ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 28-i ülésére"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Beszámoló az adóhatóság munkájáról Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g/ pontja szerint: A települési önkormányzat képviselő-testülete: a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Az adóhatósági munkáról szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját az önkormányzati adóztatásról, az adóhatóság évi munkájáról. Határidő: azonnal Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, május 7. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

2 2 Beszámoló az önkormányzati adóztatásról, az adóhatóság évi munkájáról A képviselő-testület és a jegyző adóügyi feladat és hatásköreit a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény határozza meg. Az önkormányzati adóhatósági munka eljárási előírásait az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) előírásait az Art. elsődlegessége mellett kell alkalmazni. Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi adójogszabályok a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.), valamint a kapcsolódó és végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. Az önkormányzati adóhatóság címzettje a jegyző, feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az Igazgatási Iroda Adócsoporti apparátusának munkáján keresztül gyakorolja, mely alábbi területekre terjed ki: - az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátása valamennyi adónem vonatkozásában, - a másodfokú adóhatóság felé fellebbezések terjesztése, - saját adókintlévőségek behajtása, - adók módjára történő tartozások beszedése, - adószámlák pénzforgalmának könyvelése, - kapcsolattartás társhatóságokkal, - információs jelentések, zárások, adatszolgáltatások elkészítése. Az önkormányzat illetékességi területén élő, illetve itt vállalkozási tevékenységet folytató, valamint adóköteles vagyontárggyal rendelkező adózók jelentős része az adócsoportban dolgozók munkáján keresztül találkozik a Polgármesteri Hivatallal. Az adócsoportban folyó munka nagyságrendjét az adótárgyakról készített kimutatás mutatja be: Adókötelezettség adótárgyak/ (db) Bevallások Telekadó 3553 Iparűzési adó 1164 Gépjárműadó 5471 Talajterhelési díj 179 Összesen *telekadóban az adózók számából az adófizetési kötelezettséggel rendelkező adózók száma: 376 Az iktatott ügyiratok száma db volt, a kiküldött egyenlegközlők száma db Az adóhatósági munka jelentős részét kitevő ügyiratok (jogerősítendő határozatok, felszólítások, egyéb hivatalos iratok) kézbesítése tértivevényesen történik. Az éves adóbefizetési kötelezettségről szóló értesítők, a törvény által kötelezően október 31-ig

3 3 kiküldendő folyószámla-egyenlegközlők iktatás nélkül, normál postai küldeményként kerültek postázásra. Az Art. előírása alapján az ügyintézési határidő általánosságban 30 nap, az adó- és értékbizonyítványok kiállításának határideje 8 nap, adóigazolás kiadási határidő 10 nap. A pénzforgalom feldolgozása folyamatos, a bizonylatok rendelkezésre állásakor naprakész. Az ügyintézési határidők betartása feszített munkatempót kíván meg az apparátustól, melyet tovább nehezít a bevallási határidőkhöz, negyedéves jelentésekhez, illetve az adóév zárásához, indításához kapcsolódó munkatorlódás, emellett az adófizetési készséggel összefüggésben jelentkező adóbehajtási ügyek számának szaporodása. Az adóbevételek alakulása, ezekre ható tényezők A magyar adórendszerben a helyi adók léte egy kétszintű jogalkotás eredményeként áll elő. A helyi adóztatás közvetve az Alaptörvényből fakad, melynek 32. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat sajátos működési bevételének részét képezi, ebből állami elvonás nincs. Ezen közterhek léte valójában az önkormányzatok alkotmányos és gazdasági önállóságának a záloga. A Htv. alapján a helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemre épül, nevezetesen: vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. A törvényi szabályozás alapján január 1-től a helyi iparűzési adó, április 1-jei hatállyal a telekadó került bevezetésre. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók közül a talajterhelési díj, az adóügyi jogkövetkezmények (késedelmi pótlék, bírság), adók módjára beszedett helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok 100 %-a, közigazgatási bírság 40 %-a az önkormányzatot illetik meg évtől a beszedett gépjárműadó 40 %-a maradt az önkormányzatnál, a 60 % a központi költségvetés javára elvonásra került eft értékben évben az önkormányzatnál maradó beszedett helyi adók és átengedett központi adók együttes összege eft-ot tett ki. Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti Adónem előirányzat (adatok: ezer Ft-ban) * a költségvetési előirányzatban az egyéb adóbevételek egyösszegben szerepelnek, **gépjárműbevétel 60 %-a állami költségvetés javára elvonásra került január 1-től Teljesítés előző évhez (%) Teljesítés előirányzathoz (%) Telekadó ,8 108,7 Iparűzési adó ,5 121,3 Gépjárműadó** **40,5 99,1 Késedelmi pótlék* ,9 73,5 Bírság* Egyéb* ,3 59,6 Idegen* Talajterhelési díj ,8 98,9 Összesen: ,0 114,9

4 4 Az önkormányzati adóhatóságnál jelentkező túlfizetés december 31. fordulónapon összesen eft-ot képviselt. Az adózók többsége a folyószámlán mutatkozó túlfizetés összegét általában nem kéri vissza, hanem folyószámlán tartja a későbbi kötelezettségek rendezése érdekében. A túlfizetésből várható visszaigénylések nagyságrendje előre nem megbecsülhető. Az előző évi helyi iparűzési adóbevallás határidejéhez kapcsolódóan (május 31.), valamint az egyenlegközlők kiküldése után (szeptember - október hónap) a visszaigényelhető adótöbbletek miatt a folyóbevételből kell (kellett) finanszírozni az előző év elszámolásából adódó visszautalásokat is. Ezek nagyrészt az iparűzési adóbevallás május 31-i határidejéhez kapcsolódva, a bevallások folyamatos feldolgozása alapján június július hónapra koncentrálódnak: A visszautalt adók összege: 2010-ben: eft, 2011-ben: eft, 2012-ben: eft, 2013-ban eft. A bevételek tervezése során egyik nagy bizonytalansági tényező a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettségek várható nagyságrendje: az adóalanyok által a december 20-i feltöltési kötelezettségre befizetett iparűzési adó összege: évben eft, évben eft volt, évben eft ban az adófeltöltési kötelezettség kiugró nagyságrendet mutatott eft értékben. Az adatok azt mutatják, hogy a kedvezőtlen gazdasági kihatások önkormányzati adóbevételeinket negatívan továbbra sem befolyásolták, a nehéz gazdasági-pénzügyi helyzet ellenére az összesített adóbevételek évről-évre növekedést mutatnak, emellett jelentősen növekedtek az önkormányzat illetékességi területén nagy összegű adóerőt jelentő vállalkozások befizetései. Hátralékkezelés, behajtási tevékenység Az adóhatósági munkában egyre nagyobb hangsúlyt kapott a hátralékok kezelése, a követelések behajtása. Az adóbevételek viszonylag nagy hányada csak adóhatósági ráhatás, egyéb kényszerintézkedés megtételének eredményeképpen realizálódott. Sok esetben az adózó csak a végrehajtási intézkedések elkerülése, vagy éppen ezek következtében hajlandó teljesíteni adófizetési kötelezettségét. A évi hátralékkezelési munkafolyamatokat, valamint ezek realizálódását (eredményét) az alábbi táblázat foglalja össze: dbszám Hátralékkezelési/behajtási munkafolyamat Összeg Adónem: Behajtási munkafolyamat eredménye 290 inkasszó telekadó munkabér-letiltás iparűzési adó nyugdíjletiltás gépjárműadó ingófoglalás (gépjármű) késedelmi pótlék zálogjog-bejegyzés 539 bírság felszólítás egyéb bevétel OEP megkeresés idegen bevétel átadás NAV-nak talajterhelési díj részletfizetési engedély eljárási illeték jármű forgalomból kivonás egyéb intézkedések Összesen Összesen

5 5 A táblázat behajtási munkafolyamat adatai halmozódást is mutatnak, mivel több adózónál az év folyamán az egyes behajtási cselekményeket ismételni kellett annak érdekében, hogy az eredményes legyen. Meg kell állapítanunk azonban, hogy az ismétlődő végrehajtási intézkedések ellenére vannak pénzügyi bevétellel nem járó folyamatok. A behajtási folyamatok előkészítése, a bevétel realizálása, az egyes intézkedések megtétele igen sok adminisztratív munka eredményeképpen jön létre I. félévben 14 pénzintézetet kerestünk meg a 20 ezer Ft-nál nagyobb hátralékkal rendelkező adózó (magánszemély és társas vállalkozás) bankszámlaszámának adata érdekében. Tapasztalatunk szerint az egyéni vállalkozók és magánszemélyek jelentős száma nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, illetve számláikon nincs pénzforgalom (fedezet). Az év során az adatkéréseket folyamatosan folytattuk. Az adótartozással rendelkezők foglalkoztatójáról folyamatosan kértünk adatokat az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervtől. Sajnos számtalan esetben előfordult, hogy a megkapott adatok téves információt (vagy régi, de már nem valós foglalkoztatót) tartalmaztak, a kapott munkáltatói adatok alapján kiállított letiltási rendelvény már eredménytelenül jött vissza, mivel az adós munkaviszonya időközben megszűnt, a foglalkoztató felszámolás alá került, esetleg már meg is szűnt. Sok esetben az adósnak bejelentett foglalkoztatója sincs (ez jellemző a több évre visszanyúló gépjárműadó-tartozással, helyszíni-, szabálysértési-, közigazgatási bírsághátralékkal rendelkező személyekre). Ezekben az esetekben még az állami adóhatóság közreműködésével is eredménytelen a végrehajtás. Igen jelentős azok száma, akik csak olyan jövedelemmel rendelkeznek, melyből végrehajtási jogszabály előírásai alapján letiltás nem foganatosítható (pl. rokkantsági járadék, ápolási díj, segélyek, gyermekápolási díj, gyes). Az összes hátralékból 45 adózót érintő összesen 14 millió forint az a tartozás, amelynek megtérülésére minimális az esély (felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás miatt). A saját adókintlévőségek behajtásán kívül igen nagy számban jelentkezik más szervek által átadott ún. közadók behajtása. Ilyenek: helyszíni bírság, szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, gyermektartásdíj, stb. A beszedett ún. közadó-tartozások számszerűsített adatait az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Egyéb adóbevétel Idegen adóbevétel Fenti bevételekből költségvetésre átadott: más szervnek utalt: Kintlévőségek alakulása Az évek során az adózók adófizetési morálja, a fizetési nehézségek következtében bekövetkezett fizetési készség miatt rendkívül megnövekedett a kintlévőségek nagysága. A hátralékkezelési, behajtási tevékenység terén történt előrelépések ellenére meg kell állapítani, hogy sajnos minden évben nem elhanyagolható nagyságrendet képvisel a tárgyévi kötelezettségek önkéntes ének elmaradása miatti kintlévőség.

6 6 A határidőn túli kintlévőségek adónemenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja: adatok ezer Ft-ban fordulónap december december 31. adónem előző évek tárgyév összesen előző évek tárgyév összesen Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Kés. pótlék Bírság Egyéb adó Idegen adó Talajterhelés Illeték Összesen: A hátralékok további növekedésének elkerülése érdekében folyamatosan éltünk az Art. által az önkormányzati adóhatóság részére lehetővé tett közzétételi lehetőséggel. Ennek értelmében a hátralékkal rendelkező adózók nevét, címét és a tartozás összegét a helyben szokásos módon közzétettük, azaz az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a Kistarcsai Híradóban is megjelent a hátralékkal rendelkezők adata. Sajnos ez nem hozta az elvárt eredményt, nem jelentett ösztönző pillért az adósság elkerülésében. A törvény által biztosított hátralékos közzétételt továbbra is alkalmazzunk, bár a közzétehető adatok körét szűkítette a jogalkotó: január 1-től csak a 90 napon keresztül folyamatosan fennálló helyi adó és gépjárműadó tartozás tehető közzé 100 ezer forintot magánszemély esetén az 50 ezer Ft-ot elérő hátralék vonatkozásában. Egyéb adóhatósági feladatok végrehajtása évben adóhatósági ellenőrzés lefolytatására 15 esetben telekadó kötelezettség és 1 esetben talajterhelési díjkötelezettség tárgyában került sor. Ezen ügyekben egy telekadó kötelezettséget kivéve - az adózók fellebbezéssel éltek az adóhatóság adókötelezettséget megállapító határozata ellen, azonban valamennyi döntésünket a Kormányhivatal helyben hagyta. A pénzügyi nehézségek előtérbe kerülésével a korábbi évek ügyiratforgalmához képest jelentősen emelkedett a méltányossági kérelmek száma. Ezen kérelmek elbírálására vonatkozó jogszabályi hátteret elsődlegesen az Art. tartalmazza. A méltányossági eljárás során az adóhatóságnak minden szempontra kiterjedően vizsgálnia kell az adózó, valamint vele közös háztartásban élők jövedelmi- és vagyoni helyzetét, életkörülményeit. A tényállás teljeskörű feltárása alapján kell meghoznia döntését évben benyújtott adómérséklésre/törlésre illetve fizetési könnyítésre vonatkozó méltányossági kérelmek száma: összesen: 39 db, melyből iparűzési adó iránti kérelem: 12 db, gépjárműadó fizetési könnyítés: 7 db, telekadó törlési, fizetési haladék, részletfizetési kérelem: 14 db, egyéb fizetési könnyítési kérelem 6 db. Az önkormányzati adóhatóság a fizetési haladékra, részletfizetésre vonatkozó kérelmeket a körülmények vizsgálata és mérlegelése alapján 10 esettől eltekintve helybenhagyta, illetve

7 7 rövidebb fizetési határidővel engedélyezte, mivel ezek megfizetését reálisnak tartotta, ugyanakkor az adótörlésre irányuló kérelmek elutasításra kerültek. Méltányossági eljárás keretében adótörlés tárgyában hozott elsőfokú adóhatósági határozat ellen 4 esetben érkezett fellebbezés, a másodfokú adóhatóság a fellebbezéseket elutasította. Hagyatéki és végrehajtási eljárás céljára 188 db adó- és értékbizonyítványt állítottunk ki, melynek adatfelvétele 95 %-ban az ingatlan helyszíni megtekintésével történt. Az egyes adószámlák pénzforgalmi feldolgozása során db bankkivonatot, db pénzforgalmi tételt könyveltünk le. A pénzintézettől megkért és kapott bankszámlával rendelkező adózók pénzforgalmi számláinak adatait az önkormányzati adórendszerben rögzítettük. Teljes körűen egyeztetésre került az önkadó törzsállomány, az elhunyt, elköltözött adózók adatai átvezetésre kerültek az adónyilvántartáson. Az önkormányzati adóprogramot, az egyes programfrissítéseket a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) leirata alapján az adóügyi apparátus tartja karban. A MÁK felé történő negyedéves adatszolgáltatás tovább bővült, külön részletes adatszolgáltatást kellett biztosítani a beszedett gépjárműadó önkormányzat és Kincstár felé történő megosztásáról. Jelentős hangsúlyt fektettünk az adófizetők naprakész, minél teljesebb körű tájékoztatására. Ennek keretében az Önkormányzat honlapján folyamatosan minden fontos adózással összefüggő információt közzéteszünk, a Kistarcsai Híradó hasábjain is tájékoztatjuk az aktuális adózási feladatokról, információkról a lakosságot és a vállalkozókat. Az Önkormányzat honlapján elérhetőek az adózással összefüggő bevallási nyomtatványok is, ezeket folyamatosan karbantartjuk. A beszámoló összegzéseként megállapítható, hogy az adóhatóság igen sokrétű feladatot lát el. A napi munka végzése során az apparátusra nagy teher és ezzel együtt nagy felelősség is hárul, mivel az adóhatóság munkájának eredménye, azaz az adóbevételek nagysága jelentős kihatással van az önkormányzati feladatok finanszírozhatóságára. Feladatainkat napról-napra határidőben, naprakészen megoldani igen szerteágazó és változó jogszabályi háttérrel a gazdasági válság hatására kialakult nehéz gazdasági környezetben kell végrehajtanunk. Mindezekeket a jogszabályok által körbezárt előírások és lehetőségek figyelembe vételével, az Önkormányzat Képviselő-testületének, a hivatalvezetésnek valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt tartásával.

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL BESZÁMOLÓ A HELYI ADÓZTATÁSRÓL Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy e törvény felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ ADÓKKAL KAPCSOLATOS ELEKTRONIKUS SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉSI RENDSZERÉRŐL 1 Kedves Egriek! Tisztelt Adózóink! Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben