PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)"

Átírás

1 PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár joga és kötelessége, hogy az oktatáspolitikai dokumentumoknak különösen a kimeneti, érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelve, illetve a tanulócsoport ismereteit, képességeit, beállítódását, motivációját szem előtt tartva válogasson a taneszköz kínálta témákból, művekből, feladatokból. Mint ahogy az is, hogy a tankönyvben nem szereplő szövegekkel, témákkal foglalkozzon, más feladatokat találjon ki egy-egy téma, mű feldolgozásakor, a tanulás folyamatában. A könnyebb tájékozódás kedvéért piros színű kiemelést kaptak az érettségi vizsgakövetelményben megjelenő fogalmak (az emelt szintet csillaggal is jelöltük) és azok a művek, amelyek tanítását az OM kerettanterv [17/2004. V. 20.] is előírja. A kooperatív csoportmunkára ajánlott feladatsorokat, tanári kalauzokat mozaik, illetve szakértői mozaik technikával célszerű feldolgozni, nem kell tehát minden feladatot minden csoportnak megoldania. Sőt, a feladatsor maga is kínálat, egyáltalán nem szükséges minden feladatot megoldani. Célszerű viszont a ráhangolódás jelentésteremtés reflektálás konstruktivista tanulássegítési-tanulási modell folyamatát megőrizve válogatni. Nem jelöltem külön, de a szemléltetésnek mindenkor részét képezik az egyéni csoportprezentációk, poszterek. Ezeket mobiltelefonnal lefényképezve a diákok jegyzetként is használhatják. Ne sajnáljuk a bevezető témára tervezett időt. Alatta fontos információkhoz juthatunk az osztályba járó diákok előzetes tudásáról, irodalommal, olvasással kapcsolatos beállítódásáról, gondolkodásáról, képességeiről. A közös értelmezések folyamatában megkezdődhet a szintre hozás, az irodalomfogalom (fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, történetiség, intertextualitás), irodalomtanulás és irodalomértés sarkpontjainak, közös nevezőinek alapozása. Használjuk ki csoporton belül (heterogén csoportok) és csoportok között (homogén csoportok) a differenciálásban rejlő lehetőségeket is. 1

2 Óra Téma 1. Bemutatkozás, ismerkedés, követelmények, házi olvasmányok, tanulásmódszertan, tankönyvhasználat 2. Az irodalom eredete, szóbeliség és írásbeliség 3. Népszerű irodalom szépirodalom SZÖVEGVILÁGOK 10 ÓRA házi olvasmány, közös olvasói tapasztalat, ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás művészet, irodalom, irodalmiság, írásbeliség, szóbeliség, esztétika horror, thriller, krimi, kultuszkönyv, bestseller, lektűr, sci-fi irónia, irodalmi kultusz népszerű irodalom (populáris) és magas (elit) kultúra, határterületek a bevezető elolvasása és értelmezése, tanulói kérdezés gyűjtőmunka, eszmecsere, ötletbörze pókhálóábrával, szöveg- és képelemzés, véleményalkotás, példázás érvgyűjtés, vita, megbeszélés; szöveg- és képelemzés szövegértelmezés, alternatív szövegek (történetek) megalkotása (kitalálása), kreatív írás Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. 4. Az irodalom mint világalkotás Umerto Eco: A regény mint kozmológiai tény fikció (kitaláció), szövegvilág, az írás mint világalkotó tevékenység, valószerűség, meseszerűség kép- és szövegértelmezés, példagyűjtés, besorolás, kreatív írás, házi feladat: Tk. 16. o. 17. a tanulók olvasói tapasztalatai, Tk. I. k o. szakszöveg értelmezése (17. o.) 5. Az irodalmi alkotás mint szövegvilág Varró Dániel: A Bús, Piros Vödör dala elbeszélő és lírai szöveg értelmezési szempontjai, tudatos nyelvi megalkotottság, (elbeszélő, elbeszélés, történet) beszédhelyzet, vershelyzet, lírai én, szövegköztiség házi feladat megbeszélése, tudásmozgósítás, címmeditáció, reflexív olvasás, példázás, érvelés, a szöveg tudatos nyelvi megalkotottságának bizonyítása, beszédhelyzet és vershelyzet azonosítása, értelmezése házi feladat: Szövegek beszélgetése: Tk o. feladataiból Tk. I. k. 21. o. 2. feladat Mándy Iván: Az utcán 2

3 6 7. Témák, művek, olvasók az időben ek a következő művekből: Jókai Mór: És mégis mozog a föld, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Ottlik Géza: Iskola a határon, Szabó Magda: Abigél a mű és a befogadás (jelentés) időbelisége, művészi-irodalmi hagyomány, újítás 8. nemek, műfajok műnem, epika, líra, dráma, rendszer, rendszerezési igény, műfaj Szerző mű befogadó Karinthy Frigyes: A cirkusz Óra Téma irodalmi közlésfolyamat, szerző, mű, befogadó, befogadás, jelentés, olvasó és mű párbeszéde, értelmezés házi feladat megbeszélése tudásmozgósítás, jóslás, metaforikus gondolkodás, történeti gondolkodás, epikus szöveg elemzése, megértési feltételek és problémák azonosítása tudásmozgósítás, poszterkészítés, besorolás indoklással, szöveg- és táblázatolvasás jelöléstechnikával, önálló tudásalkalmazás tudásmozgósítás, véleményalkotás, állókép, novellaelemzés, illusztrációkészítés, kreatív írás, Tk. I. k. 25. o. kép Tk. I. k o. Részlet Truffaut 451 Fahrenheit c. filmjéből Gyengébb osztályban csak két, esetleg három tel dolgozzunk, alakíthatunk homogén csoportokat, és a gyorsabban haladók dolgozhatnak kettőnél több szöveggel. A Prométheuszhagyomány: Tk o. feladatai Pierrot: A bohóc W. Stevens: A ház csendes volt, s a világ aludt eszmecsere MÍTOSZ ÉS IRODALOM 6 ÓRA 11. Mítoszok világmagyarázat, mítosz, mitológia, őskép, összetett tudatforma, szóbeliség 12. Múzsák a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése A világ keletkezése a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése múzsa, feladatkör keletkezésmítosz, sokistenhit, istennemzedékek, istenek harca, emberszerűség, változatlan világrend, mitologikus idő, olümposzi istenek tudásmozgósítás, szakszöveg értelmezése, vázlatkészítés, példázás, képolvasás, tudásalkalmazás szócikk írása, ismertetés, állóképalkotás, szövegelemzés, képolvasás szövegelemzés, táblázatolvasás, szerepfelvétel Várkonyi Nándor a mítoszokról Tk. I. k o. Tk. I. k o., táblázata Tk. I. k o., 51. o. táblázata Nehezen olvasó tanulócsoportoknál a Hésziodosz szöveg helyett ajánljuk Trencsényi Waldapfel Imre Görög regék c. könyvének megfelelő eit. 3

4 15. Világkorszakok Hésziodosz: Munkák és napok aranykor világalkotás, megbeszélés, képolvasás és összehasonlítás, szövegelemzés házi feladat: gyűjtőmunka kreatív írás Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, Graves: Görög mítoszok önálló olvasás 16. Az ősi magyar hitvilág világfa, samanizmus tudásmozgósítás, tanulói kérdezés, ismeretközlő szöveg önálló feldolgozása, kutatás Óra Téma 17. Az európai irodalom kezdetei; a homéroszi eposzok Tk. I. k o. Más népek teremtéstörténeteiből A babiloni teremtéseposz ek és/ Kalevala ek Fehérlófia Hoppál Mihály Sámánok lelkek és jelképek c. könyvéből egy önálló olvasása, feldolgozása A Honfoglalás c. film vonatkozó einek megtekintése és megbeszélése AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL 15 ÓRA antikvitás, mintakövetés, az antik irodalmi-művészeti hagyomány jelentősége, eposz, homéroszi kérdés 18. Eposzi kellékek eposzi kellékek: segélykérés, tárgymegjelölés, a dolgok közepébe vágó kezdés, seregszemle, epikus hasonlat, állandó jelző, toposz, isteni beavatkozás, késleltetés, előreutalás 19. Az időmértékes verselés ritmus, verselés, időmértékes vers, hosszú és rövid szótag, versláb, jambus, trocheus, daktilus, spondeus, hexamerer tudásmozgósítás, meglévő ismeretek rendszerezése, tankönyvi szöveg, táblázat önálló feldolgozása táblázatértelmezés, házi feladat: tudásalkalmazás választva a Tk. 69. o feladataiból memoriter: Iliász 1 7. sor képelemzés, a szabályos ismétlődés példázása, verstani gyakorlatok, hexameter ritmizálása és jelölése tanári segítséggel, majd önállóan, hangos Tk. I. k o., táblázata Odüsszeia VIII. ének Tk. I. k. 70. o. Vasarelyképek Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen ek (skandáló) olvasás 20. A trójai mondakör eposzi cselekmény szövegtömörítés, képregény készítése Trencsényi-Waldapfel Imre Görög regék c. könyvéből vonatkozó történetek önálló olvasása, feldolgozása történetpiramissal 4

5 Részletek az Iliászból az Odüsszeiából Iliász: I. ének (A dögvész. Akhilleusz haragja) XVIII. ének (Akhilleusz pajzsa) Odüsszeia: Az Odüsszeia cselekménye és szerkezete I. ének (Az istenek gyűlése) V. ének (Odüsszeusz tutaja) IX. ének (Küklopeia) 25. A görög líra Szapphó: Aphroditéhoz 26. Anakreón: Engem a szerelem 27. A görög dráma és színház trójai mondakör, eposzi tárgy, hőstípus, hőseszmény, embereszmény, érték, egyén és közösség viszonya, epizód, utazástoposz, szerkezet, elbeszélői szerep, egyenes beszéd, idézet líra, személyesség, himnusz, idősík, idősíkváltás, szapphói strófa* dal, anakreóni dal dráma, színház, színházi előadás, kardal, Dionüszosz-kultusz, színházépület, tánctér, nézőtér, drámaverseny, színészek, akció, dikció Iliász: hosszabb eposzek önálló, otthoni olvasása, közös értelmezése, cselekményvázlat készítése, megértési nehézségek azonosítása, tanulói kérdezés, képi és szöveginformációk összekapcsolása, összehasonlítása, önálló kutatás, gyűjtőmunka internet használatával, szövegelemzés grafikai szervezők, szövegfeldolgozó technikák használatával, illusztráció, kreatív írás, drámajáték, szerepbe helyezkedés, érvelés, szerkezeti kapcsolatok azonosítása (részegész, párhuzamok, ismétlődések), értelmezése, elbeszélői hang és szerep azonosítása a szövegben, epikus sorrend megállapítása, a szereplők motivációinak, értékrendjének feltárása lírai szöveg olvasása, a himnusz műfaji jellemzőinek és a vers poétikai eszközeinek azonosítása, szerepük értelmezése (tanári segítséggel), kreatív írás a dal műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása, értelmezése, lírai művek elemző szempontjainak alkalmazása, véleményalkotás, érvelés, vita feltárása, lírai szöveg olvasása és értelmezése megadott szempontok szerint drámaolvasási és színházi tapasztalatok összegyűjtése, a tudás önálló bővítése tankönyvi szöveg feldolgozásával Tk. I. k o. és a 89. o. táblázata Tk. I. k o. és a 91. o. táblázata Tk. I. k o. és ábrái Tk. I. k o., 112. o. fürtábrája Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. I. k o. Iliász XV. ének Odüsszeia XII. ének Odüsszeusz és a nők: ek a VI., IX., XI., XIII., és XXIV. énekből Szapphó: Úgy tűnik nékem (Devecseri Gábor és Faludy György fordításában Anakreón: Gyűlölöm Tk o. szövegei és feladatai Tk o. fürtábra, 119. o feladat 5

6 Óra Szophoklész: Antigoné thébai mondakör, mítosz és dráma, tragédia, tragikum, konfliktusos dráma (alaphelyzet, szituáció, konfliktus, tettváltás, viszonyváltás, késleltetés, tetőpont, záró helyzet), dialógus, monológ, akció, dikció, katarzis, olvasat Téma A latin költészet remekeiből Catullus: Éljünk Lesbia drámai szöveg önálló (otthoni) olvasása; epikus sorrend megállapítása, drámai szövegértelmezés, jelenetek dramaturgiai elemzése, rendezői utasítások megfogalmazása; a szereplők értékállításainak, motivációinak, a drámai viszonyrendszer alakulásának (ellentétek, párhuzamok) feltárása grafikai szervezők, szövegelemző és drámapedagógiai eljárások, továbbá interpretációs stratégia (konfliktusos drámamodell) alkalmazásával; eltérő magatartásformák és igazságok jellemzése, értékelése, érvelés, cáfolás, bizonyító idézetek keresése, gyűjtőmunka, szövegalkotás, vita; képregény készítése; képi és szöveges információk összekapcsolása; házi feladat: kutatás, gyűjtés, alkotás, szövegalkotás, érvelés a tankönyv feladataiból memoriter (pl. Kreón trónbeszéde Antigoné panaszdala), tankönyvi ismeretközlő-értelmező szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával Tk. I. k o., ábrái Tk o. Antigoné-értelmezések Részletek Arisztotelész: Poétika c. művéből A RÓMAI IRODALOMBÓL 8 ÓRA a görög hagyomány és a latin művészet kapcsolata, Pax Romana, új költők, retorikus szerkezet, hiperbola, feszültség, értékszerkezet; a hellenizmus és a késő köztársaság korának hasonló életérzése tudásmozgósítás, önálló ismeretbővítés jelöléstechnikával jóslás, verselemzés, értelmezés, jóslásellenőrzés házi feladat: kreatív írás, Tk o. 15. Részlet John Reich történész írásából Tk. I. k o. Szabó Lőrinc, Faludy György, Kovács András Ferenc fordítás, átköltés, újraírás, Tk o. Catullus: Gyűlölök és szeretek Petri György: Mari bűnei 6

7 34. Vergilius és az ekloga IX. ecloga Horatius ódaköltészete Licinius Murenához 37. A latin verses epika néhány alkotásából Egy átváltozástörténet Ovidiustól Pygmalion az Átváltozásokból Vergilius: Aeneis Phaedrus és az állatmese hellenisztikus hagyomány, ekloga, idill, bukolikus téma, párbeszédes forma, idő- és értékszembesítés óda, arany közép, retorikus szerkezet, érvelés, kép és bölcsmondás, hajótoposz, allegória, a külső hatások belső kiegyenlítése mint a harmónia forrása, (alkaioszi versszak*, élj a mának) átváltozásmítosz, az alkotói folyamat mint utánzás és mint teremtés a homéroszi eposzok és az Aeneis fabula*, tanítás, szórakoztatás hatalommal szembeni magatartáslehetőségek megnevezése és értelmezése, választás, vélemény megfogalmazása; magatartásformák azonosítása, értékelése a versben, műfaji jellemzők feltárása elemző értelmezéssel; illusztráció készítése jóslás, állókép rajzolás, elemző értelmezés; magatartásmodell azonosítása, értelmezése szövegelemző eljárásokkal, az óda műfaji konvencióinak azonosítása; házi feladat: kreatív írás, Tk o feladatból választva tudásmozgósítás, előzetes (otthoni) olvasás, elemző értelmezés, véleményalkotás, vita, szövegtömörítés, illusztráció, interjú, kreatív írás tudásmozgósítás, kutatás, összehasonlítás szemponttáblázattal tudásmozgósítás, elemző értelmezés drámajáték (Lásd: Módszertani kézikönyv 132. o.), kreatív írás Tk. I. k o., 141. o. kép Alkaiosz: A hajó Horatius: Ars poetica Alkaiosz: A hajó Horatius: Thaliarchushoz Részlet Arisztotelész Poétikájából (Tk. I. k o.), illetve a My Fair Lady című filmből Tk. I. k o. Heltai Gáspár: A hollóról és a rókáról Örkény István: Gyász Romhányi József: A róka és a holló (két variáció) 38. Összefoglalás, rendszerezés: az antikvitás irodalma házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése csoportposzterek, prezentációk 7

8 39. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Már az első feladatlap összeállításakor célszerű az érettségi vizsga követelményeit szem előtt tartani, és az ismeret jellegű tudás mellett helyt adni szövegértési és szövegalkotási feladatnak is. Óra Téma 40. Egyetemesség-igény, az európai kultúra alapja Az Ószövetség szövegeiből Teremtéstörténetek A világ teremtése; Az első emberpár az Éden kertjében Kiűzetés az Édenből A BIBLIA VILÁGA 15 ÓRA a Biblia fogalma, részei, felosztása; metaforikus világának meghatározó jellemzői; a Biblia mint a művészet nagy kódja; Ószövetség,Újszövetség, kánon, kanonizáció, apokrif*; a Biblia jelentősége az európai gondolkodásban és művészetben teremtéstörténet, célszerű és tervszerű teremtés, szimbólum, szimbolikus nyelv, számszimbolika, gondolatritmus, szótőismétlés, kétféle elbeszélői hagyomány víz-, kert-, fatoposz, Éden, bűn, büntetés tudásmozgósítás, képolvasás, ismeretközlő tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, tanulói kérdésfeltevés, vázlatírás gondolkodástérképpel; tanulói portfólió készítése a téma végére, portfóliók páros gondozása a téma végéig folyamatosan a meglévő tudás mozgósítása, a bibliai teremtéstörténet olvasása és elemző értelmezése, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése (tanári segítséggel), vázlatkészítés, értelmezés és összevetés (az ember kétféle teremtése, más teremtéstörténetek) rajzolás, szövegértelmezés és érvelés grafikai szervezők használatával, vita, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése, (fotóalbum, összehasonlítás, egyéni kutató- és gyűjtőmunka, ismétlődő motívumok feltárása, a témát feldolgozó néhány művészeti alkotás bemutatása és értelmezése) otthonról hozott családi Bibliák Tk. I. k o. Tk. I. k o., 166. o. táblázata Akkád teremtéstörténet (Enúma elis) más, korábban olvasott teremtéstörténetek Tk. I. k o. A Biblia könyveinek felosztása, kanonizációja Jókai Mór: Az arany ember Mark Twain: Ádám és Éva naplója ek Bűnismétlő és pusztulástörténetek (Káin és Ábel, Az özönvíz, Bábel tornya Sütő András: Káin és Ábel Umberto Eco: Bábeli beszélgetés Tk o. 8

9 Két ószövetségi példázat a bizalomról és a prófétaszerepről Izsák feláldozása Jónás próféta könyve 47. A Zsoltárok könyvéből 23. zsoltár Az Újszövetség szövegeiből Részletek Máté evangéliumából példázat, próbatétel, hiány prófécia, próféta zsoltárok könyve, zsoltár, psalmus, panasz~, hálaadó~, bölcsességi~, bizalomének, metafora, metonímia, mondatpárhuzam evangélium, Máté, János, Lukács, Márk, szinoptikus, megváltás, Messiás, betlehemes és passiójáték asszociáció, bizalomjáték, műértelmezés, az elbeszélés poétikai jellemzőinek azonosítása, szerepük értelmezése, jelentésváltozatok megfogalmazása, kreatív írás asszociáció, emlékezetaktiválás, összehasonlítás, a prófétaszerep és az isteni gesztusok alakulásának elemző értelmezése, állóképek, belső hangok, jelentéslehetőségek megfogalmazása tudásmozgósítás, műfaji és poétikai jellemzők azonosítása, értelmezése házi feladat: zsoltárhagyomány a magyar irodalomban, Tk o. (portfólióba tehető) tudásmozgósítás, szövegolvasás jelöléstechnikával, értelmezés, elemzés, vázlatkészítés megadott szempontok szerint, kreatív írás, kutató-, gyűjtőmunka; XX. századi művek, (műek) olvasása (megtekintése) és értelmezése a témával összefüggésben, szoborjáték házi feladat: Tk o (portfólióba tehető) Tk. I. k o. Tk. I. k o. ábra Részlet az István, a király c. rockoperából Pilinszky János: A Szentírás margójára Tk. I. k o. Részlet Pasolini Máté evangéliuma c. filmjéből Greene Godspell Jewison Jézus Krisztus szupersztár c. filmjéből Eörsi István: Ábrahám és Izsák Babits Mihály: Jónás könyve ek Dsida Jenő: Nagycsütörtök Babits Mihály: Golgotai csárda Pákolitz István: A szadduceus tűnősése 51. A magvető példázata elbeszélői helyzet, példázat, hétköznapi tapasztalat, állandósult beszédforma szólásmagyarázat, a példázat szó szerinti és metaforikus jelentéseinek megkülönböztetése, a tartalom művészi elrendezését szolgáló alakzatok kiemelése, szerepük értelmezése, tudásalkalmazás Tk. I. k o. 9

10 52. Pál apostol leveleiből Pál I. levele a korinthusiakhoz A jelenések könyvéből János jelenései ek apostol, prédikáció, retorikus szerkezet, alakzatok, jelenés, motívumismétlődés (fa, föld, ég, víz), szerkezeti keret, apokalipszis* tudásmozgósítás, véleményalkotás, közös olvasás és szövegértelmezés, a prédikáció/jelenés poétikai-retorikai eszközeinek, hatásának vizsgálata, érvelés, vita, illusztrációkészítés 53. Összefoglalás Elbeszélésformák és lírai műfajok a Bibliában házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése, jegyzőkönyv készítése a csoport tevékenységéről 54. A tanulói portfóliók bemutatása Óra Téma közzététel 4-6 fős csoportokban, önértékelés, csoporttársak szóbeli értékelése Tk. I. k o. A tizenkét apostol kiállítás a tanulói portfóliókból Sylveszter János: Az magyar nípnek Fontosabb bibliafordítások Ennél a témánál a tanulói portfólió kiváltja a témazáró dolgozatot. Szöveges, fejlesztő értékelés, súlyozott jegy A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL 15 ÓRA 55. A középkor középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián 56. A vallomás mint lelki önéletrajz Szent Ágoston: Vallomások ókeresztény irodalom, önreflexivitás*, útallegória, allegorikus kifejezésmód, vallomás, (az olvasási technika változása és az új típusú személyiség kialakulása, patrisztika, skolasztika), tudásmozgósítás, összevető értelmezés, jóslás, példázás, kérdésposzter készítése, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés beszélgetés a lelki folyamatok gondozásának tapasztalatáról, az elbeszélői helyzet értelmezése, az allegorikus kifejezésmód és az önreflexivitás néhány poétikai eszközének kiemelése és értelmezése, kreatív írás, érvelés Tk. II. k o. Részlet A rózsa neve c. filmből, Részletek Dobszay László és Szendrei Janka Estétől estéig gregoriánok kazettájáról Tk. II. k. 9. o., o., 13. o. táblázata keresztény bölcselet, kolostori kultúra és szerzetesrendek a középkorban 10

11 Himnuszköltészet Assisi Ferenc: Naphimnusz Jacopone da Todi Stabat Mater és az Ómagyar Máriasiralom összehasonlító elemzése 59. Prédikáció írott magyar nyelven Halotti beszéd és könyörgés 60. Legendák, intelmek, geszták a középkori irodalom néhány további jellemző prózaműfaja Margit-legenda Világi irodalom Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán Egy misztikus utazás Részletek Dante Isteni színjátékából Pokol I. ének Pokol III. ének himnusz, a középkori himnuszköltészet hagyományba ágyazottsága, liturgikus szerepe, a korai és érett középkor himnuszköltészetének jellemzői, metaforák, motívumok, gondolatalakzatok, a középkor természet- és időszemlélete Mária-himnusz, ima, siralom, szekvencia, Leuveni Kódex prédikáció, Pray-kódex legenda (intelem, királytükör, geszta, totemállat) lovagi epika és líra, trubadúrok, minnesängerek, vágánsköltészet misztikus túlvilági utazás, isteni sugallat, műfajszintézis, allegorikus kifejezésmód, művészetfelfogás, számmisztika, tercina, ptolemaioszi világkép, toposzok: út, utazás, utazó, erdő, völgy, hegy; (antik hagyomány, hit és tudás viszonya) címmeditáció, a Naphimnusz tematikus, motivikus, poétikai jellemzőinek elemző értelmezése, kutatás; ötsoros írása, tudásmozgósítás, címmeditáció, jóslás, megnevezések, beszédhelyzetek értelmezése; nézőpontok, történésmozzanatok sorrendjének azonosítása és összevetése a versekben, műfaji-formai-poétikai jellemzők összehasonlító vizsgálata; szemponttáblázat készítése címmeditáció, beszédhelyzet vizsgálata, szerkezeti-nyelvi elemzés, összevetés a bibliai teremtés- és bűnesettörténettel, érvelés előfeltételtudás megteremtése, ek elemző értelmezése, világ- és emberkép, illetve jellemvizsgálat, műfaji jegyek azonosítása, értelmezése, szómagyarázat házi feladat: Tk. II. k. 37. o címmeditáció, jóslás, (lovageposz, lovagregény, jelképhasználat), elemzés, értelmezés, világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, összehasonlítás, kreatív írás, házi feladat: Tavasz édes mámorában Tk. II. k o. (Carmina Burana) előfeltételtudás megteremtése, szócikkolvasás és -értelmezés, alkalmazás, szoros szövegértelmezés szövegfeldolgozó technikák használatával, listakészítés, rangsorolás, összehasonlítás (összevetés a homéroszi hagyománnyal, Tk. II. k o. ; 20., 25., 29. o. táblázatai Részletek Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér c. filmjéből Tk. II. k o. Tk. II. k. 34. o. képe és ábrája Tk. II. k o. ; 46. o. ábra Tk. II. k. 47., 52., 54., o. ábrái, o. ből Demjén Ferenc: Honfoglalás, P. Mobil: Honfoglalás Kovács András Ferenc: Madonna a gyermekkel Kosztolányi Dezső és Márai Sándor Halotti beszéd c. versei ek Szent István intelmei Imre herceghez ek Anonymus: Gesta Hungarorum Részlet a Roland énekből és a Gyalog-galopp c. filmből Részlet Carl Orff Carmina Burana c. művéből Dante: Az egyeduralom Homérosz: Odüsszeia XI. ének Újszövetség: Pál II. levele 11

12 Személyesség és öntudat Villon költészetében: Ballada a Vastag Margot-ról Gyász-irat Kis Testamentum, Nagy Testamentum, balladaforma, haláltánc, Ubi sunt formula, oktáva, akrosztikon, a személyiség öntapasztalatának változása, irónia, önirónia, vallomásos lírai önéletrajz, argó, vágáns hagyomány elemzés-értelmezés, vita, érvelés, példázás, esszéírás) házi feladat: Tk. II. k. 51. o. 22. és/ 60. o. 15. világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, kreatív írás, helyzetgyakorlat, verselemzés, értelmezés (téma, beszédhelyzet, beszédmód, értékrend, forma, a személyesség jelenléte), tanultak alkalmazása, jelenetírás, érvelés, vita házi feladat: Tk. II. k. 64. o (Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól) Tk. II. k o., 72. o. ábra a Kaláka együttes Villonkazettája Pokol XXVI. ének Mészöly Dezső és Lator László Villonról ek; Részletek a Nagy Testamentumból; A felakasztását váró Villon négy sora 68. Összefoglalás otthoni felkészülés az összefoglaló tankönyvi kérdések alapján, megbeszélésegyeztetés a tanórán, csoportmunka, prezentáció 69. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Óra Téma Egy világiasabb szemlélet felé 72. Petrarca szonettjei Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog virágok Pó, földi kérgem A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL 23 ÓRA a reneszánsz fogalma, önértelmezése, viszonya az antikvitáshoz és a középkorhoz; humanizmus, humanisták, természetelvűség, tükörmetafora, utópia, reformáció, könyvnyomtatás Daloskönyv, petrarcai szonett, shakespeare-i szonett, petrarcai hagyomány tudásmozgósítás, listakészítés, csoportosítás, tanulói kérdezés, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása szakértői mozaikkal, jelöléssel jóslás, tudásmozgósítás, verselemzés, a reneszánsz költészet jellemzőinek, világés emberképének, azonosítása, összehasonlítás, a szonettforma ritmus és rímképletének vizsgálata, lényegkiemelés, általánosítás Tk. II. k o. Szerb Antal Petrarcáról Tk. II. k o. A reneszánsz érvényessége, természettudományok Shakespeare: 130. szonett 12

13 73. A szórakoztató rövidtörténet Boccaccio: Dekameron, Első nap, harmadik novella Dekameron, novella, összetett elbeszélői helyzet, szórakoztató előadásmód, nézőpont, példázat a példázatban, reneszánsz értékrend az elbeszélés műfaji jellemzőinek felelevenítése, kiegészítése és alkalmazása közös műértelmezésben, pletykajáték Babits Mihály Boccaccióról Tk. II. k o., 90. o. ábra Tk. II. k. 89. o önálló olvasás, összehasonlító szemponttáblázat készítése 74. A humanizmus és a reformáció Magyarországon Janus Pannonius itáliai epigrammáiból udvari reneszánsz, humanista költészet, az európai és a magyar művelődés természetes kölcsönhatása, epigramma előzetes tudás összegyűjtése és csoportosítása, előfeltevések megfogalmazása, az itáliai epigrammák műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása és értelmezése, az irónia nyelvi eszközeinek vizsgálata Tk. II. k o Janus Pannonius: Búcsú Váradtól Egy dunántúli mandulafáról búcsúvers, tájvers, elégia, epigramma, latin nyelvűség, tájvers, búcsúvers, humanista értékrend, középeurópaiság-tudat, allegorizáció (újplatonizmus) tudásmozgósítás, versértelmezés: poétikaiszerkezeti, motivikus jellemzők, reneszánsz vonások közös feltárása, perspektívaváltások azonosítása, értelmezése, ötsoros írása, asszociáció, beleképzeléses levél írása, memoriter: egy Janus-vers megtanulása Tk. II. k o. Ady Endre: Mátyás bolond diákja Janus Pannonius: Saját lelkéhez (szakaszos olvasással) 77. A reformáció százada reformáció, bibliafordítás, könyvnyomtatás, a reformáció irodalmi műfajai (históriás ének*, prédikáció, levél, vitadráma, zsoltár, fabula*, széphistória) 78. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól portré, énekvers, szövegvers önelemző lírai személyiség, aszimmetrikus kötetkompozíciós elv, tematikus elv, epikus keret, harang- és malomtoposz, összetett költői kép, oximoron tudásmozgósítás, csoportosítás, műveltségbővítés tankönyvi szöveg önálló feldolgozásával, vázlatírás beszélgetés a nyelvi idegenség tapasztalatáról, kérdésének megbeszélése, szómagyarázat, tudásmozgósítás helyzetgyakorlattal, címmeditáció, elemző értelmezés: a vershelyzet és eseménysorrend, a hangsúlyozottan tudatos szövegformálás szerkezeti, poétikai jellemzőinek vizsgálata, állókép, illusztráció, kreatív írás szerepbe helyezkedéssel, közös éneklés, szemléltető ábra készítése Tk. II. k o. ábra Tk. II. k Csörsz Rumen István Kőszeghy Péter Pálffy Géza Szentmártoni Szabó Géza: Balassi Bálint és kora, Balassi Kiadó, Kosztolányi Dezső és Komlovszki Tibor Balassiról ek Tk. II. k , 108. o. ábra Kovács András Ferenc: Hymnus matutinus és Balassi: Bánja, hogy szerelmesétől hajnalban kell elmenni 13

14 Egy katonaének 81. Adj már csendességet 82. Versértelmező dolgozat Balassi: Borivóknak való 83. Az angol reneszánsz dramaturgia és színház Shakespeare: Romeo és Júlia Hamlet híd szerkezet, életkép, szinekdoché, ütemhengsúlyos verselés, Balassi-strófa zsoltár, tudatos szövegformálás, megalkotottság, reneszánsz vallásosság az érettségi vizsga szövegalkotási feladatainak általános értékelő szempontjai (tartalom, szerkezet, nyelv) Erzsébet-kor, létezők láncolata, középkori drámahagyományok: moralitás, misztérium, mirákulum; dramaturgia, hármas tagolású színpad, a színház, színészet megítélése, a közönség a mű hagyományba ágyazottsága, konfliktusos dráma, metaforikus drámanyelv, jellem (karakter) blank verse, tragédia, komédia, színmű filmadaptáció tudásmozgósítás, információösszekapcsolás, véleményalkotás, verselemzés-értelmezés: szerkezet, téma, poétikai eszközök; állókép, kreatív írás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával műfajmeditáció, verselemzés, értelmezés, összehasonlítás, a reneszánsz vallásosság jellemzőinek azonosítása a versben, illusztráció házi feladat: Tk. II. k o. 1 2., memoriter egy Balassi vers megtanulása pályakép feldolgozása gondolkodástérképpel csoportmunka, prezentáció elsődleges olvasói tapasztok előhívása, drámaelemzés megadott szempontokkal: a konfliktusos modell alkalmazása, a korfordulós értékszerkezet feltárása, a drámai viszonyrendszer értelmezése, eltérő magatartásformák, nézőpontok és igazságok jellemzése, véleményformálás; idézetkeresés, gyűjtőmunka, grafikai szervezők alkalmazása, érvelés, csoportosítás, drámajátékok, érvelés, vita; gyűjtőmunka, szoros szövegelemzés, Tk. II. k , 113. o. ábra Tk. II. k o. ábra Claybourne-Treays: Shakespeare világa, Park Kiadó, Madden: Szerelmes Shakespeare c. film: a Globe Tk. II. k o. 1 2., o. Tk. II. k o., 133. és 139. o. ábrái; Részlet Zeffirelli Romeo és Júlia és Madden Szerelmes Shakespeare c. filmjéből Zeffirelli Hamlet és/ Tom Stoppard: Rosencrantz és Balassi és Ady versidézetek (Kiben bűne bocsánatáért könyörög, Balassi Bálint nevére, Háborúit és szíve fájdalmát, Bosszús, halk virágének, Az Úr érkezése, Imádság háború után) Heller Ágnes és Kállay Géza Shakespeare drámaművészetéről ek Shakespearekommentárok ek Jarry: Übü király 14

15 Cervantes: Don Quijote manierizmus, pikareszk, figurakettős, regény, lovagregény-paródia, viszonylagosság, hangsúlyozott megalkotottság, elbeszélői szerepek kreatív írás, összehasonlítás (antik dramaturgia, filmek Jarry-dráma); tankönyvi értelmezések refelktáló olvasása jelöléstechnikával, kutatás, beszámolás olvasói tapasztalatok és meglévő tudás összegyűjtése, regény értelmezése, elemzése, karakterelemzés, stíluselemzés (a paródia és a humor nyelvi eszközeinek azonosítása), véleményalkotás, vita, kreatív írás 91. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 92. Shakespeare Romeo és Júlia, illetve Hamlet c. drámája egy ének megadott szempontú értelmezése: pl. drámai konfliktus, jellem, belső hangok, nyelvhasználat Óra Téma 93. A barokk, a barokk Magyarországon irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete, a korszak magyar irodalma Pázmány Péter: Részletek Pázmány Péter prédikációiból Guildenstern halott c. filmjéből Unamuno Don Quijote és Sancho Panza élete Részlet Hiller La Mancha lovagja c. musicaljéből Tk. II. k o. Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője A MAGYAR BAROKK IRODALMÁBÓL 12 ÓRA barokk, ellenreformáció, jezsuita rend, rokokó, metafizikai gondolkodás, vallomásirodalom, önéletírás, barokk eposz prédikáció, retorika, térítés, tanítás, gyönyörködtetés, hagyományhoz kötöttség, érvelés, szemléletes képek és alakzatok az előismeretek, korismeret mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása reciproktanítással, összehasonlítás szövegfeldolgozás kettéosztott naplóval; elemzés, értelmezés poétikai-retorikai eszközök kiemelése, szerepük értelmezése, Tk. II. k o. 15

16 A barokk eposz Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem ek 101. Az irodalmi levél Mikes Kelemen: Törökországi levelek levél 102. Népszerű világi költészet a XVII XVIII. században Őszi harmat után Rákóci-nóta látásmód, barokk eposz, stílus, világ- és emberkép, segélykérés, eposzi téma, eposzi hős, Krisztus katonája, Krisztus követője, keresztény lovag, paradox tétel, kompozíció*, heroizálás (téma, hős), üdvtörténeti szemlélet, apoteózis, a mű hagyományba ágyazottsága: minták, források fiktív levél*, kommunikációs helyzet, több műfaj jelenléte, szórakoztató-tudósító szándék, visszatekintő idővezetés énekvers, névtelenség, kéziratos daloskönyvek, szóbeliség, folklór* műfaji változatosság, bujdosóének, össznemzeti szemlélet, tömegművészetrétegművészet gyűjtőmunka, poszterkészítés, a hatásos szónoki beszéd elemei, érvelés, vita, szövegalkotás: szónoklat, előadás tudásmozgósítás, cselekményrekonstrukció idődiagram készítése, eposzek szoros értelmezése, elemzése megadott szempontokkal, szövegfeldolgozási technikákkal, karakterelemzés, összevetés az antik mintákkal, poszterkészítés, stíluselemzés, kreatív írás, rajzolás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása (pl. jelöléssel) Tk. II. k o. 1., 180. o memoriter: Szigeti veszedelem 1 6. versszak Peroratio szövegértelmezés, műfaji-stiláris jellemzők vizsgálata, szövegalkotás, kutatás tájékozódó olvasás, néhány tematikus és poétikai jellemző azonosítása, értelmezése Tk. II. k , 191. o., 170., 172., 179. o. táblázatai Kosztolányi Dezső Mikes leveleiről Tk. II. k o. Tk. II. k o. Rónay László és Király Erzsébet Zrínyiről ek Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász ek Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév epigrammaciklus Karinthy Frigyes: Mint vélgaban 103. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 104. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) prezentációs anyagok csomagolópapíron 16

17 Óra Téma 105. A francia klasszicizmus; a francia klasszicista színház és dráma Molière: Tartuffe Amit a drámai, lírai és epikus szövegek olvasásról már tudunk; hagyománykövetés és újítás az irodalom alakulástörténetében A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA 5 ÓRA klasszicizmus, színpadiasság, antik hagyomány, racionalizmus, kartézianizmus, mértéktartás, hármas egység Descartes, Pascal gondolkodásrendszerének lényege commedia dell arte, farce, komédia, komikum, típus, helyzetkomikum, jellemkomikum, értékkonfliktus, rezonőr, deus ex machina az előzetes tudás mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés, megosztás Állj párba! technikával, műveltségbővítés, igaz-hamis állítások írása tudás- és elsődleges olvasói tapasztalatok mozgósítása, a konfliktusos drámamodell alkalmazása a komédiára, a szereplők karakterének, viszonyrendszerének és motivációinak vizsgálata, eltérő nézőpontok és magatartásformák értelmezése és értékelése, a humor forrásainak azonosítása és értelmezése helyzetekben és jelenetekben, ek szoros elemzése, drámajáték, jelmezterv készítése, kreatív írás ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 2 ÓRA Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. II. k o. Molière: Előszó a Tartuffe 1669-es változatához Tk. II. k o. ; 203. o. táblázatai Descartes, Pascal filozófiája Corneille: Három értekezés Boileau: Költészettan 17

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

NT-17120/I II. IRODALOM 9. TANKÖNYV TANMENETJAVASLAT (heti 2, évi 74 óra)

NT-17120/I II. IRODALOM 9. TANKÖNYV TANMENETJAVASLAT (heti 2, évi 74 óra) NT-17120/I II. IRODALOM 9. TANKÖNYV TANMENETJAVASLAT (heti 2, évi 74 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár joga és kötelessége, hogy az oktatáspolitikai

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem

Részletesebben

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120) TANKÖNYVÉHEZ ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYÉHEZ (17545)

PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120) TANKÖNYVÉHEZ ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYÉHEZ (17545) PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (17120) TANKÖNYVÉHEZ ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYÉHEZ (17545) 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: magyar nyelv és irodalom 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 11. évfolyam 3 Célok és feladatok A

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ...

2013/2014.tanév TANMENET. a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ... 2013/2014.tanév TANMENET a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató TANMENET A 10. ÉVFOLYAMOS ESTI KÉPZÉS SZÁMÁRAIRODALOMBÓL

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS SZÖVEGVILÁGOK TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9

TARTALOM BEVEZETÉS SZÖVEGVILÁGOK TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9 BEVEZETÉS TANKÖNYVHASZNÁLAT... 9 SZÖVEGVILÁGOK AZ IRODALOM EREDETE, SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG... 10 Falfirkák... 10 Viccek... 10 Örkény István: Csupa közhely részlet... 10 Varró Dániel: sms... 10 Podmaniczky

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Világirodalom A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL... 6. A KÖZÉPKOR... 6 Kettős világkép 8 Kettős emberkép 8

TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL... 6. A KÖZÉPKOR... 6 Kettős világkép 8 Kettős emberkép 8 TARTALOM A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL....................................................................... 6 A KÖZÉPKOR........................................................................................................

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 12. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ...

2013/2014.tanév TANMENET. a 12. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ... 2013/2014.tanév TANMENET a 12. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 02. Irodalom tanmenet

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés helyi tanterv 9. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Az irodalmi kommunikáció tantárgy a két tanítási nyelvű képzés első évében szolgálja a magyar nyelv

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI

KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI KI LE N CED IK ÉVFO LY A M IRODALO M DEFIN IC IÓI Antikvitás Biblia Középkor Reneszánsz dal, dithürambosz, ecloga, eclogák, elégia, epigramma, epizód, eposz, fabula, hexameter, himnusz, idill, időmértékes

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium OM: 034146 8700Marcali Petőfi S.u.16. A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Készítette: Horváthné

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam

Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam Magyar táncművészeti főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Irodalom osztályozó vizsga tételei 9-12. évfolyam I. félév Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam 1. Gondolatok a művészetről. Mire való a művészet?

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Tartalom I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Az antik görög epika Prométheusz és az emberek. Görög mítosz (Részlet Román József Mítoszok könyve címû mûvébõl) 16 Homérosz Iliász (Részletek. Devecseri

Részletesebben

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium helyi tanterve MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium helyi tanterve MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium helyi tanterve MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (Készült a kerettanterv alapján) A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

magyar nyelv és irodalomból

magyar nyelv és irodalomból Helyi tanterv az emelt szintű fakultációhoz magyar nyelv és irodalomból a 100/1997. kormányrendelet alapján. 12. osztály emelt fakultáció heti 2 óra, 32 hét, összesen 64 óra A magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 1. Irodalomelméleti alapfogalmak Műnemek jellemzése, műfajok besorolása Alapfogalmak: fikcionalitás, intertextualitás, műnem, műfaj 2. Mitológia: görög

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

Módszerek, eszközök, szemléltetés. Tanulói szerződés megkötése. Beszélgetés, élménybeszámoló a tanulók korábbi színházi és filmélményei alapján

Módszerek, eszközök, szemléltetés. Tanulói szerződés megkötése. Beszélgetés, élménybeszámoló a tanulók korábbi színházi és filmélményei alapján 4 T A N M E N E T Tananyag 1. Mi a tantárgy célja? Mivel foglalkozunk az év során? Kapcsolat a többi tantárggyal. Elméleti és gyakorlati feladatok a tanév során. 2. Dráma és színház. A tanulók korábbi

Részletesebben

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( /,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 1. A követelmények a képességekre,

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. Továbbhaladás feltételei Magyar nyelv és irodalom 9. D 1. Általános feltételek szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Vizsgaleírás 9 12. évfolyam A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 10. osztály Világirodalom késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). Barokk és klasszicizmus

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó 1 Tananyagbeosztás Alföldy Jenő Irodalom 5. (Olvasókönyv

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

III. (30 pont) Varianta 001

III. (30 pont) Varianta 001 III. (30 pont) Varianta 001 Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel: A drámai költemény jellemzői (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben