az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról"

Átírás

1 KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Körösladány Város Önkormányzata b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény d) Általános Művelődési Központ e) Víziközmű Intézmény (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi Költségvetésének teljesítése 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a.) Teljes kiadási főösszegét forintban, b.) Költségvetési kiadási főösszeg forintban, c.) Finanszírozási kiadások összegét forintban - fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások forintban d.) Teljes bevételi főösszegét forintban, e.) Költségvetési bevételi főösszegét forintban f.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele forintban g.) Finanszírozási bevételek összegét forintban h.) fejlesztési hitel összegét 00.- forintban, i.) működési hitel összegét 0.- forintban, j.) értékpapír értékesítése 0.- forintban, k.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forintban állapítja meg.

2 A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II..,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák. Költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: Ellátottak juttatásai: Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átad.áht-n kívülre: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e/ft e Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: Ebből: a beruházások a felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások, e Ft e Ft e Ft (2) Az önkormányzat egyéb - 5. (1) bekezdés, valamint a 6. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege e Ft. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza.. 2

3 A költségvetési kiadások és bevételek 7. Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a IX. melléklet tartalmazza. 9. Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartalmazzák. 10. Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a XI.számú mellékletek tartalmazzák. 11. Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Uniós támogatásokat célonként a XII. számú melléklet tartalmazza. 12. A Viziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a XIII. számú melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a XIV.sz.melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat 2013 évi Európai Uniós pályázatainak eredményét a XV.számú melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88. (2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a XVI. számú melléklet tartalmazza. 16. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a XVII. számú melléklet adja meg. 17. Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a XVIII. számú melléklet tartalmazza. 18. Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen e/ft keletkezett. A költségvetési létszámkeret 19. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a XIX. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3

4 A pénzmaradvány 20. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerint Forint (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a XX.mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat évi gazdálkodása során vállalkozási tevékenységből eredmény nem keletkezett. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a XXI,XII,XIII sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a XXIV. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a XXV. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat 2013 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a XXVI.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásait a XXVII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2013 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a XXVIII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját években a XXIX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi előirányzatváltozásait nettó módon a XXX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi vagyonát bemutató mérlegét az XXXI.számú melléklet tartalmazza. 22. Az önkormányzat szöveges beszámolóját a XXXII.számú melléklet tartalmazza. 4

5 Záró rendelkezések 23. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik Körösladány, április 15. Kardos Károly Polgármester sk. Ilyés Lajos jegyző sk. A rendelet kihirdetve: Körösladány, április 30. Ilyés Lajos jegyző 5

6 I.sz.melléklet évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Készletbeszerzés % Kommunikációs szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Vásárolt közszolgáltatások % Működési célú Áfa % Kiküldetés,reprezentáció % Szellemi tevékenység kif % Költségvetési befizetések % Egyéb dologi kiadások % Adók,díjak,egyéb bef % Kamatkiadások % Dologi és egyéb folyó kiadások % Műk.c.tám.ért.kiadások % Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre % Egyéb műk.c.tám.-ok összesen % Befektetéssel kapcs.kiadások % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ingatlanok felújítása % Gép,berend.felúj % Felújítás Áfája % Felújítás összesen % Immateriális javak vásárlása % Ingatlan létesítés,vásárlás % Földterület vás % Gép,berend.,felsz.,létesítése % Áfa % Beruházási kiadások összesen: % Támogatásért.felhalm.kiad % Tartalék % Lakásvásárlási támogatások % Hitelek törlesztése % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % Létszám:

7 I.sz.melléklet évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % ebből kamatbevétel % Tárgyi eszközök,imm.javak ért % Vállalkozók kommunális adója % Magánszemélyek kommunális adója % Iparűzési adó % Pótlékok,bírságok % Gépjárműadó 40 %-a % Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó % Környezetvédelmi bírság % Igazgatási szolgáltatási díj % Egyéb közhatalmi bevételek % Önkorm. Közhatalmi bevételei % A települési önkorm. Muk.támogatása % Óvodaped.és közvetlenül seg.bértám % Óvodamuködtetési támogatás % Ingy.és kedv.gyermekétk. támogatása % Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése % Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz % Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. Tám % A tel.önkorm.ált.az idosek átm.és tartós ell % Könyvtári, közmuv.és múzeumi fel.tám % Központosított muködési célú eloirányzatok % Egyéb.műk.c.központi tám % Önkorm. Működési ktgv-i támogatása % Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása % Múk.c.tám.ért.bevételek % Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről % Működési c.átvett pénzeszközök % Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése % Támogatások,kölcsönök visszatér % Pénzmaradvány felhasználása % Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Felhalmozási c.tám.áht-n belül % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % 7

8 II.sz.melléklet évi beszámoló Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Felújítások összesen: % Beruházások összesen: % Intézmények finanszírozása: % Tám.ért.műk.kiad % Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Tám.ért.felh.kiadás % Lakásvásárlási támogatások % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Közhatalmi bevételek % Tám.ért.működési bevételek % Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről % Tárgyi eszközök értékesítése % Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása % Felhalmozási c.tám.áht-n belül % Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Önkorm. Működési ktgv-i támogatása % Pénzmaradvány felhasználása % Rövid lejáratú hitel törl % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 8

9 III.sz.melléklet évi beszámoló Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Egyéb műk.c.pe.átad % Gép,berend.,felsz.,létesítése % Áfa % Beruházás összesen: % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Tárgyi eszközök értékesítése % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Intézményfinanszírozás normatívából % Intézményfinanszírozás int.saját bev % Gond Kp.tám.ESZI saját bev.-ből % Támogatásért.műk.bev.ÁHT-n b % Pénzmaradvány felhasználása % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 9

10 IV.sz.melléklet évi beszámoló Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Gép,berendezés vásárlás % Áfa % Beruházás összesen: % Támogatási kölcsön nyújt.áht-n kívül % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Közhatalmi bevételek % Intézményfinanszírozás normatíva % Intézményfinanszírozás önk.saját erő % Támogatások,kölcsönök v.tér % Támogatásért.műk-bev % Pénzmaradvány felhasználása % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 10

11 V.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Támogatásért.mük.bev % Felhalm.és tőkejellegű bev % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Kölcsönök visszatérülése % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Hitel visszafizetése % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Létszám:

12 VI.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Támogatásért.mük.kiad % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Létszám:

13 VII.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzat kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként 2013.év Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Likvid hitel HITELTÖRLESZTÉS Kiegy.,függő,átfutó kiad.önk Kiegy.,függő,átfutó kiad.keszi 120 Kiegy.,függő,átfutó kiad.hivatal -127 Kiegy.,függő,átfutó kiad.ámk -198 Kiegy.,függő,átfutó kiad.viziközmű -45 Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:

14 VIII.számú melléklet Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2013.év Előző évi Tárgyévi Előző évitárgyévi Eszközök záró záró Források záró záró A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak , Tartós tőke II. Tárgyi eszközök , Tőkeváltozás III.Befekt.pénzügyi eszközök E) TARTALÉKOK IV.Üzem.kezelésre átadott pe I.Ktgv-i tartalékok B) FORGÓESZKÖZÖK II.Váll tartalékok 0 0 I.Készletek F) KÖTELEZETTSÉGEK II.Követelések I. Hosszú lejáratú köv. 0 0 III.Értékpapírok 0 0 II.Rövid lejáratú köt IV.Pénzeszközök III.E.passzív pü-i elsz Egyéb aktív pénzügyi elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZ: Befektetett eszközök aránymutatója: 92% Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója: 9% Befektetett pénzügyi eszközök aránya: 1% Forgóeszközök lekötöttségi mutatója: 4% Szabad forgóeszközök mutatója: 91% Tőkefeszültségi mutató: 2% Eladósodási mutató: 2% 14

15 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Kl-i Napok Sporttevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Lakó és nem lakó épület ép Útépítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 15

16 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Foly.száll.szolg.közmű ép Belvízvédekezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Civil szerv.műk.tám Lakóing.bérbeadása,üzemelt. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 16

17 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Nem lakóing.bérbeadása,üzem Egyéb jogi tevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Önk.vagyongazd.kapcs.fa Rövid időtart.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 62 fő 17

18 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Finanszírozási műveletek Közvilágítás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Városgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.műk.-i ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % önkorm.felhal.c.ktgv.-i tám % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: 4 fő Létszám: fő 18

19 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Háziorvosi ellátás Aktív korúak ellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Időskorúak járadéka Lak.fennt.tám.normativ alapon Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 19

20 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Ápolási díj alanyi FHT-ra jog.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 142 fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Óvodázatási támogatás Téli közfoglalkoztatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 18 fő 20

21 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Átmeneti segély Temetési segély Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Rendkívüli GYVT Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % Tartalék % Kiadás összesen: % Létszám: fő 21

22 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell Közgyógyellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Köztemetés Önk.ált.nyújtott lakástám. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 22

23 X.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK Óvoda és bölcsőde ÁMK Iskolafenntartás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Tartalék % Függő kiadások % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: Létszám: ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti ÁMK Napközi Konyha Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Hitel visszafizetése % Függő kiadások % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: Létszám:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(IV.28.)

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önálló és részben önálló intézményenként.

1.. 2.. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önálló és részben önálló intézményenként. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2009. (II.16.) ÖR. sz. rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) sz. rendeletének módosításáról.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben