Nagy Lajos tatár hadjáratai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Lajos tatár hadjáratai"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Nagy Lajos tatár hadjáratai V ÁSÁRY I STVÁN Dzsingisz kánnak, a mongol-tatár világhódítónak birodalma halálakor (1227) már Ázsia jelentôs részére kiterjedt, de fiai és unokái, a nagy hódító szellemi hagyatékának megfelelôen, tovább tágították a tatár világbirodalmat. Ezen összbirodalmi vállalkozások közül az egyik legjelentôsebb az es nyugati hadjárat volt, melynek eredményeképpen Volgai Bulgária és az Orosz fejedelemségek tatár uralom alá kerültek. E hadjárat zárószakaszát képezte a magyar és lengyel tatárjárás 1241-ben, melynek lefolyását és hatásait a nemzetközi és magyar történettudomány részletesen elemezte. Bár a közvetlen tatár veszély 1241 végén, a tatárok kivonulásával véget ért, még több mint száz évig a magyar királyságnak szembe kellett néznie a tatár betörések veszélyével és egy esetleges nagyobb tatár hadjárattal. Ez utóbbi végül is csak egyszer következett be, 1285-ben, a magyar történeti irodalomban sokszor (de nem egészen pontosan és indokoltan) második tatárjárásnak nevezett tatár betörés során. 1 Károly Róbert ( ), majd különösen Nagy Lajos ( ) királyaink országlása idején az erôsôdô és terjeszkedô magyar királyság számára egyre kevesebb veszélyt jelentettek a tatárok, viszont az ország keleti politikájában, így a lengyelekkel, litvánokkal és oroszokkal alakított viszonyban a tatár tényezô értelemszerûen kulcsfontosságú maradt. A Nagy Lajos uralkodása idei tatár-magyar kapcsolatokat a XIX. század végi, XX. század elei magyar történettudomány számba vette ugyan, de száz éve szinte semmi új és érdemi nem történt e téren. Ha más nem is, de a tatárok és az Arany Hordára vonatkozó ismereteink jelentôs bôvülése az elmúlt fél évszázadban, indoklottá teszi, hogy újra áttekintsük Nagy Lajos tatár hadjáratait, illetve keleti hadjáratainak tatár vonatkozásait. Erre az összegzésre nem egyszer bíztatott Engel Pál, a körünkbôl oly fájdalmasan hamar eltávozott nagyszerû történettudós. Végül is ezt a témát feldolgozó cikkemet 65. születésnapját ünneplô barátunknak, a kiváló régész-történész 1. Legutóbb részletesen SZÉKELY

2 V ÁSÁRY I STVÁN Pálóczi Horváth Andrásnak ajánlom, aki oly sokat tett a középkori Magyarország keleti, elsôsorban kun és tatár kapcsolatainak feltárásában. Az 1340-es évek elején a kelet- és közép-európai térség meghatározó államaiban olyan új országvezetôk kerültek hatalomra, akik széles látókörrel és koncepcióval rendelkeztek, és akik hosszú ideig (van, amelyik 15 évig, van, amelyik 40 évig) ültek trónjukon, így alapvetôen rányomták személyiségük bélyegét a korra. Az Arany Horda trónját Dzsánibek kán foglalta el ( ), a moszkvai nagyfejedelem Kalita Iván fia, Szimeon Ivanovics lett ( ), a feltörekvô kelet-európai hatalom Litvánia trónjára Algirdas (Olgierd) ( ) került, a lengyel trónon III. (Nagy) Kázmér ült, míg nálunk az Anjou-házi Nagy Lajos ( ) király uralkodott. A Nagy Mongol Birodalom, mely de jure az 1260-as évekig állott fenn, majd de facto négy nagyobb részbirodalomban, ún. uluszban folytatta a különbözô dzsingiszida ágak uralma alatt állami életét, lényegében a XIV. század közepére gyengül meg, illetve több helyen végleg fel is bomlik. Az iráni Hülegidák, vagy másnéven az ilkánok utolsó legitim uralkodója, Abú Szaíd 1335-ben halt meg, majd egy rövidebb kaotikus periódus után 1353-tól helyi dinasztiák veszik át az uralmat Iránban. Csagatáj uluszában, Közép- Ázsiában, Kazan kán halála után (1346) anarchia és szakadások következnek, melyek elvezetnek Timur Lenk hatalomátvételéhez. A keleti uluszban, a Jüan-dinasztia Kínájában pedig az utolsó mongol uralkodó, Togon-Temür után 1368-ban a kínai Mingdinasztia veszi át az uralmat. Az Arany Horda is majd Dzsánibek fia, Berdibek halála után 1359-ben éli át elsô hosszabb állami válságát, mely egy húsz éves anarchia periódusába torkollik. 2 Dzsánibek uralkodás idején azonban ( ) az Arany Horda még lényegében az Özbek kán uralkodása alatt elinduló ( ) fénykorát éli, melynek betetôzése volt a rég áhított Azerbajdzsánnak az elfoglalása 1357-ben. Ugyanakkor Kelet-Európában a tatár hatalom gyengülésének enyhén érezhetô jelei mutatkoznak, elsôsorban Litvánia hatalmának emelkedése és az orosz fejedelemségek lassú erôsödése által. A tatár hatalomnak egyre kevesebb ereje és kedve van legnyugatibb területeinek fenntartásához, s a tatár hatalomnak ez az egyre inkább érezhetô lazulása vezet el majd az 1360-as években Moldva önállósodásához, illetve Podóliának litván fennhatóság alá kerüléséhez. Ezeken a területeken a tatár uralom azután már sohasem állt helyre. Ez tehát az a történelmi háttér, melybe Nagy Lajos tatár hadjáratait bele kell helyeznünk. Lényegében két olyan idôpont van, amelyben forrásaink beszélnek Nagy Lajos tatár hadjáratairól. Az egyik az 1345-ös év, a másik idôpont az közötti éveket foglalja magába. Az 1345-ös tatár eseményekrôl elôször a magyar történeti irodalomban Pór Antal rajzolt korrekt képet, 3 Küküllei János, a Minorita Névtelen és pár Anjou-kori oklevél alapján. A nemzetközi szakirodalomban is alkalomadtán megemlítették, hogy az 1345-ben Erdélybe betörô tatárokat a magyarok leverték, és veze- 2. Ezekre az eseményekre ld. GROUSSET , , , ; SPULER ; VÁSÁRY PÓR ; lényegében ugyanezt ismétli MOT III

3 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI tôiket elfogták, s így a magyar befolyási övezet keleten a Dnyeszter folyóig kitolódott, bár a tatár betörések veszélye nem múlt el végleg. 4 Lássuk hát elôször az elbeszélô forrásokat. Küküllei János Nagy Lajos krónikája c. mûvében (6. fejezet), melyet Thuróczi János krónikája és a Dubnici és Budai Krónika szövege ôrzött meg, így ír: A tatárok elleni hadjáratról. Amikor a tatároknak Magyarország ellen dühöngô népei az erdélyi rész határait és a székelyeket gyakorta megtámadták, a király Lackfi András erdélyi vajdát, a serény és harcias férfiút a székelyekkel, a nemesekkel és erôs hadinéppel e tatárok ellen küldte. Azon földre, amelyen laktak, erôvel behatolván, és velük nagy sereggel a mezôn szembeszállván Atlamos nevû fejedelmükkkel együtt legyôzte, és e fejedelmüket lefejezte, és sok zászlót meg tatár foglyot küldött a királyi felségnek Visegrádra. Ezt követôen a székelyek is sûrûn rátörtek a tatárokra, és nagy zsákmánynyal tértek haza. Akik pedig a tatárok közül megmaradtak, a nagy távolságra levô tengerpartra a többi tatárhoz menekültek. 5 A Minorita Névtelen (8. fej.), aki más forrásokból merített, néhány részlettel egészíti ki a Küküllei szövegét: Az Úr évében, Lajos király koronázása után a 3. esztendôben gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepe körül a székelyek az akkor körükben tartózkodó kevés magyarral együtt Isten segítségével a tatárok ellen vonultak, a tatárok sokaságát saját földjükön kardélen elveszejtették. Ott Atlamos nevû igen hatalmas fejedelmüket is, a kán után a másodikat, aki magának a kánnak a testvérét vette feleségül, élve elfogták, de utóbb lefejezték, noha kiváltásáért mérhetetlen pénzt ígértek, ám a magyarok a jövôre gondolva elutasították ezt. Azok zászlait, sok foglyot, sok zsákmányt, fôleg aranyat és ezüstöt, nagy értékû tárgyakat, továbbá drágaköveket és értékes ruhákat is földjükre hoztak. Közöttük a harc három napig megszakítás nélkül tartott GIURESCU , 357, 374; SPULER KRISTÓ Küküllei régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB 1960, 45. Küküllei szövegére Thuróczynál (136. fej.) ld. BELLUS KRISTÓ 2001, 185; HORVÁTH 1978, A latin eredeti: Item cum gentes tartarorum in regnum Hungariae seuientes confinia partis Transsiluaniensis et siculos sepe infestarent, rex ipse strenuum et bellicosum virum Andream filium Lachk vayvodam transsiluaniensem contra ipsos tartaros cum siculis nobilibus et valida gente destinauit, qui terram in qua habitabant potenter subintrantes cum principe eorum nomine Athlamos ad resistendum eidem cum magno exercitu in campo obuiantes debellarunt, et ipsum principem eorum decapitauerunt, ac multa banderia et captiuos tartaros regie maiestati in Vysegrad transmiserunt. Post hec eciam siculi eosdem tartaros sepius inuaserunt, et cum magna preda ad propria redierunt. Qui autem ex ipsis tartaris remanserunt, ad partes maritimas longe distantes ad alios tartaros fugerunt. (Font. dom. III, ). 6. KRISTÓ A Minorita Névtelen régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB A latin eredeti: Item anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, post coronacionem regis Lodouici tercio, circa festum Purificationis beate virginis Marie, Siculi cum paucis Hungaris, qui tunc in medio eorum existebant, contra Tartaros procedentes deo auxiliante, innumerabilem multitudinem Tartarorum in terra ipsorum in ore gladij percusserunt. Ubi eciam princeps eorum valde potens nomine Othlamus, secundus post Kanum, qui habebat in uxorem sororem ipsius Kani, viuus captus est, sed postea decollatus: pro cuius redempcione quasi infinitam pecuniam promittebant. Sed hungari spreuerunt, precauentes futura; vexilla eciam eorum portantes in terram suam, multosque captiuos, et spolia multa nimis in auro et argento, curialibus, necnon gemmis et vestibus preciosis, durauitque bellum inter eos tribus continuis diebus. (Font. dom. III, ). 19

4 V ÁSÁRY I STVÁN A két narratív forrás szerencsésen egészíti ki egymást, így viszonylag világos képet alkothatunk az eseményekrôl. Világossá válik, hogy az elôzmény az volt, hogy a tatárok gyakran becsaptak Erdélybe és megtámadták (sepe infestarent) a székelyeket. Ez késztette Lajos királyt, hogy büntetô expedíciót küldjön a tatárok saját területére (terram in qua habitabant; in terra ipsorum [mármint Tartarorum]). Hogy ez a terület hol lehetett, nincsen világos utalás forrásainkban, de valószínûsíthetô, hogy az egykori Cumaniának a Kárpátok és Prut közé esô területén, a késôbbi Moldva földjén ütközhettek meg a székelyek és tatárok, mivel Havaselve ezidô tájt már önálló román fejedelemség volt, ahol közvetlen tatár jelenléttel már nem számolhatunk. 7 Mindkét forrás világossá teszi, hogy az összecsapás 1345-ben volt: Küküllei János a tatár hadjáratot a lengyel királynak a csehek támadása ellen adott 1345-ös magyar segítségnyújtás elbeszélése után mondja el, a Minorita Névtelen pedig a pontos idôt is megadja az február 2-a körüli idôben (anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, post coronacionem regis Lodouici tercio, circa festum Purificationis beate virginis Marie). Nagy Lajos király személyesen nem vett részt, hanem Lackfi András erdélyi vajdát küldte a tatárok elleni hadba (Andream filium Lachk vayvodam Transsiluaniensem). Küküllei itt tévedett, mivel 1345-ben Lackfi András még nem volt erdélyi vajda, az utóbbi tisztséget csak között töltötte be novemberétôl 1344 második feléig az Aba nembeli Petôcfia (Sirokai) Miklós töltötte be az erdélyi vajda tisztét, majd utóda a Hermán nembeli László székely ispán fia Kerekegyházi Lackfi István lett, akit elôször május 12-én említenek a források mint erdélyi vajdát és szolnoki ispánt. A szóban forgó Lackfi András, aki Lackfi István vajda öccse volt, csak 1356-ban lett erdélyi vajda. A jelzett 1345-ös események idején Lackfi András székely, brassói, besztercei és medgyesi ispán volt. 8 Mindkét forrás pontosan megadja a tatár vezér nevét (Athlamos, Othlamus), akit egyértelmûen fejedelemnek (princeps) neveznek. A Minorita Névtelen még pár fontos részletet is közöl róla: Atlamos rangban a kán után következett (secundus post Kanum), a kán sógora volt (habebat uxorem sororem ipsius Kani), élve esett fogságba s utána fejezték le (vivus captus est, sed postea decollatus). A kán ebben az idôben egyártelmûen csak Dzsánibek lehetett, akinek tehát valamelyik nôvére lehetett Atlamos (egyik?) felesége. Sajnos sem Atlamosra, sem a kán ismeretlen nevû nôtestvérére vonatkozólag nem rendelkezünk más adattal, az aranyhordai források egyelôre hallgatnak róluk. Magát Atlamost a Prut-Dnyeszter-vidéki tatárok gyakorlatban önálló urának tarthatjuk (ezért nevezik a források princeps-nek), aki csak formálisan függhetett a Szarájban trónoló kántól. Maga az Atlamos név jól felismerhetô kipcsak-török név, melyet már Gombocz Zoltán helyesen azonosított a török Atlamïs alakkal VÁSÁRY ENGEL Arch. II. 139; BELLUS KRISTÓ , n. 94; KRISTÓ , n. 94; PÓR Érdekes, hogy Kükülleinek erre a tévesztésére már Katona István rájött (KATONA X. 63). A Lackfi családra, az Anjou-kor legjelentôsebb fônemesi családjára ld. KMTL 391 (Engel Pál). 20

5 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI Küküllei szövegének egy érdekes utalása Atlamos tatárjainak eredeti lakhelyére vonatkozik: az életben maradt tatárok ugyanis a messzi tengerparti részekre menekültek a többi tatárhoz (ad partes maritimas longe distantes ad alios tartaros fugerunt). Küküllei ezen kitételét sokan úgy értelmezték késôbb (ld. majd alább), hogy a tengerparti részek a Krímre vonatkoznak. Kétségkívül a Krímre is vonatkozhatnak, de a Prut és Dnyeszter közötti partszakasz, azaz a Krímtôl nyugatra fekvô fekete-tengeri partvidék sokkal inkább számításba jöhet itt, hiszen Atlamosék nem a Krímbôl érkeztek, hanem nyugatabbról. Végezetül felvetôdik az a lehetôség, hogy az 1345-ös tatár hadjáratot követôen is a székelyek több rajtaütést hajtottak végre a tatárok ellen a Kárpátokon kívül. Küküllei János szerint az 1345-ös események után a székelyek többször is megtámadták a tatárokat (post hec eciam siculi eosdem tartaros sepius invaserunt), és a Minorita Névtelen is azt írja, hogy más idôben is, tudniilik az Úr évében, egyedül a mondott székelyek nagy sokasága a tatárok említett földjére behatoltak, és ott csatát vívtak, az égi kegyelem révén gyôzelmet aratva a tatárok tömegét lemészárolták. 10 Mindenesetre ezekrôl a beütésekrôl vagy kimondottan az említett 1346-os eseményrôl semmilyen más forrás nem tanúskodik, valószínûleg azért, mert csak helyi jelentôségük volt. 11 Az 1345-ös hadjárat emléke több késôbbi, 1345 és 1357 között keltezett oklevélben visszacseng, de ezek közül csak kettô vonatkozik biztosan az 1345-ös eseményre, a többi csak általánosan szól a tatárok elleni harcról vagy a tatárokkal való bizonyos összecsapásokról ( quidam conflictus ), amelyek pontosan nem azonosíthatók februárjában a nyitrai káptalan átírja Macska Domokos ( Dominicus dictus Machka ) adománylevelét, melyet I. Lajos királytól kapott október 16-án a Trencsén megyei Sztrecsénben (Streche). Az adományozás oka, hogy Macska Domokos Lackfi András vezetése alatt a szerbek ellen, majd mikor eiusdem magister Andreas ex nostro jussu cum sevissima gente Tartarorum [kiemelés, mint a késôbbiek- 9. EtSz. I. 171; GOMBOCZ A török Atlamïš név az atla- lép ige participiális alakja, jelentése lépô, aki lépett. A -mïš/-miš participiummal képzett hasonló nevek tucatjával fordulnak elô a török nyelvekben, ezekre ld. HOUSTMA (pl. Ugurtmïš, Öldürmiš, Aldatmïš, Ötemiš, stb.) A késôbbi korokból még két Atlamos nevû emberrel találkozunk a magyar forrásokban, mindkét esetben valószínûsíthetô a név török eredete ben történik említés egy oklevélben (MOL Dl 20348) a Csongrád megyei birtokosok között az Athlamos családból származó inkaszállási Péter királyi emberrôl, aki kún eredetû nemes lehetett (CSÁNKI I. 685). Nem sokkal késôbbrôl, 1515-bôl származik az a névsor, amelyben a székelyek neve között szerepel Bartolomeo Athlamos, Jacobo Thatar (SzékOkl. 248). Nyilvánvalóan az Atlamos és Tatár családi nevek itt viselôik ôseinek egykori tatár származására utalnak. 10. KRISTÓ A Minorita Névtelen régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB A latin eredetit ld. Font. dom. III Nem tartozik szorosan az 1345-ös hadjárat történeti értékeléséhez, de itt jegyezzük meg, hogy ennek a székely-tatár összecsapásnak a leírása kapcsán a Minorita Névtelen, egyedülállóan forrásaink között, megemlékezik arról a csodáról, mely szerint Szent László és a Boldogságos Szûz személyesen segítették a harcoló székelyeket a tatárok ellen (KRISTÓ ; Font. dom. III ). E középkori legenda ihlette meg Arany Jánost, aki aztán Szent László címû gyönyörûséges versét írta meg a Minorita Névtelen történetébôl. 21

6 V ÁSÁRY I STVÁN ben is, tôlem, V.I.] harcolt, Macska Domokos is hûségesen küzdött. 12 Itt nyilvánvalóan a Lackfi András vezette 1345-ös hadjátratról van szó. 13 Macska Domokos ekkor szerzett érdemeit egy késôbbi, április 29-én Budán kelt királyi oklevél is megemlíti. A király Macska Domokos erdélyi alvajdának ( Dominicus dictus Machka filius Johannis vicevoyvoda noster Transsilvanus ) és testvérének, Ivánkának adományozza Krászno nevû királyi birtokát Trencsén vármegyében ( possessionem nostam regalem Crazna vocatam in confiniis regni Polonie, in comitatu Trinchiniensi ). A király elsorolja Domokos mester érdemeit, köztük különösen harcát cum magnifico viro Andrea filio Lachk, tunc comite Syculorum, nunc voyvoda Transsilvano, domino suo, contra Tartaros et Rutenos. 14 Már Pór Antal felhívta rá a figyelmet, 15 hogy a ruténeket, azaz az oroszokat ezzel az eseménnyel kapcsolatban más forrás nem említi. Nyilvánvalóan itt azokról a podóliai oroszokról van szó, akik tatár függésben voltak, a tatároknak fizettek adót, és tatár uraik kényszerítették ôket a harcaikban való fegyveres részvételre október 16-án kelt oklevelében I. Lajos birtokot ad Lapadi Miklósnak érdemeiért, melyeket in quibusdam conflictibus contra Tartaros huic regno insultantes habitis trina (tertia?) vice exhibuit. 16 Az idô közelsége miatt itt esetleg gondolhatunk az 1345-ös eseményre is, de a bizonyos összecsapások kifejezés másra is utalhat november 19-én kelt oklevelében I. Lajos várépítési engedélyt ad Töttös ajtónálló mesternek, aki a várban suum et liberorum suorum capita atque bona a presenti formidine adventus perfide gentis tartarorum, nunc contra regnum nostrum ut auditur venire satagentium tueri queat. 17 A tatár veszélyre itt általában történik utalás, a megfogalmazás jól jelzi, hogy a tatár támadásoktól való félelem Lackfi András hadjárata után is tovább élt. Szintén egy közelebbrôl nem azonosítható tatár-magyar összecsapásra utal I. Lajos november 13-án kelt oklevele, melyben a király megerôsíti atyjának, I. Károlynak egy Doboka vármegyei birtokról szóló adománylevelét. A renovatio-t kérô Suky Miklós és fiai a tatárok betörései ellen védték a végeket, ezért a három fiút, Barabást, Mihályt és Éliást a király szolgálataikért jutalmazza, specialiter in quodam conflictu contra sevam gentem Tartarorum confinia regni nostri tirannice invadere attentancium habito, ubi quidam frater eorum uterinus David nomine pro fidelitate sacre regie corone observanda viriliter dimicando exstitit interuentus, dictusque Barrabas 12. CD Fejér XI , a teljes oklevél uo Az oklevél mai helye: MOL Df (Engel Pál közlése). 13. WERTNER ( ) szerint a tatár hadjárat az 1343-as szerb hadjárat után 1344-ben vagy 1345 elején zajlott le nem jöhet itt szóba, mivel a Minorita Névtelen adata alapján biztos, hogy 1345 februárja a jó dátum (l. feljebb). Vö. még KRISTÓ Az oklevelet az esztergomi fôkáptalan hiteles helyi levéltárából kiadta PÓR Az oklevélben említett tatár hadjáratra hivatkozik, Pór nyomán, Wertner ( ) is. 15. PÓR MOL Dl = 137/354/360: MOL Dl Erre a kiadatlan oklevélre Engel Pál volt szíves figyelmemet felhívni. 17. MOL Dl Erre a szintén kiadatlan oklevélre is Engel Pál volt kedves figyelmemet felhívni. 22

7 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI quinque vulneribus letalibus sauciatus. 18 Pontosan nem megállapítható, hogy milyen összecsapásra utal az oklevél, de mivel Suky Dávid november 9-én még élt, feltehetô, hogy az 1345-ös hadjáratban résztvett és ott esett el. 19 Szintén a tatárok elleni hadról van szó, pontosabb meghatározás nélkül, Nagy Lajos király április 23-i oklevelében. A Nyitra vármegyei Patvaróci család Péter nevû tagja kap adományt, és érdemei között szerepel, hogy testvérével, Jánossal együtt Péter is ott volt, mikor a király a tatárok ellen vezette hadát; János elesett, Péter pedig megsebesült. 20 Végül megemlítjük, hogy Pór Antal 21 az 1345-ös tatár hadjárathoz vonta a Székely Oklevéltár egy 1353-ban kelt oklevelét is, 22 de az oklevél hitelességét Wertner kétségbe vonta. 23 Az 1345-ös Lackfi András vezette hadjárat és az utána való években esetleg elôforduló kisebb-nagyobb székely-tatár csetepaték után az 1350-es években kerül elô ismét a tatár veszély, mégpedig a litván hadjáratokkal kapcsolatban. Nagy Lajos király elsô litván hadjáratát 1351-ben indította, errôl részletesen tájékoztat a Minorita Névtelen mûve XVI. fejezetében. 24 Ebben a hadjáratban, mely azzal végzôdik, hogy Keystut litván fejedelem becsapja a magyar királyt és elszökik táborából, tatárokról nem esik szó. A következô évben induló újabb hadjárat kapcsán azonban a tatárok is megjelennek a történésekben. A második litván hadjárat február 22-én indult Budáról Ruténország irányában ( de Buda versus Rutheniam ). 25 A magyar csapatok március 21-én érkeztek Belc várához ( in Belz castrum in confinibus Tartarorum ), 26 ahol találkoztak a szövetséges lengyel király seregével. A várat a litvánok tartották kézben, védôje Drozge várnagy (castellanus) volt. Sok áldozatot követelô sikertelen ostrom után, melynek során a király maga is életveszélyes helyzetbe került, április 1-én Lajos király visszavonulást parancsolt. Ô maga embereivel Lodoméria felé indult el, mely az idô tájt lengyel fennhatóság alatt állott, de nem tudott élelmet szerezni, mivel a tatárok és litvánok mindent felprédáltak ( per Tartaros et Lithuanos cuncta fuerant deuastata ). Tehát a tatárok itt megjelennek mint a litvánok szövetségesei, akik a lengyelek és magyarok 18. CD And. V A teljes oklevél szövege: uo ; az oklevél jelenlegi lelôhelye: MOL Dl (Engel Pál közlése). Az oklevélrôl ld. még WERTNER WERTNER A Reviczky levéltárban (272. sz.) volt oklevelet megemlíti, de nem adta ki FOLLAJTÁR Ld. még, Follajtár nyomán, WERTNER Utóbbi felhívja a figyelmet, hogy a király ellenük vezette hadát kifejezés nem feltétlenül arra utal, hogy a király személyesen is részt vett volna a hadban. 21. PÓR SzékOkl. I WERTNER KRISTÓ ; Font. dom. III A második hadjárat leírását ld. a Minorita Névtelen mûvének XVII. fejezetében (KRISTÓ ; Font. dom. III, ). 26. Belc ma a Moldvai Köztársaság területén van, Bãlti néven Kiæineutól északnyugatra egy kb lakosú város, orosz-ukrán neve Belzy Kristónál ( , n. 579) tévesen mint nyugat-ukrajnai város szerepel. 23

8 V ÁSÁRY I STVÁN ellen harcoltak. Innen a király Londnia városába ment, 27 ahonnan sietôsen távozott, mivel veszély fenyegette az összegyûlt tatárok részérôl ( periculum erat per Tartaros ibidem congregatos ). Következô úti állomása egy Pridiprocs (Pridipoch) nevû falu volt, 28 ahonnan április 5-én a tatárok Olt nevû nagy folyójához ért ( venit ad magnum fluuium Tartarorum nomine Olth ). Átúsztatták, majd másnap késôn az Etel folyóhoz érkeztek, amelynek környékén, teszi hozzá a krónikás, állítólag Attila született, mikor a magyarok Szkítiából Pannóniába vándoroltak ( venerunt ad fluuium Ethel, circa cuius ripam olim Atila natus fuisse perhibetur, cum cetus Hungarorum de Scitia in Pannoniam transmigrauit ). E két utóbbi folyónévnél álljunk meg egy pillanatra. Az elsô esetében nyilvánvaló tévedésrôl lehet szó, hiszen az események Podóliában Lodoméria irányában játszódnak, az Olt folyó pedig Erdélybôl indulva Havaselvén átfolyva ömlik a Dunába, a körülötte fekvô területnek az Olténia nevet kölcsönözve. Az Etel folyónév pedig, mely Etelköz nevébôl közismert, sokféle magyarázattal rendelkezik. A magyarba a törökbôl került át, ahol eredetileg bizonyára a Volga folyó neve volt (Etel, Etil, Itil, Idil alakban sok régi török nyelvben így nevezték és sok mai török nyelvben így is nevezik a Volgát), de (nagy) folyó jelentésû appellativumként a Donra, Dnyeperre, Dnyeszterre vagy akár más folyókra is alkalmazhatták. 29 Dékáni 30 az Etel folyót a Dnyeszterrel azonosítja, Kristó pedig az Olt nevet látja a Dnyeszter helyetti tévesztésnek, és az Etel nevet a Prut megfelelôjének véli. 31 Lehetséges ötletek, de bizonyítékok híján csak ötletek, melyeket egyedül a földrajzi környezet valószínûsít valamelyest. A hun Attila király említése itt az Etel folyó és Attila nevének ismert középkori etimológiás összekapcsolására utal. Mindenesetre a magyarok az Etel (tehát Prut?) folyónál értesültek két orosz hírvivôtôl, hogy hétezer tatár és kétezer orosz ( septem millia Tartarorum et duo millia Ruthenorum ) üldözi a királyt és seregét. Késôbb újabb oroszok érkeztek, akik hírül adták, hogy a tatárok Kataja irányába távoztak, mert azt hallották, hogy a magyar király távozott ( exercitus Tartarorum regem Hungarorum recessisse audiuisset, et contra Kathayam 32 diuertisset ). A király e hírre átúsztatott a folyón, és egy Dobravihuca (?) (Dobrauihwzca) nevû 33 udvarházban (curia) szállt meg. Ezek után a Szeret folyón átkelve Munkácsra érkezett s onnan, Nagyvárad érintésével haza Budára. A veszélyes és eredménytelen litván hadjárat véget ért. A tatárokkal nem ütközött meg a magyar sereg, de láthatatlan fenyegetésként, a tatárok orosz szövetségeseikkel követték a magyar hadakat. 27. Azonosítatlan városnév, Kristó szerint ( , n. 595) valószínûleg romlott alak, melyet Lodoméria (ma Volodimir Volynskij) városával azonosíthatunk; a nagy földrajzi távolság és a király késôbbi menekülési útvonalától való eltérés miatt azonban ez a feltevés nem valószínû. 28. Azonosítatlan, láthatólag szláv eredetû helynév Podóliában. 29. Etel-re és Etelköz-re ld. KMTL (Zimonyi I.). 30. DÉKÁNI , n KRISTÓ , nn. 598, Ez a városnév itt Kitajgorod-ra utalhat, mely egy Dnyeszter-menti nyugat-ukrajnai város; már így vélte Dékáni is ( , n. 1). 33. Azonosítatlan helynév. 24

9 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI Az 1352-es események nehezen kihámozható és torzított formában megôrzôdtek Matteo Villani Krónikájában (lib. II, cap. 72). Villani arról beszél, hogy egy tatár király Proslavia királya ellen vonult, aki a magyar királytól kért segítséget. Utóbbi negyvenezer lovas íjászt küldött, s együtt vették fel a küzdelmet a tatárokkal; a tatár túlerô gyôzött, de ennek ellenére a tatárok is visszatértek országukba. Mindez halvány visszfénye azoknak az eseményeknek, melyek során a lengyelek és magyarok együtt vonultak a litvánok ellen, akiket viszont a tatárok és oroszok segítettek harcaik során. Nyilván a Proslavia terminus mögött húzódó politikai és népi sokszínûség zavarta meg Villanit: a nyugati orosz területek, az egykori Halics és Lodoméria elôször tatár fennhatóság alá kerültek, de Lodomérra Lengyelország, Halicsra Magyarország is igényt tartott. A XIV. században megjelentek a litvánok is mint új hódító hatalom a térségben, akik jól egyensúlyoztak a tatár, orosz, lengyel és magyar érdekek között. A területek lakossága viszont többségében keleti szláv volt, a nyugati részeken lengyelekkel. Nyilván errôl a politikai és népiségi sokszínûségrôl a távoli Firenze polgárának fogalma sem volt, így érthetô az egyszerûsítô, meseszerû elôadás. Bár lényegében az eseményekkel egyidôben, de nyilván áttételesen és torzítva jutottak a szerzôhöz az információk, ahogyan maga is írja a beszámolója végén: Ezt a hírt 1352 áprilisában több felôl s különbözô oldalról vettük Firenzében. 34 Bár Matteo Villani híradása semmi érdemi mozzanattal nem járul hozzá az es hadjárat jobb megismeréséhez, a régebbi magyar történetírásban több mint egy évszázados tévedés kiinduló pontja volt. A tévesztés a kiváló Pray Györgynél kezdôdött, aki valamilyen módon összekeverte az 1345-ös Lackfi-féle tatár és az 1352-es litván hadjáratot. A Lackfi-féle hadjáratot az 1352-es évnél tárgyalja és hivatkozik Villani szövegére (lib. 2, cap. 72): Andream Transilvaniae Vayvodam, cui quadraginta equitum millia auxilio miserat, 35 majd András vajda a tatárokat a Dnyeszteren túlra ( trans Borysthenem ) ûzte. Pray tévesztése ezután könyvrôl könyvre vándorolt, Katona István is 1352-nél tárgyalja az Atlamos-féle összecsapást, 36 s e két nagy tekintélyû történésztôl aztán a késôbbi összefoglaló munkák sorra átvették, így J. Engel, Szalay László vagy Horváth Mihály is. 37 Végezetül két évvel a második litván hadjárat után, 1354-bôl Matteo Villani egy újabb keleti magyar hadjáratról tudósít, melyet a király a tatárok ellen vezetett. Krónikája 4. könyvének 5. fejezetében ezt írja: 34. Questa novella avemmo da più e diverse parti in Firenze de mese d aprile 1352 (RÁCZ ; RACHELI II. 84). Hasonló eredményre jutott Villani adatainak értékelésében már HRUŠEVS KYJ 1907 is (http://litopys.org.ua/hrushrus/iur49901.htm), aki szerint a re di Prosclavia alatt Kázmér lengyel királyt kell értenünk. 35. PRAY II KATONA X ben Andreas Latzkovics -ot küldi a király a tatárok ellen in die heutige Moldau, aki aztán a tatárokat bis in die Krim üldözte (ENGEL II. 88); 1352-ben az erdélyi vajda, Lackfi András a székelyek élén a tatárok ellen indult, a kalózokat megverte és a Dneszter megé szorította (SZALAY II. 206); Horváth Mihály a hibát tovább tetézi azzal, hogy az 1352-es évszám helyett tévesen 1452-t ír (HORVÁTH II. 270). 25

10 V ÁSÁRY I STVÁN Miként ment a magyar király nagy sereggel egy tatár király ellen. Az 1354-ik év ugyanazon szakaszában [a IV.3-ban április 17-ét említi] Lajos, Magyarország királya, összegyûjtötte a maga erejét s a lengyelországi meg a prosclaviai király embereit, s nagymennyiségû élelmiszerrel megrakodva, lovassal puszta helyeken át 15 napi fárasztó menet után a tatár nép egy nagy királyának országába tört. S annak országába érve, már-már az ország dúlásához fogott, midôn amaz ország királya, egy igen fiatal ember, engedélyt kéretett a magyar királytól, hogy csekély kísérettel biztonságban megjelenhessen elôtte. Az engedély megnyerése után 100 fényes díszbe öltözött fôúrral eljött s tisztelgés után megkérdezte, miért jött a magyar király haderôvel az ô országába s mit akar tôle. A király azt felelte, hogy azért tört rá, mert nem keresztény, s három dolgot kíván tôle: elôször legyen kereszténnyé népével egyetemben, másodszor ismerje el az ô fennhatóságát, harmadszor hódolata jeléül fizessen bizonyos évi adót, minek fejében ô védôje lesz. Az ifjú felelt: Lásd csak magyar király, az én seregem egyedül országom erejébôl, nagyjaim segélye nélkül is sokkal nagyobb a tiednél; s biztosítlak, hogy oda jutottál, hogy ha akarnám, fényes diadalt arathatnék feletted s néped felett; de mivel kedvem van kereszténnyé lenni, hajlom kérésedre s igyekszem a maga idejében megtenni a te segélyeddel meg a pápáéval. S megegyezésre jutva, a magyar királyt nagy tisztelettel halmozta el, s elkísérte birodalma határáig. Hanem oda érkeztében Magyarország nagyjai féltékenységbôl, nehogy királyuk az ô meghódolásával túlhatalomra jusson, nem részesítették tiszteletben, s ez okozta, hogy a tatár király jóakarata s a magyar király szándéka meghiúsult. 38 Errôl a tatár hadjáratról semmilyen más forrás nem tud. Villani elôadásmódja igen laza, szokás szerint túlzó vagy egyszerûen semmitmondó adatokat közöl. Nem mond többet, minthogy Lajos király 1354-ben hadat vezetett egy tatár uralkodó ellen ( a tatár nép egy nagy királyának országába tört ), aki igen fiatal volt, s akit majdnem sikerült kereszténynek megtérítenie, de a magyar fõurak irígysége megakadályozta ebben. A hadjárat végül is összecsapás nélkül ért véget. A mesés elôadásmód és a semmitmondás, valamint a többi forráshely hallgatása az 1354-es hadjáratról erôsen kétségessé teszi, hogy egyáltalán hitelt adjunk-e ennek a történetnek. Az eseményekhez közel levô lengyel Jan Dlugosz például semmilyen magyar-tatár összecsapásról nem tud ezekben az években. Ha valami magyar-tatár összecsapás halvány emléke húzódott is meg az események hátterében, Villani ezen tudósításának forrásértéke mindenképpen rendkívül csekély. Ennek ellenére a magyar kutatás Pray György óta készpénznek vette Villani tudósítását, így írt róla Katona István, Szalay László, Pór Antal és Wertner Mór. 39 Pór Antal még a fiatal tatár kánt is meghatározhatónak vélte Özbek fia Tinibek személyében, 40 nem tudva, hogy Tinibeket testvére Dzsánibek kán még 38. RÁCZ Az olasz eredetit ld. RACHELI II PRAY II ; KATONA X ; SZALAY II ; PÓR ; MOT III ; WERTNER Pray s utána a többi idézett munka is hivatkozik rá, hogy Lajos király a Bugon túli területekre tört be. Ennek semmi nyomát Villaniban nem találni, így nem tudni, hogy Pray honnan vette. Az ôsforrás tehát Pray volt, akire aztán mindenki szorgalmasan hivatkozott. 40. PÓR

11 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI trónraléptekor, 1342-ben eltette láb alól, 41 tehát 1354-ben nem élhetett már. Hóman Bálint pedig egész történetet kerekít ki Villani megbízhatatlan híradásából, teljesen összekeverve a litván és tatár hadjáratok eseményeit: az 1354-es hadjárat kapcsán említi az 1352-ben szereplô Etel folyót, ahol a magyar király békét kötött volna a Villani szerint kereszténységre hajló fiatal tatár uralkodóval, akit az Arany Horda uralkodójával, Dzsánibek kánnal azonosít minden alap nélkül. 42 Összegezve vizsgálódásaink eredményét, megállapíthatjuk, hogy Nagy Lajos király uralkodása idején lényegében egy komoly hadjárat volt a tatárok ellen 1345-ben, melyet nem személyesen a király, hanem Lackfi András székely ispán vezetett székely harcosai élén. Ez az összecsapás a magyar fél gyôzelmével ért véget. A következô években elôfordulhattak ugyan még kisebb csetepaték a Kárpátoktól keletre a tatárok és a székelyek között, de ezekrôl részletes tudósítások nem maradtak fenn. Az 1352-es második litván hadjárat során, melyben személyesen vett részt a király, végig ott lebegett a litván-szövetséges tatárokkal való összecsapás lehetôsége, de ez végül is elmaradt. Ami pedig az 1354-es tatár hadjáratot illeti, melyrôl szóló híradás egyedül Matteo Villani krónikájában maradt fenn, s melyet a régebbi magyar történetírás tényként elfogadott, annak megtörténte, a forrás alaposabb vizsgálata után, legalább is megkérdôjelezhetô. A tatár-magyar összecsapások megritkulása és végül elhalása a jelzett idôszakban egyértelmûen az Arany Horda nyugati területeinek meggyengülésével magyarázható. A havaselvi és moldvai román fejedelemségek létrejötte és a litván hatalom megerôsödése és terjeszkedése a tatárok kiszorulását vonta maga után az Al-Duna és Dnyeszter közötti területrôl, valamint Podólia és Volhynia térségébôl. Ezzel viszont a Magyar Királyság közvetlen tatár veszélyeztetettsége megszûnt. A tatárok egyre inkább csak mint a litvánok szövetséges segédcsapatai kerülhettek volna szembe a csatatéren magyar csapatokkal, 1345 után azonban, mint láttuk, ez sem történt meg. Rövidítések BELLUS KRISTÓ 2001 Thuróczy János: A magyarok krónikája; Rogerius mester: Siralmas ének. Ford. BELLUS Ibolya és KRISTÓ Gyula. (Milleniumi magyar történelem. Források.) Budapest CD And. Anjoukori Okmánytár. Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I-VII. Budapestini CD Fejér FEJÉR, Georgius: Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis I-XLIII. Budae CSÁNKI CSÁNKI Dezsô: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I-V. Budapest DÉKÁNI 1906 DÉKÁNI K.: Küküllei János Nagy Lajos király viselt dolgairól. (Középkori krónikások V). Brassó SPULER HÓMAN SZEKFÛ II

12 V ÁSÁRY I STVÁN DÉKÁNI 1910 MOL Df MOL Dl ENGEL Arch. DÉKÁNI K.: János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. (Középkori krónikások XI). Budapest Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyûjtemény Magyar Országos Levéltár, Mohács elôtti gyûjtemény ENGEL Pál: Magyarország világi archontológiája I-II. (História Könyvtár: Kronológiák, adatárak 5. CD-ROM). Budapest. ENGEL ENGEL, Johann Christian von: Geschichte des ungrischen Reichs. I-V. Wien EtSz. GOMBOCZ Zoltán MELICH János: Magyar etymologiai szótár. Budapest. I: ; II: FOLLAJTÁR 1910 FOLLAJTÁR J.: A Patvarócziak. Turul 28 (1910) Font. dom. GERÉB 1960 GIURESCU 1935 GOMBOCZ 1915 GROUSSET 1970 FLORIANUS, M.: Historiae Hungaricae fontes domestici. I-IV. Quinqueecclesiis [Pécs] Budapest Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája. Ford. GERÉB L. (Monumenta Hungarica IV.) Budapest GIURESCU, Constantin C.: Istoria Românilor I: Din cele mai vechi timpuri pânã la moartea lui Alexandru cel Bun (1432). Bukarest GOMBOCZ Zoltán: Árpádkori török személyneveink. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 16). Budapest GROUSSET, R.: The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Brunswick New Jersey HÓMAN SZEKFÛ HÓMAN Bálint SZEKFÛ Gyula: Magyar történet. I-V. Budapest HORVÁTH 1978 THURÓCZY János: A magyarok krónikája. Fordította HORVÁTH János. Budapest HORVÁTH HORVÁTH Mihály: A magyarok története. I-VI. Pest HOUTSMA 1894 HOUTSMA, M. Th.: Ein türkisch-arabisches Glossar nach der Leidener Handschrift. Leiden HRUŠEVS KYJ 1907 HRUŠEVS KYJ, M. S., Istorija Ukraïni-Rusi IV. Kiïv L viv KARÁCSONYI 1912 KARÁCSONYI János: Az erdélyi székelyek elsô hadjárata 1210-ben. Századok 46 (1912) KATONA KATONA, Stephanus: Historia critica regum Hungariae. I-XIV. Budae KMTL Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Fôszerk. KRISTÓ Gyula. Szerk. ENGEL Pál MAKK Ferenc. Budapest KRISTÓ 1988 KRISTÓ Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest KRISTÓ 2000 Küküllei János, Lajos király krónikája; Névtelen szerzô, Geszta Lajos királyról. Kiad. KRISTÓ Gyula. (Milleniumi magyar történelem. Források.) Budapest MOT Magyarország története. I-X. Szerk. SZILÁGYI D. Budapest PEKÁR 1904 PEKÁR K.: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika. Történelmi Tár Ú.F. 5 (1904) PÓR 1892 PÓR Antal: Nagy Lajos (Magyar Történelmi Életrajzok). Budapest PÓR 1909 PÓR Antal: Macska Domokos, királyi kardhordó, erdélyi alvajda Turul 27 (1909) PÓR PÓR Antal: Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végeig Klny. PRAY PRAY, Georgius: Annales veteres Regni Hungariae I-II. Vindobonae [Bécs] RACHELI Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe e correddate di note filologiche e storiche. I- II. Ed. A. RACHELI. Trieste RÁCZ 1909 A három Villani kónikája. Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. Ford. RÁCZ M. (Középkori Krónikások VIII-IX). Budapest SPULER 1965 SPULER, B.: Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland Wiesbaden (Elsô kiadás: Leipzig 1943.) SZALAY SZALAY L.: Magyarország története. I-V. Pest

13 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI SZÉKELY 1988 SZÉKELY György: Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyományokban és az egyetemes összefüggésekben. Századok 122 (1988) SzékOkl. Székely Oklevéltár Közzéteszi BARABÁS Samu. Budapest THEINER THEINER, Augustinus: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. I-II. Romae THURÓCZY 1985 Johannes de THUROCZ: Chronica Hungarorum I. Textus. Edd. Elisabeth GALÁNTAI Julius KRISTÓ. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum SN VII). Budapest VÁSÁRY 1986 VÁSÁRY István: Az Arany Horda. Budapest VÁSÁRY 2005 VÁSÁRY István: Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, Cambridge WERTNER 1918 WERTNER Mór: Nagy Lajos király hadjáratai ( ). Hadtörténeti Közlemények 19 (1918) ,

14 V ÁSÁRY I STVÁN ABSTRACT THE TATAR CAMPAIGNS OF KING LOUIS THE GREAT István Vásáry After the second Tatar invasion of Hungary in 1285 the Tatar danger in the 14th century became less imminent but the Tatar factor in the formation of the Oriental policy of the Hungarian Kingdom retained its significance. The Tatar-Hungarian contacts during the reign of King Louis the Great ( ) have been several times treated of at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries but since then no special study has tackled the question. This fact alone would justify a thorough revision of the Tatar campaigns of Louis the Great, which is the objective of the present study. After a thorough scrutiny of the sources the paper arrives at the following conclusions. There was one organised campaign against the Tatars during the reign of Louis the Great, namely that in The King did not personally participate in this campaign but sent Andrew Lackfi, ispán of the Székelys of Transylvania to fight the Tatars. This clash ended with the Tatars defeat and the death of their chief Atlamosh. In the subesequent years, east of the Carpathian ranges minor clashes of the Székely and Tatars might have occurred but we possess no trustworthy accounts of them. Throughout the course of the second Lithuanian campaign in 1352, in which the King took part personally, an open clash with the Tatars, who were allies of the Lithuanian forces, was imminent but finally did not occur. There was another alleged Lithuanian campaign reported only in the Chronicle of Matteo Villani, but the unreliability of the source strongly questions the authenticity of this account. The gradual decrease in the number of Hungarian-Tatar military encounters and their total cessation by the mid-fourteenth century clearly indicate the weakening of the western territories of the Golden Horde. The foundation of the Wallachian and Moldavian Principalities and the strengthening and expansion of the young Lithuanian state resulted in the gradual withdrawal of the Tatars from the region between the Lower Danube and the Dniester, and from Podolia and Volhynia. The Tatars ceased to directly endanger the Hungarian Kingdom, and after 1345 no military clashes occurred. 30

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége Visy Zsolt egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem DANUBE LIMES KONFERENCIA Tájékoztatás a világörökségi jelölésről Budapest, 2010. január

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA DUHAY GÁBOR MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET A TURUL LEGENDA SZEREPE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN A TURUL AZ ŐSHAZÁBAN A FEJEDELMEK KERESETT VADÁSZMADARA VOLT ÍRÁSOK A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNÉTÉRŐL:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

[HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 p. [HU 0002] Anonymus,

[HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 p. [HU 0002] Anonymus, [HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 [HU 0002] Anonymus, Gesta Hungarorum, Budapest, Magyar Helikon, 1977. [HU

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

A pálinka mint hungarikum

A pálinka mint hungarikum A pálinka mint hungarikum 2010.06.01. Vidékfejlesztési Minisztérium Gyaraky Zoltán főosztályvezető Egy kis pálinka történelem Magyarországon a XIV. században aqua vitae reginae Hungariae A XV. században

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22.

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Az 1800-ban a jászkunokból toborzott Nádor huszárok emlékére alakult a Nagykun Nádor Huszár Bandérium

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe

MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe MS 6690 : The Angevins: Society, Politics, Culture in Fourteenth Century Central Europe (Friday 11:00 12:40, Seminar, 2 credits) Instructor: Marianne Sághy (Room FT 506) Tel. 06 30 647 3347 E mail: saghym@ceu.hu

Részletesebben