Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése"

Átírás

1 Nagy Zoltán Az alkoholfogyasztás kultúratudományi megközelítése Az alkoholfogyasztás, az alkoholizmus megítélésében évtizedek óta komoly vita folyik a kulturális antropológusok és a pszichológusok, addiktológusok között. A vita alapkérdése az, hogy az alkoholizmus valóban akkora probléma-e az egyes népeknél, mint ahogy azt az orvosi statisztikák ábrázolják, vagy nem; illetve tágabban értelmezve a vita arról folyik, hogy az alkoholizmus kulturális, vagy pedig pszichobiológiai jelenség-e. 1 A vitapartnerek hozzáállása ellentétes. Az antropológusok túldimenzionáltnak tartják az alkoholizmus problémáját, szerintük az a misszionáriusok és nőegyletek előítéletét tükrözi. 2 Az orvostudomány felől érkezők viszont az alkoholizmus problémájának tendenciózus minimalizálásáról írnak. Robin Room megfogalmazásában van egy szisztematikus tendencia az alkoholról szóló modern néprajzi irodalomban a probléma elfedésére mind a feltevések, mind a módszerek, mind az elméleti hangsúlyok tekintetében. 3 Room az antropológiai vizsgálatok egyik fő problémáját a funkcionalista megközelítésben látja. Eszerint az antropológusok, akik a társadalmat, a kultúrát alapvetően az organizmusok mintájára képzelik el, elvesztik azt a perspektívát, ami felől az alkoholizmus egyéni problémaként jelenne meg. Az organizmus szükségszerűen működőképes, prosperáló szerkezet, ezért az antropológusok nem figyelnek fel a diszfunkcionális jelenségekre, és az alkoholizmusnak is egyfajta funkcionális értelmet kívánnak adni azzal, hogy benne a társadalom szolidaritását létrehozó és fenntartó intézményt látnak, vagyis nem figyelnek eléggé az ivás dezintegratív szerepére. Room szerint az antropológusok téves hozzáállása metodikájukból is következik: az antropológiai terepmunkában alapvetően benne rejlenek bizonyos problémák. Egyrészt a terepmunkák meghatározóan vidéki terepeken készültek, ahol valószínűsíthetően kisebbek az alkoholból származó problémák, mint a városi terepen, ami viszont az epidemiológusok preferált terepe. Az antropológus a terepen elsősorban a mindennapokra, a mindennapi normákra koncentrál, ezért nem értékeli megfelelően azok vélekedését, akik a normától eltérő véleményen vannak (pl. bagatellizálja az absztinensek perspektíváját), illetve nem tulajdonít elég jelentőséget olyan kirívó 1 Ld. pl. Heath 1987, Douglas 1987, Mandelbaum 1965, Room 1984, Szelják Room 1984: Room 1984:

2 jelenségeknek (pl. a szélsőséges alkoholizmus, az alkohol okozta halálesetek stb.), amik viszont az epidemiológusok számára kitüntetett fontosságú információk. Room az alkoholizmus problémájának degradálása mögött személyes okokat is sejt: eszerint az antropológusok zömében annak a liberális középosztálybeli értelmiségnek lennének képviselői, amelyek megengedők a hasonló társadalmi problémák értékelésében; illetve reakciójukat az alkoholizmus problémáját eltúlzó propagandával szembeni visszahatásnak, túlreagálásnak tartja. 4 Az antropológusok alapállásának lényege az émikus megközelítésben keresendő. Az ivás akár a mértéktelen ivás az antropológus számára csak akkortól kezd probléma lenni, amikortól a vizsgált közösség is annak tekinti. Vagyis, szerintük az alkoholizmus nem objektív szempontok alapján leírató vizsgálati állandó, pszichobiológiai valóság, hanem kultúrspecifikus fogalom, társadalmi konstrukció. Dwight Heath az antropológusok szemszögéből így fogalmazta meg a dilemmát: A problematikus ivás vajon mit is jelent pontosan? Milyen súlyosnak kell lennie egy problémának ahhoz, hogy a statisztikák számításba vegyék? Mit értünk alkoholizmus alatt, vagy az alkohol okozta problémák alatt? Számításba kell-e vennünk a probléma népi meghatározását? 5 Szemmel láthatóan a két kutatási perspektíva nem átjárható. A perspektívák gyakorlatilag egymás ellentétei. Az antropológus értékítélete belső látásmódon, émikus megközelítésen alapul, míg az epidemiológusok külső, étikus ismérvek alapján ítélnek. Az antropológusok a társadalom felől szemlélik az alkohollal kapcsolatos viselkedésformákat, míg az epidemiológusok meghatározóan az egyén felől közelítenek. Ez a szemlélet mint azt Room helyesen észlelte 6 nem csak az ítéletekben jelenik meg, hanem metodikai szinten is: más adatokat használnak, amelyeket más szempontok alapján csoportosítanak. A vizsgálati fókuszok paradox viszonya talán úgy foglalható leginkább össze, hogy az alkohol attól még nem árt kevésbé, hogy kulturálisan elfogadott. Konstruktív ivás ezzel a címmel jelent meg Mary Douglas szerkesztésében egy kötet, mely összegzése kívánt lenni az alkohol, az ivás antropológiai megközelítési lehetőségeinek. A kötet szerkezetét, problematikáját Douglas így foglalta össze: A fenomenológusok szerint a világ társadalmilag felépített. Ahol az italok jelen vannak, ott legalább három különböző módon jelennek meg. Először is, az italok olyan pontosan jelzik a társadalmi élet aktuális felépítését, mintha megnevezéseik címkeként tartoznának a viselkedés elvárt formáihoz. 4 Room Heath 1987: Room

3 Másrészt, az alkoholkészítés gazdasági jelentőségű tevékenység. Harmadszor pedig, az ivás szertartásai egyfajta ideális világot jelenítenek meg. 7 Douglas megfogalmazása felöleli a lehetséges megközelítések legtöbbjét, amelyek közül jelen dolgozatomban az első szempontra, a társadalmi dimenzióra fektetem a legnagyobb hangsúlyt. Tanulmányomban tehát az alkoholfogyasztás, és nem az alkoholizmus kultúratudományi megközelítésmódjairól kívánok írni. Ezt a különbségtételt nagyon fontos hangsúlyozni: egy kulturális jelenség vizsgálati lehetőségeiről lesz szó a dolgozatban, nem pedig egy betegség analíziséről. Vagyis Mary Douglashoz hasonlóan az ivást társadalmi aktusnak tartom, amelynek vizsgálata elsősorban arra a társadalmi szabályrendszerre irányul, amely meghatározza, hogy az adott közösségben hol, mikor, mit isznak, és kinek a társaságában. 8 Ugyanakkor nem kívánok szemet hunyni a fent érintett dilemma fölött sem, és beszélni kívánok az ivás megítéléséről bizonyos társadalmakban. A szerkesztés tematikus elven nyugszik: azokat a legfontosabb témákat kívánom ismertetni, amelyek az alkohol, az ivás kapcsán leggyakrabban felmerültek az antropológiai-néprajzi irodalomban. Ezeket a témákat néhány példa részletesebb ismertetésével kívánom bemutatni: a gyimesiek, a hantik, a nahuák, a kikujuk, a kalmükök és a grúzok alkoholkultúrájáról megjelent (vagy kéziratos) írásokra alapozom tanulmányom, azt remélve a korlátozott számú példától, hogy így árnyaltabb képet kaphatunk egy-egy nép alkoholkultúrájáról. Az alkoholfogyasztás társadalmi megítélése Az iváshoz való viszony, az ivásban való részvétel illetve az abból való kizártság újra- és újraalkotja (és tükrözi) a társadalmi valóságot, azokat a társadalmi kategóriákat, amelyeket az adott társadalom elkülöníteni, definiálni kíván. Az alkoholhoz, az iváshoz való viszony adott esetben a nemi, a korosztályi és az etnikus csoportoknak is meghatározó eleme lehet. Ugyanakkor az alkohol fogyasztásának mennyisége és minősége is elhatárol egymástól presztízscsoportokat: a minőségi szempont alatt az egyes alkoholfajták csoportképző szerepét, a mennyiségi szempont alatt pedig az adott társadalmak deviáns-normakövető szembeállítását kell érteni. Most elsősorban a mennyiségi szempontot elemzem. 9 7 Douglas 1987: 8. 8 Douglas 1987: 4 9 A minőségi szempont érvényesüléséhez ld.: Thornton 1987, Mars 1987, Sárkány

4 A Nyugat-Szibériában élő Vaszjugan folyó menti hantik, akik az akkulturáció igen magas fokán állnak, kettősségek szerint értékelik az ivásban való részvételt. A társadalom alapvetően elítéli a férfiak iszákosságát, annak ellenére, hogy együtt él vele. Távollevők jellemzésében negatív jelzőnek számít az iszákos szó, akár azok szájából is, akik hasonlóan sokat isznak. Ugyanakkor más esetekben erénynek számít az, ha valaki iszik, ha bírja az italt. Ennek a kettősségnek a hátterében a férfiidentitás sajátossága áll. A férfi egyrészt a család fenntartója, akinek elsődleges feladata, hogy megszerezze azokat a javakat, amikkel családtagjait fenntartja. Így a férfiidentitás egyik domináns eleme az, hogy milyen a viszonya a munkához. A dolgosság, az ügyesség, a kitartás a vadászatban és a halászatban fontos férfierények. Ebben a kontextusban az alkohol romboló hatású, elfogadhatatlan dolog, mely lehetetlenné teszi, illetve megnehezíti a férfi e feladatának teljesítését. Más szempontból a férfiidentitás integráns része az alkohol: a mulatás, a duhajkodás, a belevalóság szintén fontos férfi-attribútumok. A legénnyé válás útjára lépett fiút úgy jellemezik, hogy már megissza a vodkát is. Minden férfi kell, hogy tudjon mesélni legalább egy nagy részegségről is ahhoz, hogy elfogadják a férfitársadalomban. Nem véletlenül a férfiak beszélgetéseiben a vadászat mellett a leggyakoribb beszédtéma az alkohol, a lerészegedés. 10 A vaszjugani hantik között a vodkavásárlási szokások is a társadalmi megítélés alapját képezik a takarékos-tékozló szembeállításban. Az számít takarékosnak, előrelátónak, ügyesnek, aki megtermelt jövedelméből biztosítja családja tartós élelmiszer-szükségletét (liszt, cukor, só, tea, élesztő, olaj) és a vadászathoz szükséges töltényeket is, és csak a fennmaradó pénzt fordítja vodkára. Ugyan semmilyen felhalmozásra nem tesz szert, de nincsenek napi megélhetési gondjai. Az viszont, aki jövedelmét gyakorlatilag teljes egészében vodkára fordítja, ügyetlennek, tékozlónak számít, hiszen a puszta életben maradáshoz is mások állandó segítségére van szüksége. 11 Ugyanakkor az alkoholfogyasztás a vaszjugani hantiknál különböző szociális tereket, életvezetési modelleket is elhatárol egymástól. Jelentős különbség van alkoholfogyasztásukban aszerint, hogy valaki városban vagy a tajgában él. A hantik a városban kevés kivételtől eltekintve munkanélküliek, különböző juttatásokból tartják el magukat, így mindennapjaikat meghatározó kérdéssé, problémává válik az alkohol folyamatos beszerzése, melynek korábban elfogadhatatlannak tartott módjai is előfordulnak már. Ezzel a leegyszerűsödött városi léttel helyeződik szembe a tajga, mely elsősorban a hagyományos megélhetési modellt kínálja, a halászatot és a vadászatot, másodsorban pedig természetes 10 Nagy 2000: Nagy 2000:

5 szabályozója az alkohol fogyasztásának: a tajgába korlátlan mennyiségben nem lehet vodkát vinni. Így a tajga az akart vagy akaratlan szárazságot, józanságot és a munkát jelenti számukra, míg a város az alkoholt, az utána való hajszát, a semmittevést. 12 A Mexikóban élő nahua indiánok az alkohol fogyasztását a tradíció és a közösségi összetartozás alapfeltételének tekintik. Ez alapvetően az egyenlőség és a tisztelet kategóriái szerint értelmeződik. A tisztelet a nahuák számára az együttműködést, a kölcsönösséget, a közösségi normák betartását jelenti. A tisztelet tehát az egyenlőség éthoszával van kapcsolatban: amíg az emberek tisztelik egymást, addig egyenlők. Ennek az egyenlőségnek és tiszteletnek kitüntetett alkalma a szinte mindig nyilvános téren és nagyobb társaságban folytatott ivászat, amikor az alkohol felajánlásával, illetve a felajánlott alkohol elfogadásával a közösség tagjai egymás iránti tiszteletüket fejezik ki. A közös ivászatokon való részvétel hatékony stratégiának számít a betegségek elleni védekezésben is: a betegségek egyik lehetséges oka a rontás, amit az irigység, a bizalmatlanság, az egyenlőség sérülése okoz, amit a közösségi ivászatok finanszírozásával, illetve az azokon való részvétellel el lehet kerülni. 13 Hogy hogyan van kapcsolatban az alkoholfogyasztás a tisztelettel és az egyenlőséggel, azt Szelják György legérzékletesebben a közösségi ítélkezés és az alkoholfogyasztás kapcsolatával mutatja be. A nahua falvak ügyeit választott tisztviselők végzik, akiket évente választanak újra, és pénzbeli juttatást sem kapnak tevékenységükért. Egy peres ügy azzal kezdődik, hogy a felperes pálinkát és cigarettát ajánl fel a választott bíráknak, amivel jelzi azt, hogy a gondja olyannyira komoly, hogy külső döntést igényel; ugyanakkor kifejezi vele a bírák iránti tiszteletét, elismeri autoritásukat; és egyben jelzi azt is, hogy el fogja fogadni a meghozott döntést. A bírák a felajánlott pálinkát elfogadják, amivel tulajdonképpen kezességet vállalnak, hogy részrehajlás nélkül, a közösség érdekében fognak dönteni. A tárgyalásra az alperes ugyanúgy pálinkát és cigarettát ajándékoz a bíráknak, aminek motívumai ugyanazok, mint a felperes esetében. A bíróság, miután meghozta döntését, a bírságot szintén pálinkában rója ki. A bírságként bemutatott pálinkát ezután közösen isszák meg a bírák az alperessel, a felperessel, valamint az összegyűlt hallgatósággal. A nahuák számára evidens, hogy a bírságot pálinkában szabják ki, hiszen a bűn a tisztelet meg nem adására vezethető vissza, és a tisztelet kifejezésének legelfogadottabb módja pedig a pálinka felajánlása és közös elfogyasztása. Ugyanakkor a közös pálinkafogyasztás a bűnös számára azt is jelenti, hogy a közösség a büntetés lerovása után visszafogadja őt Nagy 2000: Szelják 2001: Szelják 2001:

6 Az alkoholnak a közösségi ítélkezésben hasonló szerepe van az afrikai kikujuknál is. Annak az ifjúnak, aki teherbe ejtett egy lányt, muratina nevű italt kell készítenie. A falu öregjei megüzenik neki, hogy mikor fogják felkeresni, és addigra az italnak el kell készülnie. Ekkor tisztázzák vele a helyzetet, és ha nem akar megházasodni, büntetést is kell fizetnie. Azt az ifjút, aki többször kerül ilyen helyzetbe, a kiközösítés sajátos formájával büntetik: az öregek jelenlétében többet nem szólhat bele a beszélgetésbe. 15 A grúz kultúrában akárcsak a nahuában központi kategória a megbecsülés, a tisztelet. Mivel a családon belüli hatáskörök, tekintélyviszonyok igen határozottak, egymás közt nem is rivalizálnak. Viszont a családon kívül, ahol állandó bizonytalanságban, minősítési kényszerben vannak, a versengés a társadalmi tekintély legfontosabb velejárója. A versengésnek pedig egyik legfontosabb terepe az ünnepély, az ivászat, ahol a férfiaknak saját férfiasságukat bizonyítandó, nem hétköznapi fogyasztást kell felmutatniuk. Ugyanakkor nemcsak az ivás mennyiségében vetélkednek, hanem a pohárköszöntők eleganciájában, a terem berendezésében, a felszolgálás gyorsaságában és szépségében, a felszolgált ételek minőségében is. 16 A vetélkedés mellett azonban a grúz kultúrában az alkohol a társadalmi szolidaritás szimbóluma és kialakításának eszköze is. Az ünnepélyeken a legkülönbözőbb emberek vehetnek részt, akik között mind a személyek, mind pedig az általuk képviselt csoportok szintjén érdekkapcsolatok alakul(hat)nak ki vagy erősíttet(het)nek meg. Így az alkoholfogyasztás két szinten (férfiúi tekintély megtartása, kapcsolathálók képzése) is kifejezetten építő hatású a grúz férfiak és rajtuk keresztül családjaik társadalmi megítélésében. 17 Az alkoholfogyasztás megítélése a nahua indiánoknál a fent bemutatott elveknek (egyenlőség és tisztelet parancsa) köszönhetően nem egyértelmű. Míg a közösségi alkoholfogyasztást a szolidaritás kifejezésének elvárt gesztusaként aposztrofálják, a magányos, hangulatjavító ivást deviánsnak tartják, elítélik. A közösségi iváshoz való viszony is fontos eleme az emberek társadalmi presztízsének. Azok a férfiak, akik a protestáns térítők hatására megtértek, ezért egyáltalán nem isznak nem ajánlanak fel és nem fogadnak el pálinkát, perifériára kerültek, hiszen nem adják meg az embereknek a kellő tiszteletet. Azokat a férfiakat, akik rendszeresen felajánlanak pálinkát és másoktól is elfogadják azt, de emellett megművelik földjüket, eltartják családjukat, tisztelet övezi, a rendszeresen 15 Sárkány 1997: Mars és Altman 1987: 271 és Mars és Altman 1987:

7 megerősített társadalmi kötelékek révén jól integrálódnak a közösségbe. Azok azonban, akik már nem látják el családjukat, nem dolgoznak, naponta és közérzetjavító céllal isznak, elszegényedésüknek köszönhetően már nem tudnak felajánlani pálinkát, csak elfogadják azt másoktól, szintén deviánsnak számítanak. Ez utóbbiak szociális kapcsolatai azonban nem számolódnak fel egyértelműen, a közösség tagjai megpróbálják reintegrálni őket azáltal, hogy alkoholizmusukat rontás következményének, ezáltal gyógyíthatónak tartják. 18 Ennek megértése elvezet minket Douglas azon kijelentéséhez is, hogy sokkal inkább az erkölcstelenség vezet az alkohol túlzott fogyasztásához, mintsem hogy az alkohol fogyasztása vezetne az erkölcstelenséghez. 19 A gyimesiek között a nahuákétól teljesen eltérő a nyilvánosság szerepe az alkoholfogyasztás megítélésében. Itt a kocsmában-ivás részesül negatívabb megítélésben, hiszen az otthoni ivást el lehet tussolni. Azért is negatívabb a kocsmázás az otthoni ivásnál, mert kocsmában inni nemcsak drágább, mint otthon, de veszélyesebb is: részegen a kocsmában az ember könnyebben kerül bajba, mint otthon: verekedésbe keveredhet, megölik, vagy ő gyilkol meg valakit. Az alkoholfogyasztás megítélése Gyimesben a túlzott-normális ellentétpár mentén értelmeződik. A normális mennyiségű alkohol elfogyasztása a társadalmi érintkezés legfontosabb velejárója és akárcsak a nahuáknál és a grúzoknál a tisztelet kifejezésének módja. Az alkohollal való kínálást minden esetben megtisztelésnek nevezik: még azok a nők is, akik dühösködnek férjük részegeskedése miatt, azt kárhoztatják, hogy mindig akad egy barát, akivel megtisztelik egymást. Túlzott alkoholfogyasztásról akkor beszélnek, ha az a családi élet és a családi gazdaság működésének rovására megy. Vagyis túlzott mennyiségű alkoholt iszik az, aki az alkohol hatására verekszik a feleségével, elkergeti a háztól; illetve az, aki elissza a bevételt és nem presztízs dolgokra költi, ami a közösség szemében a normális gyarapodást jelzi, vagy aki a munkakimaradás miatt nem tud annyit kihozni a gazdaságból, amennyit elvileg a birtok nagysága és adottsága miatt lehetne. Az alapvetően elítélendő túlzott alkoholfogyasztás társadalmi elfogadtatásának eszköze a gyimesieknél annak áthárítása természetfeletti erőkre. Bizonyos fajta ivászatokat rontás vagy megszállottság eredményének tartanak. Ilyenek általában azok, amikor az illető bizonyos szakaszokban egyáltalán nem iszik, máskor pedig periodikusan napokig látványosan részeg. Ezeket az ivászatokat gyakran a holdfázisokhoz is kötik, és megszállottságszerűen szélsőséges viselkedési módokat kapcsolnak hozzá: az így ivó nőket ezekben az időszakokban 18 Szelják 2001: Douglas 1987: 3. 7

8 pl. nimfomániásnak is tartják. A részegség megszállottságként való értelmezésére utal az is, hogy dühöngő részegekre gyakran azt mondják, hogy az ördög néz ki a szeméből, illetve a dühöngők lecsendesítésére az exorcizmus legelterjedtebb módját alkalmazzák, vagyis szenteltvízzel hintik be. 20 Az alkoholfogyasztás társadalmi megítélésének fontos aspektusa az egyes kultúrák bűn-koncepciója. Itt hangsúlyosan nem az alkoholra fordított pénz beszerzésével kapcsolatos bűnesetekre gondolok, hiszen azok a legtöbb társadalomban tényleges előfordulásuk mellett elítélendőnek, nem megengedettnek számítanak, hanem az alkoholfogyasztás hatására elkövetett bűnesetekre. A vaszjugani hantik felfogásában a tragédia és a bűn szorosan összekapcsolódnak a részegséggel. Sőt valójában a tragédia és a bűn fogalma nem mindig választható el számukra. Az emlékezetükben élő súlyos bűnök, a gyilkosságok, gyilkossági kísérletek, verekedések okozója minden esetben a vodka, az alkoholmámor. Mivel pedig a részegséget passzív állapotnak tartják, melyet elszenvednek, és amely alatt cselekedeteiket is csak elszenvedik, nem okozzák; ezért azokért nem is hibáztathatóak. A bűnök így válnak elkerülhetetlen balesetekké, az elkövetők pedig ugyanúgy áldozatok, mint azok, akik szenvedtek, meghaltak miatta. Így gyakorlatilag nincsen megbocsáthatatlan bűn a hantik felfogásában. Sem a testvérgyilkosságok, sem az anyagyilkosságok, sem más gyilkosságok nem vonják maguk után a közösségből való kizárást, kiközösítést. Ezeket a bűnöket természetesen elítélik, megengedhetetlennek tartják, de mivel az elkövetők maguk is áldozatok, ezért lehetőségük van büntetésük letöltése után a beilleszkedésre. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem esett csorba társadalmi státusukon, hiszen bűnüket többször a fejükre olvassák, de a hantik mikroközössége megbocsátóbb, mint a Vaszjugan mellett élő nem hantik társadalma. Bármilyen meglepő is, a bűnök közül súlyosabb társadalmi következménnyel járnak azok, melyeket vagyon ellen követnek el. Akiket lopáson kaptak, többet veszítenek társadalmi státusukból, mint azok, akiket gyilkosságért ítéltek el, hiszen a hanti kultúra alapnormája a másokért vállalt felelősség, a másokról akár idegenekről való gondoskodás amit alapvetően sért a lopás A gyimesiekről való ismereteim Hesz Ágnes még publikálatlan gyűjtéséből, a gyimesiek alkoholfogyasztásáról szóló tanulmányából származnak. Ezúton is köszönöm neki, hogy ezeket rendelkezésemre bocsátotta. 21 Nagy 2000:

9 A hantikhoz hasonlóan a nahua indiánok között is enyhítő körülménynek számít a bűnök és kihágások megítélésében az, ha az elkövető alkoholt fogyasztott. Cselekedetét azzal magyarázzák, hogy nem tudta, mit csinál, nem tudta felmérni cselekedete következményeit. 22 A társadalmi megítélés megváltozása Az alkoholfogyasztás, illetve tágabban értelmezve a bódító szerek fogyasztása nem tekinthető történetileg állandónak. Bár azt túlzásnak kell tartanunk, hogy mindenfajta ivászat, amit már pusztítónak nevezhetünk, külső hatás eredménye 23, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül az idegen bódítószerek hatását egyes társadalmakra, amelyek az új szerek megismerésével együtt nem feltétlen integrálták a fogyasztás szabályozási stratégiáit is. Ennek a sikertelen adaptációnak érzékletes megfogalmazását adta Sánta Őz, a sziú indián sámán: A bölcs fehér emberek állandóan azon vannak, hogy nekünk, szegény együgyű indiánoknak valami újat tanítsanak. Az mindenképpen jó lett volna, ha megtanítanak rá, hogyan kell inni. Ha az ember vesz egy fényképezőgépet vagy egy magnót, mindig kap hozzá egy kis füzetet is, amelyből megtudhatja, hogyan kell használnia, de amikor elhozták nekünk a fehér ember whiskyjét, ahhoz elfelejtettek használati utasítást mellékelni. Amiből aztán rengeteg baj lett. 24 Vagyis a konstruktív ivás, amely erősíti a társadalmi kapcsolatokat a közös öröm jegyében és emlékezetessé teszi a fontos alkalmakat, 25 bizonyos új alkoholfajták felbukkanásával hétköznapi ivássá, vagy egyenesen problematikus ivássá válik. Erre példaként lehet hozni a vaszjugani hantik megismerkedését a vodkával. A vaszjugani hantik által használt bódítószer hagyományosan a légyölő galóca volt. A légyölő galóca sok más szibériai kultúrához hasonlóan a hantik számára is kitüntetett jelentőségű növény volt, amelynek szakrális tulajdonságai domináltak profán tulajdonságai felett. Szoros kapcsolata volt a vaszjugani hanti panteonnal, hiszen közvetlenül az Ég-atya, a legfelsőbb isten nyálából keletkezett. Az égben élő istenek számára a légyölő galóca kifejezetten csemegének számított, ínyencségként fogyasztották: az Ég-atya legkisebb fia, a kultúrhérosz szerepkörű Világügyelő-férfi leírásaiban rendszeresen megjelenik a gombafogyasztás motívuma, amit a hantik a hatalom és a jólét szimbólumaként értelmeztek. A galóca megítélése egyértelműen pozitív volt: csak égi, alapvetően segítő szándékú istenek 22 Szelják 2001: Vö.: Room 1984 és Kelemen 1989: Fire, John/Lame Deer és Richard Erdoes 1988: 68. 9

10 fogyaszthatták: egyszer megpróbálta az Alvilág-ura is, de egy hétig eszméletlen volt a hatására. Az istenekhez hasonlóan a hantik szerint a szintén isteninek (isteni eredetűnek és képességűnek) tartott medve is rendszeresen fogyaszt galócát, bátorságának növelése céljából. A galóca az istenvilág és az emberek világa közti kommunikáció szempontjából is igen fontos volt. Bizonyos vallási specialisták akiket a magyar néprajz nyelvhasználata alapján egységesen sámánnak nevezünk annak ellenére, hogy a hantik közt több különböző szerepkörű és képességű vallási specialista ismert kifejezetten galócát fogyasztottak azért, hogy kapcsolatba tudjanak lépni az istenvilággal. Ilyen volt a vaszjugani hantiknál a paηkal ku, a galócás ember, aki a galóca segítségével jutott el az istenek világába, amiről galócaénekeiben még a transz alatt be is számolt, közölve az istenek szándékait is. A specialista galócafogyasztása több szinten szigorúan szabályozott volt. Technikai előírásai alapján nyersen kellett fogyasztani; csak a gomba felső részét ehették meg egész gombát tilos volt; meghatározták az elfogyasztható darabok számát; és a fogyasztást rengeteg előírás, rituális cselekedet, speciális böjt kísérte. A gomba fogyasztásának morális szabálya szerint a specialista kizárólag valami elérésére használhatta a gombát, vagyis soha nem saját kedvtelésből, hanem kérésre ette meg: megtudakolta az istenektől a beteg gyógyulásának lehetőségeit és módját; megkérdezte, hogyan lehetnének sikeresebbek a vadászatban, illetve ki a hibás az eddigi sikertelenségben. Ennek megfelelően a galóca fogyasztása a vallási specialisták előjoga és feladata volt: halandó nem fogyaszthatta, ellenkező esetben azt kockáztatta volna, hogy elveszti az eszét. Vagyis a galóca fogyasztása a hantiknál szigorú társadalmi kontroll és korlátozás alatt állt, kizárólag a közösség érdekében fogyaszthatták, vagyis egyértelműen társadalmi hasznosságú, integráló erejű bódítószer volt. 26 Ezzel szemben a viszonylag későn megismert vodka eredetéről egyértelműen tanúskodik kan jiηk, vagyis cári víz neve integrációja a hanti kultúrába kifejezetten sikertelennek nevezhető. Bár kialakult egy sajátos vodkakultúra a hantik között, amely mára át- és átszövi a kultúra csaknem minden egyéb intézményét, a vodka mégis alapvetően kicsúszott a társadalmi kontroll alól. Ennek alapvető oka az ajzószerek hétköznapi, öncélú fogyasztásának hiánya volt, nem volt kulturális modell, gyakorlat, amit alkalmazni lehetett volna rá. Hogy a kétféle ajzószer-fogyasztás lényegileg eltérő, arra az is bizonyíték, hogy a vodka megismerése és elterjedése után bizonyos esetekben a galóca fogyasztása is kicsúszott 25 Sárkány 1997: Ld. elsősorban: Mifologija hantov: ; Vértes 1990:

11 a társadalmi kontroll alól, ha nem jutottak megfelelő mennyiségű alkoholhoz, akkor az as évektől 27 időnként kifejezetten saját célra, örömokozás miatt nyúltak a galócához. Az alkoholfogyasztás megváltozásának hasonló esetét lehet idézni a nahua indiánoktól is. A Szelják György által vizsgált Pachiquitla falunak 1981-ig alig volt kapcsolata a környező városokkal, hiszen csak a száraz évszakban lehetett eljutni hozzájuk, keskeny ösvényeken járva ben azonban utat építettek, amelyen bármikor bármilyen kereskedelmi cikket behozhattak a faluba. Ennek az új kereskedelmi lehetőségnek egyik legfontosabb árucikke a cukornádból készült gyári pálinka volt. Ennek hatására a pálinka amit addig maguk desztilláltak, éppen ezért luxuscikknek számított és a rituális alkalmakat leszámítva nem volt a mindennapi élet, a szórakozás része egyértelműen veszített presztízsértékéből, csökkent az ára, és egyre növekvő mennyiségben részévé vált a hétköznapi fogyasztásnak. 28 Az alkoholfogyasztás megítélésének történeti megváltozása sajátos kettős viszonyulást eredményezett az oroszországi kalmükök életében. A tradicionális kalmük kultúrának integráns része volt a tejből készített alkohol. Mivel tejből készült, ami a kalmük szimbolikában egyértelműen a fehér, azaz szent ételek közé tartozott, magát az arka-t is a szent ételek közé sorolták. Az arka készítése szigorúan szabályozott volt. A sátorba, ahol arkát készítettek, összegyűltek a kötelező jelleggel meghívott öregek, akik együtt fogyasztották el az italt. Az a vendég, aki készítés közben érkezett, nem hagyhatta el a házat egészen addig, amíg el nem készült az ital, és meg nem itták. Ellenkező esetben azt kockáztatta volna, hogy szerencsétlenséget hoz a házra. Minden arka-készítéskor az első adagot az isteneknek adták: a tűz istenének, az égnek és minden természeti istennek, a nemzetségek őrzőszellemeinek, az istenként tisztelt Dzsingisz kán védőszellemének. Dzsingisz kánt kapcsolatba is hozták az arka fogyasztásának elterjedésével: két alkalommal engedélyezte az addig tiltott ital fogyasztását, sőt elő is írta azt. Az arka-hoz fűződő viszony másik komponense a később felvett buddhizmussal kapcsolatos: az alkoholivás tilalma a buddhizmus alaptiltásai közé tartozik. Ennek megfelelően a kalmükök tíz erénye közül is az egyik az önmegtartóztatás lett. A buddhista tanítások hatására él köztük az a hiedelem, hogy többféle ártó, negatív természeti elem összevegyítéséből keletkezett az arka: a sebesen folyó víz párájából (a részeg ember könnyűséget, lazaságot érez a mozgásában, viselkedésében), a tűz lángjából (az embert el tudja égetni a vodka), a ló béklyójának csomójából (a részeg ember úgy mozog, mintha meg 27 Grigorovszkij Szelják 2001:

12 lenne béklyózva), a versenyló éles patájából (a részeg mozgékony, gyors, hirtelen lesz), a levegő vibrálásából (a részeg ködös, végiggondolatlan beszélgetéseket folytat), a bárány agyából (a részeg értelmetlen, kerge dolgokat csinál), a veszett kutya nyálából (a részeg megőrül, agresszív lesz), a tolvaj késének éléből (a részeg ember akár lopni, gyilkolni is kész), a temperamentumos asszony ollójának éléből (a részeg élesnyelvű, veszekedős lesz), a széplány arcának pírjából (a részegben feléled az asszonyok iránti szenvedély) és a nagykondér fenekéből (a részeg nem tud eltelni az alkohollal). Az arka kései, negatív megítéléséhez a bolti vodka megjelenése is hozzájárul, hiszen az mentes minden szakralitástól: nem a szent, fehér tejből készül, így megkülönböztetésként fekete italnak is nevezik. 29 Az ivás társadalmi perspektívája A legtöbb társadalomban az alkohol fogyasztása társadalmi csoportokat, kategóriákat jelöl ki és választ el egymástól, vagyis az alkohol fogyasztása általában társadalmilag szabályozott: egyes csoportok ihatnak szesztartalmú italokat, más csoportok nem. Az alkohol fogyasztásának engedélyezése (illetve tiltása) az adott csoport társadalmi megítélésének egyik fokmérője: a kisebb presztízsű csoportok általában el vannak zárva az alkohol fogyasztásától. A társadalmi kategóriák azonban nem csak az engedélyezés/tiltás ellentétében jelennek meg, hanem az ivási szokásokban is, mint pl. a kínálás rendjében. A kalmükök között az arka ivását tiltották a fiataloknak és a nőknek, míg az időseknek, akiknek már született unokájuk, már nem volt tiltott a fogyasztása. Ugyanígy a kínálás rendje is a társadalmi hierarchia tükre volt: először a férfiakat kínálták, kor szerinti rendben, majd ezután a nőket, ugyancsak kor szerinti rendben. 30 A kikujuk között elvben csak a felnőtt férfiak és a gyermeket szült nők ihattak muratinát. A fiatal férfiak elvben nem ihattak, bár a gyakorlat időnként cáfolta ezt az elvet. A nők nem ihattak együtt a férfiakkal, mint ahogy enniük is külön kellett. A nők és a férfiak ivási szokásai is eltérőek voltak: a férfiak szarvasmarha szarvából készített tülökből ittak, a nők pedig fém bögréből, ami a korábbi tökhéjcsészét váltotta fel Bakaeva Hasonló változást jelent a Jamb-to nyenyecek és a jugani hantik baptista hitre térítése is, ahol az addig engedélyezett alkoholfogyasztást szintén szigorúan tiltják. (Vö.: Vallikivi 2001, 2003, 2004.) 30 Bakaeva Sárkány 1997:

13 A grúzoknál az asztaltársaságoknak mindig volt egy feje, a tamada. Ő mindig idősebb volt a többi jelenlevőnél, eszesnek, spontánnak kellett lennie, és tudnia kellett folyékonyan beszélni. Ugyanakkor jól kellett bírnia az alkoholt, hiszen ő diktálta az iramot, így ő határozta meg a fogyasztás felső határát is. Vagyis a tamada olyan intézményesült társadalmi tisztség volt, amely az ivásban megnyilvánuló társadalmi tekintélyt, tiszteltséget fejezte ki. 32 Az eddigiekből is kiderül, hogy az alkohol fogyasztásának szabályaiban kiemelkedően nagy szerepe van a nemi hovatartozásnak. Így van ez a vaszjugani hantiknál is, ahol a társadalmi norma szerint a nők nem is, vagy csak ritkán ihatnának vodkát, ennek ellenére a gyakorlatban ők is hasonlóan nagy százalékban isznak, mint a férfiak. A női viselkedési normák közt nincs helye az alkoholnak, helye van benne viszont az alkohol elutasításának, hiszen ez a nőiesség, az asszonyiság akadálya lehet: nem egyszer a család ellátását, a gyermekek nevelését akadályozza. Ezért a női alkoholfogyasztás egyértelműen a nők öndefiníciós válságával jár. A vodkához kapcsolódó nemi normák jelennek meg pregnánsan annál a hanti asszonynál, aki elmondta, mikor gyereket várt, mindig azt akarta, lánygyereke szülessen. Ne adja ég, hogy fiú legyen, aki mind bűnöző és alkoholista 33 Az alkoholfogyasztás szempontjából a nahuák között is lényegesek a nemi különbségek. Míg a férfiak az alkoholfogyasztás integratív szerepét hangsúlyozzák, addig a nők elsősorban annak destruktív vonásait emelik ki, hiszen ők a férfiak ivászatainak elszenvedői: őket verik meg, ők kerülnek szégyenbe a család gazdasági helyzete miatt, és ők azok, akiknek nem jut megfelelő mennyiségű magas tápértékű étel. 34 A férfiak szemében a nők alkoholfogyasztása alapvetően a deviancia, a piszkosság kifejeződése, kivéve, ha az rituális körülmények között, meghatározott alkalmakkor zajlik (pl. gyász). 35 Az ivás a gyimesiek közt is elsősorban a férfiak előjoga: a nők sokkal kisebb számban isznak és megítélésük is erősebb. Az ivás a férfias magatartás része ( minden férfi megigya ) olyannyira, hogy ha nem iszik, akkor azt rebesgetik, hogy valami baja van. Ennek oka elsősorban az, hogy úgy tartják, alkohol nélkül nem lehet nehéz fizikai munkát végezni, tehát ha valaki dolgozik, akkor természetes, hogy iszik is. Ugyanakkor azokban a családokban, ahol a férfi már túlzott mértékben iszik alkoholt, vagyis családját már nem tudja maradéktalanul ellátni, némiképp változnak a nemi szerepek. Az ilyen családokban a nőknek lesz nagy szerepük abban, hogy a család ne csússzon le, működőképes maradjon, ők lesznek azok, akik különböző módon meg kell hogy keressék a megélhetéshez szükséges pénzt holott 32 Mars és Altman 1987: Nagy 2000: Szelják 2001:

14 tradicionálisan a férfit tekintik szerzőnek. Az ilyen nőknek óhatatlanul megnő a szavuk a családban, sokszor ők hozzák a döntéseket (bár lehet, hogy csak bújtatottan), vagy velük egyeztetnek a kaláka-partnerek az elvégzendő munkákról. 36 A grúz kultúrában a bor kifejezetten a férfiak világához tartozott. Csak férfiak készíthették a bort, sőt a bor volt az egyetlen élelmiszer, amit a férfiak készítettek. A bor fogyasztását is javarészt a férfiak előjogának tekintették. Ugyanakkor a borivások, az ünnepélyek kifejezték a grúz kultúra két egyértelműen nemekhez köthető alapmotívumát is. Egyrészt mint korábban láthattuk az ünnepélyek a versengés terepei voltak, amit kifejezetten férfi tulajdonságnak tartottak. Másrészt a társadalmi kooperáció is kifejeződött az ünnepélyekben hiszen egy ünnepélyt, amit a nők készítettek elő, senki nem volt képes egymaga megszervezni, szüksége volt a rokonság és a szomszédság nőtagjainak segítségére is, a kooperációra való igényt és képességet pedig elsősorban női elvnek tartották. 37 Ami kimaradt Az alkoholfogyasztás lehetséges kultúratudományi vizsgálatairól beszélve meg kell említeni az alkohol szerepét a gazdasági életben, a szakrális kultúrában, és beszélni kell az alkoholkészítés technológiai és történeti aspektusairól is. Ezeket azonban ebben a tanulmányban nincs lehetőségem bemutatni, de mindenképpen szeretném érzékeltetni a kutatási perspektívákat. Az alkohol gazdasági szerepéről beszélve a kulturális antropológia elsősorban az alkohol piaci- és csereértékét, a beszerzés körülményeit és lehetőségeit, a munkaszervezésben betöltött szerepét, a létbiztonsággal való kapcsolatát, a gazdasági ügyleteket legitimizáló szerepét (áldomás 38 ), valamint az egyes gazdasági szférák egymáshoz kapcsolódását vizsgálja. A szakrális kultúrával való kapcsolata pedig az alkohol rítusokban betöltött szerepét, az extázistechnikákkal való kapcsolatát, mitológiai reprezentációját, valamint az ivászatok szakrális elemeit jelenti. Vitathatatlan az alkoholfogyasztásnak a kapcsolata az avatási rítusokkal is, ahol az alkohol fogyasztása kvázi erőpróbaként is értelmezhető. 39 Az ivászatok szokásainak vizsgálatánál nem csak a szakrális elemekre (pl. első korty felajánlása az isteneknek), vagy a kínálás már elemzett társadalmi rendjére kell 35 Szelják 2001: Hesz Ágnes közlése. 37 Mars és Altman 1987: Szendrey Erre Keszeg Vilmos hívta fel a figyelmem, amit ezúton is köszönök neki. 14

15 gondolni, hanem az ivászatok időtartamára, a mennyiségi kérdésekre, a fogyasztott ital fajtájára, az italra alkalmazott mértékegységekre, az ivóedényekre, az ivás testtechnikáira, 40 a köszöntőkre, az alkohol és a humor kapcsolatára is. Az antropológusok (viszonylag kevesebbet) foglalkoznak az alkoholfogyasztás szerepével az egyéni életutakban, életvezetési stratégiákban is. Mindenképpen vizsgálatot érdemelne az alkoholos mámor kulturális meghatározottsága is, hiszen Mary Douglast idézve rózsaszín elefántok az egyik területen, zöld kígyók a másikon. 41 Ebben a tanulmányban azonban az alkohol társadalmi megítélésére, a különböző kultúrák eltérő értelmezéseire, ítéleteire koncentráltam, hiszen dolgozatom alapállítása, az alkoholfogyasztás kulturális meghatározottsága talán ebben érhető tetten leginkább. Irodalom Bakaeva, E. P. (2004): Alkogol v kul ture kalmykov i problema osobogo sostojanija soznanija. Kézirat. Douglas, M. (1987): A Distinctive Anthropological Perspective. In: uő. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Fire, John/Lame Deer Erdoes, R. (1988): Sánta őz, a sziú indián sámán. Európa, Budapest. Grigorovskij, N. P. (1884): Opisanije vasjuganskoj tundri. In: Zapiski Zapadnosibirskogo Otdel Russkogo Geografičeskogo Obšestva, tom VI. Tomsk. Heath, D. (1987): A Decade of Development in the Anthropological Study of Alcohol Use, In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Vö.: Mauss 2000: Douglas 1987: 4. 15

16 Kelemen, A. (1989): Társadalmi beilleszkedési zavaraink indián tükörben. In: Babulka Borsányi Grynaeus (szerk.): Síppal, dobbal Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, Mandelbaum, D. G. (1965): Alcohol and Culture. Current Anthropology Mars, G. (1987): Longshore Drinking, Economic Security and Union Politics in Newfoundland. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Mars, G. Altman, Y. (1987): Alternative Mechanism of Distribution in a Soviet Economy. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Mauss, M. (20009: A test technikái. In: Szociológia és antropológia. Osiris, Budapest, Mifologija hantov. Enciklopedija uralskih mifologii. tom III. red. serii: A-L. Siikala, VV., Hoppál M. Rukovoditel' avtorskogo kollektiva: Kulemzin V.M. Tomsk, Izdatel stvo Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Nagy, Z. (2000): Fél méterrel repülni a föld felett. A vodka a vaszjugáni hantik kultúrájában. Tabula 2000/3(2) Room, R. (1984): Alcohol and Ethnography: A Case of Problem Deflectation? (with CA comment). Current Anthropology Sárkány, M. (1997): Mámorító muratina (Erjesztett italok a kikujuknál) In: Kuti, K. (szerk.): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. Budapest, Szendrey, Á. (1942): A magyar áldomás. In: Ethn.:

17 Thornton, M. A. (1987): Sekt versus Schnapps in an Austrian Village. In: Douglas, M. (szerk.): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Vallikivi, L. (2001): Adaptation to the Other: Jamb-to Nenets in the 20 th Century. In: Pro Ethnologia 12. Latest Reports on Ethnology. Tartu, Vallikivi, L. (2003): Minority and Mission: Christianisation of the European Nenets. In Pro Ethnologia 15. Multiethnic Communities int he Past and Present. Tartu, Vallikivi, L. (2004): Formirovanie i processy adaptacii gruppy nencev Jamb-to v XX: v. In Kul turnoe nasledie narodov Sibiri i Severa. Materialy Pjatyh Sibirskih chtenij. Sankt- Peterburg, oktjabrja 2001.g. ch. 1. Sankt-Peterburg, Vértes, E. (1990): Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, Budapest. 17

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek

Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1997): Devianciák, mentális betegségek in: Szerepváltozások.

Részletesebben

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSULÁSI FELTÉTELEI A NAGYVÁROSOKBAN Köszönöm a meghívást.

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3.

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3. Gurály Zoltán A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége 2002. február 3. Bevezetés 1999-től kezdődően a Menhely Alapítvány és a Twist Olivér Alapítvány megbízásából szociális munkások minden év február

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

II. forduló 1. MEGOLDÓKULCS Az elnyomás. A II. forduló első feladata összesen 32,5 pontot ér

II. forduló 1. MEGOLDÓKULCS Az elnyomás. A II. forduló első feladata összesen 32,5 pontot ér II. forduló 1. MEGOLDÓKULCS Az elnyomás A II. forduló első feladata összesen 32,5 pontot ér 1.1 Haitin és szerte a világon minden országban jelentkezik különböző szinteken a társadalmi elnyomás, ami rengeteg

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék

Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 5 Petrétei József, egyetemi tanár PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék A magyar Országgyűlésre vonatkozó szabályozás alaptörvényi, törvényi és határozati házszabályi szinten 1 Bevezetés Bár Magyarországon az

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

A néprajzi kutatómunka jogi és etikai kérdései

A néprajzi kutatómunka jogi és etikai kérdései A néprajzi kutatómunka jogi és etikai kérdései Ajánlott könyvészet AAA 1998 Az Amerikai Antropológiai Társaság (American Anthropological Association) Etikai Kódexe. (Online: http://antropologia.tatk.elte.hu/?etikai_k%f3dexek:az_aaa_etikai_k%f3dexe)

Részletesebben

Alkoholizm us és neurózis

Alkoholizm us és neurózis Alkoholizm us és neurózis Az iszákosság és alkoholizmus egyértelmű terjedése világszerte komoly probléma. A megelőzésével és eredményes gyógykezelésével kapcsolatos feladatok m indenütt gondokat okoznak.

Részletesebben

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e.

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. Ez a szándék a leginkább kétséges, felületes és hiteltelen érve a biotechnológia indokainak, a saját szükségszerűségének az igazolására. Az előző (2.) témából

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Ternovszky Magyarország elleni ügye 1

Ternovszky Magyarország elleni ügye 1 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának legfrissebb döntéseibôl Az Egyezmény 8. cikke. A m agá n- é s a csa l á di élet tiszteletben tartásához va ló jog Ternovszky Magyarország elleni ügye 1 Az ügy körülményei.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. PANNONHALMA KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 27. PANNONHALMA KISTÉRSÉG A MikroLEF 27 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

A Bitcoin mint fizetőeszköz

A Bitcoin mint fizetőeszköz A Bitcoin mint fizetőeszköz A kriptovalutákról általában Manapság mindenki, de legalábbis is majdnem mindenki hallott már azokról az ingyenes játékprogramokról, amelyek ingyenesen beszerezhetők, a játékon

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése: Vargáné Subicz Beáta Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem

Részletesebben

Közösségi szemlélet és a fogyatékossággal élő emberek

Közösségi szemlélet és a fogyatékossággal élő emberek SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN - LEHETŐSÉGEK ÉS TAPASZTALATOK Közösségi szemlélet és a fogyatékossággal élő emberek Laki Ildikó Ph.D Budapest, 2016. január 15. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok Gyermekeket célzó reklámok Közvélemény kutatás a lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS 2015. január Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A kutatás célja... 3 A kutatás módszere, mintája... 3 A minta megoszlása...

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009.

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Készítette: Illyés Katalin Szociológia, V. évf. 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen is megtalálható a diákok

Részletesebben

PARAGRAFUS A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI

PARAGRAFUS A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI A LEGSZEBB TÁNCOT IS TÖNKRETEHETI A nem etikus etikett A Kórház 2007. áprilisi számában foglalkoztam az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény okozta, az etikai eljárásokat

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben