BAROSS GÁBOR PROGRAM Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006. Gyakran Ismétlıdı Kérdések. az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához"

Átírás

1 BAROSS GÁBOR PROGRAM 2006 Gyakran Ismétlıdı Kérdések az Észak-alföldi régió Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomagjához Készült: Általános kérdések: Kérdés: Konzorcium esetében lehet valaki együttmőködı partner? Válasz: Konzorcium esetében kell lennie egy konzorciumvezetınek, aki rendelkezik minden joggal és kötelezettséggel a konzorcium többi tagja felett, ı az, aki összefogja a konzorcium ügyeit. A konzorcium minimum 2, maximum 5 partnerbıl állhat a konzorciumvezetıvel együtt, azaz a konzorciumvezetın kívül minimum 1, maximum 4 tagja lehet a konzorciumnak. Ezek a konzorciumi tagok nem lehetnek nullás költségvetésőek, azaz vagy biztosítaniuk kell saját forrást, vagy részesülniük kell támogatásban. A konzorciumi tagokon és a konzorciumvezetın kívül lehet valaki együttmőködı partner. Az együttmőködı partner nem járul hozzá anyagilag a projekthez, nem kap támogatást és nem is vállal kötelezettségeket. Részt vehet azonban a projekt megvalósításában, biztosíthat helyet, eszközöket a konzorciumi partnereknek. Az ı hozzájárulását le lehet írni a munkatervben, de nem kell kitöltenie sem költségvetési táblát, sem nyilatkozatokat. Kérdés: A pályázati őrlap 11bb kérdése nem illeszkedik a pályázati útmutató 8. fejezetéhez. Válasz: A pályázati őrlap 11bb kérdésénél meg kell jelölni azon tevékenységeket, melyet a pályázó az adott projekt során el kíván végezni. Ezen kérdést a pályázati útmutató 8. fejezetében meghatározott támogatható tevékenységek alapján kell kitölteni. Természetesen, ha egy pályázó az útmutató 8.1 támogatható tevékenységét igénybe veszi, akkor az őrlap 11bb kérdésénél az a négyzetet kell megjelölnie. Továbbá, ha egy pályázó az útmutató 8.2 támogatható tevékenységét igénybe veszi, akkor az őrlap 11bb kérdésénél az b négyzetet kell megjelölnie, és így tovább. Amennyiben az útmutató 8. fejezetében kevesebb támogatható tevékenység van, mint az őrlapon megjelölhetı négyzetek, akkor a fölös négyzeteket nem kell figyelembe venni, azaz azokat is üresen kell hagyni, mint azon négyzeteket, melyeket nem vesz igénybe a pályázó támogatható tevékenységként. Kérdés: Hányszor lehet hiánypótolni? Válasz: Egy projektjavaslat esetében egy hiánypótlás lehetséges. Amennyiben az a hiánypótlás nem teljes körő, akkor a pályázat elutasításra kerül. Kérdés: Hogyan lehet eldönteni, hogy a konzorciumi partnerek közül kié lesz a jog licenchasználatára egy licenc vásárlás esetében? Válasz: A konzorciumi szerzıdésben kell erre kitérni, közösen kell megállapodni a jogokban, kötelezettségekben mindenre kiterjedıen. 1

2 Kérdés: A tesztkörnyezet létrehozása alatt támogatható-e ingatlan vásárlás, épülethez kapcsolódó beruházás? Válasz: Nem. A tesztkörnyezet csupán a kutatás lefolytatásához kapcsolódó eszközök, mőszerek beszerzését jelentheti, azt is csak az útmutatóban meghatározott százalékos mértékig. Kérdés: Hogyan történhet a munkaszakaszok meghatározása? Válasz: A A projektjavaslat munkaterve címő fejezet 3.2. fejezete foglalkozik a munkaszakaszok leírásával. Itt minden témakör esetében leírtuk, hogy féléves, vagy éves munkaszakaszok meghatározását várjuk el. Amennyiben éves munkaszakaszra való bontást ír elı az útmutató fent említett fejezete, akkor az őrlap 12e sorában az adott évre vonatkozó 2. oszlopot kell csak kitölteni. Amennyiben féléves munkaszakaszra való bontást ír elı az útmutató, akkor az őrlap 12e sorában az adott évre vonatkozó mindkét oszlopot ki kell tölteni. A cellákba az elszámolás napját kell beírni, annak a beszámolásnak a dátumát, melyet a pályázó meghatározott a munkaszakasz(ok) végével. A munkaszakasz nem kell, hogy naptári évhez igazodjon. Tehát pl.: egy éves munkaszakasz kezdıdhez november 17-én, és befejezıdhet november 17-én. Kérdés: Hogyan lehet kiválasztani az őrlapon a fı- és altémaköröket? Válasz: A fıtémaköröket az őrlap jobb felsı sarkában, míg az altémaköröket a 11f sorban lehet kiválasztani. A fı- és altémakörökrıl készült egy áttekintı tábla, mely letölthetı a honlapunkról a Baross Gábor Program 2006 témaköreire kattintva. Kérdés: Kell-e igazolnia a pályázónak az önerejét általánosságban, hogy valóban képes-e végigvinni a projektet, pl. jelzálog fedezet, bankgarancia, testületi határozat az önerı biztosításról, avagy itt nincs is erre szükség, mert elég, ha a mellékelt nyilatkozatokat kitölti és aláírja(ák)? Támogatás esetén pedig a szerzıdéskötés elıtt benyújtja a szükséges hivatalos igazolásokat. Válasz: Igen, a pályázat benyújtásakor elég, ha a nyilatkozatokat kitölti és aláírja. Kérdés: Vannak-e korlátozva a saját forrásra beállított tevékenységek? Válasz: Igen. A saját forrásra (= önerı) és a támogatásra beállított tevékenységeket a pályázati útmutatók 8. fejezete korlátozza, határozza meg. Nem támogatható tevékenység nem szerepelhet a pályázat költségvetési táblájában. Nem támogatható tevékenységet esetleg a projektjavaslat munkatervébe lehet szövegesen beleírni, mégpedig úgy, hogy pl.: pályázaton kívüli saját forrásból kíván megvalósítani egy ingatlanvásárlást (ez pályázat keretében ugyanis nem támogatható). Kérdés: A Baross Gábor Programra tavalyi nyertesek is pályázhatnak újabb innovációs projekttel? Válasz: Igen, tavalyi nyertesek új projekttel ismét pályázhatnak. A fontos, hogy az elızı évben elnyert projekttıl az ez évben pályázni szándékozott projekt jól elkülönüljön. Egyedül a csekély összegő támogatási típusú témakörök esetében kell figyelmesnek lenni, ugyanis de minimis típusú támogatásoknál van egy megkötés a támogatások tartalmára: De minimis típusú támogatások támogatástartalma 3 év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forintösszeget. 2

3 Kérdés: K+F típusú témakörök esetében a K+F 2 típusának megpályázása esetén mi a teendı, ha valaki alap + alkalmazott kutatást is folytat egyszerre? (Az alapkutatás ugyanis nem támogatható. Vagy ez a fajta kombináció nem lehetséges?) Válasz: Lehet ilyen kombináció, de mi az alapkutatást nem támogatjuk, erre nem kaphat támogatást. Megemlítheti a pályázat munkatervében, de ne ezt fejtse ki részletesen, a költségvetési táblában se szerepeltesse, hanem fejtse ki az alkalmazott kutatási részét a projektjének, és csak alkalmazott kutatásra kérjen pénzt! Kérdés: Az útmutató szerint észak-alföldi telephellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezık pályázhatnak. Ezek szerint olyan GT is pályázhat, aki külföldi székhelyő, de pl. a karcagi kistérségben bejegyzett telephelye van? Azaz a külföldi székhely nem akadály? Válasz: Nem akadály a külföldi székhely, ha van régiós telephelye, azaz fióktelepe, mert telephelynek azt nevezzük, ami a székhellyel megegyezı városban mőködik, és fióktelepnek azt, ami a székhelyen kívüli városban mőködik. Kérdés: Hol található az útmutató 1. sz. melléklete, mely a költségvetés indoklásához szükséges? Válasz: A honlapon letölthetı csomag része a költségvetési tábla: Költségvetés indoklása végleges néven található meg. Kérdés: Kell árajánlatot csatolni? Válasz: Árajánlatot egyáltalán nem szükséges csatolni! Témakör-specifikus kérdések: 1.1. Közös kutatás-fejlesztés és innováció: Kérdés: Szeretnénk egy konferenciát rendezni. A konferencia rendezésével természetesen profi rendezvényszervezı alvállalkozót bíznánk meg. Támogatható-e ez? Támogatható-e ezzel kapcsolatban az egyéb külföldi országokból meghívott vendégelıadók útiköltsége (repülıút), esetlegesen szállása és étkeztetése (napidíja) valamint esetlegesen tiszteletdíja? Válasz: A konferencia szervezése saját részrıl és alvállalkozóval sem támogatható tevékenység. A tudományos tevékenység széles körben való elterjesztése a pályázati útmutató 10. oldala szerint a következı lehet: A kutatás-fejlesztési projekt tudományos eredményének széles körben való elterjesztése támogatható a következık szerint: a tudományos eredmény publikálása, az eredményrıl kiadvány készítése, hazai és nemzetközi konferencián való részvétel, hazai vagy nemzetközi kiállításon kiállítóként történı részvétel. Konferencia szervezése nem szerepel ezek között. A saját konferencia szervezése nem támogatható, ezért a saját konferenciára meghívott elıadók útiköltsége, szállása, étkeztetése sem. A tudományos eredmény széles körben való elterjesztése alatt támogatható a projekt eredményének bemutatása pl. publikációval, kiadvánnyal, egy hazai vagy nemzetközi konferencián (nem a pályázó által szervezett konferencián, nem a projekt keretében szervezett konferencián!) való részvétel, továbbá az ottani publikálása az eredménynek. Útmutató 14. oldal. 3

4 Kérdés: Nemzetközi együttmőködési projektnek minısül-e projektünk abban az esetben, ha a nemzetközi együttmőködés a projekt keretében alakul ki a felek közt, nem pedig egy meglévı együttmőködésre alapozunk? Meglévı együttmőködésben való részvétel mivel támasztható alá a pályázatban? Válasz: Nemzetközi együttmőködéső a projekt, ha a beadandó Baross projektjavaslat témája egy nyertes EU K+F keretprogram pályázatának vagy más nemzetközi nyertes pályázatnak a témájához kapcsolódik. A támogatás intenzitásának növelésére csak akkor van lehetıség, ha már ilyen nemzetközi vagy EU K+F projekt fennáll! Meglévı együttmőködés alátámasztása: őrlapon meg kell jelölni a megfelelı cellát, illetve a döntésrıl (a nyertes pályázat döntésérıl) szóló értesítést csatolni kell a pályázathoz. Kérdés: Pályázhat-e önkormányzat a Közös Kutatás-Fejlesztési témakörben? Válasz: Az Önkormányzat nem minısül köztestületnek! A definíciójában szereplı önkormányzatiság nem azt jelenti, hogy Önkormányzatnak minısül! Kérdés: Állami tulajdonú gazdasági társaságok részt vehetnek-e a programban gesztorként vagy konzorciumi tagként? Válasz: A gazdasági társaságok tulajdonosi körére nincs kikötés az útmutatóban, tehát pályázhatnak! 1.2. Önálló kutatás-fejlesztés és innováció: Kérdés: Az 1.2. témakör esetében méretbeli megkötés, hogy csak mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat. A foglalkoztatotti létszámra való megkötést mikor, milyen dátummal kell hogy teljesítse? Válasz: A foglalkoztatotti létszámra és az egyéb adatokra vonatkozó mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerősített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfı-összeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minısítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minısítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történı minısítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás mőködési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Éves beszámolóval, egyszerősített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elıírt bevallással nem rendelkezı újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. Kérdés: Az ÖNKFI-ra szeretné beadni egy vállalkozó a pályázatát, és újfajta technológiát szeretne megvásárolni. Ezen beszerzés a know-how beszerzésbe belefér-e? Az összköltség hány százalékában támogatható ez a tevékenység? 4

5 Válasz: A K+F tevékenységhez az új technológia beszerzése a 8.3 know-how beszerzés alatt támogatható. Nincs korlátozva a beszerzés nagysága az összköltség arányában. Kérdés: A tudományos eredmény széles körben való terjesztése csak a kiadvány elkészítését, vagy pedig a sokszorosítását, terjesztési költségeit is támogatja? Válasz: E címszó alatt támogatható a kiadvány minden darabjának elkészítése, viszont a terjesztés (mint postaköltség) az egyéb dologi kiadások között számolható el a teljes projektköltség 5%-ig. (Pályázati útmutató oldal) Kérdés: Alvállalkozót megbízhat-e a pályázó K+F tevékenységre az ÖNKFI témakörnél, vagy magának kell elvégeznie a feladatot. Válasz: E témakörnél az önálló K+F számolható el, továbbá szakértıket és tanácsadókat bevonhat a munkába. (Pályázati útmutató oldal) 3. Inkubátorház: Kérdés: Meddig kell fenntartani a vállalkozások részére szervezett ingyenes szolgáltatásokat az inkubátorháznak? Válasz: Az ingyenes szolgáltatásokat a projekt futamideje alatt kell fenntartania az inkubátorháznak. Ezen szolgáltatások a nyertes projekt keretében ugyanis a támogatásból vannak finanszírozva, a támogatott projekt befejezéséig. Kérdés: Hogyan néz ki a pályázati folyamat menete, ki pályázik, hogyan kap támogatást a végsı kedvezményezett? Válasz: Az inkubátorháznak kell pályázni, és bemutatni, hogy a kapott támogatásból milyen tevékenységeket, programokat kíván szervezni a vállalkozások, innovatív szervezetek számára. Sikeres projektjavaslata esetében megkapja a támogatást, melybıl megszervezi a tervezett programokat ingyenesen a vállalkozásai, innovatív szervezetei számára. Ingyenesen, mert kapott rá támogatást, tehát a résztvevıktıl már nem kérhet pénzt részvételi díjra. A pályázat végsı kedvezményezettjei így végsı soron az inkubátorház által szervezett programok résztvevıi lesznek. Tehát a de minimis keretet az inkubátorház által szervezett programokon résztvevıknek kell számolni, és a pályázó inkubátorháznak ki kell állítania egy igazolást, mely arról szól, hogy az adott szervezet az inkubátorház által szervezett programon (ingyenesen) részt vett, és ezáltal x de minimis támogatásban részesült. Kérdés: Ki állítja össze a végsı kezdeményezettek listáját? Válasz: A pályázó inkubátorháznak kell összeállítania a résztvevık listáját, ezt a projektjavaslatban mellékelni kell, és a projektjavaslatban javasolt részletesen be is mutatni, mely által igazolódik a projekt megalapozottsága, és a projektjavaslatban leírt tevékenységekre való igény. Kérdés: Van-e nyilatkozati, illetve bármilyen kötelessége a pályázó inkubátorháznak és a végsı kedvezményezetteknek a pályázatban? Válasz: A pályázó inkubátorház kötelességei: Az inkubátorháznak a pályázathoz ki kell tölteni a kötelezıen kitöltendı nyilatkozatokat. 5

6 Az inkubátorház szolgáltatásait igénybevevı végsı kedvezményezettektıl be kell kérnie de minimis nyilatkozatot, és ezt a pályázathoz csatolni kell. Így ellenırizhetı le, hogy az adott végsı kedvezményezett de minimis kerete nem merült még ki. Tehát az inkubátorháznak már a pályázat beadásakor tudnia kell, hogy kik fognak részt venni a projektjében, és ıket le kell nyilatkoztatnia de minimis ügyben. Nyertes projekt esetében az inkubátorháznak ki kell töltenie igazolásokat, mely bizonyítja, hogy a végsı kedvezményezett az inkubátorház pályázati támogatásából szervezett képzésen, szolgáltatáson részt vett, ezáltal ingyenes szolgáltatásban részesült, és a végsı kedvezményezett számára (a végsı kedvezményezettre esı költséghányad részig) de minimis támogatásnak minısül. A végsı kedvezményezettek kötelességei: A végsı kedvezményezetteknek ki kell tölteni de minimis nyilatkozatot, és azt a pályázó inkubátorház rendelkezésére bocsátani. Nyertes projekt esetében alá kell írnia az igazolást, mely szerint az inkubátorház pályázati támogatásából szervezett képzésen, szolgáltatáson részt vett, ezáltal ingyenes szolgáltatásban részesült, és ez számára (a rá esı költséghányad részig) de minimis támogatásnak minısül. Kérdés: Milyen képzések lehetnek? Válasz: Mint minden témakörnél, itt is innovatív vállalkozásokat kívánunk támogatni, és ezen célhoz kapcsolódóan innovációs szolgáltatásokat. Azaz pl.: olyan képzéseket, melyek a vállalkozások megújulását segítik, versenyképességét növelik, innovációs gondolkodását serkentik. Alapvetıen fókuszálni kell arra, hogy a vállalkozások meginduljanak egy olyan úton, mely során nyitnak az új dolgok felé, mernek új piacokra lépni. Kérdés: Minıségfejlesztés programon belül lehet-e a szolgáltatás maga a minıségirányítási rendszer kiépítés és tanúsítás? Válasz: A minıségfejlesztési rendszer kiépítése nem fér bele, mert akkor az azt jelentené, hogy az Inkubátorház a vállalkozás részére kiépítteti a minıségirányítási rendszert. Ez nem lehetséges. Amire viszont itt lehetıség van az az pl.:, hogy errıl a minıségirányítási rendszerrıl képzést tartson az inkubátorház a vállalkozásai részére, illetve bármilyen minıségfejlesztési lehetıségrıl tájékoztatót tartson. Kérdés: Van-e valamilyen kitétel a külsı szakértık tanácsadók alkalmazásában. Válasz: A külsı tanácsadókra az útmutató nem tartalmaz kikötést, a lényeg hogy rendelkezzen megfelelı szakmai kompetenciával. Kérdés: Milyen mértékben számolható el projektmenedzsment tevékenység az INKU témakörben? Válasz: Projektmenedzsment tevékenység a projekt összköltségének 35 %-ában számolható el. (Pályázati útmutató 8. oldala helyesen írja) (A pályázati útmutató 9. elszámolható költségek címő fejezetében, a 9. oldalon 10 % van megjelölve, ami helytelen, mert 35 %-ban számolható el projektmenedzsment.) 6

7 4. Klaszter: Kérdés: Milyen tagjai lehetnek a klaszternek? Válasz: A program keretében olyan klasztereket tudunk támogatni, amelyek kutatásfejlesztéssel és innovációval foglalkozó vállalkozásokat fognak össze, segítik azok közös platformon való megjelenését, piacrajutását. Kérdés: A Klaszter témakörben pályázhat-e új klaszter? Válasz: Új klaszter is jogosult pályázni. Ekkor a klasztert alkotó szervezetek új GT-t, KHT-t, alapítványt vagy egyesületet hozhatnak létre a pályázati útmutató 4. oldalának megfelelıen, és a létrehozott szervezet a bejegyzés elindítását követıen jogosult pályázni. A bejegyzés elindításáról nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor! 5.1. Hallgató Kérdés: A Hallgató témakörben a megvásárolt tárgyi eszközök kinek a tulajdonát fogják képezni? Válasz: A hallgató K+F tevékenységéhez megvásárolt tárgyi eszközök a pályázó felsıoktatási intézmény tulajdonába kerülnek. Kérdés: A Hallgató témakör esetében az egyetemi és a vállalati konzulens díjaként meghatározott Ft nettó vagy bruttó lehet? Válasz: A konzulensi díj bruttó Ft lehet maximálisan. Kérdés: Az egyetemi konzulens díjához kapcsolódó járulékok elszámolhatóak-e a pályázatból? Válasz: Természetesen igen. A pályázati útmutató 9. oldalán szereplı táblázat ilyen szempontból hiányos, azaz nemcsak az egyetemi konzulens díjához kapcsolódó személyi költségek számolhatóak el, hanem a kapcsolódó járulékok is Kooperációs emberi erıforrás-fejlesztés: Kérdés: Milyen típusú képzések férnek bele, illetve van-e szabályozva a külsı tanácsadók alkalmazása? Válasz: A kooperációs emberi erıforrás fejlesztés témakör esetében kikötés, hogy innovatív vállalkozások pályázhatnak, akik képesek újdonságot, újat alkotni, s mindazzal piacra lépni. A képzésnek itt is a vállalkozás igényeire kell alapulni, a különbség viszont a belsı szakképzés témakörhöz képest, hogy itt nem a saját munkavállalóit képezheti a vállalkozás, hanem az esetleges jövendı munkavállalóit, azaz az oktatási intézmény hallgatóit, akik miután végeztek az adott oktatási intézményben, akár munkába is állhatnak a vállalkozásnál, mert speciálisan a vállalkozás igényei alapján lettek kiképezve. Tehát itt a vállalkozás és az oktatási intézmény közötti kooperáció egy távolabbi célt is kitőz, mégpedig azt, hogy a vállalkozás alkalmazni fogja a képzésben résztvevı hallgatót. A külsı tanácsadókra az útmutató nem tartalmaz kikötést, a lényeg hogy rendelkezzen megfelelı szakmai kompetenciával. 7

8 Kérdés: Hogyan értendı konkrétan az új képzés indítása? Egy már meglévı képzéshez csatlakozna egy új képzés fakultatív, választható módon vagy egy teljesen új osztályt kell indítani? Válasz: A képzés, amit a támogatásból finanszírozunk nem lehet olyan képzés, amit bárki tudna, hanem újdonsággal kell rendelkezni, azaz olyan képzésnek kell lenni, ami speciális ismeretanyagot ad át a hallgatóknak, speciálisan a vállalkozás igényeinek megfelelıen. Az, hogy a pályázó részérıl ennek milyen elızménye van, azaz csinált-e már képzést, és azon képzését bıvíti egy speciális képzéssel, és erre adja be a pályázatot, gyakorlatilag nincs jelentısége. Lehet. Kérdés: A középiskolának hogyan kell beillesztenie a tananyagba az új anyagot? A középiskoláknak mikor felveszik a diákokat, van egy tanmenet, amit követniük kell. Ha egy vállalkozó ki szeretne képezni 10 diákot, akkor ezt úgy tudom elképzelni, hogy egy 3 éves tananyaghoz úgymond hozzáillesztik a +1 éves innovatív képzést választható, fakultatív módon úgy, hogy az eredeti képzést is elvégzi. Válasz: Igen. A hallgató elvégzi az eredeti tananyagot, és a támogatott projekt keretében megvalósuló képzés már fakultatív - pl.: a legjobbak vehetnek részt -, gyakorlatilag a pályázat keretében létrejött képzés az eredeti tananyagtól egy kicsit elkülönülve jön létre, de témájában természetes hogy illeszkedik, azaz az eredeti tananyagra épül, csak specializáltabb a vállalkozás irányába. Kérdés: Az 5.2-nél és 5.3.-nál a szakközépiskola által szervezett felnıttképzés illetve a levelezı oktatásban résztvevık is támogatva lehetnek vagy kizárólag a nappali tagozatos hallgatók? Válasz: 5.2-nél szakközépiskolák felnıttképzésében részt vevı hallgatói, és a levelezıs hallgatók is beleférnek. Itt nincs kikötés, mint az 5.1-nél, ahol csak nappali tagozatos hallgatók lehetnek részesei a pályázatnak. Az 5.3 viszont saját munkavállalók képzését jelenti. Itt nem lehet szó hallgatókról! Mindkettınél fontos azonban, hogy speciális, a piacon nem meglévı képzést tudunk csak támogatni. Olyat, ami a vállalkozás speciális igényeihez illeszkedik! Kérdés: Fontos szempont, hogy rendelkezzen elıképzettséggel a hallgató az adott témában, vagy megoldható pl. gimnáziumi hallgatók képzése egy különbözeti vizsga letétele után? Válasz: Nincs az útmutatóban erre vonatkozó kikötés. Azaz gimnáziumi hallgatók is indulhatnak, de természetesen nekik meg kell teremteni a megfelelı alapot, azaz a szakképzést, hogy arra tudják építeni a speciálisabb képzést. Errıl a pályázónak természetesen gondoskodni kell Belsı szakképzés: Kérdés: Milyen típusú képzések férnek bele a támogatási körbe? Válasz: A belsı szakképzés semmiképpen nem irányulhat általános képzésre, vagy olyan képzésre, amit bármelyik képzı intézmény tudna nyújtani. Ebben a témakörben olyan vállalkozások pályázhatnak, akik innovatív tevékenységet végeznek, vagy termelésük, szolgáltatás nyújtásuk során valamilyen új dolgot tudnak(tak) kitalálni, kifejleszteni, és ehhez az új termékhez, szolgáltatáshoz, eljáráshoz kapcsolódóan embereket szeretnének kiképezni arra a speciális munkára, munkafolyamatra ami az újdonságukhoz kapcsolódik. Tehát a szakképzés olyan kell legyen, ami az eddig meglévı szakképzésekhez mérten valami újat, 8

9 valami pluszt is tud nyújtani, és persze mindez a pályázó vállalkozás igényeihez kell hogy igazodjon. Kérdés: A Belsı szakképzés témakör esetében ki lehet a képzésben résztvevı? Válasz: A BELKEP témakörben a képzésben résztvevı a vállalkozás munkavállalója kell legyen. Kérdés: Az 5.3.-nál ki van kötve, hogy hány fı képezhetı? Válasz: Nincs maximális kikötés. 9

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy 1. A Pályázók Kézikönyve 5. sz. Útmutatójában és a Pályázati Formanyomtatványban szereplő karakter számok közötti eltérések vannak. Melyiket tekintsük mérvadónak? A pályázati formanyomtatványban szereplő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben