TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III. 31.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III. 31.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1"

Átírás

1 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III. 31.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének, valamint az évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Építési törvény) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. /1/ E rendelet - a Helyi Építési Szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) - hatálya Telekgerendás közigazgatási területére terjed ki. /2/ A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) csak a mellékelt M=1:2000 méretarányú SZT-1 (belterületi) és az 1:10000 méretarányú SZT-2 (külterületi) Szabályozási Tervekkel (továbbiakban: Szabályozási terv) együtt alkalmazható. /3/ Jelen építési szabályzat mellékletei: 1. sz. melléklet: Fogalom meghatározások 2. sz. melléklet: Művi értékvédelem Helyi védelem 3. sz. melléklet: Régészeti területek 4. sz. melléklet: Természeti védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt területek 5. sz. melléklet: Szabályozási tervek A szabályozás elemei 2. /1/ Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv módosítása esetén lehetséges: a) szabályozási vonal; b) területfelhasználási egység határa; c) területfelhasználási egység besorolása; d) belterület határa; e) építési övezet, övezet határa és paraméterei; f) építési hely; g) építési vonal; h) telek be nem építhető része; i) a kötelező erejű megszüntető jel; j) tömbönként kialakítható maximális telekszám; /2/ Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása a szabályozási terv módosítása nélkül, egyedi eljárás keretében szakhatósági vélemény alapján lehetséges: a.) védett területek; b.) védőtávolságok; c.) védett országos, helyi értékek. /3/ Az /1/, /2/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe. 1 A rendeletben dőlt betűvel szedett szövegrészek tájékoztató jellegűek, nem képezik a rendelet részét.

2 Telekalakítási engedélyezési eljárás 3. /1/ Az 1. (1) bekezdésben meghatározott területen telket alakítani csak a Szabályozási Tervekben jelölteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján szabad. /2/ Telekalakításra engedély kiadható, ha a./ a telekalakítás / telekosztás a szabályozási terven jelölésre került és a kialakítandó telekszám szabályozási terven jelölteknek megfelel. b./ a szabályozási terven nem került kijelölésre, de az egyes övezeteknél előírt minimális telekszélességnek megfelel. /3/ Telekalakításra engedély csak abban az esetben adható ki, ha az eljárás eredményeként még átmenetileg sem jön létre: - nyúlványos (nyeles) telek (kialakult beépítés esetén, jelen szabályozás idején már meglévő zárványtelkek kivételével) - olyan telek, amely közútról, vagy jelen jogszabály jóváhagyását megelőzően kialakított magánútról gépjárművel nem közelíthető meg, és - a létrejövő telek egyszerű kontúrú, alakja az övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza. /4/ A beépítésre szánt területeken az építési telkek legkisebb területei esetében a K -val jelölt övezetekben (lásd: fogalommagyarázat) a kialakult telkek tovább nem oszthatók, telekhatárkorrekció során egy telek területe az övezeti minimális telekterületig (a zárójelben jelölt mértékig) csökkenthető. /5/ A település területén bármely beépítésre szánt övezetben közműterület céljára telek az övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható. /6/ A SZT1 és SZT2 jelű szabályozási tervlapokon a telekalakítási terv készítésére (Ttk) jelölt területeken telekalakítási engedély csak jóváhagyott, a terület egészére vonatkozó, telekalakítási terv alapján adható. Építési és használatbavételi engedélyezési eljárás 4. /1/ Az 1. (1) bekezdésben meghatározott területen építési munkát végezni csak a Szabályozási Tervekben jelölteknek megfelelően, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján szabad. /2/ Építési engedély csak rendezett telekre adható ki. (lásd: fogalommagyarázat) /3/ Belterületen amennyiben egy meglévő telek nagysága nem elégíti ki az övezet teleknagyság méretére vonatkozó előírásokat, de nagyobb mint 550 m2, úgy beépíthető. /4/ A település beépítésre szánt területén, - oldalhatáron álló beépítés esetén: 14 m - szabadon álló beépítés esetén: 16 m szélességű meglévő telek is beépíthető, az övezetben kialakítható min. telekszélesség nagyságától függetlenül. /5/ Ha egy építési telek területe és szélességi mérete a /3/, /4/ bekezdésben foglalt minimális méreteket nem elégíti ki, úgy a meglévő épület a szomszédos épülettől való távolságtól függetlenül felújítható, tetőtere beépíthető, alapterülete max. 10%- kal bővíthető, ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (pl. beépítettség, építménymagasság), de új épület nem építhető. /6/ Ha egy meglévő épület beépítési módja eltér az övezeti előírásoktól, a meglévő épület ha az övezet egyéb előírásait kielégíti (beépítettség, építménymagasság) felújítható, - 2 -

3 tetőtere beépíthető, de új épület csak az övezet előírásai szerinti beépítési mód szerint építhető. /7/ Az ipari- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken építési engedély csak akkor adható, ha az engedély kérelemhez mellékelt, a tervezett létesítményre készített, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő védelmére vonatkozó környezeti hatáselemzés alapján a tervezett funkcióhoz az illetékes környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleményükben hozzájárultak. /8/ Amennyiben egy épület: - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, - ipari gazdasági terület - különleges terület szociális, egészségügyi terület területfelhasználási egységbe kerül: a telek beépíthetőségét az építési engedély iránti kérelmet megelőzően elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni, mely eljárás során vizsgálandó: - az épület telken belüli elhelyezkedése, megközelíthetősége - a már meglévő épületek megközelíthetősége, rendeltetésszerű használhatósága, az új épület ezen épületekkel való kapcsolata, illeszkedése - a telken további épületek elhelyezési lehetőségének biztosíthatósága - a csatlakozó szomszédos telkekhez és azok beépítéséhez való illeszkedés - a szomszédos telkek és épületek rendeltetésszerű használata zavarmentességének biztosítása - a közvetlen környezethez és az utcaképhez történő illeszkedés - az épülettömeg - a tervezett épület, a meglévő épületek és a szomszédos épületek tömegének aránya - a beépítési vonal - a zöldfelületi arány - a tetőidom. /9/ Az elvi engedély kérelmétől az építésügyi hatóság a jellemzők egyértelmű meghatározhatósága esetében eltekinthet. /10/ Az ipari- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken használatbavételi engedély akkor adható ki, ha az építési övezetekre kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő nagyságú területen a több szintű növényzet telepítése megtörtént (gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint). /11/ A település beépítésre szánt területén a kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő nagyságú zöldfelületbe nem számítható be a kerti medence, vízfelület, gyephézagos térburkolat 50 %-a, valamint a terepszint alatti létesítmény feletti beültetett kertrész 33 %- a. /12/ Közpark létesítésére engedély csak kertépítészeti engedélyezési tervdokumentáció benyújtása esetén adható. /13/ A település területén építési engedély csak akkor adható ki, ha a létesítményhez az OTÉK vagy a helyi parkolás rendelet szerint szükséges parkoló, rakodó helyek megléte biztosított. /14/ A település területén használatba vételi engedély csak akkor adható ki, ha a létesítményhez az OTÉK és a helyi parkolás rendelet szerint szükséges parkoló, rakodó helyek megépültek. /15/ A beépítésre szánt terület minden területfelhasználási egységén a csatornahálózat kiépítést követően - új épület csak részlegesen közművesített, szennyvízcsatornával ellátott építési telken engedélyezhető. /16/ A csatornahálózat kiépítéséig hatóságilag engedélyezett, szigorúan ellenőrzötten zárt, engedélyezett szennyvíztároló építése is engedélyezhető

4 II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 5. /1/ Telekgerendás területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységekbe sorolandók: Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Ipari gazdasági terület Különleges területek sportterület temető szociális vasúti terület mezőgazdasági repülőtér településüzemeltetési terület (Lke) (Vt) (Gksz) (Gip) (K-sp) (K-t) (K-szoc) (K-vá) (K-r) (K-tü) Kertvárosias lakóterület 6. /1/ Kertvárosias lakóterület a Szabályozási Terven (SZT-1, SzT-2) Lke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. (2) bekezdésben felsoroltak közül önálló épületként elhelyezhető: a./ Lke1, Lke2 övezetben kétlakásos lakóépület, b./ Lke3, Lke4 övezetben egylakásos lakóépület, c./ helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d./ egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e./ kézműipari építmény, f./ helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. /3/ A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. (3) bekezdésben felsorolt kivételesen elhelyezhető épületek közül, külön hatósági hozzájárulás esetén elhelyezhető: a./ helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, b./ sportépítmény, c./ a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény, d./ a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény e./ önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. f./ üzemanyagtöltő állomás. /4/ A kertvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el: b./ szálláshely szolgáltató épület, c./ egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület

5 /5/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a beépítési módot a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények legnagyobb építménymagassága (m) Lke1 O ,5 5,5 60 Lke2 I ,5 60 Lke3 O ,5 60 Lke4 SZ ,5 60 O oldalhatáron álló beépítés SZ szabadon álló I ikresen csatlakozó K kialakult minimális zöldfelületi aránya % /6/ Az építési övezetben max. F+T szintszámú épületek helyezhetők el. /7/ Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést. /8/ Az Lke2 jelű övezetben lévő 2 lakásos szabadonálló épületek megtarthatók és a beépítettség mértékéig bővíthetők. A szabadonálló beépítésű 2 lakásos ingatlanok megoszthatók, amennyiben az épületrészek mind szerkezetileg, mind közművesítés szempontjából való különválasztásának műszaki akadálya nincs. /9/ Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén. /10/ Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: - járműtároló - háztartással kapcsolatos tárolóépület - barkács műhely - műterem - a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye - a telken folyó mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei - kereskedelmi, szolgáltató épület. /11/ A kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, max. 1 m 2 ) - kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), max. 2 m 2 felülettel, építési engedély nélkül) - kerti építmény (szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), - kerti víz- és fürdőmedence, -napkollektor (amennyiben nem utcafrontra építik, épített - tűzrakóhely, - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel,

6 - háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem. - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, - szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna, zászlótartó oszlop. /12/ Az övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek csak akkor helyezhetők el, ha a területen a helyi önkormányzati rendelet az állattartást lehetővé teszi. Településközpont vegyes terület 7. /1/ A településközpont vegyes terület a Szabályozási Terveken Vt jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. /2/ A településközpont vegyes területen, az OTÉK 16. (2) bekezdésben felsoroltak közül elhelyezhető: a./ legfeljebb kétlakásos lakóépület b./ igazgatási épület, c./ kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d./ közösségi szórakoztató épület gazdasági célú építmények környezetében, e./ egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f./ sportépítmény. /3/ A településközponti vegyes területen kivételesen sem helyezhető el: a./ parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, b./ önálló főépületként nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, c./ önálló főépületként termelő kertészeti építmény. /4/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények legnagyobb építménymagassága (m) Vt1 SZ 20 K(1000) 30 6,0* 40 Vt2 O 20 K(700) 30 6,0* 40 O - oldalhatáron álló beépítés * lásd /5/ bekezdés minimális zöldfelületi aránya % /5/ A templom építése esetén túlléphető, megengedhető maximális építménymagassága 9 m. /6/ A településközpont vegyes területen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, max. 1 m2 alapterülettel - 6 -

7 - kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), max. 2 m2 felülettel, építési engedély nélkül) - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), - kerti víz- és fürdőmedence, -napkollektor, - kerti lugas. /7/ A településközpont vegyes területeken több főfunkciójú épület is építhető, amennyiben az közfunkciót lát el. /8/ Az övezet területén meglévő (Kossuth utca: 184 hrsz) négylakásos épület felújítható, bővítésre az övezet egyéb előírásainak betartásával építési engedély kiadható. /9/ A minimális zöldfelületi mértéken belül, az oldal és hátsó telekhatárok mentén min. 5 m-es sáv zöldfelületként alakítandó ki. /10/ A településközpont vegyes területeken állattartó épület nem helyezhető el. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 8. /1/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, a Szabályozási Terveken Gksz jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. /2/ A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19. -a szerint elhelyezhető: a./ mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b./ gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c./ igazgatási, egyéb irodaépület. /3/ A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen kivételesen elhelyezhető: a./ egyéb közösségi szórakoztató, b./ egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, c./ sportépítmény, d./ üzemanyagtöltő állomás. /4/ A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen kivételesen sem helyezhető el: a./ parkolóház. /5/ Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb zöldfelületi építménymagassága aránya % (m) Gksz1 SZ ,5 40 Gksz2 SZ ,5 40 SZ - szabadonálló beépítés /6/ A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen, egy telken több főépület is - 7 -

8 elhelyezhető. /7/ Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen épület csak a telekhatártól 10 m-re helyezhető el. /8/ A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a telek beépíthetőségét az építési engedély iránti kérelmet megelőzően a 4. /8/ és /9/ bekezdésekben foglaltaknak megfelelően elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni. /9/ A Gksz2 jelű övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén a szabályozási terven jelöltek szerint min. 10 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. Ipari gazdasági terület 9. /1/ Ipari gazdasági terület, a Szabályozási Terveken Gip jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely olyan gazdasági tevékenységű célú épületek elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. /2/ Az ipari gazdasági terület elsősorban a nagyüzemi állattartást szolgáló állattartó majorok, valamint egyéb jelentős környezeti hatással járó mezőgazdasági üzemi létesítmények (pl. szárító) elhelyezésére szolgál. /3/ Az ipari gazdasági területen - az OTÉK 20. -a szerint - elhelyezhető: a./ mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, b./ igazgatási, egyéb irodaépület. /4/ Az ipari gazdasági területen kivételesen elhelyezhető: a./ parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. /5/ Az ipari gazdasági területen kivételesen sem helyezhető el: a./ egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, b./ gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. /6/ A területfelhasználási egység övezeteiben az építmény elhelyezés feltételei a következők: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb zöldfelületi építménymagassága aránya % (m) Gip1 SZ ,5* 40 Gip2 SZ ,5* 40 SZ - szabadonálló beépítés * - lásd /7/ bekezdés /7/ Ha az alkalmazott technológia nagyobb építmény magasságot követel meg az övezetben előírt megengedhető maximális építménymagasság túlléphető, amennyiben az épület elhelyezkedését, környezetbe való illeszkedését az engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedély keretében vizsgálták. /8/ Az újonnan beépítésre kijelölt ipari gazdasági területeken a 3. (6) bekezdése szerint (0171/21-27 hrsz, és a 0103/25-43 hrsz) telekosztás csak telekalakítási terv alapján lehetséges. A telekalakítási tervet csak a teljes tömbterületre lehet elkészíteni

9 /9/ A telekalakítási terv elkészítéséig a területet a 55. /3/ szerint változtatási tilalom terheli. /10/ Ipari gazdasági területen új épület csak a telekhatártól 10 m-re helyezhető el. /11/ Ipari gazdasági területen a telek beépíthetőségét az építési engedély iránti kérelmet megelőzően a 4. /8/ és /9/ bekezdésben foglaltaknak megfelelően elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni. /12/ Az ipari gazdasági területen új épület az utcai telekhatártól legalább 10 m távolságban létesíthető. /13/ A minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén min. 10 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. /14/ Az övezet területén jelenleg is meglévő lakóépületek, saját telken annak méretétől függetlenül - felújíthatók, de nem bővíthetők, s új lakóépület nem építhető. Különleges területek 10. /1/ Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt káros hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) miatt a következők: - sportterület - (K-sp), - temető terület - (K-t) - szociális terület (K-szoc) - vasúti terület (K-vá) - repülőtér területe (K-r) - szennyvíztisztító területe (K-szt) /2/ A különleges területen önálló gépkocsitároló épület elhelyezése nem lehetséges. Sportterületek (K-sp) 11. /1/ A terület főként sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. /2/ A sportlétesítmények területén a) sport építmények b) sport építmények kiszolgáló létesítményei c) a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények helyezhetők el. /3/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe m 2 legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb zöldfelületi építménymagassága aránya % (m) K-sp SZ K K 10 4,5 60 SZ K - szabadon álló beépítés - kialakult állapot - 9 -

10 /4/ Új sportépület létesítése esetén a tervezett funkciónak megfelelően a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell, valamint az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak kertészeti tervet is kell tartalmaznia. Temetők területe (K-t) 12. /1/ A területen a temetkezés kegyeleti épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek helyezhetők el. /2/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb zöldfelületi építménymagassága aránya % (m) K-t SZ ,5 80 SZ K - szabadon álló beépítés - kialakult állapot /3/ A temető északi bővítési területén a 47-es út melletti területen a telekhatár mentén min. 10 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. /4/ A temetőbővítés területén a szabályozási terven a telken belüli védőterületként jelölt 30 m-es védősávra vonatkozóan az OTÉK 26. (8) bekezdésében foglaltak az irányadók. /5/ A védőterületen belül koporsós temetés nem lehetséges, kizárólag urnatemetőt lehet kialakítani. Szociális terület (K-szoc) 13. /1/ A területen a szociális ellátás épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek helyezhetők el. /2/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti beépítés legkisebb legnagyobb építmények minimális jele módja területe beépítettsége % legnagyobb építménymagassága zöldfelületi (m 2 ) (m) aránya % K-szoc SZ ,5 60 SZ K - szabadon álló beépítés - kialakult állapot

11 /3/ Az építési övezetben max. F+1+T szintszámú épület helyezhető el. /4/ A különleges terület, egészségügyi szociális területen a telek beépíthetőségét az építési engedély iránti kérelmet megelőzően a 4. /8/ és /9/ bekezdésben foglaltaknak megfelelően elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni. /5/ Az övezetben új épület az utcai telekhatártól legalább 10 m távolságban létesíthető. /6/ Az övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén min. 10 m- es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. Vasúti terület (K-vá) 14. /1/ A terület kizárólag vasútállomás és egyéb, a vasút üzemelésével összefüggő gazdasági és intézményi funkciók elhelyezésére szolgál. /2/ A vasúti területen: - vasútállomás épületei; - a területet használók utazóközönség - ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények; - vasútállomás gazdasági és irodai kiszolgáló létesítményei, - szolgálati lakások építhetők. /3/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja legkisebb területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb építménymagassága (m) aránya zöldfelületi % K-vá SZ K(5000) 15 6,0 60 SZ - szabadon álló beépítés K - - kialakult állapot /4/ Az építési övezetben max. F+1 szintszámú épület helyezhető el. Repülőtér területe (K-r) 15. /1/ A terület kizárólag repülés és a repülőtér üzemelésével összefüggő gazdasági és intézményi funkciók elhelyezésére szolgál. /2/ A repülőtér területén: - repülőtér biztonságos működését biztosító épületek (irányító épület, hangár); valamint - a területet használók ellátását szolgáló szociális létesítmények helyezhetők el. /3/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:

12 AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítés módja legkisebb területe m2 legnagyobb beépítettsége % építmények minimális legnagyobb építménymagassága (m) aránya zöldfelületi % K-r SZ ,0 60 SZ - szabadon álló beépítés /4/ Az építési övezetben max. F+1 szintszámú épület helyezhető el. Szennyvíztisztító területe (K-szt) 16. /1/ A területen a szennyvízelhelyezés és tisztítás törvényben előírt módon történő elvégzéséhez szükséges műtárgyak elhelyezésére szolgál. /2/ Az építési övezet beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti beépítés legkisebb legnagyobb építmények minimális jele módja területe beépítettsége % legnagyobb építménymagassága zöldfelületi m2 (m) aránya % K-szt SZ ,5 80 SZ K - szabadon álló beépítés - kialakult állapot /3/ A minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén min. 10 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserjesor) telepítése kötelező. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 17. /1/ Telekgerendás területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységek közé sorolandók: Zöldterület (Zkp) Erdőterület (Eg, Ev, Ev-N, (Ev) Et) Mezőgazdasági területek: Általános mezőgazdasági terület (Má1) Gyepművelésű mezőgazdasági terület (Má2) Általános mezőgazdasági terület (Má3) kialakult tanyarendszerrel Gyepművelésű mezőgazdasági terület (Má4) kialakult tanyarendszerrel Kertes mezőgazdasági terület (Mk) Vízgazdálkodási terület (V) Közlekedési terület (KÖ) Közműterület (Kmű)

13 Földgázkút, tároló (Kmű-G) Zöldterület 18. /1/ Zöldterület (közpark, közkert) a Szabályozási Terveken Zkp jellel szabályozott, növényzettel fedett, elsősorban pihenést, kikapcsolódást, játszást szolgáló közterület. /2/ Zöldterületen - a pihenést és testedzést szolgáló építmény, - vendéglátó épület, - a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el. /3/ Zöldterületen szabadonálló módon max. 2%-os beépítettséggel, max. 4,5 m-es építménymagasságú épület építhető. /4/ Az övezet telkein a zölddel való fedettség legalább 85%-os kell legyen, melyet többszintesen (gyep, cserje, fa) kell kialakítani. /5/ A település területén található közparkok területe nem csökkenthető, fel nem osztható. /6/ Zöldterületen fák kivágása szakértő által és csak akkor engedélyezhető, ha azt - a fák egészségi állapota, - balesetveszély elhárítás, - vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik. /7/ A területen közlekedési, föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, létesítmények és berendezések gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás kivételével valamint reklámtáblák nem helyezhetők el. /8/ Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. /9/ A zöldterületek rendeltetésszerű, akadálymentes használatát biztosítani kell. /10/ A közparkok kialakítása csak szaktervező által készített kertépítészeti terv (lásd fogalommagyarázat) alapján történhet. /11/ Az övezetben a haszonállattartás minden fajtája tilos. Erdőterület 19. /1/ Erdőterület a Szabályozási Terveken E jellel szabályozott, erdő művelési ágú beerdősült illetve a településrendezési terv alapján erdősítésre javasolt ingatlanok területe. /2/ Az erdőterületeket érintő igénybevételi (pl.: művelési ág változtatás, termelésből való kivonás) ügyekben az erdészeti hatóság Állami Erdészeti Szolgálat ügydöntőként, illetve a telekalakítási és építési ügyekben szakhatóságként jár el. /3/ Az erdőövezetekbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetőség szerint összevonhatók. /4/ Az erdőövezetekben kerítés csak vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthető. /5/ Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából: - gazdasági Eg - védelmi Ev (védett vagy védő erdő) - védelmi Ev-N (védő erdő rekultiválandó területen) - véderdősáv (Ev) - turisztikai (Et)

14 Gazdasági rendeltetésű erdők (Eg) 20. /1/ A terület gazdasági rendeltetésű erdők fenntartására illetve kialakítására szolgál. /2/ Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetén az erdő rendeltetésének megfelelő erdőés vadgazdálkodási célú épületek szabadonálló módon, max. 0,5%-os beépítettséggel, max. 4,5 m-es építménymagassággal építhetők. A beépíthető legkisebb építési telek min m 2, azaz 10 ha. /3/ Gazdasági rendeltetésű erdőterületen építési engedély akkor adható ki, ha az erdősítés megtörtént Védelmi rendeltetésű erdők (Ev) 21. /1/ Az övezet elsődlegesen védelmi (talaj-, település-, és egyéb környezetvédelmi) célú erdő területek fenntartására illetve kialakítására szolgál. /2/ A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad. /3/ Kialakítható legkisebb területe 1500 m 2. /4/ Az erdőművelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható. /5/ Az övezetben csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek használhatók. /6/ Az övezet nem építhető be, területén csak az erdőgazdasági műveléshez szükséges, vagy közérdekből szükséges infrastruktúra építményei (utak, közművek, stb.) helyezhetők el. /7/ Az övezethez tartozó erdőterületek min. 85 %-ban zárt faállománnyal telepítendők be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. /8/ Az övezet területén meglévő tanyaépület felújítható, de új épület nem építhető. Védelmi rendeltetésű erdő rekultiválandó területen (Ev-N) 22. /1/ Az övezet rombolt felületek erdősítéssel történő rekultivációjára szolgál. /2/ Az övezetben épületet, építményt elhelyezni nem lehet. /3/ A rekultiváció elvégzéséig a terület elzárását, veszélyességének megjelenítését meg kell oldani. Véderdősáv (Ev) 23. /1/ Az övezetbe az erdősítésre ajánlott mezőgazdasági területek tartoznak. /2/ Az övezet területén az erdő kialakítása nem kötelező, azonban az érintett telkek esetében felmerülő erdősítési szándék elsősorban az övezet területén engedélyezhető

15 Turisztikai rendeltetésű erdők (Et) 24. /1/ A terület egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdők fenntartására illetve kialakítására szolgál. /2/ A zöldfelület mértéke a telek területének legalább 90%-a kell, hogy legyen. /3/ Az övezet területén lakó és gazdasági épület, valamint gyógy-és vendéglátó szállásférőhely, üzlet, üdülőtábor és kemping nem létesíthető. /4/ Turisztikai rendeltetésű erdőterület övezetén az erdő rendeltetésének megfelelő erdőés vadgazdálkodási célú épületek szabadonálló módon, max. 2%-os beépítettséggel, max. 4,5 m-es építménymagassággal építhetők. A beépítető legkisebb építési telek min m 2. /5/ Turisztikai rendeltetésű erdőterületen építési engedély akkor adható ki, ha az erdősítés megtörtént. Mezőgazdasági terület 25. /1/ A mezőgazdasági területet a tájkarakter, a természeti értékek, a felszíni vizek védelme, a mezőgazdasági tájhasználat, a termőtalaj és a termőföld megőrzése, valamint a gazdasági és településfejlesztési szempontok következtében a településrendezési terv az alábbi területfelhasználási egységekre osztja: - Általános mezőgazdasági terület (Má1) - Gyep művelésű mezőgazdasági terület (Má2) - Általános mezőgazdasági terület (Má3) tanyás térségben - Gyep művelésű mezőgazdasági terület (Má4) tanyás térségben - Kertes mezőgazdasági terület (Mk) /2/ A mezőgazdasági övezetek telkei jellemzően nem beépítésre szánt területek, a növénytermesztés és állattenyésztés tevékenységének területe, azonban az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei is elhelyezhetők. /3/ A területen építésre kerülő új épületeket takaró fásítással kell kialakítani, az épület ill. építmény tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű kell legyen. /4/ Az övezetben a földrészletnek csak a kivett művelési ágú illetve intenzív kertészeti művelés alatt álló része keríthető le, természetes vagy természetbe illő anyag használatával. Egyéb földrészlet nem keríthető le. /5/ Valamennyi mezőgazdasági övezet területén a 720 m²-nél kisebb földrészleten egyéb rendelkezések hiányában az épületek és építmények közül csak a növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor helyezhető el. Általános mezőgazdasági terület (Má1) 26. /1/ Az általános mezőgazdasági terület a nagyüzemi árutermelő gazdálkodásra is alkalmas terület

16 /2/ Az általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület létesíthető. /3/ Az Má1 övezetben szántó, gyep művelés esetén minimum 10 ha ( m 2 ) nagyságú területen helyezhető el épület. Az építés feltételei: - beépítési mód: szabadonálló; - legnagyobb beépítettség: 2%; - építmények legnagyobb építménymagassága 4,5 m; - terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet. /4/ Az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság túlléphető sajátos technológiai igényű üzemi jellegű építmény (gazdasági építmény, tároló építmény, pajta, szín, stb.) esetén, melynek legnagyobb építménymagasságát elvi engedélyben kell meghatározni. /5/ Má1 jelű övezetben művelés alól kivett, korábban kialakított tanya (lásd fogalommagyarázat) területen lakóépület, mezőgazdasági hasznosítás gazdasági építménye és terepszint alatti pince építhető maximum 3% beépítettséggel, amelyen belül a lakóépület alapterülete a maximum beépítettség fele lehet. /6/ Az övezetben lehetséges az OTÉK 29. (5)-(8) bekezdése alapján legalább 2 ha ( m 2 ) nagyságú telken birtokközpont kialakítása, amennyiben az OTÉK 1. számú melléklete 55/A. pontja szerinti mezőgazdasági birtoktest bizonyítottan létezik és legalább 40 ha ( m 2 ) összterületű. Az adott területen az összterület, azaz a birtoktest 2%-ának megfelelő nagyságú beépítettségű birtokközpont létesíthető, de a beépítés mértéke az adott terület 25%-át nem haladhatja meg. /7/ A birtokközpont épületeit legalább 10 méter széles fásítással szükséges körülvenni és ezáltal mindinkább a tájba illeszteni, /8/ Mindazokra a telkekre, amelyek a birtokközpont beépítettségének meghatározásakor beszámításra kerültek építési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. - a telken a gazdasági épületeken kívül elhelyezhető a lakóépület is, - az épületeket a telek határától legalább 5 m távolságra kell elhelyezni. Gyep művelésű mezőgazdasági terület (Má2) 27. /1/ Az övezet jellemzően a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó mezőgazdasági termelés megőrzésére, kialakítására és az ezzel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál. /2/ Az övezetben lakóépület valamint legelő-, gyepgazdálkodás ill. hagyományos állattartás gazdasági épületei helyezhetők el. /3/ Az Má2 övezetben gyep művelés esetén, minimum 20 ha ( m 2 ) nagyságú területen helyezhető el a /2/ bekezdésben jelölt épület. Az építés feltételei: - beépítési mód: szabadonálló; - legnagyobb beépítettség: 1%; lakóépület esetén legfeljebb 0,5 % - építmények legnagyobb építménymagassága 4,5 m; - terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet. /4/ A területen az építmények közül csak karám, istálló és villanypásztor helyezhető el a megengedett beépíthető legkisebb telekterület megléte esetében, vagy több, egymással szomszédos telek tulajdonosa által közösen, amennyiben telkeik együttes területe meghaladja a minimálisan kialakítható legkisebb telekterület nagyságát

17 Általános mezőgazdasági terület tanyás térségben (Má3) 28. /1/ Az övezet a hagyományos kisüzemi árutermelő gazdálkodású, kialakult tanyás beépítésű mezőgazdasági terület. /2/ A területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület létesíthető. /3/ Az Má3 övezetben szántó, gyep művelés esetén minimum 5 ha ( m2) nagyságú területen helyezhető el épület. Az építés feltételei: - beépítési mód: szabadonálló; - legnagyobb beépítettség: 0,5%; - építmények legnagyobb építménymagassága 4,5 m; - terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet. /4/ Az övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság túlléphető sajátos technológiai igényű üzemi jellegű építmény (gazdasági építmény, tároló építmény, pajta, szín, stb.) esetén, melynek legnagyobb építménymagasságát elvi engedélyben kell meghatározni. /5/ Má3 jelű övezetben művelés alól kivett, korábban kialakított tanya (lásd fogalom meghatározás) területen lakóépület, mezőgazdasági hasznosítás gazdasági építménye és terepszint alatti pince építhető maximum 3% beépítettséggel, amelyen belül a lakóépület alapterülete a maximum beépítettség fele lehet. Gyepművelésű mezőgazdasági terület tanyás térségben (Má4) 29. /1/ Az övezet a hagyományosan kisüzemi árutermelő gazdálkodású, kialakult tanyás beépítésű terület, amely a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó mezőgazdasági termelés végzésének megőrzéséhez vagy kialakításához szükséges építmények elhelyezésére szolgál. /2/ Az övezetben legelő-, gyepgazdálkodás ill. hagyományos állattartás gazdasági épületei helyezhetők el. /3/ Az Má4 övezetben gyep művelés esetén, minimum 10 ha ( m2) nagyságú területen helyezhető el a /2/ bekezdésben jelölt épület. Az építés feltételei: - beépítési mód: szabadonálló; - legnagyobb beépítettség: 1%; - építmények legnagyobb építménymagassága 4,5 m; - terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet. /4/ Má4 jelű övezetben művelés alól kivett, korábban kialakított tanya (lásd fogalom meghatározás) területen lakóépület, mezőgazdasági hasznosítás gazdasági építménye és terepszint alatti pince építhető maximum 3% beépítettséggel, amelyen belül a lakóépület alapterülete a maximum beépítettség fele lehet. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 30. /1/ A kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű kertészeti termelés létesítményeinek elhelyezésére szolgáló, valamint a saját ellátást szolgáló, illetve az aktív szabadidő eltöltést biztosító kertészeti tevékenység területe. /2/ A kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést (növénytermesztés), a termékfeldolgozást és a tárolást szolgáló építmények helyezhetők el

18 /3/ Az övezetben a /2/ bekezdésben jelölt épületek csak olyan telken építhetők, amelyek legalább 60%-os mértékben szőlővel vagy gyümölcsössel vannak betelepítve. /4/ Az övezet telkei szabadonálló módon, max. 3%-os beépítettséggel, max. 4,5 m-es építménymagassággal építhetők be. A beépíthető legkisebb építési telek min m 2. /5/ Az kertes mezőgazdasági területen lakóépület nem építhető. /6/ A terepszint alatti építmény alapterülete legfeljebb 8% lehet. /7/ Az övezet területén telekalakításra, építésre csak akkor adható ki engedély ha a szükséges közterületi bejegyzés megtörtént. /8/ Az épületek alapterülete max. 120 m 2 lehet. /9/ A terület földrészletein az épületeket szabadon állóan, minimum 5,0 m-es előkerttel és min. 3,0 m-es oldalkerttel kell elhelyezni. /10/ A területen fekvő földrészletek csak akkor oszthatók meg, ha a megosztás során 1500 m 2 -nél kisebb területű földrészletek nem keletkeznek. A megosztás során létrejövő földrészletek megközelítéséhez szükséges közút kialakításáról saját terhükre, a megosztásra kerülő földrészletek tulajdonosai kötelesek gondoskodni. A megosztás során nyúlványos földrészlet nem alakítható ki. /11/ A terület földrészletein csak drótfonat kerítés, vagy áttört léckerítés építhető, tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem létesíthető. A területen 80 cm-nél magasabb támfal nem építhető, továbbá tilos a természetes talajszint 1,0 m-nél nagyobb méretű megváltoztatása. /12/ A terület földrészletein különálló űrgödrös árnyékszék, vagy WC csak akkor építhető, ha más épület nem épül. WC építése esetén a keletkező szennyvíz elhelyezésére zárt szivárgásmentes szennyvíztárolót kell építeni, és az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell vagy a szennyvízkezelést házi szennyvíztisztító kisberendezéssel kell megoldani. /13/ Föld feletti gáztartály nem helyezhető el. Vízgazdálkodási terület 31. /1/ A vízgazdálkodási terület a szabályozási terven V jellel jelölt területfelhasználási egység, mely az öntöző- és belvízcsatornák medrének és parti sávjának, a felszíni vizek medrének és parti sávjainak, valamint az ivó-, szenny-, csapadék- és öntözővíz gazdálkodással összefüggő tevékenységek területeit fogadja. /2/ Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő létesítmények helyezhetők el. /3/ A telekgerendási, a csorvás-telekgerendási és a dögös-kákafoki csatorna jó karbantartásáról gondoskodni kell. A csatornák mentén 6-6m szélességben parti kezelősávot kell biztosítani, ahol zavaró létesítmény nem helyezhető el, illetve fás növényzet nem telepíthető. /4/ A vízgazdálkodással kapcsolatos területeken bármilyen tevékenységet folytatni, illetve építményeket elhelyezni csak a vízügyi jogszabályoknak megfelelően szabad. Közlekedési területek általános előírásai 32. /1/ Az OTÉK szerint meghatározott, közlekedést szolgáló területek közlekedési területek a szabályozási terven a KÖ jellel jelölt területfelhasználási egységbe tartoznak

19 /2/ A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. /3/ Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad. /4/ A magánutak kialakítását telekalakítási terv készítése során kell meghatározni, jelen előírások, és az érintett szakhatóságok állásfoglalásának figyelembe vételével. Telekgerendás területén 6,0 m szélesség alatt magánút nem alakítható ki. /5/ Magánút kialakítása esetén az út- és közműépítési tervek engedélyezési eljárásába az önkormányzat mellett az érintett szakhatóságokat is be kell vonni. /6/ Az építési (szabályozási) szélességen belül utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető. /7/ Telekgerendás területén a közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap szerint kell kialakítani. /8/ A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: a.) Országos főforgalmi utak: - 47 j. gyorsforgalmi út: K.IV.-A.; b.) Országos mellék utak: j. út; K.V.-A., j. út; K.V.-A; c.) Települési gyűjtőutak: - Kossuth Lajos út: B.V. c-a,b - Dózsa György út: B.V. c-a,b - Tulipán utca: B.V. c-a,b - Dózsa György utca folytatásában tervezett gyűjtőút: B.V. c-a,b, - ipari területet feltáró gyűjtőút: B.V. c-a,b; d.) Települési kiszolgáló utak: B.V. c-a,b. /9/ A 47 j. gyorsforgalmi út szabályozási szélessége megtartandó. Védőtávolsága m. /10/ A 4411 j. országos mellékút szabályozási szélessége megtartandó. Védőtávolsága m. /11/ Az országos utak külterületi szakaszai mentén a védőtávolságon belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. /12/ Az önkormányzati úthálózaton belül gyűjtőúti szerepet tölt be a Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Tulipán utca, Dózsa György utca folytatásában tervezett út és az iparterületet feltáró útja a szabályozási terven jelölt szabályozási szélességgel. /13/ A lakóutak szabályozási szélessége új utca esetén min. 12 m, ill. a szabályozási terven jelöltek szerint alakítandó ki. /14/ A mező- és erdőgazdasági üzemi utak, külterületi utak, dűlőutak mentén a tengelytől mért 6,0-6,0 m sávon belül építmény nem helyezhető el. /15/ Az egyes övezetek tervezett létesítményeinek parkolási, rakodási igényét az OTÉK előírásai szerint telken belül kell biztosítani. /16/ Jelenleg is működő intézmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek parkolása közterületi parkolóval is megoldható helyi parkolási rendelet alapján. /17/ Meglévő épületek funkcióváltásával létrejövő új parkolási igények esetében, amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag nem megoldható, vagy csak aránytalanul nehezen lenne megvalósítható, a parkolás, helyi parkolási rendelet alapján, közterületen is lehetséges. /18/ A parkolási rendelet megalkotásáig parkolóhelyet a telken belül kell biztosítani. /19/ A koncentrált parkolási igények kielégítésére a település területén az alábbi helyeken új parkolók létesítése lett tervezve:

20 - az általános iskola előtt 10 parkoló állás, - a templom előtt 10 parkoló állás, - az orvosi rendelő előtt 5 parkoló állás, - a temető területén 20 parkoló állás, - a sportpálya előtt 30 parkoló állás. /20/ Közterületen a parkolóhelyeket 8 parkolóhely fölött fásítani kell, 4 ph-ként min. 1 db fa ültetendő. /21/ A település területén a helyi érdekeltségű és a regionális kerékpárút nyomvonala a szabályozási terven került kijelölése. /22/ A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, ill. területet kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére. /23/ Az utak burkolatának kialakításakor és a tűzcsapok elhelyezésekor figyelemmel kell lenni, hogy a tűzcsapról a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. III. FEJEZET ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE Általános előírások 33. /1/ Építmények elhelyezése, ha jelen szabályzat területfelhasználási egységekre és azokon belül az építési övezetekre vonatkozó előírásai szigorúbb szabályokat nem állapít meg, az OTÉK vonatkozó előírásai szerint történhet. /2/ Az előkertben - kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 0,5 m-nél magasabbra nem kiemelkedő lefedés nélküli terasz) - közműbecsatlakozás építménye, kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály, tároló is elhelyezhető. /3/ A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőrétegvédelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról gondoskodni kell. /4/ Termőföldet érintő építési beruházások esetén a meg kell kérni a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását. /5/ A településen legfeljebb alápincézett, földszintes, tetőtér beépítésű épület építhető. /6/ A meglévő épület használati módját csak úgy lehet megváltoztatni, ha a használati mód megváltozásával nem jön létre olyan állapot, amely az OTÉK és a HÉSZ előírásaival ellentétes. /7/ A település területén távközlési magasépítmény, adótorony csak tájképvédelmi, tájesztétikai szakvélemény alapján helyezhető el. /8/ A település területén 10 m-nél magasabb antenna, zászlótartó oszlop csak tájképvédelmi, tájesztétikai szakvélemény alapján helyezhető el. /9/ Azokban az építési övezetekben, ahol az övezet előírásai ezt külön nem tiltják, több főépület is engedélyezhető, illetve melléképület építhető. /10/ Közművesítettség minimális mértéke: teljes

21 /11/ A település főútja (Dózsa György és Kossuth Lajos utca) mellett maximum 1,80 m magas, 70%-ban áttört kerítés építhető. Azokban az építési övezetekben, ahol az övezet előírásai ezt külön nem tiltják, tömör fakerítés is építhető. /12/ A beépítésre szánt területeken a gépkocsik tárolását telken belül kell megoldani. /13/ Védőterülettel terhelt létesítményt csak úgy lehet elhelyezni, hogy annak védőterülete nem nyúlhat át a szomszédos települések közigazgatási területére. Beépítési mód, építési hely 34. /1/ A település területén az egyes építési övezetekben a telkek beépítési módja az alábbi: a./ O oldalhatáron álló, b./ SZ szabadon álló, c./ I ikresen csatlakozó. /2/ Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala: a./ az északi telekhatár b./ észak-nyugati telekhatár, vagy az észak-keleti telekhatár az utcában kialakult állapotnak megfelelően. c./ a már túlnyomó részben beépített telektömbben kialakult telekhatár. /3/ Ikresen csatlakozó beépítés esetén az építési helyek közös telekhatára: a már túlnyomó részben beépített telektömbben kialakult telekhatár kell legyen. /4/ Saroktelek beépítési módja: a./ szabadon álló beépítési mód esetén: szabadon álló, b./ oldalhatáron álló beépítés esetén, a csatlakozó szomszédos építési helyek alapján az utcakép egységessége, a településszerkezet megőrzése érdekében a telket szabadon állóként is be lehet építeni. /5/ Az előkert: a./ túlnyomórészt beépített telektömb esetén: a tömb érintett utcaszakaszán kialakult állapothoz igazodó kell legyen. b./ Új beépítés esetén: lakóterület esetében 5 m, gazdasági terület esetében : min. 10 m, egyéb esetben : min.5 m. /6/ Az oldalkert és hátsókert: az OTÉK, OTSZ szerinti. /7/ Az építési vonal a kialakult telektömbben: a./ b./ foghíj és saroktelek esetében: illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének utcai /közterületi/ építési vonalához, közbenső telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen: illeszkedjék a tömbben jellemző beépítési vonalhoz. /8/ Amennyiben egy telek beépítési módja eltér az övezeti előírásoktól az épület bővíthető, felújítható, tetőtere beépíthető, de új épület csak az övezeti paraméterek betartásával építhető

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel / Fax: (56) 419 087 e mail: tmt@chello.hu Sz: 68 / 2000. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2017. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 10/2006. (VIII.11.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 8/2008.(VI.12.), az 1/2009.(II.16.) és a 12/2009.(VIII.14.) rendelettel módosított 9/2006.(III. 28.) rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2010.(XII.31.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Helyi Építési Szabályzat változásáról és a szabályozási tervek

Részletesebben

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya

fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3 /2005.(II.18.)Ör. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (egységes szerkezetben a módosító 16/2009. (X.28.),

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 36/2009. (XII.11.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kunszentmárton Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(VI.04.) sz. rendelete az Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/ 2007. (X.31.) számú Önkormányzati r e n d e l e t é n e k m

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 99/2007. (XII.13.)

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 99/2007. (XII.13.) HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a 99/2007. (XII.13.) sz. önkormányzati határozattal ZAGYVASZÁNTÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 22 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ZAGYVASZÁNTÓ ÖNKORMÁNYZAT 9/2007. (XII.13.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek:

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 63/2014.(VI.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkert 3285 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. 2

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. 2 Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2013. (VI.28.), 27/2012. (X.30.), a 25/2012.(X.24.), a 18/2012. (VII.16.), a 19/2011.(IX.13.), a 14/2011.(VI.10.), a 14/2010.(III.18.), a 34/2009.(XI.13.),

Részletesebben

SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. KÖRNYEZETTERV Kft. BENEDEK Kft. 2005.

SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. KÖRNYEZETTERV Kft. BENEDEK Kft. 2005. SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 25.)) számú rendelete Szigliget Község

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 6/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2007. (V.10.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Abony város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL NÉMETH ÉS TÁRSA Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48. HEJŐKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HEJŐKERESZTÚR ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL és SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rész I. Fejezet Újraszabályozó rendelkezések Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: január 29.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: január 29. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.), a 17/2008. (IV.23.), a 37/2008. (XII.19.), a 18/2009. (IX.30.), a 14/2010. (XI.17.) és a 36/2011.

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.) és a 17/2008. (IV. 23.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a város Helyi

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzatáról

Helyi Építési Szabályzatáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.), a 17/2008. (IV.23.), a 37/2008. (XII.19.), a 18/2009. (IX.30.), a 14/2010. (XI.17.), a 36/2011. (XII.30.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

Mogyoród Helyi Építési Szabályzat 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 1. Összefoglaló táblázatok az építési övezetek részletes előírásaival 2. Művi és természetvédelmi elemek listája 3. Helyi védelemre javasolt utcák, utcaképek, településszerkezeti elemek

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(III.0.) számú rendelete (9/2005. (XII.4.) számú rendelettel módosítva) a város Helyi Építési Szabályzatáról egységes

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép.

3. A HÉSZ 13. (4) c) pontban az állattartó épület, hígtrágya gyűjtő szövegrész helyébe a trágyatároló szövegrész lép. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Csévharaszt község

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

73/2015.(VIII.06.) KT

73/2015.(VIII.06.) KT Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 73/2015.(VIII.06.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkerti 1261 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a 16/2011.(V.26.) önkormányzati

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 48/2004.(VIII. 11.) ÖR számú rendelete a Tiszaföldvári Építési Szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 28/2009.(IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben