Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek. coordinated by the Office of. Justice

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek. coordinated by the Office of. Justice"

Átírás

1 Az Igazságügyi Hivatal által koordinált, jóvátételt tartalmazó pilot projektek Restitution pilot projects coordinated by the Office of dr. Törzs Edit dr. Velez Edit Pártfogás Napja Budapest június 22. Justice

2 A jóvátétel fogalma / Restitution Bőncselekmény következében keletkezett sérelem helyreállítása az elkövetı által a sértett vagy a közösség részére Reparation of harms caused by an offence to the victim or to the community by the offender. I. -Döntéshozó által elıírt szankció elem -Önként vállalt (szankció elem) -II. -Anyagi -Nem anyagi -Szimbolikus -III. -Sértett felé -Közösség vagy társadalom felé I. -Part of the sanction imposed by the decision-maker -Voluntary restitution II. -Material - Immaterial -Symbolic III. -To the victim -To the community/society

3 Jóvátételi elemek a pártfogói munkában Elements of restitution in the work of probation officers 1. Közérdekő munka / Community service 2. Pártfogó felügyelet külön magatartási szabály / Special behavior rules of probation supervision 3. Közvetítıi eljárás / Victim-offender mediation 4. Pártfogó felügyelıi vélemény / Pre-sentence report

4 Pilot projektek a mediáció módszere kapcsán / Pilot projects concerning mediation Probléma / Problem: I. Fiatalkorúak esetében sokszor egyszerre lenne szükség mediációra és pártfogó felügyeletre is / In case of juvenile offenders mediation and probation supervision are in concurrence, however both would be needed II. A mediációs megállapodásokban dominál az anyagi jóvátétel hogyan ösztönözhetjük a nem anyagi jellegő, ill. szimbolikus jellegő jóvátételt? / In most of the mediation agreements restitution is material how can we stimulate symbolic restitution?

5 A, Pártfogó felügyelet I. Mediation + Probation A Probation supervision Magatartási szabály: Konfliktuskezelési eljáráson való részvétel, az ott kötött Prescription of a special behavior megállapodás vagy vállalt kötelezettségek rule by the prosecutor: the offender betartása has to participate on a conflict resolution process and fulfill the Módszerek: bármilyen resztoratív módszer, agreement set on that. nem kell a sértettnek személyesen részt Any restorative method can be vennie. Nem mediálható cselekményeknél is. B, Közvetítıi eljárás applied victim s participation is not necessary. Applicable when VOM isn t. B Victim-offender mediation Olyan megállapodás elısegítése, amelynek teljesítése hosszabb idıtartamon keresztül Longer fulfillment period of the valósul meg vádemelés elhalasztása és agreements let the prosecutor to pártfogó felügyelet. Itt elsısorban a sértett order probation supervision. felé történı jóvátétel valósulhat meg. Restitution towards the victim.

6 II. Semleges mediátor hogyan ösztönözhetjük a szimbolikus jóvátételi formákat? / Neutral mediator how to promote symbolic forms of restitution? - Elıkészítı megbeszélés a sértettel / Preparatory meeting with the victim - Szolgáltatási lista összeállítása és elhelyezése a mediációs tárgyalóknál / List of possible local forms of restitution placed at mediation rooms - Semleges szakértı behívása a megállapodás kidolgozásakor / Neutral professional invited to the phase of elaboration of the agreement

7 Közösségi jóvátételi program Pártfogó Felügyelıi Szolgálat

8 Pilot projekt: Közösségi jóvátételi programok a fıvárosban- Fıvárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelıi Szolgálata Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató (2007. szeptember április) OBmB projekt

9 Kiinduló pont: Helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazása a fiatalkorúak esetében A szimbolikus jóvátételi formák elterjesztése

10 A projekt mintája egy angol helyreállító igazságszolgáltatási program (Oxfordshire): Fiatalkorú elkövetıkkel foglalkozó munkacsoport (Youth Offending Team, YOT) minden esetben konzultál a sértettel, felkínálva a lehetıséget, hogy az elkövetıvel kapcsolatba kerüljön, illetve meghatározza a jóvátétel irányát. Azok a sértettek, akik nem akarnak találkozni a fiatalkorú elkövetıvel, vagy nem fogadják el az általa felkínált jóvátételi formát, egy, a helyi jóvátételi lehetıségeket nyújtó programokat felsoroló listából választhatnak.

11 Projekt eredeti célja: a szimbolikus jóvátételi lehetıségek listájának a büntetıjogi mediációban való hasznosítása Végül a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályainak teljesítéseként valósult meg

12 A projekt célja a szimbolikus jóvátétel színterének felépítése A közösség bevonása egy olyan szervezeti hálózat létrehozása, amely alkalmas szimbolikus jóvátételt megvalósító fiatalkorú elkövetık fogadására: Fiatalokkal foglalkoznak Meghatározott közösségi célok érdekében, illetve értékek mentén fejtik ki tevékenységüket (pl. környezetvédelem, kórházi segítı munka, egyéb karitatív tevékenységek ) kortárssegítı mentorok bevonása

13 Súlypont A közösség aktív részvételének erısítése Társadalmi befogadás elısegítése

14 Szempontok Helyreállító igazságszolgáltatás a közösség irányában megvalósuló jóvátétel A fiatalkorúak büntetı igazságszolgáltatására vonatkozó alapelvek: fiatal támogatásának, fejlıdésének szempontjai! tevékenységek: elsısorban NEM munkavégzés a tevékenységnek a fiatal fejlıdését is kell szolgálnia - közösségi értékek tudatosítása -társadalmi probléma iránti érzékenyítés

15 Szempontok Széles körő, változatos tevékenységei köröket lefedı közösségi jóvátételi program hálózat kiépítése a fıvárosban. A jóvátételi tevékenység meghatározásának szempontjai: az áldozat, a közösség igényei bőncselekmény jellegének, a fiatal egyéni szükségletei

16 Szimbolikus jóvátétel Szimbolikus (nem materiális) jóvátétellel kapcsolódik össze a büntetés A szimbolikus jóvátétel nem feltétlenül helyreállító eljárás alkalmazásának eredménye Nem kifejezetten a sértett javára történik (nincs konkrét sértett vagy nem jön létre mediáció) Nem feltétlenül az érintettek bevonásával születik döntés, de cél, hogy a sértett részt vegyen a döntéshozatalban (mediáció, konferencia során választja) Szőkebb, tágabb közösség javára történik a jóvátétel Az elkövetı vállalja a jóvátételt A jóvátétel módja nincs közvetlenül összefüggésben a bőncselekménnyel

17 Tevékenységi körök szervezetek kórházi segítı munka Gyermekvilág Ágyszínház Közhasznú Alapítvány Budapesti kórházak látogatása, játékos foglalkozások tartása beteg gyermekeknek Animátor képzés (társas együttjátszás és mővészeti és kézmőves tevékenységek, vizuális foglalkozások, mozgás, mesemondás stb.) Kórházi Önkéntes Segítı Szolgálat Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mesefal Programja A program célja: a kórházakban hosszabb ideig kezelt gyerekek környezetét teszi barátságosabbá, vidámabbá, színesebbé, segítve ezzel a gyermekek gyógyulását, a kellemetlen, olykor fájdalommal járó beavatkozások, hosszú kórházi tartózkodás élményét.

18 Tevékenységi körök szervezetek környezetvédelem, állatvédelem Rügyecskék Ember és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány (utak, ösvények feltérképezése, szelektív hulladékgyőjtés, élményösvényen okozott károk helyreállítása) Mancsos Segítıtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány (pl. terápiát segítı és személyi segítı kutyák képzésében és felkészítésében való részvétel; bemutatók, rendezvények során technikai segítségnyújtás, állatvédelmi elıadásokon való részvétel)

19 Tevékenységi körök szervezetek környezetvédelem, állatvédelem Nagy Terv Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Program (környezetvédelmi foglalkozások gyerekeknek) Jane Goddall Rügyek és Gyökerek Egyesület (környezettudatosságra nevelı programok fiataloknak)

20 Tevékenységi körök szervezetek szociális munka Ételt az Életért Alapítvány Szociális étkeztetésben való segítségnyújtás

21 Tevékenységi körök, szervezetek Ifjúsági szervezetek, intézmények Ferencváros Egyesített Családsegítı Központ és Intézményei (FECSKE): Aluljáró Ifjúsági Klubban a rászoruló általános iskolás gyerekek esetében korrepetálása, egyéb személyes segítıi tevékenység, Oktatási intézményeknél (Dominó Általános Iskola) gyermekek részére szabadidıs és sport tevékenységek lebonyolításában való részvétel Csillebérci Szabadidı Központ Élményakadémia Közhasznú Egyesület Cserepesház - Zuglói Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kapocs Ifjúsági Önsegítı Szolgálat Mostart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület

22 Bőncselekmény típusok Garázdaság, rongálás (pl. kukagyújtogatás) - Lánglovagok - Közlekedési bőncselekmények - Modul Close To

23 Elkövetık Projekt: 17 elkövetı + 3 önkéntes Bőncselekmények: Garázdaság vétsége: 2 fı, Garázdaság bőntette: 4 fı Rongálás vétsége: 4 fı Súlyos testi sértés: 5 fı Lopás vétsége: 1 fı, Lopás bőntette: 1 fı év közöttiek, 16 fiú, 4 lány Projekt vége óta 13 elkövetı.

24 Zöld Ház Integrációs Program -Miskolc fı kötelezett fı folyamatban Újítás: csoportfoglalkozással való kombináláspl. Értékrend-korrekciós csoport (miskolci Vadaspark, Bükki Nemzeti Park, Lyukóvölgy)

25 Tapasztalatok - Elkövetık A bőncselekményhez való viszony- Motiváció ( Én csak ott voltam, Ez nem egy óriási bőn, Nem így akartam ) A sérelem okozásával való szembesülés ( Semmi baja nem lett K:Hol szúrtad meg? K:Hol szúrtad meg? I: Kétszer az oldalán, egyszer a vállán. Semmi komoly baja nem lett. K.: És amikor megrúgtad, mi történt? I.: Semmi baja nem lett, továbbment. Meg az arcát megütöttem, azt utána az derült ki, hogy az arccsontja ripityára tört állítólag. A megbánás, jóvátétel I.: Engem ez hidegen hagy. Megkaptam a büntetésem érte. Minek tegyem jóvá neki?, Nem vagyok az a jótétlélek, megmondom az ıszintét.

26 Tapasztalatok - Elkövetık Büntetés vagy jóvátétel? I.: Ez nagyobb büntetés. A munkából el kell jönnöm, a hétvégén is dolgozok. K.:A jóvátételi programban mi volt a legnagyobb nehézséged? I.. Az, hogy sok idımet elvette. Amikor aludhattam volna délig, akkor nagyjából délben vagy egy órakor végeztem a munkával. I: Megmondom az ıszintét, ez így számomra eléggé megalázó ez a szemétszedıs dolog. Nem érzem azt, hogy ezzel jót teszek. Ez idáig tart, szanaszét aláztak, most már ezt az utolsó alkalmat kibírom, és csumi, többet nem jövök. I.:Nem érzem büntetésnek, azért is ez a neve, hogy jóvátett.

27 Következtetések A legtöbb fiatalnak tisztázatlan maradt a bőncselekményhez való viszonya, elmaradt a sérelem okozásával való szembenézés. -helyreállító eljárás - az áldozatra gyakorolt hatás tudatosítása -elıkészítés szükségessége - az adott közösségi érték tudatosítására irányuló foglalkozás, érzékenyítés - szociális készségfejlesztı foglalkozással kombinálás -folyamatos motiválás

28 Következtetések A közösség oldala nyilvánosság - nem jelezzük a külvilág számára, hogy a fiatalok miért végzik az adott tevékenységet. A szervezet részérıl koordináló személy fontossága: I.: Ahhoz képest jobb volt. Azt hittem, hogy így sárga mellény meg kesztyő, és akkor így úgy szedegetjük a szemetet, és akkor ott van egy ilyen kigyúrt állat és akkor na szedjed, mer hogy ha nem, akkor fölrúglak. Ahhoz képest, aki intézte a programot, az így mondhatni úgy barátom lett, mert nagyon jó fej és bármirıl el tudunk beszélgetni. A közérdekő munka és a szimbolikus jóvátétel megkülönböztetése

29 Változás K.: Mi jut eszedbe errıl a jóvátételrıl? I.. Rossz dolgot jóvá teszek valamivel. Nekem nincs nagyon mit jóvá tennem. K.: Egyébként mégiscsak jót teszel. I.: Tényleg, az jó. Segítek, jó érzés. Jó érzés volt, valamit tettünk, nincs már olyan kosz. Meg egy játszóteret is kitakarítottunk, ott is volt minden és kitakarítottuk. Ott is jött egy család kisgyerekkel és tökre örültek, tudtak normálisan szaladgálni.

30 Változás Meg végül is elmondták, hogy mit csináljunk, és hogyan, hogyan álljunk a gyerekekhez, és akkor így a kórházban így nekünk teljesen minden jól sikerült, szóval élménnyel mentünk így haza is, jó érzés volt. K.. És csinálnál még ilyen munkát, vagy hasonlót? I.. A Dáviddal beszéltük, hogy ha van még ilyen, akkor majd mennék vele, szóval ilyen segítınek.

31 Köszönjük a figyelmet! Velez Edit, Törzs Edit- Központi Igazságügyi Hivatal

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon I. Elvek és elméletek Dr. Fellegi Borbála, PhD Foresee Kutatócsoport (Magyarország) Kapcsolat: borbala.fellegi@foresee.hu Jelen

Részletesebben

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban 2010 megállapodás mediáció - mediationmediáció jóvátétel reintegráció A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai

Részletesebben

Érte vagy Vele? Helyreállító szemlélet a gyermekvédelem mindennapjaiban

Érte vagy Vele? Helyreállító szemlélet a gyermekvédelem mindennapjaiban Érte vagy Vele? Helyreállító szemlélet a gyermekvédelem mindennapjaiban Elıadó: Fellegi Borbála Ferenczi György Nevelıintézeti Tudományos Napok, XIV. Aszódi Javítóintézet 2008. október 30. A gyermekekkel

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010.

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010. SZAKDOLGOZAT Dr. Sárközi Gabriella 2010. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Általános és Igazságügyi Mediátor szakirány SZAKDOLGOZAT Az iskolai fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályozási

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KAPCSOLAT ÉS HELYREÁLLÍTÁS MEDIÁCIÓ ÉS RESZTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN Szerkesztette: Barabás Tünde Fellegi Borbála Windt Szandra Budapest, 2011 Az Európai

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkori bőnözés

A gyermek- és fiatalkori bőnözés 1 A gyermek- és fiatalkori bőnözés Csemáné Dr. Váradi Erika A börtön az embert így megtöri lelkileg. Testileg is, lelkileg is. Olyan lesz az ember, mint egy élı halott. Hogy él az ember, de mégsem. 1 A

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.)

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 II. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) ISBN: 978-963-88445-0-7 Ö ISBN: 978-963-88445-2-1 Nyomdai munkák: FRESH ART

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK

DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK. PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK 1 DR. GYENGÉNÉ DR. NAGY MÁRTA A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEK SZEGED 2009 2 A MEDIÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN CSALÁDJOGI SPECIALITÁSOK PhD ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben