BAROSS GÁBOR PROGRAM Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006. Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához"

Átírás

1 BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006 Gyakran Ismétlıdı Kérdések az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához Készült: Általános kérdések: Kérdés: Konzorcium esetében lehet valaki együttmőködı partner? Válasz: Konzorcium esetében kell lennie egy konzorciumvezetınek, aki rendelkezik minden joggal és kötelezettséggel a konzorcium többi tagja felett, ı az, aki összefogja a konzorcium ügyeit. A konzorcium minimum 2, maximum 5 partnerbıl állhat a konzorciumvezetıvel együtt, azaz a konzorciumvezetın kívül minimum 1, maximum 4 tagja lehet a konzorciumnak. Ezek a konzorciumi tagok nem lehetnek nullás költségvetésőek, azaz vagy biztosítaniuk kell saját forrást, vagy részesülniük kell támogatásban. A konzorciumi tagokon és a konzorciumvezetın kívül lehet valaki együttmőködı partner. Az együttmőködı partner nem járul hozzá anyagilag a projekthez, nem kap támogatást és nem is vállal kötelezettségeket. Részt vehet azonban a projekt megvalósításában, biztosíthat helyet, eszközöket a konzorciumi partnereknek. Az ı hozzájárulását le lehet írni a munkatervben, de nem kell kitöltenie sem költségvetési táblát, sem nyilatkozatokat. Kérdés: A pályázati őrlap 11bb kérdése nem illeszkedik a pályázati útmutató 8. fejezetéhez. Válasz: A pályázati őrlap 11bb kérdésénél meg kell jelölni azon tevékenységeket, melyet a pályázó az adott projekt során el kíván végezni. Ezen kérdést a pályázati útmutató 8. fejezetében meghatározott támogatható tevékenységek alapján kell kitölteni. Természetesen, ha egy pályázó az útmutató 8.1 támogatható tevékenységét igénybe veszi, akkor az őrlap 11bb kérdésénél az a négyzetet kell megjelölnie. Továbbá, ha egy pályázó az útmutató 8.2 támogatható tevékenységét igénybe veszi, akkor az őrlap 11bb kérdésénél az b négyzetet kell megjelölnie, és így tovább. Amennyiben az útmutató 8. fejezetében kevesebb támogatható tevékenység van, mint az őrlapon megjelölhetı négyzetek, akkor a fölös négyzeteket nem kell figyelembe venni, azaz azokat is üresen kell hagyni, mint azon négyzeteket, melyeket nem vesz igénybe a pályázó támogatható tevékenységként. Kérdés: Hányszor lehet hiánypótolni? Válasz: Egy projektjavaslat esetében egy hiánypótlás lehetséges. Amennyiben az a hiánypótlás nem teljes körő, akkor a pályázat elutasításra kerül. Kérdés: Hogyan lehet eldönteni, hogy a konzorciumi partnerek közül kié lesz a jog licenchasználatára egy licenc vásárlás esetében? Válasz: A konzorciumi szerzıdésben kell erre kitérni, közösen kell megállapodni a jogokban, kötelezettségekben mindenre kiterjedıen. 1

2 Kérdés: A tesztkörnyezet létrehozása alatt támogatható-e ingatlan vásárlás, épülethez kapcsolódó beruházás? Válasz: Nem. A tesztkörnyezet csupán a kutatás lefolytatásához kapcsolódó eszközök, mőszerek beszerzését jelentheti, azt is csak az útmutatóban meghatározott százalékos mértékig. Kérdés: Hogyan történhet a munkaszakaszok meghatározása? Válasz: A A projektjavaslat munkaterve címő fejezet 3.2. fejezete foglalkozik a munkaszakaszok leírásával. Itt minden témakör esetében leírtuk, hogy féléves, vagy éves munkaszakaszok meghatározását várjuk el. Amennyiben éves munkaszakaszra való bontást ír elı az útmutató fent említett fejezete, akkor az őrlap 12e sorában az adott évre vonatkozó 2. oszlopot kell csak kitölteni. Amennyiben féléves munkaszakaszra való bontást ír elı az útmutató, akkor az őrlap 12e sorában az adott évre vonatkozó mindkét oszlopot ki kell tölteni. A cellákba az elszámolás napját kell beírni, annak a beszámolásnak a dátumát, melyet a pályázó meghatározott a munkaszakasz(ok) végével. A munkaszakasz nem kell, hogy naptári évhez igazodjon. Tehát pl.: egy éves munkaszakasz kezdıdhez november 17-én, és befejezıdhet november 17-én. Kérdés: Hogyan lehet kiválasztani az őrlapon a fı- és altémaköröket? Válasz: A fıtémaköröket az őrlap jobb felsı sarkában, míg az altémaköröket a 11f sorban lehet kiválasztani. A fı- és altémakörökrıl készült egy áttekintı tábla, mely letölthetı a honlapunkról a Baross Gábor Program 2006 témaköreire kattintva. Kérdés: Kell-e igazolnia a pályázónak az önerejét általánosságban, hogy valóban képes-e végigvinni a projektet, pl. jelzálog fedezet, bankgarancia, testületi határozat az önerı biztosításról, avagy itt nincs is erre szükség, mert elég, ha a mellékelt nyilatkozatokat kitölti és aláírja(ák)? Támogatás esetén pedig a szerzıdéskötés elıtt benyújtja a szükséges hivatalos igazolásokat. Válasz: Igen, a pályázat benyújtásakor elég, ha a nyilatkozatokat kitölti és aláírja. Kérdés: Vannak-e korlátozva a saját forrásra beállított tevékenységek? Válasz: Igen. A saját forrásra (= önerı) és a támogatásra beállított tevékenységeket a pályázati útmutatók 8. fejezete korlátozza, határozza meg. Nem támogatható tevékenység nem szerepelhet a pályázat költségvetési táblájában. Nem támogatható tevékenységet esetleg a projektjavaslat munkatervébe lehet szövegesen beleírni, mégpedig úgy, hogy pl.: pályázaton kívüli saját forrásból kíván megvalósítani egy ingatlanvásárlást (ez pályázat keretében ugyanis nem támogatható). Kérdés: A Baross Gábor Programra tavalyi nyertesek is pályázhatnak újabb innovációs projekttel? Válasz: Igen, tavalyi nyertesek új projekttel ismét pályázhatnak. A fontos, hogy az elızı évben elnyert projekttıl az ez évben pályázni szándékozott projekt jól elkülönüljön. Egyedül a csekély összegő támogatási típusú témakörök esetében kell figyelmesnek lenni, ugyanis de minimis típusú támogatásoknál van egy megkötés a támogatások tartalmára: De minimis típusú támogatások támogatástartalma 3 év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forintösszeget. 2

3 Kérdés: K+F típusú témakörök esetében a K+F 2 típusának megpályázása esetén mi a teendı, ha valaki alap + alkalmazott kutatást is folytat egyszerre? (Az alapkutatás ugyanis nem támogatható. Vagy ez a fajta kombináció nem lehetséges?) Válasz: Lehet ilyen kombináció, de mi az alapkutatást nem támogatjuk, erre nem kaphat támogatást. Megemlítheti a pályázat munkatervében, de ne ezt fejtse ki részletesen, a költségvetési táblában se szerepeltesse, hanem fejtse ki az alkalmazott kutatási részét a projektjének, és csak alkalmazott kutatásra kérjen pénzt! Kérdés: Az útmutató szerint észak-alföldi telephellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezık pályázhatnak. Ezek szerint olyan GT is pályázhat, aki külföldi székhelyő, de pl. a karcagi kistérségben bejegyzett telephelye van? Azaz a külföldi székhely nem akadály? Válasz: Nem akadály a külföldi székhely, ha van régiós telephelye, azaz fióktelepe, mert telephelynek azt nevezzük, ami a székhellyel megegyezı városban mőködik, és fióktelepnek azt, ami a székhelyen kívüli városban mőködik. Kérdés: Hol található az útmutató 1. sz. melléklete, mely a költségvetés indoklásához szükséges? Válasz: A honlapon letölthetı csomag része a költségvetési tábla: Költségvetés indoklása végleges néven található meg. Kérdés: Kell árajánlatot csatolni? Válasz: Árajánlatot egyáltalán nem szükséges csatolni! Témakör-specifikus kérdések: 1.1. Közös kutatás-fejlesztés és innováció: Kérdés: Szeretnénk egy konferenciát rendezni. A konferencia rendezésével természetesen profi rendezvényszervezı alvállalkozót bíznánk meg. Támogatható-e ez? Támogatható-e ezzel kapcsolatban az egyéb külföldi országokból meghívott vendégelıadók útiköltsége (repülıút), esetlegesen szállása és étkeztetése (napidíja) valamint esetlegesen tiszteletdíja? Válasz: A konferencia szervezése saját részrıl és alvállalkozóval sem támogatható tevékenység. A tudományos tevékenység széles körben való elterjesztése a pályázati útmutató 10. oldala szerint a következı lehet: A kutatás-fejlesztési projekt tudományos eredményének széles körben való elterjesztése támogatható a következık szerint: a tudományos eredmény publikálása, az eredményrıl kiadvány készítése, hazai és nemzetközi konferencián való részvétel, hazai vagy nemzetközi kiállításon kiállítóként történı részvétel. Konferencia szervezése nem szerepel ezek között. A saját konferencia szervezése nem támogatható, ezért a saját konferenciára meghívott elıadók útiköltsége, szállása, étkeztetése sem. A tudományos eredmény széles körben való elterjesztése alatt támogatható a projekt eredményének bemutatása pl. publikációval, kiadvánnyal, egy hazai vagy nemzetközi konferencián (nem a pályázó által szervezett konferencián, nem a projekt keretében szervezett konferencián!) való részvétel, továbbá az ottani publikálása az eredménynek. Útmutató 14. oldal. 3

4 Kérdés: Nemzetközi együttmőködési projektnek minısül-e projektünk abban az esetben, ha a nemzetközi együttmőködés a projekt keretében alakul ki a felek közt, nem pedig egy meglévı együttmőködésre alapozunk? Meglévı együttmőködésben való részvétel mivel támasztható alá a pályázatban? Válasz: Nemzetközi együttmőködéső a projekt, ha a beadandó Baross projektjavaslat témája egy nyertes EU K+F keretprogram pályázatának vagy más nemzetközi nyertes pályázatnak a témájához kapcsolódik. A támogatás intenzitásának növelésére csak akkor van lehetıség, ha már ilyen nemzetközi vagy EU K+F projekt fennáll! Meglévı együttmőködés alátámasztása: őrlapon meg kell jelölni a megfelelı cellát, illetve a döntésrıl (a nyertes pályázat döntésérıl) szóló értesítést csatolni kell a pályázathoz. Kérdés: Pályázhat-e önkormányzat a Közös Kutatás-Fejlesztési témakörben? Válasz: Az Önkormányzat nem minısül köztestületnek! A definíciójában szereplı önkormányzatiság nem azt jelenti, hogy Önkormányzatnak minısül! Kérdés: Állami tulajdonú gazdasági társaságok részt vehetnek-e a programban gesztorként vagy konzorciumi tagként? Válasz: A gazdasági társaságok tulajdonosi körére nincs kikötés az útmutatóban, tehát pályázhatnak! 1.2. Önálló kutatás-fejlesztés és innováció: Kérdés: Az 1.2. témakör esetében méretbeli megkötés, hogy csak mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat. A foglalkoztatotti létszámra való megkötést mikor, milyen dátummal kell hogy teljesítse? Válasz: A foglalkoztatotti létszámra és az egyéb adatokra vonatkozó mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerősített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfı-összeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minısítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minısítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történı minısítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás mőködési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Éves beszámolóval, egyszerősített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elıírt bevallással nem rendelkezı újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. Kérdés: Az ÖNKFI-ra szeretné beadni egy vállalkozó a pályázatát, és újfajta technológiát szeretne megvásárolni. Ezen beszerzés a know-how beszerzésbe belefér-e? Az összköltség hány százalékában támogatható ez a tevékenység? 4

5 Válasz: A K+F tevékenységhez az új technológia beszerzése a 8.3 know-how beszerzés alatt támogatható. Nincs korlátozva a beszerzés nagysága az összköltség arányában. Kérdés: A tudományos eredmény széles körben való terjesztése csak a kiadvány elkészítését, vagy pedig a sokszorosítását, terjesztési költségeit is támogatja? Válasz: E címszó alatt támogatható a kiadvány minden darabjának elkészítése, viszont a terjesztés (mint postaköltség) az egyéb dologi kiadások között számolható el a teljes projektköltség 5%-ig. (Pályázati útmutató oldal) Kérdés: Alvállalkozót megbízhat-e a pályázó K+F tevékenységre az ÖNKFI témakörnél, vagy magának kell elvégeznie a feladatot. Válasz: E témakörnél az önálló K+F számolható el, továbbá szakértıket és tanácsadókat bevonhat a munkába. (Pályázati útmutató oldal) 3. Inkubátorház: Kérdés: Meddig kell fenntartani a vállalkozások részére szervezett ingyenes szolgáltatásokat az inkubátorháznak? Válasz: Az ingyenes szolgáltatásokat a projekt futamideje alatt kell fenntartania az inkubátorháznak. Ezen szolgáltatások a nyertes projekt keretében ugyanis a támogatásból vannak finanszírozva, a támogatott projekt befejezéséig. Kérdés: Hogyan néz ki a pályázati folyamat menete, ki pályázik, hogyan kap támogatást a végsı kedvezményezett? Válasz: Az inkubátorháznak kell pályázni, és bemutatni, hogy a kapott támogatásból milyen tevékenységeket, programokat kíván szervezni a vállalkozások, innovatív szervezetek számára. Sikeres projektjavaslata esetében megkapja a támogatást, melybıl megszervezi a tervezett programokat ingyenesen a vállalkozásai, innovatív szervezetei számára. Ingyenesen, mert kapott rá támogatást, tehát a résztvevıktıl már nem kérhet pénzt részvételi díjra. A pályázat végsı kedvezményezettjei így végsı soron az inkubátorház által szervezett programok résztvevıi lesznek. Tehát a de minimis keretet az inkubátorház által szervezett programokon résztvevıknek kell számolni, és a pályázó inkubátorháznak ki kell állítania egy igazolást, mely arról szól, hogy az adott szervezet az inkubátorház által szervezett programon (ingyenesen) részt vett, és ezáltal x de minimis támogatásban részesült. Kérdés: Ki állítja össze a végsı kezdeményezettek listáját? Válasz: A pályázó inkubátorháznak kell összeállítania a résztvevık listáját, ezt a projektjavaslatban mellékelni kell, és a projektjavaslatban javasolt részletesen be is mutatni, mely által igazolódik a projekt megalapozottsága, és a projektjavaslatban leírt tevékenységekre való igény. Kérdés: Van-e nyilatkozati, illetve bármilyen kötelessége a pályázó inkubátorháznak és a végsı kedvezményezetteknek a pályázatban? Válasz: A pályázó inkubátorház kötelességei: Az inkubátorháznak a pályázathoz ki kell tölteni a kötelezıen kitöltendı nyilatkozatokat. 5

6 Az inkubátorház szolgáltatásait igénybevevı végsı kedvezményezettektıl be kell kérnie de minimis nyilatkozatot, és ezt a pályázathoz csatolni kell. Így ellenırizhetı le, hogy az adott végsı kedvezményezett de minimis kerete nem merült még ki. Tehát az inkubátorháznak már a pályázat beadásakor tudnia kell, hogy kik fognak részt venni a projektjében, és ıket le kell nyilatkoztatnia de minimis ügyben. Nyertes projekt esetében az inkubátorháznak ki kell töltenie igazolásokat, mely bizonyítja, hogy a végsı kedvezményezett az inkubátorház pályázati támogatásából szervezett képzésen, szolgáltatáson részt vett, ezáltal ingyenes szolgáltatásban részesült, és a végsı kedvezményezett számára (a végsı kedvezményezettre esı költséghányad részig) de minimis támogatásnak minısül. A végsı kedvezményezettek kötelességei: A végsı kedvezményezetteknek ki kell tölteni de minimis nyilatkozatot, és azt a pályázó inkubátorház rendelkezésére bocsátani. Nyertes projekt esetében alá kell írnia az igazolást, mely szerint az inkubátorház pályázati támogatásából szervezett képzésen, szolgáltatáson részt vett, ezáltal ingyenes szolgáltatásban részesült, és ez számára (a rá esı költséghányad részig) de minimis támogatásnak minısül. Kérdés: Milyen képzések lehetnek? Válasz: Mint minden témakörnél, itt is innovatív vállalkozásokat kívánunk támogatni, és ezen célhoz kapcsolódóan innovációs szolgáltatásokat. Azaz pl.: olyan képzéseket, melyek a vállalkozások megújulását segítik, versenyképességét növelik, innovációs gondolkodását serkentik. Alapvetıen fókuszálni kell arra, hogy a vállalkozások meginduljanak egy olyan úton, mely során nyitnak az új dolgok felé, mernek új piacokra lépni. Kérdés: Minıségfejlesztés programon belül lehet-e a szolgáltatás maga a minıségirányítási rendszer kiépítés és tanúsítás? Válasz: A minıségfejlesztési rendszer kiépítése nem fér bele, mert akkor az azt jelentené, hogy az Inkubátorház a vállalkozás részére kiépítteti a minıségirányítási rendszert. Ez nem lehetséges. Amire viszont itt lehetıség van az az pl.:, hogy errıl a minıségirányítási rendszerrıl képzést tartson az inkubátorház a vállalkozásai részére, illetve bármilyen minıségfejlesztési lehetıségrıl tájékoztatót tartson. Kérdés: Van-e valamilyen kitétel a külsı szakértık tanácsadók alkalmazásában. Válasz: A külsı tanácsadókra az útmutató nem tartalmaz kikötést, a lényeg hogy rendelkezzen megfelelı szakmai kompetenciával. Kérdés: Milyen mértékben számolható el projektmenedzsment tevékenység az INKU témakörben? Válasz: Projektmenedzsment tevékenység a projekt összköltségének 35 %-ában számolható el. (Pályázati útmutató 8. oldala helyesen írja) (A pályázati útmutató 9. elszámolható költségek címő fejezetében, a 9. oldalon 10 % van megjelölve, ami helytelen, mert 35 %-ban számolható el projektmenedzsment.) 6

7 4. Klaszter: Kérdés: Milyen tagjai lehetnek a klaszternek? Válasz: A program keretében olyan klasztereket tudunk támogatni, amelyek kutatásfejlesztéssel és innovációval foglalkozó vállalkozásokat fognak össze, segítik azok közös platformon való megjelenését, piacrajutását. Kérdés: A Klaszter témakörben pályázhat-e új klaszter? Válasz: Új klaszter is jogosult pályázni. Ekkor a klasztert alkotó szervezetek új GT-t, KHT-t, alapítványt vagy egyesületet hozhatnak létre a pályázati útmutató 4. oldalának megfelelıen, és a létrehozott szervezet a bejegyzés elindítását követıen jogosult pályázni. A bejegyzés elindításáról nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor! 5.1. Hallgató Kérdés: A Hallgató témakörben a megvásárolt tárgyi eszközök kinek a tulajdonát fogják képezni? Válasz: A hallgató K+F tevékenységéhez megvásárolt tárgyi eszközök a pályázó felsıoktatási intézmény tulajdonába kerülnek. Kérdés: A Hallgató témakör esetében az egyetemi és a vállalati konzulens díjaként meghatározott Ft nettó vagy bruttó lehet? Válasz: A konzulensi díj bruttó Ft lehet maximálisan. Kérdés: Az egyetemi konzulens díjához kapcsolódó járulékok elszámolhatóak-e a pályázatból? Válasz: Természetesen igen. A pályázati útmutató 9. oldalán szereplı táblázat ilyen szempontból hiányos, azaz nemcsak az egyetemi konzulens díjához kapcsolódó személyi költségek számolhatóak el, hanem a kapcsolódó járulékok is Kooperációs emberi erıforrás-fejlesztés: Kérdés: Milyen típusú képzések férnek bele, illetve van-e szabályozva a külsı tanácsadók alkalmazása? Válasz: A kooperációs emberi erıforrás fejlesztés témakör esetében kikötés, hogy innovatív vállalkozások pályázhatnak, akik képesek újdonságot, újat alkotni, s mindazzal piacra lépni. A képzésnek itt is a vállalkozás igényeire kell alapulni, a különbség viszont a belsı szakképzés témakörhöz képest, hogy itt nem a saját munkavállalóit képezheti a vállalkozás, hanem az esetleges jövendı munkavállalóit, azaz az oktatási intézmény hallgatóit, akik miután végeztek az adott oktatási intézményben, akár munkába is állhatnak a vállalkozásnál, mert speciálisan a vállalkozás igényei alapján lettek kiképezve. Tehát itt a vállalkozás és az oktatási intézmény közötti kooperáció egy távolabbi célt is kitőz, mégpedig azt, hogy a vállalkozás alkalmazni fogja a képzésben résztvevı hallgatót. A külsı tanácsadókra az útmutató nem tartalmaz kikötést, a lényeg hogy rendelkezzen megfelelı szakmai kompetenciával. 7

8 Kérdés: Hogyan értendı konkrétan az új képzés indítása? Egy már meglévı képzéshez csatlakozna egy új képzés fakultatív, választható módon vagy egy teljesen új osztályt kell indítani? Válasz: A képzés, amit a támogatásból finanszírozunk nem lehet olyan képzés, amit bárki tudna, hanem újdonsággal kell rendelkezni, azaz olyan képzésnek kell lenni, ami speciális ismeretanyagot ad át a hallgatóknak, speciálisan a vállalkozás igényeinek megfelelıen. Az, hogy a pályázó részérıl ennek milyen elızménye van, azaz csinált-e már képzést, és azon képzését bıvíti egy speciális képzéssel, és erre adja be a pályázatot, gyakorlatilag nincs jelentısége. Lehet. Kérdés: A középiskolának hogyan kell beillesztenie a tananyagba az új anyagot? A középiskoláknak mikor felveszik a diákokat, van egy tanmenet, amit követniük kell. Ha egy vállalkozó ki szeretne képezni 10 diákot, akkor ezt úgy tudom elképzelni, hogy egy 3 éves tananyaghoz úgymond hozzáillesztik a +1 éves innovatív képzést választható, fakultatív módon úgy, hogy az eredeti képzést is elvégzi. Válasz: Igen. A hallgató elvégzi az eredeti tananyagot, és a támogatott projekt keretében megvalósuló képzés már fakultatív - pl.: a legjobbak vehetnek részt -, gyakorlatilag a pályázat keretében létrejött képzés az eredeti tananyagtól egy kicsit elkülönülve jön létre, de témájában természetes hogy illeszkedik, azaz az eredeti tananyagra épül, csak specializáltabb a vállalkozás irányába. Kérdés: Az 5.2-nél és 5.3.-nál a szakközépiskola által szervezett felnıttképzés illetve a levelezı oktatásban résztvevık is támogatva lehetnek vagy kizárólag a nappali tagozatos hallgatók? Válasz: 5.2-nél szakközépiskolák felnıttképzésében részt vevı hallgatói, és a levelezıs hallgatók is beleférnek. Itt nincs kikötés, mint az 5.1-nél, ahol csak nappali tagozatos hallgatók lehetnek részesei a pályázatnak. Az 5.3 viszont saját munkavállalók képzését jelenti. Itt nem lehet szó hallgatókról! Mindkettınél fontos azonban, hogy speciális, a piacon nem meglévı képzést tudunk csak támogatni. Olyat, ami a vállalkozás speciális igényeihez illeszkedik! Kérdés: Fontos szempont, hogy rendelkezzen elıképzettséggel a hallgató az adott témában, vagy megoldható pl. gimnáziumi hallgatók képzése egy különbözeti vizsga letétele után? Válasz: Nincs az útmutatóban erre vonatkozó kikötés. Azaz gimnáziumi hallgatók is indulhatnak, de természetesen nekik meg kell teremteni a megfelelı alapot, azaz a szakképzést, hogy arra tudják építeni a speciálisabb képzést. Errıl a pályázónak természetesen gondoskodni kell Belsı szakképzés: Kérdés: Milyen típusú képzések férnek bele a támogatási körbe? Válasz: A belsı szakképzés semmiképpen nem irányulhat általános képzésre, vagy olyan képzésre, amit bármelyik képzı intézmény tudna nyújtani. Ebben a témakörben olyan vállalkozások pályázhatnak, akik innovatív tevékenységet végeznek, vagy termelésük, szolgáltatás nyújtásuk során valamilyen új dolgot tudnak(tak) kitalálni, kifejleszteni, és ehhez az új termékhez, szolgáltatáshoz, eljáráshoz kapcsolódóan embereket szeretnének kiképezni arra a speciális munkára, munkafolyamatra ami az újdonságukhoz kapcsolódik. Tehát a szakképzés olyan kell legyen, ami az eddig meglévı szakképzésekhez mérten valami újat, 8

9 valami pluszt is tud nyújtani, és persze mindez a pályázó vállalkozás igényeihez kell hogy igazodjon. Kérdés: A Belsı szakképzés témakör esetében ki lehet a képzésben résztvevı? Válasz: A BELKEP témakörben a képzésben résztvevı a vállalkozás munkavállalója kell legyen. Kérdés: Az 5.3.-nál ki van kötve, hogy hány fı képezhetı? Válasz: Nincs maximális kikötés. 9

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM Az útmutató szerint egy eszközbeszerzési projekt kezdete a beszerzendı mőszer megrendelési idıpontja, a projekt vége pedig az utolsó mőszer üzembe helyezésének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás

NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás NKTH A*STAR (Szingapúr) Kétoldalú TéT Pályázati felhívás 2009 I. A támogatás célja A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK. Pályázati felhívás

Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK. Pályázati felhívás Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban INNOCSEKK Pályázati felhívás Budapest, 2005. május. TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatás forrása és összege... 3 3.

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser

Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért. Szıke Enikı projektmenedzser Baross Gábor Program 2008 a regionális innováció támogatásáért Szıke Enikı projektmenedzser KÖZÖS K+F+I A témakör célja, hogy növelje a régióban mőködı vállalkozások versenyképességét, javítsa termékstruktúrájukat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének és a

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. portfólió Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27..

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27.. Részvételi szabályok és a pénzügyi változások az EU 7. Keretprogramjában Gulyás Ágnes 2007. Március 27.. Minimumfeltételek I. - Általános Legalább három jogalany vehet részt, - akiknek a székhelye - egymástól

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben

Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben Baross Gábor Program pályázati lehetőségei a Dél-Dunántúlon 2009-ben Kiss Milán DDRIÜ Nonprofit Kft. 2009. október 15. Baross Gábor Program forrása: 2009. I. Félévben: a régió rendelkezésére álló forráskeret

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben