PEDAGÓGIAI PROGRAM ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Monor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Monor"

Átírás

1 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Monor 1

2 Ha múltunk valóban a mienk, a jövő is miénk lehet TARTALOMJEGYZÉK /Nemeskürty István/ 1. Az iskola bemutatása 1.1. Az iskola adatai 1.2. Az iskola rövid története 1.3. Az iskolai oktató-nevelő munka eredményei 1.4. Az iskolai oktató-nevelő munka személyi feltételei 1.5. Az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi feltételei I. NEVELÉSI PROGRAM I.1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai I.2. Az elsősegélynyújtás feladatai I.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok I. 4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.6. Az osztályfőnöki munka tartalma feladata I.7. A pedagógusok intézményi feladatai I.8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység helyi rendje I.9. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek I.10. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok I.11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatokban való részvételi jogai gyakorlásának rendje I. 12. A szülő, tanuló iskolai pedagógus, együttműködésének formái I.13. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, hátrányaik csökkentése I.14. Az iskolaváltás, tanulók átvételének szabályai I.15. Iskolai Írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások és ismeretek számonkérésének rendje I. 16. Az iskola ellenőrzési, értékelési alapfogalmai és általános jellemzői I.17. A tanulási kudarcnak kitett tanuló felzárkóztatását segítő programok I.18. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 2

3 I. 19. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges oktató nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke I.20. Tűz és katasztrófavédelem I.21. A stressz kezelés iskolánkban I.22. Az iskola környezeti, nevelési programja I.23. Fogyasztóvédelem I.24. Az iskola oktatási kínálata I.25. Az iskola működése I.26. Tanulmányi kirándulások, erdei iskola I.27. Az iskolai könyvtár működése I.28. Az iskolai könyvtár pedagógiai programja I.29. A tanítás munkarendje II. Helyi Tnaterv II.1. Óratervek 2017-ig II.2. Szervezés II.3. Tankönyvek és tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei II.4. NAT által meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának helyi szabályai II.5. Hit és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok II.6. Idegen nyelvoktatás II.7. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja és szervezése II.8. Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelményeik II.9. A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógus választás szabályai II.10. A tanulók napi, heti terhelésének korlátozása II.11. A tanuló tanulmányi munkájának, ellenőrzése, értékelése, magatartás, szorgalom minősítésének elvei II.12. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei II.13. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges feladatok II.14 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések II. 15. A tanulók jutalmazásával összefüggő magatartás, szorgalom értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvei 3

4 1. Az iskola bemutatása 1.1. Az iskola adatai Iskolánk neve: Ady Úti Általános Iskola Az intézmény rövid neve: Ady Úti Általános Iskola Fenntartónk: Klebersberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerület KIK Címünk: 2200 Monor, Ady Endre u Telefonszámaink: 29/ , 29/ Honlap: Az iskola rövid története Iskolánk Monor városának legfiatalabb oktatási intézménye ben kezdte meg működését egy jelenleg éppen 100 éves épületben, mely épülése óta mindig oktatási feladatokat látott el. A 4. sz. főúttól a városközpontba vezető út mellett található, egyemeletes, tetőtér beépítéssel rendelkező intézmény, viszonylag nagy belső udvarral. A nagy gépjárműforgalom miatt különösen ügyelünk a hozzánk érkező és távozó tanulók testi épségére. Az 1990 évek végére megépült a Jászai Mari Általános iskola és a Szterényi József Középiskola. Korábban ugyanis e két oktatási intézmény osztozott jelenlegi épületünkön. Az új iskolák felépítése után az általános iskolai tanulók a Jászai-térre, a középiskolások az Ipar utcába költöztek. Az üresen maradt intézmény szerkezetét tekintve kizárólag oktatási célokra volt alkalmas. Elődöm, az iskola első igazgatója pályázatot nyújtott be a város Önkormányzatához azzal a céllal, hogy támogassák egy ökumenikus szellemiségű intézmény létrehozását. A Képviselőtestület határozatával valóssá vált elképzelése. Az ökumenikus szellemiséggel, egyedülálló sajátosságú intézménnyé váltunk. Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, ahol nappali rendszerű képzésben általános alapműveltségre tesznek szert tanítványaink, akik igény szerint napközis ellátásban részesülnek. Jól működő könyvtárral rendelkezünk, ahol délelőtt és délután is igénybe vehetik a gyermekek szolgáltatásait. Segítjük a művészetoktatást, sikeres énekkarunk van, jól működő rajz és színjátszó szakköreink közül választhatnak a tanulók. Meggyőződésünk volt, hogy az ökumenikus szellemiséggel végzett oktató nevelő munkánk hatékony, az elme és a lélek együttes formálását kívánjuk elérni. Az oktatást és 4

5 nevelést nem választjuk szét mereven, mert a gyermek egységes értelmi és lelki képességekkel rendelkező személyiség. Nevelésünk alanya a gyermek, akit feltétlen tisztelet illet meg. Személyiségének alapvető összetevője a bizalom, a szabadság, hogy kiteljesedhessék. De a gyermek szabadsága vezetésre szorul, játszó, alkotó lény, melyben elkötelezi magát, beilleszkedik környezetébe. Mivel kezdetben másokra utalt, kapcsolatokban létezik és gondolkodik, mások által talál önmagára. Ha szólnak hozzá, megszólal, ha tisztelik, tisztelni fogja ő is a hozzá tartozókat. Ha elfogadják, el fogja fogadni önmagát és környezetét. Ha feltétel nélkül szeretik, ő másokat fog így szeretni. De a gyermek kiszolgáltatott, nemcsak a jóra, hanem a bennünk rejlő rosszra is. Igénye van a körülötte lévők szeretetére, hogy értékesnek tartsák őt, tartozzon valakikhez. A pedagógus a maga teljes személyiségével, erényeivel és hibáival együtt válik a gyermek társává. A nevelői szeretet olyan miliő, ahol a dolgok csak úgy maguktól, egyszerűen történnek. Csupa szemnek kell lennünk, hogy figyelhessük fejlődését, szolgálhassuk testilelki-értelmi gyarapodásuk javát. Ezt a szülő és a pedagógus gyakran nem nagy dolgokkal érik el, hanem egyszerűen, állandó jelenlétükkel, sajátos lelkületükkel, stílusukkal hozzák létre a növekedés terét, hogy a közelség pedagógiájával, megelőzhessék a bajokat, szelíden segíthessék az írott és íratlan szabályok betartását és betartatását. Visszatérve iskolánkhoz, fontos elmondani azt is, hogy 1991 óta több alkalommal, jelentős változtatások, felújítások történtek az épületen ben két tanteremmel bővültünk a tetőtér beépítésével, 2 év múlva tornatermünk mellé, ugyan kisebb méretű, de alsósok számára megfelelő nagyságú tornaszoba épült. Az udvar egyik részén elkerített általunk zöld udvarnak elnevezett tér, tavacskával várja a pihenni vágyókat. Sportlétesítményeink, mint a kosárlabdapálya, futópálya folyamatosan újítva, aszfaltozva van augusztus 1-ig a volt Ökumenikus Általános Iskola Pedagógiai Programját felül kell vizsgálni, mert az Oktatási Törvény 4. -nak (2.bek.) alapján világnézetileg el nem kötelezett, semleges oktatási intézményt tarthat fenn Önkormányzat. A Pest Megyei Bíróság 5.K /2005/11. számú ítéletének megfelelően a Pedagógiai Program és egyéb dokumentumok módosításra kerültek től, alapfokú nevelési-oktatási intézményünkben egységes követelmények szerinti, nyolc évfolyamos nevelés-oktatás folyik, ahol a tanulók érdeklődésüknek, 5

6 képességeiknek és tehetségüknek megfelelő szintű oktatásban részesülnek, a középiskolai továbbtanulásra készítjük fel őket január elsejétől fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 1.3 Az iskolai oktató nevelő- munka eredményei A tanítás, oktatás időigényes, de felemelő, szép feladat mindannyiunk számára. Munkánk sokszor csak jó idő elteltével kamatozik. Tantestületünk létszáma nagyrészt állandó, a fluktuáció nem jellemző, mert akik elmentek közülünk vagy elköltöztek, vagy gyermekeket vállaltak. Tehát van egy erős mag, akik hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek, magas színvonalon oktatják tanulóinkat. Volt tanítványainktól a visszajelzések jórészt pozitívak, közülük néhányan már kollégáink lettek, jó szívvel jöttek vissza régi iskolájukba dolgozni. A pedagógus pályát választó tanítványaink nagy számban töltik a mi iskolánkban gyakorlati idejüket, mindannyiukat szeretettel és felelősséggel vállaltuk el. Volt diákjaink a középiskolákban helyi és országos sikereket értek el. Nyolcadikosaink közül többen megpróbálták az alapfokú angol, vagy német nyelvvizsga letételét, nagyrészt sikerrel. A művészeti tárgyak közül az ének oktatása nívós, több, mint tíz éve működik. Forrás kórus, nemzetközi gyermekkórus fesztiválokon bronz fokozatot ért el, külföldön és hazánkban több helyen vendégszerepelt, versenyezett. 60 tagú kórusunk gyermekdalokat, egyházi műveket és népdalokat énekel, szólóénekeseink szép számmal vannak. Hasonló szép eredményeket felmutató tárgy a rajz. Szakkörön és tanórákon szép alkotások születnek, értő kéz vezetésével, sokféle technikával, nagy fantáziával dolgoznak a gyermekek. Legszebb alkotásaikat kiállításokra küldjük. Országos eredmények születtek. Jól csengő eredményeink mellett, eredménynek tekintjük azt is, ha a gyermek önmagához képest jó eredményeket ér el, szép fogalmazásokat ír, talán önmaga is versírással foglalkozik, vagy a sport területén jeleskedik. Minden apró pozitív megnyilvánulást értékelünk és elismerünk. A tanítási órákon kívül törekszünk arra, hogy értékeket közvetítsünk. Faliújságon, vagy iskolarádión keresztül önkéntes versenyeink vannak szinte állandóan, melyek az általános 6

7 emberi normákról szólnak. A tanulók kellőképpen vannak motiválva, tehát nagy örömmel vesznek részt e vetélkedőkön. A hét napjain a gyerekekkel reggeli beszélgetéseket kezdeményezünk, a reggeli gondolatok során ¾ 8-tól 8 óráig az iskolarádión keresztül egyetemes emberi értékekről hallanak, melyek valamely erkölcsi tanításon nyugszanak, vagy aktuális témához, ünnephez kötődnek, pl. halottak napja, anyák napja alkalmából, pedagógusok, osztályfőnökök tartják. Szünetekben igyekszünk tanítványaink között maradni, beszélgetni velük, ha igényt tartanak rá. Részt veszünk helyi és országos rendezésű versenyeken. Többek között a Zrínyi Ilona matematika, Herman Ottó természetismereti, vers és prózamondó versenyeken, /a teljesség igénye nélkül / A művészeti oktatás szeptemberétől július 31.-ig folyt intézményünkben, képző és iparművészeti ágon: Rajz-festés, mintázás tanszakon, valamint, Színművészetibábművészeti ágon: színjátszó tanszakon Az oktató- nevelőmunka személyi feltételei Jelen világunkban elterjedt fogalommá vált a biztonság. Az iskolában tanuló gyermekek és családjaik életében ez sokat jelenthet, de ugyanígy a tanároknak és minden dolgozónak is. Kívánalomnak tartjuk, hogy családjaink, mint iskolahasználók, másrészt az Önkormányzat, mint fenntartó és a tantestület kiegyensúlyozott hármasságot alkossanak, mely hosszú távra megalapozza iskolánk jövőjét. Ennek köszönhető, hogy iskolánk alkalmazotti közössége stabillá szerveződött. Gyermeklétszámunk fő között volt az elmúlt években. A tantestület összetartó közösséggé formálódott. A hivatalos rendszeres megbeszélések, értekezletek mellett a tanév végi szakmai, egyben pihentető utak, kirándulások, a nyári összejövetelek, mind az együvé tartozást erősítik. Sajnálatosan érezhető az élet minőségének romlása, az életszínvonal csökkenés hatásai, melyek egymáshoz való viszonyulásunkra is rányomja bélyegét, több kolléga mellékállást kénytelen vállalni szabadidejében. 7

8 A nevelési oktatási feladatok megfelelő szintű ellátását más események és szempontok is befolyásolják. Tantestületünkben az elmúlt 21 esztendőben több mint 25 kisbabának adott életet. Az örömteli események a másik oldalról nézve- a helyettesítés oldaláróltermészetes nehézségeket is jelentenek. Célunk, hogy mindenki érezze a munkahelyi biztonságot. Ezért sem könnyű feladat az egyensúlyi helyzet- létszám és óraszám tekintetében-megtalálása. A tantestület végzettségén keresztül lefedi a szakos ellátottság teljesítését, de a távollétek, hosszasabb betegségek gondot jelentő megoldásokat kényszerítenek ki. Szervezeti felépítésünkben /részletesen az SzMSz-ben/ a kontinuitásra, folytonosságra törekszünk. Egy igazgatóhelyettesi álláshellyel rendelkezünk. Az igazgatóhelyettes munkaterületéhez tartozik a teljes alsó és felső tagozat munkája, a napközis foglalkozások, a menzai ellátás szervezése, a tankönyvellátás ügye, szakkörök, helyettesítések. A munkaközösség vezetők az iskola vezetőségének részét képezik. 5 munkaközösségünk működik, alsós, felsős humán, felsős reál, magyar és osztályfőnöki munkaközösség. Az igazgató az egyszemélyi felelősség tudatában látja el irányítási és vezetői teendőit. Tantestületünk java része középkorú pedagógusokból áll, törekszünk arra, hogy új kollégáink lehetőleg fiatalok legyenek, az egyensúly megtartása végett Az oktató nevelőmunka tárgyi feltételei Iskolánk Monor városának központjának közelében fekszik, a pályaudvar közelében. Az épületegységhez és kiegészítő építményeihez, valamint a tanulók létszámához viszonyítottan kicsit szűkös. Udvarunk egy részét, kosárlabdapálya, futópálya foglalja el, így futkározásra, pihentető elvonulásra nem elég tágas az udvarunk. Kicsi gazdasági és zöld udvarunk van, a szűkös szabad tér nemigen teszi lehetővé 1-1 csoport szabad játékát, félrevonulását. Az öreg iskolaépület építésekor az akkori igényeket magas szinten kielégítette. Viszont jelenünkben kialakult szokásoknak, nevelési oktatási elvárásoknak nemigen tud megfelelni. Hiányoznak a csoporttermek (pl. napközi) vagy szaktantermek a hozzájuk épített szertárakkal, nagyobb tanári szoba és tágasabb irodahelyiségek. Szokásos nagy létszámú rendezvényeink rossz idő esetén túlzsúfolttá válnak, mert 130 m2 alapterületű tornatermünk nem alkalmas több száz ember befogadására. A folyosókat szűkítik a szekrényrendszerek a tanulók kabátjaikkal, váltócipőikkel. Ebédlőink ( 2 db 20 m2 ) szűkösen elegendőek naponta 230 gyermek 8

9 étkeztetésére. A fenti igényen kívül szükséges lenne egy tágas, modern ebédlő és egy aula megépítése ben a szomszédos kert megvételével lehetőségünk nyílt arra, hogy udvarunkat bővítsük, parkosítsuk, tavacskával zöld udvarrá tegyük. Ebben az évben épült a 63 m2 nagyságú tornaszobánk.-fenntartói és szülői hozzájárulással. Hiányosságainkat és zsúfoltságunkat tetézi, hogy az iskola épületének fala a talajvíz felszivárgásától nedves, a parketták púposodnak, a vakolat lemállik. Örömteli az, hogy tantermeink viszonylag világosak, 4 m magas belső terük nem teszi nyomasztóvá, hanem inkább öregesen kihívóvá az építményt. A tetőtér bővítése során hangulatossá vált a belső tér, 2 tanterem, orvosi szoba és mosdók találhatók itt. Jelenleg 19 tanulócsoportunk van, 18 tanteremmel. A napközis csoportok délután az alsós tantermekben vannak elhelyezve. Szaktantermeink nem állnak teljes mértékben rendelkezésre, csak kevés tantárgyat tudunk így oktatni, pl. kémiát, földrajzot, informatikát, fiú és lány technikát. A többi tantárgy oktatása a fennmaradó termekben zajlik, mai a tanulók részéről elvárja óráról, órára a vándorlást. Az órarendet igyekszünk úgy formálni, hogy lehetőség szerint naponta csak ritkábban legyen szükséges tantermet váltani. Pici könyvtárral rendelkezünk, viszont méretéhez képest jelentős számú kötet birtokában vagyunk. A szaktantermek felemás helyzete, a napközi és délelőtti tanítás egyazon helyen történő alkalmazása, a tanári zsúfoltsága a bővítés igényét vonja maga után. Tantermeinkről és szertárainkról elmondható, hogy vegyes képet mutatnak. Használt iskolabútorok mellett vannak új bútorzatúak is. Anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan cseréljük ki elhasználódott bútorainkat újakra ban befejeződött az elektromos hálózat felújítása, a folyosók burkolatainak cseréje. A falakra lambéria borítás került, a padlózatra új, világos járólap. Törődünk az épület állagának megóvásával, mégis mindig számítanunk kell valamilyen váratlan meghibásodással. Bízunk abban, hogy patinás épületünkben még sok éven át fog folytatódni új generációk nevelése, oktatása. I. NEVELÉSI PROGRAM I.1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, egyéb sajátosságai A múltat meg kell őrizni a jövendőnek, hogy kéznél legyen, mikor megjön az ihlet. Ezt a Wass Alberttől származó idézetet, kiinduló pontként tekintjük munkánkban. A nemzetnek, 9

10 mint hazának megtapasztalása, a szülőföld- anyanyelv és kultúra fókusza körül kristályosodik ki. A megfelelő ismeretszerzés, a kultúra értékeinek ismerete és a bennük élés jelentheti azt, hogy tanulóink célt érhessenek életük során. A családból és iskolából hozott szokásaik, ismereteik által lesznek hasznos polgárai a hazának. Ma kiemelt szerepe van az ifjúság nevelésének, nagy felelőssége a pedagógusoknak. Alapításunk óta igyekszünk az alább nem mindig korunk divatos irányzataihoz kapcsolódva - felsorolt céljainkat véghez vinni. A pluralitás korában, az értékvesztés ellenében, a megrendült családi életek láttán, visszanyúlunk gyökereinkhez, a magyar nemzet közös alap- értékeihez. Nevelés és oktatás összetartozása, párhuzamossága, a tudás rangjának biztosítása. Nemzeti azonosságtudat fejlesztése, iskolai helyi szokások további ápolása. Az alapfokú oktatás - kötelező érvényű és ingyenes, mindenki számára hozzáférhető. Az oktatás nyelve magyar. Nevelésünk középpontjában a gyermek. A tanuló, a pedagógus és a szülő kötelességei és jogai egységet alkotnak. A szülő a pedagógussal megosztja gondjait és örömeit, közös gondoskodásuk a gyermekről a kölcsönös bizalmon, nyugszik. Az ismereteket, vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítjük. Tiszteletben tartjuk valamennyi pedagógus, gyermek és szülő vallási, világnézeti meggyőződését, Lehetővé teszzük, hogy tanítványaink egyházi jogi személy által tartott - hit és erkölcstan oktatáson, vagy erkölcstan órán vegyenek részt. A gyermekek személyiségének, és családjaik tiszteletben tartása. Fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjük egymást, ismerjük azonosságainkat, különbözőségeinket. Tartsuk minden gyermekünk és családjaik nézeteit tiszteletben. A pedagógusok saját világnézetük és értékrendjük alapján végzik munkájukat, nem kényszerítve senkit, annak elfogadására. Legyen tanítványaink személyisége életigenlő, tisztességes, bizakodó, és örülni képes. Példák és eszményképek bemutatásával nevelünk az élet tiszteletére, a munka megbecsülésére, a természet szeretetére, önfegyelemre, másokkal szembeni türelemre. A szorgalom, tudás, a tisztességes munka jelentsen értéket. A megbízhatóság, egymás iránti türelem, felelősségtudat fejezze ki fiataljaink számára az erényt akkor is, ha környezetükben ez nem értékként mutatkozik. 10

11 A szülőföld, a haza szeretete, természetes és épített környezetünk legyen alapja tanításunknak. Olyan segítő légkör kialakítása, melyben biztosítani tudjuk a gyermekek harmonikus testilelki fejlődését, értelmük fejlesztését, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi, akarati tulajdonságaik, életkori sajátosságaiknak megfelelő, erkölcsös, önálló életvitelre szoktató tudatos jellemformálását. Váljanak felelős állampolgárokká, magánérdekeiket össze tudják egyeztetni a köz érdekével. A nevelés-oktatás eszközeivel, megakadályozni a társadalmi leszakadás folyamatát, tehetséggondozás megvalósulásával segíteni a bennük rejlő képességek kibontakoztatását. Kritikusságunk a közjó javáért történjen, nem önös célból, mert a mindenbe beletörődő közöny manapság elterjedt életforma lett. Gyermekeink személyiségét mindenek felett tiszteletben tarjuk, az igazságosság, a rend, a szabadság, méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei jegyében. Váljanak testileg, lelkileg, szellemileg egészségesen fejlődő generáció fiatal tagjaivá. Szerezzenek olyan ismereteket, melyek továbbfejleszthetők lesznek későbbi életükben. Fontosnak tartjuk a látás és képzelet fejlesztését, szövegemlékezet fontosságát, bő szókincset és kifejezőképesség elsajátítását. Rendelkezzenek olyan alapműveltséggel, mely tovább vihető a középiskolába. Tiszteljék szüleiket, társaikat, tanáraikat és minden embertársunkat. Legyen számukra érték a tudás, szorgalom, megismerni vágyás, hogy önálló gondolkodásuk fejlődjön, öntevékeny, kommunikatív és gyakorlatias felnőtté váljanak. Sajátítsák el, és gyakorolják a közösség által elvárt, alapvető emberi viselkedési normákat. Sorsukat, jövőjüket illetően rendelkezzenek határozott elképzelésekkel. A közösség és az egyén viszonyát helyezzük előtérbe, amikor a személy méltóságát, összetartozás-közösségvállalását, segítségadás-támogatás elvét hangsúlyozzuk. Ennek a harmóniának megtalálásánál figyelembe vesszük a nemzetnek, történelmen átívelő eszmei hagyományait, folytonosságát adó sajátosságait. Tartsák tiszteletben az alkotmányosság, törvényesség alapelveit, gyakorolják méltóképpen állampolgári jogaikat. Mutassanak érdeklődést a társadalmi jelenségek iránt, érzékenységet a demokráciával, közéletiséggel szemben. A sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeit figyelembe vesszük, részükre képességeikhez igazodó oktatást 11

12 szervezünk, hogy fejlődésük az elvárthoz minél jobban illeszkedjen, valamint eredményesen tagozódhassanak be a felnőtt életbe, társadalmi beilleszkedésük eredményes legyen. Oktatásunk átjárható, akár tanév közben is át lehet lépni más alapfokú iskolába, iskolatípusba. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, a Kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak elsajátíttatása. Feladatunk egymás szeretetére, tiszteletére, a családi értékek elismerésére nevelni. Az együttműködés során, a másik ember megbecsülésére, a környezet védelmére, az egészség megőrzésére kell tudatosan koncentrálni. A tanuláshoz és a munkához való jog biztosítása, a tanulási tevékenység során ismeretek és attitűdök fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekedés megalapozása Nem pusztán elsajátítandó ismereteket kívánunk közvetíteni, hanem érzelmileg hatni, belülről is formálni a gyermekeket. Valamennyi lélek a maga útján érleli meg gyümölcseit. Az objektíven nem mindig mérhető teljesítményeket is méltányoljuk, elismerjük. A kultúra közvetítése nem pusztán abból áll, hogy műveltséget közvetítünk, hanem a gyermek szellemi, tudásbeli és testi képességeit figyelembe véve, hogyan bontakozik ki a személyiség. Fontosnak tartjuk a hagyomány-tiszteletet, mely kulturális örökségünk. Minél szerteágazóbb a kulturális hagyatékunk, annál színesebb, annál több lelket tölthet fel, annál értékesebb is. Az iskolai nevelés célrendszere: Tanulóink képesek legyenek használható, korszerű, versenyképes tudásra és műveltségre szert tenni. A tudáson kívül figyelembe vesszük a szorgalmat, a becsületes felkészülést, az odavezető utat is. Idegen nyelvek -angol és német- oktatása, idegen nyelvek tanulásának lehetséges módozatainak, elsajátíttatása. A tanulók viselkedéskultúrájának kialakítása, fejlesztése, szilárd szokásrend, mások tiszteletben tartása, udvariasság. Nemzeti kultúra ápolása, anyanyelvünk magas szintű művelése, hagyományok őrzése, szokások továbbvitele, a haza szeretetének erősítése. 12

13 A kétezer éves európai keresztény kultúra értékeinek, erkölcsi normáinak tiszteletben tartása. A testi-lelki egészség megőrzése, a fizikai állóképesség fokozása, mozgásra, testedzésre való természetes igény kielégítése, a sport szeretetére való szoktatás. Képessé váljanak a tanulók az önművelésre, a gyorsult világ változásaihoz alkalmazkodó információk feldolgozásával, a munka világába betagozódni. Igényes olvasókká váljanak, legyenek jártasságaik a könyvtárhasználattal kapcsolatban is. Az információk áradatából tudjanak okosan választani, ne legyenek manipulálhatók. Fejlődjön vita-kultúrájuk, éljenek érdekképviseleti lehetőségeikkel. A mindennapi gyakorlatban tudásukat, ismereteiket, személyiségükkel szoros összefüggésben láttatni és látni belső látással róluk alkotott képet alkotnak. Helyi pedagógiai sajátosságok: Elsődleges feladatunk kiegyensúlyozott személyiség kialakítása. Nem feltétlenül lehet mindig teljesítmény centrikus elvárásokat kitűzni. Vannak helyzetek, amikor az elsajátítandó tananyag tekintetében engedményeket teszünk, ami mindig a gyermeket szolgálja. A tananyag megtanítása nemcsak célunk, de eszközünk is arra, hogy a ránk bízott gyermek jobban összpontosítson, fejlessze akaraterejét, és kitartását. Minden erőfeszítést képesség szintjén értéknek tekintünk, elfogadjuk a képességek közötti különbségeket, az önbecsülés csökkentése nélkül. A pedagógiai értékelés nem szorítkozhat kizárólag a könnyen mérhető tudásszintre. A sokoldalú fejlesztés eredményeképpen szerteágazó sikerélményeket tudunk nyújtani, és további lehetőségeket adni a kibontakozásra. Prioritásaink: Képzési rendszerünkben olyan súlypontokat alakítunk ki, melyek hasznosak a tanulóknak, a szülőknek és a társadalomnak. Az iskola pedig rendelkezik az elvárt feltételekkel. A változó világ, benne a változó elvárások miatt elsőséget adunk a következő területeknek: Bibliaismeret, erkölcstan ( alapja, eredője a nevelésnek) Idegen nyelvek Mindennapos testedzés Néptánc oktatása Szorobán oktatás kiterjesztése 13

14 Informatika oktatás Érzelmi kultúra Bibliaismeret-erkölcstan: ismeretközpontú, a helyi történelmi egyházak által elfogadott tartalmú, órarendbe iktatott markáns sajátossága intézményünknek. Az erkölcstan a Kerettantervi elvárások mentén oktatott tárgyunk. Törekszünk olyan kulturális, hitbéli ismereteket átadni, melyek a közös fundamentumra épülő ismeretrendszerre és értékrendszerre épülnek. Se világnézeti, se vallási, se lelkiismereti, se politikai nézetei miatt nem érheti semmiféle hátrányos megkülönböztetés iskolánk tanulóit, tanárait és dolgozóit. Idegen nyelvek: német és angol nyelvet oktatunk. A szülők a harmadik évfolyamon választhatnak idegen nyelvet. Viszont, ha valamely nyelv csoportalakítását veszélyeztetné, a döntésük akkor az osztályfőnök szülői értekezleten befolyásolhatja a döntést, hogy a pedagógiai programnak megfelelő 2 idegen nyelv ne csorbulhasson. Törekszünk lehetőség szerint arra, hogy németesek angol szakkörön, az angolosok német szakkörön szerezhessenek megfelelő tudást szeptemberétől a heti 3 óra helyett- a heti időkeret terhére - heti 4 órát szeretnénk biztosítani úgy, hogy ez a plusz óra a tehetségeseknek tehetségfejlesztő legyen, a lemaradóknak pedig felzárkóztató óra. I.2. Az elsősegélynyújtás feladatai A testi egészség megóvásához tartozik az, hogy ismerjék tanulóink az elsősegélynyújtás elemi elveit, ismerjenek olyan eljárásokat, melyekkel az orvosi szakszerű ellátásig stabilizálni lehet a beteget, rögzíteni lehet pl. törött testrészeket. Iskolánkban a tanári szoba előtt, a portán, a kémia szertárban, tornateremben vannak elsősegély nyújtására alkalmas dobozok, eszközök, gyógyszerek. Súlyosabb sérülés esetén, alapellátás után gyorsan el tudjuk érni az Egészségházat, mivel közel van iskolánkhoz. Baleset esetén a legfontosabb az emberi élet védelme. Baleset esetén intézményünknek ellátási, segítséghívási, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettsége van. Valamennyi dolgozó köteles tudásszintjének megfelelően elsősegélyt adni. Elsősegélynyújtás során fontos a megfelelő szakszemélyzet értesítése, mentők, polgári védelem, rendőrség, orvos. Súlyos baleset esetén azonnal értesítjük a fenntartót. Súlyos 14

15 I. 3.A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazása szerint: az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola - az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészségfejlesztését. Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelést, az elsődleges prevenciót, a mentálhigiéné, és az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy sajátegészségüket felügyeljék és javítsák. Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, és a szabadidő hasznos eltöltésének. Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot kell folytatni, amely tekintetbe veszi a tanulók jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. Az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg: - Genetikai tényező - Környezeti tényezők, - Életmód, - Az egészségügyi ellátó rendszer működése. Napjainkban az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek ez egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Alapvetően nem arra épít, hogy a betegségek bekövetkeztével riogassa az embereket, hanem olyan életmódbeli alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a mindennapi élet része kell, hogy legyen, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. 15

16 Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást bővíti, az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. Az iskola szerepe és lehetőségei: Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb területe az iskola a családi környezet mellett. Mivel az iskola a szocializáció színtere, így a fenti tényezők közül az iskola nagy hatással van a gyermekekre ez a hatása többrétegű. A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiség fejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat. Mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására, és begyakorlására. Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, és konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg. Az iskolák tanulói személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi életideálok kialakításában. Az egészségfejlesztési program hatás gyakorol az iskolának a szűkebb és tágabb környezetével való viszonyára. Az egészségnevelés iskolai területei Az egészséges életmód életszemlélet, magatartás kialakítása az iskola összes tevékenységébe be kell épülni. Minden tárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéssel. Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz illesztendő lényeges témák, mint például: - önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, - az egészséges testtartás és a mozgás fontossága, - az étkezés és a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, - a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, - a személyi higiéné, 16

17 - a lelki egyensúly megteremtése, - az egészséges és biztonságos környezet kialakítása - a barátság a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésben, a harmonikus párkapcsolat és a családi élet kialakítása, fenntartása, - személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, - szenvedélybetegségek, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, - a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás Rizikócsoport megközelítése Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások Kortárshatások az egészségfejlesztésben. Kapcsolatok Szülők ( család) A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és információ átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjának megvalósítását. Iskolaorvos, védőnő Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen orvosa és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását ( szűrés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa. Feladatai: A tanulók életkorához kötött vizsgálat, amely magában foglalja a testi, érzelmi, és intellektuális fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kórós elváltozások korai felismerésére irányulnak. Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése. Közreműködik: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve. Rendvédelmi szervek programok közös lebonyolításában segítenek. 17

18 Gyermekkori bűnözés Drogprevenció Kerékpáros közlekedés szabályai. Mindennapos testnevelés órakeretének néptánccal történő-csökkentése. Mivel egyelőre nem áll elég hely rendelkezésre a feladat elvégzéséhez, felmenő rendszerben, néptáncot oktatunk. Szorobán: igény van arra, hogy tanulóink szakköri formában, matematikai logika szintjén is fejlesztve legyenek. Ez az oktatás segíthet sok gyermek gondolkodásának fejlesztésében. Informatika: Az informatikai kultúra fejlesztése kiemelt feladat. A jelenlegi tanulók döntő hányada felnőttként, munkahelyén számítástechnikai alapismeretekre alapozott munkát fog vállalni. Ezért kiemelten fontos a tudás kiterjesztése. Az érzelmi kultúra: minden tantárgy része, szervesen beépül mindennapi munkánkba. A gyermek nemcsak tanuló az iskolában, több ennél, érzelmekkel, lelkiismerettel bíró önálló ember, aki segítségünkre szorítkozik. Nem a szorosan vett intellektuális teljesítménye az egyedüli értékmérő. A közoktatásban igen fontos, mert ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor káros következményekkel kell számolnunk, pl. teljesítményromlás, kudarcélmények, félelem, fóbia. Kulcsfontosságú tehát, hogy tanulóink tudjanak uralkodni érzelmeiken, felismerjék a másik ember szándékát, vélekedését. A fejlett érzelmi kultúra segíti őket abban, hogy konfliktusaikat meg tudják oldani, erőszakmentes környezetben élhessenek. Pedagógusokkal szembeni elvárások: A diákság nevelése és oktatása hosszú távú feladat, a jövőnek szól. Célunk, hogy tanulóink harmonikus személyiségű, képzett és művelt emberré váljanak, ugyanakkor legyen önismeretük és önfegyelmük. A pedagógusoknak is hasonlóképpen. Nyitottnak kell lenni az értékre, az értékesre, folyamatosan kell képeznie magát. Pedagógiai gyakorlatunkban különböző módszereket kell alkalmazni, újakat kipróbálni, visszajelzéseket szerezni. A módszerek kombinálása lehetőséget ad a magas szintű motivációra, meggyőzésre, példaadásra, példakövetésre, értékelésre-önértékelésre stb. Gyermekek nevelése elképzelhetetlen szeretet nélkül, az adás vágya empátia nélkül. A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít, jó példát állít tanítványai elé. Ezért kerüljük az éppen divatosat, de hamar múlót, a tartalmatlan, öncélú feladatokat. 18

19 A pedagógus élete összhangban áll az iskola által elvárt és képviselt értékekkel. A tanító és tanár pontos, fegyelmezett, alapos munkát végez, felkészül napi munkájára. Óvja a gyermekek testi- lelki egészségét. A pedagógus közösség sokszínű, és ezt képviselni is tudják. Tanulókkal szembeni elvárások: A mai kor gyermekei sokféle hatásnak vannak kitéve. Ezért fontos, hogy azonosuljanak iskolánk céljaival, betartsák az alapvető emberi együttélés szabályait, tegyenek meg minden tőlük elvárhatót, tudásuk és lelki hozzáállásuk mértékében. A tanulónak kötelessége a tanulás, életkorával összhangban törekszik az igényes és önálló munkavégzésre, kérdések megfogalmazására, ismeretek befogadására. Elvárjuk a tiszteletteljes beszédet, viselkedést tanárokkal, diákokkal és valamennyi dolgozóval szemben. Feladata testi-lelki- szellemi egészségének megőrzése, megóvása. Feladataikat lelkiismeretesen, pontosan, rendszeresen végzik. Betartják az iskola Házirendjének előírásait, az iskolai közös szervezésű rendezvényeken aktívan részt vesznek. Szülőkkel szembeni elvárások: Egy iskola létét, szükségességét, a mögötte álló szülői társadalom igazolja. Joguk és kötelességük, hogy iskolába járassák gyermekeiket. Szoros együttműködést feltételez, tehát a szülői értekezleteken, fogadóórákon, egyéb szülői fórumokon, az Iskolaszékben, az Iskolatanácsban képviseltetik magukat. Elfogadják az iskola nevelési-oktatási rendjét, jellegét. Támogassák az intézményt, problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt közösen keressük meg a legmegnyugtatóbb lehetőséget. Tanítási-tanulási folyamat szervezése: A nyolc osztályos iskola feladata a tanítás-tanulás magas fokú, a kor elvárásainak megfelelő, a változó környezethez igazodó, alkalmazkodó iskolarendszer szervezése. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével az alsó (1-4) illetve a felső tagozaton (5-8) valósul meg. Céljaink megvalósítását segítik az alábbi személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két csoport köré tömörülnek. Közvetlen ( direkt )- melyek során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 19

20 Közvetett: ( indirekt )- melynél a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Pedagógusaink által közvetített nevelési eljárásaink: Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek gyakoroltatással, ösztönzéssel, követelés megfogalmazásával, ellenőrzési formák alkalmazásával. Magatartási modellek bemutatása, értékelése, egyéni és csoportos minták vétele, követendő minták meggyökeresítse. Tudatosítás, meggyőződés kialakítása, önálló elemző készség fejlesztése. Tanulást elősegítő módszerek bevezetése, játékos példákon történő gyakoroltatás által megtalálhatja az egyes tanuló a számára legmegfelelőbb ismeretelsajátítási formát. Nevelési-oktatási céljaink megvalósulását akkor tekintjük elfogadhatónak, ha végzős diákjaink 95 %-a megfelel a kerettantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, a minimális követelményeken túl, egyéni képességeinek megfelelően. Rendelkezzenek olyan ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel és képességekkel, melyek biztos útmutatói lesznek középiskolai tanulmányaik során. Fontos feladatunknak tartjuk nemzeti, helyi hagyományaink ápolását, a múlt tovább élését a jelenben. Saját hagyományaink, melyek az évek során maguktól alakultak, formálódtak: (Időrendi sorrendben a teljesség igénye nélkül felsorolva) ünnepeink: Magyar Kultúra Napja szülőknek, gyermekeknek, és a város felé nyitottan szerveződik, mely alkalommal kulturális előadásokat, vers- és prózamondó versenyeket tartunk, az ökumenikus imahét alkalmaihoz igazodva. Farsangi ünnepségek Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 15. Ünnepe Húsvét, Pünkösd Nemzeti Összetartozás napja ( június 4.) Monori Májusi Napok rendezvénysorozata Ballagás, Évzáró Augusztus 20. Évnyitó Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján, a várostól átvállalt feladatként megemlékezést tartunk Ökumenikus imaóra keretében és részt veszünk az azt követő fáklyás felvonuláson a Kossuth szoborhoz. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben