PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ. 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra)"

Átírás

1 PETHŐNÉ NAGY CSILLA: TANMENETJAVASLAT A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ IRODALOM 9. (16120/I II.) TANKÖNYVÉHEZ 9. ÉVFOLYAM (heti 3 óra, évi 111 óra) Megjegyzések A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár joga és kötelessége, hogy az oktatáspolitikai dokumentumoknak különösen a kimeneti, érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelve, illetve a tanulócsoport ismereteit, képességeit, beállítódását, motivációját szem előtt tartva válogasson a taneszköz kínálta témákból, művekből, feladatokból. Mint ahogy az is, hogy a tankönyvben nem szereplő szövegekkel, témákkal foglalkozzon, más feladatokat találjon ki egy-egy téma, mű feldolgozásakor, a tanulás folyamatában. A könnyebb tájékozódás kedvéért piros színű kiemelést kaptak az érettségi vizsgakövetelményben megjelenő fogalmak (az emelt szintet csillaggal is jelöltük) és azok a művek, amelyek tanítását az OM kerettanterv [17/2004. V. 20.] is előírja. A kooperatív csoportmunkára ajánlott feladatsorokat, tanári kalauzokat mozaik, illetve szakértői mozaik technikával célszerű feldolgozni, nem kell tehát minden feladatot minden csoportnak megoldania. Sőt, a feladatsor maga is kínálat, egyáltalán nem szükséges minden feladatot megoldani. Célszerű viszont a ráhangolódás jelentésteremtés reflektálás konstruktivista tanulássegítési-tanulási modell folyamatát megőrizve válogatni. Nem jelöltem külön, de a szemléltetésnek mindenkor részét képezik az egyéni csoportprezentációk, poszterek. Ezeket mobiltelefonnal lefényképezve a diákok jegyzetként is használhatják. Ne sajnáljuk a bevezető témára tervezett időt. Alatta fontos információkhoz juthatunk az osztályba járó diákok előzetes tudásáról, irodalommal, olvasással kapcsolatos beállítódásáról, gondolkodásáról, képességeiről. A közös értelmezések folyamatában megkezdődhet a szintre hozás, az irodalomfogalom (fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, történetiség, intertextualitás), irodalomtanulás és irodalomértés sarkpontjainak, közös nevezőinek alapozása. Használjuk ki csoporton belül (heterogén csoportok) és csoportok között (homogén csoportok) a differenciálásban rejlő lehetőségeket is. 1

2 Óra Téma 1. Bemutatkozás, ismerkedés, követelmények, házi olvasmányok, tanulásmódszertan, tankönyvhasználat 2. Az irodalom eredete, szóbeliség és írásbeliség 3. Népszerű irodalom szépirodalom SZÖVEGVILÁGOK 10 ÓRA házi olvasmány, közös olvasói tapasztalat, ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás művészet, irodalom, irodalmiság, írásbeliség, szóbeliség, esztétika horror, thriller, krimi, kultuszkönyv, bestseller, lektűr, sci-fi irónia, irodalmi kultusz népszerű irodalom (populáris) és magas (elit) kultúra, határterületek a bevezető elolvasása és értelmezése, tanulói kérdezés gyűjtőmunka, eszmecsere, ötletbörze pókhálóábrával, szöveg- és képelemzés, véleményalkotás, példázás érvgyűjtés, vita, megbeszélés; szöveg- és képelemzés szövegértelmezés, alternatív szövegek (történetek) megalkotása (kitalálása), kreatív írás Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. a tanulók olvasói tapasztalatai, meglévő tudása; Tk. I. k o. 4. Az irodalom mint világalkotás Umerto Eco: A regény mint kozmológiai tény fikció (kitaláció), szövegvilág, az írás mint világalkotó tevékenység, valószerűség, meseszerűség kép- és szövegértelmezés, példagyűjtés, besorolás, kreatív írás, házi feladat: Tk. 16. o. 17. a tanulók olvasói tapasztalatai, Tk. I. k o. szakszöveg értelmezése (17. o.) 5. Az irodalmi alkotás mint szövegvilág Varró Dániel: A Bús, Piros Vödör dala elbeszélő és lírai szöveg értelmezési szempontjai, tudatos nyelvi megalkotottság, (elbeszélő, elbeszélés, történet) beszédhelyzet, vershelyzet, lírai én, szövegköztiség házi feladat megbeszélése, tudásmozgósítás, címmeditáció, reflexív olvasás, példázás, érvelés, a szöveg tudatos nyelvi megalkotottságának bizonyítása, beszédhelyzet és vershelyzet azonosítása, értelmezése házi feladat: Szövegek beszélgetése: Tk o. feladataiból Tk. I. k. 21. o. 2. feladat Mándy Iván: Az utcán 2

3 6 7. Témák, művek, olvasók az időben ek a következő művekből: Jókai Mór: És mégis mozog a föld, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Ottlik Géza: Iskola a határon, Szabó Magda: Abigél a mű és a befogadás (jelentés) időbelisége, művészi-irodalmi hagyomány, újítás 8. nemek, műfajok műnem, epika, líra, dráma, rendszer, rendszerezési igény, műfaj Szerző mű befogadó Karinthy Frigyes: A cirkusz Óra Téma irodalmi közlésfolyamat, szerző, mű, befogadó, befogadás, jelentés, olvasó és mű párbeszéde, értelmezés házi feladat megbeszélése tudásmozgósítás, jóslás, metaforikus gondolkodás, történeti gondolkodás, epikus szöveg elemzése, megértési feltételek és problémák azonosítása tudásmozgósítás, poszterkészítés, besorolás indoklással, szöveg- és táblázatolvasás jelöléstechnikával, önálló tudásalkalmazás tudásmozgósítás, véleményalkotás, állókép, novellaelemzés, illusztrációkészítés, kreatív írás, Tk. I. k. 25. o. kép Tk. I. k o. Részlet Truffaut 451 Fahrenheit c. filmjéből Gyengébb osztályban csak két, esetleg három tel dolgozzunk, alakíthatunk homogén csoportokat, és a gyorsabban haladók dolgozhatnak kettőnél több szöveggel. A Prométheuszhagyomány: Tk o. feladatai Pierrot: A bohóc W. Stevens: A ház csendes volt, s a világ aludt eszmecsere MÍTOSZ ÉS IRODALOM 6 ÓRA 11. Mítoszok világmagyarázat, mítosz, mitológia, őskép, összetett tudatforma, szóbeliség 12. Múzsák a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése A világ keletkezése a görög mitológiában Hésziodosz: Istenek születése múzsa, feladatkör keletkezésmítosz, sokistenhit, istennemzedékek, istenek harca, emberszerűség, változatlan világrend, mitologikus idő, olümposzi istenek tudásmozgósítás, szakszöveg értelmezése, vázlatkészítés, példázás, képolvasás, tudásalkalmazás szócikk írása, ismertetés, állóképalkotás, szövegelemzés, képolvasás szövegelemzés, táblázatolvasás, szerepfelvétel Várkonyi Nándor a mítoszokról Tk. I. k o. Tk. I. k o., táblázata Tk. I. k o., 51. o. táblázata Nehezen olvasó tanulócsoportoknál a Hésziodosz szöveg helyett ajánljuk Trencsényi Waldapfel Imre Görög regék c. könyvének megfelelő eit. 3

4 15. Világkorszakok Hésziodosz: Munkák és napok aranykor világalkotás, megbeszélés, képolvasás és összehasonlítás, szövegelemzés házi feladat: gyűjtőmunka kreatív írás Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, Graves: Görög mítoszok önálló olvasás 16. Az ősi magyar hitvilág világfa, samanizmus tudásmozgósítás, tanulói kérdezés, ismeretközlő szöveg önálló feldolgozása, kutatás Óra Téma 17. Az európai irodalom kezdetei; a homéroszi eposzok Tk. I. k o. Más népek teremtéstörténeteiből A babiloni teremtéseposz ek és/ Kalevala ek Fehérlófia Hoppál Mihály Sámánok lelkek és jelképek c. könyvéből egy önálló olvasása, feldolgozása A Honfoglalás c. film vonatkozó einek megtekintése és megbeszélése AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL 15 ÓRA antikvitás, mintakövetés, az antik irodalmi-művészeti hagyomány jelentősége, eposz, homéroszi kérdés 18. Eposzi kellékek eposzi kellékek: segélykérés, tárgymegjelölés, a dolgok közepébe vágó kezdés, seregszemle, epikus hasonlat, állandó jelző, toposz, isteni beavatkozás, késleltetés, előreutalás 19. Az időmértékes verselés ritmus, verselés, időmértékes vers, hosszú és rövid szótag, versláb, jambus, trocheus, daktilus, spondeus, hexamerer tudásmozgósítás, meglévő ismeretek rendszerezése, tankönyvi szöveg, táblázat önálló feldolgozása táblázatértelmezés, házi feladat: tudásalkalmazás választva a Tk. 69. o feladataiból memoriter: Iliász 1 7. sor képelemzés, a szabályos ismétlődés példázása, verstani gyakorlatok, hexameter ritmizálása és jelölése tanári segítséggel, majd önállóan, hangos Tk. I. k o., táblázata Odüsszeia VIII. ének Tk. I. k. 70. o. Vasarelyképek Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen ek (skandáló) olvasás 20. A trójai mondakör eposzi cselekmény szövegtömörítés, képregény készítése Trencsényi-Waldapfel Imre Görög regék c. könyvéből vonatkozó történetek önálló olvasása, feldolgozása történetpiramissal 4

5 Részletek az Iliászból az Odüsszeiából Iliász: I. ének (A dögvész. Akhilleusz haragja) XVIII. ének (Akhilleusz pajzsa) Odüsszeia: Az Odüsszeia cselekménye és szerkezete I. ének (Az istenek gyűlése) V. ének (Odüsszeusz tutaja) IX. ének (Küklopeia) 25. A görög líra Szapphó: Aphroditéhoz 26. Anakreón: Engem a szerelem 27. A görög dráma és színház trójai mondakör, eposzi tárgy, hőstípus, hőseszmény, embereszmény, érték, egyén és közösség viszonya, epizód, utazástoposz, szerkezet, elbeszélői szerep, egyenes beszéd, idézet líra, személyesség, himnusz, idősík, idősíkváltás, szapphói strófa* dal, anakreóni dal dráma, színház, színházi előadás, kardal, Dionüszosz-kultusz, színházépület, tánctér, nézőtér, drámaverseny, színészek, akció, dikció Iliász: hosszabb eposzek önálló, otthoni olvasása, közös értelmezése, cselekményvázlat készítése, megértési nehézségek azonosítása, tanulói kérdezés, képi és szöveginformációk összekapcsolása, összehasonlítása, önálló kutatás, gyűjtőmunka internet használatával, szövegelemzés grafikai szervezők, szövegfeldolgozó technikák használatával, illusztráció, kreatív írás, drámajáték, szerepbe helyezkedés, érvelés, szerkezeti kapcsolatok azonosítása (részegész, párhuzamok, ismétlődések), értelmezése, elbeszélői hang és szerep azonosítása a szövegben, epikus sorrend megállapítása, a szereplők motivációinak, értékrendjének feltárása lírai szöveg olvasása, a himnusz műfaji jellemzőinek és a vers poétikai eszközeinek azonosítása, szerepük értelmezése (tanári segítséggel), kreatív írás a dal műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása, értelmezése, lírai művek elemző szempontjainak alkalmazása, véleményalkotás, érvelés, vita feltárása, lírai szöveg olvasása és értelmezése megadott szempontok szerint drámaolvasási és színházi tapasztalatok összegyűjtése, a tudás önálló bővítése tankönyvi szöveg feldolgozásával Tk. I. k o. és a 89. o. táblázata Tk. I. k o. és a 91. o. táblázata Tk. I. k o. és ábrái Tk. I. k o., 112. o. fürtábrája Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. I. k o. Iliász XV. ének Odüsszeia XII. ének Odüsszeusz és a nők: ek a VI., IX., XI., XIII., és XXIV. énekből Szapphó: Úgy tűnik nékem (Devecseri Gábor és Faludy György fordításában Anakreón: Gyűlölöm Tk o. szövegei és feladatai Tk o. fürtábra, 119. o feladat 5

6 Óra Szophoklész: Antigoné thébai mondakör, mítosz és dráma, tragédia, tragikum, konfliktusos dráma (alaphelyzet, szituáció, konfliktus, tettváltás, viszonyváltás, késleltetés, tetőpont, záró helyzet), dialógus, monológ, akció, dikció, katarzis, olvasat Téma A latin költészet remekeiből Catullus: Éljünk Lesbia drámai szöveg önálló (otthoni) olvasása; epikus sorrend megállapítása, drámai szövegértelmezés, jelenetek dramaturgiai elemzése, rendezői utasítások megfogalmazása; a szereplők értékállításainak, motivációinak, a drámai viszonyrendszer alakulásának (ellentétek, párhuzamok) feltárása grafikai szervezők, szövegelemző és drámapedagógiai eljárások, továbbá interpretációs stratégia (konfliktusos drámamodell) alkalmazásával; eltérő magatartásformák és igazságok jellemzése, értékelése, érvelés, cáfolás, bizonyító idézetek keresése, gyűjtőmunka, szövegalkotás, vita; képregény készítése; képi és szöveges információk összekapcsolása; házi feladat: kutatás, gyűjtés, alkotás, szövegalkotás, érvelés a tankönyv feladataiból memoriter (pl. Kreón trónbeszéde Antigoné panaszdala), tankönyvi ismeretközlő-értelmező szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával Tk. I. k o., ábrái Tk o. Antigoné-értelmezések Részletek Arisztotelész: Poétika c. művéből A RÓMAI IRODALOMBÓL 8 ÓRA a görög hagyomány és a latin művészet kapcsolata, Pax Romana, új költők, retorikus szerkezet, hiperbola, feszültség, értékszerkezet; a hellenizmus és a késő köztársaság korának hasonló életérzése tudásmozgósítás, önálló ismeretbővítés jelöléstechnikával jóslás, verselemzés, értelmezés, jóslásellenőrzés házi feladat: kreatív írás, Tk o. 15. Részlet John Reich történész írásából Tk. I. k o. Szabó Lőrinc, Faludy György, Kovács András Ferenc fordítás, átköltés, újraírás, Tk o. Catullus: Gyűlölök és szeretek Petri György: Mari bűnei 6

7 34. Vergilius és az ekloga IX. ecloga Horatius ódaköltészete Licinius Murenához 37. A latin verses epika néhány alkotásából Egy átváltozástörténet Ovidiustól Pygmalion az Átváltozásokból Vergilius: Aeneis Phaedrus és az állatmese hellenisztikus hagyomány, ekloga, idill, bukolikus téma, párbeszédes forma, idő- és értékszembesítés óda, arany közép, retorikus szerkezet, érvelés, kép és bölcsmondás, hajótoposz, allegória, a külső hatások belső kiegyenlítése mint a harmónia forrása, (alkaioszi versszak*, élj a mának) átváltozásmítosz, az alkotói folyamat mint utánzás és mint teremtés a homéroszi eposzok és az Aeneis fabula*, tanítás, szórakoztatás hatalommal szembeni magatartáslehetőségek megnevezése és értelmezése, választás, vélemény megfogalmazása; magatartásformák azonosítása, értékelése a versben, műfaji jellemzők feltárása elemző értelmezéssel; illusztráció készítése jóslás, állókép rajzolás, elemző értelmezés; magatartásmodell azonosítása, értelmezése szövegelemző eljárásokkal, az óda műfaji konvencióinak azonosítása; házi feladat: kreatív írás, Tk o feladatból választva tudásmozgósítás, előzetes (otthoni) olvasás, elemző értelmezés, véleményalkotás, vita, szövegtömörítés, illusztráció, interjú, kreatív írás tudásmozgósítás, kutatás, összehasonlítás szemponttáblázattal tudásmozgósítás, elemző értelmezés drámajáték (Lásd: Módszertani kézikönyv 132. o.), kreatív írás Tk. I. k o., 141. o. kép Alkaiosz: A hajó Horatius: Ars poetica Alkaiosz: A hajó Horatius: Thaliarchushoz Részlet Arisztotelész Poétikájából (Tk. I. k o.), illetve a My Fair Lady című filmből Tk. I. k o. Heltai Gáspár: A hollóról és a rókáról Örkény István: Gyász Romhányi József: A róka és a holló (két variáció) 38. Összefoglalás, rendszerezés: az antikvitás irodalma házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése csoportposzterek, prezentációk 7

8 39. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményeihez igazodva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Már az első feladatlap összeállításakor célszerű az érettségi vizsga követelményeit szem előtt tartani, és az ismeret jellegű tudás mellett helyt adni szövegértési és szövegalkotási feladatnak is. Óra Téma 40. Egyetemesség-igény, az európai kultúra alapja Az Ószövetség szövegeiből Teremtéstörténetek A világ teremtése; Az első emberpár az Éden kertjében Kiűzetés az Édenből A BIBLIA VILÁGA 15 ÓRA a Biblia fogalma, részei, felosztása; metaforikus világának meghatározó jellemzői; a Biblia mint a művészet nagy kódja; Ószövetség,Újszövetség, kánon, kanonizáció, apokrif*; a Biblia jelentősége az európai gondolkodásban és művészetben teremtéstörténet, célszerű és tervszerű teremtés, szimbólum, szimbolikus nyelv, számszimbolika, gondolatritmus, szótőismétlés, kétféle elbeszélői hagyomány víz-, kert-, fatoposz, Éden, bűn, büntetés tudásmozgósítás, képolvasás, ismeretközlő tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, tanulói kérdésfeltevés, vázlatírás gondolkodástérképpel; tanulói portfólió készítése a téma végére, portfóliók páros gondozása a téma végéig folyamatosan a meglévő tudás mozgósítása, a bibliai teremtéstörténet olvasása és elemző értelmezése, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése (tanári segítséggel), vázlatkészítés, értelmezés és összevetés (az ember kétféle teremtése, más teremtéstörténetek) rajzolás, szövegértelmezés és érvelés grafikai szervezők használatával, vita, a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése, (fotóalbum, összehasonlítás, egyéni kutató- és gyűjtőmunka, ismétlődő motívumok feltárása, a témát feldolgozó néhány művészeti alkotás bemutatása és értelmezése) otthonról hozott családi Bibliák Tk. I. k o. Tk. I. k o., 166. o. táblázata Akkád teremtéstörténet (Enúma elis) más, korábban olvasott teremtéstörténetek Tk. I. k o. A Biblia könyveinek felosztása, kanonizációja Jókai Mór: Az arany ember Mark Twain: Ádám és Éva naplója ek Bűnismétlő és pusztulástörténetek (Káin és Ábel, Az özönvíz, Bábel tornya Sütő András: Káin és Ábel Umberto Eco: Bábeli beszélgetés Tk o. 8

9 Két ószövetségi példázat a bizalomról és a prófétaszerepről Izsák feláldozása Jónás próféta könyve 47. A Zsoltárok könyvéből 23. zsoltár Az Újszövetség szövegeiből Részletek Máté evangéliumából példázat, próbatétel, hiány prófécia, próféta zsoltárok könyve, zsoltár, psalmus, panasz~, hálaadó~, bölcsességi~, bizalomének, metafora, metonímia, mondatpárhuzam evangélium, Máté, János, Lukács, Márk, szinoptikus, megváltás, Messiás, betlehemes és passiójáték asszociáció, bizalomjáték, műértelmezés, az elbeszélés poétikai jellemzőinek azonosítása, szerepük értelmezése, jelentésváltozatok megfogalmazása, kreatív írás asszociáció, emlékezetaktiválás, összehasonlítás, a prófétaszerep és az isteni gesztusok alakulásának elemző értelmezése, állóképek, belső hangok, jelentéslehetőségek megfogalmazása tudásmozgósítás, műfaji és poétikai jellemzők azonosítása, értelmezése házi feladat: zsoltárhagyomány a magyar irodalomban, Tk o. (portfólióba tehető) tudásmozgósítás, szövegolvasás jelöléstechnikával, értelmezés, elemzés, vázlatkészítés megadott szempontok szerint, kreatív írás, kutató-, gyűjtőmunka; XX. századi művek, (műek) olvasása (megtekintése) és értelmezése a témával összefüggésben, szoborjáték házi feladat: Tk o (portfólióba tehető) Tk. I. k o. Tk. I. k o. ábra Részlet az István, a király c. rockoperából Pilinszky János: A Szentírás margójára Tk. I. k o. Részlet Pasolini Máté evangéliuma c. filmjéből Greene Godspell Jewison Jézus Krisztus szupersztár c. filmjéből Eörsi István: Ábrahám és Izsák Babits Mihály: Jónás könyve ek Dsida Jenő: Nagycsütörtök Babits Mihály: Golgotai csárda Pákolitz István: A szadduceus tűnősése 51. A magvető példázata elbeszélői helyzet, példázat, hétköznapi tapasztalat, állandósult beszédforma szólásmagyarázat, a példázat szó szerinti és metaforikus jelentéseinek megkülönböztetése, a tartalom művészi elrendezését szolgáló alakzatok kiemelése, szerepük értelmezése, tudásalkalmazás Tk. I. k o. 9

10 52. Pál apostol leveleiből Pál I. levele a korinthusiakhoz A jelenések könyvéből János jelenései ek apostol, prédikáció, retorikus szerkezet, alakzatok, jelenés, motívumismétlődés (fa, föld, ég, víz), szerkezeti keret, apokalipszis* tudásmozgósítás, véleményalkotás, közös olvasás és szövegértelmezés, a prédikáció/jelenés poétikai-retorikai eszközeinek, hatásának vizsgálata, érvelés, vita, illusztrációkészítés 53. Összefoglalás Elbeszélésformák és lírai műfajok a Bibliában házi feladat: Tk o otthoni felkészülés a tankönyv összefoglaló kérdései szerint, megbeszélés csoportmunkával a tanórán, önértékelés, csoportok önértékelése, jegyzőkönyv készítése a csoport tevékenységéről 54. A tanulói portfóliók bemutatása Óra Téma közzététel 4-6 fős csoportokban, önértékelés, csoporttársak szóbeli értékelése Tk. I. k o. A tizenkét apostol kiállítás a tanulói portfóliókból Sylveszter János: Az magyar nípnek Fontosabb bibliafordítások Ennél a témánál a tanulói portfólió kiváltja a témazáró dolgozatot. Szöveges, fejlesztő értékelés, súlyozott jegy A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL 15 ÓRA 55. A középkor középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián 56. A vallomás mint lelki önéletrajz Szent Ágoston: Vallomások ókeresztény irodalom, önreflexivitás*, útallegória, allegorikus kifejezésmód, vallomás, (az olvasási technika változása és az új típusú személyiség kialakulása, patrisztika, skolasztika), tudásmozgósítás, összevető értelmezés, jóslás, példázás, kérdésposzter készítése, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés beszélgetés a lelki folyamatok gondozásának tapasztalatáról, az elbeszélői helyzet értelmezése, az allegorikus kifejezésmód és az önreflexivitás néhány poétikai eszközének kiemelése és értelmezése, kreatív írás, érvelés Tk. II. k o. Részlet A rózsa neve c. filmből, Részletek Dobszay László és Szendrei Janka Estétől estéig gregoriánok kazettájáról Tk. II. k. 9. o., o., 13. o. táblázata keresztény bölcselet, kolostori kultúra és szerzetesrendek a középkorban 10

11 Himnuszköltészet Assisi Ferenc: Naphimnusz Jacopone da Todi Stabat Mater és az Ómagyar Máriasiralom összehasonlító elemzése 59. Prédikáció írott magyar nyelven Halotti beszéd és könyörgés 60. Legendák, intelmek, geszták a középkori irodalom néhány további jellemző prózaműfaja Margit-legenda Világi irodalom Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán Egy misztikus utazás Részletek Dante Isteni színjátékából Pokol I. ének Pokol III. ének himnusz, a középkori himnuszköltészet hagyományba ágyazottsága, liturgikus szerepe, a korai és érett középkor himnuszköltészetének jellemzői, metaforák, motívumok, gondolatalakzatok, a középkor természet- és időszemlélete Mária-himnusz, ima, siralom, szekvencia, Leuveni Kódex prédikáció, Pray-kódex legenda (intelem, királytükör, geszta, totemállat) lovagi epika és líra, trubadúrok, minnesängerek, vágánsköltészet misztikus túlvilági utazás, isteni sugallat, műfajszintézis, allegorikus kifejezésmód, művészetfelfogás, számmisztika, tercina, ptolemaioszi világkép, toposzok: út, utazás, utazó, erdő, völgy, hegy; (antik hagyomány, hit és tudás viszonya) címmeditáció, a Naphimnusz tematikus, motivikus, poétikai jellemzőinek elemző értelmezése, kutatás; ötsoros írása, tudásmozgósítás, címmeditáció, jóslás, megnevezések, beszédhelyzetek értelmezése; nézőpontok, történésmozzanatok sorrendjének azonosítása és összevetése a versekben, műfaji-formai-poétikai jellemzők összehasonlító vizsgálata; szemponttáblázat készítése címmeditáció, beszédhelyzet vizsgálata, szerkezeti-nyelvi elemzés, összevetés a bibliai teremtés- és bűnesettörténettel, érvelés előfeltételtudás megteremtése, ek elemző értelmezése, világ- és emberkép, illetve jellemvizsgálat, műfaji jegyek azonosítása, értelmezése, szómagyarázat házi feladat: Tk. II. k. 37. o címmeditáció, jóslás, (lovageposz, lovagregény, jelképhasználat), elemzés, értelmezés, világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, összehasonlítás, kreatív írás, házi feladat: Tavasz édes mámorában Tk. II. k o. (Carmina Burana) előfeltételtudás megteremtése, szócikkolvasás és -értelmezés, alkalmazás, szoros szövegértelmezés szövegfeldolgozó technikák használatával, listakészítés, rangsorolás, összehasonlítás (összevetés a homéroszi hagyománnyal, Tk. II. k o. ; 20., 25., 29. o. táblázatai Részletek Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér c. filmjéből Tk. II. k o. Tk. II. k. 34. o. képe és ábrája Tk. II. k o. ; 46. o. ábra Tk. II. k. 47., 52., 54., o. ábrái, o. ből Demjén Ferenc: Honfoglalás, P. Mobil: Honfoglalás Kovács András Ferenc: Madonna a gyermekkel Kosztolányi Dezső és Márai Sándor Halotti beszéd c. versei ek Szent István intelmei Imre herceghez ek Anonymus: Gesta Hungarorum Részlet a Roland énekből és a Gyalog-galopp c. filmből Részlet Carl Orff Carmina Burana c. művéből Dante: Az egyeduralom Homérosz: Odüsszeia XI. ének Újszövetség: Pál II. levele 11

12 Személyesség és öntudat Villon költészetében: Ballada a Vastag Margot-ról Gyász-irat Kis Testamentum, Nagy Testamentum, balladaforma, haláltánc, Ubi sunt formula, oktáva, akrosztikon, a személyiség öntapasztalatának változása, irónia, önirónia, vallomásos lírai önéletrajz, argó, vágáns hagyomány elemzés-értelmezés, vita, érvelés, példázás, esszéírás) házi feladat: Tk. II. k. 51. o. 22. és/ 60. o. 15. világ- és emberkép, értékrend vizsgálata, kreatív írás, helyzetgyakorlat, verselemzés, értelmezés (téma, beszédhelyzet, beszédmód, értékrend, forma, a személyesség jelenléte), tanultak alkalmazása, jelenetírás, érvelés, vita házi feladat: Tk. II. k. 64. o (Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól) Tk. II. k o., 72. o. ábra a Kaláka együttes Villonkazettája Pokol XXVI. ének Mészöly Dezső és Lator László Villonról ek; Részletek a Nagy Testamentumból; A felakasztását váró Villon négy sora 68. Összefoglalás otthoni felkészülés az összefoglaló tankönyvi kérdések alapján, megbeszélésegyeztetés a tanórán, csoportmunka, prezentáció 69. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) Óra Téma Egy világiasabb szemlélet felé 72. Petrarca szonettjei Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog virágok Pó, földi kérgem A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL 23 ÓRA a reneszánsz fogalma, önértelmezése, viszonya az antikvitáshoz és a középkorhoz; humanizmus, humanisták, természetelvűség, tükörmetafora, utópia, reformáció, könyvnyomtatás Daloskönyv, petrarcai szonett, shakespeare-i szonett, petrarcai hagyomány tudásmozgósítás, listakészítés, csoportosítás, tanulói kérdezés, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása szakértői mozaikkal, jelöléssel jóslás, tudásmozgósítás, verselemzés, a reneszánsz költészet jellemzőinek, világés emberképének, azonosítása, összehasonlítás, a szonettforma ritmus és rímképletének vizsgálata, lényegkiemelés, általánosítás Tk. II. k o. Szerb Antal Petrarcáról Tk. II. k o. A reneszánsz érvényessége, természettudományok Shakespeare: 130. szonett 12

13 73. A szórakoztató rövidtörténet Boccaccio: Dekameron, Első nap, harmadik novella Dekameron, novella, összetett elbeszélői helyzet, szórakoztató előadásmód, nézőpont, példázat a példázatban, reneszánsz értékrend az elbeszélés műfaji jellemzőinek felelevenítése, kiegészítése és alkalmazása közös műértelmezésben, pletykajáték Babits Mihály Boccaccióról Tk. II. k o., 90. o. ábra Tk. II. k. 89. o önálló olvasás, összehasonlító szemponttáblázat készítése 74. A humanizmus és a reformáció Magyarországon Janus Pannonius itáliai epigrammáiból udvari reneszánsz, humanista költészet, az európai és a magyar művelődés természetes kölcsönhatása, epigramma előzetes tudás összegyűjtése és csoportosítása, előfeltevések megfogalmazása, az itáliai epigrammák műfaji-poétikai jellemzőinek azonosítása és értelmezése, az irónia nyelvi eszközeinek vizsgálata Tk. II. k o Janus Pannonius: Búcsú Váradtól Egy dunántúli mandulafáról búcsúvers, tájvers, elégia, epigramma, latin nyelvűség, tájvers, búcsúvers, humanista értékrend, középeurópaiság-tudat, allegorizáció (újplatonizmus) tudásmozgósítás, versértelmezés: poétikaiszerkezeti, motivikus jellemzők, reneszánsz vonások közös feltárása, perspektívaváltások azonosítása, értelmezése, ötsoros írása, asszociáció, beleképzeléses levél írása, memoriter: egy Janus-vers megtanulása Tk. II. k o. Ady Endre: Mátyás bolond diákja Janus Pannonius: Saját lelkéhez (szakaszos olvasással) 77. A reformáció százada reformáció, bibliafordítás, könyvnyomtatás, a reformáció irodalmi műfajai (históriás ének*, prédikáció, levél, vitadráma, zsoltár, fabula*, széphistória) 78. Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól portré, énekvers, szövegvers önelemző lírai személyiség, aszimmetrikus kötetkompozíciós elv, tematikus elv, epikus keret, harang- és malomtoposz, összetett költői kép, oximoron tudásmozgósítás, csoportosítás, műveltségbővítés tankönyvi szöveg önálló feldolgozásával, vázlatírás beszélgetés a nyelvi idegenség tapasztalatáról, kérdésének megbeszélése, szómagyarázat, tudásmozgósítás helyzetgyakorlattal, címmeditáció, elemző értelmezés: a vershelyzet és eseménysorrend, a hangsúlyozottan tudatos szövegformálás szerkezeti, poétikai jellemzőinek vizsgálata, állókép, illusztráció, kreatív írás szerepbe helyezkedéssel, közös éneklés, szemléltető ábra készítése Tk. II. k o. ábra Tk. II. k Csörsz Rumen István Kőszeghy Péter Pálffy Géza Szentmártoni Szabó Géza: Balassi Bálint és kora, Balassi Kiadó, Kosztolányi Dezső és Komlovszki Tibor Balassiról ek Tk. II. k , 108. o. ábra Kovács András Ferenc: Hymnus matutinus és Balassi: Bánja, hogy szerelmesétől hajnalban kell elmenni 13

14 Egy katonaének 81. Adj már csendességet 82. Versértelmező dolgozat Balassi: Borivóknak való 83. Az angol reneszánsz dramaturgia és színház Shakespeare: Romeo és Júlia Hamlet híd szerkezet, életkép, szinekdoché, ütemhengsúlyos verselés, Balassi-strófa zsoltár, tudatos szövegformálás, megalkotottság, reneszánsz vallásosság az érettségi vizsga szövegalkotási feladatainak általános értékelő szempontjai (tartalom, szerkezet, nyelv) Erzsébet-kor, létezők láncolata, középkori drámahagyományok: moralitás, misztérium, mirákulum; dramaturgia, hármas tagolású színpad, a színház, színészet megítélése, a közönség a mű hagyományba ágyazottsága, konfliktusos dráma, metaforikus drámanyelv, jellem (karakter) blank verse, tragédia, komédia, színmű filmadaptáció tudásmozgósítás, információösszekapcsolás, véleményalkotás, verselemzés-értelmezés: szerkezet, téma, poétikai eszközök; állókép, kreatív írás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása jelöléstechnikával műfajmeditáció, verselemzés, értelmezés, összehasonlítás, a reneszánsz vallásosság jellemzőinek azonosítása a versben, illusztráció házi feladat: Tk. II. k o. 1 2., memoriter egy Balassi vers megtanulása pályakép feldolgozása gondolkodástérképpel csoportmunka, prezentáció elsődleges olvasói tapasztok előhívása, drámaelemzés megadott szempontokkal: a konfliktusos modell alkalmazása, a korfordulós értékszerkezet feltárása, a drámai viszonyrendszer értelmezése, eltérő magatartásformák, nézőpontok és igazságok jellemzése, véleményformálás; idézetkeresés, gyűjtőmunka, grafikai szervezők alkalmazása, érvelés, csoportosítás, drámajátékok, érvelés, vita; gyűjtőmunka, szoros szövegelemzés, Tk. II. k , 113. o. ábra Tk. II. k o. ábra Claybourne-Treays: Shakespeare világa, Park Kiadó, Madden: Szerelmes Shakespeare c. film: a Globe Tk. II. k o. 1 2., o. Tk. II. k o., 133. és 139. o. ábrái; Részlet Zeffirelli Romeo és Júlia és Madden Szerelmes Shakespeare c. filmjéből Zeffirelli Hamlet és/ Tom Stoppard: Rosencrantz és Balassi és Ady versidézetek (Kiben bűne bocsánatáért könyörög, Balassi Bálint nevére, Háborúit és szíve fájdalmát, Bosszús, halk virágének, Az Úr érkezése, Imádság háború után) Heller Ágnes és Kállay Géza Shakespeare drámaművészetéről ek Shakespearekommentárok ek Jarry: Übü király 14

15 Cervantes: Don Quijote manierizmus, pikareszk, figurakettős, regény, lovagregény-paródia, viszonylagosság, hangsúlyozott megalkotottság, elbeszélői szerepek kreatív írás, összehasonlítás (antik dramaturgia, filmek Jarry-dráma); tankönyvi értelmezések refelktáló olvasása jelöléstechnikával, kutatás, beszámolás olvasói tapasztalatok és meglévő tudás összegyűjtése, regény értelmezése, elemzése, karakterelemzés, stíluselemzés (a paródia és a humor nyelvi eszközeinek azonosítása), véleményalkotás, vita, kreatív írás 91. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 92. Shakespeare Romeo és Júlia, illetve Hamlet c. drámája egy ének megadott szempontú értelmezése: pl. drámai konfliktus, jellem, belső hangok, nyelvhasználat Óra Téma 93. A barokk, a barokk Magyarországon irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete, a korszak magyar irodalma Pázmány Péter: Részletek Pázmány Péter prédikációiból Guildenstern halott c. filmjéből Unamuno Don Quijote és Sancho Panza élete Részlet Hiller La Mancha lovagja c. musicaljéből Tk. II. k o. Borges: Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője A MAGYAR BAROKK IRODALMÁBÓL 12 ÓRA barokk, ellenreformáció, jezsuita rend, rokokó, metafizikai gondolkodás, vallomásirodalom, önéletírás, barokk eposz prédikáció, retorika, térítés, tanítás, gyönyörködtetés, hagyományhoz kötöttség, érvelés, szemléletes képek és alakzatok az előismeretek, korismeret mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása reciproktanítással, összehasonlítás szövegfeldolgozás kettéosztott naplóval; elemzés, értelmezés poétikai-retorikai eszközök kiemelése, szerepük értelmezése, Tk. II. k o. 15

16 A barokk eposz Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem ek 101. Az irodalmi levél Mikes Kelemen: Törökországi levelek levél 102. Népszerű világi költészet a XVII XVIII. században Őszi harmat után Rákóci-nóta látásmód, barokk eposz, stílus, világ- és emberkép, segélykérés, eposzi téma, eposzi hős, Krisztus katonája, Krisztus követője, keresztény lovag, paradox tétel, kompozíció*, heroizálás (téma, hős), üdvtörténeti szemlélet, apoteózis, a mű hagyományba ágyazottsága: minták, források fiktív levél*, kommunikációs helyzet, több műfaj jelenléte, szórakoztató-tudósító szándék, visszatekintő idővezetés énekvers, névtelenség, kéziratos daloskönyvek, szóbeliség, folklór* műfaji változatosság, bujdosóének, össznemzeti szemlélet, tömegművészetrétegművészet gyűjtőmunka, poszterkészítés, a hatásos szónoki beszéd elemei, érvelés, vita, szövegalkotás: szónoklat, előadás tudásmozgósítás, cselekményrekonstrukció idődiagram készítése, eposzek szoros értelmezése, elemzése megadott szempontokkal, szövegfeldolgozási technikákkal, karakterelemzés, összevetés az antik mintákkal, poszterkészítés, stíluselemzés, kreatív írás, rajzolás, tankönyvi szöveg reflektáló olvasása (pl. jelöléssel) Tk. II. k o. 1., 180. o memoriter: Szigeti veszedelem 1 6. versszak Peroratio szövegértelmezés, műfaji-stiláris jellemzők vizsgálata, szövegalkotás, kutatás tájékozódó olvasás, néhány tematikus és poétikai jellemző azonosítása, értelmezése Tk. II. k , 191. o., 170., 172., 179. o. táblázatai Kosztolányi Dezső Mikes leveleiről Tk. II. k o. Tk. II. k o. Rónay László és Király Erzsébet Zrínyiről ek Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász ek Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév epigrammaciklus Karinthy Frigyes: Mint vélgaban 103. Összefoglalás a tankönyv összefoglaló kérdéseivel: otthoni felkészülés, órai megbeszélés, csoportmunka 104. Témazáró dolgozat a kétszintű érettségi vizsga követelményei szerint összeállítva (műveltség, irodalomelmélet, szövegértés, szövegalkotás) prezentációs anyagok csomagolópapíron 16

17 Óra Téma 105. A francia klasszicizmus; a francia klasszicista színház és dráma Molière: Tartuffe Amit a drámai, lírai és epikus szövegek olvasásról már tudunk; hagyománykövetés és újítás az irodalom alakulástörténetében A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA 5 ÓRA klasszicizmus, színpadiasság, antik hagyomány, racionalizmus, kartézianizmus, mértéktartás, hármas egység Descartes, Pascal gondolkodásrendszerének lényege commedia dell arte, farce, komédia, komikum, típus, helyzetkomikum, jellemkomikum, értékkonfliktus, rezonőr, deus ex machina az előzetes tudás mozgósítása, tankönyvi szöveg önálló feldolgozása, vázlatkészítés, megosztás Állj párba! technikával, műveltségbővítés, igaz-hamis állítások írása tudás- és elsődleges olvasói tapasztalatok mozgósítása, a konfliktusos drámamodell alkalmazása a komédiára, a szereplők karakterének, viszonyrendszerének és motivációinak vizsgálata, eltérő nézőpontok és magatartásformák értelmezése és értékelése, a humor forrásainak azonosítása és értelmezése helyzetekben és jelenetekben, ek szoros elemzése, drámajáték, jelmezterv készítése, kreatív írás ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS 2 ÓRA Erika Fischer-Lichte: A dráma története Tk. II. k o. Molière: Előszó a Tartuffe 1669-es változatához Tk. II. k o. ; 203. o. táblázatai Descartes, Pascal filozófiája Corneille: Három értekezés Boileau: Költészettan 17

2013/2014.tanév TANMENET. a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ...

2013/2014.tanév TANMENET. a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ... 2013/2014.tanév TANMENET a 10. G osztály irodalom tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató TANMENET A 10. ÉVFOLYAMOS ESTI KÉPZÉS SZÁMÁRAIRODALOMBÓL

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. Továbbhaladás feltételei Magyar nyelv és irodalom 9. D 1. Általános feltételek szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából

Tartalom. I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Tartalom I. Szemelvények az antikvitás irodalmából Az antik görög epika Prométheusz és az emberek. Görög mítosz (Részlet Román József Mítoszok könyve címû mûvébõl) 16 Homérosz Iliász (Részletek. Devecseri

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor)

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor) 9. évfolyam Az irodalomtanítás feladata szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel az olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji természetének

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők

A felhasznált tankönyvek és segédanyagok: Arató-Pála: Bejáratok, Kitérők 1 TANMENET A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 8. C OSZTÁLYA SZÁMÁRA MAGNYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A VARIÁCIÓJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A tanmenet külön nyelvtan és külön irodalom

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

FOGALMAK HELYZET- ÉS JELLEMKOMIKUM:

FOGALMAK HELYZET- ÉS JELLEMKOMIKUM: Tartalom Fogalmak... 2 Helyzet- és jellemkomikum:... 2 Helyzetkomikum:... 2 Jellemkomikum... 2 Evangélium:... 2 Nyelvújítás:... 2 Lírai én:... 3 Korstílus:... 3 Rapszódia:... 3 Bibliográfia:... 3 Spondeus:...

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

III. (30 pont) Varianta 001

III. (30 pont) Varianta 001 III. (30 pont) Varianta 001 Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel: A drámai költemény jellemzői (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1 Ismerkedés egymással Ezen az órán még

Részletesebben

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés NT-11513 IRODALOM 5. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: Mesevilág: 13 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Mesék 13 óra Népmesék, műmesék.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

művelődéstörténeti korszak.

művelődéstörténeti korszak. A középkor A középkor Sokrétűen tagolt, hosszú időt felölelő művelődéstörténeti korszak. Kialakulása és lezárulása Európa különböző területein más-más időponthoz köthető. Kb. 1000 éves időszak, ami a klasszikus

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 BEVEZETŐ

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 BEVEZETŐ Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Leányfalu TÁMOP 3. 1. 4.-09/1-2009-0030 TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS BEVEZETŐ Debre Márta MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6. ÉVFOLYAM Zoltai Anikó BIOLÓGIA ÉS FÖLDRAJZ

Részletesebben

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24. (3) alapján, ezen helyi tanterv

Részletesebben

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve Szakközépiskolai képzés helyi tanterve óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 Idegen nyelvek 144 144 144 128 Matematika 144 144 144 128 Etika 36

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 ÉVFO-

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 1. A kommunikáció 2. A tömegkommunikáció 3. Etikett a kommunikációban 4. Hivatalos szövegek értelmezése 5. Jelek, jelrendszerek

Részletesebben

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban.

Apokalipszis: Külön irodalmi műfaj az i.e. II. évszázadban. IRODALOM Irodalmi fogalomtár A betűvel kezdődő szavak Adoniszi sor: A szapphói versszak negyedik sora. Egy daktilusból és egy trocheusból illetve spondeusból áll. Képlete: ( UU, ) vagy ( UU, U) Akció:

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és irodalomból. Magyar irodalom

Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és irodalomból. Magyar irodalom Osztályozó vizsga követelményei magyar nyelv és irodalomból A magyar nyelv és irodalom tantárgyból az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga eredménye egyenlő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz

Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom I. Reneszánsz A reneszánsz francia szó, jelentése: újjászületés. A XIV-XVI. század kultúrtörténeti és mővészeti korstílusa. Észak-Itáliából indult, ahol a gazdag

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

ЛІТЕРАТУРА. 10 11 класи IRODALOM. 10-11. osztály

ЛІТЕРАТУРА. 10 11 класи IRODALOM. 10-11. osztály ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою ЛІТЕРАТУРА (УГОРСЬКА ТА СВІТОВА) 0 класи Рівень стандарту/академічний рівень IRODALOM MAGYAR ÉS VILÁGIRODALOM 0-. osztály Bevezető

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor

Homéroszi eposzok antikvitás: A ógörög irodalom korszakolása: Homéroszi kor Archaikus kor Klasszikus kor Hellenisztikus kor Homéroszi eposzok antikvitás: ókori görög művelődést, tudományt, művészetet jelenti. kapcsolat: ókori Kelet hagyományaival, de átformálta azt. ógörög kultúra: Kr.e. VIII. sz.-tól-kr.e. I. sz.-ig ókori

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

2 2 2 2 3 3 3 3 Éves óraszám

2 2 2 2 3 3 3 3 Éves óraszám MAGYAR IRODALOM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Emelt óraszámú tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 2 2 3

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben