A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés"

Átírás

1 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet 1.4 Szakterület Pénzügy 1.5 Képzési szint Alapképzés 1.6 Szak / Képesítés Pénzügy és bank 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pénzügyi elemzés A tantárgy kódja ELM Az előadásért felelős tanár neve dr. Fekete Szilveszter, adjunktus 2.3 A szemináriumért felelős tanár neve drd. Székely Imre, tanársegéd 2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév V 2.6. Értékelés módja Összegző 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám melyből: előadás szeminárium/labor Tantervben szereplő összóraszám melyből: előadás szeminárium/labor 28 A tanulmányi idő elosztása: óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 22 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 4 Vizsgák 3 Más tevékenységek: Egyéni munka összóraszáma A félév összóraszáma Kreditszám 5 4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Nincs. 4.2 Kompetenciabeli Nincs. 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei A diákok az óra zavarása nélkül hallgatják az előadást. Minden, az egyetemi és kari szabályzatnak megfelelő szabályt be kell tartani. A diákok az óra zavarása nélkül vesznek részt a szemináriumokon. Minden, az egyetemi és kari szabályzatnak megfelelő szabályt be kell tartani. 1

2 6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák Szakmai kompetenciák Transzverzális kompetenciák Gazdasági-pénzügyi elemzések készítése a begyűjtött információk és adatok alapján. Módszerek és technikák bemutatása a gazdasági-pénzügyi problémák megoldására. Módszerek, technikák és adatgyűjtési eszközök meghatározása, azonosítása a gazdasági-pénzügyi problémák kezelésére. Módszerek, technikák és eszközök használata a gazdasági-pénzügyi munkák végzésében. Gazdasági-pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Minőségi mutatók használata gazdasági-pénzügyi munkálatok kiértékelésére. Tervek és költségvetések alkalmazása gazdasági egységeknél és közintézményeknél. Tervek és költségvetések kritikus elemzése, értelmezése. Szintetizáló és elemző képesség fejlesztése. Csapatban való együttműködési technikák alkalmazása, szerepek és feladatkörök szétosztása. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitűzése 7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései A pénzügyi elemzés tantárgy jelentőségét az adja, hogy egy vállalat múltbeli jövedelmezőségének, hatékonyságának elemzése nélkül nem tudunk megfelelő terveket készíteni a jövőre vonatkozóan sem. Egy vállalati szakember számára elengedhetetlen ismerni a pénzügyi kimutatások közti összefüggéseket és ezekből a vállalat életére vonatkozó lényeges információkat kiolvasni. A tantárgy általános célja az értékközpontú vállalati teljesítménymérés elméleti és módszertani alapjainak megismerése, választ kapni arra a kérdésre, hogy miként tudjuk megmérni egy adott vállalkozás értékteremtő képességét, a legelterjedtebb pénzügyi mutatókkal való elemzés. A tantárgy során ki kell alakítsák a diákok azt a képességet, hogy történetet kerekítsenek a mérleg, eredménykimutatás és cash-flow számai mögé, feltárva az ok-okozati kapcsolatokat (elsősorban egy nagyvonalú elemzés), majd ezt követően a feltárt összefüggéseket néhány mutatóval alátámasztani. A tanult módszereket a diákok fel kell tudják használni kvantitatív döntéselőkészítésre, utólagos ellenőrzésre, az eltérések okainak feltárása fontos szerepet játszva a folyamat során. A diákoknak ismerniük kell és megfelelően kell tudják alkalmazni a következő fogalmakat és módszereket: Du-Pont féle mutatópiramis, versenytársakról, az adott iparágról összegyűjtött adatok elemzése, jövőre vonatkozó döntések előkészítése a múlt adataira támaszkodva, pénzügyi kimutatások szerepének megértése az üzleti teljesítmény megítélésében, gazdálkodási és számviteli összefüggések feltérképezése, a befektetési, működtetési és finanszírozási döntések pénzügyi kimutatásokban jelentkező hatásának megismerése, a stock-flow problematika megértése, a vállalat tevékenységi körének, a működtetés, gazdálkodás, produktivitás, a fejlesztések eredményességének sokoldalú megítélése, a cég tőkeerejének, eladósodottságának, pénzellátottságának, hitelképességének a meghatározása, a cég életképességének, fejlődőképességének és megbízhatóságának a feltérképezése, az adott vállalat jellemzése annak jellege szerint: saját vállalat, versenytárs, ügyfél, környezetelemzés elkészítése, hatásvizsgálatok, nemzetközi trendek, iparági jellemzők és ágazat specifikus mutatók megismerése. A diákok meg kell ismerjék a vállalat belső és külső finanszírozásának előnyeit és hátrányait, fel kell ismerniük a profitabilitási és fenntarthatósági szempontokat, értelmezniük kell egy vállalat költségstruktúráját, illetve az egyes termékek részesedését az árbevételből, meg kell tudják határozni a vevők, illetve a szállítók koncentrációját, el kell tudják készíteni a földrajzi megoszlás szerinti árbevételmegoszlást, figyelembe kell tudják venni a termékek szezonalitását, cégcsoporton belüli tranzakciók, felvásárlások, fúziók esetén érteniük kell a transzferár kérdéskörét, fedezeti szinteket kell tudjanak számolni, értékelniük kell a készleteket átlagos élettartam, forgási sebesség, számított érték vs. valóság vs. vállalati menedzser véleménye. A nettó forgótőke elemzése során meg kell tudják állapítani a forgótőke-szükségletet, meg kell értsék a forgótőke-menedzsment legfontosabb szempontjait, meg kell ismerniük a különböző forgótőke-politikákat, meg kell tudják határozni a forgóeszközök optimális szintjét, a forgóeszközök finanszírozását. A vevők, szállítok elemzése során figyelembe kell vegyék a fizetési haladékokat, befolyási és kifizetési gyorsaságot. Kell ismerjék a készpénzforgás időegyenesét, ismerniük kell a likviditás vs. szolvabilitás vs. profitabilitás problémakört, érteniük kell a különbséget a bevétel vs. pénzbevétel, költség vs. pénzkiadás között. Válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy mikor mondjuk egy vállalatra hogy egészséges. Röviden a diákok a tantárgy keretén belül megismerkednek a legismertebb vállalatértékelési modellekkel - FCFF, FCFE, szorzószámok, eszköz-alapú értékelés. 2

3 8. A tantárgy tartalma 8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzés A pénzügyi elemzés célja és eszköztára Kulcsszavak: értékközpontú vállalati teljesítménymérés elméleti és módszertani alapjai, egy vállalkozás értékteremtő képessége, a legelterjedtebb pénzügyi mutatókkal való elemzés, versenytársakról, iparágról összegyűjtött adatok elemzése, jövőre vonatkozó döntések előkészítése a múlt adataira támaszkodva, pénzügyi kimutatások szerepe az üzleti teljesítmény megítélésében; fundamentális elemzés, üzleti környezet, a vállalat nyereségét meghatározó tényezők: makrogazdasági és ágazat körülmények vs. ágazaton belüli relatív teljesítmény, általánostól az egyedi fele tartó elemzés, világgazdaság és nemzetgazdaság helyzete, nemzetközi tényezők, amelyek hatással vannak a vállalat teljesítményére, jellemző kulcsváltozók amelyek a gazdaság makro helyzetét jellemzik, konjunktúraciklusok, ágazati elemzés, ágazaton belüli helyzet elemzése, vállalat érzékenysége a konjuntúraciklusokra, egy ágazat jellemző életciklusa, az ágazat teljesítményét befolyásoló stratégiai kérdések Pénzügyi kimutatások és ezek összefüggésrendszere számviteli visszatekintés és a fogalmak elmélyítése Kulcsszavak: mérleg, eredménykimutatás, cash-flow-kimutatás, likviditási mérleg, forgási idő, likviditási idő Makrogazdasági és ágazati elemzés Kulcsszavak: a gazdaság, mint egész elemzésének szükségessége, általánostól az egyedi fele tartó elemzés, tágabb gazdasági környezet elemzése, külső környezeti hatások az ágazatra, jellemző kulcsváltozók exportkilátások, külföldi versenytársakkal folytatott árverseny, külföldi befektetések nyeresége, egyezmények országok között, deviza- és részvényárfolyamok volatilitása, államadósság alakulása, protekcionista kereskedelempolitikai intézkedések, tőke szabad áramlása, munkaerő helyzete, reálárfolyamváltozás, bruttó hazai termék, foglalkoztatottság, infláció, kamatlábak, költségvetési deficit, érzelmek a fogyasztók és termelők gazdaságra vonatkozó optimizmusa/pesszimizmusa, Keresleti sokkok (adókulcscsökkentés, pénzkínálat-növelés, kormányzati kiadások növekedése, exportkereslet emelkedése), kínálati sokkok (árvíz, fagy, aszály, a munkaerő képzési színvonalában beálló változás, bérarányok megváltozása), központi gazdaságpolitika, konjunktúraciklusok (ciklikus ágazatok vs. védekező ágazatok), konjunktúraérzékenység, ágazati elemzés, vállalatspecifikus tényezők, helyettesítő termékek hatása, vásárlók alkupozíciója, szállítók alkupozíciója, benchmarking A mutatószám-rendszerek korlátai Kulcsszavak: a viszonyszámok elemzésénél figyelembe veendő tényezők (az arányszámok nem jelentenek abszolút kritériumot, a mutatószámok elemzésének célja a jövőt befolyásoló jelenbeli döntések megalapozása, a mutatószámokra épülő teljesítménymegítélés viszonylagos) A pénzügyi cégdiagnózis alapjai Kulcsszavak: pénzügyi mutatók, mint a vállalkozások megítélésének széles körben elterjedt, hagyományos eszközei, a cégminőség pénzügyi jelzőrendszerei, mint a cég üzletpolitikájának, működtetésének és fejlesztéspolitikájának pénzügyi szempontból lényeges kiindulási és output feltételei, stratégiai szemléletű cégdiagnosztika, a cégműködés pénzügyi racionalitásának sokoldalú alátámasztása, a pénzügyi teljesítmény megítélése, cégteljesítmény a pénzügyi kimutatások tükrében 3

4 Hagyományos pénzügyi teljesítménymérés Kulcsszavak: a teljesítmény és mérés fogalma, a teljesítménymérés célja és tartalma, a kitűzött célok helyességének alátámasztása mutatószámokkal, a változást igénylő vállalati képességek és a változtatásukra szolgáló akciók között esetleges tartalmi hiányosságok, aránytalanságok vagy szerkezeti ellentmondások feltérképezése, a visszacsatolások és korrekciók szerepe egy vállalat életében, a vállalati teljesítménymérő rendszerek kialakításakor figyelembe vet főbb szempontok, mint a vállalat működésére jellemző mutatók, mérőszámok kiválasztása, a mérési pontok meghatározása, a mintavétel időpontjának, ütemezésének meghatározása, az adatfeldolgozási technikák, módszerek kiválasztása, a teljesítményindikátorok piramisa, figyelmeztető mérőszámok szerepe Hagyományos pénzügyi mutatók Kulcsszavak: szűkebb és tágabb értelemben vet mérleg- és eredményelemzés, vertikális és horizontális elemzés, a mutatószámok csoportosítása: hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, likviditási mutatók, forgássebesség-mutatók, adósságmutatók, a piaci értékelés mutatói, hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók A hagyományos pénzügyi teljesítménymérés kritikája Kulcsszavak: számviteli kimutatások hiányosságai, utólagosan képzett mutatók, korlátozott lehetőség a korrekcióra, visszaigazolás vs. döntéstámogatás szerep, stratégiai szemlélet hiánya, nem pénzügyi alapú információk hiányossága, nem megfelelő az alkalmazott mutatórendszerek szerkezete, a mutatók általában nem alkalmasak az operatív szint teljesítményének megítélésére, nem jelzik az eredményt befolyásoló tényezők hatásait, az előre meghatározott mutatók rugalmatlanok, nem használhatók a szervezet minden szintjén, az előre felállított normák, az eltéréselemzések alapján elkészített újabb standardok nem ösztönöznek nagyobb teljesítményre, nem támogatják a folyamatos fejlesztést, a hagyományos mutatók nem alkalmasak az új fogyasztói igények és a megváltozott termelési technikák követésére, a hagyományos mutatók az új gyártási technológiák eredményességének mérésére alkalmatlanok, a pénzügyi kimutatások alapján számított pénzügyi mutatók számadatai a múlt eseményeit tükrözik, amelyből nehéz következtetni a jövő eseményeire, a pénzügyi mutatók öröklik a mérleg- és eredménykimutatás hibáit, a mérleg statikus jellege torzíthatja a mérleg alapján számított aránymutatókat, a pénzügyi arányszámok leginkább arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet a vállalat teljesítményében, működésében bekövetkezett változásokra, problémákra, a pénzügyi arányszámok segítségével történő teljesítménymérésnek számos olyan exogén tényezője van, amelyek elhanyagolása a számok torz értelmezéséhez vezethet A DuPont-módszer, mutatópiramis és benchamarkválasztás Kulcsszavak: a ROE mutató szorzatokra való felbontása, cél: megérteni azokat a tényezőket amelyek egy vállalat ROE mutatóját befolyásolják, adózott nyereség és adózás előtti nyereség aránya (adóteherráta), adózás előtti nyereség és EBIT aránya (kamatteherráta), EBIT és árbevétel aránya (fedezeti hányad), árbevétel és eszközök aránya (eszközarányos árbevétel vagy forgási sebesség), eszközök és saját tőke aránya (tőkeáttételi ráta); ROS és ATO mutatók közötti különbségek ágazatok között; benchmarkválasztás, az összehasonlítás problémái Az EVA (gazdasági hozzáadott érték) és MVA (market value added) mutatók tartalma és jelentősége Kulcsszavak: többlethozam, amely felette van egy adott szisztematikus kockázattal működő vállalattól általánosan elvárt hozamnak, a teljes tényezőtermelékenység alapvető mércéje, EVA mutató kiszámítása a gyakorlatban, számítási problémák az EVA alkalmazásában, az EVA és az MVA kapcsolata a DCF-mutatóval, az EVA-mutatóhoz kapcsolt ösztönzés lehetőségei, az EVA mutató gyenge pontjai és fejlesztési lehetőségei, az EVA-mutató javítása nyereségágon 2 előadás 4

5 Nettó forgótőke elemeinek elemzése Kulcsszavak: nettó forgótőke, szállítópolitika, kereskedelmi hitelpolitika, készletgazdálkodás, vevők beszedési ideje, szállítók fizetési határideje, haladéka, készletek forgási sebessége, vevőkoncentráció, szállítókoncentráció, az üzleti partnerek alkupozíciója, forgótőkeszükségletet, forgótőke-menedzsment, különböző forgótőke-politikák, forgóeszközök optimális szintje, a forgóeszközök finanszírozását. a készpénzforgás időegyenese, likviditás vs. szolvabilitás vs. profitabilitás problémakör Vállalatértékelési módszerek, felvásárlások, összeolvadások Kulcsszavak: Free cash-flow to the equity (FCFE), Free cash-flow to the firm (FCFF), Szorzószámos értékelés, Eszköz-alapú értékelés, fundamentális elemzés, tőkeköltség Reálopciók Kulcsszavak: Reálopciós módszertan alkalmazása a vállalati döntéshozatalban Könyvészet 1. Becker, Turner, Varsányi, Virág: Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje, Akadémiai Kiadó, Budapest, Bodie, Kane, Marcus: Befektetések, Aula Kiadó, Brealey, Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Tanszék Kft Kiadó, Budapest, Brigham, Gapenski, Daves: Intermediate Financial Management, 6th edition, The Dryden Press, Kovács E. Pénzügyi adatok statisztikai elemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Tanszék Kft. Kiadó, Rappaport: A tulajdonosi érték, Alinea Kiadó, Budapest, Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések Pénzügyi elemzés, mint folyamat Kulcsszavak: A pénzügyi elemzés lépései, eszköztára, célja Pénzügyi kimutatások és ezek összefüggésrendszere Kulcsszavak: mérleg, mérleg és eredménykimutatás készítése összesítő-ellenőrző kimutatás alapján, Cash-flow készítés mérleg és eredménykimutatás alapján, Likviditási mérleg Iparági jellemzők Kulcsszavak: iparági jellemzők, ezek hatása a pénzügyi kimutatások jellegére A mutatószám-rendszerek korlátai 3 szeminárium 5

6 Hagyományos pénzügyi mutatók Kulcsszavak: hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók, likviditási, forgássebesség-, adósságmutatók, piaci értékelés mutatói, piaci értékelés mutatói, szorzószámos értékelés A DuPont-módszer, mutatópiramis és benchamarkválasztás Kulcsszavak: a ROE mutató szorzatokra való felbontása, cél: megérteni azokat a tényezőket amelyek egy vállalat ROE mutatóját befolyásolják, adózott nyereség és adózás előtti nyereség aránya (adóteherráta), adózás előtti nyereség és EBIT aránya (kamatteherráta), EBIT és árbevétel aránya (fedezeti hányad), árbevétel és eszközök aránya (eszközarányos árbevétel vagy forgási sebesség), eszközök és saját tőke aránya (tőkeáttételi ráta); ROS és ATO mutatók közötti különbségek ágazatok között; benchmarkválasztás, az összehasonlítás problémái Az EVA (gazdasági hozzáadott érték) és MVA (market value added) mutatók tartalma és jelentősége Kulcsszavak: többlethozam, amely felette van egy adott szisztematikus kockázattal működő vállalattól általánosan elvárt hozamnak, a teljes tényezőtermelékenység alapvető mércéje, EVA mutató kiszámítása a gyakorlatban, számítási problémák az EVA alkalmazásában, az EVA és az MVA kapcsolata a DCFmutatóval, az EVA-mutatóhoz kapcsolt ösztönzés lehetőségei, az EVA mutató gyenge pontjai és fejlesztési lehetőségei, az EVAmutató javítása nyereségágon Nettó forgótőke elemeinek elemzése Kulcsszavak: nettó forgótőke, szállítópolitika, kereskedelmi hitelpolitika, készletgazdálkodás, vevők beszedési ideje, szállítók fizetési határideje, haladéka, készletek forgási sebessége, vevőkoncentráció, szállítókoncentráció, az üzleti partnerek alkupozíciója, forgótőke-szükségletet, forgótőke-menedzsment, különböző forgótőke-politikák, forgóeszközök optimális szintje, a forgóeszközök finanszírozását. a készpénzforgás időegyenese, likviditás vs. szolvabilitás vs. profitabilitás problémakör Szabad pénzáramláson alapuló vállalatértékelési módszerek Kulcsszavak: FCFF, FCFE Reálopciók Kulcsszavak: Reálopciók néhány egyszerű számpélda 3 szeminárium Könyvészet 1. Becker, Turner, Varsányi, Virág: Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje, Akadémiai Kiadó, Budapest,

7 2. Rappaport: A tulajdonosi érték, Alinea Kiadó, Budapest, Brealey, Myers: Modern Vállalati Pénzügyek, Tanszék Kft Kiadó, Budapest, Bodie, Kane, Marcus: Befektetések, Aula Kiadó, Brigham, Gapenski, Daves: Intermediate Financial Management, 6th edition, The Dryden Press, Kovács E.: pénzügyi adatok statisztikai elemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Tanszék Kft. Kiadó, Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. A tantárgy tartalmának és a megfelelő didaktikai módszerek kiválasztásának az alapját a pénzügyi szakemberekkel történő egyeztetés és a világszinten vezető helyen levő egyetemek tanterveinek elemzése képezte. 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben 10.4 Előadás Az előadások során bemutatott ismeretek megfelelő elsajátítása. félév végi írásbeli vizsga Kritikus személetmód az előadások során bemutatott ismeretekkel kapcsolatban. 30% 10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumok során bemutatott ismeretek megfelelő elsajátítása számpéldák félév végi írásbeli vizsga 35%. Szemináriumi aktív jelenlét. a diákok félévközi órai tevékenységének a folyamatos 15% értékelése Házi dolgozat. 3 konkurens vállalat 20% összehasonlító elemzésének kiértékelése 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei a szakterület legfontosabb alapfogalmainak ismerete Kitöltés dátuma Előadás felelősének aláírása Szeminárium felelősének aláírása dr. Fekete Szilveszter, adjunktus drd. Székely Imre, tanársegéd Intézetigazgató aláírása dr. Benyovszki Annamária, docens Az intézeti jóváhagyás dátuma

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben