Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1. Az Alapítvány alapítója: Varga Józsefné 4400 Nyíregyháza, Ószőló u I/7. Az alapító halála esetére, vagy arra az esetre, ha egészségi állapotának megromlása, vagy más ok miatt alapítói jogait véglegesen nem tudná gyakorolni, az őt megillető jogai gyakorlására az alábbi személyt jelöli meg a Ptk. 3:394. (1) bekezdése alapján: A személy neve: Csépke Viktor Születési helye, ideje: Nyíregyháza, Anyja neve: Tóth Mária Lakcíme Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22. Az alapító által az alapítói jogok átadása folytán kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 2. Az Alapítvány neve: Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövidített neve: Aranyszív Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/ Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: Egészséges, felvilágosult, művelt gyermek és ifjúság életmódjának és művészeti tevékenységének biztosításában, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. Az EU. elvárásoknak megfelelően a társadalmi igények kielégítése, az oktatás széles alapokra helyezésével, figyelemmel a tanodai képzésre, a művészetoktatásra és a felnőttoktatásra - azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre, ezen csoportok szocializációjának, rehabilitációjának elősegítése, ehhez szükséges szakmai tárgyi keretek biztosítása, támogatása. A családok, egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatra.

2 2. Cél továbbá az oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése, kiterjesztve a határon túl élő magyar kisebbségekre is, ezen kívül külföldi oktatási intézményekkel történő együttműködés, közös pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerése, tapasztalatcsere. 5. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket folytatja. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 35.. (1) bekezdése szerint a népegészségügy az állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi szervezetek tevékenysége az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. Az Alapítvány e közfeladathoz kapcsolódóan végzi az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 59. (1) szerint az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A törvény 64. (1) bekezdése szerint a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A törvény 64.. (4) bekezdése kimondja hogy, a családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, továbbá a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. Az Alapítvány e közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el szociális tevékenységét, valamint családsegítő és időskorúak gondozására irányuló feladatát. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 37.. (1) bekezdése szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. A törvény 38. (4) bekezdése szerint az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelőző állapotok megelőzésével, korai felismerésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 4 pontjai alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

3 - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 3. Magyarország Alaptörvényének XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 1. -a szerint a törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. - kulturális tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen kulturális szolgáltatás. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 8. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen szociális, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17.. (1) bekezdés j) pontja a törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek.

4 6. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatai: 4. - beteg gyermekek gyógyításának támogatása - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása - oktatási és közoktatási intézmények létesítése és fenntartása, az oktatási tevékenység ellátásának különös tekintettel a tanodai képzésre, az alapfokú művészetoktatásra, a szakképzésre, a felnőttoktatásra elősegítése, támogatása, úgy iskolarendszeren belüli, mint azon kívüli keretek között, - pedagógiai szakmai-, és szakszolgáltató intézmények létesítése és fenntartása, - együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatást támogató szervezetekkel, illetve oktatási tevékenység folytatása határon túli területeken, különös figyelemmel a magyarlakta határon túli régiókra, - az oktatás minőségét fejlesztő konferenciák, ill. az alapítvány céljához kapcsolódó más konferenciák szervezése, lebonyolítása, támogatása, - diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása, - oktatást segítő kiadványok (könyv, jegyzet, segédanyag stb.) támogatása, - közművelődési tevékenység és támogatása - kulturális fejlesztés és támogatása - művészeti tevékenység és támogatása - a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése, - gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás és ezek támogatása - drogellenes programok - AIDS felvilágosító programok - gyermek-, és ifjúsági feladatokról gondoskodás és ezek támogatása - az ifjúságot érintő folyamatok elemzése, ifjúságkutatás és ezek támogatása - képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása - rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása - kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatás - más szervezetek és személyek tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő körben. - euroatlanti integráció elősegítése, 7. Az Alapítvány vagyona: 7.1. Az Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz háromszáz-ezer forint, melyet az Alapító bocsátott rendelkezésre Az Alapítvány a működés biztonsága és folyamatossága érdekében törzsvagyont képez, amely vagyon az Alapítvány működéséhez közvetlenül nem használható fel. A törzsvagyont az Alapítvány induló vagyonából elkülönített Ft képezi. A törzsvagyon értéke a kezelő szervezet döntése alapján növelhető, továbbá az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén növekszik, ha a csatlakozó adomány juttatására ezzel a feltétellel kerül sor.

5 Az Alapítvány vagyona növelhető az Alapító újabb hozzájárulásával, az Alapítványhoz csatlakozók pénzbefizetésével és egyéb vagyoni hozzájárulásával, a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel, az Alapítvány számára adott egyéb juttatással (pl.: pályázati, állami, önkormányzati támogatás, stb.), és a vagyon hozadékainak alapítványi célokra fel nem használt részével. 8. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány céljára felhasználható - a törzsvagyon hozadéka, amely a törzsvagyon tartós lekötésének az eredménye - a törzsvagyonhoz nem tartozó vagyon, illetőleg annak hozadéka - a csatlakozók adományainak felhasználható része - a vállalkozási tevékenység hozadéka Az Alapítvány a törzsvagyont számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. Az Alapítvány vagyona a törzsvagyon kivételével- teljes egészében felhasználható az Alapítványi célok elérésére. 9. Az Alapítvány ügyvezető szerve: 9.1. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 3 kurátorból álló ügyvezető szervet a továbbiakban: Kuratóriumot hoz létre. Alapító az arra alkalmas személyt határozatlan időre felkéri a kurátori tisztség betöltésére. A jelölt a felkérés elfogadásával válik a Kuratórium tagjává. Az Alapító fenntartja magának a kuratóriumi elnök kijelölésének jogát és ezt a jogot nem ruházza át más alapítványi tisztséget betöltő személyre és más alapítványi szervre. A Kuratórium tagjai a következő személyek: A Kuratórium elnöke: A Kuratórium titkára: A Kuratórium tagja: Csépke Viktor 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22 Czap Lajos Zoltán 4400 Nyíregyháza, Északi krt /6 Nyírán Tibor 4900 Fehérgyarmat, Sport u. 49. A Kuratórium tagjai megbízatásuknak tiszteletdíj ellenében tesznek eleget, felmerülő költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik: - lemondással,

6 6. - a Kuratórium kijelölésének visszavonásával. - visszahívással - a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. -a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként új Kuratóriumot jelölhet ki. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a Kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A Kuratórium tagjára vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, mely testületként működik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább 15 nappal. A közlés történhet levélben, telefonon, faxon, személyazonosításra alkalmas ben vagy SMS formájában. A meghívóban meg kell határozni az ülés időpontját, helyét és napirendi pontjait. A Kuratórium ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető.

7 7. A Kuratórium üléseit össze kell hívni, amennyiben bármely két tagja írásban indítványozza a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem kézbesítéséről számított 8 napon belül az ülés összehívásáról intézkedni. Amennyiben a Kuratórium elnöke e kötelezettségének nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van ha az ülésén minden tag megjelenik. Döntéseit a jelenlévő kuratóriumi tagok nyílt szavazatával, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen hozott döntéseknél minden kurátornak egy szavazata van. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít; - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá az üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A Kuratórium döntéseit a levezető elnök kihirdetés útján közli a jelenlévőkkel. A Kuratórium határozatait a döntést követő 15 napon belül írásban közli azokkal, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, és az érintett a döntésnél nincs jelen, vagy akiket a döntésről a Kuratórium tájékoztatni köteles. A Kuratórium döntéseit, amennyiben az szélesebb közösséget érint, irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségén másolatot készíthet. A Kuratórium üléseiről az Alapítót értesíteni kell, aki kérheti az ülések jegyzőkönyvének másolatát távolmaradása esetén is Kuratóriumi határozat kuratóriumi ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján is meghozható. Ilyen esetben a Kuratórium elnöke a határozathozatalt - ha a szavazásra bocsátott kérdés a kurátorok előtt nem ismert, rövid indoklással ellátva írásban kezdeményezi, a határozat tervezetének a kurátorok részére postai vagy személyazonosításra alkalmas elektronikus úton történő levél megküldésével. A kurátorok számára megküldött javaslat tartalmazza azt a felhívást, hogy a Kuratórium tagjai az értesítés kézhezvételétől számított nyolcnapos határidő alatt kötelesek szavazatukat megküldeni a Kuratórium elnöke részére. A tagok a

8 8. megküldött napirendre igennel vagy nemmel szavazhatnak. A határozati javaslat szövegét a tagok nem módosíthatják, és nem egészíthetik ki. A javított vagy kiegészített szöveggel visszaküldött javaslat érvénytelen. A kuratóriumi ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kurátorok legalább annyi szavazatot megküldtek a Kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő kurátor jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne kuratóriumi ülés tartása esetén. Abban az esetben, ha valamelyik kurátor az ülés megtartását kívánja, a kuratóriumi ülést a Kuratórium elnökének össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi kurátor szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a Kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásos formában megküldi a kurátorok részére. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja Összeférhetetlenségi szabályok: A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9 A Kuratórium hatásköre: Elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, Jóváhagyja az Alapítvány éves feladattervét, Dönt az egyes adományok elfogadásáról, Dönt vállalkozásban való részvételről, Dönt az esetleges pályázati kiírásról, annak módjáról, feltételeiről és az elbírálás rendjéről, módjáról, annak kihirdetéséről, Dönt az alapítványi célok megvalósítása érdekében történő támogatások nagyságáról, módjáról és rendszerességéről, Az Alapítvány éves gazdasági beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági mellékletének az elfogadása és jóváhagyása, Dönt minden olyan kérdésben, melyet az Alapító és a hatályos jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az Alapítvány éves költségéről szóló beszámoló tervezetét, fő adatait a meghívóhoz mellékelni kell. A Kuratórium az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Beszámolónak tartalmaznia kell: a mérleget; az eredménykimutatást; a kiegészítő mellékletet; a közhasznúsági mellékletet; Az Alapítványnak, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetnek, a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását. Az elfogadott Beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles a tárgyévi mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az Országos Bírói Hivatalnál, elérhetővé tenni a Civil Információs Portál számára, valamint az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.

10 Az Alapítvány képviselője: Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, aki a Kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, az alapítvány esetében munkavállalóval szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, illetve az elfogadott adományokból, az állami normatívából származó bevételek utalványozására a mindenkori Kuratórium elnöke jogosult. 11. Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány bevételei: a) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel ; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az alapítványi szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. Az Alapítvány bevételeit és költségeit (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

11 11. Az Alapítvány a c) és d) pont szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. Az Alapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. Az Alapítvány működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére az Alapszabály rendelkezései az irányadóak. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 12. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt támogatni kívánja. Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító Okiratban rögzített céljait magáévá tegye, az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és vagyoni hozzájárulással járuljon hozzá az Alapítvány céljainak eléréséhez. A csatlakozó az Alapítványhoz történő csatlakozással nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására. A támogatás történhet pénzben, vagy természetbeni adománnyal. Az Alapító és a csatlakozók az Alapítvány részére adott pénzbeli és egyéb vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza, kizárólag a vagyonjuttatás feltételeit szabályozó szerződésben meghatározott jogaikat gyakorolhatják. 13. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége: Az Alapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

12 12. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 14. Felügyelőbizottság Az Alapító az ügyvezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre, melynek tagjait határozatlan időre jelöl ki. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelőbizottság, amely 3 főből áll. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító Okirat kereti között maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratóriumtól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány és a Kuratórium irataiba, az Alapítvány könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy a Kuratórium, illetve a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelőbizottság elnöke évente beszámol a Kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a felügyelőbizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a Kuratóriumnak beszámolni. A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A felügyelőbizottság tagjai megbízásukat az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál az összes tag jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

13 13. A felügyelőbizottság ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető. A felügyelőbizottság ülései általában nyilvánosak, ettől a bizottság eltérhet, és zárt ülést rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság ülésén a résztvevő tagok írják alá. A felügyelőbizottság tagjai: A felügyelőbizottság elnöke, A felügyelőbizottság tagja, A felügyelőbizottság tagja, Sólyóm Andrea, 4400 Nyíregyháza, Szántó kovács J. út 8. I/17 Horváth Csaba, 4375 Nagyecsed, Rákóczi u. 11. Sarka Béláné, 4700 Mátészalka, Széchenyi út Egyéb működési szabályok: Általános rendelkezések és nyilvántartások: A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) A döntések közlése, nyilvánosságra hozatala: A Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláír. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, a döntést támogatók és ellenzők személyét, és a meghozott határozatokat. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit a meghozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit, az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti. Az Alapítvány működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az ülések összehívásának rendjével.

14 14. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a beszámolóba az Alapítvány székhelyén az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az iratokba való betekintés nem korlátozható. Előzetes bejelentkezés alapján, 3 munkanapon belül a nyilvántartás vezetésével megbízott személy a betekintésre a lehetőséget biztosítja. Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló szabadon megtekinthető az Alapítvány irodahelyiségében, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Az éves beszámolót, az elfogadását követő legalább 30 napra az Alapítvány irodahelyiségében lévő hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. Ezen túl a kuratórium tagjai gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról. Az érdeklődők megkereshetik az Alapítvány képviselőjét, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A működéssel kapcsolatos egyéb kikötések: Az Alapítvány működését az Alapító Okiratban lefektetett célok elérése érdekében folytatja. Biztosítja, hogy szolgáltatásait a céloknak megfelelően bárki igénybe vehesse, ennek érdekében az igénybe vehető támogatási lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja. Az alapítvány a működéséről és a szolgáltatás igénybevételének módjáról is a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja, továbbá az érdeklődők személyes megkeresése esetén az Alapítvány képviselője ad tájékoztatást ezekről a kérdésekről. Az Alapítvány pályázat és kérelem alapján nyújt támogatást az arra érdemeseknek a Kuratórium döntése alapján. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 16. Az Alapítvány megszűnése. Az Alapítvány megszűnik, ha a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

15 15. Az alapító az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról az Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. 17. Záró rendelkezések Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre A nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza Alapító az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítványt határozatlan időre hozza létre Az Alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el Jelen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban áll és az Alapítvány a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók. Jelen Alapító Okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Nyíregyháza, november 18. Alulírott Csépke Viktor, mint az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány alapítója igazolom, hogy az Alapítvány Alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításokat magába foglaló hatályos tartalmának. Előttünk, mint tanúk előtt: Csépke Viktor alapító jogok gyakorlója 1./Név:... 2./Név:... Cím:... Cím:...

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2. Melléklet NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 PREAMBULUM Eger Városa a magyar nemzet sorsában bekövetkezett 1990. évi fordulat után elhatározta, hogy a haza

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben