Opponensi vélemény Hideg Éva: JÖVŐUTATÁSI PARADIGMÁK c. Akadémiai Doktori Értekezésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Opponensi vélemény Hideg Éva: JÖVŐUTATÁSI PARADIGMÁK c. Akadémiai Doktori Értekezésről."

Átírás

1 Opponensi vélemény Hideg Éva: JÖVŐUTATÁSI PARADIGMÁK c. Akadémiai Doktori Értekezésről. Hideg Éva kutatási területe a jövőkutatás, ezen belül többek között - foglalkozott a jövőkutatás és az általános evolúciós elmélet összekapcsolásával, a paradigmák szerepével a jövőkutatásban, a komplex szociális előrejelzés és foresight (előrelátás) elméletimetodológiai és metodikai tovább fejlesztésével, a káoszelmélet felhasználásával, a szakképzés jövőjével, a jövőorientáltság empirikus vizsgálatával, részt vett a Magyarország 2010-ben, 2020-ban, 2025-ben kutatási projekt kidolgozásában. Publikációi a kandidátusi védés 1988 után rangos A és B kategóriás hazai és külföldi szaklapokban jelent meg, pl. a következő magyar szaklapokban: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, MAGYAR TUDOMÁNY, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, EGYETEMI SZEMLE, STATISZTIKAI SZEMLE stb. és a következő nemzetközi szaklapokban: FUTURES, FUTUREtakes, FUTURES RESEARCH QUARTERLY, AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST, Foresight stb. Publikációinak a száma 226. Lektorként dolgozott 4 nemzetközi (Journal of Futures Studies, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Foresight, Nordic Journal of Youth Research) és egy hazai (Magyar Tudomány) szakmai folyóiratnál. Monográfiának tekinthető szakkönyvei között kiemelhető: Hideg Éva, Nováky Erzsébet: Szakképzés és jövő (lektor: Ránki Lantos Júlia) Aula Kiadó, old. Hideg É, Nováky E: A szakképzés jelene, jövője a társadalmi-gazdasági folyamatokban. In: Sallay Mária (szerk.) Új szakképzési modell. Budapest: Generál Press, pp Angol nyelven 10 könyvfejezetet írt. A Jövőkutatási paradigmák c. értekezése 5 fő fejezetből és összefoglalásból áll. Az első fejezet A paradigma fogalma és metaelméleti kutatásának módszertana alapvetően a rendelkezésre álló szakirodalom kritikai feldolgozása és értékelése. Saját véleményéről, korábbi publikációiról és kutatási eredményeiről harmadik személyben ír, pl. Hideg Éva a jövőkutatás irányzatosodására hívta fel a figyelmet. Értekezés 4. oldala. Szerintem első szám első személyben kellett volna fogalmaznia, pl. Ez volt a véleményem, majd korábbi véleményemet fenntartom, megváltoztatom stb. Lehet, hogy a jelölt által alkalmazott fogalmazás előírás, ezt nem tudom. Célszerű lett volna azonnal a bevezetésben megfogalmazni azt, hogy mit jelent a paradigma a jövőkutatásban. A paradigma eredeti jelentése: bizonyításra vagy összehasonlításra alkalmazott példa. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai K old. Rimler Judit véleménye szerint: A tudományban a sémák rendszere a paradigma, ami határokat szab egyes területek elméleti és gyakorlati munkájának. A paradigmák az újítások ellen működnek, de megengedik a paradigmán belüli továbbfejlesztéseket. A rendszeren belüli anomáliák pedig kivezetnek egy-egy paradigmarendszerből. Rimler Judit: Kreativitás és vállalkozás (Vizsgálódások Schumpeter nyomában). Közgazdasági Szemle, XLV. évf., április ( old.) Hideg Éva Kuhn kutatási eredményeire hivatkozva később a 10-ik oldalon definiálja a tudományos kutatás paradigmája fogalmát majd a hazai valamint a nemzetközi szakirodalom több jelentős képviselőjének (pl.: Guba, Lincoln, Knight, Eden, Gibbons, Kornai János, Pléh Csaba és mások) az álláspontját összefoglalja és értékeli. A kutatás célja a jövőkutatási paradigmák elméleti kutatása. Hideg Éva foglalkozik a közgazdaságtudomány és más tudományok paradigma változásaival, elsősorban a jövőkutatásra vo- 1

2 natkoztatva. Ez azért fontos véleményem szerint mert az ember, a társadalom a természet része. Érdemes lett volna a természettudomány erre vonatkozó eredményire is utalni. S. W. Hawking például egy önálló könyvet írt, címe: Az idő rövid története. Maecenas K A könyv és hasonló más munkák, mint pl. Gribbinné, azért izgalmasak, mert arra a kérdésre keresik a választ, hogy a természet törvényei érvényesek-e a jövőre vonatkozóan is. Ha érvényesek, akkor könnyű lenne a jövőt vizsgálni, előrejelzéseket készíteni. Hawking idézett munkájának egyik fejezetében a Merre halad az idő? kérdésre azt a kozmológiában általánosan elfogadott választ adja, hogy a tudomány törvényei nem különböztetik meg a múltat és a jövőt. majd így folytatja: Mégis óriási különbség van mindennapjainkban a valós idő előre- és hátramutató iránya között Hawking három okot sorol fel, amik miatt a múlt és a jövő a természet világában eltér egymástól, annak ellenére, hogy ezt a törvények nem indokolnák: 1. az első az entrópia vagy a rendezetlenség időbeli növekedése, amit az idő irányítottságának vagy nyilának hívunk, ami megkülönbözteti a múltat a jövőtől és irányt ad a jövőnek. Ez a termodinamikai irány. 2. a második a pszichológiai irány, ez arrafelé mutat, amerre érzékeink szerint halad az idő, ebben az irányban a múltra emlékezünk és nem a jövőre. 3. a harmadik a kozmológiai irány, ez az az irány amelyben a világegyetem tágul és nem pedig zsugorodik. Hawking i. m old. A pontos előrejelzés ezért a természetben sem lehetséges, ugyanakkor korlátozott körülmények között a fizikai törvények előrejelezhetők. A gravitáció törvénye földi körülmények között mindig érvényesül, ha leejtünk egy poharat az mindig leesik, legfeljebb nem tudjuk biztosan, hogy összetörik-e. Ha viszont arra keresik a fizikusok a választ, hogy a világmindesség örökké fog-e tágulni, vagy a gravitáció majd ezt a tágulást megfordítja, erre a kérdésre a választ még nem ismerjük. Pauler Ákos: Logika. Bp c. könyvében két tudományt különböztet meg, a történet- és a törvény-tudományt. Véleménye szerint a történettudomány a valóságot a múltban, a leíró jelenben, a törvénytudomány viszont a jövőben vizsgálja. A törvény szabályszerű, tehát ismétlődő mozzanatot jelent. A fizika korlátozott körülmények között képes elméleti feltevéseit empirikusan ellenőrizni, ezért törvénytudomány. Kérdés az, hogy a közgazdaságtudomány és ezen belül pl. a jövőkutatás vagy az ökonometria törvénytudomány-e. Ez a kérdés különösen válságidőszakokban merül fel, pl. az 1973-as 1978-as olajválság után vagy a rendszerváltások idején, amikor igazából nem sikerült a Szovjetunió és az ún. szocialista rendszerek hirtelen bukását előrejelezni. A gazdasági folyamatok előrejelzését az a feltevés teszi lehetővé, hogy az emberek, a pártok, a kormányok stb. racionális döntéseket hoznak. A fogyasztó például szükségletei lehető legteljesebb kielégítésére törekszik, a vállalkozó célja profitjának növelése, a hatalmon lévő pártok a következő választást is szeretnék megnyerni, míg az ellenzéki pártok célja a következő választás megnyerése stb. A valóságban viszont azt tapasztaljuk, hogy az egyén szükségletei nemcsak anyagi jellegűek, a haszonmaximálási törekvés az egyén egyik, de nem egyedüli motívuma. A vállalkozók Magyarországon sokszor rövid időn bel meg szeretnének gazdagodni és ezért elveszíthetik jó hírnevűket és tönkremennek. A kormányon lévő pártok gyakran rövidtávú érdekeiket veszik figyelembe és ezért elveszítik/elveszíthetik a következő választást és lehetne folytatni a példákat. Minden probléma ellenére a gazdasági folyamatok is előre jelezhetők, még ha nem is olyan pontosan mint a fizikai jelenségek és folyamatok. Az 1973-as 1978-as olajválság után amikor az évszázados trend 1896 óta tartó felszálló ága és a Kondratyev féle hosszú ciklus óta tartó felszálló ága megfordult és az interferencia miatt kiélezte a válságot, a közgazdaságtudomány is meg tudta adni a választ paradigma váltással. A lezajlott folyamatokat pl. a káoszelmélettel modellezték Magyarországon, s e kutatásokban élenjárt Nováky Erzsébet, Hideg Éva és mások. Ld.: Gáspárné Vér K, Hideg É, 2

3 Nováky E: A társadalmi-gazdasági makromutatók és a káoszelmélet. STATISZTIKAI SZEMLE 36:(12) old (1995) Hideg Éva értekezése 50-ik oldalán hivatkozik Kondratyev hosszú ciklusokra vonatkozó eredményeire, megemlítve, hogy elmélete és módszertana 1922-ben jelent meg és tételesen meghivatkozza egy 1993-ban kiadott orosz nyelvű tanulmányát. Ez így nem egészen pontos. Kondratyev 1922-ben megjelent tanulmánya csak felveti a hosszú ciklusok létezését, a részletes kidolgozás, adatállomány, módszertan, empirikus vizsgálatok orosz nyelven először 1925-ben jelent meg.1 Ez a második 1925-ben publikált tanulmánya ezt követően megjelent németül: 1926-ban, Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Berlin. 56. köt. pp majd angolul 1935-ben The Review of Economic Statistics. 17. évf. 6. sz. Nov. pp és 1979-ben megint angolul, Review. 2. évf. 4. sz. pp és ez jelent meg magyar nyelven: Kondratyev, N. D. [1980]: A gazdasági fejlődés hosszú hullámai. Történelmi Szemle. 22. évf. 2. sz. pp Megjegyzem Kondratyevet 1930-ban letartoztatták, 1935-ben a Szuzdáli elkülönítő táborban raboskodott, majd szeptember 17-én halálra ítélték és még aznap kivégezték. A Szovjetunió Legfelső Bírósága Katonai Kollégiuma július 16-i határozatában rehabilitálta Kondratyevet és tizennégy elítélt társát. Végül megemlítem, hogy utolsó legnagyobb munkája Kondratyevnek az Oparinnal lefolytatott munka, ami 1989-ben Simanovszky Zoltán fordításában és szakmai összefoglalójával magyarul is megjelent.2 A második fő fejezet a paradigma kialakulásával, a paradigmaválsággal és a kiútkereséssel foglalkozik a jövőkutatásban. Hideg Éva megállapítja, hogy az 1989-es rendszerváltás után jövőkutatás ellenes álláspontok jelentek meg, mert a rendszerváltást és az azzal járó gazdasági és társadalmi problémákat a jövőkutatók nem jelezték előre. (Értekezés 75. old.) Megjegyzem olyan vélemények is megjelentek hazai tudományos konferenciákon, hogy a közgazdaságtudomány történettudomány és nem törvénytudomány és csak a múltra tud megállapításokat tenni. A rendszerváltásnak bár megvoltak a nyilvánvaló okai, magam is az 1980-as évek elejétől vizsgáltam pl. a Kondratyev ciklusokat a szocialista országok és kiemelten a Szovjetunió esetében, kimutatva, hogy 1980-tól a leszálló ágba került a szocialista tábor gazdasága és nehezen, támogatók segítségével publikáltam kutatási eredményeimet itthon és külföldön, s jól emlékszem, hogy a veszély előrejelzések, a deignózisok publikálásának milyen akadályai voltak. A rendszerváltás a két nagyhatalom politikai alkuja alapján született meg, és ezt azért nehéz volt előre jelezni, következményeit felmérni. Hideg Éva Linstone véleményét fogadja el, aki szerint új tudományterület a szervezetitársadalmi jövőkutatás, amelynek komplex tárgya van. (Értekezés 77 old.) Az értekezés 1 Ld.: КОНДРАТЬЕВ Н. Д. [1922]: Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны. - Вологда: Обл. отд-ние Гос. изд-ва, - pp III с. КОНДРАТЬЕВ Н. Д. [1925]: Большие циклы конъюнктуры. Вопросы конъюнктуры.-м Т. 1. вып pp KONDRATYEV, N. D.-OPARIN, D. I. [1989]: A konjunktúra nagy ciklusai. Politikai gazdaságtan füzetek. 66. Szerkesztette: Mihalik István. Fordította és a bevezető tanulmányt írta: Simanovszky Zoltán. Kiadja: az MKKE Politikai Gazdaságtan Oktatók Továbbképzési és Információs Központja. Budapest. pp Az eredeti mű: Кондратьев Н. Д. - Опарин Д. И. [1928]: Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждения в Институте экономики. - М. pp

4 áttekinti és értékeli a jövőkutatás 1990 utáni irányzatait és a paradigma változásokat részletesen bemutatja. (Értekezés 6. táblázat old.) Az értekezés 100-ik oldalán a trendekről írtakat pontosítanám, idézem az evolúcós jövőkutatás a trendeket nem tekinti a változás irányát és menetét meghatározó tényezőnek a jövőre vonatkozóan. A trendek megtörnek, új trendek alakulnak majd ki, de az előretekintés idején azok még nem ismerhetők fel. ( Értekezés 100 old.) Történészek (pl. Braudel F., Simiand, F. Imbert G., Labrousse E. és mások, az Annales iskola tagjai) évszázados (szekuláris) trend változásról is írnak, vagyis a Kondratyev ciklus hossza is duplázódik. Az szerint, az évszázados (szekuláris) trendek (kenyér- és búzaárak alapján) az alábbiak szerint alakultak Európában az elmúlt 260 évben (III. és IV. trend ciklus): 1740 [1817] [1973] F. Braudel ezt írta: Az új gazdaság- és társadalomtörténet a ciklikus ingadozást helyezi a kutatás előterébe és a hangsúlyt ennek tartalmára fekteti: egyaránt foglalkozik az árak ciklikus emelkedésének és süllyedésének látszatával és realitásával. Ma már az elbeszélés mellett létezik a konjunktúra recitatív-jai (hagyományos elbeszélései) is, amely a múltat nagy metszetekben, tíz, húsz, ötven éves periódusokban tárgyalja. E második fajta recitatívon kívül létezik még a nagyobb lélegzetű történelem, ami immár évszázados léptékű: a hosszú, sőt igen hosszú időtartam története. (Braudel, F. 1972: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam. Századok sz old.) Megjegyzem, a 200 illetve 100 éves ártrendek az ipari termékek és nyersanyagok esetében az USA-ban és az Egyesült Királyságban valóban széleskörűen kimutathatók és általában süllyedő irányt mutatnak, kivéve a nyersolaj árak 1870 óta megfigyelhető trendjét, ami süllyedés után emelkedett.. A véleményem az, hogy az évszázados trendek bár változnak, de elég hosszú ideig hatnak ahhoz, hogy hatásukat az előrejelzésnél figyelembe tudjuk venni. Egy évszázados trend periódusa jelenleg valószínűleg több mint 100 év, hiszen 1896 és 1980 között 84 év telt el, amikor is az évszázados trend a felszálló ágban volt. A trendek tehát valóban megtörnek, de nem olyan gyorsan, mint azt Hideg Éva írta és véleményem szerint, ha 50 évnél korábban törnek meg, akkor valamilyen konjunktúra ciklusról van szó és nem évszázados trendről. Az értekezés új és újszerű eredményeit a jelölt az értekezés és 5. fejezeteiben foglalta össze., amit egy rövid összegzéssel zárt. Ebben az összegzésben a lehetséges jövőbeni kutatási irányokról is véleményt olvashatunk. A jelölt véleményem szerint teljesítette a téziseiben is megfogalmazott kutatási célkitűzéseit, idézem: Az értekezés célja annak megmutatása, hogy a) a jövőkutatás tudománynyá válásának folyamata paradigmák kialakulásán és paradigmaváltáson keresztül valósult meg, b) az evolúciós és a kritikai paradigmák között folyó versenyben vált korszerű, poszt-normál tudománnyá a jövőkutatás, c) az alternatív paradigmák mára már terméketlenné vált versengéséből újabb paradigmaváltással léphet ki a jövőkutatás, amelynek során létrejöhet az integrált jövőkutatás." (Tézisek. 4-5 old.) Új kutatási eredmények közé sorolom: 4

5 1. A jövőkutatási paradigmák felismerését, leírását a paradigma mátrixsémák (pozitivista, evolúciós, kritikai, komplex, integrált, koevolúciós, participációs, stb.) kidolgozását illetve továbbfejlesztését. 2. A paradigmák összetevőinek és jellemzőinek a rendszerezését. 3. A kritikai jövőkutatási paradigma empirikus vizsgálata, ahol a jelölt a kutatás témavezetője is volt. 4. A jövőkutatás három paradigmájának rekonstruálását, a paradigmaváltás jövőkutatás fejlődésére gyakorolt hatásának feltárását. Hideg Évát az eddigi tudományos teljesítménye, hazai és nemzetközi publikációi és elismertsége valamint elbírált értekezése alapján alkalmasnak tartom arra, hogy az MTA Doktori fokozatot elnyerje, javasolom a nyilvános vita kitűzését és a mű elfogadását. Pécs 2011 május. 2. Dr. Sipos Béla egyetemi tanár, PTE MTA Doktora 5

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI RÖVID KONJUNKTÚRACIKLUSOK VIZSGÁLATA* DR. SIPOS BÉLA

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI RÖVID KONJUNKTÚRACIKLUSOK VIZSGÁLATA* DR. SIPOS BÉLA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI RÖVID KONJUNKTÚRACIKLUSOK VIZSGÁLATA* DR. SIPOS BÉLA A konjunktúra jelensége hullámzás: a gazdasági élet menete ingadozik, ahogy követi az üzleti kilátások alakulását. A rendszerváltást

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat?

Magyar Tudomány. A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet. A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? Magyar Tudomány A jövőről a jelenben Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet A külföldi nemzeti akadémiák Az evolúció Quo vadis, intézethálózat? 2007 9 1111 Magyar Tudomány 2007/9 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

A KSH-beli évek. A Statisztikai Szemle szerepe a tudományos láncolatban.

A KSH-beli évek. A Statisztikai Szemle szerepe a tudományos láncolatban. Harcsa István: Andorka Rudolf írásai a Statisztikai Szemlében 1 Andorka Rudolfnak a Statisztikai Szemlével való kapcsolatát párját ritkítónak tekinthetjük, hiszen kevés olyan szerzőt ismerünk, akinek közel

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola. Gazdálkodástani Doktori Iskola Vállalkozó Vezetés Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban PhD Disszertáció Hortoványi Lilla Budapest, 2009. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

Környezeti jövôképek és elôretekintések nemzetközi és hazai tapasztalatainak áttekintése

Környezeti jövôképek és elôretekintések nemzetközi és hazai tapasztalatainak áttekintése Környezeti jövôképek és elôretekintések nemzetközi és hazai tapasztalatainak áttekintése Dr. Pomázi István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtanácsadója E-mail: pomazi@mail.kvvm.hu Szabó Elemér,

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATOK TÁRSADALMI HATÁSAINAK MÉRHETŐSÉGE 2

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATOK TÁRSADALMI HATÁSAINAK MÉRHETŐSÉGE 2 FERENCZ ZOLTÁN 1 AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATOK TÁRSADALMI HATÁSAINAK MÉRHETŐSÉGE 2 ELŐZMÉNYEK A kockázatok és különös tekintettel a katasztrófák társadalmi hatásainak társadalomtudományi irányultságú vizsgálata

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Laki Mihály. VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁS SZOKATLAN FELTÉTELEK KÖZÖTT (doktori értekezés) 2005 szeptember

Laki Mihály. VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁS SZOKATLAN FELTÉTELEK KÖZÖTT (doktori értekezés) 2005 szeptember Laki Mihály VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁS SZOKATLAN FELTÉTELEK KÖZÖTT (doktori értekezés) 2005 szeptember Laki Mihály VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁS SZOKATLAN FELTÉTELEK KÖZÖTT (doktori értekezés) Bevezetés,

Részletesebben