Nagy Lajos tatár hadjáratai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Lajos tatár hadjáratai"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Nagy Lajos tatár hadjáratai V ÁSÁRY I STVÁN Dzsingisz kánnak, a mongol-tatár világhódítónak birodalma halálakor (1227) már Ázsia jelentôs részére kiterjedt, de fiai és unokái, a nagy hódító szellemi hagyatékának megfelelôen, tovább tágították a tatár világbirodalmat. Ezen összbirodalmi vállalkozások közül az egyik legjelentôsebb az es nyugati hadjárat volt, melynek eredményeképpen Volgai Bulgária és az Orosz fejedelemségek tatár uralom alá kerültek. E hadjárat zárószakaszát képezte a magyar és lengyel tatárjárás 1241-ben, melynek lefolyását és hatásait a nemzetközi és magyar történettudomány részletesen elemezte. Bár a közvetlen tatár veszély 1241 végén, a tatárok kivonulásával véget ért, még több mint száz évig a magyar királyságnak szembe kellett néznie a tatár betörések veszélyével és egy esetleges nagyobb tatár hadjárattal. Ez utóbbi végül is csak egyszer következett be, 1285-ben, a magyar történeti irodalomban sokszor (de nem egészen pontosan és indokoltan) második tatárjárásnak nevezett tatár betörés során. 1 Károly Róbert ( ), majd különösen Nagy Lajos ( ) királyaink országlása idején az erôsôdô és terjeszkedô magyar királyság számára egyre kevesebb veszélyt jelentettek a tatárok, viszont az ország keleti politikájában, így a lengyelekkel, litvánokkal és oroszokkal alakított viszonyban a tatár tényezô értelemszerûen kulcsfontosságú maradt. A Nagy Lajos uralkodása idei tatár-magyar kapcsolatokat a XIX. század végi, XX. század elei magyar történettudomány számba vette ugyan, de száz éve szinte semmi új és érdemi nem történt e téren. Ha más nem is, de a tatárok és az Arany Hordára vonatkozó ismereteink jelentôs bôvülése az elmúlt fél évszázadban, indoklottá teszi, hogy újra áttekintsük Nagy Lajos tatár hadjáratait, illetve keleti hadjáratainak tatár vonatkozásait. Erre az összegzésre nem egyszer bíztatott Engel Pál, a körünkbôl oly fájdalmasan hamar eltávozott nagyszerû történettudós. Végül is ezt a témát feldolgozó cikkemet 65. születésnapját ünneplô barátunknak, a kiváló régész-történész 1. Legutóbb részletesen SZÉKELY

2 V ÁSÁRY I STVÁN Pálóczi Horváth Andrásnak ajánlom, aki oly sokat tett a középkori Magyarország keleti, elsôsorban kun és tatár kapcsolatainak feltárásában. Az 1340-es évek elején a kelet- és közép-európai térség meghatározó államaiban olyan új országvezetôk kerültek hatalomra, akik széles látókörrel és koncepcióval rendelkeztek, és akik hosszú ideig (van, amelyik 15 évig, van, amelyik 40 évig) ültek trónjukon, így alapvetôen rányomták személyiségük bélyegét a korra. Az Arany Horda trónját Dzsánibek kán foglalta el ( ), a moszkvai nagyfejedelem Kalita Iván fia, Szimeon Ivanovics lett ( ), a feltörekvô kelet-európai hatalom Litvánia trónjára Algirdas (Olgierd) ( ) került, a lengyel trónon III. (Nagy) Kázmér ült, míg nálunk az Anjou-házi Nagy Lajos ( ) király uralkodott. A Nagy Mongol Birodalom, mely de jure az 1260-as évekig állott fenn, majd de facto négy nagyobb részbirodalomban, ún. uluszban folytatta a különbözô dzsingiszida ágak uralma alatt állami életét, lényegében a XIV. század közepére gyengül meg, illetve több helyen végleg fel is bomlik. Az iráni Hülegidák, vagy másnéven az ilkánok utolsó legitim uralkodója, Abú Szaíd 1335-ben halt meg, majd egy rövidebb kaotikus periódus után 1353-tól helyi dinasztiák veszik át az uralmat Iránban. Csagatáj uluszában, Közép- Ázsiában, Kazan kán halála után (1346) anarchia és szakadások következnek, melyek elvezetnek Timur Lenk hatalomátvételéhez. A keleti uluszban, a Jüan-dinasztia Kínájában pedig az utolsó mongol uralkodó, Togon-Temür után 1368-ban a kínai Mingdinasztia veszi át az uralmat. Az Arany Horda is majd Dzsánibek fia, Berdibek halála után 1359-ben éli át elsô hosszabb állami válságát, mely egy húsz éves anarchia periódusába torkollik. 2 Dzsánibek uralkodás idején azonban ( ) az Arany Horda még lényegében az Özbek kán uralkodása alatt elinduló ( ) fénykorát éli, melynek betetôzése volt a rég áhított Azerbajdzsánnak az elfoglalása 1357-ben. Ugyanakkor Kelet-Európában a tatár hatalom gyengülésének enyhén érezhetô jelei mutatkoznak, elsôsorban Litvánia hatalmának emelkedése és az orosz fejedelemségek lassú erôsödése által. A tatár hatalomnak egyre kevesebb ereje és kedve van legnyugatibb területeinek fenntartásához, s a tatár hatalomnak ez az egyre inkább érezhetô lazulása vezet el majd az 1360-as években Moldva önállósodásához, illetve Podóliának litván fennhatóság alá kerüléséhez. Ezeken a területeken a tatár uralom azután már sohasem állt helyre. Ez tehát az a történelmi háttér, melybe Nagy Lajos tatár hadjáratait bele kell helyeznünk. Lényegében két olyan idôpont van, amelyben forrásaink beszélnek Nagy Lajos tatár hadjáratairól. Az egyik az 1345-ös év, a másik idôpont az közötti éveket foglalja magába. Az 1345-ös tatár eseményekrôl elôször a magyar történeti irodalomban Pór Antal rajzolt korrekt képet, 3 Küküllei János, a Minorita Névtelen és pár Anjou-kori oklevél alapján. A nemzetközi szakirodalomban is alkalomadtán megemlítették, hogy az 1345-ben Erdélybe betörô tatárokat a magyarok leverték, és veze- 2. Ezekre az eseményekre ld. GROUSSET , , , ; SPULER ; VÁSÁRY PÓR ; lényegében ugyanezt ismétli MOT III

3 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI tôiket elfogták, s így a magyar befolyási övezet keleten a Dnyeszter folyóig kitolódott, bár a tatár betörések veszélye nem múlt el végleg. 4 Lássuk hát elôször az elbeszélô forrásokat. Küküllei János Nagy Lajos krónikája c. mûvében (6. fejezet), melyet Thuróczi János krónikája és a Dubnici és Budai Krónika szövege ôrzött meg, így ír: A tatárok elleni hadjáratról. Amikor a tatároknak Magyarország ellen dühöngô népei az erdélyi rész határait és a székelyeket gyakorta megtámadták, a király Lackfi András erdélyi vajdát, a serény és harcias férfiút a székelyekkel, a nemesekkel és erôs hadinéppel e tatárok ellen küldte. Azon földre, amelyen laktak, erôvel behatolván, és velük nagy sereggel a mezôn szembeszállván Atlamos nevû fejedelmükkkel együtt legyôzte, és e fejedelmüket lefejezte, és sok zászlót meg tatár foglyot küldött a királyi felségnek Visegrádra. Ezt követôen a székelyek is sûrûn rátörtek a tatárokra, és nagy zsákmánynyal tértek haza. Akik pedig a tatárok közül megmaradtak, a nagy távolságra levô tengerpartra a többi tatárhoz menekültek. 5 A Minorita Névtelen (8. fej.), aki más forrásokból merített, néhány részlettel egészíti ki a Küküllei szövegét: Az Úr évében, Lajos király koronázása után a 3. esztendôben gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepe körül a székelyek az akkor körükben tartózkodó kevés magyarral együtt Isten segítségével a tatárok ellen vonultak, a tatárok sokaságát saját földjükön kardélen elveszejtették. Ott Atlamos nevû igen hatalmas fejedelmüket is, a kán után a másodikat, aki magának a kánnak a testvérét vette feleségül, élve elfogták, de utóbb lefejezték, noha kiváltásáért mérhetetlen pénzt ígértek, ám a magyarok a jövôre gondolva elutasították ezt. Azok zászlait, sok foglyot, sok zsákmányt, fôleg aranyat és ezüstöt, nagy értékû tárgyakat, továbbá drágaköveket és értékes ruhákat is földjükre hoztak. Közöttük a harc három napig megszakítás nélkül tartott GIURESCU , 357, 374; SPULER KRISTÓ Küküllei régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB 1960, 45. Küküllei szövegére Thuróczynál (136. fej.) ld. BELLUS KRISTÓ 2001, 185; HORVÁTH 1978, A latin eredeti: Item cum gentes tartarorum in regnum Hungariae seuientes confinia partis Transsiluaniensis et siculos sepe infestarent, rex ipse strenuum et bellicosum virum Andream filium Lachk vayvodam transsiluaniensem contra ipsos tartaros cum siculis nobilibus et valida gente destinauit, qui terram in qua habitabant potenter subintrantes cum principe eorum nomine Athlamos ad resistendum eidem cum magno exercitu in campo obuiantes debellarunt, et ipsum principem eorum decapitauerunt, ac multa banderia et captiuos tartaros regie maiestati in Vysegrad transmiserunt. Post hec eciam siculi eosdem tartaros sepius inuaserunt, et cum magna preda ad propria redierunt. Qui autem ex ipsis tartaris remanserunt, ad partes maritimas longe distantes ad alios tartaros fugerunt. (Font. dom. III, ). 6. KRISTÓ A Minorita Névtelen régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB A latin eredeti: Item anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, post coronacionem regis Lodouici tercio, circa festum Purificationis beate virginis Marie, Siculi cum paucis Hungaris, qui tunc in medio eorum existebant, contra Tartaros procedentes deo auxiliante, innumerabilem multitudinem Tartarorum in terra ipsorum in ore gladij percusserunt. Ubi eciam princeps eorum valde potens nomine Othlamus, secundus post Kanum, qui habebat in uxorem sororem ipsius Kani, viuus captus est, sed postea decollatus: pro cuius redempcione quasi infinitam pecuniam promittebant. Sed hungari spreuerunt, precauentes futura; vexilla eciam eorum portantes in terram suam, multosque captiuos, et spolia multa nimis in auro et argento, curialibus, necnon gemmis et vestibus preciosis, durauitque bellum inter eos tribus continuis diebus. (Font. dom. III, ). 19

4 V ÁSÁRY I STVÁN A két narratív forrás szerencsésen egészíti ki egymást, így viszonylag világos képet alkothatunk az eseményekrôl. Világossá válik, hogy az elôzmény az volt, hogy a tatárok gyakran becsaptak Erdélybe és megtámadták (sepe infestarent) a székelyeket. Ez késztette Lajos királyt, hogy büntetô expedíciót küldjön a tatárok saját területére (terram in qua habitabant; in terra ipsorum [mármint Tartarorum]). Hogy ez a terület hol lehetett, nincsen világos utalás forrásainkban, de valószínûsíthetô, hogy az egykori Cumaniának a Kárpátok és Prut közé esô területén, a késôbbi Moldva földjén ütközhettek meg a székelyek és tatárok, mivel Havaselve ezidô tájt már önálló román fejedelemség volt, ahol közvetlen tatár jelenléttel már nem számolhatunk. 7 Mindkét forrás világossá teszi, hogy az összecsapás 1345-ben volt: Küküllei János a tatár hadjáratot a lengyel királynak a csehek támadása ellen adott 1345-ös magyar segítségnyújtás elbeszélése után mondja el, a Minorita Névtelen pedig a pontos idôt is megadja az február 2-a körüli idôben (anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, post coronacionem regis Lodouici tercio, circa festum Purificationis beate virginis Marie). Nagy Lajos király személyesen nem vett részt, hanem Lackfi András erdélyi vajdát küldte a tatárok elleni hadba (Andream filium Lachk vayvodam Transsiluaniensem). Küküllei itt tévedett, mivel 1345-ben Lackfi András még nem volt erdélyi vajda, az utóbbi tisztséget csak között töltötte be novemberétôl 1344 második feléig az Aba nembeli Petôcfia (Sirokai) Miklós töltötte be az erdélyi vajda tisztét, majd utóda a Hermán nembeli László székely ispán fia Kerekegyházi Lackfi István lett, akit elôször május 12-én említenek a források mint erdélyi vajdát és szolnoki ispánt. A szóban forgó Lackfi András, aki Lackfi István vajda öccse volt, csak 1356-ban lett erdélyi vajda. A jelzett 1345-ös események idején Lackfi András székely, brassói, besztercei és medgyesi ispán volt. 8 Mindkét forrás pontosan megadja a tatár vezér nevét (Athlamos, Othlamus), akit egyértelmûen fejedelemnek (princeps) neveznek. A Minorita Névtelen még pár fontos részletet is közöl róla: Atlamos rangban a kán után következett (secundus post Kanum), a kán sógora volt (habebat uxorem sororem ipsius Kani), élve esett fogságba s utána fejezték le (vivus captus est, sed postea decollatus). A kán ebben az idôben egyártelmûen csak Dzsánibek lehetett, akinek tehát valamelyik nôvére lehetett Atlamos (egyik?) felesége. Sajnos sem Atlamosra, sem a kán ismeretlen nevû nôtestvérére vonatkozólag nem rendelkezünk más adattal, az aranyhordai források egyelôre hallgatnak róluk. Magát Atlamost a Prut-Dnyeszter-vidéki tatárok gyakorlatban önálló urának tarthatjuk (ezért nevezik a források princeps-nek), aki csak formálisan függhetett a Szarájban trónoló kántól. Maga az Atlamos név jól felismerhetô kipcsak-török név, melyet már Gombocz Zoltán helyesen azonosított a török Atlamïs alakkal VÁSÁRY ENGEL Arch. II. 139; BELLUS KRISTÓ , n. 94; KRISTÓ , n. 94; PÓR Érdekes, hogy Kükülleinek erre a tévesztésére már Katona István rájött (KATONA X. 63). A Lackfi családra, az Anjou-kor legjelentôsebb fônemesi családjára ld. KMTL 391 (Engel Pál). 20

5 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI Küküllei szövegének egy érdekes utalása Atlamos tatárjainak eredeti lakhelyére vonatkozik: az életben maradt tatárok ugyanis a messzi tengerparti részekre menekültek a többi tatárhoz (ad partes maritimas longe distantes ad alios tartaros fugerunt). Küküllei ezen kitételét sokan úgy értelmezték késôbb (ld. majd alább), hogy a tengerparti részek a Krímre vonatkoznak. Kétségkívül a Krímre is vonatkozhatnak, de a Prut és Dnyeszter közötti partszakasz, azaz a Krímtôl nyugatra fekvô fekete-tengeri partvidék sokkal inkább számításba jöhet itt, hiszen Atlamosék nem a Krímbôl érkeztek, hanem nyugatabbról. Végezetül felvetôdik az a lehetôség, hogy az 1345-ös tatár hadjáratot követôen is a székelyek több rajtaütést hajtottak végre a tatárok ellen a Kárpátokon kívül. Küküllei János szerint az 1345-ös események után a székelyek többször is megtámadták a tatárokat (post hec eciam siculi eosdem tartaros sepius invaserunt), és a Minorita Névtelen is azt írja, hogy más idôben is, tudniilik az Úr évében, egyedül a mondott székelyek nagy sokasága a tatárok említett földjére behatoltak, és ott csatát vívtak, az égi kegyelem révén gyôzelmet aratva a tatárok tömegét lemészárolták. 10 Mindenesetre ezekrôl a beütésekrôl vagy kimondottan az említett 1346-os eseményrôl semmilyen más forrás nem tanúskodik, valószínûleg azért, mert csak helyi jelentôségük volt. 11 Az 1345-ös hadjárat emléke több késôbbi, 1345 és 1357 között keltezett oklevélben visszacseng, de ezek közül csak kettô vonatkozik biztosan az 1345-ös eseményre, a többi csak általánosan szól a tatárok elleni harcról vagy a tatárokkal való bizonyos összecsapásokról ( quidam conflictus ), amelyek pontosan nem azonosíthatók februárjában a nyitrai káptalan átírja Macska Domokos ( Dominicus dictus Machka ) adománylevelét, melyet I. Lajos királytól kapott október 16-án a Trencsén megyei Sztrecsénben (Streche). Az adományozás oka, hogy Macska Domokos Lackfi András vezetése alatt a szerbek ellen, majd mikor eiusdem magister Andreas ex nostro jussu cum sevissima gente Tartarorum [kiemelés, mint a késôbbiek- 9. EtSz. I. 171; GOMBOCZ A török Atlamïš név az atla- lép ige participiális alakja, jelentése lépô, aki lépett. A -mïš/-miš participiummal képzett hasonló nevek tucatjával fordulnak elô a török nyelvekben, ezekre ld. HOUSTMA (pl. Ugurtmïš, Öldürmiš, Aldatmïš, Ötemiš, stb.) A késôbbi korokból még két Atlamos nevû emberrel találkozunk a magyar forrásokban, mindkét esetben valószínûsíthetô a név török eredete ben történik említés egy oklevélben (MOL Dl 20348) a Csongrád megyei birtokosok között az Athlamos családból származó inkaszállási Péter királyi emberrôl, aki kún eredetû nemes lehetett (CSÁNKI I. 685). Nem sokkal késôbbrôl, 1515-bôl származik az a névsor, amelyben a székelyek neve között szerepel Bartolomeo Athlamos, Jacobo Thatar (SzékOkl. 248). Nyilvánvalóan az Atlamos és Tatár családi nevek itt viselôik ôseinek egykori tatár származására utalnak. 10. KRISTÓ A Minorita Névtelen régebbi magyar fordításait ld. DÉKÁNI ; GERÉB A latin eredetit ld. Font. dom. III Nem tartozik szorosan az 1345-ös hadjárat történeti értékeléséhez, de itt jegyezzük meg, hogy ennek a székely-tatár összecsapásnak a leírása kapcsán a Minorita Névtelen, egyedülállóan forrásaink között, megemlékezik arról a csodáról, mely szerint Szent László és a Boldogságos Szûz személyesen segítették a harcoló székelyeket a tatárok ellen (KRISTÓ ; Font. dom. III ). E középkori legenda ihlette meg Arany Jánost, aki aztán Szent László címû gyönyörûséges versét írta meg a Minorita Névtelen történetébôl. 21

6 V ÁSÁRY I STVÁN ben is, tôlem, V.I.] harcolt, Macska Domokos is hûségesen küzdött. 12 Itt nyilvánvalóan a Lackfi András vezette 1345-ös hadjátratról van szó. 13 Macska Domokos ekkor szerzett érdemeit egy késôbbi, április 29-én Budán kelt királyi oklevél is megemlíti. A király Macska Domokos erdélyi alvajdának ( Dominicus dictus Machka filius Johannis vicevoyvoda noster Transsilvanus ) és testvérének, Ivánkának adományozza Krászno nevû királyi birtokát Trencsén vármegyében ( possessionem nostam regalem Crazna vocatam in confiniis regni Polonie, in comitatu Trinchiniensi ). A király elsorolja Domokos mester érdemeit, köztük különösen harcát cum magnifico viro Andrea filio Lachk, tunc comite Syculorum, nunc voyvoda Transsilvano, domino suo, contra Tartaros et Rutenos. 14 Már Pór Antal felhívta rá a figyelmet, 15 hogy a ruténeket, azaz az oroszokat ezzel az eseménnyel kapcsolatban más forrás nem említi. Nyilvánvalóan itt azokról a podóliai oroszokról van szó, akik tatár függésben voltak, a tatároknak fizettek adót, és tatár uraik kényszerítették ôket a harcaikban való fegyveres részvételre október 16-án kelt oklevelében I. Lajos birtokot ad Lapadi Miklósnak érdemeiért, melyeket in quibusdam conflictibus contra Tartaros huic regno insultantes habitis trina (tertia?) vice exhibuit. 16 Az idô közelsége miatt itt esetleg gondolhatunk az 1345-ös eseményre is, de a bizonyos összecsapások kifejezés másra is utalhat november 19-én kelt oklevelében I. Lajos várépítési engedélyt ad Töttös ajtónálló mesternek, aki a várban suum et liberorum suorum capita atque bona a presenti formidine adventus perfide gentis tartarorum, nunc contra regnum nostrum ut auditur venire satagentium tueri queat. 17 A tatár veszélyre itt általában történik utalás, a megfogalmazás jól jelzi, hogy a tatár támadásoktól való félelem Lackfi András hadjárata után is tovább élt. Szintén egy közelebbrôl nem azonosítható tatár-magyar összecsapásra utal I. Lajos november 13-án kelt oklevele, melyben a király megerôsíti atyjának, I. Károlynak egy Doboka vármegyei birtokról szóló adománylevelét. A renovatio-t kérô Suky Miklós és fiai a tatárok betörései ellen védték a végeket, ezért a három fiút, Barabást, Mihályt és Éliást a király szolgálataikért jutalmazza, specialiter in quodam conflictu contra sevam gentem Tartarorum confinia regni nostri tirannice invadere attentancium habito, ubi quidam frater eorum uterinus David nomine pro fidelitate sacre regie corone observanda viriliter dimicando exstitit interuentus, dictusque Barrabas 12. CD Fejér XI , a teljes oklevél uo Az oklevél mai helye: MOL Df (Engel Pál közlése). 13. WERTNER ( ) szerint a tatár hadjárat az 1343-as szerb hadjárat után 1344-ben vagy 1345 elején zajlott le nem jöhet itt szóba, mivel a Minorita Névtelen adata alapján biztos, hogy 1345 februárja a jó dátum (l. feljebb). Vö. még KRISTÓ Az oklevelet az esztergomi fôkáptalan hiteles helyi levéltárából kiadta PÓR Az oklevélben említett tatár hadjáratra hivatkozik, Pór nyomán, Wertner ( ) is. 15. PÓR MOL Dl = 137/354/360: MOL Dl Erre a kiadatlan oklevélre Engel Pál volt szíves figyelmemet felhívni. 17. MOL Dl Erre a szintén kiadatlan oklevélre is Engel Pál volt kedves figyelmemet felhívni. 22

7 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI quinque vulneribus letalibus sauciatus. 18 Pontosan nem megállapítható, hogy milyen összecsapásra utal az oklevél, de mivel Suky Dávid november 9-én még élt, feltehetô, hogy az 1345-ös hadjáratban résztvett és ott esett el. 19 Szintén a tatárok elleni hadról van szó, pontosabb meghatározás nélkül, Nagy Lajos király április 23-i oklevelében. A Nyitra vármegyei Patvaróci család Péter nevû tagja kap adományt, és érdemei között szerepel, hogy testvérével, Jánossal együtt Péter is ott volt, mikor a király a tatárok ellen vezette hadát; János elesett, Péter pedig megsebesült. 20 Végül megemlítjük, hogy Pór Antal 21 az 1345-ös tatár hadjárathoz vonta a Székely Oklevéltár egy 1353-ban kelt oklevelét is, 22 de az oklevél hitelességét Wertner kétségbe vonta. 23 Az 1345-ös Lackfi András vezette hadjárat és az utána való években esetleg elôforduló kisebb-nagyobb székely-tatár csetepaték után az 1350-es években kerül elô ismét a tatár veszély, mégpedig a litván hadjáratokkal kapcsolatban. Nagy Lajos király elsô litván hadjáratát 1351-ben indította, errôl részletesen tájékoztat a Minorita Névtelen mûve XVI. fejezetében. 24 Ebben a hadjáratban, mely azzal végzôdik, hogy Keystut litván fejedelem becsapja a magyar királyt és elszökik táborából, tatárokról nem esik szó. A következô évben induló újabb hadjárat kapcsán azonban a tatárok is megjelennek a történésekben. A második litván hadjárat február 22-én indult Budáról Ruténország irányában ( de Buda versus Rutheniam ). 25 A magyar csapatok március 21-én érkeztek Belc várához ( in Belz castrum in confinibus Tartarorum ), 26 ahol találkoztak a szövetséges lengyel király seregével. A várat a litvánok tartották kézben, védôje Drozge várnagy (castellanus) volt. Sok áldozatot követelô sikertelen ostrom után, melynek során a király maga is életveszélyes helyzetbe került, április 1-én Lajos király visszavonulást parancsolt. Ô maga embereivel Lodoméria felé indult el, mely az idô tájt lengyel fennhatóság alatt állott, de nem tudott élelmet szerezni, mivel a tatárok és litvánok mindent felprédáltak ( per Tartaros et Lithuanos cuncta fuerant deuastata ). Tehát a tatárok itt megjelennek mint a litvánok szövetségesei, akik a lengyelek és magyarok 18. CD And. V A teljes oklevél szövege: uo ; az oklevél jelenlegi lelôhelye: MOL Dl (Engel Pál közlése). Az oklevélrôl ld. még WERTNER WERTNER A Reviczky levéltárban (272. sz.) volt oklevelet megemlíti, de nem adta ki FOLLAJTÁR Ld. még, Follajtár nyomán, WERTNER Utóbbi felhívja a figyelmet, hogy a király ellenük vezette hadát kifejezés nem feltétlenül arra utal, hogy a király személyesen is részt vett volna a hadban. 21. PÓR SzékOkl. I WERTNER KRISTÓ ; Font. dom. III A második hadjárat leírását ld. a Minorita Névtelen mûvének XVII. fejezetében (KRISTÓ ; Font. dom. III, ). 26. Belc ma a Moldvai Köztársaság területén van, Bãlti néven Kiæineutól északnyugatra egy kb lakosú város, orosz-ukrán neve Belzy Kristónál ( , n. 579) tévesen mint nyugat-ukrajnai város szerepel. 23

8 V ÁSÁRY I STVÁN ellen harcoltak. Innen a király Londnia városába ment, 27 ahonnan sietôsen távozott, mivel veszély fenyegette az összegyûlt tatárok részérôl ( periculum erat per Tartaros ibidem congregatos ). Következô úti állomása egy Pridiprocs (Pridipoch) nevû falu volt, 28 ahonnan április 5-én a tatárok Olt nevû nagy folyójához ért ( venit ad magnum fluuium Tartarorum nomine Olth ). Átúsztatták, majd másnap késôn az Etel folyóhoz érkeztek, amelynek környékén, teszi hozzá a krónikás, állítólag Attila született, mikor a magyarok Szkítiából Pannóniába vándoroltak ( venerunt ad fluuium Ethel, circa cuius ripam olim Atila natus fuisse perhibetur, cum cetus Hungarorum de Scitia in Pannoniam transmigrauit ). E két utóbbi folyónévnél álljunk meg egy pillanatra. Az elsô esetében nyilvánvaló tévedésrôl lehet szó, hiszen az események Podóliában Lodoméria irányában játszódnak, az Olt folyó pedig Erdélybôl indulva Havaselvén átfolyva ömlik a Dunába, a körülötte fekvô területnek az Olténia nevet kölcsönözve. Az Etel folyónév pedig, mely Etelköz nevébôl közismert, sokféle magyarázattal rendelkezik. A magyarba a törökbôl került át, ahol eredetileg bizonyára a Volga folyó neve volt (Etel, Etil, Itil, Idil alakban sok régi török nyelvben így nevezték és sok mai török nyelvben így is nevezik a Volgát), de (nagy) folyó jelentésû appellativumként a Donra, Dnyeperre, Dnyeszterre vagy akár más folyókra is alkalmazhatták. 29 Dékáni 30 az Etel folyót a Dnyeszterrel azonosítja, Kristó pedig az Olt nevet látja a Dnyeszter helyetti tévesztésnek, és az Etel nevet a Prut megfelelôjének véli. 31 Lehetséges ötletek, de bizonyítékok híján csak ötletek, melyeket egyedül a földrajzi környezet valószínûsít valamelyest. A hun Attila király említése itt az Etel folyó és Attila nevének ismert középkori etimológiás összekapcsolására utal. Mindenesetre a magyarok az Etel (tehát Prut?) folyónál értesültek két orosz hírvivôtôl, hogy hétezer tatár és kétezer orosz ( septem millia Tartarorum et duo millia Ruthenorum ) üldözi a királyt és seregét. Késôbb újabb oroszok érkeztek, akik hírül adták, hogy a tatárok Kataja irányába távoztak, mert azt hallották, hogy a magyar király távozott ( exercitus Tartarorum regem Hungarorum recessisse audiuisset, et contra Kathayam 32 diuertisset ). A király e hírre átúsztatott a folyón, és egy Dobravihuca (?) (Dobrauihwzca) nevû 33 udvarházban (curia) szállt meg. Ezek után a Szeret folyón átkelve Munkácsra érkezett s onnan, Nagyvárad érintésével haza Budára. A veszélyes és eredménytelen litván hadjárat véget ért. A tatárokkal nem ütközött meg a magyar sereg, de láthatatlan fenyegetésként, a tatárok orosz szövetségeseikkel követték a magyar hadakat. 27. Azonosítatlan városnév, Kristó szerint ( , n. 595) valószínûleg romlott alak, melyet Lodoméria (ma Volodimir Volynskij) városával azonosíthatunk; a nagy földrajzi távolság és a király késôbbi menekülési útvonalától való eltérés miatt azonban ez a feltevés nem valószínû. 28. Azonosítatlan, láthatólag szláv eredetû helynév Podóliában. 29. Etel-re és Etelköz-re ld. KMTL (Zimonyi I.). 30. DÉKÁNI , n KRISTÓ , nn. 598, Ez a városnév itt Kitajgorod-ra utalhat, mely egy Dnyeszter-menti nyugat-ukrajnai város; már így vélte Dékáni is ( , n. 1). 33. Azonosítatlan helynév. 24

9 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI Az 1352-es események nehezen kihámozható és torzított formában megôrzôdtek Matteo Villani Krónikájában (lib. II, cap. 72). Villani arról beszél, hogy egy tatár király Proslavia királya ellen vonult, aki a magyar királytól kért segítséget. Utóbbi negyvenezer lovas íjászt küldött, s együtt vették fel a küzdelmet a tatárokkal; a tatár túlerô gyôzött, de ennek ellenére a tatárok is visszatértek országukba. Mindez halvány visszfénye azoknak az eseményeknek, melyek során a lengyelek és magyarok együtt vonultak a litvánok ellen, akiket viszont a tatárok és oroszok segítettek harcaik során. Nyilván a Proslavia terminus mögött húzódó politikai és népi sokszínûség zavarta meg Villanit: a nyugati orosz területek, az egykori Halics és Lodoméria elôször tatár fennhatóság alá kerültek, de Lodomérra Lengyelország, Halicsra Magyarország is igényt tartott. A XIV. században megjelentek a litvánok is mint új hódító hatalom a térségben, akik jól egyensúlyoztak a tatár, orosz, lengyel és magyar érdekek között. A területek lakossága viszont többségében keleti szláv volt, a nyugati részeken lengyelekkel. Nyilván errôl a politikai és népiségi sokszínûségrôl a távoli Firenze polgárának fogalma sem volt, így érthetô az egyszerûsítô, meseszerû elôadás. Bár lényegében az eseményekkel egyidôben, de nyilván áttételesen és torzítva jutottak a szerzôhöz az információk, ahogyan maga is írja a beszámolója végén: Ezt a hírt 1352 áprilisában több felôl s különbözô oldalról vettük Firenzében. 34 Bár Matteo Villani híradása semmi érdemi mozzanattal nem járul hozzá az es hadjárat jobb megismeréséhez, a régebbi magyar történetírásban több mint egy évszázados tévedés kiinduló pontja volt. A tévesztés a kiváló Pray Györgynél kezdôdött, aki valamilyen módon összekeverte az 1345-ös Lackfi-féle tatár és az 1352-es litván hadjáratot. A Lackfi-féle hadjáratot az 1352-es évnél tárgyalja és hivatkozik Villani szövegére (lib. 2, cap. 72): Andream Transilvaniae Vayvodam, cui quadraginta equitum millia auxilio miserat, 35 majd András vajda a tatárokat a Dnyeszteren túlra ( trans Borysthenem ) ûzte. Pray tévesztése ezután könyvrôl könyvre vándorolt, Katona István is 1352-nél tárgyalja az Atlamos-féle összecsapást, 36 s e két nagy tekintélyû történésztôl aztán a késôbbi összefoglaló munkák sorra átvették, így J. Engel, Szalay László vagy Horváth Mihály is. 37 Végezetül két évvel a második litván hadjárat után, 1354-bôl Matteo Villani egy újabb keleti magyar hadjáratról tudósít, melyet a király a tatárok ellen vezetett. Krónikája 4. könyvének 5. fejezetében ezt írja: 34. Questa novella avemmo da più e diverse parti in Firenze de mese d aprile 1352 (RÁCZ ; RACHELI II. 84). Hasonló eredményre jutott Villani adatainak értékelésében már HRUŠEVS KYJ 1907 is (http://litopys.org.ua/hrushrus/iur49901.htm), aki szerint a re di Prosclavia alatt Kázmér lengyel királyt kell értenünk. 35. PRAY II KATONA X ben Andreas Latzkovics -ot küldi a király a tatárok ellen in die heutige Moldau, aki aztán a tatárokat bis in die Krim üldözte (ENGEL II. 88); 1352-ben az erdélyi vajda, Lackfi András a székelyek élén a tatárok ellen indult, a kalózokat megverte és a Dneszter megé szorította (SZALAY II. 206); Horváth Mihály a hibát tovább tetézi azzal, hogy az 1352-es évszám helyett tévesen 1452-t ír (HORVÁTH II. 270). 25

10 V ÁSÁRY I STVÁN Miként ment a magyar király nagy sereggel egy tatár király ellen. Az 1354-ik év ugyanazon szakaszában [a IV.3-ban április 17-ét említi] Lajos, Magyarország királya, összegyûjtötte a maga erejét s a lengyelországi meg a prosclaviai király embereit, s nagymennyiségû élelmiszerrel megrakodva, lovassal puszta helyeken át 15 napi fárasztó menet után a tatár nép egy nagy királyának országába tört. S annak országába érve, már-már az ország dúlásához fogott, midôn amaz ország királya, egy igen fiatal ember, engedélyt kéretett a magyar királytól, hogy csekély kísérettel biztonságban megjelenhessen elôtte. Az engedély megnyerése után 100 fényes díszbe öltözött fôúrral eljött s tisztelgés után megkérdezte, miért jött a magyar király haderôvel az ô országába s mit akar tôle. A király azt felelte, hogy azért tört rá, mert nem keresztény, s három dolgot kíván tôle: elôször legyen kereszténnyé népével egyetemben, másodszor ismerje el az ô fennhatóságát, harmadszor hódolata jeléül fizessen bizonyos évi adót, minek fejében ô védôje lesz. Az ifjú felelt: Lásd csak magyar király, az én seregem egyedül országom erejébôl, nagyjaim segélye nélkül is sokkal nagyobb a tiednél; s biztosítlak, hogy oda jutottál, hogy ha akarnám, fényes diadalt arathatnék feletted s néped felett; de mivel kedvem van kereszténnyé lenni, hajlom kérésedre s igyekszem a maga idejében megtenni a te segélyeddel meg a pápáéval. S megegyezésre jutva, a magyar királyt nagy tisztelettel halmozta el, s elkísérte birodalma határáig. Hanem oda érkeztében Magyarország nagyjai féltékenységbôl, nehogy királyuk az ô meghódolásával túlhatalomra jusson, nem részesítették tiszteletben, s ez okozta, hogy a tatár király jóakarata s a magyar király szándéka meghiúsult. 38 Errôl a tatár hadjáratról semmilyen más forrás nem tud. Villani elôadásmódja igen laza, szokás szerint túlzó vagy egyszerûen semmitmondó adatokat közöl. Nem mond többet, minthogy Lajos király 1354-ben hadat vezetett egy tatár uralkodó ellen ( a tatár nép egy nagy királyának országába tört ), aki igen fiatal volt, s akit majdnem sikerült kereszténynek megtérítenie, de a magyar fõurak irígysége megakadályozta ebben. A hadjárat végül is összecsapás nélkül ért véget. A mesés elôadásmód és a semmitmondás, valamint a többi forráshely hallgatása az 1354-es hadjáratról erôsen kétségessé teszi, hogy egyáltalán hitelt adjunk-e ennek a történetnek. Az eseményekhez közel levô lengyel Jan Dlugosz például semmilyen magyar-tatár összecsapásról nem tud ezekben az években. Ha valami magyar-tatár összecsapás halvány emléke húzódott is meg az események hátterében, Villani ezen tudósításának forrásértéke mindenképpen rendkívül csekély. Ennek ellenére a magyar kutatás Pray György óta készpénznek vette Villani tudósítását, így írt róla Katona István, Szalay László, Pór Antal és Wertner Mór. 39 Pór Antal még a fiatal tatár kánt is meghatározhatónak vélte Özbek fia Tinibek személyében, 40 nem tudva, hogy Tinibeket testvére Dzsánibek kán még 38. RÁCZ Az olasz eredetit ld. RACHELI II PRAY II ; KATONA X ; SZALAY II ; PÓR ; MOT III ; WERTNER Pray s utána a többi idézett munka is hivatkozik rá, hogy Lajos király a Bugon túli területekre tört be. Ennek semmi nyomát Villaniban nem találni, így nem tudni, hogy Pray honnan vette. Az ôsforrás tehát Pray volt, akire aztán mindenki szorgalmasan hivatkozott. 40. PÓR

11 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI trónraléptekor, 1342-ben eltette láb alól, 41 tehát 1354-ben nem élhetett már. Hóman Bálint pedig egész történetet kerekít ki Villani megbízhatatlan híradásából, teljesen összekeverve a litván és tatár hadjáratok eseményeit: az 1354-es hadjárat kapcsán említi az 1352-ben szereplô Etel folyót, ahol a magyar király békét kötött volna a Villani szerint kereszténységre hajló fiatal tatár uralkodóval, akit az Arany Horda uralkodójával, Dzsánibek kánnal azonosít minden alap nélkül. 42 Összegezve vizsgálódásaink eredményét, megállapíthatjuk, hogy Nagy Lajos király uralkodása idején lényegében egy komoly hadjárat volt a tatárok ellen 1345-ben, melyet nem személyesen a király, hanem Lackfi András székely ispán vezetett székely harcosai élén. Ez az összecsapás a magyar fél gyôzelmével ért véget. A következô években elôfordulhattak ugyan még kisebb csetepaték a Kárpátoktól keletre a tatárok és a székelyek között, de ezekrôl részletes tudósítások nem maradtak fenn. Az 1352-es második litván hadjárat során, melyben személyesen vett részt a király, végig ott lebegett a litván-szövetséges tatárokkal való összecsapás lehetôsége, de ez végül is elmaradt. Ami pedig az 1354-es tatár hadjáratot illeti, melyrôl szóló híradás egyedül Matteo Villani krónikájában maradt fenn, s melyet a régebbi magyar történetírás tényként elfogadott, annak megtörténte, a forrás alaposabb vizsgálata után, legalább is megkérdôjelezhetô. A tatár-magyar összecsapások megritkulása és végül elhalása a jelzett idôszakban egyértelmûen az Arany Horda nyugati területeinek meggyengülésével magyarázható. A havaselvi és moldvai román fejedelemségek létrejötte és a litván hatalom megerôsödése és terjeszkedése a tatárok kiszorulását vonta maga után az Al-Duna és Dnyeszter közötti területrôl, valamint Podólia és Volhynia térségébôl. Ezzel viszont a Magyar Királyság közvetlen tatár veszélyeztetettsége megszûnt. A tatárok egyre inkább csak mint a litvánok szövetséges segédcsapatai kerülhettek volna szembe a csatatéren magyar csapatokkal, 1345 után azonban, mint láttuk, ez sem történt meg. Rövidítések BELLUS KRISTÓ 2001 Thuróczy János: A magyarok krónikája; Rogerius mester: Siralmas ének. Ford. BELLUS Ibolya és KRISTÓ Gyula. (Milleniumi magyar történelem. Források.) Budapest CD And. Anjoukori Okmánytár. Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis I-VII. Budapestini CD Fejér FEJÉR, Georgius: Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis I-XLIII. Budae CSÁNKI CSÁNKI Dezsô: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I-V. Budapest DÉKÁNI 1906 DÉKÁNI K.: Küküllei János Nagy Lajos király viselt dolgairól. (Középkori krónikások V). Brassó SPULER HÓMAN SZEKFÛ II

12 V ÁSÁRY I STVÁN DÉKÁNI 1910 MOL Df MOL Dl ENGEL Arch. DÉKÁNI K.: János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. (Középkori krónikások XI). Budapest Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyûjtemény Magyar Országos Levéltár, Mohács elôtti gyûjtemény ENGEL Pál: Magyarország világi archontológiája I-II. (História Könyvtár: Kronológiák, adatárak 5. CD-ROM). Budapest. ENGEL ENGEL, Johann Christian von: Geschichte des ungrischen Reichs. I-V. Wien EtSz. GOMBOCZ Zoltán MELICH János: Magyar etymologiai szótár. Budapest. I: ; II: FOLLAJTÁR 1910 FOLLAJTÁR J.: A Patvarócziak. Turul 28 (1910) Font. dom. GERÉB 1960 GIURESCU 1935 GOMBOCZ 1915 GROUSSET 1970 FLORIANUS, M.: Historiae Hungaricae fontes domestici. I-IV. Quinqueecclesiis [Pécs] Budapest Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája. Ford. GERÉB L. (Monumenta Hungarica IV.) Budapest GIURESCU, Constantin C.: Istoria Românilor I: Din cele mai vechi timpuri pânã la moartea lui Alexandru cel Bun (1432). Bukarest GOMBOCZ Zoltán: Árpádkori török személyneveink. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 16). Budapest GROUSSET, R.: The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Brunswick New Jersey HÓMAN SZEKFÛ HÓMAN Bálint SZEKFÛ Gyula: Magyar történet. I-V. Budapest HORVÁTH 1978 THURÓCZY János: A magyarok krónikája. Fordította HORVÁTH János. Budapest HORVÁTH HORVÁTH Mihály: A magyarok története. I-VI. Pest HOUTSMA 1894 HOUTSMA, M. Th.: Ein türkisch-arabisches Glossar nach der Leidener Handschrift. Leiden HRUŠEVS KYJ 1907 HRUŠEVS KYJ, M. S., Istorija Ukraïni-Rusi IV. Kiïv L viv KARÁCSONYI 1912 KARÁCSONYI János: Az erdélyi székelyek elsô hadjárata 1210-ben. Századok 46 (1912) KATONA KATONA, Stephanus: Historia critica regum Hungariae. I-XIV. Budae KMTL Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Fôszerk. KRISTÓ Gyula. Szerk. ENGEL Pál MAKK Ferenc. Budapest KRISTÓ 1988 KRISTÓ Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest KRISTÓ 2000 Küküllei János, Lajos király krónikája; Névtelen szerzô, Geszta Lajos királyról. Kiad. KRISTÓ Gyula. (Milleniumi magyar történelem. Források.) Budapest MOT Magyarország története. I-X. Szerk. SZILÁGYI D. Budapest PEKÁR 1904 PEKÁR K.: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika. Történelmi Tár Ú.F. 5 (1904) PÓR 1892 PÓR Antal: Nagy Lajos (Magyar Történelmi Életrajzok). Budapest PÓR 1909 PÓR Antal: Macska Domokos, királyi kardhordó, erdélyi alvajda Turul 27 (1909) PÓR PÓR Antal: Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végeig Klny. PRAY PRAY, Georgius: Annales veteres Regni Hungariae I-II. Vindobonae [Bécs] RACHELI Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe e correddate di note filologiche e storiche. I- II. Ed. A. RACHELI. Trieste RÁCZ 1909 A három Villani kónikája. Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. Ford. RÁCZ M. (Középkori Krónikások VIII-IX). Budapest SPULER 1965 SPULER, B.: Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland Wiesbaden (Elsô kiadás: Leipzig 1943.) SZALAY SZALAY L.: Magyarország története. I-V. Pest

13 N AGY L AJOS TATÁR HADJÁRATAI SZÉKELY 1988 SZÉKELY György: Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyományokban és az egyetemes összefüggésekben. Századok 122 (1988) SzékOkl. Székely Oklevéltár Közzéteszi BARABÁS Samu. Budapest THEINER THEINER, Augustinus: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. I-II. Romae THURÓCZY 1985 Johannes de THUROCZ: Chronica Hungarorum I. Textus. Edd. Elisabeth GALÁNTAI Julius KRISTÓ. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum SN VII). Budapest VÁSÁRY 1986 VÁSÁRY István: Az Arany Horda. Budapest VÁSÁRY 2005 VÁSÁRY István: Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, Cambridge WERTNER 1918 WERTNER Mór: Nagy Lajos király hadjáratai ( ). Hadtörténeti Közlemények 19 (1918) ,

14 V ÁSÁRY I STVÁN ABSTRACT THE TATAR CAMPAIGNS OF KING LOUIS THE GREAT István Vásáry After the second Tatar invasion of Hungary in 1285 the Tatar danger in the 14th century became less imminent but the Tatar factor in the formation of the Oriental policy of the Hungarian Kingdom retained its significance. The Tatar-Hungarian contacts during the reign of King Louis the Great ( ) have been several times treated of at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries but since then no special study has tackled the question. This fact alone would justify a thorough revision of the Tatar campaigns of Louis the Great, which is the objective of the present study. After a thorough scrutiny of the sources the paper arrives at the following conclusions. There was one organised campaign against the Tatars during the reign of Louis the Great, namely that in The King did not personally participate in this campaign but sent Andrew Lackfi, ispán of the Székelys of Transylvania to fight the Tatars. This clash ended with the Tatars defeat and the death of their chief Atlamosh. In the subesequent years, east of the Carpathian ranges minor clashes of the Székely and Tatars might have occurred but we possess no trustworthy accounts of them. Throughout the course of the second Lithuanian campaign in 1352, in which the King took part personally, an open clash with the Tatars, who were allies of the Lithuanian forces, was imminent but finally did not occur. There was another alleged Lithuanian campaign reported only in the Chronicle of Matteo Villani, but the unreliability of the source strongly questions the authenticity of this account. The gradual decrease in the number of Hungarian-Tatar military encounters and their total cessation by the mid-fourteenth century clearly indicate the weakening of the western territories of the Golden Horde. The foundation of the Wallachian and Moldavian Principalities and the strengthening and expansion of the young Lithuanian state resulted in the gradual withdrawal of the Tatars from the region between the Lower Danube and the Dniester, and from Podolia and Volhynia. The Tatars ceased to directly endanger the Hungarian Kingdom, and after 1345 no military clashes occurred. 30

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

A három részre szakadt ország

A három részre szakadt ország Az jó hírért névért, S a S a szép tisztességért k Ök mindent hátrahagynakő E Emberségröl példát, Vi Vitézségröl formát Mindeneknek k adnak... /Balassi Bálint / A három részre szakadt ország Magyarország

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

TOLCSVA TERRA ÉS VÁRA

TOLCSVA TERRA ÉS VÁRA GÁL-MLAKÁR VIKTOR TOLCSVA TERRA ÉS VÁRA Topográfiai vizsgálatok egy 13 14. századi nemzetségi birtokon Meglehetősen ritkán adódó lehetőség, mikor egy Árpád-kori eredetű nemzetségi birtok határainak viszonylag

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

A magyar horvát perszonálunió kialakulása

A magyar horvát perszonálunió kialakulása 2002. október 39 2002. október 39 Magyarok és horvátok 900 év kapcsolatai 1102-ben koronázták horvát királlyá Könyves Kálmánt. Ettől kezdve 1918-ig a magyar korona viselői horvát királyok is voltak, ami

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA A kiadásról A magyarországi forráskiadás egyik jelentős vállalkozása, az erdélyi fejedelmek okleveleinek kiadása

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben