Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1. Az Alapítvány alapítója: Varga Józsefné 4400 Nyíregyháza, Ószőló u I/7. Az alapító halála esetére, vagy arra az esetre, ha egészségi állapotának megromlása, vagy más ok miatt alapítói jogait véglegesen nem tudná gyakorolni, az őt megillető jogai gyakorlására az alábbi személyt jelöli meg a Ptk. 3:394. (1) bekezdése alapján: A személy neve: Csépke Viktor Születési helye, ideje: Nyíregyháza, Anyja neve: Tóth Mária Lakcíme Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22. Az alapító által az alapítói jogok átadása folytán kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 2. Az Alapítvány neve: Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövidített neve: Aranyszív Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/ Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: Egészséges, felvilágosult, művelt gyermek és ifjúság életmódjának és művészeti tevékenységének biztosításában, fejlesztésében való részvétel és annak segítése. Az EU. elvárásoknak megfelelően a társadalmi igények kielégítése, az oktatás széles alapokra helyezésével, figyelemmel a tanodai képzésre, a művészetoktatásra és a felnőttoktatásra - azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre, ezen csoportok szocializációjának, rehabilitációjának elősegítése, ehhez szükséges szakmai tárgyi keretek biztosítása, támogatása. A családok, egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatra.

2 2. Cél továbbá az oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése, kiterjesztve a határon túl élő magyar kisebbségekre is, ezen kívül külföldi oktatási intézményekkel történő együttműködés, közös pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerése, tapasztalatcsere. 5. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi kiemelkedően közhasznú tevékenységeket folytatja. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 35.. (1) bekezdése szerint a népegészségügy az állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi szervezetek tevékenysége az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. Az Alapítvány e közfeladathoz kapcsolódóan végzi az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 59. (1) szerint az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és a lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A törvény 64. (1) bekezdése szerint a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A törvény 64.. (4) bekezdése kimondja hogy, a családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, továbbá a közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. Az Alapítvány e közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el szociális tevékenységét, valamint családsegítő és időskorúak gondozására irányuló feladatát. Az egészségügyről szóló évi CLIV törvény 37.. (1) bekezdése szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való alkalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. A törvény 38. (4) bekezdése szerint az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelőző állapotok megelőzésével, korai felismerésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 4 pontjai alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

3 - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 3. Magyarország Alaptörvényének XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 1. -a szerint a törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. - kulturális tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen kulturális szolgáltatás. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13 (1) bekezdés 8. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartozik különösen szociális, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 17.. (1) bekezdés j) pontja a törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek.

4 6. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatai: 4. - beteg gyermekek gyógyításának támogatása - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása - oktatási és közoktatási intézmények létesítése és fenntartása, az oktatási tevékenység ellátásának különös tekintettel a tanodai képzésre, az alapfokú művészetoktatásra, a szakképzésre, a felnőttoktatásra elősegítése, támogatása, úgy iskolarendszeren belüli, mint azon kívüli keretek között, - pedagógiai szakmai-, és szakszolgáltató intézmények létesítése és fenntartása, - együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatást támogató szervezetekkel, illetve oktatási tevékenység folytatása határon túli területeken, különös figyelemmel a magyarlakta határon túli régiókra, - az oktatás minőségét fejlesztő konferenciák, ill. az alapítvány céljához kapcsolódó más konferenciák szervezése, lebonyolítása, támogatása, - diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása, - oktatást segítő kiadványok (könyv, jegyzet, segédanyag stb.) támogatása, - közművelődési tevékenység és támogatása - kulturális fejlesztés és támogatása - művészeti tevékenység és támogatása - a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése, - gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás és ezek támogatása - drogellenes programok - AIDS felvilágosító programok - gyermek-, és ifjúsági feladatokról gondoskodás és ezek támogatása - az ifjúságot érintő folyamatok elemzése, ifjúságkutatás és ezek támogatása - képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása - rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása - kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatás - más szervezetek és személyek tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő körben. - euroatlanti integráció elősegítése, 7. Az Alapítvány vagyona: 7.1. Az Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz háromszáz-ezer forint, melyet az Alapító bocsátott rendelkezésre Az Alapítvány a működés biztonsága és folyamatossága érdekében törzsvagyont képez, amely vagyon az Alapítvány működéséhez közvetlenül nem használható fel. A törzsvagyont az Alapítvány induló vagyonából elkülönített Ft képezi. A törzsvagyon értéke a kezelő szervezet döntése alapján növelhető, továbbá az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén növekszik, ha a csatlakozó adomány juttatására ezzel a feltétellel kerül sor.

5 Az Alapítvány vagyona növelhető az Alapító újabb hozzájárulásával, az Alapítványhoz csatlakozók pénzbefizetésével és egyéb vagyoni hozzájárulásával, a kezelő szerv gazdálkodásának eredményeivel, az Alapítvány számára adott egyéb juttatással (pl.: pályázati, állami, önkormányzati támogatás, stb.), és a vagyon hozadékainak alapítványi célokra fel nem használt részével. 8. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány céljára felhasználható - a törzsvagyon hozadéka, amely a törzsvagyon tartós lekötésének az eredménye - a törzsvagyonhoz nem tartozó vagyon, illetőleg annak hozadéka - a csatlakozók adományainak felhasználható része - a vállalkozási tevékenység hozadéka Az Alapítvány a törzsvagyont számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. Az Alapítvány vagyona a törzsvagyon kivételével- teljes egészében felhasználható az Alapítványi célok elérésére. 9. Az Alapítvány ügyvezető szerve: 9.1. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 3 kurátorból álló ügyvezető szervet a továbbiakban: Kuratóriumot hoz létre. Alapító az arra alkalmas személyt határozatlan időre felkéri a kurátori tisztség betöltésére. A jelölt a felkérés elfogadásával válik a Kuratórium tagjává. Az Alapító fenntartja magának a kuratóriumi elnök kijelölésének jogát és ezt a jogot nem ruházza át más alapítványi tisztséget betöltő személyre és más alapítványi szervre. A Kuratórium tagjai a következő személyek: A Kuratórium elnöke: A Kuratórium titkára: A Kuratórium tagja: Csépke Viktor 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 99. IV/22 Czap Lajos Zoltán 4400 Nyíregyháza, Északi krt /6 Nyírán Tibor 4900 Fehérgyarmat, Sport u. 49. A Kuratórium tagjai megbízatásuknak tiszteletdíj ellenében tesznek eleget, felmerülő költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik: - lemondással,

6 6. - a Kuratórium kijelölésének visszavonásával. - visszahívással - a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. -a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként új Kuratóriumot jelölhet ki. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a Kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A Kuratórium tagjára vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, mely testületként működik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább 15 nappal. A közlés történhet levélben, telefonon, faxon, személyazonosításra alkalmas ben vagy SMS formájában. A meghívóban meg kell határozni az ülés időpontját, helyét és napirendi pontjait. A Kuratórium ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető.

7 7. A Kuratórium üléseit össze kell hívni, amennyiben bármely két tagja írásban indítványozza a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem kézbesítéséről számított 8 napon belül az ülés összehívásáról intézkedni. Amennyiben a Kuratórium elnöke e kötelezettségének nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van ha az ülésén minden tag megjelenik. Döntéseit a jelenlévő kuratóriumi tagok nyílt szavazatával, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésen hozott döntéseknél minden kurátornak egy szavazata van. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít; - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá az üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A Kuratórium döntéseit a levezető elnök kihirdetés útján közli a jelenlévőkkel. A Kuratórium határozatait a döntést követő 15 napon belül írásban közli azokkal, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz, és az érintett a döntésnél nincs jelen, vagy akiket a döntésről a Kuratórium tájékoztatni köteles. A Kuratórium döntéseit, amennyiben az szélesebb közösséget érint, irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségén másolatot készíthet. A Kuratórium üléseiről az Alapítót értesíteni kell, aki kérheti az ülések jegyzőkönyvének másolatát távolmaradása esetén is Kuratóriumi határozat kuratóriumi ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján is meghozható. Ilyen esetben a Kuratórium elnöke a határozathozatalt - ha a szavazásra bocsátott kérdés a kurátorok előtt nem ismert, rövid indoklással ellátva írásban kezdeményezi, a határozat tervezetének a kurátorok részére postai vagy személyazonosításra alkalmas elektronikus úton történő levél megküldésével. A kurátorok számára megküldött javaslat tartalmazza azt a felhívást, hogy a Kuratórium tagjai az értesítés kézhezvételétől számított nyolcnapos határidő alatt kötelesek szavazatukat megküldeni a Kuratórium elnöke részére. A tagok a

8 8. megküldött napirendre igennel vagy nemmel szavazhatnak. A határozati javaslat szövegét a tagok nem módosíthatják, és nem egészíthetik ki. A javított vagy kiegészített szöveggel visszaküldött javaslat érvénytelen. A kuratóriumi ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kurátorok legalább annyi szavazatot megküldtek a Kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő kurátor jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne kuratóriumi ülés tartása esetén. Abban az esetben, ha valamelyik kurátor az ülés megtartását kívánja, a kuratóriumi ülést a Kuratórium elnökének össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi kurátor szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül a Kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásos formában megküldi a kurátorok részére. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja Összeférhetetlenségi szabályok: A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9 A Kuratórium hatásköre: Elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, Jóváhagyja az Alapítvány éves feladattervét, Dönt az egyes adományok elfogadásáról, Dönt vállalkozásban való részvételről, Dönt az esetleges pályázati kiírásról, annak módjáról, feltételeiről és az elbírálás rendjéről, módjáról, annak kihirdetéséről, Dönt az alapítványi célok megvalósítása érdekében történő támogatások nagyságáról, módjáról és rendszerességéről, Az Alapítvány éves gazdasági beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági mellékletének az elfogadása és jóváhagyása, Dönt minden olyan kérdésben, melyet az Alapító és a hatályos jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az Alapítvány éves költségéről szóló beszámoló tervezetét, fő adatait a meghívóhoz mellékelni kell. A Kuratórium az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Beszámolónak tartalmaznia kell: a mérleget; az eredménykimutatást; a kiegészítő mellékletet; a közhasznúsági mellékletet; Az Alapítványnak, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetnek, a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását. Az elfogadott Beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles a tárgyévi mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az Országos Bírói Hivatalnál, elérhetővé tenni a Civil Információs Portál számára, valamint az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.

10 Az Alapítvány képviselője: Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, aki a Kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, az alapítvány esetében munkavállalóval szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, illetve az elfogadott adományokból, az állami normatívából származó bevételek utalványozására a mindenkori Kuratórium elnöke jogosult. 11. Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány bevételei: a) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel ; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az alapítványi szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. Az Alapítvány bevételeit és költségeit (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

11 11. Az Alapítvány a c) és d) pont szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. Az Alapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. Az Alapítvány működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére az Alapszabály rendelkezései az irányadóak. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 12. Csatlakozás az Alapítványhoz: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt támogatni kívánja. Az Alapítványhoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Alapítvány jelen Alapító Okiratban rögzített céljait magáévá tegye, az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és vagyoni hozzájárulással járuljon hozzá az Alapítvány céljainak eléréséhez. A csatlakozó az Alapítványhoz történő csatlakozással nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására. A támogatás történhet pénzben, vagy természetbeni adománnyal. Az Alapító és a csatlakozók az Alapítvány részére adott pénzbeli és egyéb vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza, kizárólag a vagyonjuttatás feltételeit szabályozó szerződésben meghatározott jogaikat gyakorolhatják. 13. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége: Az Alapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

12 12. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 14. Felügyelőbizottság Az Alapító az ügyvezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre, melynek tagjait határozatlan időre jelöl ki. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelőbizottság, amely 3 főből áll. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító Okirat kereti között maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratóriumtól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány és a Kuratórium irataiba, az Alapítvány könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy a Kuratórium, illetve a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelőbizottság elnöke évente beszámol a Kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a felügyelőbizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a Kuratóriumnak beszámolni. A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A felügyelőbizottság tagjai megbízásukat az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha a határozathozatalnál az összes tag jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

13 13. A felügyelőbizottság ülésének helye az Alapítvány székhelye, azonban a meghívóban az ülés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető. A felügyelőbizottság ülései általában nyilvánosak, ettől a bizottság eltérhet, és zárt ülést rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság ülésén a résztvevő tagok írják alá. A felügyelőbizottság tagjai: A felügyelőbizottság elnöke, A felügyelőbizottság tagja, A felügyelőbizottság tagja, Sólyóm Andrea, 4400 Nyíregyháza, Szántó kovács J. út 8. I/17 Horváth Csaba, 4375 Nagyecsed, Rákóczi u. 11. Sarka Béláné, 4700 Mátészalka, Széchenyi út Egyéb működési szabályok: Általános rendelkezések és nyilvántartások: A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) A döntések közlése, nyilvánosságra hozatala: A Kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláír. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, a döntést támogatók és ellenzők személyét, és a meghozott határozatokat. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit a meghozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit, az Alapítvány irodahelyiségében elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti. Az Alapítvány működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az ülések összehívásának rendjével.

14 14. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a beszámolóba az Alapítvány székhelyén az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az iratokba való betekintés nem korlátozható. Előzetes bejelentkezés alapján, 3 munkanapon belül a nyilvántartás vezetésével megbízott személy a betekintésre a lehetőséget biztosítja. Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló szabadon megtekinthető az Alapítvány irodahelyiségében, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Az éves beszámolót, az elfogadását követő legalább 30 napra az Alapítvány irodahelyiségében lévő hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. Ezen túl a kuratórium tagjai gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról. Az érdeklődők megkereshetik az Alapítvány képviselőjét, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A működéssel kapcsolatos egyéb kikötések: Az Alapítvány működését az Alapító Okiratban lefektetett célok elérése érdekében folytatja. Biztosítja, hogy szolgáltatásait a céloknak megfelelően bárki igénybe vehesse, ennek érdekében az igénybe vehető támogatási lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja. Az alapítvány a működéséről és a szolgáltatás igénybevételének módjáról is a nyilvánosságot szórólapokkal, hirdetésekkel és irodahelyiségében kifüggesztett hirdetményekkel tájékoztatja, továbbá az érdeklődők személyes megkeresése esetén az Alapítvány képviselője ad tájékoztatást ezekről a kérdésekről. Az Alapítvány pályázat és kérelem alapján nyújt támogatást az arra érdemeseknek a Kuratórium döntése alapján. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 16. Az Alapítvány megszűnése. Az Alapítvány megszűnik, ha a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

15 15. Az alapító az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után megmaradó vagyonról az Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. 17. Záró rendelkezések Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre A nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza Alapító az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítványt határozatlan időre hozza létre Az Alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el Jelen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban áll és az Alapítvány a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók. Jelen Alapító Okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Nyíregyháza, november 18. Alulírott Csépke Viktor, mint az Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány alapítója igazolom, hogy az Alapítvány Alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításokat magába foglaló hatályos tartalmának. Előttünk, mint tanúk előtt: Csépke Viktor alapító jogok gyakorlója 1./Név:... 2./Név:... Cím:... Cím:...

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. október 22-i ülésére H A L I M B A K Ö Z S É G Ö N K O RM Á N Y Z A T A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 580-4/2014. Tárgy: Halimba Községért Közalapítvány Alapító

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

EMMAUSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

EMMAUSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA EMMAUSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat - módosítások alapján hatályos tartalmának. Bozorády Zoltánné Nyíregyháza, Korányi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Makkfalvi Zoltán 2015

Makkfalvi Zoltán 2015 Makkfalvi Zoltán 2015 FAVA Alapító Okirat változtatások 2015 Lénárt László ME, KGI Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék FAVA Kuratórium XXII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről Siófok, 2015.04.08-09

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az alapítók közérdekből közhasznú alapítványként kívánják az alábbi alapítványt működtetni, ezért az alapító okiratot egyező akarattal módosítják és egységes szerkezetbe foglalják,

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak 2015.

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzanak létre az alábbiak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány A L A P Í T Ó O K I R A T A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek város polgárai életkörülményei, s a város társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Human Harmony Alapítvány

Human Harmony Alapítvány Human Harmony Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Liptákné Oláh Éva ( an. Újlaki Ilona Éva) Cím: 2151 Fót, Bokor u. 19-b. mint Alapító, jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I.

Részletesebben