Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése"

Átírás

1 Nagy Zoltán Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése Az alkoholfogyasztás, az alkoholizmus megítélésében évtizedek óta komoly vita folyik a kulturális antropológusok és a pszichológusok, addiktológusok között. A vita alapkérdése az, hogy az alkoholizmus valóban akkora probléma-e az egyes népeknél, mint ahogy azt az orvosi statisztikák ábrázolják, vagy nem; illetve tágabban értelmezve a vita arról folyik, hogy az alkoholizmus kulturális, vagy pedig pszichobiológiai jelenség-e. 1 A vitapartnerek hozzáállása ellentétes. Az antropológusok túldimenzionáltnak tartják az alkoholizmus problémáját, szerintük az a misszionáriusok és nőegyletek előítéletét tükrözi. 2 Az orvostudomány felől érkezők viszont az alkoholizmus problémájának tendenciózus minimalizálásáról írnak. Robin Room megfogalmazásában van egy szisztematikus tendencia az alkoholról szóló modern néprajzi irodalomban a probléma elfedésére mind a feltevések, mind a módszerek, mind az elméleti hangsúlyok tekintetében. 3 Room az antropológiai vizsgálatok egyik fő problémáját a funkcionalista megközelítésben látja. Eszerint az antropológusok, akik a társadalmat, a kultúrát alapvetően az organizmusok mintájára képzelik el, elvesztik azt a perspektívát, ami felől az alkoholizmus egyéni problémaként jelenne meg. Az organizmus szükségszerűen működőképes, prosperáló szerkezet, ezért az antropológusok nem figyelnek fel a diszfunkcionális jelenségekre, és az alkoholizmusnak is egyfajta funkcionális értelmet kívánnak adni azzal, hogy benne a társadalom szolidaritását létrehozó és fenntartó intézményt látnak, vagyis nem figyelnek eléggé az ivás dezintegratív szerepére. Room szerint az antropológusok téves hozzáállása metodikájukból is következik: az antropológiai terepmunkában alapvetően benne rejlenek bizonyos problémák. Egyrészt a terepmunkák meghatározóan vidéki terepeken készültek, ahol valószínűsíthetően kisebbek az alkoholból származó problémák, mint a városi terepen, ami viszont az epidemiológusok preferált terepe. Az antropológus a terepen elsősorban a mindennapokra, a mindennapi normákra koncentrál, ezért nem értékeli megfelelően azok vélekedését, akik a normától eltérő véleményen vannak (pl. bagatellizálja az absztinensek perspektíváját), illetve nem tulajdonít elég jelentőséget olyan kirívó 1 Ld. pl. Heath 1987, Douglas 1987, Mandelbaum 1965, Room 1984, Szelják Room 1984: Room 1984:

2 jelenségeknek (pl. a szélsőséges alkoholizmus, az alkohol okozta halálesetek stb.), amik viszont az epidemiológusok számára kitüntetett fontosságú információk. Room az alkoholizmus problémájának degradálása mögött személyes okokat is sejt: eszerint az antropológusok zömében annak a liberális középosztálybeli értelmiségnek lennének képviselői, amelyek megengedők a hasonló társadalmi problémák értékelésében; illetve reakciójukat az alkoholizmus problémáját eltúlzó propagandával szembeni visszahatásnak, túlreagálásnak tartja. 4 Az antropológusok alapállásának lényege az émikus megközelítésben keresendő. Az ivás akár a mértéktelen ivás az antropológus számára csak akkortól kezd probléma lenni, amikortól a vizsgált közösség is annak tekinti. Vagyis, szerintük az alkoholizmus nem objektív szempontok alapján leírató vizsgálati állandó, pszichobiológiai valóság, hanem kultúrspecifikus fogalom, társadalmi konstrukció. Dwight Heath az antropológusok szemszögéből így fogalmazta meg a dilemmát: A problematikus ivás vajon mit is jelent pontosan? Milyen súlyosnak kell lennie egy problémának ahhoz, hogy a statisztikák számításba vegyék? Mit értünk alkoholizmus alatt, vagy az alkohol okozta problémák alatt? Számításba kell-e vennünk a probléma népi meghatározását? 5 Szemmel láthatóan a két kutatási perspektíva nem átjárható. A perspektívák gyakorlatilag egymás ellentétei. Az antropológus értékítélete belső látásmódon, émikus megközelítésen alapul, míg az epidemiológusok külső, étikus ismérvek alapján ítélnek. Az antropológusok a társadalom felől szemlélik az alkohollal kapcsolatos viselkedésformákat, míg az epidemiológusok meghatározóan az egyén felől közelítenek. Ez a szemlélet mint azt Room helyesen észlelte 6 nem csak az ítéletekben jelenik meg, hanem metodikai szinten is: más adatokat használnak, amelyeket más szempontok alapján csoportosítanak. A vizsgálati fókuszok paradox viszonya talán úgy foglalható leginkább össze, hogy az alkohol attól még nem árt kevésbé, hogy kulturálisan elfogadott. Konstruktív ivás ezzel a címmel jelent meg Mary Douglas szerkesztésében egy kötet, mely összegzése kívánt lenni az alkohol, az ivás antropológiai megközelítési lehetőségeinek. A kötet szerkezetét, problematikáját Douglas így foglalta össze: A fenomenológusok szerint a világ társadalmilag felépített. Ahol az italok jelen vannak, ott legalább három különböző módon jelennek meg. Először is, az italok olyan pontosan jelzik a társadalmi élet aktuális felépítését, mintha megnevezéseik címkeként tartoznának a viselkedés elvárt formáihoz. 4 Room Heath 1987: Room

3 Másrészt, az alkoholkészítés gazdasági jelentőségű tevékenység. Harmadszor pedig, az ivás szertartásai egyfajta ideális világot jelenítenek meg. 7 Douglas megfogalmazása felöleli a lehetséges megközelítések legtöbbjét, amelyek közül jelen dolgozatomban az első szempontra, a társadalmi dimenzióra fektetem a legnagyobb hangsúlyt. Tanulmányomban tehát az alkoholfogyasztás, és nem az alkoholizmus kultúratudományi megközelítésmódjairól kívánok írni. Ezt a különbségtételt nagyon fontos hangsúlyozni: egy kulturális jelenség vizsgálati lehetőségeiről lesz szó a dolgozatban, nem pedig egy betegség analíziséről. Vagyis Mary Douglashoz hasonlóan az ivást társadalmi aktusnak tartom, amelynek vizsgálata elsősorban arra a társadalmi szabályrendszerre irányul, amely meghatározza, hogy az adott közösségben hol, mikor, mit isznak, és kinek a társaságában. 8 Ugyanakkor nem kívánok szemet hunyni a fent érintett dilemma fölött sem, és beszélni kívánok az ivás megítéléséről bizonyos társadalmakban. A szerkesztés tematikus elven nyugszik: azokat a legfontosabb témákat kívánom ismertetni, amelyek az alkohol, az ivás kapcsán leggyakrabban felmerültek az antropológiai-néprajzi irodalomban. Ezeket a témákat néhány példa részletesebb ismertetésével kívánom bemutatni: a gyimesiek, a hantik, a nahuák, a kikujuk, a kalmükök és a grúzok alkoholkultúrájáról megjelent (vagy kéziratos) írásokra alapozom tanulmányom, azt remélve a korlátozott számú példától, hogy így árnyaltabb képet kaphatunk egy-egy nép alkoholkultúrájáról. Az alkoholfogyasztás társadalmi megítélése Az iváshoz való viszony, az ivásban való részvétel illetve az abból való kizártság újra- és újraalkotja (és tükrözi) a társadalmi valóságot, azokat a társadalmi kategóriákat, amelyeket az adott társadalom elkülöníteni, definiálni kíván. Az alkoholhoz, az iváshoz való viszony adott esetben a nemi, a korosztályi és az etnikus csoportoknak is meghatározó eleme lehet. Ugyanakkor az alkohol fogyasztásának mennyisége és minősége is elhatárol egymástól presztízscsoportokat: a minőségi szempont alatt az egyes alkoholfajták csoportképző szerepét, a mennyiségi szempont alatt pedig az adott társadalmak deviáns-normakövető szembeállítását kell érteni. Most elsősorban a mennyiségi szempontot elemzem. 9 7 Douglas 1987: 8. 8 Douglas 1987: 4 9 A minőségi szempont érvényesüléséhez ld.: Thornton 1987, Mars 1987, Sárkány

4 A Nyugat-Szibériában élő Vaszjugan folyó menti hantik, akik az akkulturáció igen magas fokán állnak, kettősségek szerint értékelik az ivásban való részvételt. A társadalom alapvetően elítéli a férfiak iszákosságát, annak ellenére, hogy együtt él vele. Távollevők jellemzésében negatív jelzőnek számít az iszákos szó, akár azok szájából is, akik hasonlóan sokat isznak. Ugyanakkor más esetekben erénynek számít az, ha valaki iszik, ha bírja az italt. Ennek a kettősségnek a hátterében a férfiidentitás sajátossága áll. A férfi egyrészt a család fenntartója, akinek elsődleges feladata, hogy megszerezze azokat a javakat, amikkel családtagjait fenntartja. Így a férfiidentitás egyik domináns eleme az, hogy milyen a viszonya a munkához. A dolgosság, az ügyesség, a kitartás a vadászatban és a halászatban fontos férfierények. Ebben a kontextusban az alkohol romboló hatású, elfogadhatatlan dolog, mely lehetetlenné teszi, illetve megnehezíti a férfi e feladatának teljesítését. Más szempontból a férfiidentitás integráns része az alkohol: a mulatás, a duhajkodás, a belevalóság szintén fontos férfi-attribútumok. A legénnyé válás útjára lépett fiút úgy jellemezik, hogy már megissza a vodkát is. Minden férfi kell, hogy tudjon mesélni legalább egy nagy részegségről is ahhoz, hogy elfogadják a férfitársadalomban. Nem véletlenül a férfiak beszélgetéseiben a vadászat mellett a leggyakoribb beszédtéma az alkohol, a lerészegedés. 10 A vaszjugani hantik között a vodkavásárlási szokások is a társadalmi megítélés alapját képezik a takarékos-tékozló szembeállításban. Az számít takarékosnak, előrelátónak, ügyesnek, aki megtermelt jövedelméből biztosítja családja tartós élelmiszer-szükségletét (liszt, cukor, só, tea, élesztő, olaj) és a vadászathoz szükséges töltényeket is, és csak a fennmaradó pénzt fordítja vodkára. Ugyan semmilyen felhalmozásra nem tesz szert, de nincsenek napi megélhetési gondjai. Az viszont, aki jövedelmét gyakorlatilag teljes egészében vodkára fordítja, ügyetlennek, tékozlónak számít, hiszen a puszta életben maradáshoz is mások állandó segítségére van szüksége. 11 Ugyanakkor az alkoholfogyasztás a vaszjugani hantiknál különböző szociális tereket, életvezetési modelleket is elhatárol egymástól. Jelentős különbség van alkoholfogyasztásukban aszerint, hogy valaki városban vagy a tajgában él. A hantik a városban kevés kivételtől eltekintve munkanélküliek, különböző juttatásokból tartják el magukat, így mindennapjaikat meghatározó kérdéssé, problémává válik az alkohol folyamatos beszerzése, melynek korábban elfogadhatatlannak tartott módjai is előfordulnak már. Ezzel a leegyszerűsödött városi léttel helyeződik szembe a tajga, mely elsősorban a hagyományos megélhetési modellt kínálja, a halászatot és a vadászatot, másodsorban pedig természetes 10 Nagy 2000: Nagy 2000:

5 szabályozója az alkohol fogyasztásának: a tajgába korlátlan mennyiségben nem lehet vodkát vinni. Így a tajga az akart vagy akaratlan szárazságot, józanságot és a munkát jelenti számukra, míg a város az alkoholt, az utána való hajszát, a semmittevést. 12 A Mexikóban élő nahua indiánok az alkohol fogyasztását a tradíció és a közösségi összetartozás alapfeltételének tekintik. Ez alapvetően az egyenlőség és a tisztelet kategóriái szerint értelmeződik. A tisztelet a nahuák számára az együttműködést, a kölcsönösséget, a közösségi normák betartását jelenti. A tisztelet tehát az egyenlőség éthoszával van kapcsolatban: amíg az emberek tisztelik egymást, addig egyenlők. Ennek az egyenlőségnek és tiszteletnek kitüntetett alkalma a szinte mindig nyilvános téren és nagyobb társaságban folytatott ivászat, amikor az alkohol felajánlásával, illetve a felajánlott alkohol elfogadásával a közösség tagjai egymás iránti tiszteletüket fejezik ki. A közös ivászatokon való részvétel hatékony stratégiának számít a betegségek elleni védekezésben is: a betegségek egyik lehetséges oka a rontás, amit az irigység, a bizalmatlanság, az egyenlőség sérülése okoz, amit a közösségi ivászatok finanszírozásával, illetve az azokon való részvétellel el lehet kerülni. 13 Hogy hogyan van kapcsolatban az alkoholfogyasztás a tisztelettel és az egyenlőséggel, azt Szelják György legérzékletesebben a közösségi ítélkezés és az alkoholfogyasztás kapcsolatával mutatja be. A nahua falvak ügyeit választott tisztviselők végzik, akiket évente választanak újra, és pénzbeli juttatást sem kapnak tevékenységükért. Egy peres ügy azzal kezdődik, hogy a felperes pálinkát és cigarettát ajánl fel a választott bíráknak, amivel jelzi azt, hogy a gondja olyannyira komoly, hogy külső döntést igényel; ugyanakkor kifejezi vele a bírák iránti tiszteletét, elismeri autoritásukat; és egyben jelzi azt is, hogy el fogja fogadni a meghozott döntést. A bírák a felajánlott pálinkát elfogadják, amivel tulajdonképpen kezességet vállalnak, hogy részrehajlás nélkül, a közösség érdekében fognak dönteni. A tárgyalásra az alperes ugyanúgy pálinkát és cigarettát ajándékoz a bíráknak, aminek motívumai ugyanazok, mint a felperes esetében. A bíróság, miután meghozta döntését, a bírságot szintén pálinkában rója ki. A bírságként bemutatott pálinkát ezután közösen isszák meg a bírák az alperessel, a felperessel, valamint az összegyűlt hallgatósággal. A nahuák számára evidens, hogy a bírságot pálinkában szabják ki, hiszen a bűn a tisztelet meg nem adására vezethető vissza, és a tisztelet kifejezésének legelfogadottabb módja pedig a pálinka felajánlása és közös elfogyasztása. Ugyanakkor a közös pálinkafogyasztás a bűnös számára azt is jelenti, hogy a közösség a büntetés lerovása után visszafogadja őt Nagy 2000: Szelják 2001: Szelják 2001:

6 Az alkoholnak a közösségi ítélkezésben hasonló szerepe van az afrikai kikujuknál is. Annak az ifjúnak, aki teherbe ejtett egy lányt, muratina nevű italt kell készítenie. A falu öregjei megüzenik neki, hogy mikor fogják felkeresni, és addigra az italnak el kell készülnie. Ekkor tisztázzák vele a helyzetet, és ha nem akar megházasodni, büntetést is kell fizetnie. Azt az ifjút, aki többször kerül ilyen helyzetbe, a kiközösítés sajátos formájával büntetik: az öregek jelenlétében többet nem szólhat bele a beszélgetésbe. 15 A grúz kultúrában akárcsak a nahuában központi kategória a megbecsülés, a tisztelet. Mivel a családon belüli hatáskörök, tekintélyviszonyok igen határozottak, egymás közt nem is rivalizálnak. Viszont a családon kívül, ahol állandó bizonytalanságban, minősítési kényszerben vannak, a versengés a társadalmi tekintély legfontosabb velejárója. A versengésnek pedig egyik legfontosabb terepe az ünnepély, az ivászat, ahol a férfiaknak saját férfiasságukat bizonyítandó, nem hétköznapi fogyasztást kell felmutatniuk. Ugyanakkor nemcsak az ivás mennyiségében vetélkednek, hanem a pohárköszöntők eleganciájában, a terem berendezésében, a felszolgálás gyorsaságában és szépségében, a felszolgált ételek minőségében is. 16 A vetélkedés mellett azonban a grúz kultúrában az alkohol a társadalmi szolidaritás szimbóluma és kialakításának eszköze is. Az ünnepélyeken a legkülönbözőbb emberek vehetnek részt, akik között mind a személyek, mind pedig az általuk képviselt csoportok szintjén érdekkapcsolatok alakul(hat)nak ki vagy erősíttet(het)nek meg. Így az alkoholfogyasztás két szinten (férfiúi tekintély megtartása, kapcsolathálók képzése) is kifejezetten építő hatású a grúz férfiak és rajtuk keresztül családjaik társadalmi megítélésében. 17 Az alkoholfogyasztás megítélése a nahua indiánoknál a fent bemutatott elveknek (egyenlőség és tisztelet parancsa) köszönhetően nem egyértelmű. Míg a közösségi alkoholfogyasztást a szolidaritás kifejezésének elvárt gesztusaként aposztrofálják, a magányos, hangulatjavító ivást deviánsnak tartják, elítélik. A közösségi iváshoz való viszony is fontos eleme az emberek társadalmi presztízsének. Azok a férfiak, akik a protestáns térítők hatására megtértek, ezért egyáltalán nem isznak nem ajánlanak fel és nem fogadnak el pálinkát, perifériára kerültek, hiszen nem adják meg az embereknek a kellő tiszteletet. Azokat a férfiakat, akik rendszeresen felajánlanak pálinkát és másoktól is elfogadják azt, de emellett megművelik földjüket, eltartják családjukat, tisztelet övezi, a rendszeresen 15 Sárkány 1997: Mars és Altman 1987: 271 és Mars és Altman 1987:

7 megerősített társadalmi kötelékek révén jól integrálódnak a közösségbe. Azok azonban, akik már nem látják el családjukat, nem dolgoznak, naponta és közérzetjavító céllal isznak, elszegényedésüknek köszönhetően már nem tudnak felajánlani pálinkát, csak elfogadják azt másoktól, szintén deviánsnak számítanak. Ez utóbbiak szociális kapcsolatai azonban nem számolódnak fel egyértelműen, a közösség tagjai megpróbálják reintegrálni őket azáltal, hogy alkoholizmusukat rontás következményének, ezáltal gyógyíthatónak tartják. 18 Ennek megértése elvezet minket Douglas azon kijelentéséhez is, hogy sokkal inkább az erkölcstelenség vezet az alkohol túlzott fogyasztásához, mintsem hogy az alkohol fogyasztása vezetne az erkölcstelenséghez. 19 A gyimesiek között a nahuákétól teljesen eltérő a nyilvánosság szerepe az alkoholfogyasztás megítélésében. Itt a kocsmában-ivás részesül negatívabb megítélésben, hiszen az otthoni ivást el lehet tussolni. Azért is negatívabb a kocsmázás az otthoni ivásnál, mert kocsmában inni nemcsak drágább, mint otthon, de veszélyesebb is: részegen a kocsmában az ember könnyebben kerül bajba, mint otthon: verekedésbe keveredhet, megölik, vagy ő gyilkol meg valakit. Az alkoholfogyasztás megítélése Gyimesben a túlzott-normális ellentétpár mentén értelmeződik. A normális mennyiségű alkohol elfogyasztása a társadalmi érintkezés legfontosabb velejárója és akárcsak a nahuáknál és a grúzoknál a tisztelet kifejezésének módja. Az alkohollal való kínálást minden esetben megtisztelésnek nevezik: még azok a nők is, akik dühösködnek férjük részegeskedése miatt, azt kárhoztatják, hogy mindig akad egy barát, akivel megtisztelik egymást. Túlzott alkoholfogyasztásról akkor beszélnek, ha az a családi élet és a családi gazdaság működésének rovására megy. Vagyis túlzott mennyiségű alkoholt iszik az, aki az alkohol hatására verekszik a feleségével, elkergeti a háztól; illetve az, aki elissza a bevételt és nem presztízs dolgokra költi, ami a közösség szemében a normális gyarapodást jelzi, vagy aki a munkakimaradás miatt nem tud annyit kihozni a gazdaságból, amennyit elvileg a birtok nagysága és adottsága miatt lehetne. Az alapvetően elítélendő túlzott alkoholfogyasztás társadalmi elfogadtatásának eszköze a gyimesieknél annak áthárítása természetfeletti erőkre. Bizonyos fajta ivászatokat rontás vagy megszállottság eredményének tartanak. Ilyenek általában azok, amikor az illető bizonyos szakaszokban egyáltalán nem iszik, máskor pedig periodikusan napokig látványosan részeg. Ezeket az ivászatokat gyakran a holdfázisokhoz is kötik, és megszállottságszerűen szélsőséges viselkedési módokat kapcsolnak hozzá: az így ivó nőket ezekben az időszakokban 18 Szelják 2001: Douglas 1987: 3. 7

8 pl. nimfomániásnak is tartják. A részegség megszállottságként való értelmezésére utal az is, hogy dühöngő részegekre gyakran azt mondják, hogy az ördög néz ki a szeméből, illetve a dühöngők lecsendesítésére az exorcizmus legelterjedtebb módját alkalmazzák, vagyis szenteltvízzel hintik be. 20 Az alkoholfogyasztás társadalmi megítélésének fontos aspektusa az egyes kultúrák bűn-koncepciója. Itt hangsúlyosan nem az alkoholra fordított pénz beszerzésével kapcsolatos bűnesetekre gondolok, hiszen azok a legtöbb társadalomban tényleges előfordulásuk mellett elítélendőnek, nem megengedettnek számítanak, hanem az alkoholfogyasztás hatására elkövetett bűnesetekre. A vaszjugani hantik felfogásában a tragédia és a bűn szorosan összekapcsolódnak a részegséggel. Sőt valójában a tragédia és a bűn fogalma nem mindig választható el számukra. Az emlékezetükben élő súlyos bűnök, a gyilkosságok, gyilkossági kísérletek, verekedések okozója minden esetben a vodka, az alkoholmámor. Mivel pedig a részegséget passzív állapotnak tartják, melyet elszenvednek, és amely alatt cselekedeteiket is csak elszenvedik, nem okozzák; ezért azokért nem is hibáztathatóak. A bűnök így válnak elkerülhetetlen balesetekké, az elkövetők pedig ugyanúgy áldozatok, mint azok, akik szenvedtek, meghaltak miatta. Így gyakorlatilag nincsen megbocsáthatatlan bűn a hantik felfogásában. Sem a testvérgyilkosságok, sem az anyagyilkosságok, sem más gyilkosságok nem vonják maguk után a közösségből való kizárást, kiközösítést. Ezeket a bűnöket természetesen elítélik, megengedhetetlennek tartják, de mivel az elkövetők maguk is áldozatok, ezért lehetőségük van büntetésük letöltése után a beilleszkedésre. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem esett csorba társadalmi státusukon, hiszen bűnüket többször a fejükre olvassák, de a hantik mikroközössége megbocsátóbb, mint a Vaszjugan mellett élő nem hantik társadalma. Bármilyen meglepő is, a bűnök közül súlyosabb társadalmi következménnyel járnak azok, melyeket vagyon ellen követnek el. Akiket lopáson kaptak, többet veszítenek társadalmi státusukból, mint azok, akiket gyilkosságért ítéltek el, hiszen a hanti kultúra alapnormája a másokért vállalt felelősség, a másokról akár idegenekről való gondoskodás amit alapvetően sért a lopás A gyimesiekről való ismereteim Hesz Ágnes még publikálatlan gyűjtéséből, a gyimesiek alkoholfogyasztásáról szóló tanulmányából származnak. Ezúton is köszönöm neki, hogy ezeket rendelkezésemre bocsátotta. 21 Nagy 2000:

9 A hantikhoz hasonlóan a nahua indiánok között is enyhítő körülménynek számít a bűnök és kihágások megítélésében az, ha az elkövető alkoholt fogyasztott. Cselekedetét azzal magyarázzák, hogy nem tudta, mit csinál, nem tudta felmérni cselekedete következményeit. 22 A társadalmi megítélés megváltozása Az alkoholfogyasztás, illetve tágabban értelmezve a bódító szerek fogyasztása nem tekinthető történetileg állandónak. Bár azt túlzásnak kell tartanunk, hogy mindenfajta ivászat, amit már pusztítónak nevezhetünk, külső hatás eredménye 23, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül az idegen bódítószerek hatását egyes társadalmakra, amelyek az új szerek megismerésével együtt nem feltétlen integrálták a fogyasztás szabályozási stratégiáit is. Ennek a sikertelen adaptációnak érzékletes megfogalmazását adta Sánta Őz, a sziú indián sámán: A bölcs fehér emberek állandóan azon vannak, hogy nekünk, szegény együgyű indiánoknak valami újat tanítsanak. Az mindenképpen jó lett volna, ha megtanítanak rá, hogyan kell inni. Ha az ember vesz egy fényképezőgépet vagy egy magnót, mindig kap hozzá egy kis füzetet is, amelyből megtudhatja, hogyan kell használnia, de amikor elhozták nekünk a fehér ember whiskyjét, ahhoz elfelejtettek használati utasítást mellékelni. Amiből aztán rengeteg baj lett. 24 Vagyis a konstruktív ivás, amely erősíti a társadalmi kapcsolatokat a közös öröm jegyében és emlékezetessé teszi a fontos alkalmakat, 25 bizonyos új alkoholfajták felbukkanásával hétköznapi ivássá, vagy egyenesen problematikus ivássá válik. Erre példaként lehet hozni a vaszjugani hantik megismerkedését a vodkával. A vaszjugani hantik által használt bódítószer hagyományosan a légyölő galóca volt. A légyölő galóca sok más szibériai kultúrához hasonlóan a hantik számára is kitüntetett jelentőségű növény volt, amelynek szakrális tulajdonságai domináltak profán tulajdonságai felett. Szoros kapcsolata volt a vaszjugani hanti panteonnal, hiszen közvetlenül az Ég-atya, a legfelsőbb isten nyálából keletkezett. Az égben élő istenek számára a légyölő galóca kifejezetten csemegének számított, ínyencségként fogyasztották: az Ég-atya legkisebb fia, a kultúrhérosz szerepkörű Világügyelő-férfi leírásaiban rendszeresen megjelenik a gombafogyasztás motívuma, amit a hantik a hatalom és a jólét szimbólumaként értelmeztek. A galóca megítélése egyértelműen pozitív volt: csak égi, alapvetően segítő szándékú istenek 22 Szelják 2001: Vö.: Room 1984 és Kelemen 1989: Fire, John/Lame Deer és Richard Erdoes 1988: 68. 9

10 fogyaszthatták: egyszer megpróbálta az Alvilág-ura is, de egy hétig eszméletlen volt a hatására. Az istenekhez hasonlóan a hantik szerint a szintén isteninek (isteni eredetűnek és képességűnek) tartott medve is rendszeresen fogyaszt galócát, bátorságának növelése céljából. A galóca az istenvilág és az emberek világa közti kommunikáció szempontjából is igen fontos volt. Bizonyos vallási specialisták akiket a magyar néprajz nyelvhasználata alapján egységesen sámánnak nevezünk annak ellenére, hogy a hantik közt több különböző szerepkörű és képességű vallási specialista ismert kifejezetten galócát fogyasztottak azért, hogy kapcsolatba tudjanak lépni az istenvilággal. Ilyen volt a vaszjugani hantiknál a paηkal ku, a galócás ember, aki a galóca segítségével jutott el az istenek világába, amiről galócaénekeiben még a transz alatt be is számolt, közölve az istenek szándékait is. A specialista galócafogyasztása több szinten szigorúan szabályozott volt. Technikai előírásai alapján nyersen kellett fogyasztani; csak a gomba felső részét ehették meg egész gombát tilos volt; meghatározták az elfogyasztható darabok számát; és a fogyasztást rengeteg előírás, rituális cselekedet, speciális böjt kísérte. A gomba fogyasztásának morális szabálya szerint a specialista kizárólag valami elérésére használhatta a gombát, vagyis soha nem saját kedvtelésből, hanem kérésre ette meg: megtudakolta az istenektől a beteg gyógyulásának lehetőségeit és módját; megkérdezte, hogyan lehetnének sikeresebbek a vadászatban, illetve ki a hibás az eddigi sikertelenségben. Ennek megfelelően a galóca fogyasztása a vallási specialisták előjoga és feladata volt: halandó nem fogyaszthatta, ellenkező esetben azt kockáztatta volna, hogy elveszti az eszét. Vagyis a galóca fogyasztása a hantiknál szigorú társadalmi kontroll és korlátozás alatt állt, kizárólag a közösség érdekében fogyaszthatták, vagyis egyértelműen társadalmi hasznosságú, integráló erejű bódítószer volt. 26 Ezzel szemben a viszonylag későn megismert vodka eredetéről egyértelműen tanúskodik kan jiηk, vagyis cári víz neve integrációja a hanti kultúrába kifejezetten sikertelennek nevezhető. Bár kialakult egy sajátos vodkakultúra a hantik között, amely mára át- és átszövi a kultúra csaknem minden egyéb intézményét, a vodka mégis alapvetően kicsúszott a társadalmi kontroll alól. Ennek alapvető oka az ajzószerek hétköznapi, öncélú fogyasztásának hiánya volt, nem volt kulturális modell, gyakorlat, amit alkalmazni lehetett volna rá. Hogy a kétféle ajzószer-fogyasztás lényegileg eltérő, arra az is bizonyíték, hogy a vodka megismerése és elterjedése után bizonyos esetekben a galóca fogyasztása is kicsúszott 25 Sárkány 1997: Ld. elsősorban: Mifologija hantov: ; Vértes 1990:

11 a társadalmi kontroll alól, ha nem jutottak megfelelő mennyiségű alkoholhoz, akkor az as évektől 27 időnként kifejezetten saját célra, örömokozás miatt nyúltak a galócához. Az alkoholfogyasztás megváltozásának hasonló esetét lehet idézni a nahua indiánoktól is. A Szelják György által vizsgált Pachiquitla falunak 1981-ig alig volt kapcsolata a környező városokkal, hiszen csak a száraz évszakban lehetett eljutni hozzájuk, keskeny ösvényeken járva ben azonban utat építettek, amelyen bármikor bármilyen kereskedelmi cikket behozhattak a faluba. Ennek az új kereskedelmi lehetőségnek egyik legfontosabb árucikke a cukornádból készült gyári pálinka volt. Ennek hatására a pálinka amit addig maguk desztilláltak, éppen ezért luxuscikknek számított és a rituális alkalmakat leszámítva nem volt a mindennapi élet, a szórakozás része egyértelműen veszített presztízsértékéből, csökkent az ára, és egyre növekvő mennyiségben részévé vált a hétköznapi fogyasztásnak. 28 Az alkoholfogyasztás megítélésének történeti megváltozása sajátos kettős viszonyulást eredményezett az oroszországi kalmükök életében. A tradicionális kalmük kultúrának integráns része volt a tejből készített alkohol. Mivel tejből készült, ami a kalmük szimbolikában egyértelműen a fehér, azaz szent ételek közé tartozott, magát az arka-t is a szent ételek közé sorolták. Az arka készítése szigorúan szabályozott volt. A sátorba, ahol arkát készítettek, összegyűltek a kötelező jelleggel meghívott öregek, akik együtt fogyasztották el az italt. Az a vendég, aki készítés közben érkezett, nem hagyhatta el a házat egészen addig, amíg el nem készült az ital, és meg nem itták. Ellenkező esetben azt kockáztatta volna, hogy szerencsétlenséget hoz a házra. Minden arka-készítéskor az első adagot az isteneknek adták: a tűz istenének, az égnek és minden természeti istennek, a nemzetségek őrzőszellemeinek, az istenként tisztelt Dzsingisz kán védőszellemének. Dzsingisz kánt kapcsolatba is hozták az arka fogyasztásának elterjedésével: két alkalommal engedélyezte az addig tiltott ital fogyasztását, sőt elő is írta azt. Az arka-hoz fűződő viszony másik komponense a később felvett buddhizmussal kapcsolatos: az alkoholivás tilalma a buddhizmus alaptiltásai közé tartozik. Ennek megfelelően a kalmükök tíz erénye közül is az egyik az önmegtartóztatás lett. A buddhista tanítások hatására él köztük az a hiedelem, hogy többféle ártó, negatív természeti elem összevegyítéséből keletkezett az arka: a sebesen folyó víz párájából (a részeg ember könnyűséget, lazaságot érez a mozgásában, viselkedésében), a tűz lángjából (az embert el tudja égetni a vodka), a ló béklyójának csomójából (a részeg ember úgy mozog, mintha meg 27 Grigorovszkij Szelják 2001:

12 lenne béklyózva), a versenyló éles patájából (a részeg mozgékony, gyors, hirtelen lesz), a levegő vibrálásából (a részeg ködös, végiggondolatlan beszélgetéseket folytat), a bárány agyából (a részeg értelmetlen, kerge dolgokat csinál), a veszett kutya nyálából (a részeg megőrül, agresszív lesz), a tolvaj késének éléből (a részeg ember akár lopni, gyilkolni is kész), a temperamentumos asszony ollójának éléből (a részeg élesnyelvű, veszekedős lesz), a széplány arcának pírjából (a részegben feléled az asszonyok iránti szenvedély) és a nagykondér fenekéből (a részeg nem tud eltelni az alkohollal). Az arka kései, negatív megítéléséhez a bolti vodka megjelenése is hozzájárul, hiszen az mentes minden szakralitástól: nem a szent, fehér tejből készül, így megkülönböztetésként fekete italnak is nevezik. 29 Az ivás társadalmi perspektívája A legtöbb társadalomban az alkohol fogyasztása társadalmi csoportokat, kategóriákat jelöl ki és választ el egymástól, vagyis az alkohol fogyasztása általában társadalmilag szabályozott: egyes csoportok ihatnak szesztartalmú italokat, más csoportok nem. Az alkohol fogyasztásának engedélyezése (illetve tiltása) az adott csoport társadalmi megítélésének egyik fokmérője: a kisebb presztízsű csoportok általában el vannak zárva az alkohol fogyasztásától. A társadalmi kategóriák azonban nem csak az engedélyezés/tiltás ellentétében jelennek meg, hanem az ivási szokásokban is, mint pl. a kínálás rendjében. A kalmükök között az arka ivását tiltották a fiataloknak és a nőknek, míg az időseknek, akiknek már született unokájuk, már nem volt tiltott a fogyasztása. Ugyanígy a kínálás rendje is a társadalmi hierarchia tükre volt: először a férfiakat kínálták, kor szerinti rendben, majd ezután a nőket, ugyancsak kor szerinti rendben. 30 A kikujuk között elvben csak a felnőtt férfiak és a gyermeket szült nők ihattak muratinát. A fiatal férfiak elvben nem ihattak, bár a gyakorlat időnként cáfolta ezt az elvet. A nők nem ihattak együtt a férfiakkal, mint ahogy enniük is külön kellett. A nők és a férfiak ivási szokásai is eltérőek voltak: a férfiak szarvasmarha szarvából készített tülökből ittak, a nők pedig fém bögréből, ami a korábbi tökhéjcsészét váltotta fel Bakaeva Hasonló változást jelent a Jamb-to nyenyecek és a jugani hantik baptista hitre térítése is, ahol az addig engedélyezett alkoholfogyasztást szintén szigorúan tiltják. (Vö.: Vallikivi 2001, 2003, 2004.) 30 Bakaeva Sárkány 1997:

13 A grúzoknál az asztaltársaságoknak mindig volt egy feje, a tamada. Ő mindig idősebb volt a többi jelenlevőnél, eszesnek, spontánnak kellett lennie, és tudnia kellett folyékonyan beszélni. Ugyanakkor jól kellett bírnia az alkoholt, hiszen ő diktálta az iramot, így ő határozta meg a fogyasztás felső határát is. Vagyis a tamada olyan intézményesült társadalmi tisztség volt, amely az ivásban megnyilvánuló társadalmi tekintélyt, tiszteltséget fejezte ki. 32 Az eddigiekből is kiderül, hogy az alkohol fogyasztásának szabályaiban kiemelkedően nagy szerepe van a nemi hovatartozásnak. Így van ez a vaszjugani hantiknál is, ahol a társadalmi norma szerint a nők nem is, vagy csak ritkán ihatnának vodkát, ennek ellenére a gyakorlatban ők is hasonlóan nagy százalékban isznak, mint a férfiak. A női viselkedési normák közt nincs helye az alkoholnak, helye van benne viszont az alkohol elutasításának, hiszen ez a nőiesség, az asszonyiság akadálya lehet: nem egyszer a család ellátását, a gyermekek nevelését akadályozza. Ezért a női alkoholfogyasztás egyértelműen a nők öndefiníciós válságával jár. A vodkához kapcsolódó nemi normák jelennek meg pregnánsan annál a hanti asszonynál, aki elmondta, mikor gyereket várt, mindig azt akarta, lánygyereke szülessen. Ne adja ég, hogy fiú legyen, aki mind bűnöző és alkoholista 33 Az alkoholfogyasztás szempontjából a nahuák között is lényegesek a nemi különbségek. Míg a férfiak az alkoholfogyasztás integratív szerepét hangsúlyozzák, addig a nők elsősorban annak destruktív vonásait emelik ki, hiszen ők a férfiak ivászatainak elszenvedői: őket verik meg, ők kerülnek szégyenbe a család gazdasági helyzete miatt, és ők azok, akiknek nem jut megfelelő mennyiségű magas tápértékű étel. 34 A férfiak szemében a nők alkoholfogyasztása alapvetően a deviancia, a piszkosság kifejeződése, kivéve, ha az rituális körülmények között, meghatározott alkalmakkor zajlik (pl. gyász). 35 Az ivás a gyimesiek közt is elsősorban a férfiak előjoga: a nők sokkal kisebb számban isznak és megítélésük is erősebb. Az ivás a férfias magatartás része ( minden férfi megigya ) olyannyira, hogy ha nem iszik, akkor azt rebesgetik, hogy valami baja van. Ennek oka elsősorban az, hogy úgy tartják, alkohol nélkül nem lehet nehéz fizikai munkát végezni, tehát ha valaki dolgozik, akkor természetes, hogy iszik is. Ugyanakkor azokban a családokban, ahol a férfi már túlzott mértékben iszik alkoholt, vagyis családját már nem tudja maradéktalanul ellátni, némiképp változnak a nemi szerepek. Az ilyen családokban a nőknek lesz nagy szerepük abban, hogy a család ne csússzon le, működőképes maradjon, ők lesznek azok, akik különböző módon meg kell hogy keressék a megélhetéshez szükséges pénzt holott 32 Mars és Altman 1987: Nagy 2000: Szelják 2001:

14 tradicionálisan a férfit tekintik szerzőnek. Az ilyen nőknek óhatatlanul megnő a szavuk a családban, sokszor ők hozzák a döntéseket (bár lehet, hogy csak bújtatottan), vagy velük egyeztetnek a kaláka-partnerek az elvégzendő munkákról. 36 A grúz kultúrában a bor kifejezetten a férfiak világához tartozott. Csak férfiak készíthették a bort, sőt a bor volt az egyetlen élelmiszer, amit a férfiak készítettek. A bor fogyasztását is javarészt a férfiak előjogának tekintették. Ugyanakkor a borivások, az ünnepélyek kifejezték a grúz kultúra két egyértelműen nemekhez köthető alapmotívumát is. Egyrészt mint korábban láthattuk az ünnepélyek a versengés terepei voltak, amit kifejezetten férfi tulajdonságnak tartottak. Másrészt a társadalmi kooperáció is kifejeződött az ünnepélyekben hiszen egy ünnepélyt, amit a nők készítettek elő, senki nem volt képes egymaga megszervezni, szüksége volt a rokonság és a szomszédság nőtagjainak segítségére is, a kooperációra való igényt és képességet pedig elsősorban női elvnek tartották. 37 Ami kimaradt Az alkoholfogyasztás lehetséges kultúratudományi vizsgálatairól beszélve meg kell említeni az alkohol szerepét a gazdasági életben, a szakrális kultúrában, és beszélni kell az alkoholkészítés technológiai és történeti aspektusairól is. Ezeket azonban ebben a tanulmányban nincs lehetőségem bemutatni, de mindenképpen szeretném érzékeltetni a kutatási perspektívákat. Az alkohol gazdasági szerepéről beszélve a kulturális antropológia elsősorban az alkohol piaci- és csereértékét, a beszerzés körülményeit és lehetőségeit, a munkaszervezésben betöltött szerepét, a létbiztonsággal való kapcsolatát, a gazdasági ügyleteket legitimizáló szerepét (áldomás 38 ), valamint az egyes gazdasági szférák egymáshoz kapcsolódását vizsgálja. A szakrális kultúrával való kapcsolata pedig az alkohol rítusokban betöltött szerepét, az extázistechnikákkal való kapcsolatát, mitológiai reprezentációját, valamint az ivászatok szakrális elemeit jelenti. Vitathatatlan az alkoholfogyasztásnak a kapcsolata az avatási rítusokkal is, ahol az alkohol fogyasztása kvázi erőpróbaként is értelmezhető. 39 Az ivászatok szokásainak vizsgálatánál nem csak a szakrális elemekre (pl. első korty felajánlása az isteneknek), vagy a kínálás már elemzett társadalmi rendjére kell 35 Szelják 2001: Hesz Ágnes közlése. 37 Mars és Altman 1987: Szendrey Erre Keszeg Vilmos hívta fel a figyelmem, amit ezúton is köszönök neki. 14

15 gondolni, hanem az ivászatok időtartamára, a mennyiségi kérdésekre, a fogyasztott ital fajtájára, az italra alkalmazott mértékegységekre, az ivóedényekre, az ivás testtechnikáira, 40 a köszöntőkre, az alkohol és a humor kapcsolatára is. Az antropológusok (viszonylag kevesebbet) foglalkoznak az alkoholfogyasztás szerepével az egyéni életutakban, életvezetési stratégiákban is. Mindenképpen vizsgálatot érdemelne az alkoholos mámor kulturális meghatározottsága is, hiszen Mary Douglast idézve rózsaszín elefántok az egyik területen, zöld kígyók a másikon. 41 Ebben a tanulmányban azonban az alkohol társadalmi megítélésére, a különböző kultúrák eltérő értelmezéseire, ítéleteire koncentráltam, hiszen dolgozatom alapállítása, az alkoholfogyasztás kulturális meghatározottsága talán ebben érhető tetten leginkább. Irodalom Bakaeva, E. P. (2004): Alkogol v kul ture kalmykov i problema osobogo sostojanija soznanija. Kézirat. Douglas, M. (1987): A Distinctive Anthropological Perspective. In: uő. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Fire, John/Lame Deer Erdoes, R. (1988): Sánta őz, a sziú indián sámán. Európa, Budapest. Grigorovskij, N. P. (1884): Opisanije vasjuganskoj tundri. In: Zapiski Zapadnosibirskogo Otdel Russkogo Geografičeskogo Obšestva, tom VI. Tomsk. Heath, D. (1987): A Decade of Development in the Anthropological Study of Alcohol Use, In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Vö.: Mauss 2000: Douglas 1987: 4. 15

16 Kelemen, A. (1989): Társadalmi beilleszkedési zavaraink indián tükörben. In: Babulka Borsányi Grynaeus (szerk.): Síppal, dobbal Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, Mandelbaum, D. G. (1965): Alcohol and Culture. Current Anthropology Mars, G. (1987): Longshore Drinking, Economic Security and Union Politics in Newfoundland. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Mars, G. Altman, Y. (1987): Alternative Mechanism of Distribution in a Soviet Economy. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Mauss, M. (20009: A test technikái. In: Szociológia és antropológia. Osiris, Budapest, Mifologija hantov. Enciklopedija uralskih mifologii. tom III. red. serii: A-L. Siikala, VV., Hoppál M. Rukovoditel' avtorskogo kollektiva: Kulemzin V.M. Tomsk, Izdatel stvo Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Nagy, Z. (2000): Fél méterrel repülni a föld felett. A vodka a vaszjugáni hantik kultúrájában. Tabula 2000/3(2) Room, R. (1984): Alcohol and Ethnography: A Case of Problem Deflectation? (with CA comment). Current Anthropology Sárkány, M. (1997): Mámorító muratina (Erjesztett italok a kikujuknál) In: Kuti, K. (szerk.): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. Budapest, Szendrey, Á. (1942): A magyar áldomás. In: Ethn.:

17 Thornton, M. A. (1987): Sekt versus Schnapps in an Austrian Village. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Vallikivi, L. (2001): Adaptation to the Other: Jamb-to Nenets in the 20 th Century. In: Pro Ethnologia 12. Latest Reports on Ethnology. Tartu, Vallikivi, L. (2003): Minority and Mission: Christianisation of the European Nenets. In Pro Ethnologia 15. Multiethnic Communities int he Past and Present. Tartu, Vallikivi, L. (2004): Formirovanie i processy adaptacii gruppy nencev Jamb-to v XX: v. In Kul turnoe nasledie narodov Sibiri i Severa. Materialy Pjatyh Sibirskih chtenij. Sankt- Peterburg, oktjabrja 2001.g. ch. 1. Sankt-Peterburg, Vértes, E. (1990): Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, Budapest. 17

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT

HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen.org ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: élvezd az italod felelősségteljesen Mi az alkohol, mi a hatása Amikor borról,

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Deviancia. Normaszegő magatartásformák

Deviancia. Normaszegő magatartásformák Deviancia Normaszegő magatartásformák Alapfogalmak A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai

Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat szenvedélybetegséggel küzdők családjai Interjúvázlat Kvalitatív vizsgálat a szenvedélybetegséggel küzdők családtagjainak körében. A szenvedélybetegséggel küzdők körében végzett kutatás harmadik

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás. Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29.

Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás. Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29. Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29. Készült a Nagycsaládok Országos Egyesülete ajánlásával Forrás: www.alkohol.info.hu

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

te meddig bírod? Haverok, buli, pia

te meddig bírod? Haverok, buli, pia SZKC 208_08 te meddig bírod? Haverok, buli, pia tanulói Te meddig bírod? 8. évfolyam 47 D1 Szerepkártyák SZÓVIVŐ JEGYZŐ IDŐFIGYELŐ FELADATMESTER tanulói Te meddig bírod? 8. évfolyam 49 D2 Alkohol, alkoholfogyasztás

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010

Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 Kromoszóma eltérések Rácz Olivér, Ništiar Ferenc, Hubka Beáta, Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 2010 20.3.2010 genmisk6.ppt 1 Alapfogalmak ismétlése Csak a sejtosztódás közben láthatóak (de természetesen

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA

EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA DEVIANCIA EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA A. negatív és pozitív Negatív: valaminek a hiánya pl. a betegség hiánya Pozitív: kívánatos tulajdonság jelenléte pl. testi jóllét, lelki jóllét B. objektív és szubjektív

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Nők mélyszegénységben

Nők mélyszegénységben Debrecen, 2011. november 15. Nők mélyszegénységben Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A női szegénység globálisan A világ

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Kiből lesz vállalkozó?

Kiből lesz vállalkozó? Kiből lesz vállalkozó? A vállalkozói szféra létrejöttének mikrotársadalmi tényezői Szlovákiában Mészárosné Lampl Zsuzsanna, PhD Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században BEVEZETŐ "Minden emberi

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Gergely Orsolya. Innovációs vízió

Gergely Orsolya. Innovációs vízió Gergely Orsolya Innovációs vízió Az innovációs potenciál a versenyben való maradás képességének kulcsa vélik az innovációkutatók és gazdasági szakemberek, a túlélésnek az újító fejlődés általi megvalósulása.

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli.

Játékelmélet. előadás jegyzet. Kátai-Urbán Kamilla. Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli. Játékelmélet Kátai-Urbán Kamilla Tudnivalók Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~katai Vizsga: írásbeli Irodalom előadás jegyzet J. D. Williams: Játékelmélet Filep László: Játékelmélet 1. Előadás Történeti

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék A meddőség a páciensek szemszögéből Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék Egészség - betegség Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak

Statisztikai alapfogalmak i alapfogalmak statisztikai sokaság: a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége 2 csoportja van: álló sokaság: mindig vmiféle állapotot, állományt fejez ki, adatai egy adott időpontban értelmezhetők

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny

II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny A Szegedi Csocsó Sportegyesület bemutatja: HIVATALOS VERSENYKIÍRÁS II. Novo-Parts nemzetközi csocsóverseny 1 Helyszín: Gold Crown Szabadidőközpont 1110 - Budapest Budafoki út 111/113. http://www.kifor.hu/squash/goldcrown.jsp

Részletesebben

Az igazságügy elrendezése Portugália

Az igazságügy elrendezése Portugália Az igazságügy elrendezése Portugália FELLEBBEZÉSEK, HIBÁK BEBIZONYÍTÁSÁRA VALÓ KÉRVÉNYEK ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK TISZTÁZÁSÁRA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRVÉNYEK A bírósági határozatok tárgyi hibák

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben