m űködési szabályzatokkal, a helyi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodással, a jogszabály által el őír t egyéb döntéseiket meghozták, továbbá levonható az a következtetés, hogy jellemz ően kifejtettek érdekképviseleti, valamint kulturális és hagyomány őrző szervezési, támogatási tevékenységet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei és a Heves Megyei Kormányhivatal beszámolója szerin t kifejezetten jellemző a megyében, hogy a települési kisebbségi önkormányzatok által tárgyalt napirendek a kötelez ő, tehát a kisebbségi önkormányzati működésr ől szóló témákra szűkülnek le. A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a kisebbségi önkormányzatok döntéseinek tartalmát vizsgálva megállapíthatjuk, általában döntéseiknek csak kis hányada születik az alapfeladatuknak tekinthető érdekérvényesítés és kulturális azonosság témakörében, az egyes önkormányzatok m űködése közti különbségek alapja lehet az is, hogy az adott településen a lakosság mekkora része vallja magát egy adott kisebbséghez tartozónak, illetve mennyire alakította egy adott kisebbség a település életét. A Békés Megyei Kormányhivatal megállapítása szerint ritka a valódi aktivitást, szervezés t igénylő tevékenység (például nyelvtanfolyam, néptánccsoport szervezése), a kulturáli s autonómiához kötődő feladatok ellátása inkább a hagyomány őrz ő rendezvények szervezését jelenti. Szinte minden kisebbségi önkormányzat szervez olyan rendezvényeket, amelyek ne m kifejezetten a kisebbségi kultúrát szolgálják, több kisebbségi önkormányzat járt el a hatáskörébe nem tartozó, segélyezési ügyekben, illetve nyújtott támogatást nem kisebbségi szervezetek részére. Jelezték a kormányhivatalok továbbá az is, hogy egy-egy települési kisebbségi önkormányzat működésének színvonala nagymértékben függ a helyi önkormányzattal kialakított kapcsolat minőségét ő l. Azokban a nem ritka esetekben, amikor a kisebbségi önkormányzat felterjesztési, véleményezési joga sérül, illet őleg azokban az esetekben (ezek száma se m elenyész ő) amikor a kisebbségi önkormányzati m űködés törvényes feltételeit a helyi

17 1 7 önkormányzat nem biztosítja, a kisebbségi önkormányzat törvényes m űködésének színvonal a a működés minden területén romlik. Ennek oka az, hogy a települési kisebbség i önkormányzat nem rendelkezik saját hivatali apparátussal, a Nek. tv. 27. (2) bekezdés b ) pontja alapján a polgármesteri hivatal látja el az adminisztrációs feladatok egy részét, tovább á a 27. (3) bekezdése értelmében a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányza t gazdálkodásának a végrehajtó szerve. A fejezet bevezet őjében utalás történt arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok feladatarányo s működési támogatásának a rendszere a január 1-jétől a települési és területi kisebbség i önkormányzatok határozatain, január 1-jétől pedig a jegyz őkönyvein alapul ( a jegyzőkönyvek a vonatkozó szabályozás alapján április 1-jéig visszamen őleg rendelkezésre állnak). Tekintettel arra, hogy ben ezt a támogatási formát a kisebbségi önkormányzatok szinte száz százalékban igénybe vették, elmondható, hogy a kisebbségpolitikáért felelős állami szervnek rálátása van, több évre visszamenőleg a helyi kisebbségi önkormányzati szint döntéseire. A döntések tipizálása a kormányhivatalo k megállapításaihoz hasonló eredményre vezet : a települési és területi kisebbségi önkormányzatok egy része szinte egyáltalán nem lát el kisebbségi közfeladatot, egy része ellá t ugyan ilyen feladatot, azonban az nem a helyi kisebbségi közösségéhez kötődik, hanem az adott kisebbség másik települési, megyei, országos intézményének, rendezvényének a támogatásához, Ismeretes a kisebbségi közösségek, szervezetek által megfogalmazott nem kevés kritika, amely a kisebbségi önkormányzati választási rendszert éri azért, mert lehetővé teszi, hog y nem a kisebbségi közösséghez tartozó személyek kisebbségi önkormányzatokat hozzanak létre. A kisebbségi joganyag folyamatban lév ő felülvizsgálata, a kisebbségi önkormányzat i választási rendszer reformja ezt a problémát kezelni kívánja, azonban a hosszú távú problémakezelés hozadéka csak a következ ő általános kisebbségi önkormányzati választáso k után válik érzékelhet ővé. A Kormány a problémák rövid távú, finanszírozási oldalról történ ő kezelése érdekében a múlt év végén megújította a kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatásának rendszerét, és egy olyan támogatási konstrukciót vezetett be, amely érdemben csak a kisebbség i közfeladat ellátását támogatja. Erről a beszámoló I. 3. fejezete részletesen szól. A probléma rövid távú kezelésének másik eszköze a törvényességi ellen őrzés rendszerében rejlik. Az önkormányzati működés szintén nagyon fontos, alaki, formai mutatói, a döntéshozatali eljárás jogszer űsége mellett kiemelt figyelem fordítandó a kisebbség i önkormányzatiság lényegi elemeire, így az alábbiakra : a Nek. tv. meghatározza a kisebbségi közügy fogalmát (6/A. 1. a) alpont), a Nek. tv. 55. (1) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében foglaltak szerint az állam a kisebbségi közügyek ellátásához támogatást nyújt, amelynek feltételeit a 64. (5) bekezdés b) pontja szerinti kormányrendelet határozza meg, az állam működési célú támogatása a törvényes keretek között működő kisebbségi önkormányzat hatáskörének az ellátását szolgálja, következésképpen az a kisebbségi önkormányzat, amely kizárólag önműködik, továbbá az a kisebbségi önkormányzat, amely ellát ugyan közfeladatot, de az nem kisebbségi közfeladat, nem részesülhet állam i támogatásban, továbbá a törvényességi ellen őrzés eszközeivel el kell járni a m űködés törvényességének helyreállítása, illetve az Alkotmánnyal ellentétesen m űködő kisebbség i önkormányzat feloszlatása érdekében.

18 A megyei és a fővárosi közgy űlések által megküldött beszámolók összefoglalás a F ővárosi Önkormányzat Budapesten 204 helyi (kerületi), és 11 területi (fővárosi) kisebbségi önkormányzat működik. Támogatásukra a F ővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési terve szerint, illetve a pályázat i lehetőségeknek megfelel ően került sor. A kisebbségi önkormányzatok általános működési feltételeinek biztosítására 2009-ben és 2010-ben a költségvetésben megjelen ő teljes működési támogatás (155,5 millió Ft) 60 százalékát fordították. A fennmaradó 40 százalék önáll ó bizottsági keret céltartalékként jelent meg (62,183 millió Ft). A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok és évi támogatásait a 45. számú melléklet tartalmazza. A fővárosi önkormányzat költségvetési rendeletében tervezett esélyegyenl őségi, civil, egészségügyi és szociális célú bizottsági keret felhasználási jogkörével az illetékes bizottsá g rendelkezett. A pénzügyi keret célja volt többek között a kisebbségekhez kapcsolód ó célcsoportok, civil szervezetek, intézmények, kisebbségi önkormányzatok kulturális, hagyományőrző és közösségfejleszt ő programjainak, önkéntes, kreatív és szociáli s tevékenységének, szolgáltatásainak támogatása. A bizottsági felhasználású költségvetés i keretb ől nyújtott támogatások pályázati úton, illetve egyedi támogatások formájában jutotta k el a kisebbségi önkormányzatokhoz, kisebbségi civil szervezetekhez (lásd a 46. számú mellékletet). Így kapott támogatást többek között a Romaversitas Alapítvány, a Rajk ó Oktatási és Művészeti Alapítvány, a nyári táborok és szünidős programok végrehajtására, sport célok felhasználására oktatási intézmények, a kulturális esélyegyenl őség céljából a Roma Rend őrök Országos Egyesülete, a Napház Khamorro Kisebbségi Intézmény Filmklub és más szervek. A F ővárosi Önkormányzat fenntartásában 4 nemzetiségi közoktatási intézmény működik : Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákottho n Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákottho n Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákottho n 2010-ben alapították meg a F ővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot (a továbbiakban : FROKK). A szerv új építménye Budapest VIII. Szentkirályi út 7. szám alatt egy volt oktatási célú épület alkalmassá tételével kerül kialakításra, amelynek 900 millió Ft-os beruházását a központi költségvetésb ől finanszírozzák, míg működésére évi 200 millió Ft-os központ i támogatást terveztek be. A FROKK, a jelenlegi telephelyein működik és több kisebbségi közművelődési feladatot is ellát, mint például felnőttképzési tevékenység folytatása, hátrányo s helyzetű cigánygyerekek üdültetése, néprajzi gy űjtőmunka szervezése, néprajzi kiadványo k készítése, sport és kulturális táborok, tanfolyamok szervezése, cigány fiatalo k tehetséggondozása, művel ődési rendezvények lebonyolítása stb. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában m űköd ő kisebbségi intézmények és évi támogatásait a 47. számú melléklet tartalmazza. A Budapest Portálon m űködtetett kisebbségi oldalon megtalálhatóak a kisebbség i önkormányzatok alapvető adatai, hírei, szervezeti és működési szabályzatai és további kisebbségekkel kapcsolatos oldalak. Szintén az F ővárosi Önkormányzat gondozásában egy online folyóirat is üzemel, ahol kisebbségekkel összefügg ő írások, kisebbségi származású

19 1 9 szerz ők munkái olvashatók. Létrejött egy kisebbségi adatbázis is. A honlap a nemzetiségi kultúra sokszínűségének megismerését és a kultúrák közötti párbeszéd érvényesülését segíti. Baranya Megyei Önkormányzat A Baranya Megyei Önkormányzat a területén alakult kisebbségi területi önkormányzato k részére dologi és pénzbeli támogatást is nyújtott, hogy így segítse működésüket. A természetbeni jutatatásokon felül évi 10 millió forintot biztosított a számukra. Ennek 40 százalékát pályázat útján juttatták el több száz kisebbségi szervezet számára ben került megalapításra a Baranyai Horvátságért Díj/Za Baranjske Hrvate é s elkészült a megyei horvát önkormányzat címere. A német kisebbség aktivitása kiemelkedő volt a megyében. Több német nyelvű kiadványt jelentetett meg és havonta két alkalomma l tartotta a Német Misék rendezvényt ben a Baranya Megyei Német Önkormányzat hozzájárult a magyarországi Német Néptánccsoportok VI. Országos Fesztiválján fellépők díjazásához. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat A Bács-Kiskun Megye Közgy űlése által létrehozott Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság, Nemzetiségi Központ és a Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi Alapítvány végzi a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat a megye területén. A Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány az elmúlt két évben is ezer Ft támogatást kapott a z önkormányzattól közhasznú feladatai megvalósításához, hatékonyabb m űködéséhez. A bizottság kétévenként rendezi meg a Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Hagyomány őrz ő Gyermek és Ifjúsági Fesztivált, többek között támogatta 2010-ben a Kisebbségek Napján megrendezésre kerülő rendezvényeket és a megyei nemzetiségi könyvtár állományána k fejlesztését. A Fesztiválra 2009-ben 3,5 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat. A megyei önkormányzat nemzetiségi célokra 2009-ben 5 millió Ft-ot, 2010-ben 3,3 millió Ft - ot biztosított ben a szakbizottság kezdeményezésére a. Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatot 300 ezer Ft,.a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzatot 350 ezer Ft, a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzatot 340 ezer Ft támogatásban részesítette. Békés Megyei Önkormányzat A Békés Megyei Közgy űlés támogatja és segíti a nemzeti és etnikai kisebbségek szellem i kultúrájának gyarapítását, a történelmi hagyományok ápolását, és a nyelvi kultúra megőrzését olyan programok keretében, mint az Anyanyelvi Kulturális Napok vagy a Megye i Kisebbségek Napja. A Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi, Vallásügyi, Ifjúsági Bizottsága a beszámolási id őszakban havi rendszerességgel tartotta kihelyezett üléseit. Az üléseken az aktuáli s feladatok megbeszélése mellett figyelemmel kísérte, véleményezte a törvényel őkészítő és módosító munkát, a kisebbségi önkormányzatok, nemzetiségi szervezetek, intézménye k tevékenységét. A Humán Ugyek Bizottsága a korábbi bizottsági struktúra átszervezésével október 15-én tartotta alakuló ülését, és többek között a kisebbségek tevékenységével kapcsolatos

20 20 önkormányzati feladatok ellátásának a megkönnyítése céljából jött létre és vált önáll ó bizottsággá. Döntésének megfelelően 2010-ben Ft támogatást nyújtott a Megye i Közgyűlés az eleki német kisebbségi önkormányzat által szervezett kulturális rendezvények szervezési költségeire. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányza t A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kisebbségi Bizottságának segítségéve l részt vállalt a megyében él ő kisebbségek integrálódási folyamataiban és az abban részt vev ők munkáinak koordinálásában. A Bizottság 2009-ben 31, 2010-ben 40 kisebbségi rendezvényt összesen 4-4 millió Ft-tal támogatott, köztük a XVII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált, a Roma Májusköszöntő Fesztivált illetve a Kisebbségi közéleti szakemberképzést. A kisebbségekhez tartozó gyermekek nevelését és oktatását a közoktatási intézményekben rom a és szlovák nyelvi szaktanácsadók segítették. A kisebbségekkel való kapcsolatépítés tekintetében például a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye i Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművel ődési Intézet és a Kassa Kerületi Művelődési Központ egy szlovák-magyar együttm űködési projekt keretében mutatták be a szlovák és magyar alkotóművészek tevékenységeit. A kisebbségi kultúra és értékek meg őrzése, és szélesebb körű ismertetése érdekében a Herman Ottó Múzeum Történeti Osztálya, valamint az 5 területi kisebbségi önkormányzat a kisebbségekre vonatkozó kulturális kutatást célzó kölcsönös együttm űködési megállapodást kötött. Ennek köszönhetően került például publikálásra a Nemzetiségek Sajószentpéteren című kötet (2009) és a Németek Miskolcon cím ű szintetizáló tanulmány (2010). Csongrád Megyei Önkormányzat A Csongrád Megyei Önkormányzat a Roma ösztöndíj program keretében a 2008/2009-e s tanévben 5 roma hallgatót 500 ezer Ft, a 2009/2010-es tanévben 8 roma fiatalt 800 ezer F t támogatásban részesített. Az önkormányzat különösen nagy hangsúlyt fektetett az olyan fórumok szervezésére, melyeken megtárgyalhatták a roma kisebbség aktuális problémáit ben Makón rendezték meg a Dél-Alföldi Roma Diplomások Egyesületének II. Országos Kongresszusát, amely a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásával valósult meg. A megyei önkormányzat által működtetett Roma Kisebbségi Alapból 2009 és 2010-ben pályázati úton összesen 3,5 millió Ft keretösszeggel támogatta a cigány kisebbség i önkormányzatokat programjaik és rendezvényeik megvalósításában. Fejér Megyei Önkormányza t A beszámolási id őszakban a megyében cigány és német területi kisebbségi önkormányzat működött. A megyei önkormányzat külön megállapodások megkötésével biztosította a ké t területi kisebbségi önkormányzat m űködésének feltételeit. A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Onkormányzat májusi ülésén döntött arról, hogy az Amaro Trajo Alapítvány számára 1,0 millió Ft-os támogatást biztosít. Az Alapítvány

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA r.. 2013 Jt'+!tag, H/11701. számú országgyűlési határozati javasla t Nagykőrös város megyeváltási kezdeményezésér ől El őadó: Dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

T/5827. számú. törvényjavaslat

T/5827. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5827. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európa i Kartája 2. Cikk bekezdése szerinti kötelezettségvállalása i cigány (romani

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Nemzeti Választási Iroda EInök

Nemzeti Választási Iroda EInök Irom 4:rv~ Ё&е2еw и'вз, ьь vatz]а 3% 31. 2014 JúN Nemzeti Választási Iroda EInök A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az Európai Parlamen t tagjainak 2014. május 25-én megtartott választásával

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ikt.szám: 41.115/2009. Javaslat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Kivonat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényből XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 115/B. Az I-X. fejezet - a külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti

Részletesebben

Országgyűlési képviselők választása évi CCIII. törvény

Országgyűlési képviselők választása évi CCIII. törvény Egyéb Megüresedett sorsa Eredmény megállapítása Szavazás Jelölt- és listaállítás Mandátumok száma Országgyűlési k választása 2011. évi CCIII. törvény összesen 199 106 egyéni választókerületben (EVK) Indulni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Országgyűlés. Tőrvényiavaslat kezdeményezése. Kövér László úr, az Országgyűlés elnök e. Helyben. Tisztelt Elnók Úr!

Az Országgyűlés. Tőrvényiavaslat kezdeményezése. Kövér László úr, az Országgyűlés elnök e. Helyben. Tisztelt Elnók Úr! Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága Éк kе тett : 1014.JUN 21. Tőrvényiavaslat kezdeményezése Kövér László úr, az Országgyűlés elnök e részére Helyben Tisztelt Elnók Úr! Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : vuski f 'd 2012. évi törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáró l Érkezett : / C93 9 2012 ÁR 2 7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én (hétfő) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. évi... törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény módosításáró l

2013. évi... törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény módosításáró l (r«:ráczg'?,-'ii!cs Hivatala IX t y'..irn : 2013. évi... törvény 1050h Érkezett : 2C13 APR 2 C. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáró

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Kabinetiroda J a v a s l a t a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A 2011.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. január 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere - a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben