PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)"

Átírás

1 PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár joga és kötelessége, hogy az oktatáspolitikai dokumentumoknak különösen a kimeneti, érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelve, illetve a tanulócsoport ismereteit, képességeit, beállítódását, motivációját szem előtt tartva válogasson a taneszköz kínálta témákból, művekből, feladatokból. Mint ahogy az is, hogy a tankönyvben nem szereplő szövegekkel, témákkal foglalkozzon, más feladatokat találjon ki egy-egy téma, mű feldolgozásakor, a tanulás folyamatában. A könnyebb tájékozódás kedvéért piros színű kiemelést kaptak az érettségi vizsgakövetelményben megjelenő fogalmak (az emelt szintet csillaggal is jelöltük) és azok a művek, amelyek tanítását az OM kerettanterv [17/2004. V. 20.] is előírja. A kooperatív csoportmunkára ajánlott feladatsorokat, tanári kalauzokat mozaik, illetve szakértői mozaik technikával célszerű feldolgozni, nem kell tehát minden feladatot minden csoportnak megoldania. Sőt, a feladatsor maga is kínálat, egyáltalán nem szükséges minden feladatot megoldani. Célszerű viszont a ráhangolódás jelentésteremtés reflektálás konstruktivista tanulássegítési-tanulási modell folyamatát megőrizve válogatni. Nem jelöltem külön, de a szemléltetésnek mindenkor részét képezik az egyéni csoportprezentációk, poszterek. Ezeket mobiltelefonnal lefényképezve a diákok jegyzetként is használhatják. Ne sajnáljuk a bevezető témára tervezett időt. Alatta fontos információkhoz juthatunk az osztályba járó diákok előzetes tudásáról, irodalommal, olvasással kapcsolatos beállítódásáról, gondolkodásáról, képességeiről. A közös értelmezések folyamatában megkezdődhet a szintre hozás, az irodalomfogalom (fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, történetiség, intertextualitás), irodalomtanulás és irodalomértés sarkpontjainak, közös nevezőinek alapozása. Használjuk ki csoporton belül (heterogén csoportok) és csoportok között (homogén csoportok) a differenciálásban rejlő lehetőségeket is. 1

2 Óra Téma 1. Bemutatkozás, ismerkedés, követelmények, házi olvasmányok, tanulásmódszertan, tankönyvhasználat 2. Az irodalom eredete, szóbeliség és írásbeliség 3. Népszerű irodalom szépirodalom SZÖVEGVILÁGOK 10 ÓRA házi olvasmány, közös olvasói tapasztalat, ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás művészet, irodalom, irodalmiság, írásbeliség, szóbeliség, esztétika horror, thriller, krimi, kultuszkönyv, bestseller, lektűr, sci-fi irónia, irodalmi kultusz népszerű irodalom (populáris) és magas (elit) kultúra, határterületek a bevezető elolvasása és értelmezése, tanulói kérdezés gyűjtőmunka, eszmecsere, ötletbörze pókhálóábrával, szöveg- és képelemzés, véleményalkotás, példázás érvgyűjtés, vita, megbeszélés; szöveg- és képelemzés szövegértelmezés, alternatív szövegek (történetek) megalkotása (kitalálása), kreatív írás Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. 4. Az irodalom mint világalkotás Umerto Eco: A regény mint kozmológiai tény fikció (kitaláció), szövegvilág, az írás mint világalkotó tevékenység, valószerűség, meseszerűség kép- és szövegértelmezés, példagyűjtés, besorolás, kreatív írás, házi feladat: Tk. 16. o. 17. a tanulók olvasói tapasztalatai, Tk. I. k o. szakszöveg értelmezése (17. o.) 5. Az irodalmi alkotás mint szövegvilág Varró Dániel: A Bús, Piros Vödör dala elbeszélő és lírai szöveg értelmezési szempontjai, tudatos nyelvi megalkotottság, (elbeszélő, elbeszélés, történet) beszédhelyzet, vershelyzet, lírai én, szövegköztiség házi feladat megbeszélése, tudásmozgósítás, címmeditáció, reflexív olvasás, példázás, érvelés, a szöveg tudatos nyelvi megalkotottságának bizonyítása, beszédhelyzet és vershelyzet azonosítása, értelmezése házi feladat: Szövegek beszélgetése: Tk o. feladataiból Tk. I. k. 21. o. 2. feladat Mándy Iván: Az utcán 2

3 6 7. Témák, művek, olvasók az időben ek a következő művekből: Jókai Mór: És mégis mozog a föld, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Ottlik Géza: Iskola a határon, Szabó Magda: Abigél a mű és a befogadás (jelentés) időbelisége, művészi-irodalmi hagyomány, újítás 8. nemek, műfajok műnem, epika, líra, dráma, rendszer, rendszerezési igény, műfaj Szerző mű befogadó Karinthy Frigyes: A cirkusz Óra Téma irodalmi közlésfolyamat, szerző, mű, befogadó, befogadás, jelentés, olvasó és mű párbeszéde, értelmezés házi feladat megbeszélése tudásmozgósítás, jóslás, metaforikus gondolkodás, történeti gondolkodás, epikus szöveg elemzése, megértési feltételek és problémák azonosítása tudásmozgósítás, poszterkészítés, besorolás indoklással, szöveg- és táblázatolvasás jelöléstechnikával, önálló tudásalkalmazás tudásmozgósítás, véleményalkotás, állókép, novellaelemzés, illusztrációkészítés, kreatív írás, Tk. I. k. 25. o. kép Tk. I. k o. Részlet Truffaut 451 Fahrenheit c. filmjéből Gyengébb osztályban csak két, esetleg három tel dolgozzunk, alakíthatunk homogén csoportokat, és a gyorsabban haladók dolgozhatnak kettőnél több szöveggel. A Prométheuszhagyomány: Tk o. feladatai Pierrot: A bohóc W. Stevens: A ház csendes volt, s a világ aludt eszmecsere MÍTOSZ ÉS IRODALOM 6 ÓRA 11. Mítoszok világmagyarázat, mítosz, mitológia, őskép, összetett tudatforma, szóbeliség 12. Múzsák a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése A világ keletkezése a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése múzsa, feladatkör keletkezésmítosz, sokistenhit, istennemzedékek, istenek harca, emberszerűség, változatlan világrend, mitologikus idő, olümposzi istenek tudásmozgósítás, szakszöveg értelmezése, vázlatkészítés, példázás, képolvasás, tudásalkalmazás szócikk írása, ismertetés, állóképalkotás, szövegelemzés, képolvasás szövegelemzés, táblázatolvasás, szerepfelvétel Várkonyi Nándor a mítoszokról Tk. I. k o. Tk. I. k o., táblázata Tk. I. k o., 51. o. táblázata Nehezen olvasó tanulócsoportoknál a Hésziodosz szöveg helyett ajánljuk Trencsényi Waldapfel Imre Görög regék c. könyvének megfelelő eit. 3

4 15. Világkorszakok Hésziodosz: Munkák és napok aranykor világalkotás, megbeszélés, képolvasás és összehasonlítás, szövegelemzés házi feladat: gyűjtőmunka kreatív írás Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, Graves: Görög mítoszok önálló olvasás 16. Az ősi magyar hitvilág világfa, samanizmus tudásmozgósítás, tanulói kérdezés, ismeretközlő szöveg önálló feldolgozása, kutatás Óra Téma 17. Az európai irodalom kezdetei; a homéroszi eposzok Tk. I. k o. Más népek teremtéstörténeteiből A babiloni teremtéseposz ek és/ Kalevala ek Fehérlófia Hoppál Mihály Sámánok lelkek és jelképek c. könyvéből egy önálló olvasása, feldolgozása A Honfoglalás c. film vonatkozó einek megtekintése és megbeszélése AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL 15 ÓRA antikvitás, mintakövetés, az antik irodalmi-művészeti hagyomány jelentősége, eposz, homéroszi kérdés 18. Eposzi kellékek eposzi kellékek: segélykérés, tárgymegjelölés, a dolgok közepébe vágó kezdés, seregszemle, epikus hasonlat, állandó jelző, toposz, isteni beavatkozás, késleltetés, előreutalás 19. Az időmértékes verselés ritmus, verselés, időmértékes vers, hosszú és rövid szótag, versláb, jambus, trocheus, daktilus, spondeus, hexamerer tudásmozgósítás, meglévő ismeretek rendszerezése, tankönyvi szöveg, táblázat önálló feldolgozása táblázatértelmezés, házi feladat: tudásalkalmazás választva a Tk. 69. o feladataiból memoriter: Iliász 1 7. sor képelemzés, a szabályos ismétlődés példázása, verstani gyakorlatok, hexameter ritmizálása és jelölése tanári segítséggel, majd önállóan, hangos Tk. I. k o., táblázata Odüsszeia VIII. ének Tk. I. k. 70. o. Vasarelyképek Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen ek (skandáló) olvasás 20. A trójai mondakör eposzi cselekmény szövegtömörítés, képregény készítése Trencsényi-Waldapfel Imre Görög regék c. könyvéből vonatkozó történetek önálló olvasása, feldolgozása történetpiramissal 4

5 Részletek az Iliászból az Odüsszeiából Iliász: I. ének (A dögvész. Akhilleusz haragja) XVIII. ének (Akhilleusz pajzsa) Odüsszeia: Az Odüsszeia cselekménye és szerkezete I. ének (Az istenek gyűlése) V. ének (Odüsszeusz tutaja) IX. ének (Küklopeia) 25. A görög líra Szapphó: Aphroditéhoz 26. Anakreón: Engem a szerelem 27. A görög dráma és színház trójai mondakör, eposzi tárgy, hőstípus, hőseszmény, embereszmény, érték, egyén és közösség viszonya, epizód, utazástoposz, szerkezet, elbeszélői szerep, egyenes beszéd, idézet líra, személyesség, himnusz, idősík, idősíkváltás, szapphói strófa* dal, anakreóni dal dráma, színház, színházi előadás, kardal, Dionüszosz-kultusz, színházépület, tánctér, nézőtér, drámaverseny, színészek, akció, dikció Iliász: hosszabb eposzek önálló, otthoni olvasása, közös értelmezése, cselekményvázlat készítése, megértési nehézségek azonosítása, tanulói kérdezés, képi és szöveginformációk összekapcsolása, összehasonlítása, önálló kutatás, gyűjtőmunka internet használatával, szövegelemzés grafikai szervezők, szövegfeldolgozó technikák használatával, illusztráció, kreatív írás, drámajáték, szerepbe helyezkedés, érvelés, szerkezeti kapcsolatok azonosítása (részegész, párhuzamok, ismétlődések), értelmezése, elbeszélői hang és szerep azonosítása a szövegben, epikus sorrend megállapítása, a szereplők motivációinak, értékrendjének feltárása lírai szöveg olvasása, a himnusz műfaji jellemzőinek és a vers poétikai eszközeinek azonosítása, szerepük értelmezése (tanári segítséggel), kreatív írás a dal műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása, értelmezése, lírai művek elemző szempontjainak alkalmazása, véleményalkotás, érvelés, vita feltárása, lírai szöveg olvasása és értelmezése megadott szempontok szerint drámaolvasási és színházi tapasztalatok összegyűjtése, a tudás önálló bővítése tankönyvi szöveg feldolgozásával Tk. I. k o. és a 89. o. táblázata Tk. I. k o. és a 91. o. táblázata Tk. I. k o. és ábrái Tk. I. k o., 112. o. fürtábrája Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. I. k o. Iliász XV. ének Odüsszeia XII. ének Odüsszeusz és a nők: ek a VI., IX., XI., XIII., és XXIV. énekből Szapphó: Úgy tűnik nékem (Devecseri Gábor és Faludy György fordításában Anakreón: Gyűlölöm Tk o. szövegei és feladatai Tk o. fürtábra, 119. o feladat 5

6 Óra Szophoklész: Antigoné thébai mondakör, mítosz és dráma, tragédia, tragikum, konfliktusos dráma (alaphelyzet, szituáció, konfliktus, tettváltás, viszonyváltás, késleltetés, tetőpont, záró helyzet), dialógus, monológ, akció, dikció, katarzis, olvasat Téma A latin költészet remekeiből Catullus: Éljünk Lesbia drámai szöveg önálló (otthoni) olvasása; epikus sorrend megállapítása, drámai szövegértelmezés, jelenetek dramaturgiai elemzése, rendezői utasítások megfogalmazása; a szereplők értékállításainak, motivációinak, a drámai viszonyrendszer alakulásának (ellentétek, párhuzamok) feltárása grafikai szervezők, szövegelemző és drámapedagógiai eljárások, továbbá interpretációs stratégia (konfliktusos drámamodell) alkalmazásával; eltérő magatartásformák és igazságok jellemzése, értékelése, érvelés, cáfolás, bizonyító idézetek keresése, gyűjtőmunka, szövegalkotás, vita; képregény készítése; képi és szöveges információk összekapcsolása; házi feladat: kutatás, gyűjtés, alkotás, szövegalkotás, érvelés a tankönyv feladataiból memoriter (pl. Kreón trónbeszéde Antigoné panaszdala), tankönyvi ismeretközlő-értelmező szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával Tk. I. k o., ábrái Tk o. Antigoné-értelmezések Részletek Arisztotelész: Poétika c. művéből A RÓMAI IRODALOMBÓL 8 ÓRA a görög hagyomány és a latin művészet kapcsolata, Pax Romana, új költők, retorikus szerkezet, hiperbola, feszültség, értékszerkezet; a hellenizmus és a késő köztársaság korának hasonló életérzése tudásmozgósítás, önálló ismeretbővítés jelöléstechnikával jóslás, verselemzés, értelmezés, jóslásellenőrzés házi feladat: kreatív írás, Tk o. 15. Részlet John Reich történész írásából Tk. I. k o. Szabó Lőrinc, Faludy György, Kovács András Ferenc fordítás, átköltés, újraírás, Tk o. Catullus: Gyűlölök és szeretek Petri György: Mari bűnei 6

7 34. Vergilius és az ekloga IX. ecloga Horatius ódaköltészete Licinius Murenához 37. A latin verses epika néhány alkotásából Egy átváltozástörténet Ovidiustól Pygmalion az Átváltozásokból Vergilius: Aeneis Phaedrus és az állatmese hellenisztikus hagyomány, ekloga, idill, bukolikus téma, párbeszédes forma, idő- és értékszembesítés óda, arany közép, retorikus szerkezet, érvelés, kép és bölcsmondás, hajótoposz, allegória, a külső hatások belső kiegyenlítése mint a harmónia forrása, (alkaioszi versszak*, élj a mának) átváltozásmítosz, az alkotói folyamat mint utánzás és mint teremtés a homéroszi eposzok és az Aeneis fabula*, tanítás, szórakoztatás hatalommal szembeni magatartáslehetőségek megnevezése és értelmezése, választás, vélemény megfogalmazása; magatartásformák azonosítása, értékelése a versben, műfaji jellemzők feltárása elemző értelmezéssel; illusztráció készítése jóslás, állókép rajzolás, elemző értelmezés; magatartásmodell azonosítása, értelmezése szövegelemző eljárásokkal, az óda műfaji konvencióinak azonosítása; házi feladat: kreatív írás, Tk o feladatból választva tudásmozgósítás, előzetes (otthoni) olvasás, elemző értelmezés, véleményalkotás, vita, szövegtömörítés, illusztráció, interjú, kreatív írás tudásmozgósítás, kutatás, összehasonlítás szemponttáblázattal tudásmozgósítás, elemző értelmezés drámajáték (Lásd: Módszertani kézikönyv 132. o.), kreatív írás Tk. I. k o., 141. o. kép Alkaiosz: A hajó Horatius: Ars poetica Alkaiosz: A hajó Horatius: Thaliarchushoz Részlet Arisztotelész Poétikájából (Tk. I. k o.), illetve a My Fair Lady című filmből Tk. I. k o. Heltai Gáspár: A hollóról és a rókáról Örkény István: Gyász Romhányi József: A róka és a holló (két variáció) 38. Összefoglalás, rendszerezés: az antikvitás irodalma házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése csoportposzterek, prezentációk 7

8 39. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Már az első feladatlap összeállításakor célszerű az érettségi vizsga követelményeit szem előtt tartani, és az ismeret jellegű tudás mellett helyt adni szövegértési és szövegalkotási feladatnak is. Óra Téma 40. Egyetemesség-igény, az európai kultúra alapja Az Ószövetség szövegeiből Teremtéstörténetek A világ teremtése; Az első emberpár az Éden kertjében Kiűzetés az Édenből A BIBLIA VILÁGA 15 ÓRA a Biblia fogalma, részei, felosztása; metaforikus világának meghatározó jellemzői; a Biblia mint a művészet nagy kódja; Ószövetség,Újszövetség, kánon, kanonizáció, apokrif*; a Biblia jelentősége az európai gondolkodásban és művészetben teremtéstörténet, célszerű és tervszerű teremtés, szimbólum, szimbolikus nyelv, számszimbolika, gondolatritmus, szótőismétlés, kétféle elbeszélői hagyomány víz-, kert-, fatoposz, Éden, bűn, büntetés tudásmozgósítás, képolvasás, ismeretközlő tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, tanulói kérdésfeltevés, vázlatírás gondolkodástérképpel; tanulói portfólió készítése a téma végére, portfóliók páros gondozása a téma végéig folyamatosan a meglévő tudás mozgósítása, a bibliai teremtéstörténet olvasása és elemző értelmezése, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése (tanári segítséggel), vázlatkészítés, értelmezés és összevetés (az ember kétféle teremtése, más teremtéstörténetek) rajzolás, szövegértelmezés és érvelés grafikai szervezők használatával, vita, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése, (fotóalbum, összehasonlítás, egyéni kutató- és gyűjtőmunka, ismétlődő motívumok feltárása, a témát feldolgozó néhány művészeti alkotás bemutatása és értelmezése) otthonról hozott családi Bibliák Tk. I. k o. Tk. I. k o., 166. o. táblázata Akkád teremtéstörténet (Enúma elis) más, korábban olvasott teremtéstörténetek Tk. I. k o. A Biblia könyveinek felosztása, kanonizációja Jókai Mór: Az arany ember Mark Twain: Ádám és Éva naplója ek Bűnismétlő és pusztulástörténetek (Káin és Ábel, Az özönvíz, Bábel tornya Sütő András: Káin és Ábel Umberto Eco: Bábeli beszélgetés Tk o. 8

9 Két ószövetségi példázat a bizalomról és a prófétaszerepről Izsák feláldozása Jónás próféta könyve 47. A Zsoltárok könyvéből 23. zsoltár Az Újszövetség szövegeiből Részletek Máté evangéliumából példázat, próbatétel, hiány prófécia, próféta zsoltárok könyve, zsoltár, psalmus, panasz~, hálaadó~, bölcsességi~, bizalomének, metafora, metonímia, mondatpárhuzam evangélium, Máté, János, Lukács, Márk, szinoptikus, megváltás, Messiás, betlehemes és passiójáték asszociáció, bizalomjáték, műértelmezés, az elbeszélés poétikai jellemzőinek azonosítása, szerepük értelmezése, jelentésváltozatok megfogalmazása, kreatív írás asszociáció, emlékezetaktiválás, összehasonlítás, a prófétaszerep és az isteni gesztusok alakulásának elemző értelmezése, állóképek, belső hangok, jelentéslehetőségek megfogalmazása tudásmozgósítás, műfaji és poétikai jellemzők azonosítása, értelmezése házi feladat: zsoltárhagyomány a magyar irodalomban, Tk o. (portfólióba tehető) tudásmozgósítás, szövegolvasás jelöléstechnikával, értelmezés, elemzés, vázlatkészítés megadott szempontok szerint, kreatív írás, kutató-, gyűjtőmunka; XX. századi művek, (műek) olvasása (megtekintése) és értelmezése a témával összefüggésben, szoborjáték házi feladat: Tk o (portfólióba tehető) Tk. I. k o. Tk. I. k o. ábra Részlet az István, a király c. rockoperából Pilinszky János: A Szentírás margójára Tk. I. k o. Részlet Pasolini Máté evangéliuma c. filmjéből Greene Godspell Jewison Jézus Krisztus szupersztár c. filmjéből Eörsi István: Ábrahám és Izsák Babits Mihály: Jónás könyve ek Dsida Jenő: Nagycsütörtök Babits Mihály: Golgotai csárda Pákolitz István: A szadduceus tűnősése 51. A magvető példázata elbeszélői helyzet, példázat, hétköznapi tapasztalat, állandósult beszédforma szólásmagyarázat, a példázat szó szerinti és metaforikus jelentéseinek megkülönböztetése, a tartalom művészi elrendezését szolgáló alakzatok kiemelése, szerepük értelmezése, tudásalkalmazás Tk. I. k o. 9

10 52. Pál apostol leveleiből Pál I. levele a korinthusiakhoz A jelenések könyvéből János jelenései ek apostol, prédikáció, retorikus szerkezet, alakzatok, jelenés, motívumismétlődés (fa, föld, ég, víz), szerkezeti keret, apokalipszis* tudásmozgósítás, véleményalkotás, közös olvasás és szövegértelmezés, a prédikáció/jelenés poétikai-retorikai eszközeinek, hatásának vizsgálata, érvelés, vita, illusztrációkészítés 53. Összefoglalás Elbeszélésformák és lírai műfajok a Bibliában házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése, jegyzőkönyv készítése a csoport tevékenységéről 54. A tanulói portfóliók bemutatása Óra Téma közzététel 4-6 fős csoportokban, önértékelés, csoporttársak szóbeli értékelése Tk. I. k o. A tizenkét apostol kiállítás a tanulói portfóliókból Sylveszter János: Az magyar nípnek Fontosabb bibliafordítások Ennél a témánál a tanulói portfólió kiváltja a témazáró dolgozatot. Szöveges, fejlesztő értékelés, súlyozott jegy A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL 15 ÓRA 55. A középkor középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián 56. A vallomás mint lelki önéletrajz Szent Ágoston: Vallomások ókeresztény irodalom, önreflexivitás*, útallegória, allegorikus kifejezésmód, vallomás, (az olvasási technika változása és az új típusú személyiség kialakulása, patrisztika, skolasztika), tudásmozgósítás, összevető értelmezés, jóslás, példázás, kérdésposzter készítése, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés beszélgetés a lelki folyamatok gondozásának tapasztalatáról, az elbeszélői helyzet értelmezése, az allegorikus kifejezésmód és az önreflexivitás néhány poétikai eszközének kiemelése és értelmezése, kreatív írás, érvelés Tk. II. k o. Részlet A rózsa neve c. filmből, Részletek Dobszay László és Szendrei Janka Estétől estéig gregoriánok kazettájáról Tk. II. k. 9. o., o., 13. o. táblázata keresztény bölcselet, kolostori kultúra és szerzetesrendek a középkorban 10

11 Himnuszköltészet Assisi Ferenc: Naphimnusz Jacopone da Todi Stabat Mater és az Ómagyar Máriasiralom összehasonlító elemzése 59. Prédikáció írott magyar nyelven Halotti beszéd és könyörgés 60. Legendák, intelmek, geszták a középkori irodalom néhány további jellemző prózaműfaja Margit-legenda Világi irodalom Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán Egy misztikus utazás Részletek Dante Isteni színjátékából Pokol I. ének Pokol III. ének himnusz, a középkori himnuszköltészet hagyományba ágyazottsága, liturgikus szerepe, a korai és érett középkor himnuszköltészetének jellemzői, metaforák, motívumok, gondolatalakzatok, a középkor természet- és időszemlélete Mária-himnusz, ima, siralom, szekvencia, Leuveni Kódex prédikáció, Pray-kódex legenda (intelem, királytükör, geszta, totemállat) lovagi epika és líra, trubadúrok, minnesängerek, vágánsköltészet misztikus túlvilági utazás, isteni sugallat, műfajszintézis, allegorikus kifejezésmód, művészetfelfogás, számmisztika, tercina, ptolemaioszi világkép, toposzok: út, utazás, utazó, erdő, völgy, hegy; (antik hagyomány, hit és tudás viszonya) címmeditáció, a Naphimnusz tematikus, motivikus, poétikai jellemzőinek elemző értelmezése, kutatás; ötsoros írása, tudásmozgósítás, címmeditáció, jóslás, megnevezések, beszédhelyzetek értelmezése; nézőpontok, történésmozzanatok sorrendjének azonosítása és összevetése a versekben, műfaji-formai-poétikai jellemzők összehasonlító vizsgálata; szemponttáblázat készítése címmeditáció, beszédhelyzet vizsgálata, szerkezeti-nyelvi elemzés, összevetés a bibliai teremtés- és bűnesettörténettel, érvelés előfeltételtudás megteremtése, ek elemző értelmezése, világ- és emberkép, illetve jellemvizsgálat, műfaji jegyek azonosítása, értelmezése, szómagyarázat házi feladat: Tk. II. k. 37. o címmeditáció, jóslás, (lovageposz, lovagregény, jelképhasználat), elemzés, értelmezés, világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, összehasonlítás, kreatív írás, házi feladat: Tavasz édes mámorában Tk. II. k o. (Carmina Burana) előfeltételtudás megteremtése, szócikkolvasás és -értelmezés, alkalmazás, szoros szövegértelmezés szövegfeldolgozó technikák használatával, listakészítés, rangsorolás, összehasonlítás (összevetés a homéroszi hagyománnyal, Tk. II. k o. ; 20., 25., 29. o. táblázatai Részletek Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér c. filmjéből Tk. II. k o. Tk. II. k. 34. o. képe és ábrája Tk. II. k o. ; 46. o. ábra Tk. II. k. 47., 52., 54., o. ábrái, o. ből Demjén Ferenc: Honfoglalás, P. Mobil: Honfoglalás Kovács András Ferenc: Madonna a gyermekkel Kosztolányi Dezső és Márai Sándor Halotti beszéd c. versei ek Szent István intelmei Imre herceghez ek Anonymus: Gesta Hungarorum Részlet a Roland énekből és a Gyalog-galopp c. filmből Részlet Carl Orff Carmina Burana c. művéből Dante: Az egyeduralom Homérosz: Odüsszeia XI. ének Újszövetség: Pál II. levele 11

12 Személyesség és öntudat Villon költészetében: Ballada a Vastag Margot-ról Gyász-irat Kis Testamentum, Nagy Testamentum, balladaforma, haláltánc, Ubi sunt formula, oktáva, akrosztikon, a személyiség öntapasztalatának változása, irónia, önirónia, vallomásos lírai önéletrajz, argó, vágáns hagyomány elemzés-értelmezés, vita, érvelés, példázás, esszéírás) házi feladat: Tk. II. k. 51. o. 22. és/ 60. o. 15. világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, kreatív írás, helyzetgyakorlat, verselemzés, értelmezés (téma, beszédhelyzet, beszédmód, értékrend, forma, a személyesség jelenléte), tanultak alkalmazása, jelenetírás, érvelés, vita házi feladat: Tk. II. k. 64. o (Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól) Tk. II. k o., 72. o. ábra a Kaláka együttes Villonkazettája Pokol XXVI. ének Mészöly Dezső és Lator László Villonról ek; Részletek a Nagy Testamentumból; A felakasztását váró Villon négy sora 68. Összefoglalás otthoni felkészülés az összefoglaló tankönyvi kérdések alapján, megbeszélésegyeztetés a tanórán, csoportmunka, prezentáció 69. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Óra Téma Egy világiasabb szemlélet felé 72. Petrarca szonettjei Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog virágok Pó, földi kérgem A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL 23 ÓRA a reneszánsz fogalma, önértelmezése, viszonya az antikvitáshoz és a középkorhoz; humanizmus, humanisták, természetelvűség, tükörmetafora, utópia, reformáció, könyvnyomtatás Daloskönyv, petrarcai szonett, shakespeare-i szonett, petrarcai hagyomány tudásmozgósítás, listakészítés, csoportosítás, tanulói kérdezés, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása szakértői mozaikkal, jelöléssel jóslás, tudásmozgósítás, verselemzés, a reneszánsz költészet jellemzőinek, világés emberképének, azonosítása, összehasonlítás, a szonettforma ritmus és rímképletének vizsgálata, lényegkiemelés, általánosítás Tk. II. k o. Szerb Antal Petrarcáról Tk. II. k o. A reneszánsz érvényessége, természettudományok Shakespeare: 130. szonett 12

13 73. A szórakoztató rövidtörténet Boccaccio: Dekameron, Első nap, harmadik novella Dekameron, novella, összetett elbeszélői helyzet, szórakoztató előadásmód, nézőpont, példázat a példázatban, reneszánsz értékrend az elbeszélés műfaji jellemzőinek felelevenítése, kiegészítése és alkalmazása közös műértelmezésben, pletykajáték Babits Mihály Boccaccióról Tk. II. k o., 90. o. ábra Tk. II. k. 89. o önálló olvasás, összehasonlító szemponttáblázat készítése 74. A humanizmus és a reformáció Magyarországon Janus Pannonius itáliai epigrammáiból udvari reneszánsz, humanista költészet, az európai és a magyar művelődés természetes kölcsönhatása, epigramma előzetes tudás összegyűjtése és csoportosítása, előfeltevések megfogalmazása, az itáliai epigrammák műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása és értelmezése, az irónia nyelvi eszközeinek vizsgálata Tk. II. k o Janus Pannonius: Búcsú Váradtól Egy dunántúli mandulafáról búcsúvers, tájvers, elégia, epigramma, latin nyelvűség, tájvers, búcsúvers, humanista értékrend, középeurópaiság-tudat, allegorizáció (újplatonizmus) tudásmozgósítás, versértelmezés: poétikaiszerkezeti, motivikus jellemzők, reneszánsz vonások közös feltárása, perspektívaváltások azonosítása, értelmezése, ötsoros írása, asszociáció, beleképzeléses levél írása, memoriter: egy Janus-vers megtanulása Tk. II. k o. Ady Endre: Mátyás bolond diákja Janus Pannonius: Saját lelkéhez (szakaszos olvasással) 77. A reformáció százada reformáció, bibliafordítás, könyvnyomtatás, a reformáció irodalmi műfajai (históriás ének*, prédikáció, levél, vitadráma, zsoltár, fabula*, széphistória) 78. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól portré, énekvers, szövegvers önelemző lírai személyiség, aszimmetrikus kötetkompozíciós elv, tematikus elv, epikus keret, harang- és malomtoposz, összetett költői kép, oximoron tudásmozgósítás, csoportosítás, műveltségbővítés tankönyvi szöveg önálló feldolgozásával, vázlatírás beszélgetés a nyelvi idegenség tapasztalatáról, kérdésének megbeszélése, szómagyarázat, tudásmozgósítás helyzetgyakorlattal, címmeditáció, elemző értelmezés: a vershelyzet és eseménysorrend, a hangsúlyozottan tudatos szövegformálás szerkezeti, poétikai jellemzőinek vizsgálata, állókép, illusztráció, kreatív írás szerepbe helyezkedéssel, közös éneklés, szemléltető ábra készítése Tk. II. k o. ábra Tk. II. k Csörsz Rumen István Kőszeghy Péter Pálffy Géza Szentmártoni Szabó Géza: Balassi Bálint és kora, Balassi Kiadó, Kosztolányi Dezső és Komlovszki Tibor Balassiról ek Tk. II. k , 108. o. ábra Kovács András Ferenc: Hymnus matutinus és Balassi: Bánja, hogy szerelmesétől hajnalban kell elmenni 13

14 Egy katonaének 81. Adj már csendességet 82. Versértelmező dolgozat Balassi: Borivóknak való 83. Az angol reneszánsz dramaturgia és színház Shakespeare: Romeo és Júlia Hamlet híd szerkezet, életkép, szinekdoché, ütemhengsúlyos verselés, Balassi-strófa zsoltár, tudatos szövegformálás, megalkotottság, reneszánsz vallásosság az érettségi vizsga szövegalkotási feladatainak általános értékelő szempontjai (tartalom, szerkezet, nyelv) Erzsébet-kor, létezők láncolata, középkori drámahagyományok: moralitás, misztérium, mirákulum; dramaturgia, hármas tagolású színpad, a színház, színészet megítélése, a közönség a mű hagyományba ágyazottsága, konfliktusos dráma, metaforikus drámanyelv, jellem (karakter) blank verse, tragédia, komédia, színmű filmadaptáció tudásmozgósítás, információösszekapcsolás, véleményalkotás, verselemzés-értelmezés: szerkezet, téma, poétikai eszközök; állókép, kreatív írás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával műfajmeditáció, verselemzés, értelmezés, összehasonlítás, a reneszánsz vallásosság jellemzőinek azonosítása a versben, illusztráció házi feladat: Tk. II. k o. 1 2., memoriter egy Balassi vers megtanulása pályakép feldolgozása gondolkodástérképpel csoportmunka, prezentáció elsődleges olvasói tapasztok előhívása, drámaelemzés megadott szempontokkal: a konfliktusos modell alkalmazása, a korfordulós értékszerkezet feltárása, a drámai viszonyrendszer értelmezése, eltérő magatartásformák, nézőpontok és igazságok jellemzése, véleményformálás; idézetkeresés, gyűjtőmunka, grafikai szervezők alkalmazása, érvelés, csoportosítás, drámajátékok, érvelés, vita; gyűjtőmunka, szoros szövegelemzés, Tk. II. k , 113. o. ábra Tk. II. k o. ábra Claybourne-Treays: Shakespeare világa, Park Kiadó, Madden: Szerelmes Shakespeare c. film: a Globe Tk. II. k o. 1 2., o. Tk. II. k o., 133. és 139. o. ábrái; Részlet Zeffirelli Romeo és Júlia és Madden Szerelmes Shakespeare c. filmjéből Zeffirelli Hamlet és/ Tom Stoppard: Rosencrantz és Balassi és Ady versidézetek (Kiben bűne bocsánatáért könyörög, Balassi Bálint nevére, Háborúit és szíve fájdalmát, Bosszús, halk virágének, Az Úr érkezése, Imádság háború után) Heller Ágnes és Kállay Géza Shakespeare drámaművészetéről ek Shakespearekommentárok ek Jarry: Übü király 14

15 Cervantes: Don Quijote manierizmus, pikareszk, figurakettős, regény, lovagregény-paródia, viszonylagosság, hangsúlyozott megalkotottság, elbeszélői szerepek kreatív írás, összehasonlítás (antik dramaturgia, filmek Jarry-dráma); tankönyvi értelmezések refelktáló olvasása jelöléstechnikával, kutatás, beszámolás olvasói tapasztalatok és meglévő tudás összegyűjtése, regény értelmezése, elemzése, karakterelemzés, stíluselemzés (a paródia és a humor nyelvi eszközeinek azonosítása), véleményalkotás, vita, kreatív írás 91. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 92. Shakespeare Romeo és Júlia, illetve Hamlet c. drámája egy ének megadott szempontú értelmezése: pl. drámai konfliktus, jellem, belső hangok, nyelvhasználat Óra Téma 93. A barokk, a barokk Magyarországon irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete, a korszak magyar irodalma Pázmány Péter: Részletek Pázmány Péter prédikációiból Guildenstern halott c. filmjéből Unamuno Don Quijote és Sancho Panza élete Részlet Hiller La Mancha lovagja c. musicaljéből Tk. II. k o. Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője A MAGYAR BAROKK IRODALMÁBÓL 12 ÓRA barokk, ellenreformáció, jezsuita rend, rokokó, metafizikai gondolkodás, vallomásirodalom, önéletírás, barokk eposz prédikáció, retorika, térítés, tanítás, gyönyörködtetés, hagyományhoz kötöttség, érvelés, szemléletes képek és alakzatok az előismeretek, korismeret mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása reciproktanítással, összehasonlítás szövegfeldolgozás kettéosztott naplóval; elemzés, értelmezés poétikai-retorikai eszközök kiemelése, szerepük értelmezése, Tk. II. k o. 15

16 A barokk eposz Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem ek 101. Az irodalmi levél Mikes Kelemen: Törökországi levelek levél 102. Népszerű világi költészet a XVII XVIII. században Őszi harmat után Rákóci-nóta látásmód, barokk eposz, stílus, világ- és emberkép, segélykérés, eposzi téma, eposzi hős, Krisztus katonája, Krisztus követője, keresztény lovag, paradox tétel, kompozíció*, heroizálás (téma, hős), üdvtörténeti szemlélet, apoteózis, a mű hagyományba ágyazottsága: minták, források fiktív levél*, kommunikációs helyzet, több műfaj jelenléte, szórakoztató-tudósító szándék, visszatekintő idővezetés énekvers, névtelenség, kéziratos daloskönyvek, szóbeliség, folklór* műfaji változatosság, bujdosóének, össznemzeti szemlélet, tömegművészetrétegművészet gyűjtőmunka, poszterkészítés, a hatásos szónoki beszéd elemei, érvelés, vita, szövegalkotás: szónoklat, előadás tudásmozgósítás, cselekményrekonstrukció idődiagram készítése, eposzek szoros értelmezése, elemzése megadott szempontokkal, szövegfeldolgozási technikákkal, karakterelemzés, összevetés az antik mintákkal, poszterkészítés, stíluselemzés, kreatív írás, rajzolás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása (pl. jelöléssel) Tk. II. k o. 1., 180. o memoriter: Szigeti veszedelem 1 6. versszak Peroratio szövegértelmezés, műfaji-stiláris jellemzők vizsgálata, szövegalkotás, kutatás tájékozódó olvasás, néhány tematikus és poétikai jellemző azonosítása, értelmezése Tk. II. k , 191. o., 170., 172., 179. o. táblázatai Kosztolányi Dezső Mikes leveleiről Tk. II. k o. Tk. II. k o. Rónay László és Király Erzsébet Zrínyiről ek Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász ek Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév epigrammaciklus Karinthy Frigyes: Mint vélgaban 103. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 104. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) prezentációs anyagok csomagolópapíron 16

17 Óra Téma 105. A francia klasszicizmus; a francia klasszicista színház és dráma Molière: Tartuffe Amit a drámai, lírai és epikus szövegek olvasásról már tudunk; hagyománykövetés és újítás az irodalom alakulástörténetében A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA 5 ÓRA klasszicizmus, színpadiasság, antik hagyomány, racionalizmus, kartézianizmus, mértéktartás, hármas egység Descartes, Pascal gondolkodásrendszerének lényege commedia dell arte, farce, komédia, komikum, típus, helyzetkomikum, jellemkomikum, értékkonfliktus, rezonőr, deus ex machina az előzetes tudás mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés, megosztás Állj párba! technikával, műveltségbővítés, igaz-hamis állítások írása tudás- és elsődleges olvasói tapasztalatok mozgósítása, a konfliktusos drámamodell alkalmazása a komédiára, a szereplők karakterének, viszonyrendszerének és motivációinak vizsgálata, eltérő nézőpontok és magatartásformák értelmezése és értékelése, a humor forrásainak azonosítása és értelmezése helyzetekben és jelenetekben, ek szoros elemzése, drámajáték, jelmezterv készítése, kreatív írás ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 2 ÓRA Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. II. k o. Molière: Előszó a Tartuffe 1669-es változatához Tk. II. k o. ; 203. o. táblázatai Descartes, Pascal filozófiája Corneille: Három értekezés Boileau: Költészettan 17

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László)

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Témakörök: 1. Tájékoztató műfajcsalád II. fejezet 2. Az átmenet műfajai III. fejezet 3. A publicisztika IV. fejezet 4. A műkritikáról V. fejezet 5. Kiegészítő műfajok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN Kosztolányi Dezső: Egy asszony beszél Kosztolányi pályáján a nyitott jelentésképzés lehetővé tétele, illetve a befogadó és a nyelv társalkotói

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben