Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1. Az Alapítvány alapítója: Varga Józsefné 4400 Nyíregyháza, Ószőló u I/7. Az alapító halála esetére, vagy arra az esetre, ha egészségi állapotának megromlása, vagy más ok miatt alapítói jogait véglegesen nem tudná gyakorolni, az őt megillető jogai gyakorlására az alábbi személyt jelöli meg a Ptk. 3:394. (1) bekezdése alapján: A személy neve: Csépke Viktor Születési helye, ideje: Nyíregyháza, Anyja neve: Tóth Mária Lakcíme Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22. Az alapító által az alapítói jogok átadása folytán kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 2. Az Alapítvány neve: Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövidített neve: Aranyszív Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/ Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: Egészséges, felvilágosult, művelt gyermek és ifjúság életmódjának és művészeti tevékenységének biztosításában, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. Az EU. elvárásoknak megfelelően a társadalmi igények kielégítése, az oktatás széles alapokra helyezésével, figyelemmel a tanodai képzésre, a művészetoktatásra és a felnőttoktatásra - azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre, ezen csoportok szocializációjának, rehabilitációjának elősegítése, ehhez szükséges szakmai tárgyi keretek biztosítása, támogatása. A családok, egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatra.

2 2. Cél továbbá az oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése, kiterjesztve a határon túl élő magyar kisebbségekre is, ezen kívül külföldi oktatási intézményekkel történő együttműködés, közös pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerése, tapasztalatcsere. 5. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket folytatja. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 35.. (1) bekezdése szerint a népegészségügy az állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi szervezetek tevékenysége az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. Az Alapítvány e közfeladathoz kapcsolódóan végzi az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 59. (1) szerint az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A törvény 64. (1) bekezdése szerint a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A törvény 64.. (4) bekezdése kimondja hogy, a családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, továbbá a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. Az Alapítvány e közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el szociális tevékenységét, valamint családsegítő és időskorúak gondozására irányuló feladatát. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 37.. (1) bekezdése szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. A törvény 38. (4) bekezdése szerint az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelőző állapotok megelőzésével, korai felismerésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 4 pontjai alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

3 - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 3. Magyarország Alaptörvényének XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 1. -a szerint a törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. - kulturális tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen kulturális szolgáltatás. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 8. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen szociális, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17.. (1) bekezdés j) pontja a törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek.

4 6. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatai: 4. - beteg gyermekek gyógyításának támogatása - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása - oktatási és közoktatási intézmények létesítése és fenntartása, az oktatási tevékenység ellátásának különös tekintettel a tanodai képzésre, az alapfokú művészetoktatásra, a szakképzésre, a felnőttoktatásra elősegítése, támogatása, úgy iskolarendszeren belüli, mint azon kívüli keretek között, - pedagógiai szakmai-, és szakszolgáltató intézmények létesítése és fenntartása, - együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatást támogató szervezetekkel, illetve oktatási tevékenység folytatása határon túli területeken, különös figyelemmel a magyarlakta határon túli régiókra, - az oktatás minőségét fejlesztő konferenciák, ill. az alapítvány céljához kapcsolódó más konferenciák szervezése, lebonyolítása, támogatása, - diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása, - oktatást segítő kiadványok (könyv, jegyzet, segédanyag stb.) támogatása, - közművelődési tevékenység és támogatása - kulturális fejlesztés és támogatása - művészeti tevékenység és támogatása - a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése, - gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás és ezek támogatása - drogellenes programok - AIDS felvilágosító programok - gyermek-, és ifjúsági feladatokról gondoskodás és ezek támogatása - az ifjúságot érintő folyamatok elemzése, ifjúságkutatás és ezek támogatása - képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása - rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása - kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatás - más szervezetek és személyek tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő körben. - euroatlanti integráció elősegítése, 7. Az Alapítvány vagyona: 7.1. Az Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz háromszáz-ezer forint, melyet az Alapító bocsátott rendelkezésre Az Alapítvány a működés biztonsága és folyamatossága érdekében törzsvagyont képez, amely vagyon az Alapítvány működéséhez közvetlenül nem használható fel. A törzsvagyont az Alapítvány induló vagyonából elkülönített Ft képezi. A törzsvagyon értéke a kezelő szervezet döntése alapján növelhető, továbbá az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén növekszik, ha a csatlakozó adomány juttatására ezzel a feltétellel kerül sor.

5 Az Alapítvány vagyona növelhető az Alapító újabb hozzájárulásával, az Alapítványhoz csatlakozók pénzbefizetésével és egyéb vagyoni hozzájárulásával, a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel, az Alapítvány számára adott egyéb juttatással (pl.: pályázati, állami, önkormányzati támogatás, stb.), és a vagyon hozadékainak alapítványi célokra fel nem használt részével. 8. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány céljára felhasználható - a törzsvagyon hozadéka, amely a törzsvagyon tartós lekötésének az eredménye - a törzsvagyonhoz nem tartozó vagyon, illetőleg annak hozadéka - a csatlakozók adományainak felhasználható része - a vállalkozási tevékenység hozadéka Az Alapítvány a törzsvagyont számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. Az Alapítvány vagyona a törzsvagyon kivételével- teljes egészében felhasználható az Alapítványi célok elérésére. 9. Az Alapítvány ügyvezető szerve: 9.1. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 3 kurátorból álló ügyvezető szervet a továbbiakban: Kuratóriumot hoz létre. Alapító az arra alkalmas személyt határozatlan időre felkéri a kurátori tisztség betöltésére. A jelölt a felkérés elfogadásával válik a Kuratórium tagjává. Az Alapító fenntartja magának a kuratóriumi elnök kijelölésének jogát és ezt a jogot nem ruházza át más alapítványi tisztséget betöltő személyre és más alapítványi szervre. A Kuratórium tagjai a következő személyek: A Kuratórium elnöke: A Kuratórium titkára: A Kuratórium tagja: Csépke Viktor 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22 Czap Lajos Zoltán 4400 Nyíregyháza, Északi krt /6 Nyírán Tibor 4900 Fehérgyarmat, Sport u. 49. A Kuratórium tagjai megbízatásuknak tiszteletdíj ellenében tesznek eleget, felmerülő költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik: - lemondással,

6 6. - a Kuratórium kijelölésének visszavonásával. - visszahívással - a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. -a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként új Kuratóriumot jelölhet ki. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a Kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A Kuratórium tagjára vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, mely testületként működik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább 15 nappal. A közlés történhet levélben, telefonon, faxon, személyazonosításra alkalmas ben vagy SMS formájában. A meghívóban meg kell határozni az ülés időpontját, helyét és napirendi pontjait. A Kuratórium ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető.

7 7. A Kuratórium üléseit össze kell hívni, amennyiben bármely két tagja írásban indítványozza a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem kézbesítéséről számított 8 napon belül az ülés összehívásáról intézkedni. Amennyiben a Kuratórium elnöke e kötelezettségének nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van ha az ülésén minden tag megjelenik. Döntéseit a jelenlévő kuratóriumi tagok nyílt szavazatával, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen hozott döntéseknél minden kurátornak egy szavazata van. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít; - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá az üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A Kuratórium döntéseit a levezető elnök kihirdetés útján közli a jelenlévőkkel. A Kuratórium határozatait a döntést követő 15 napon belül írásban közli azokkal, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, és az érintett a döntésnél nincs jelen, vagy akiket a döntésről a Kuratórium tájékoztatni köteles. A Kuratórium döntéseit, amennyiben az szélesebb közösséget érint, irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségén másolatot készíthet. A Kuratórium üléseiről az Alapítót értesíteni kell, aki kérheti az ülések jegyzőkönyvének másolatát távolmaradása esetén is Kuratóriumi határozat kuratóriumi ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján is meghozható. Ilyen esetben a Kuratórium elnöke a határozathozatalt - ha a szavazásra bocsátott kérdés a kurátorok előtt nem ismert, rövid indoklással ellátva írásban kezdeményezi, a határozat tervezetének a kurátorok részére postai vagy személyazonosításra alkalmas elektronikus úton történő levél megküldésével. A kurátorok számára megküldött javaslat tartalmazza azt a felhívást, hogy a Kuratórium tagjai az értesítés kézhezvételétől számított nyolcnapos határidő alatt kötelesek szavazatukat megküldeni a Kuratórium elnöke részére. A tagok a

8 8. megküldött napirendre igennel vagy nemmel szavazhatnak. A határozati javaslat szövegét a tagok nem módosíthatják, és nem egészíthetik ki. A javított vagy kiegészített szöveggel visszaküldött javaslat érvénytelen. A kuratóriumi ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kurátorok legalább annyi szavazatot megküldtek a Kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő kurátor jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne kuratóriumi ülés tartása esetén. Abban az esetben, ha valamelyik kurátor az ülés megtartását kívánja, a kuratóriumi ülést a Kuratórium elnökének össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi kurátor szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a Kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásos formában megküldi a kurátorok részére. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja Összeférhetetlenségi szabályok: A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9 A Kuratórium hatásköre: Elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, Jóváhagyja az Alapítvány éves feladattervét, Dönt az egyes adományok elfogadásáról, Dönt vállalkozásban való részvételről, Dönt az esetleges pályázati kiírásról, annak módjáról, feltételeiről és az elbírálás rendjéről, módjáról, annak kihirdetéséről, Dönt az alapítványi célok megvalósítása érdekében történő támogatások nagyságáról, módjáról és rendszerességéről, Az Alapítvány éves gazdasági beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági mellékletének az elfogadása és jóváhagyása, Dönt minden olyan kérdésben, melyet az Alapító és a hatályos jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az Alapítvány éves költségéről szóló beszámoló tervezetét, fő adatait a meghívóhoz mellékelni kell. A Kuratórium az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Beszámolónak tartalmaznia kell: a mérleget; az eredménykimutatást; a kiegészítő mellékletet; a közhasznúsági mellékletet; Az Alapítványnak, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetnek, a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását. Az elfogadott Beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles a tárgyévi mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az Országos Bírói Hivatalnál, elérhetővé tenni a Civil Információs Portál számára, valamint az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.

10 Az Alapítvány képviselője: Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, aki a Kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, az alapítvány esetében munkavállalóval szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, illetve az elfogadott adományokból, az állami normatívából származó bevételek utalványozására a mindenkori Kuratórium elnöke jogosult. 11. Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány bevételei: a) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel ; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az alapítványi szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. Az Alapítvány bevételeit és költségeit (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

11 11. Az Alapítvány a c) és d) pont szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. Az Alapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. Az Alapítvány működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére az Alapszabály rendelkezései az irányadóak. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 12. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt támogatni kívánja. Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító Okiratban rögzített céljait magáévá tegye, az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és vagyoni hozzájárulással járuljon hozzá az Alapítvány céljainak eléréséhez. A csatlakozó az Alapítványhoz történő csatlakozással nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására. A támogatás történhet pénzben, vagy természetbeni adománnyal. Az Alapító és a csatlakozók az Alapítvány részére adott pénzbeli és egyéb vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza, kizárólag a vagyonjuttatás feltételeit szabályozó szerződésben meghatározott jogaikat gyakorolhatják. 13. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége: Az Alapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

12 12. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 14. Felügyelőbizottság Az Alapító az ügyvezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre, melynek tagjait határozatlan időre jelöl ki. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelőbizottság, amely 3 főből áll. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító Okirat kereti között maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratóriumtól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány és a Kuratórium irataiba, az Alapítvány könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy a Kuratórium, illetve a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelőbizottság elnöke évente beszámol a Kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a felügyelőbizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a Kuratóriumnak beszámolni. A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A felügyelőbizottság tagjai megbízásukat az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál az összes tag jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

13 13. A felügyelőbizottság ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető. A felügyelőbizottság ülései általában nyilvánosak, ettől a bizottság eltérhet, és zárt ülést rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság ülésén a résztvevő tagok írják alá. A felügyelőbizottság tagjai: A felügyelőbizottság elnöke, A felügyelőbizottság tagja, A felügyelőbizottság tagja, Sólyóm Andrea, 4400 Nyíregyháza, Szántó kovács J. út 8. I/17 Horváth Csaba, 4375 Nagyecsed, Rákóczi u. 11. Sarka Béláné, 4700 Mátészalka, Széchenyi út Egyéb működési szabályok: Általános rendelkezések és nyilvántartások: A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) A döntések közlése, nyilvánosságra hozatala: A Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláír. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, a döntést támogatók és ellenzők személyét, és a meghozott határozatokat. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit a meghozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit, az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti. Az Alapítvány működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az ülések összehívásának rendjével.

14 14. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a beszámolóba az Alapítvány székhelyén az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az iratokba való betekintés nem korlátozható. Előzetes bejelentkezés alapján, 3 munkanapon belül a nyilvántartás vezetésével megbízott személy a betekintésre a lehetőséget biztosítja. Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló szabadon megtekinthető az Alapítvány irodahelyiségében, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Az éves beszámolót, az elfogadását követő legalább 30 napra az Alapítvány irodahelyiségében lévő hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. Ezen túl a kuratórium tagjai gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról. Az érdeklődők megkereshetik az Alapítvány képviselőjét, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A működéssel kapcsolatos egyéb kikötések: Az Alapítvány működését az Alapító Okiratban lefektetett célok elérése érdekében folytatja. Biztosítja, hogy szolgáltatásait a céloknak megfelelően bárki igénybe vehesse, ennek érdekében az igénybe vehető támogatási lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja. Az alapítvány a működéséről és a szolgáltatás igénybevételének módjáról is a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja, továbbá az érdeklődők személyes megkeresése esetén az Alapítvány képviselője ad tájékoztatást ezekről a kérdésekről. Az Alapítvány pályázat és kérelem alapján nyújt támogatást az arra érdemeseknek a Kuratórium döntése alapján. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 16. Az Alapítvány megszűnése. Az Alapítvány megszűnik, ha a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

15 15. Az alapító az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról az Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. 17. Záró rendelkezések Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre A nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza Alapító az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítványt határozatlan időre hozza létre Az Alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el Jelen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban áll és az Alapítvány a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók. Jelen Alapító Okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Nyíregyháza, november 18. Alulírott Csépke Viktor, mint az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány alapítója igazolom, hogy az Alapítvány Alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításokat magába foglaló hatályos tartalmának. Előttünk, mint tanúk előtt: Csépke Viktor alapító jogok gyakorlója 1./Név:... 2./Név:... Cím:... Cím:...

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) ALAPÍTVÁNY-t hoz létre. Alapítvány neve: Őszidő Közalapítvány Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére H A L I M B A K Ö Z S É G Ö N K O RM Á N Y Z A T A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 580-4/2014. Tárgy: Halimba Községért Közalapítvány Alapító

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Makkfalvi Zoltán 2015

Makkfalvi Zoltán 2015 Makkfalvi Zoltán 2015 FAVA Alapító Okirat változtatások 2015 Lénárt László ME, KGI Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék FAVA Kuratórium XXII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről Siófok, 2015.04.08-09

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítvány Alapító Okirat (egységes szerkezetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének a 103/2012.(IV.26.) számú és a 251/2012.(IX.27.) számú határozataival)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a 115/II/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonására

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 29/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Alapító Okirat. a Balatonfüredi Önkormányzat által alapított Vagyonvédelmi Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Alapító Okirat. a Balatonfüredi Önkormányzat által alapított Vagyonvédelmi Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító Okirat a Balatonfüredi Önkormányzat által alapított Vagyonvédelmi Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (vastagított betűkkel jelölt az utolsó módosítás szövege) 1) A közalapítvány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Alapító: Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bácskai u. 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Alapító: Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bácskai u. 11. ALAPÍTÓ OKIRAT amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:378.-3:404. -ai alapján jogi személyiséggel rendelkező Alapítványt hoz létre

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben